2014-10-16 16:03:29, entered by englund for englund
&P222485 = RIME 1.09.04.14, ex. 07
#atf: lang sux
@object nail
@surface a
# reconstruction
@column 1
1. en-an-na-tum2
>>Q001075 001
2. ensi2
>>Q001075 002
3. lagasz{ki}
>>Q001075 003
4. mu pa3-da
>>Q001075 004
5. {d}inanna-ka-ke4
>>Q001075 005
6. eb-gal
>>Q001075 006
7. mu-du3
>>Q001075 007
8. e2-an-na
>>Q001075 008
9. kur-kur-ra mu-na-diri-ga-a
>>Q001075 009
@column 2
1. u4-ba
>>Q001075 010
2. lum-ma-tur
>>Q001075 011
3. dumu en-an-na-tum2
>>Q001075 012
4. ensi2
>>Q001075 013
5. lagasz{ki}-ka-ke4
>>Q001075 014
6. KIB mu-dim2-dim2
>>Q001075 015
7. e2-an-na-ke4
>>Q001075 016
8. mu-na-du11
>>Q001075 017

2012-09-17 11:40:10, entered by foxvog for foxvog
&P222485 = RIME 1.09.04.14, ex. 07
#atf: lang sux
@object nail
@surface a
# reconstruction
@column 1
1. en-an-na-tum2
2. ensi2
3. lagasz{ki}
4. mu pa3-da
5. {d}inanna-ka-ke4
6. eb-gal
7. mu-du3
8. e2-an-na
9. kur-kur-ra mu-na-diri-ga-a
@column 2
1. u4-ba
2. lum-ma-tur
3. dumu en-an-na-tum2
4. ensi2
5. lagasz{ki}-ka-ke4
6. KIB mu-dim2-dim2
7. e2-an-na-ke4
8. mu-na-du11

2011-06-04 08:27:35, entered by foxvog for foxvog
&P222485 = FAOS 05/1, En I 10, G
#version: 0.1
#atf: lang sux
# reconstruction
@object clay nail
@obverse
@column 1
1. en-an-na-tum2
2. ensi2
3. lagasz{ki}
4. mu pa3-da
5. {d}inanna-ka-ke4
6. eb-gal
7. mu-du3
8. e2-an-na
9. kur-kur-ra mu-na-diri-ga-a
@column 2
1. u4-ba
2. lum-ma-tur
3. dumu en-an-na-tum2
4. ensi2
5. lagasz{ki}-ka-ke4
6. KIB mu-dim2-dim2
7. e2-an-na-ke4
8. mu-na-du11

2008-10-09 16:05:02, entered by foxvog for foxvog
&P222485 = FAOS 05/1, En I 10, G
#version: 0.1
#atf: lang sux
# reconstruction
@tablet
@obverse
@column 1
1. en-an-na-tum2
2. ensi2
3. lagasz{ki}
4. mu pa3-da
5. {d}inanna-ka-ke4
6. eb-gal
7. mu-du3
8. e2-an-na
9. kur-kur-ra mu-na-diri-ga-a
@column 2
1. u4-ba
2. lum-ma-tur
3. dumu en-an-na-tum2
4. ensi2
5. lagasz{ki}-ka-ke4
6. KIB mu-dim2-dim2
7. e2-an-na-ke4
8. mu-na-du11

2007-02-12 22:49:47, entered by johnson for johnson
&P222485 = FAOS 05/1, En I 10, G
#version: 0.1
#atf: lang sux
# reconstruction
@tablet
@obverse
@column 1
1. en-an-na-tum2
#lem: RN
2. ensi2
#lem: ensik[ruler]
3. lagasz{ki}
#lem: GN
4. mu pa3-da
#lem: mu[year]; pad[find]
5. {d}inanna-ka-ke4
#lem: DN
6. eb-gal
#lem: ebgal[oval]
7. mu-du3
#lem: du[build]
8. e2-an-na
#lem: TN
9. kur-kur-ra mu-na-diri-ga-a
#lem: kur[burn]|kur[mountain]; dirig[exceed]
@column 2
1. u4-ba
#lem: ud[sun]
2. lum-ma-tur
#lem: PN
3. dumu en-an-na-tum2
#lem: dumu[child]; RN
4. ensi2
#lem: ensik[ruler]
5. lagasz{ki}-ka-ke4
#lem: GN
6. KIB mu-dim2-dim2
#lem: u; dim[create]
7. e2-an-na-ke4
#lem: TN
8. mu-na-du11
#lem: dug[speak]

2006-10-12 12:35:12, entered by cdlistaff for cdlistaff
&P222485 = FAOS 05/1, En I 10, G
#version: 0.1
#atf: lang sux
# reconstruction
@tablet
@obverse
@column 1
1. en-an-na-tum2
#lem: RN
2. ensi2
#lem: ensik[ruler]
3. lagasz{ki}
#lem: GN
4. mu pa3-da
#lem: mu[year]; pad[find]
5. {d}inanna-ka-ke4
#lem: DN
6. eb-gal
#lem: ebgal[oval]
7. mu-du3
#lem: du[build]
8. e2-an-na
#lem: TN
9. kur-kur-ra mu-na-diri-ga-a
#lem: kur[burn]|kur[mountain]; dirig[exceed]
@column 2
1. u4-ba
#lem: ud[sun]
2. lum-ma-tur
#lem: PN
3. dumu en-an-na-tum2
#lem: dumu[child]; RN
4. ensi2
#lem: ensik[ruler]
5. lagasz{ki}-ka-ke4
#lem: GN
6. KIB mu-dim2-dim2
#lem: u; dim[create]
7. e2-an-na-ke4
#lem: TN
8. mu-na-du11
#lem: dug[speak]