2017-09-28 07:56:12, entered by englund for englund
&P225958 = OIP 099, 083
#atf: lang sux
@tablet
@obverse
@column 1
$ beginning broken
1'. [...]
2'. [{d}nin]-hursag#
3'. [...]
4'. [...]
5'. [...]-e2#?-dar
6'. [...]-KAL#?
7'. [...]-uszum#-x
8'. [{d}nin]-rin4#-ru
9'. [...]
10'. [...]
11'. [...]
@column 2
$ beginning broken
1'. [...]
2'. [...]
3'. [{d}ku3-{su3}]|PA.EL|#
4'. {d#}isztaran#
5'. {d#}nin#-in#-gar#
6'. {d#}gan#-gir2#
7'. [{d}]nin#-[{ka15}]kas2#-si#
8'. {d}nin#-x-x
9'. {d}temen#-ku3#
10'. {d}nu#:musz#-da
11'. {d}lugal-ku5-da
12'. {d#}a-nir
13'. {d}ni-dam-ge6
14'. [...]-NE#-[...]-GISZ#?-[...]
@column 3
$ beginning broken
1'. [...]
2'. [{d}]nin#-DI#-ug5(|EZENxAN|)
3'. {d}girid2#
4'. {d}gar3#
5'. {d}x-GI
6'. {d}esz-pesz
7'. {d#}nu#-gal
8'. {d#}szu-gal#
9'. {d}|DUGxKASKAL|(LAK566)
10'. {d}bi2-zil
11'. {d}nin-szara
12'. {d}|SZE+LU3|
13'. {d#}szum
14'. {d#}me-gar
15'. {d}lam-sag-za!:gin3
16'. {d#}szu#:usz#:urugal2#
@column 4
$ beginning broken
1'. [...]-NU11#-si#
2'. {d}nin#-BU#-|SZAxDISZ|#-NUN#-KI#
3'. {d}nin#-BU-NUN-KI-x
4'. {d}nin#-mar-gi4
5'. {d}nin#-gesz#-gi#
6'. {d}szul#-LAK4b
7'. {d}nin#-gal-tur3
8'. {d}nin#-szag5#
9'. {d}lugal-SZA6
10'. {d}{+nu}NUNUZ
11'. {d}{+nu}NUNUZ-HI
12'. {d}{+nu}NUNUZ-|LAGABx(GU4%GU4)|
13'. {d}{+nu}NUNUZ-x
# inscribed AN NUNUZ NU x
14'. {d}{+nu}NUNUZ#-gal5
@column 5
$ beginning broken
1'. [...]
2'. ISZ#-HI
3'. {d#}NINDA2#-gu4-gal#
4'. [{d}]en#-ki
5'. {d}lugal#-masz-masz
6'. {d}{+pa}PAP-bil-sag
7'. MUSZ3-AN-MUSZ3-KUR
8'. |GA2xAN|#-AN-MUSZ3#-KUR
9'. szuba3#-MUSZ3-KUR
10'. {d#}nin-sa-za
11'. {d}da:bar
12'. {d#}ba4-al
13'. {d}lugal#-SIG4
14'. {d}DUN-ZI!
15'. {d#}DUN-|SZE.NUN&NUN|
16'. {d#}nin#-AB-[...]
@column 6
$ beginning broken
1'. [{d}]nu-dag-KI#
2'. {d}u4-gur
3'. {d}ESZ-UD-NUN
4'. {d}nin-LUL-TUK-GU4
5'. {d}ig:alim
6'. {d}szul-sza3-na
7'. {d}nin-bil-lu-lu
8'. {d#}ME-SAG-DU
9'. {d}ME-DAR#
10'. {d#}en#-LU2{+nu}-gi4
11'. {d}en-LU2{+nu}-gi4-DU
12'. {d}PAP-NU-x-BU?-[...]-x
13'. [{d}]nin#?-[dumu?-sag?]
@column 7
$ beginning broken
1'. [...]
2'. {d}nin#-|HIxNUN|#
3'. {d}en#-bulug3#
4'. {d}nin#-bulug3#
5'. {d}en#-utua#-x
6'. {d}nin#-utua#-x
7'. {d}en-gukkal#
8'. {d}nin-gukkal#
9'. {d}en#-a2#
10'. {d}nin#-a2#
11'. {d}en#-an#
12'. {d}nin#-[an]
13'. {d}nin-[szubur]
14'. {d}lugal#-[BU?-NUN?-GAN2?-x?]
15'. [...]
16'. [...]
@reverse
@column 1
$ beginning broken
1'. [{d}ME]-SZE3#
2'. {d}SZESZ-IB-ge6
3'. [{d}]am#-|SZE+NAM2|
4'. [{d}en]-dag-ga#
5'. [...]
$ rest broken
@column 2
1. {d#}nin#-ama#
2. {d#}en#-LAK114
3. {d#}en#-LAK114-x-nun
4. [{d}]nin#-ti
5. [{d}...]-x-ti
6. [{d}]lugal#-IMIN-GI4#
7. {d}nin#-x-PIRIG#-TUR
8. {d}nin-gur7#-gur7#
9. {d}x-x
$ blank space
10. [...]-LU2#?-[...]
$ rest broken
@column 3
1. {d}kur-e3#
2. {d}DA#-x-URU#
3. {d}KID#?
4. {d}IR-MUSZ-HA-DIN-BALAG#
5. {d}kisz:din-sikil!
6. {d}lugal#-dar#
7. {d}SAR#-GI-ME-RU
8. {d}lugal-|SAGxX|
9. [{d}]lugal#-x-AB#
10. {d}lugal-dur#
11. {d}lugal-za3-e3
12. {d}TE@g#?-x
13. {d}MUSZ-[...]
14'. [...]
$ rest broken
@column 4
1. {d}x-[...]
2. {d}GAL-NI-LA-x
3. {d}PA-x
4. {d#}sze-gu:na
5. {d}NE#-dag#
6. [{d}]LAGAB-[...]
7. {d}szul#-EDIN#
8. {d}A-MA#-[x?]
9. {d}MES-SAL?-[x]
10. {d}ba4-li-ha#
11. {d}lugal#-U2-GU#-SIG7#
12. {d#}lugal#-gi-zi
13. {d}lul-lul
14. {d}IGI-KU
15. {d}x-|LAGABxHAL|-[...]
$ rest broken
@column 5
1. [...]
2. {d}[...]
3. {d}[...]
4. {d}en#?-[...]-EGIR#?
5. {d#}PAP-KAL#?
6. {d#}lugal#-a-ki#
7. [{d}]en#?-LA#
8. [{d}]UR#-URU-RA
9. {d#}gu4#-GA-PAN#-DIM2#
10. {d}LUL-NI
11. [{d}]ZI#-NA#-|LAGABxHAL|#
12. {d#}nu-kiri6
13. {d#}[...]
$ rest broken
@column 6
1. [...]
2. [...]
3. [...]-AB#
4. {d#}UR#?-NI
5. {d}gir2
6. {d}nin-ki
7. {d}ga-ga#
8. {d#}KISZ-BUR2#
9. {d#}sza-ma-da#
10. {d#}mes-kalam#
11. {d}BAD-szinig
12. {d}i-pi-ku
13. {d}asz2!-szurx(|KIxU|)!
14. [...]-x
$ rest broken
@column 7
$ blank space

2016-09-08 17:03:37, entered by englund for dcclt
&P225958 = OIP 099, 083
#atf: lang sux
@tablet
@obverse
@column 1
$ beginning broken
1'. [...]
2'. [{d}nin]-hursag#
3'. [...]
4'. [...]
5'. [...]-e2#?-dar
6'. [...]-KAL#?
7'. [...]-uszum#-x
8'. [{d}nin]-rin4#-ru
9'. [...]
10'. [...]
11'. [...]
@column 2
$ beginning broken
1'. [...]
2'. [...]
3'. [{d}ku3-{su3}]|PA.EL|#
4'. {d#}isztaran#
5'. {d#}nin#-in#-gar#
6'. {d#}gan#-gir2#
7'. [{d}]nin#-[{ka15}]kas2#-si#
8'. {d}nin#-x-x
9'. {d}temen#-ku3#
10'. {d}nu#:musz#-da
11'. {d}lugal-ku5-da
12'. {d#}a-nir
13'. {d}ni-dam-ge6
14'. [...]-NE#-[...]-GISZ#?-[...]
@column 3
$ beginning broken
1'. [...]
2'. [{d}]nin#-DI#-ug5(|EZENxAN|)
3'. {d}girid2#
4'. {d}gar3#
5'. {d}x-GI
6'. {d}esz-pesz
7'. {d#}nu#-gal
8'. {d#}szu-gal#
9'. {d}|DUGxKASKAL|(LAK566)
10'. {d}bi2-zil
11'. {d}nin-szara
12'. {d}|SZE+LU3|
13'. {d#}szum
14'. {d#}me-gar
15'. {d}lam-sag-za!:gin3
16'. {d#}szu#:usz#:urugal2#
@column 4
$ beginning broken
1'. [...]-NU11#-si#
2'. {d}nin#-BU#-|SZAxDISZ|#-NUN#-KI#
3'. {d}nin#-BU-NUN-KI-x
4'. {d}nin#-mar-gi4
5'. {d}nin#-gesz#-gi#
6'. {d}szul#-LAK4b
7'. {d}nin#-gal-tur3
8'. {d}nin#-szag5#
9'. {d}lugal-SZA6
10'. {d}{+nu}NUNUZ
11'. {d}{+nu}NUNUZ-HI
12'. {d}{+nu}NUNUZ-|LAGABxGU4+GU4|
13'. {d}{+nu}NUNUZ-x
# inscribed
AN NUNUZ NU x
14'. {d}{+nu}NUNUZ#-gal5
@column 5
$ beginning broken
1'. [...]
2'. ISZ#-HI
3'. {d#}NINDA2#-gu4-gal#
4'. [{d}]en#-ki
5'. {d}lugal#-masz-masz
6'. {d}{+pa}PAP-bil-sag
7'. MUSZ3-AN-MUSZ3-KUR
8'. |GA2xAN|#-AN-MUSZ3#-KUR
9'. szuba3#-MUSZ3-KUR
10'. {d#}nin-sa-za
11'. {d}da:bar
12'. {d#}ba4-al
13'. {d}lugal#-SIG4
14'. {d}DUN-ZI!
15'. {d#}DUN-|SZE.NUN&NUN|
16'. {d#}nin#-AB-[...]
@column 6
$ beginning broken
1'. [{d}]nu-dag-KI#
2'. {d}u4-gur
3'. {d}ESZ-UD-NUN
4'. {d}nin-LUL-TUK-GU4
5'. {d}ig:alim
6'. {d}szul-sza3-na
7'. {d}nin-bil-lu-lu
8'. {d#}ME-SAG-DU
9'. {d}ME-DAR#
10'. {d#}en#-LU2{+nu}-gi4
11'. {d}en-LU2{+nu}-gi4-DU
12'. {d}PAP-NU-x-BU?-[...]-x
13'. [{d}]nin#?-[dumu?-sag?]
@column 7
$ beginning broken
1'. [...]
2'. {d}nin#-|HIxNUN|#
3'. {d}en#-bulug3#
4'. {d}nin#-bulug3#
5'. {d}en#-utua#-x
6'. {d}nin#-utua#-x
7'. {d}en-gukkal#
8'. {d}nin-gukkal#
9'. {d}en#-a2#
10'. {d}nin#-a2#
11'. {d}en#-an#
12'. {d}nin#-[an]
13'. {d}nin-[szubur]
14'. {d}lugal#-[BU?-NUN?-GAN2?-x?]
15'. [...]
16'. [...]
@reverse
@column 1
$ beginning broken
1'. [{d}ME]-SZE3#
2'. {d}SZESZ-IB-ge6
3'. [{d}]am#-|SZE+NAM2|
4'. [{d}en]-dag-ga#
5'. [...]
$ rest broken
@column 2
1. {d#}nin#-ama#
2. {d#}en#-LAK114
3. {d#}en#-LAK114-x-nun
4. [{d}]nin#-ti
5. [{d}...]-x-ti
6. [{d}]lugal#-IMIN-GI4#
7. {d}nin#-x-PIRIG#-TUR
8. {d}nin-gur7#-gur7#
9. {d}x-x
$ blank space
10. [...]-LU2#?-[...]
$ rest broken
@column 3
1. {d}kur-e3#
2. {d}DA#-x-URU#
3. {d}KID#?
4. {d}IR-MUSZ-HA-DIN-BALAG#
5. {d}kisz:din-sikil!
6. {d}lugal#-dar#
7. {d}SAR#-GI-ME-RU
8. {d}lugal-|SAGxX|
9. [{d}]lugal#-x-AB#
10. {d}lugal-dur#
11. {d}lugal-za3-e3
12. {d}TE@g#?-x
13. {d}MUSZ-[...]
14'. [...]
$ rest broken
@column 4
1. {d}x-[...]
2. {d}GAL-NI-LA-x
3. {d}PA-x
4. {d#}sze-gu:na
5. {d}NE#-dag#
6. [{d}]LAGAB-[...]
7. {d}szul#-EDIN#
8. {d}A-MA#-[x?]
9. {d}MES-SAL?-[x]
10. {d}ba4-li-ha#
11. {d}lugal#-U2-GU#-SIG7#
12. {d#}lugal#-gi-zi
13. {d}lul-lul
14. {d}IGI-KU
15. {d}x-|LAGABxHAL|-[...]
$ rest broken
@column 5
1. [...]
2. {d}[...]
3. {d}[...]
4. {d}en#?-[...]-EGIR#?
5. {d#}PAP-KAL#?
6. {d#}lugal#-a-ki#
7. [{d}]en#?-LA#
8. [{d}]UR#-URU-RA
9. {d#}gu4#-GA-PAN#-DIM2#
10. {d}LUL-NI
11. [{d}]ZI#-NA#-|LAGABxHAL|#
12. {d#}nu-kiri6
13. {d#}[...]
$ rest broken
@column 6
1. [...]
2. [...]
3. [...]-AB#
4. {d#}UR#?-NI
5. {d}gir2
6. {d}nin-ki
7. {d}ga-ga#
8. {d#}KISZ-BUR2#
9. {d#}sza-ma-da#
10. {d#}mes-kalam#
11. {d}BAD-szinig
12. {d}i-pi-ku
13. {d}asz2!-szurx(|KIxU|)!
14. [...]-x
$ rest broken
@column 7
$ blank space

2014-10-07 16:59:14, entered by englund for englund
&P225958 = OIP 099, 083
#atf: use lexical
@tablet
@obverse
@column 1
$ beginning broken
1'. [...]
2'. [{d}nin]-hursag#!(|PA.DUN3|#)
3'. [...]
4'. [...]
5'. [...]-e2#?-dar
6'. [...]-KAL#?
7'. [...]-uszum#-x
8'. [{d}nin]-rin4#-ru
9'. [...]
10'. [...]
11'. [...]
@column 2
$ beginning broken
1'. [...]
2'. [...]
3'. [{d}ku3-{su3}]|PA.EL|#
4'. {d#}isztaran#
5'. {d#}nin#-in#-gar#
6'. {d#}gan#-gir2#
7'. [{d}]nin#-[{ka15}]kas2#-si#
8'. {d}nin#-x-x
9'. {d}temen#-ku3#
10'. {d}nu#:musz#-da
11'. {d}lugal-ku5-da
12'. {d#}a-nir
13'. {d}ni-dam-gi6
14'. [...]-NE#-[...]-GISZ#?-[...]
@column 3
$ beginning broken
1'. [...]
2'. [{d}]nin#-DI#-ug5
3'. {d}giri3#
4'. {d}gar3#
5'. {d}x-GI
6'. {d}esz-pesz
7'. {d#}nu#-gal
8'. {d#}szu-gal#
9'. {d}|DUGxKASKAL|
10'. {d}bi2-zil
11'. {d}nin-szara
12'. {d}|SZE+LU3|
13'. {d#}szum
14'. {d#}me-gar
15'. {d}lam-sag-za!:gin3
16'. {d#}szu#:usz#:urugal2#
@column 4
$ beginning broken
1'. [...]-NU11#-si#
2'. {d}nin#-BU#-|SZA#xDISZ#|-NUN#-KI#
3'. {d}nin#-BU-NUN-KI-x
4'. {d}nin#-mar-gi4
5'. {d}nin#-gesz#-gi#
6'. {d}szul#-LAK4b
7'. {d}nin#-gal-tur3
8'. {d}nin#-szag5#
9'. {d}lugal-SZA6
10'. {d}{nu}NUNUZ
11'. {d}{nu}NUNUZ-HI
12'. {d}{nu}NUNUZ-|LAGABxGUD+GUD|
13'. {d}{nu}NUNUZ-x
=: AN NUNUZ NU X
14'. {d}{nu}NUNUZ#-gal5
@column 5
$ beginning broken
1'. [...]
2'. ISZ#-HI
3'. {d#}NINDA2#-gu4-gal#
4'. [{d}]en#-ki
5'. {d}lugal#-masz-masz
6'. {d}{pa}PAP-bil-sag
7'. MUSZ3-AN-MUSZ3-KUR
8'. |GA2xAN|#-AN-MUSZ3#-KUR
9'. szuba3#-MUSZ3-KUR
10'. {d#}nin-sa-za
11'. {d}da:bar
12'. {d#}ba4-al
13'. {d}lugal#-SIG4
14'. {d}DUN-ZI!
15'. {d#}DUN-|SZE.NUN&NUN|
16'. {d#}nin#-AB-[...]
@column 6
$ beginning broken
1'. [{d}]nu-dag-KI#
2'. {d}u4-gur
3'. {d}|U.U.U|-UD-NUN
4'. {d}nin-LUL-TUK-GUD
5'. {d}ig:alim
6'. {d}szul-szag4-na
7'. {d}nin-bil-lu-lu
8'. {d#}ME-SAG-DU
9'. {d}ME-DAR#
10'. {d#}en#-LU2{nu}-gi4
11'. {d}en-LU2{nu}-gi4-DU
12'. {d}PAP-NU-x-BU?-[...]-x
13'. [{d}]nin#?-[dumu?-sag?]
@column 7
$ beginning broken
1'. [...]
2'. {d}nin#-|HIxNUN|#
3'. {d}en#-bulug3#
4'. {d}nin#-bulug3#
5'. {d}en#-utua#-x
6'. {d}nin#-utua#-x
7'. {d}en-gukkal#
8'. {d}nin-gukkal#
9'. {d}en#-a2#
10'. {d}nin#-a2#
11'. {d}en#-an#
12'. {d}nin#-[an]
13'. {d}nin-[szubur]
14'. {d}lugal#-[BU?-NUN?-GAN2?-x?]
15'. [...]
16'. [...]
@reverse
$ (irregularly, from left to right)
@column 1
$ beginning broken
1'. [{d}ME]-ESZ2#
2'. {d}SZESZ-IB-gi6
3'. [{d}]am#-Ux(|SZE+NAM2|)
4'. [{d}en]-dag-ga#
5'. [...]
$ rest broken
@column 2
1. {d#}nin#-ama#
2. {d#}en#-LAK114
3. {d#}en#-LAK114-x-nun
4. [{d}]nin#-ti
5. [{d}...]-x-ti
6. [{d}]lugal#-IMIN-GI4#
7. {d}nin#-x-PIRIG#-TUR
8. {d}nin-gur7#-gur7#
9. {d}x-x
$ blank space
10. [...]-LU2#?-[...]
# or LUGAL#
$ rest
broken
@column 3
1. {d}kur-e3(|UD#.DU|)#
2. {d}DA#-x-URU#
3. {d}KID#?
4. {d}IR-MUSZ-HA-DIN-BALAG#
5. {d}kisz:din-sikil!
6. {d}lugal#-dar#
7. {d}SAR#-GI-ME-RU
8. {d}lugal-|SAGxX|
9. [{d}]lugal#-x-AB#
10. {d}lugal-dur#
11. {d}lugal-za3-e3
12. {d}TE@g#?-x
13. {d}MUSZ-[(...)]
14'. [...]
$ rest broken
@column 4
1. {d}x-[...]
2. {d}GAL-NI-LA-x
3. {d}PA-x
4. {d#}sze-gu:na
5. {d}NE#-dag#
6. [{d}]LAGAB-[...]
7. {d}szul#-EDIN#
8. {d}A-MA#-[(x)]
9. {d}MES-SAL?-[x]
# or NIN#, etc.
10. {d}ba4-li-ha#
11. {d}lugal#-U2-GU#-IGI@g#
12. {d#}lugal#-gi-zi
13. {d}lul-lul
14. {d}IGI-KU
15. {d}x-|LAGABxHAL|-[...]
$ rest broken
@column 5
1. [...]
2. {d}[...]
3. {d}[...]
4. {d}en#?-[...]-EGIR#?
5. {d#}PAP-KAL#?
6. {d#}lugal#-a-ki#
7. [{d}]en#?-LA#
8. [{d}]UR#-URU-RA
9. {d#}gu4#-GA-PAN#-DIM2#
10. {d}LUL-NI
11. [{d}]ZI#-NA#-|LAGABxHAL|#
12. {d#}nu-kiri6
13. {d#}[...]
$ rest broken
@column 6
1. [...]
2. [...]
3. [...]-AB#
4. {d#}UR#?-NI
5. {d}gir2
6. {d}nin-ki
7. {d}ga-ga#
8. {d#}KISZ-BUR2#
9. {d#}sza-ma-da#
10. {d#}mes-kalam#
11. {d}BAD-szinig
12. {d}i-pi-ku
13. {d}asz2!-szurx(|KIxU|)!
14. [...]-x
$ rest broken
@column 7
$ blank space

2008-05-26 01:49:04, entered by englund for englund
&P225958 = OIP 099, 083
#atf: use lexical
#AbS-T 206 + AbS-T 210 = IM 70208+
@tablet
@obverse
@column 1
$ start of column broken
1'. [...]
2'. [{d}nin]-hursag#!(|PA.DUN3|#)
3'. [...]
4'. [...]
5'. [...]-e2#?-dar
6'. [...]-KAL#?
7'. [...]-uszum#-x
8'. [{d}nin]-rin4#-ru
9'. [...]
10'. [...]
11'. [...]
@column 2
$ start of column broken
1'. [...]
2'. [...]
3'. [{d}ku3-{su3}]|PA.EL|#
4'. {d#}isztaran#
5'. {d#}nin#-in#-gar#
6'. {d#}gan#-gir2#
7'. [{d}]nin#-[{ka15}]kas2#-si#
8'. {d}nin#-x-x
9'. {d}temen#-ku3#
10'. {d}nu#:musz#-da
11'. {d}lugal-ku5-da
12'. {d#}a-nir
13'. {d}ni-dam-gi6
14'. [...]-NE#-[...]-GISZ#?-[...]
@column 3
$ start of column broken
1'. [...]
2'. [{d}]nin#-DI#-ug5(|EZENxAN|(LAK613))
3'. {d}giri3#
4'. {d}gar3#
5'. {d}x-GI
6'. {d}esz-pesz
7'. {d#}nu#-gal
8'. {d#}szu-gal#
9'. {d}|DUGxKASKAL|(LAK566)
10'. {d}bi2-zil
11'. {d}nin-szara
12'. {d}|SZE+LU3|
13'. {d#}szum
14'. {d#}me-gar
15'. {d}lam-sag-za!:gin3
16'. {d#}szu#:usz#:urugal2#
@column 4
$ start of column broken
1'. [...]-NU11#-si#
2'. {d}nin#-BU#-|SZA#xDISZ#|-NUN#-KI#
3'. {d}nin#-BU-NUN-KI-x
4'. {d}nin#-mar-gi4
5'. {d}nin#-gesz#-gi#
6'. {d}szul#-LAK4b
7'. {d}nin#-gal-tur3
8'. {d}nin#-szag5#
9'. {d}lugal-SZA6
10'. {d}{nu}NUNUZ
11'. {d}{nu}NUNUZ-HI
12'. {d}{nu}NUNUZ-|LAGABxGUD+GUD|
13'. {d}{nu}NUNUZ-x
=: AN NUNUZ NU X
14'. {d}{nu}NUNUZ#-gal5
@column 5
$ start of column broken
1'. [...]
2'. ISZ#-HI
3'. {d#}NINDA2#-gu4-gal#
4'. [{d}]en#-ki
5'. {d}lugal#-masz-masz
6'. {d}{pa}PAP-bil-sag
7'. MUSZ3-AN-MUSZ3-KUR
8'. |GA2xAN|#-AN-MUSZ3#-KUR
9'. szuba3#-MUSZ3-KUR
10'. {d#}nin-sa-za
11'. {d}da:bar
12'. {d#}ba4-al
13'. {d}lugal#-SIG4
14'. {d}DUN-ZI!
15'. {d#}DUN-|SZE.NUN&NUN|
16'. {d#}nin#-AB-[...]
@column 6
$ start of column broken
1'. [{d}]nu-dag-KI#
2'. {d}u4-gur
3'. {d}|U.U.U|-UD-NUN
4'. {d}nin-LUL-TUK-GUD
5'. {d}ig:alim
6'. {d}szul-szag4-na
7'. {d}nin-bil-lu-lu
8'. {d#}ME-SAG-DU
9'. {d}ME-DAR#
10'. {d#}en#-LU2{nu}-gi4
11'. {d}en-LU2{nu}-gi4-DU
12'. {d}PAP-NU-x-BU?-[...]-x
13'. [{d}]nin#?-[dumu?-sag?]
@column 7
$ start of column broken
1'. [...]
2'. {d}nin#-|HIxNUN|#
3'. {d}en#-bulug3#
4'. {d}nin#-bulug3#
5'. {d}en#-utua(LAK777)#-x
6'. {d}nin#-utua(LAK777)#-x
7'. {d}en-gukkal#
8'. {d}nin-gukkal#
9'. {d}en#-a2#
10'. {d}nin#-a2#
11'. {d}en#-an#
12'. {d}nin#-[an]
13'. {d}nin-[szubur]
14'. {d}lugal#-[BU?-NUN?-GAN2?-x?]
15'. [...]
$ 1 line broken
@reverse
#following Pietro Mander, Il Pantheon Di Abu-Salabikh (Napoli, 1986),
#the order of columns on the reverse is (exceptionally) from left to right.
# At the rightmost edge is a blank unruled column, probably marking the
# end of the text
@column 8
$ start of column broken
1'. [{d}ME]-ESZ2#
2'. {d}SZESZ-IB-gi6
3'. [{d}]am#-Ux(|SZE+NAM2|)
4'. [{d}en]-dag-ga#
5'. [...]
$rest of column broken
@column 9
1. {d#}nin#-ama#
2. {d#}en#-LAK114
3. {d#}en#-LAK114-x-nun
4. [{d}]nin#-ti
5. [{d}...]-x-ti
6. [{d}]lugal#-IMIN-GI4#
7. {d}nin#-x-PIRIG#-TUR
8. {d}nin-gur7#-gur7#
9. {d}x-x
$ (blank space the size of 2 cases)
10. [...]-LU2#?-[...]
#/LU2#?/ is possibly /LUGAL#/
$rest of column broken
@column 10
1. {d}kur-e3(|UD#.DU|)#
2. {d}DA#-x-URU#
3. {d}KID#?
4. {d}IR-MUSZ-HA-DIN-BALAG#
5. {d}kisz:din-sikil!
6. {d}lugal#-dar#
7. {d}SAR#-GI-ME-RU
8. {d}lugal-|SAGxX|
9. [{d}]lugal#-x-AB#
10. {d}lugal-dur#
11. {d}lugal-za3-e3
12. {d}TE@g#?-x
13. {d}MUSZ-[(...)]
14'. [...]
$rest of column broken
@column 11
1. {d}x-[...]
2. {d}GAL-NI-LA-x
3. {d}PA-x
4. {d#}sze-gu:na
5. {d}NE#-dag#
6. [{d}]LAGAB-[...]
7. {d}szul#-EDIN#
8. {d}A-MA#-[(x)]
9. {d}MES-SAL?-[x]
#/SAL/ or /NIN#/, etc.
10. {d}ba4-li-ha#
11. {d}lugal#-U2-GU#-IGI@g#
12. {d#}lugal#-gi-zi
13. {d}lul-lul
14. {d}IGI-KU
15. {d}x-|LAGABxHAL|-[...]
$rest of column broken
@column 12
1. [...]
2. {d}[...]
3. {d}[...]
4. {d}en#?-[...]-EGIR#?
5. {d#}PAP-KAL#?
6. {d#}lugal#-a-ki#
7. [{d}]en#?-LA#
8. [{d}]UR#-URU-RA
9. {d#}gu4#-GA-PAN#-DIM2#
10. {d}LUL-NI
11. [{d}]ZI#-NA#-|LAGABxHAL|#
12. {d#}nu-kiri6
13. {d#}[...]
$rest of column broken
@column 13
1. [...]
2. [...]
3. [...]-AB#
4. {d#}UR#?-NI
5. {d}gir2
6. {d}nin-ki
7. {d}ga-ga#
8. {d#}KISZ-BUR2#
9. {d#}sza-ma-da#
10. {d#}mes-kalam#
11. {d}BAD-szinig
12. {d}i-pi-ku
13. {d}asz2!-szurx(|KIxU|)!
14. [...]-x
$rest of column broken
$rest of reverse blank