2021-07-26 07:12:43, entered by lafont for lafont
&P232300 = RIME 3/1.01.07, Gudea Cyl A witness
#atf: lang sux
@object cylinder
@column 1
1. u4 an# ki#-a nam tar-[tar-re]-da#
2. lagasz#[{ki}]-e# me gal-la [sag] an-sze3 mi-ni-ib2-il2
3. {d}en-lil2-e en {d}nin-gir2-su-sze3 igi zi mu-szi-bar
4. iri-me-a nig2-ul pa nam-e3
5. sza3 gu2-be2 nam-gi4
6. sza3 {d}en-lil2-la2 gu2-be2 nam-gi4
7. sza3 gu2-be2 nam-gi4
8. a-mi-ru12 nam-mul ni2 il2-il2
9. sza3 {d}en-lil2-la2-ke4 i7 idigna-am3 a du10-ga nam-de6
10. e2-e lugal-be2 gu3 ba-de2
11. e2-ninnu me-be2 an ki-a pa e3 mu-ak-ke4
12. ensi2 lu2 gesztu2 dagal-kam gesztu2 i3-ga2-ga2
13. nig2 gal-gal-la szu mi-ni-mu2-mu2
14. gu4 du7 masz2# du7-re6 si im-sa2-sa2-e
15. sig4 nam tar-ra sag mu-szi-ib2-il2
16. e2 ku3 du3-de3 gu2-bi mu-szi-ib2-zi
17. lugal-ni-ir u4-ne masz-ge6-ka
18. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su2-ra igi mu-ni-du8-am3
19. e2-a-ni du3-ba mu-na-du11
20. e2-ninnu me-bi gal-gal-la-am3
21. igi mu-na-ni-gar
22. gu3-de2-a sza3-ga-ni su3-ra2-am3
23. inim-e mi-ni-kusz2-u3
24. ga-na ga-na-ab-du11 ga-na ga-na-ab-du11
25. inim-ba ha-mu-da-gub
26. sipa-me nam-nun-ne2 sag ma-ab-szum2-szum2#?
27. nig2 masz ge6-ke4 ma-ab-de6-a-ga2
28. sza3-be2 nu-zu
29. ama-mu ma-mu-mu ga-na-de6
@column 2
1. ensi ku3 zu me-te-na-mu
2. {d}nansze nin9 dingir sirara6-ta-mu
3. sza3-bi ha-ma-pa3-de3
4. ma2-gur8-ra-na giri3 nam-mi-gub
5. iri-ni nina{ki}-sze3 i7-nina{ki}-du-a ma2 mu-ni-ri
6. i7-de3-hul2-la-e kur-kux(KWU147) i3-si-il-e
7. ba-gara2 e2 i7-de3 la2-a-e im-<ma>-ti-a-ta
8. ninda gesz bi2-tag a sze23 i3-de2
9. lugal ba-gara2-ra mu-na-gen szu12 mu-na-de6
10. ur-sag pirig zi-ga gaba-szu-gar nu-tuku
11. {d}nin-gir2-su2 abzu-a gal# di#
12. nibru#{ki#}-a# nir-gal2#
13. ur-sag ma-a-du11 szu zi ga-mu-ra-ab-gar
14. {d}nin-gir2-su e2-zu ga-mu-ra-du3
15. me szu ga-mu-ra-ab-du7
16. nin9-zu dumu eridu{ki}-ge tu-da
17. nir-gal2 me-te-na nin ensi3 dingir-re-ne-ke4
18. {d}nansze nin9 dingir sirara6-ta-mu
19. giri3-bi ha-ma-ga2-ga2
20. gu3 de2-a-ni gesz ba-tuku-am3
21. lugal-a-ni siskur2-ra2-zu-ni gu3-de2-a-asz2
22. en {d}nin-gir2-su-ke4 szu ba-szi-ti
23. e2 ba-gara2-ka esz3-esz3 i3-ak
24. ensi2-ke4 {d}ga2-tum3-du10-sze3 ki-nu2-a-ni ba-re6
25. ninda gesz bi2-tag a sze23 i3-de2
26. ku3 {d}ga2-tum3-du10-ra mu-na-gen
27. siskur2 mu-na-be2
28. nin-mu dumu an ku3-ge du2-da
29. nir-gal2 me-te-na dingir sag zi
@column 3
1. kalam-ma ti-la
2. nu-du zu iri-na
3. nin ama lagasz{ki} ki gar-ra-me
4. igi ug3-sze3 u3-szi-bar-ra-zu szegx(|IM.A|) he2-gal2-la-am3
5. szul zi lu2 igi mu-bar-ra-zu nam-ti mu-na-su3
6. ama nu-tuku-me ama-mu ze2-me
7. a nu-tuku-me a-mu ze2-me
8. a-mu sza3-ga szu ba-ni-du11 unu6-a ni-du2-e
9. {d}ga2-tum3-du10 mu ku3-zu du10-ga-am3
10. ge6-a ma-ni-nu2
11. {gesz}kiszi17 gal-mu-me za3-mu mu-us2
12. gi:li9-bar a gal-la du3-a-me
13. zi-sza3 mu-szi-i3-gal2
14. an-dul3 dagal-me gissu-zu-sze3
15. ni2 ga-ma-szi-ib2-te
16. szu mah-za sa-ga a2 zi-da-bi
17. nin-mu {d}ga2-tum3-du10 ga2-ra ha-mu-u3-ru
18. iri-sze3 i3-du-e geszkim-mu he2-sa6
19. kur a-ta il2-la nina{ki}-sze3
20. u2-du11 sa6-ga-zu igi-sze3 ha-ma-du
21. {d}lamma sa6-ga-zu giri3-a ha-mu-da-du
22. ga-na ga-na-ab-du11
23. ga-na ga-na-ab-du11
24. inim-ba ha-mu-da-gub
25. ama-mu ma-mu-mu ga-na-de6
26. ensi3 ku3 zu me-te-na-mu
27. {d}nansze nin9 dingir sirara6-ta-mu
28. sza3-bi ha-ma-pa3-de3
29. gu3 de2-a-ni gesz ba-tuku-am3
@column 4
1. nin-a-ni siskur2-ra2-zu-ni
2. gu3-de2-a-asz2 ku3 {d}ga2-tum3-du10-ge szu ba-szi-ti
3. ma2-gur8-ra-na giri3 nam-mi-gub
4. iri-ni nina{ki}-sze3 kar nina{ki}-na-ke4 ma2 bi2-us2
5. ensi2-ke4 kisal dingir sirara6-ta-ka sag an-sze3 mi-ni-il2
6. ninda gesz bi2-tag a sze23 i3-de2
7. {d}nansze mu-na-gen szu12 mu-na-sza4
8. {d}nansze nin uru16 nin me an-kal an-kal-la
9. nin {d}en-lil2-gin7 nam tar-tar-re
10. {d}nansze-mu du11-ga-zu zi-dam
11. sag-bi-sze3 e3-a-am3
12. ensi dingir-re-ne-me
13. nin kur-kur-ra-me ama inim-mu u4-da ma-mu-da
14. sza3 ma-mu-da-ka lu2 1(asz@c)-am3 an-gin7 ri-ba-ni
15. ki-gin7 ri-ba-ni
16. a-ne sag-ga2-ni-sze3 dingir-ra-am3
17. a2-ni-sze3 anzu2{muszen}-dam
18. se11-ba-a-ni-sze3 a-ma-ru-kam
19. zi-da gub3-na pirig i3-nu2-nu2
20. e2-a-ni du3-da ma-an-du11
21. sza3-ga-ni nu-mu-zu
22. u4 ki-szar2-ra ma-ta-e3
23. munus disz-am3 a-ba me-a nu a-ba me-a ni
24. sag-ga2 e3 ki karadinx(|U.SZUR|) mu-ak
25. gi-dub-ba ku3 NE-a szu im-mi-du8
26. dub mul-an du10-ga im-mi-gal2
@column 5
1. ad im-dab6-gi4-gi4
2. 2(asz@c)-kam ur-sag-ga2-am3
3. a2 mu-gur le-um za-gin3 szu im-mi-du8
4. e2-a gesz-hur-bi im-ga2-ga2
5. igi-mu-sze3 dusu ku3 i3-gub
6. {gesz}u3-szub ku3 si# ib2-sa2
7. sig4 nam tar-ra {gesz}u3-szub-ba ma-an-gal2
8. ildag2 zi-da igi-mu gub-ba
9. ti-bu{muszen} lu2-a u4 mi-ni-ib2-zal-zal-e
10. dur3 a2 zi-da lugal-ga2-ke4 ki ma-hur-hur-e
11. ensi2-ra ama-ni {d}nansze mu-na-ni-ib2-gi4-gi4
12. sipa-mu ma-mu-zu ge26 ga-mu-ra-bur2-bur2
13. lu2 an-gin7 ri-ba ki-gin7 ri-ba-sze3
14. sag-ga2-<ni>-sze3 dingir a2-ni-sze3
15. anzu2{muszen}-sze3 se11-ba-a-ni-sze3 a-ma-ru-sze3
16. zi-da gub3-na pirig i3-sze21-sze21-a
17. szesz-mu {d}nin-gir2-su ga-nam-me-am3
18. esz3 e2-ninnu-na du3-ba za-ra ma-ra-an-du11
19. u4 ki-szar2-ra ma-ra-ta-e3-a
20. dingir-zu {d}nin-gesz-zi-da u4-gin7 ki-sza-ra ma-ra-da-ra-ta-e3
21. ki-sikil sag-ga2 e3 ki karadinx(|U.SZUR|) mu-ak
22. gi-dub-ba ku3 NE szu bi2-du8-a
23. dub mul du10-ga bi2-gal2-la-a
24. ad im-da-gi4-a
25. nin9-mu {d}nisaba ga-nam-me-am3
@column 6
1. e2-a du3-ba mul ku3-ba
2. gu3 ma-ra-a-de2
3. 2(asz@c)-kam-ma ur-sag-am3 a2 mu-gur8
4. le-um za-gin3 szu bi2-du8-a
5. {d}nin-dub-kam <e2> e2-a gesz-hur-ba im-mi-se3-se3-ge
6. igi-zu-sze3 dusu ku3 gub-ba u3-szub ku3 si sa2-a
7. sig4 nam tar-ra u3-szub-ba gal2-la
8. sig4 zi e2-ninnu ga-nam-me-am3
9. ildag2 zi-da igi-zu gub-ba
10. ti-bu{muszen} lu2-a u4 mi-ni-ib2-zal-a-sze3
11. e2 du3-de3 igi-zu u3 du10-ga nu-szi-kux(KWU147)-kux(KWU147)
12. {ansze}dur9 a2 zi-da lugal-za3-ke4 ki ma-ra-hur-hur-a-sze3
13. ze2-me e2-ninnu mur ni-is-ku-gin7 ki im-szi-hur-e
14. na ga-ri na-ri-mu he2-dab5
15. gir2-su{ki} e2 sag ki lagasz{ki}-sze3 giri3-zu ki i3-bi2-us2
16. e2 nig2-gur11-<ra>-za kiszib3 u3-mi-kur2 gesz u3-ma-ta-gar
17. lugal-zu {gesz}gigir u3-mu-DI
18. {ansze}dur9{ur3} u3-szi-la2
19. {gesz}gigir-bi ku3 NE za-gin3-na szu u3-ma-ni-tag
20. ti mar-uru5-a u4-gin7 i3-e3
21. an-kar2 a2 nam-ur-sag-ka mu10 u3-ma-ni-du11
22. szu-nir ki-ag2-ni u3-mu-na-dim2
23. mu-zu u3-mi-sar
24. balag ki-ag2-ni uszumgal kalam-ma
25. gesz-gu3-di mu tuku nig2 ad gi4-gi4-ni
26. ur-sag nig2-ba-e ki-ag2-ra
@column 7
1. lugal-zu en {d}nin-gir2-su
2. e2-ninnu anzu2{muszen}-babbar2-ra u3-mu-na-da-kux(KWU147)-re
3. tur du11-ga-zu mah du11-ga-am3 szu ba-a-szi-ib2-ti
4. en-na sza3 an-gin7 su3-ra2-ni
5. {d}nin-gir2-su dumu {d}en-lil2-la2-ka za-ra ma-ra-hun-ge26-e
6. gesz-hur e2-a-na ma-ra-pa3-pa3-de3
7. ur-sag-e me-ni gal-gal-la-am3
8. szu ma-ra-ni-ib2-mu2-mu2
9. sipa zi gu3-de2-a
10. gal mu-zu gal i3-ga-tum3-mu
11. inim {d}nansze-e mu-na-du11-ga-asz
12. sag sig ba-szi-gar
13. e2 nig2-gur11-ra-na kiszib3 bi2-kur2
14. gesz im-ma-ta-gar
15. gu3-de2-a gesz-a mu-gub-gub
16. gesz-e mu10 im-e
17. {gesz}mes-e sag bi2-sa6
18. {gesz}ha-lu-ub2-ba tun3 bi2-bar
19. {gesz}gigir za-gin3-sze3 <si> mu-na-a-sa2
20. dur9{ur3}-bi pirig-kas4-e-pa3-da
21. im-ma-szi-la2-la2
22. szu-nir ki-ag2-ni mu-na-dim2
23. mu-ni im-mi-sar
24. balag ki-ag2-e uszumgal kalam-ma
25. gesz-gu3-di mu tuku nig2 ad gi4-gi4-ni
26. ur-sag nig2-ba-e ki-ag2-ra
27. lugal-ni en {d}nin-gir2-su-ra
28. e2-ninnu anzu2{muszen}-babbar2-ra
29. mu-na-da-kux(KWU147)-kux(KWU147)
30. e2-a hul2-la i3-na-ni-kux(KWU147)
@column 8
1. gu3-de2-a esz3 e2-ninnu-ta zalag-ga nam-ta-e3
2. 2(asz@c)-kam-ma e2-sze3 u4-u3-de3 bi2-dab
3. ge6-ge6 ba-an-dab
4. du6-du6 mu-si-ig i5-gar mu-gi4
5. ah-du11-ga gir2-ta im-ta-gar
6. szu-ga-lam ki husz ki di-ku5-ne
7. ki {d}nin-gir2-su-ke4 kur-kur-ra igi mi-ni-gal2-la-sze3
8. udu i3 gukkal masz2 niga ensi2-ke4
9. asz2-gar3 gesz nu-zu kusz-ba mi-ni-dab5-dab5
10. li {gesz}u2-sikil kur-ra-kam izi-a bi2-si-si
11. szim erin ir-szim dingir-ra-kam
12. i3-bi2-bi mu-du3
13. lugal-<ni>-ir ug3-ga2 mu-na-zi szu12 mu-na-de6
14. ub-szu-kin-na-ka mu-na-gen giri17 szu mu-na-gal2
15. lugal-mu {d}nin-gir2-su en a husz gi4-a
16. en zi a kur gal-e ri-a
17. szul ka-tar nu-tuku
18. {d}nin-gir2-su e2-zu ma-ra-du3-e
19. geszkim-mu nu-mu
20. ur-sag nig2-du7-e gu3 ba-a-de2
21. dumu {d}en-lil2-la2 en {d}nin-gir2-su
22. sza3-bi nu-mu-u3-da-zu
23. sza3 ab-gin7 zi-zi-zu
24. {gesz}esi-gin7 ga2-ga2-zu
25. a e3-a-gin7 gu3 nun di-zu
26. a-ma-ru12-gin7 u2-ru14 gul-gul-zu
27. u4-gin7 ki-bala-sze3 du7-du7-zu
@column 9
1. lugal-mu sza3-zu a e3-a u2 nu-la2-zu
2. ur-sag sza3 an-gin7 su3-ra2-zu
3. dumu {d}en-lil2-la2 en {d}nin-gir2-su
4. ge26 a-na mu-u3-da-zu
5. 2(asz@c)-kam-ma-sze3 nu2-a-ra nu2-a-ra
6. sag-ga2 mu-na-gub ul4!(GIR2) mu-da6-da6-e
7. ma-du3-na ma-du3-na
8. ensi2 e2-mu ma-du3-na
9. gu3-de2-a e2-mu du3-da geszkim-bi ga-ra-ab-szum2
10. garza-ga2 mul-an ku3-ba gu3 ga-mu-ra-a-de2
11. e2-mu e2-ninnu an-ne2 ki gar-ra
12. me-bi me gal-gal me-me-a diri-ga
13. e2 lugal-bi igi su3 il2-il2
14. anzu2{muszen}-gin7 szeg12 gi4-a-bi-sze3
15. an im-szi-dub2-dub2
16. me-lam2 husz-bi an-ne2 im-us2
17. e2-ga2 ni2 gal-bi kur-kur-ra mu-ri
18. mu-bi-e an-za3-ta kur-kur-re gu2 im-ma-si-si
19. ma2-gan me-luh-ha kur-bi-ta im-ma-ta-e11-de3
20. ge26 {d}nin-gir2-su a husz gi4-a
21. ur-sag gal ki {d}en-lil2-la2-ka
22. en gaba-ri nu-tuku
23. e2-mu e2-ninnu-ga2 en kur-ra ab-si-a
24. tukul-mu szar2-ur3 kur szu-sze3 gar-gar
25. igi husz-a-mu kur-re nu-um-il2
26. a2-bad-a-mu lu2 la-ba-ta-e3
@column 10
1. a-ugu4-mu nam-gal ki-ag2-da
2. lugal a-ma-ru {d}en-lil2-la2
3. igi husz-a-ni kur-da nu-il2
4. {d}nin-gir2-su ur-sag {d}en-lil2-la2
5. mu-sze3 mu-sa4
6. me 5(u@c)-a za3 mi-ni-kesz2
7. {gesz}banszur mu-il2
8. szu-luh si bi2-sa2
9. szu si sa2-a-mu an ku3-ge u3-a ba-zi-ge
10. nig2 szu-ga2 du10-ga-am3
11. a-ugu4-mu du10-ga-bi mu-gu7
12. an lugal dingir-re-ne-ke4
13. {d}nin-gir2-su lugal iszib an-na
14. mu-sze3 mu-sa4
15. ti-ra-asz2 abzu-gin7
16. nam-nun-na ki im-ma-ni-gar
17. sza3-bi-a iti-da u4-sakar-ra
18. me gal-gal ezem an-na-mu szu gal ma-du7-du7
19. e2-husz ki husz-mu
20. musz-husz-gin7 ki szur2-ra bi2-du3
21. ki-bala-ga2 nu-mi-ib2-du11-ga
22. u4 sza3-mu um-szi-mi-ri2-a
23. musz-ze2-gur5-a-gin7 usz ma-a-u3-KU-e
24. e2-babbar2 ki a2 ag2-ga2-ga2
25. ki {d}utu-gin7 dalla-a-ga2
26. ki-ba {d}isztaran-gin7 di iri-ga2 si ba-ni-ib2-sa2-e
27. e2 ba-gara2 ki banszur-ra-mu
28. dingir gal-gal lagasz{ki}-a-ke4-ne
29. gu2 ma-si-si-ne
@column 11
1. e2-mu e2 sag-kal kur-kur-ra
2. a2 zi-da lagasz{ki}
3. anzu2{muszen} an-szar2-ra sig4 gi4-gi4
4. e2-ninnu e2 nam-lugal-mu
5. sipa zi gu3-de2-a
6. u4 szu zi ma-szi-tum3-da
7. an-sze3 szegx(|IM.A|)-e gu3 ba-de2
8. an-ta he2-gal2 ha-mu-ra-ta-du
9. ug3-e he2-gal2-la szu he2-a-da-pesz-e
10. e2-ga2 usz ki gar-ra-bi-da
11. he2-gal2 he2-da-dub
12. GAN2 gal-gal-e szu ma-ra-ab-il2-e
13. e pa5 gu2-bi ma-ra-ab-zi-zi
14. du6-du6 ki a nu-e11-da
15. a ma-ra-e11-de3
16. ki-en-gi-re6 i3 diri mu-da-de2
17. siki diri mu-da-la2
18. u4 temen-mu ma-si-ge4-na
19. e2-mu u4 szu zi ma-szi-tum3-da
20. hur-sag ki {tu15}mer tusz-a-sze3
21. giri3-mu ki i3-bi2-us2
22. nita a2 diri-ke4 {tu15}mer-e hur-sag ki sikil-ta
23. im si ma-ra-ab-sa2-e
24. ug3-e zi-sza3-gal2 u3-ma-szum2
25. lu2 dili lu2 min-da kin mu-da-ak-ke4
26. ge6-a-na i3-ti ma-ra-e3-e3
27. e-bar7-GAN2 u4-<<ma>>-dam ma-ra-e3-e3
@column 12
1. e2 u4-de3 ma-ra-du3-e
2. ge6-e ma-ra-ab-mu2-mu2
3. sig-ta {gesz}ha-lu-ub2
4. {gesz}NE-HA-GAG mu-ra-ta-e11-de3
5. igi-nim-ta {gesz}erin {gesz}szu-ur2-me {gesz}za-ba-lum ni2-bi-a ma-ra-an-tum3
6. kur {gesz}esi-a-ka
7. {gesz}esi ma-ra-ni-tum3
8. kur na-ka na gal hur-sag-ga2
9. lagab-ba ma-ra-ku5-e
10. u4-bi-a a2-zu izi bi2-tag
11. geszkim-mu ha-mu-u3-zu
12. gu3-de2-a i3-zi u3-sa-ga-am3
13. i3-ha-luh ma-mu-dam
14. inim du11-ga {d}nin-gir2-su-ka-sze3
15. sag sig ba-szi-gar
16. masz2 babbar2-ra szu mu-gid2-de3
17. masz2-a szu ni-gid2 masz2-a-ni i3-sa6
18. gu3-de2-a sza3 {d}nin-gir2-su-ka
19. u4-dam mu-na-e3
20. gal mu-zu gal i3-ga-tum2-mu
21. ensi2-ke4 iri-na lu2 dili-gin7
22. na-ri ba-ni-gar
23. ki lagasz{ki}-e dumu ama dili-a-gin7 sza3 mu-na-asz-e
24. gesz szu mu-du8 {gesz}ad2 mu-zi
25. u2-gur5 mu-gar inim du11-ga bi2-gi4
26. szer7-da e2-ba im-ma-an-gi4
@column 13
1. u3-sa-an bar-us2-sa eme i3-du8
2. siki udu gan-na-kam szu-a mi-ni-gar-gar
3. ama-a dumu-da gu3 nu-ma-da-de2
4. dumu-u3 ama-ni-ra gu3 du3-a
5. nu-ma-na-du11
6. ARAD2 a2-gesz-tag tuku-ra
7. lugal-a-ni sag nu-ma-da-dub2
8. geme2 lu2 nam-ra2 hul mu-na-ak
9. nin-a-ni igi-na nig2 nu-mu-na-ni-ra
10. ensi2 e2-ninnu du3-ra
11. gu3-de2-a-ar i5-gar-bi lu2-u3 nu-ma-<na>-ni-gar
12. ensi2-ke4 iri mu-ku3
13. izi im-ma-ta-la2
14. uzug5-ga ni2-gal2 lu2-gi-AN
15. iri-ta ba-ta-e3
16. pisan u3-szub-ba-sze3 masz2 ba-szi-nu2
17. sig4 masz2-e bi2-pa3
18. zu2 al-bi-sze3 igi zi ba-szi-bar
19. sipa mu pa3-da {d}nansze-ke4 nam-nun-na ni-gar
20. pisan u3-szub-ba gesz bi2-hur-ra-ni
21. zu2 al nam-nun-na mu-ni-gar-ra-ni
22. anzu2{muszen} szu-nir lugal-la-na-kam
23. uri3-sze3 bi2-mul
24. u5 1(bur3) 1(esze3)-sze3 iri mu-na-ku3-ge
25. u5 mu-na-sikil-e
26. li {gesz}u2 sikil kur-ra-kam izi-a bi2-si-si
27. szim erin ir-szim dingir-ra-kam i3-bi2-bi mu-du3
28. u4 siskur2-ra mu-na-a-gal2
29. ge6 szu12-de3 mu-na-zal-e
@column 14
1. {d}a-[nun-na] ki lagasz#[{ki}]
2. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-de3
3. gu3-de2-a siskur2-ra2-zu-[a]
4. mu-da-an-szu4-szu4-ge-esz2
5. sipa zi gu3-de2-a hul2-la-gin7
6. im-ma-na-ni-ib2-gar
7. u4-ba ensi2-ke4 kalam-ma-na zi-ga ba-ni-gar
8. ma-da gu2-sag szar2-szar2-ra-na
9. gu2-edin-na {d}nin-gir2-su-ka-ka
10. zi-ga ba-ni-gar
11. iri du3-a a2-dam gar-ra-na
12. gu2-gesz-bar-ra {d}nansze-ka
13. zi-ga ba-ni-gar
14. gu4 husz zi-ga gaba gi4 nu-tuku
15. {gesz}erin babbar2-ra lugal-bi-ir dab6-ba
16. im-ru-a {d}nin-gir2-su-ka-ka
17. zi-ga mu-na-gal2
18. szu-nir mah-bi lugal-kur-dub2 sag-bi-a mu-gub
19. pesz10-gal2 gaba-gal2 a-ta e3-a
20. i7 mah a diri he2-gal2-bi bara3-bara3
21. im-ru-a {d}nansze-ka
22. zi-ga mu-na-gal2
23. u5 ku3 szu-nir {d}nansze-kam sag-bi-a mu-gen
24. gu masz-ansze-edin-na la2-a
25. ni-is-ku bir3 mu-tuku bir3 {d}utu ki-ag2
26. im-ru-a {d}inanna-ka zi-ga mu-na-gal2
27. asz-me szu-nir {d}inanna-kam sag-bi-a mu-gen
28. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-de3
@column 15
1. [...]
2. [...]
3. [...]
4. [...] gir2 [...]
5. szu-ni [...] x [...] gar
6. elam elam-ta mu-na-gen
7. szuszin{ki} szuszin-ta mu-na-gen
8. ma2-gan me-luh-ha kur-bi-ta gu2 gesz mu-na-ab-gal2
9. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-de3
10. gu3-de2-a iri-ni gir2-su{ki}-sze3 gu2 mu-na-si-si
11. {d}nin-za3-ga-da a2 mu-da-ag2
12. uruda{da}-ni sze mah re6-a-gin7
13. gu3-de2-a lu2 e2 du3-a-ra
14. mu-na-ab-us2-e
15. {d}nin-sikil-a-da a2 mu-da-ag2
16. {gesz}ha-lu-ub2 gal-gal {gesz}esi {gesz}ab-ba-bi
17. ensi2 e2-ninnu du3-ra
18. mu-na-ab-us2-e
19. kur {gesz}erin-na lu2 nu-kux(KWU147)-kux(KWU147)-da
20. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
21. gir2 mu-na-ni-gar
22. {gesz}erin-bi tun3 gal-e im-mi-ku5
23. szar2-ur3 a2 zi-da lagasz{ki}-a
24. tukul a-ma-ru lugal-la-na-sze3
25. tun3 im-ma-bar
26. musz mah-am3 a-e im-diri-ga-am3
27. hur-sag {gesz}erin-<na-ta> ad {gesz}erin-na
28. hur-sag {gesz}szu-ur2-me-ta
29. ad {gesz}szu-ur2-me
30. hur-sag {gesz}za-ba-lum-ma-ta
31. ad {gesz}za-ba-lum
32. {gesz}u3-<suh5> gal-gal {gesz}tu-lu-bu-um
33. {gesz}e-ra-num2
34. ad gal-gal-bi diri-diri-ga-bi
35. kar mah ka2-sur-ra-ke4
@column 16
1. [gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ra]
2. [im-ma-na-us2]
3. [kur na lu2 nu-kux(KWU147)-kux(KWU147)-da]
4. [gu3-de2-a] en {d}nin-gir2-su-[ke4]
5. gir2 mu-[na-ni-gar]
6. na gal-gal-bi lagab-ba mi-ni-de6
7. ma2 ha-u3-na ma2 na-lu-a
8. esir2 a-ba-al esir2 IGI-esir2 im-babbar2-ra
9. hur-sag ma2-ad-ga-ta
10. nig2-gur11 ma2 sze GAN2 de6-a-gin7
11. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ra
12. im-ma-na-us2
13. ensi2 e2-ninnu du3-ra
14. nig2 gal-gal-e szu mu-na-ab-il2
15. hur-sag uruda-ke4 ki-masz-ta
16. ni2-bi mu-na-ab-pa3
17. uruda-bi gi diri-ba mu-ni-ba-al
18. lu2 e2 lugal-na du3-dam
19. ensi2-ra ku3-sig17 kur-bi-ta
20. sahar-ba mu-na-tum3
21. gu3-de2-a ku3 NE-a kur-bi-ta mu-na-ta-e11-de3
22. gug gi-rin-e me-luh-ha-ta
23. szu mu-na-pesz-e
24. kur nu11-ta nu11 mu-na-ta-e11-de3
25. sipa-de3 e2 ku3-ga mu-du3-e
26. ku3-dim2 im-da-tusz
27. e2-ninnu za mu-du3-e zadim im-da-tusz
28. uruda nagga-a mu-du3-e
29. sanga simug {d}nin-tu kalam-ma-ke4
30. igi-ni-sze3 si im-sa2
31. na4-szu-min-e u4-da-am3 sig4 mu-na-ab-gi4
32. {na4}esi na4 szu-ke4
@column 17
1. [...] min [...] pesz
2. [gesz-kin]-ti [...] nam [...] sze mah re6-a-gin7
3. [...] mu-[na-ni]-gar
4. [...]
5. u4-[u4] mu-[na-gid2]
6. gex(DUGUD)-gex(DUGUD) mu-na-gid2
7. nam e2 du3-da lugal-la-na-sze3
8. u3 ge6-an-na nu-um-kux(KWU147)-kux(KWU147)
9. u3 an-ba-ra sag nu-mi-ib2-du3-e
10. igi zi bar-ra {d}nansze-kam
11. {d}en-lil2-la2 lu2 sza3-ga-na-kam
12. ensi2 [sza3]-ge [pa3-da] {d}nin-gir2-su-ka-kam
13. gu3-de2-a unu6 mah-a du2-da
14. {d}ga2-tum3-du10-ga-kam
15. {d}nisaba-ke4 e2 gesztu2-ke4
16. gal2 mu-na-tak4
17. e2-a {d}en-ki-ke4 gesz-hur-bi si mu-na-sa2
18. e2 me-lam2-bi an-ne2 us2-sa
19. me-bi an ki-da gu2 la2-a
20. lugal-bi en igi husz il2-il2
21. ur-sag {d}nin-gir2-su me3 gal zu-bi
22. e2-ninnu anzu2{muszen}-babbar2-sze3
23. gu3-de2-a sig-ta ba-szi-gen
24. nim-sze3 u5 izi-ka
25. nim-ta ba-szi-gen sig-sze3 u5 izi-ka
26. GAN2 zi-dam esz2 i3-gar-gar
27. a2-ba gesz bi2-gar ni2-te-ni mu-zu
28. hul2-la-gin7 im-ma-na-ni-ib2-gar
29. u3-te-am3 e2 libir-ra-asz2 ra2-zu-a ba-gen
@column 18
1. gu3-de2-a bara2-gir2-nun-na-ta
2. sza3 mu-na-hun-ge26-e
3. u4 im-zal a mu-tu17
4. me-te-ni mu-gi
5. {d#}utu he2-gal2# mu-na-ta-e3
6. gu3#-de2-a [2(asz@c)]-kam-asz2 iri ku3-[sze3] im-ma-[ta]-e3#
7. gu4 du7# masz2 du7-re6 gesz bi2-tag
8. e2-e im-ma-gen
9. giri17 szu im-ma-gal2
10. dusu ku3 {gesz}u3-szub zi nam tar-ra
11. e2-[ninnu-sze3] mu-[il2]
12. [al-e sa] mu-la2 sag il2 mu-gen
13. {d}lugal-kur-dub2 igi-sze3 mu-na-gen
14. {d}ig-alim-ke4 gir2 mu-na-ga2-ga2
15. {d}nin-gesz-zi-da dingir-ra-ni
16. szu mu-da-gal2-gal2
17. pisan u3-szub-ka a-sa-ga i3-ak
18. ensi2-ra a-dab6 si-im a2-la2 mu-na-du12-am3
19. zu2 al sig4-bi sag im-mi-du8
20. lal3 i3-nun i3-du10-nun-na al im-ma-ni-tag
21. szembulug |SZIMxPI| gesz hi-a
22. uh-sze3 im-mi-ak
23. dusu ku3 mu-il2 u3-szub-e im-ma-gub
24. gu3-de2-a im u3-szub-ba ni-gar
25. nig2-du7 pa bi2-e3
26. e2-a sig4-bi pa e3 mu-ni-ga2-ga2
27. kur-kur-re i3 mu-da-su3-e
28. erin mu-da-su3-e
@column 19
1. iri-ni ki lagasz{ki}-e se11-li2-a
2. u4 mu-di3-ni-ib2-zal-e
3. u3-szub mu-dub2 sig4 had2-de3 ba-szub
4. zu2 al im aga3-ri2-na-ba-sze3
5. igi zi ba-szi-bar
6. |SZIMxPI| ha-szu-ur2 szembulugx(|SZIMxKUSZU2|)-a
7. sag im-<ma>-ni-du8
8. sig4 u3-szub-ba mu-ni-gar-ra-ni
9. {d}utu im-da-hul2
10. aga3-ri2 i7 mah-gin7 zi-ga-na
11. lugal {d}en-ki-<ke4> nam mu-[na]-tar
12. [sig4] mu-gar u3-[szub] e2-a i3-kux(KWU147)
13. pisan u3-szub-ba-ta sig4 ba-ta-il2
14. men ku3 an-ne2 il2-la
15. sig4 mu-il2 ug3-ga2-na mu-re6
16. bir3 ku3 {d}utu sag bala-e-dam
17. sig4-e e2-sze3 sag il2-la-bi
18. ab2 {d}nanna tur3-ba rin2-rin2-dam
19. sig4 mu-gar e2-a mu-lah5
20. e2-a gesz-hur-bi im-ga2-ga2
21. {d}nisaba sza3 szid zu-am3
22. lu2-tur gibil-bi e2 du3-gin7
23. igi-ni u3 du10-ga nu-szi-kux(KWU147)-kux(KWU147)
24. ab2 amar-bi-sze3 igi gal2-la-gin7
25. e2-sze3 TE-TE-ma im-szi-gen
26. lu2 ninda tur ka-a gub-ba-gin7
27. re7-e nu-szi-kusz2-u3
28. sza3 lugal-na u4-dam mu-e3
@column 20
1. gu3-de2-a-ar inim {d}nin-gir2-su-ka uri3-am3 mu-du3
2. sza3 gu3 di e2 du3-da-ka-na
3. i5-gar sa6-ga-a lu2 <im>-ma-a-gar
4. hul2-la-gin7 im-ma-na-ni-ib2-gar
5. masz-a szu i3-gid2 masz-a-ni i3-sa6
6. a-mer-e sze ba-se3 igi-bi si ib2-sa2
7. gu3-de2-a sag-sze3 nu2
8. mu-nu2 inim mu-na-ta-e3
9. e2 lugal-na-ka du3-bi
10. e2-ninnu an ki-ta bad-bi
11. igi#-a mu-na-a-gal2
12. hul2-la-gin7 im-[ma-na]-ni#-ib2#-gar#
13. gu mu-ba-ra me szu im-du7-du7
14. uz-ga ku3-ge esz3 mu-ga2-ga2
15. e2-a {d}en-ki-ke4 temen mu-si-ge
16. {d}nansze dumu eridu{ki}-ke4 esz-bar kin-ge26 mu10 ba-ni-du11
17. ama lagasz{ki} ku3 {d}ga2-tum3-du10-ke4
18. sig4-bi kur-kux(KWU147)-a mu-ni-du2
19. {d}ba-ba6 nin dumu-sag an-na-ke4
20. i3 szim erin-na ba-ni-su3
21. e2-e en ba-gub la-gal ba-gub
22. me-e szu si im-ma-sa2
23. {d}a-nun-na u3 di-de3 im-ma-szu4-szu4-ge-esz2
24. gu3-de2-a lu2 e2 du3-a-ke4
25. e2-a dusu-bi men ku3 sag-ga2 mu-ni-gal2
26. usz mu-gar a2-gar ki im-mi-tag
27. sa2 mu-se3 sig4-ga gu bi2-dub2
@column 21
1. e2-a silim 2(asz@c)-nam nam-mi-se3
2. gu kurun3-ba sag gal2-la-am3
3. e2-a silim 3(asz@c)-am3 nam-mi-se3
4. anzu2{muszen} amar-a a2 pag-am3
5. e2-a silim 4(asz@c) nam-mi-se3
6. pirig-tur pirig husz-a gu2-da la2-am3
7. e2-a sa2 5(asz@c)-am3 nam-mi-se3
8. an si-<ga> su2-lim il2-la-am3
9. e2-a sa2 6(asz@c)-am3 nam-mi-se3
10. u4 sa2 du11-ga hi-li gur3-am3
11. e2-a sa2 7(asz@c) nam-mi-se3
12. e2-ninnu i3-ti u4 zal-la kalam si-am3
13. gesz ka2-na im-ga2-ga2-ne
14. an se3-ga men il2-la-am3
15. gesz ka2-na-ta ba-ta-KU
16. e2-mah an-da gu2 la2-am3
17. e2 mu-du3 gesz-e im-ma-ru
18. bugin {d}nanna sag kesz2 {d}en-ki-kam
# (cf:xix:18)
19. e2 hur-sag-gin7 im-mu2-mu2-ne
20. murux(DUGUD)-gin7 an-sza3-ge im-mi-i3-ib2-diri-diri-ne
21. gu4-gin7 si im-mi-ib2-il2-il2-ne
22. gesz-GAN2-abzu-gin7 kur-kur-ra sag ba-ni-ib2-il2-ne
23. e2-e hur-sag-gin7 an ki-a sag an-sze3 mi-ni-ib2-il2
24. erin duru5 ki u2 rib mu2-a-am3
25. e2-ninnu sig4 ki-en-gi-ra2-ka hi-li mu-ni-ib2-du8-du8
26. e2-a gesz im-ga2-ga2-ne
27. uszum abzu tesz2-ba e3-de3-dam
28. inim an-na im-mi-ib2-u3-u3-dam
@column 22
1. musz-mah hur-sag-ga2 nam ak-am3
2. e2 gi gur5-bi musz kur-ra tesz2-ba nu2-am3
3. sa-du2-bi# erin duru5 ha-szu#-ur2-ra szu he2-tag-ga-am3
4. aga3 erin igi u6 di-bi-a erin babbar2 im-ga2-ga2-ne
5. szim zi i3-du10-nun-ka mu10 ba-ni-ib2-e-ne
6. e2 im-du8-a-bi he-nun abzu szu tag-ga-am3
7. a-NIG2-ka-bi im-szi-ib2-la2-ne
8. esz3 e2-ninnu szu |E2xBAD|? an-na-ka gar-gar-a-am3
9. ensi2-ke4 e2 mu-du3 mu-mu2
10. kur gal-gin7 mu-mu2
11. temen abzu-bi dim gal-gal ki-a mi-ni-si-si
12. {d}en-ki-da e2-an-gur4-ra-ka
13. sza3 mu-di3-ni-ib2-kusz2-u3
14. temen an-na ur-sag-am3 e2-e im-mi-dab6
15. ki-a-nag dingir-re-<ne>-ka a im-na8-na8-a
16. e2-ninnu dim gal mu-gi
17. abgal2-bi mu-du3
18. iri-na {gesz}asal2 du10-bi mu-du3
19. gissu-bi mu-la2
20. {gesz}szar2-ur3-bi uri3 gal-gin7 lagasz{ki}-da im-da-si
# (cf:xx:1)
21. szu-ga-lam ki husz-ba im-mi-i3-gar
22. su-zi bi2-du8-du8 bara2-gir2-nun-na ki di-ku5-ba
23. u2-a lagasz{ki} gu4 gal-gin7 a2 ba-il2-il2
24. na gal-gal lagab-ba mi-ni-re6-a-<na>
@column 23
1. mu dili-a mu-re6 mu dili-a mu-ak
2. u4 2(asz@c) u4 3(asz@c) nu-ma-da-ab-zal
3. a2 u4-da 1(asz@c)-ta mu-du3
4. u4 7(asz@c)-kam-ma-ka e2-e im-mi-dab6
5. na da-bi kun-sze3 mu-nu2
6. szim#-sze3 mu-dim2-dim2
7. e2-a mi-ni-szu4-szu4
8. na kisal mah-a <im>-mi-ru2-a-na
9. na-ru2-a lugal kisal si
10. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
11. gir2-nun-ta mu-zu
12. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
13. na ka2-sur-ra bi2-ru2-a-<na>
14. lugal a-ma-ru {d}en-lil2-la2
15. gaba-szu-gar nu-tuku
16. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
17. igi zi mu-szi-bar
18. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
19. na igi u4 e3-a-<ka> bi2-ru2-a-<na>
20. lugal u4 gu3 di {d}en-lil2-la2
21. en gaba-ri nu-tuku
22. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
23. sza3 ku3-ge bi2-pa3
24. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
25. na igi szu-ga-lam-ma-ka bi2-du3-a-<na>
26. lugal mu-ni-sze3 kur KU-KU-e
27. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
28. gu-za-ni mu-ge
29. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
30. na igi e2 urua-ga-ka bi2-du3-a-<na>
@column 24
1. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
2. nam du10 mu-ni-tar
3. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
4. na a-ga {d}ba-ba6-ka bi2-ru2-a-<na>
5. e2-ninnu igi an-na-ke4 zu
6. {d}ba-ba6 zi-sza3-gal2 gu3-de2-a
7. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
8. e2 lugal-na zi-de3-esz2 mu-du3
9. sipa zi gu3-de2-a an ki im-da-mu2
10. u4-sakar gibil-gin7 men bi2-il2
11. mu-bi kur-sza3-sze3
12. pa bi2-e3
13. gu3-de2-a e2 {d}nin-gir2-su-ka
14. {d}utu-gin7 dugud-ta ba-ta-e3
15. hur-sag za-gin3-na-gin7 mu-mu2
16. hur-sag nu11-babbar2-ra-gin7
17. u6 di-de3 ba-gub
18. dub-la2-bi am-gin7 mu-szu4-szu4
19. uszum-bi ur-mah-gin7 szu-ba bi2-nu2-nu2
20. gi-gun4-bi ab-zu-gin7 ki sikil-e bi2-mu2
21. uri3-bi dara3 ku3 abzu-gin7
22. si ba-mul-mul
23. u4-sakar gibil an-na gub-ba-gin7
24. gu3-de2-a e2 {d}nin-gir2-su-ka
25. u6 di-de3 ba-gub
26. e2-a dub-la2-bi szu4-szu4-ga-bi
27. la-ha-ma abzu-da szu4-ga-am3
@column 25
1. e2 gesz gar-ra-bi a-ge6 ambar mah musz-a sig-ga-am3
2. e2 ka gid2-da-bi
3. an-bar-bar-ra ni2 gal2-la-am3
4. e2 e2-dul4-la-bi nu11 an-sza3-ge diri-ga-am3
5. ka2 ki-lugal-kux(KWU147)-bi-ta
6. hu-ri2-in am-sze3 igi il2-il2-dam
7. {gesz}ti ka2-e us2-sa-bi
8. nir-an-na an-ne2 us2-sa-am3
9. gesz-ka2 an-na-bi e2-ninnu u4 du11-ba gu3 di tesz2-ba gub-ba-am3
10. ugur2-igi-bi ni2 il2-il2-a-bi
11. igi u6 di dingir-re-ne-kam
12. e2-a a-mer babbar2 mu-ru-gu2-ni
13. hur-sag za-gin3-na an ki-a ki he2-us2-sa-am3
14. kin-sig17 unu6 gal mu-ga2-ga2-ne
15. bur ku3-sig17 lal3 gesztin de2-a
16. an-ne2 szu4-ga-am3
17. e2-nu2-da mu-du3-ne
18. kur szar2-da mes ku3 abzu-a
19. kurun3 il2-la-am3
20. mu-du3 szu im-ta-gar-ra-ta
21. sza3 dingir-re-ne gu2-bi gi4-a-am3
# (cf:i:5-9)
22. sipa zi gu3-de2-a gal mu-zu
23. gal i3-ga-tum2-mu
24. a-ga tukul la2 ka2 me3-ba
25. ur-sag szeg9-sag-asz3 sag-ar-bi
26. im-ma-ab-dab5-be2
27. igi iri{ki}-sze3 ki ni2 il2-ba
28. ur-sag 7(asz@c)-am3 im-ma-ab-dab5-e
@column 26
1. szu-ga-lam ka2 me-lam2-ba
2. uszum {gesz}geszimmar-bi im-ma-ab-dab5-be2
3. igi-u4-e3 ki nam tar-re-ba
4. szu-nir {d}utu sag alim-ma
5. im-ma-da-si-ge
6. ka2-sur-ra igi u6 di-ba
7. ur-mah ni2 dingir-re-ne-kam
8. im-ma-ab-dab5-e
9. tar-sir2-sir2 ki a2 ag2-ba
10. ku-li an-na uruda-bi
11. im-ma-ab-dab5-e
12. a-ga {d}ba-ba6 ki sza3 kusz2-ba
13. ma2-gi4-lum gu4 alim-bi-da
14. im-ma-ab-dab5-e
15. ur-sag ug5-ga i3-me-sza-ke4-esz2
16. ka-bi ki-a-nag-sze3 mu-gar
17. mu-bi mu-ru dingir-re-ne-ka
18. gu3-de2-a ensi2 lagasz{ki}-ke4
19. pa e3 ba-ni-a
20. ig {gesz}erin e2-a szu4-ga-bi
21. {d}iszkur an-ta gu3 nun di-da-am3
22. e2-ninnu sag-kul-bi idim
23. {gesz}nu-kusz2-bi ur-mah
24. si-gar-bi-ta musz-sza3-tur3 musz-husz
25. am-sze3 eme e3-de3
26. ga-du ig-e u5-us2-sa-bi
27. ug nemurx(|PIRIG.TUR|) tur-tur szu-ba du2-ru-na-am3
28. e2-a gag gesz-ur3 ku3 mu-si-ge4-ne
29. uszum lu2-sze3 szu ib2-gar-ra-am3
30. ig-ba esz2 ku3 im-la2-ne
@column 27
1. {d}nerah ku3 abzu dar-a-am3
2. e2 sa la2-a-bi kesz3{ki} aratta{ki} na ri-ga-am3
3. e2 sa du8-a-bi pirig husz-am3
4. kalam-ma igi mi-ni-ib2-gal2
5. dili-du igi-bi nu-ma-dab-be2
6. e2-ninnu ni2-bi kur-kur-ra
7. tug2-gin7 im-dul4
8. e2 ku3 NE-a an-ne2 ki gar-ra
9. szembi2-zi-da szu tag du11-ga
10. sze-er-zi an-na-ka i3-ti-gin7 e3-a
11. e2 igi-bi kur gal ki us2-sa
12. sza3-bi nam-szub szer3 ha-mun
13. bar-bi an e2 mah he2-gal2-la zi-ga
14. gu2-en bar-ra-bi
15. ki di ku5 {d}a-nun-ke4-ne
16. a-lal3-bi-ta inim szu12-da
17. kur6-bi-da he2-gal2 dingir-re-ne-kam
18. uri3 e2-da si-si-ga-bi
19. anzu2{muszen} kur-musz-a-da he2-bad-ra2-am3
20. e2-ninnu im-bi im ha-mun
21. i7 edin-ta e11-da
22. lugal-bi en {d}nin-gir2-su-ke4
23. sza3 ku3-ge bi2-pa3
24. szim zi-gin7 sag-ga2 mi-ni-ib2-de2
@column 28
1. gu3-de2-a sze-er-zi an-na-ka
2. szu tag ba-ni-du11
3. e2 gu4-bi-ta
4. i3 kux(KWU147) ga kux(KWU147)
5. gir4 mah-bi-ta
6. gug2 gal si gal
7. gir2-PA-na-bi
8. gu4 gu7 udu gu7
9. e2 ki kur6-bi uz-ga ab-ga2-ga2
10. ne-sag-bi
11. kur gesztin bi-bi-ze2
12. e2-bappir3-bi-ta
13. i7 idigna a u3-ba gal2-la-am3
14. e2 nig2-gur11-bi-a za ku3 nagga
15. e2 {gesz}gigir-ra-bi
16. kur ki-a gub-ba
17. a-ga balag-a-bi gu4 gu3 nun di
18. kisal-bi szu12 ku3 si-im a2-la2
19. kun na4 e2-a nu2-a-bi
20. hur-sag ul nun-ne2-esz2 nu2-am3
21. kun nagga ganun-sze3 da-a-bi
22. nu11 kur-sze3 igi su3 il2-dam
23. {gesz}kiri6-MI-edin e2-sze3 si-ga-bi
24. kur gesztin bi-bi-ze2 ki IM-NE-e mu2-am3
@column 29
1. na 7(asz@c) e2-e dab6-ba-bi
2. nig2 lugal-bi-da sza3 kusz2-kusz2-dam
3. e2 nig2 ki-se3-ga
4. nig2-sikil abzu na ri-ga-am3
5. szim-na4 e2-a szu4-ga-bi
6. e2 gudu4-ku3 a nu-silig5-ge-dam
7. bad3-si-an-na
8. tu{muszen} du2-ru-na-bi
9. eridu{ki} NAM hi-a GAG x-am3
10. e2-ninnu tu{muszen}-e im-ne-ne
11. an-dul3 pa gal-gal gissu du10-ga-am3
12. buru5{muszen} muszen-e sig4 mu-gi4-gi4
13. e2-kur {d}en-lil2-la2 ezem gal2-la-am3
14. e2-a ni2-gal-bi
15. kalam-ma mu-ri
16. ka tar-ra-bi
17. kur-re ba-ti
18. e2-ninnu ni2-bi kur-kur-ra tug2-gin7 im-dul4
@column 30
1. e2 lugal-bi hi-li-a ni-du3
2. {d}nin-gesz-zi-da-ke4
3. ki-gal-la bi2-du3
4. gu3-de2-a ensi2 lagasz{ki}-ke4
5. temen-bi mu-si
6. e2 {d}utu-gin7 kalam-ma e3-a
7. gu4 gal-gin7 sahar bar-ra gub-ba
8. i3-ti giri17-zal-gin7
9. ukken-ne2 si-a
10. hur-sag sig7-ga-gin7
11. hi-li gur3-a
12. u6 di-de3 gub-ba
13. e2-ninnu ki-bi gi4-a-ba
14. {d}nin-gir2-su za3-mu10
15. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-a
16. za3-mu10 mu-ru-bi-im

2019-07-08 10:30:34, entered by johnsonjc for johnsonjc
&P232300 = RIME 3/1.01.07, Gudea Cyl A witness
#atf: lang sux
@object cylinder
@column 1
1. u4 an# ki#-a nam tar-[tar-re]-da#
2. lagasz#[{ki}]-e# me gal-la [sag] an-sze3 mi-ni-ib2-il2
3. {d}en-lil2-e en {d}nin-gir2-su-sze3 igi zi mu-szi-bar
4. iri-me-a nig2-ul pa nam-e3
5. sza3 gu2-be2 nam-gi4
6. sza3 {d}en-lil2-la2 gu2-be2 nam-gi4
7. sza3 gu2-be2 nam-gi4
8. a-mi-ru12 nam-mul ni2 il2-il2
9. sza3 {d}en-lil2-la2-ke4 i7 idigna-am3 a du10-ga nam-de6
10. e2-e lugal-be2 gu3 ba-de2
11. e2-ninnu me-be2 an ki-a pa e3 mu-ak-ke4
12. ensi2 lu2 gesztu2 dagal-kam gesztu2 i3-ga2-ga2
13. nig2 gal-gal-la szu mi-ni-mu2-mu2
14. gu4 du7 masz2# du7-re6 si im-sa2-sa2-e
15. sig4 nam tar-ra sag mu-szi-ib2-il2
16. e2 ku3 du3-de3 gu2-bi mu-szi-ib2-zi
17. lugal-ni-ir u4-ne masz-ge6-ka
18. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su2-ra igi mu-ni-du8-am3
19. e2-a-ni du3-ba mu-na-du11
20. e2-ninnu me-bi gal-gal-la-am3
21. igi mu-na-ni-gar
22. gu3-de2-a sza3-ga-ni su3-ra2-am3
23. inim-e mi-ni-kusz2-u3
24. ga-na ga-na-ab-du11 ga-na ga-na-ab-du11
25. inim-ba ha-mu-da-gub
26. sipa-me nam-nun-ne2 sag ma-ab-szum2-szum2#?
27. nig2 masz ge6-ke4 ma-ab-de6-a-ga2
28. sza3-be2 nu-zu
29. ama-mu ma-mu-mu ga-na-de6
@column 2
1. ensi ku3 zu me-te-na-mu
2. {d}nansze nin9 dingir sirara6-ta-mu
3. sza3-bi ha-ma-pa3-de3
4. ma2-gur8-ra-na giri3 nam-mi-gub
5. iri-ni nina{ki}-sze3 i7-nina{ki}-du-a ma2 mu-ni-ri
6. i7-de3-hul2-la-e kur-kux(KWU147) i3-si-il-e
7. ba-gara2 e2 i7-de3 la2-a-e im-<ma>-ti-a-ta
8. ninda gesz bi2-tag a sze23 i3-de2
9. lugal ba-gara2-ra mu-na-gen szu12 mu-na-de6
10. ur-sag pirig zi-ga gaba-szu-gar nu-tuku
11. {d}nin-gir2-su2 abzu-a gal# di#
12. nibru#{ki#}-a# nir-gal2#
13. ur-sag ma-a-du11 szu zi ga-mu-ra-ab-gar
14. {d}nin-gir2-su e2-zu ga-mu-ra-du3
15. me szu ga-mu-ra-ab-du7
16. nin9-zu dumu eridu{ki}-ge tu-da
17. nir-gal2 me-te-na nin ensi3 dingir-re-ne-ke4
18. {d}nansze nin9 dingir sirara6-ta-mu
19. giri3-bi ha-ma-ga2-ga2
20. gu3 de2-a-ni gesz ba-tuku-am3
21. lugal-a-ni siskur2-ra2-zu-ni gu3-de2-a-asz2
22. en {d}nin-gir2-su-ke4 szu ba-szi-ti
23. e2 ba-gara2-ka esz3-esz3 i3-ak
24. ensi2-ke4 {d}ga2-tum3-du10-sze3 ki-nu2-a-ni ba-re6
25. ninda gesz bi2-tag a sze23 i3-de2
26. ku3 {d}ga2-tum3-du10-ra mu-na-gen
27. siskur2 mu-na-be2
28. nin-mu dumu an ku3-ge du2-da
29. nir-gal2 me-te-na dingir sag zi
@column 3
1. kalam-ma ti-la
2. nu-du zu iri-na
3. nin ama lagasz{ki} ki gar-ra-me
4. igi ug3-sze3 u3-szi-bar-ra-zu szegx(|IM.A|) he2-gal2-la-am3
5. szul zi lu2 igi mu-bar-ra-zu nam-ti mu-na-su3
6. ama nu-tuku-me ama-mu ze2-me
7. a nu-tuku-me a-mu ze2-me
8. a-mu sza3-ga szu ba-ni-du11 unu6-a ni-du2-e
9. {d}ga2-tum3-du10 mu ku3-zu du10-ga-am3
10. ge6-a ma-ni-nu2
11. {gesz}kiszi17 gal-mu-me za3-mu mu-us2
12. gi:li9-bar a gal-la du3-a-me
13. zi-sza3 mu-szi-i3-gal2
14. an-dul3 dagal-me gissu-zu-sze3
15. ni2 ga-ma-szi-ib2-te
16. szu mah-za sa-ga a2 zi-da-bi
17. nin-mu {d}ga2-tum3-du10 ga2-ra ha-mu-u3-ru
18. iri-sze3 i3-du-e geszkim-mu he2-sa6
19. kur a-ta il2-la nina{ki}-sze3
20. u2-du11 sa6-ga-zu igi-sze3 ha-ma-du
21. {d}lamma sa6-ga-zu giri3-a ha-mu-da-du
22. ga-na ga-na-ab-du11
23. ga-na ga-na-ab-du11
24. inim-ba ha-mu-da-gub
25. ama-mu ma-mu-mu ga-na-de6
26. ensi3 ku3 zu me-te-na-mu
27. {d}nansze nin9 dingir sirara6-ta-mu
28. sza3-bi ha-ma-pa3-de3
29. gu3 de2-a-ni gesz ba-tuku-am3
@column 4
1. nin-a-ni siskur2-ra2-zu-ni
2. gu3-de2-a-asz2 ku3 {d}ga2-tum3-du10-ge szu ba-szi-ti
3. ma2-gur8-ra-na giri3 nam-mi-gub
4. iri-ni nina{ki}-sze3 kar nina{ki}-na-ke4 ma2 bi2-us2
5. ensi2-ke4 kisal dingir sirara6-ta-ka sag an-sze3 mi-ni-il2
6. ninda gesz bi2-tag a sze23 i3-de2
7. {d}nansze mu-na-gen szu12 mu-na-sza4
8. {d}nansze nin uru16 nin me an-kal an-kal-la
9. nin {d}en-lil2-gin7 nam tar-tar-re
10. {d}nansze-mu du11-ga-zu zi-dam
11. sag-bi-sze3 e3-a-am3
12. ensi dingir-re-ne-me
13. nin kur-kur-ra-me ama inim-mu u4-da ma-mu-da
14. sza3 ma-mu-da-ka lu2 1(asz@c)-am3 an-gin7 ri-ba-ni
15. ki-gin7 ri-ba-ni
16. a-ne sag-ga2-ni-sze3 dingir-ra-am3
17. a2-ni-sze3 anzu2{muszen}-dam
18. se11-ba-a-ni-sze3 a-ma-ru-kam
19. zi-da gub3-na pirig i3-nu2-nu2
20. e2-a-ni du3-da ma-an-du11
21. sza3-ga-ni nu-mu-zu
22. u4 ki-szar2-ra ma-ta-e3
23. munus disz-am3 a-ba me-a nu a-ba me-a ni
24. sag-ga2 e3 ki karadinx(|U.SZUR|) mu-ak
25. gi-dub-ba ku3 NE-a szu im-mi-du8
26. dub mul-an du10-ga im-mi-gal2
@column 5
1. ad im-dab6-gi4-gi4
2. 2(asz@c)-kam ur-sag-ga2-am3
3. a2 mu-gur le-um za-gin3 szu im-mi-du8
4. e2-a gesz-hur-bi im-ga2-ga2
5. igi-mu-sze3 dusu ku3 i3-gub
6. {gesz}u3-szub ku3 si# ib2-sa2
7. sig4 nam tar-ra {gesz}u3-szub-ba ma-an-gal2
8. ildag2 zi-da igi-mu gub-ba
9. ti-bu{muszen} lu2-a u4 mi-ni-ib2-zal-zal-e
10. dur3 a2 zi-da lugal-ga2-ke4 ki ma-hur-hur-e
11. ensi2-ra ama-ni {d}nansze mu-na-ni-ib2-gi4-gi4
12. sipa-mu ma-mu-zu ge26 ga-mu-ra-bur2-bur2
13. lu2 an-gin7 ri-ba ki-gin7 ri-ba-sze3
14. sag-ga2-<ni>-sze3 dingir a2-ni-sze3
15. anzu2{muszen}-sze3 se11-ba-a-ni-sze3 a-ma-ru-sze3
16. zi-da gub3-na pirig i3-sze21-sze21-a
17. szesz-mu {d}nin-gir2-su ga-nam-me-am3
18. esz3 e2-ninnu-na du3-ba za-ra ma-ra-an-du11
19. u4 ki-szar2-ra ma-ra-ta-e3-a
20. dingir-zu {d}nin-gesz-zi-da u4-gin7 ki-sza-ra ma-ra-da-ra-ta-e3
21. ki-sikil sag-ga2 e3 ki karadinx(|U.SZUR|) mu-ak
22. gi-dub-ba ku3 NE szu bi2-du8-a
23. dub mul du10-ga bi2-gal2-la-a
24. ad im-da-gi4-a
25. nin9-mu {d}nisaba ga-nam-me-am3
@column 6
1. e2-a du3-ba mul ku3-ba
2. gu3 ma-ra-a-de2
3. 2(asz@c)-kam-ma ur-sag-am3 a2 mu-gur8
4. le-um za-gin3 szu bi2-du8-a
5. {d}nin-dub-kam <e2> e2-a gesz-hur-ba im-mi-se3-se3-ge
6. igi-zu-sze3 dusu ku3 gub-ba u3-szub ku3 si sa2-a
7. sig4 nam tar-ra u3-szub-ba gal2-la
8. sig4 zi e2-ninnu ga-nam-me-am3
9. ildag2 zi-da igi-zu gub-ba
10. ti-bu{muszen} lu2-a u4 mi-ni-ib2-zal-a-sze3
11. e2 du3-de3 igi-zu u3 du10-ga nu-szi-kux(KWU147)-kux(KWU147)
12. {ansze}dur9 a2 zi-da lugal-za3-ke4 ki ma-ra-hur-hur-a-sze3
13. ze2-me e2-ninnu mur ni-is-ku-gin7 ki im-szi-hur-e
14. na ga-ri na-ri-mu he2-dab5
15. gir2-su{ki} e2 sag ki lagasz{ki}-sze3 giri3-zu ki i3-bi2-us2
16. e2 nig2-gur11-<ra>-za kiszib3 u3-mi-kur2 gesz u3-ma-ta-gar
17. lugal-zu {gesz}gigir u3-mu-DI
18. {ansze}dur9{ur3} u3-szi-la2
19. {gesz}gigir-bi ku3 NE za-gin3-na szu u3-ma-ni-tag
20. ti mar-uru5-a u4-gin7 i3-e3
21. an-kar2 a2 nam-ur-sag-ka mu10 u3-ma-ni-du11
22. szu-nir ki-ag2-ni u3-mu-na-dim2
23. mu-zu u3-mi-sar
24. balag ki-ag2-ni uszumgal kalam-ma
25. gesz-gu3-di mu tuku nig2 ad gi4-gi4-ni
26. ur-sag nig2-ba-e ki-ag2-ra
@column 7
1. lugal-zu en {d}nin-gir2-su
2. e2-ninnu anzu2{muszen}-babbar2-ra u3-mu-na-da-kux(KWU147)-re
3. tur du11-ga-zu mah du11-ga-am3 szu ba-a-szi-ib2-ti
4. en-na sza3 an-gin7 su3-ra2-ni
5. {d}nin-gir2-su dumu {d}en-lil2-la2-ka za-ra ma-ra-hun-ge26-e
6. gesz-hur e2-a-na ma-ra-pa3-pa3-de3
7. ur-sag-e me-ni gal-gal-la-am3
8. szu ma-ra-ni-ib2-mu2-mu2
9. sipa zi gu3-de2-a
10. gal mu-zu gal i3-ga-tum3-mu
11. inim {d}nansze-e mu-na-du11-ga-asz
12. sag sig ba-szi-gar
13. e2 nig2-gur11-ra-na kiszib3 bi2-kur2
14. gesz im-ma-ta-gar
15. gu3-de2-a gesz-a mu-gub-gub
16. gesz-e mu10 im-e
17. {gesz}mes-e sag bi2-sa6
18. {gesz}ha-lu-ub2-ba tun3 bi2-bar
19. {gesz}gigir za-gin3-sze3 <si> mu-na-a-sa2
20. dur9{ur3}-bi pirig-kas4-e-pa3-da
21. im-ma-szi-la2-la2
22. szu-nir ki-ag2-ni mu-na-dim2
23. mu-ni im-mi-sar
24. balag ki-ag2-e uszumgal kalam-ma
25. gesz-gu3-di mu tuku nig2 ad gi4-gi4-ni
26. ur-sag nig2-ba-e ki-ag2-ra
27. lugal-ni en {d}nin-gir2-su-ra
28. e2-ninnu anzu2{muszen}-babbar2-ra
29. mu-na-da-kux(KWU147)-kux(KWU147)
30. e2-a hul2-la i3-na-ni-kux(KWU147)
@column 8
1. gu3-de2-a esz3 e2-ninnu-ta zalag-ga nam-ta-e3
2. 2(asz@c)-kam-ma e2-sze3 u4-u3-de3 bi2-dab
3. ge6-ge6 ba-an-dab
4. du6-du6 mu-si-ig i5-gar mu-gi4
5. ah-du11-ga gir2-ta im-ta-gar
6. szu-ga-lam ki husz ki di-ku5-ne
7. ki {d}nin-gir2-su-ke4 kur-kur-ra igi mi-ni-gal2-la-sze3
8. udu i3 gukkal masz2 niga ensi2-ke4
9. asz2-gar3 gesz nu-zu kusz-ba mi-ni-dab5-dab5
10. li {gesz}u2-sikil kur-ra-kam izi-a bi2-si-si
11. szim erin ir-szim dingir-ra-kam
12. i3-bi2-bi mu-du3
13. lugal-<ni>-ir ug3-ga2 mu-na-zi szu12 mu-na-de6
14. ub-szu-kin-na-ka mu-na-gen giri17 szu mu-na-gal2
15. lugal-mu {d}nin-gir2-su en a husz gi4-a
16. en zi a kur gal-e ri-a
17. szul ka-tar nu-tuku
18. {d}nin-gir2-su e2-zu ma-ra-du3-e
19. geszkim-mu nu-mu
20. ur-sag nig2-du7-e gu3 ba-a-de2
21. dumu {d}en-lil2-la2 en {d}nin-gir2-su
22. sza3-bi nu-mu-u3-da-zu
23. sza3 ab-gin7 zi-zi-zu
24. {gesz}esi-gin7 ga2-ga2-zu
25. a e3-a-gin7 gu3 nun di-zu
26. a-ma-ru12-gin7 u2-ru14 gul-gul-zu
27. u4-gin7 ki-bala-sze3 du7-du7-zu
@column 9
1. lugal-mu sza3-zu a e3-a u2 nu-la2-zu
2. ur-sag sza3 an-gin7 su3-ra2-zu
3. dumu {d}en-lil2-la2 en {d}nin-gir2-su
4. ge26 a-na mu-u3-da-zu
5. 2(asz@c)-kam-ma-sze3 nu2-a-ra nu2-a-ra
6. sag-ga2 mu-na-gub ul4!(GIR2) mu-da6-da6-e
7. ma-du3-na ma-du3-na
8. ensi2 e2-mu ma-du3-na
9. gu3-de2-a e2-mu du3-da geszkim-bi ga-ra-ab-szum2
10. garza-ga2 mul-an ku3-ba gu3 ga-mu-ra-a-de2
11. e2-mu e2-ninnu an-ne2 ki gar-ra
12. me-bi me gal-gal me-me-a diri-ga
13. e2 lugal-bi igi su3 il2-il2
14. anzu2{muszen}-gin7 szeg12 gi4-a-bi-sze3
15. an im-szi-dub2-dub2
16. me-lam2 husz-bi an-ne2 im-us2
17. e2-ga2 ni2 gal-bi kur-kur-ra mu-ri
18. mu-bi-e an-za3-ta kur-kur-re gu2 im-ma-si-si
19. ma2-gan me-luh-ha kur-bi-ta im-ma-ta-e11-de3
20. ge26 {d}nin-gir2-su a husz gi4-a
21. ur-sag gal ki {d}en-lil2-la2-ka
22. en gaba-ri nu-tuku
23. e2-mu e2-ninnu-ga2 en kur-ra ab-si-a
24. tukul-mu szar2-ur3 kur szu-sze3 gar-gar
25. igi husz-a-mu kur-re nu-um-il2
26. a2-bad-a-mu lu2 la-ba-ta-e3
@column 10
1. a-ugu4-mu nam-gal ki-ag2-da
2. lugal a-ma-ru {d}en-lil2-la2
3. igi husz-a-ni kur-da nu-il2
4. {d}nin-gir2-su ur-sag {d}en-lil2-la2
5. mu-sze3 mu-sa4
6. me 5(u@c)-a za3 mi-ni-kesz2
7. {gesz}banszur mu-il2
8. szu-luh si bi2-sa2
9. szu si sa2-a-mu an ku3-ge u3-a ba-zi-ge
10. nig2 szu-ga2 du10-ga-am3
11. a-ugu4-mu du10-ga-bi mu-gu7
12. an lugal dingir-re-ne-ke4
13. {d}nin-gir2-su lugal iszib an-na
14. mu-sze3 mu-sa4
15. ti-ra-asz2 abzu-gin7
16. nam-nun-na ki im-ma-ni-gar
17. sza3-bi-a iti-da u4-sakar-ra
18. me gal-gal ezem an-na-mu szu gal ma-du7-du7
19. e2-husz ki husz-mu
20. musz-husz-gin7 ki szur2-ra bi2-du3
21. ki-bala-ga2 nu-mi-ib2-du11-ga
22. u4 sza3-mu um-szi-mi-ri2-a
23. musz-ze2-gur5-a-gin7 usz ma-a-u3-KU-e
24. e2-babbar2 ki a2 ag2-ga2-ga2
25. ki {d}utu-gin7 dalla-a-ga2
26. ki-ba {d}isztaran-gin7 di iri-ga2 si ba-ni-ib2-sa2-e
27. e2 ba-gara2 ki banszur-ra-mu
28. dingir gal-gal lagasz{ki}-a-ke4-ne
29. gu2 ma-si-si-ne
@column 11
1. e2-mu e2 sag-kal kur-kur-ra
2. a2 zi-da lagasz{ki}
3. anzu2{muszen} an-szar2-ra sig4 gi4-gi4
4. e2-ninnu e2 nam-lugal-mu
5. sipa zi gu3-de2-a
6. u4 szu zi ma-szi-tum3-da
7. an-sze3 szegx(|IM.A|)-e gu3 ba-de2
8. an-ta he2-gal2 ha-mu-ra-ta-du
9. ug3-e he2-gal2-la szu he2-a-da-pesz-e
10. e2-ga2 usz ki gar-ra-bi-da
11. he2-gal2 he2-da-dub
12. GAN2 gal-gal-e szu ma-ra-ab-il2-e
13. e pa5 gu2-bi ma-ra-ab-zi-zi
14. du6-du6 ki a nu-e11-da
15. a ma-ra-e11-de3
16. ki-en-gi-re6 i3 diri mu-da-de2
17. siki diri mu-da-la2
18. u4 temen-mu ma-si-ge4-na
19. e2-mu u4 szu zi ma-szi-tum3-da
20. hur-sag ki {tu15}mer tusz-a-sze3
21. giri3-mu ki i3-bi2-us2
22. nita a2 diri-ke4 {tu15}mer-e hur-sag ki sikil-ta
23. im si ma-ra-ab-sa2-e
24. ug3-e zi-sza3-gal2 u3-ma-szum2
25. lu2 dili lu2 min-da kin mu-da-ak-ke4
26. ge6-a-na i3-ti ma-ra-e3-e3
27. e-bar7-GAN2 u4-<<ma>>-dam ma-ra-e3-e3
@column 12
1. e2 u4-de3 ma-ra-du3-e
2. ge6-e ma-ra-ab-mu2-mu2
3. sig-ta {gesz}ha-lu-ub2
4. {gesz}NE-HA-GAG mu-ra-ta-e11-de3
5. igi-nim-ta {gesz}erin {gesz}szu-ur2-me {gesz}za-ba-lum ni2-bi-a ma-ra-an-tum3
6. kur {gesz}esi-a-ka
7. {gesz}esi ma-ra-ni-tum3
8. kur na-ka na gal hur-sag-ga2
9. lagab-ba ma-ra-ku5-e
10. u4-bi-a a2-zu izi bi2-tag
11. geszkim-mu ha-mu-u3-zu
12. gu3-de2-a i3-zi u3-sa-ga-am3
13. i3-ha-luh ma-mu-dam
14. inim du11-ga {d}nin-gir2-su-ka-sze3
15. sag sig ba-szi-gar
16. masz2 babbar2-ra szu mu-gid2-de3
17. masz2-a szu ni-gid2 masz2-a-ni i3-sa6
18. gu3-de2-a sza3 {d}nin-gir2-su-ka
19. u4-dam mu-na-e3
20. gal mu-zu gal i3-ga-tum2-mu
21. ensi2-ke4 iri-na lu2 dili-gin7
22. na-ri ba-ni-gar
23. ki lagasz{ki}-e dumu ama dili-a-gin7 sza3 mu-na-asz-e
24. gesz szu mu-du8 {gesz}ad2 mu-zi
25. u2-gur5 mu-gar inim du11-ga bi2-gi4
26. szer7-da e2-ba im-ma-an-gi4
@column 13
1. u3-sa-an bar-us2-sa eme i3-du8
2. siki udu gan-na-kam szu-a mi-ni-gar-gar
3. ama-a dumu-da gu3 nu-ma-da-de2
4. dumu-u3 ama-ni-ra gu3 du3-a
5. nu-ma-na-du11
6. ARAD2 a2-gesz-tag tuku-ra
7. lugal-a-ni sag nu-ma-da-dub2
8. geme2 lu2 nam-ra2 hul mu-na-ak
9. nin-a-ni igi-na nig2 nu-mu-na-ni-ra
10. ensi2 e2-ninnu du3-ra
11. gu3-de2-a-ar i5-gar-bi lu2-u3 nu-ma-<na>-ni-gar
12. ensi2-ke4 iri mu-ku3
13. izi im-ma-ta-la2
14. uzug5-ga ni2-gal2 lu2-gi-AN
15. iri-ta ba-ta-e3
16. pisan u3-szub-ba-sze3 masz2 ba-szi-nu2
17. sig4 masz2-e bi2-pa3
18. zu2 al-bi-sze3 igi zi ba-szi-bar
19. sipa mu pa3-da {d}nansze-ke4 nam-nun-na ni-gar
20. pisan u3-szub-ba gesz bi2-hur-ra-ni
21. zu2 al nam-nun-na mu-ni-gar-ra-ni
22. anzu2{muszen} szu-nir lugal-la-na-kam
23. uri3-sze3 bi2-mul
24. u5 1(bur3) 1(esze3)-sze3 iri mu-na-ku3-ge
25. u5 mu-na-sikil-e
26. li {gesz}u2 sikil kur-ra-kam izi-a bi2-si-si
27. szim erin ir-szim dingir-ra-kam i3-bi2-bi mu-du3
28. u4 siskur2-ra mu-na-a-gal2
29. ge6 szu12-de3 mu-na-zal-e
@column 14
1. {d}a-[nun-na] ki lagasz#[{ki}]
2. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-de3
3. gu3-de2-a siskur2-ra2-zu-[a]
4. mu-da-an-szu4-szu4-ge-esz2
5. sipa zi gu3-de2-a hul2-la-gin7
6. im-ma-na-ni-ib2-gar
7. u4-ba ensi2-ke4 kalam-ma-na zi-ga ba-ni-gar
8. ma-da gu2-sag szar2-szar2-ra-na
9. gu2-edin-na {d}nin-gir2-su-ka-ka
10. zi-ga ba-ni-gar
11. iri du3-a a2-dam gar-ra-na
12. gu2-gesz-bar-ra {d}nansze-ka
13. zi-ga ba-ni-gar
14. gu4 husz zi-ga gaba gi4 nu-tuku
15. {gesz}erin babbar2-ra lugal-bi-ir dab6-ba
16. im-ru-a {d}nin-gir2-su-ka-ka
17. zi-ga mu-na-gal2
18. szu-nir mah-bi lugal-kur-dub2 sag-bi-a mu-gub
19. pesz10-gal2 gaba-gal2 a-ta e3-a
20. i7 mah a diri he2-gal2-bi bara3-bara3
21. im-ru-a {d}nansze-ka
22. zi-ga mu-na-gal2
23. u5 ku3 szu-nir {d}nansze-kam sag-bi-a mu-gen
24. gu masz-ansze-edin-na la2-a
25. ni-is-ku bir3 mu-tuku bir3 {d}utu ki-ag2
26. im-ru-a {d}inanna-ka zi-ga mu-na-gal2
27. asz-me szu-nir {d}inanna-kam sag-bi-a mu-gen
28. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-de3
@column 15
1. [...]
2. [...]
3. [...]
4. [...] gir2 [...]
5. szu-ni [...] x [...] gar
6. elam elam-ta mu-na-gen
7. szuszin{ki} szuszin-ta mu-na-gen
8. ma2-gan me-luh-ha kur-bi-ta gu2 gesz mu-na-ab-gal2
9. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-de3
10. gu3-de2-a iri-ni gir2-su{ki}-sze3 gu2 mu-na-si-si
11. {d}nin-za3-ga-da a2 mu-da-ag2
12. uruda{da}-ni sze mah re6-a-gin7
13. gu3-de2-a lu2 e2 du3-a-ra
14. mu-na-ab-us2-e
15. {d}nin-sikil-a-da a2 mu-da-ag2
16. {gesz}ha-lu-ub2 gal-gal {gesz}esi {gesz}ab-ba-bi
17. ensi2 e2-ninnu du3-ra
18. mu-na-ab-us2-e
19. kur {gesz}erin-na lu2 nu-kux(KWU147)-kux(KWU147)-da
20. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
21. gir2 mu-na-ni-gar
22. {gesz}erin-bi tun3 gal-e im-mi-ku5
23. szar2-ur3 a2 zi-da lagasz{ki}-a
24. tukul a-ma-ru lugal-la-na-sze3
25. tun3 im-ma-bar
26. musz mah-am3 a-e im-diri-ga-am3
27. hur-sag {gesz}erin-<na-ta> ad {gesz}erin-na
28. hur-sag {gesz}szu-ur2-me-ta
29. ad {gesz}szu-ur2-me
30. hur-sag {gesz}za-ba-lum-ma-ta
31. ad {gesz}za-ba-lum
32. {gesz}u3-<suh5> gal-gal {gesz}tu-lu-bu-um
33. {gesz}e-ra-num2
34. ad gal-gal-bi diri-diri-ga-bi
35. kar mah ka2-sur-ra-ke4
@column 16
1. [gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ra]
2. [im-ma-na-us2]
3. [kur na lu2 nu-kux(KWU147)-kux(KWU147)-da]
4. [gu3-de2-a] en {d}nin-gir2-su-[ke4]
5. gir2 mu-[na-ni-gar]
6. na gal-gal-bi lagab-ba mi-ni-de6
7. ma2 ha-u3-na ma2 na-lu-a
8. esir2 a-ba-al esir2 IGI-esir2 im-babbar2-ra
9. hur-sag ma2-ad-ga-ta
10. nig2-gur11 ma2 sze GAN2 de6-a-gin7
11. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ra
12. im-ma-na-us2
13. ensi2 e2-ninnu du3-ra
14. nig2 gal-gal-e szu mu-na-ab-il2
15. hur-sag uruda-ke4 ki-masz-ta
16. ni2-bi mu-na-ab-pa3
17. uruda-bi gi diri-ba mu-ni-ba-al
18. lu2 e2 lugal-na du3-dam
19. ensi2-ra ku3-sig17 kur-bi-ta
20. sahar-ba mu-na-tum3
21. gu3-de2-a ku3 NE-a kur-bi-ta mu-na-ta-e11-de3
22. gug gi-rin-e me-luh-ha-ta
23. szu mu-na-pesz-e
24. kur nu11-ta nu11 mu-na-ta-e11-de3
25. sipa-de3 e2 ku3-ga mu-du3-e
26. ku3-dim2 im-da-tusz
27. e2-ninnu za mu-du3-e zadim im-da-tusz
28. uruda nagga-a mu-du3-e
29. sanga simug {d}nin-tu kalam-ma-ke4
30. igi-ni-sze3 si im-sa2
31. na4-szu-min-e u4-da-am3 sig4 mu-na-ab-gi4
32. {na4}esi na4 szu-ke4
@column 17
1. [...] min [...] pesz
2. [gesz-kin]-ti [...] nam [...] sze mah re6-a-gin7
3. [...] mu-[na-ni]-gar
4. [...]
5. u4-[u4] mu-[na-gid2]
6. gex(DUGUD)-gex(DUGUD) mu-na-gid2
7. nam e2 du3-da lugal-la-na-sze3
8. u3 ge6-an-na nu-um-kux(KWU147)-kux(KWU147)
9. u3 an-ba-ra sag nu-mi-ib2-du3-e
10. igi zi bar-ra {d}nansze-kam
11. {d}en-lil2-la2 lu2 sza3-ga-na-kam
12. ensi2 [sza3]-ge [pa3-da] {d}nin-gir2-su-ka-kam
13. gu3-de2-a unu6 mah-a du2-da
14. {d}ga2-tum3-du10-ga-kam
15. {d}nisaba-ke4 e2 gesztu2-ke4
16. gal2 mu-na-tak4
17. e2-a {d}en-ki-ke4 gesz-hur-bi si mu-na-sa2
18. e2 me-lam2-bi an-ne2 us2-sa
19. me-bi an ki-da gu2 la2-a
20. lugal-bi en igi husz il2-il2
21. ur-sag {d}nin-gir2-su me3 gal zu-bi
22. e2-ninnu anzu2{muszen}-babbar2-sze3
23. gu3-de2-a sig-ta ba-szi-gen
24. nim-sze3 u5 izi-ka
25. nim-ta ba-szi-gen sig-sze3 u5 izi-ka
26. GAN2 zi-dam esz2 i3-gar-gar
27. a2-ba gesz bi2-gar ni2-te-ni mu-zu
28. hul2-la-gin7 im-ma-na-ni-ib2-gar
29. u3-te-am3 e2 libir-ra-asz2 ra2-zu-a ba-gen
@column 18
1. gu3-de2-a bara2-gir2-nun-na-ta
2. sza3 mu-na-hun-ge26-e
3. u4 im-zal a mu-tu17
4. me-te-ni mu-gi
5. {d#}utu he2-gal2# mu-na-ta-e3
6. gu3#-de2-a [2(asz@c)]-kam-asz2 iri ku3-[sze3] im-ma-[ta]-e3#
7. gu4 du7# masz2 du7-re6 gesz bi2-tag
8. e2-e im-ma-gen
9. giri17 szu im-ma-gal2
10. dusu ku3 {gesz}u3-szub zi nam tar-ra
11. e2-[ninnu-sze3] mu-[il2]
12. [al-e sa] mu-la2 sag il2 mu-gen
13. {d}lugal-kur-dub2 igi-sze3 mu-na-gen
14. {d}ig-alim-ke4 gir2 mu-na-ga2-ga2
15. {d}nin-gesz-zi-da dingir-ra-ni
16. szu mu-da-gal2-gal2
17. pisan u3-szub-ka a-sa-ga i3-ak
18. ensi2-ra a-dab6 si-im a2-la2 mu-na-du12-am3
19. zu2 al sig4-bi sag im-mi-du8
20. lal3 i3-nun i3-du10-nun-na al im-ma-ni-tag
21. szembulug |SZIMxPI| gesz hi-a
22. uh-sze3 im-mi-ak
23. dusu ku3 mu-il2 u3-szub-e im-ma-gub
24. gu3-de2-a im u3-szub-ba ni-gar
25. nig2-du7 pa bi2-e3
26. e2-a sig4-bi pa e3 mu-ni-ga2-ga2
27. kur-kur-re i3 mu-da-su3-e
28. erin mu-da-su3-e
@column 19
1. iri-ni ki lagasz{ki}-e se11-li2-a
2. u4 mu-di3-ni-ib2-zal-e
3. u3-szub mu-dub2 sig4 had2-de3 ba-szub
4. zu2 al im aga3-ri2-na-ba-sze3
5. igi zi ba-szi-bar
6. |SZIMxPI| ha-szu-ur2 szembulug-a
7. sag im-<ma>-ni-du8
8. sig4 u3-szub-ba mu-ni-gar-ra-ni
9. {d}utu im-da-hul2
10. aga3-ri2 i7 mah-gin7 zi-ga-na
11. lugal {d}en-ki-<ke4> nam mu-[na]-tar
12. [sig4] mu-gar u3-[szub] e2-a i3-kux(KWU147)
13. pisan u3-szub-ba-ta sig4 ba-ta-il2
14. men ku3 an-ne2 il2-la
15. sig4 mu-il2 ug3-ga2-na mu-re6
16. bir3 ku3 {d}utu sag bala-e-dam
17. sig4-e e2-sze3 sag il2-la-bi
18. ab2 {d}nanna tur3-ba rin2-rin2-dam
19. sig4 mu-gar e2-a mu-lah5
20. e2-a gesz-hur-bi im-ga2-ga2
21. {d}nisaba sza3 szid zu-am3
22. lu2-tur gibil-bi e2 du3-gin7
23. igi-ni u3 du10-ga nu-szi-kux(KWU147)-kux(KWU147)
24. ab2 amar-bi-sze3 igi gal2-la-gin7
25. e2-sze3 TE-TE-ma im-szi-gen
26. lu2 ninda tur ka-a gub-ba-gin7
27. re7-e nu-szi-kusz2-u3
28. sza3 lugal-na u4-dam mu-e3
@column 20
1. gu3-de2-a-ar inim {d}nin-gir2-su-ka uri3-am3 mu-du3
2. sza3 gu3 di e2 du3-da-ka-na
3. i5-gar sa6-ga-a lu2 <im>-ma-a-gar
4. hul2-la-gin7 im-ma-na-ni-ib2-gar
5. masz-a szu i3-gid2 masz-a-ni i3-sa6
6. a-mer-e sze ba-se3 igi-bi si ib2-sa2
7. gu3-de2-a sag-sze3 nu2
8. mu-nu2 inim mu-na-ta-e3
9. e2 lugal-na-ka du3-bi
10. e2-ninnu an ki-ta bad-bi
11. igi#-a mu-na-a-gal2
12. hul2-la-gin7 im-[ma-na]-ni#-ib2#-gar#
13. gu mu-ba-ra me szu im-du7-du7
14. uz-ga ku3-ge esz3 mu-ga2-ga2
15. e2-a {d}en-ki-ke4 temen mu-si-ge
16. {d}nansze dumu eridu{ki}-ke4 esz-bar kin-ge26 mu10 ba-ni-du11
17. ama lagasz{ki} ku3 {d}ga2-tum3-du10-ke4
18. sig4-bi kur-kux(KWU147)-a mu-ni-du2
19. {d}ba-ba6 nin dumu-sag an-na-ke4
20. i3 szim erin-na ba-ni-su3
21. e2-e en ba-gub la-gal ba-gub
22. me-e szu si im-ma-sa2
23. {d}a-nun-na u3 di-de3 im-ma-szu4-szu4-ge-esz2
24. gu3-de2-a lu2 e2 du3-a-ke4
25. e2-a dusu-bi men ku3 sag-ga2 mu-ni-gal2
26. usz mu-gar a2-gar ki im-mi-tag
27. sa2 mu-se3 sig4-ga gu bi2-dub2
@column 21
1. e2-a silim 2(asz@c)-nam nam-mi-se3
2. gu kurun3-ba sag gal2-la-am3
3. e2-a silim 3(asz@c)-am3 nam-mi-se3
4. anzu2{muszen} amar-a a2 pag-am3
5. e2-a silim 4(asz@c) nam-mi-se3
6. pirig-tur pirig husz-a gu2-da la2-am3
7. e2-a sa2 5(asz@c)-am3 nam-mi-se3
8. an si-<ga> su2-lim il2-la-am3
9. e2-a sa2 6(asz@c)-am3 nam-mi-se3
10. u4 sa2 du11-ga hi-li gur3-am3
11. e2-a sa2 7(asz@c) nam-mi-se3
12. e2-ninnu i3-ti u4 zal-la kalam si-am3
13. gesz ka2-na im-ga2-ga2-ne
14. an se3-ga men il2-la-am3
15. gesz ka2-na-ta ba-ta-KU
16. e2-mah an-da gu2 la2-am3
17. e2 mu-du3 gesz-e im-ma-ru
18. bugin {d}nanna sag kesz2 {d}en-ki-kam
# (cf:xix:18)
19. e2 hur-sag-gin7 im-mu2-mu2-ne
20. murux(DUGUD)-gin7 an-sza3-ge im-mi-i3-ib2-diri-diri-ne
21. gu4-gin7 si im-mi-ib2-il2-il2-ne
22. gesz-GAN2-abzu-gin7 kur-kur-ra sag ba-ni-ib2-il2-ne
23. e2-e hur-sag-gin7 an ki-a sag an-sze3 mi-ni-ib2-il2
24. erin duru5 ki u2 rib mu2-a-am3
25. e2-ninnu sig4 ki-en-gi-ra2-ka hi-li mu-ni-ib2-du8-du8
26. e2-a gesz im-ga2-ga2-ne
27. uszum abzu tesz2-ba e3-de3-dam
28. inim an-na im-mi-ib2-u3-u3-dam
@column 22
1. musz-mah hur-sag-ga2 nam ak-am3
2. e2 gi gur5-bi musz kur-ra tesz2-ba nu2-am3
3. sa-du2-bi# erin duru5 ha-szu#-ur2-ra szu he2-tag-ga-am3
4. aga3 erin igi u6 di-bi-a erin babbar2 im-ga2-ga2-ne
5. szim zi i3-du10-nun-ka mu10 ba-ni-ib2-e-ne
6. e2 im-du8-a-bi he-nun abzu szu tag-ga-am3
7. a-NIG2-ka-bi im-szi-ib2-la2-ne
8. esz3 e2-ninnu szu |E2xBAD|? an-na-ka gar-gar-a-am3
9. ensi2-ke4 e2 mu-du3 mu-mu2
10. kur gal-gin7 mu-mu2
11. temen abzu-bi dim gal-gal ki-a mi-ni-si-si
12. {d}en-ki-da e2-an-gur4-ra-ka
13. sza3 mu-di3-ni-ib2-kusz2-u3
14. temen an-na ur-sag-am3 e2-e im-mi-dab6
15. ki-a-nag dingir-re-<ne>-ka a im-na8-na8-a
16. e2-ninnu dim gal mu-gi
17. abgal2-bi mu-du3
18. iri-na {gesz}asal2 du10-bi mu-du3
19. gissu-bi mu-la2
20. {gesz}szar2-ur3-bi uri3 gal-gin7 lagasz{ki}-da im-da-si
# (cf:xx:1)
21. szu-ga-lam ki husz-ba im-mi-i3-gar
22. su-zi bi2-du8-du8 bara2-gir2-nun-na ki di-ku5-ba
23. u2-a lagasz{ki} gu4 gal-gin7 a2 ba-il2-il2
24. na gal-gal lagab-ba mi-ni-re6-a-<na>
@column 23
1. mu dili-a mu-re6 mu dili-a mu-ak
2. u4 2(asz@c) u4 3(asz@c) nu-ma-da-ab-zal
3. a2 u4-da 1(asz@c)-ta mu-du3
4. u4 7(asz@c)-kam-ma-ka e2-e im-mi-dab6
5. na da-bi kun-sze3 mu-nu2
6. szim#-sze3 mu-dim2-dim2
7. e2-a mi-ni-szu4-szu4
8. na kisal mah-a <im>-mi-ru2-a-na
9. na-ru2-a lugal kisal si
10. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
11. gir2-nun-ta mu-zu
12. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
13. na ka2-sur-ra bi2-ru2-a-<na>
14. lugal a-ma-ru {d}en-lil2-la2
15. gaba-szu-gar nu-tuku
16. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
17. igi zi mu-szi-bar
18. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
19. na igi u4 e3-a-<ka> bi2-ru2-a-<na>
20. lugal u4 gu3 di {d}en-lil2-la2
21. en gaba-ri nu-tuku
22. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
23. sza3 ku3-ge bi2-pa3
24. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
25. na igi szu-ga-lam-ma-ka bi2-du3-a-<na>
26. lugal mu-ni-sze3 kur KU-KU-e
27. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
28. gu-za-ni mu-ge
29. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
30. na igi e2 urua-ga-ka bi2-du3-a-<na>
@column 24
1. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
2. nam du10 mu-ni-tar
3. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
4. na a-ga {d}ba-ba6-ka bi2-ru2-a-<na>
5. e2-ninnu igi an-na-ke4 zu
6. {d}ba-ba6 zi-sza3-gal2 gu3-de2-a
7. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
8. e2 lugal-na zi-de3-esz2 mu-du3
9. sipa zi gu3-de2-a an ki im-da-mu2
10. u4-sakar gibil-gin7 men bi2-il2
11. mu-bi kur-sza3-sze3
12. pa bi2-e3
13. gu3-de2-a e2 {d}nin-gir2-su-ka
14. {d}utu-gin7 dugud-ta ba-ta-e3
15. hur-sag za-gin3-na-gin7 mu-mu2
16. hur-sag nu11-babbar2-ra-gin7
17. u6 di-de3 ba-gub
18. dub-la2-bi am-gin7 mu-szu4-szu4
19. uszum-bi ur-mah-gin7 szu-ba bi2-nu2-nu2
20. gi-gun4-bi ab-zu-gin7 ki sikil-e bi2-mu2
21. uri3-bi dara3 ku3 abzu-gin7
22. si ba-mul-mul
23. u4-sakar gibil an-na gub-ba-gin7
24. gu3-de2-a e2 {d}nin-gir2-su-ka
25. u6 di-de3 ba-gub
26. e2-a dub-la2-bi szu4-szu4-ga-bi
27. la-ha-ma abzu-da szu4-ga-am3
@column 25
1. e2 gesz gar-ra-bi a-ge6 ambar mah musz-a sig-ga-am3
2. e2 ka gid2-da-bi
3. an-bar-bar-ra ni2 gal2-la-am3
4. e2 e2-dul4-la-bi nu11 an-sza3-ge diri-ga-am3
5. ka2 ki-lugal-kux(KWU147)-bi-ta
6. hu-ri2-in am-sze3 igi il2-il2-dam
7. {gesz}ti ka2-e us2-sa-bi
8. nir-an-na an-ne2 us2-sa-am3
9. gesz-ka2 an-na-bi e2-ninnu u4 du11-ba gu3 di tesz2-ba gub-ba-am3
10. ugur2-igi-bi ni2 il2-il2-a-bi
11. igi u6 di dingir-re-ne-kam
12. e2-a a-mer babbar2 mu-ru-gu2-ni
13. hur-sag za-gin3-na an ki-a ki he2-us2-sa-am3
14. kin-sig17 unu6 gal mu-ga2-ga2-ne
15. bur ku3-sig17 lal3 gesztin de2-a
16. an-ne2 szu4-ga-am3
17. e2-nu2-da mu-du3-ne
18. kur szar2-da mes ku3 abzu-a
19. kurun3 il2-la-am3
20. mu-du3 szu im-ta-gar-ra-ta
21. sza3 dingir-re-ne gu2-bi gi4-a-am3
# (cf:i:5-9)
22. sipa zi gu3-de2-a gal mu-zu
23. gal i3-ga-tum2-mu
24. a-ga tukul la2 ka2 me3-ba
25. ur-sag szeg9-sag-asz3 sag-ar-bi
26. im-ma-ab-dab5-be2
27. igi iri{ki}-sze3 ki ni2 il2-ba
28. ur-sag 7(asz@c)-am3 im-ma-ab-dab5-e
@column 26
1. szu-ga-lam ka2 me-lam2-ba
2. uszum {gesz}geszimmar-bi im-ma-ab-dab5-be2
3. igi-u4-e3 ki nam tar-re-ba
4. szu-nir {d}utu sag alim-ma
5. im-ma-da-si-ge
6. ka2-sur-ra igi u6 di-ba
7. ur-mah ni2 dingir-re-ne-kam
8. im-ma-ab-dab5-e
9. tar-sir2-sir2 ki a2 ag2-ba
10. ku-li an-na uruda-bi
11. im-ma-ab-dab5-e
12. a-ga {d}ba-ba6 ki sza3 kusz2-ba
13. ma2-gi4-lum gu4 alim-bi-da
14. im-ma-ab-dab5-e
15. ur-sag ug5-ga i3-me-sza-ke4-esz2
16. ka-bi ki-a-nag-sze3 mu-gar
17. mu-bi mu-ru dingir-re-ne-ka
18. gu3-de2-a ensi2 lagasz{ki}-ke4
19. pa e3 ba-ni-a
20. ig {gesz}erin e2-a szu4-ga-bi
21. {d}iszkur an-ta gu3 nun di-da-am3
22. e2-ninnu sag-kul-bi idim
23. {gesz}nu-kusz2-bi ur-mah
24. si-gar-bi-ta musz-sza3-tur3 musz-husz
25. am-sze3 eme e3-de3
26. ga-du ig-e u5-us2-sa-bi
27. ug nemurx(|PIRIG.TUR|) tur-tur szu-ba du2-ru-na-am3
28. e2-a gag gesz-ur3 ku3 mu-si-ge4-ne
29. uszum lu2-sze3 szu ib2-gar-ra-am3
30. ig-ba esz2 ku3 im-la2-ne
@column 27
1. {d}nerah ku3 abzu dar-a-am3
2. e2 sa la2-a-bi kesz3{ki} aratta{ki} na ri-ga-am3
3. e2 sa du8-a-bi pirig husz-am3
4. kalam-ma igi mi-ni-ib2-gal2
5. dili-du igi-bi nu-ma-dab-be2
6. e2-ninnu ni2-bi kur-kur-ra
7. tug2-gin7 im-dul4
8. e2 ku3 NE-a an-ne2 ki gar-ra
9. szembi2-zi-da szu tag du11-ga
10. sze-er-zi an-na-ka i3-ti-gin7 e3-a
11. e2 igi-bi kur gal ki us2-sa
12. sza3-bi nam-szub szer3 ha-mun
13. bar-bi an e2 mah he2-gal2-la zi-ga
14. gu2-en bar-ra-bi
15. ki di ku5 {d}a-nun-ke4-ne
16. a-lal3-bi-ta inim szu12-da
17. kur6-bi-da he2-gal2 dingir-re-ne-kam
18. uri3 e2-da si-si-ga-bi
19. anzu2{muszen} kur-musz-a-da he2-bad-ra2-am3
20. e2-ninnu im-bi im ha-mun
21. i7 edin-ta e11-da
22. lugal-bi en {d}nin-gir2-su-ke4
23. sza3 ku3-ge bi2-pa3
24. szim zi-gin7 sag-ga2 mi-ni-ib2-de2
@column 28
1. gu3-de2-a sze-er-zi an-na-ka
2. szu tag ba-ni-du11
3. e2 gu4-bi-ta
4. i3 kux(KWU147) ga kux(KWU147)
5. gir4 mah-bi-ta
6. gug2 gal si gal
7. gir2-PA-na-bi
8. gu4 gu7 udu gu7
9. e2 ki kur6-bi uz-ga ab-ga2-ga2
10. ne-sag-bi
11. kur gesztin bi-bi-ze2
12. e2-bappir3-bi-ta
13. i7 idigna a u3-ba gal2-la-am3
14. e2 nig2-gur11-bi-a za ku3 nagga
15. e2 {gesz}gigir-ra-bi
16. kur ki-a gub-ba
17. a-ga balag-a-bi gu4 gu3 nun di
18. kisal-bi szu12 ku3 si-im a2-la2
19. kun na4 e2-a nu2-a-bi
20. hur-sag ul nun-ne2-esz2 nu2-am3
21. kun nagga ganun-sze3 da-a-bi
22. nu11 kur-sze3 igi su3 il2-dam
23. {gesz}kiri6-MI-edin e2-sze3 si-ga-bi
24. kur gesztin bi-bi-ze2 ki IM-NE-e mu2-am3
@column 29
1. na 7(asz@c) e2-e dab6-ba-bi
2. nig2 lugal-bi-da sza3 kusz2-kusz2-dam
3. e2 nig2 ki-se3-ga
4. nig2-sikil abzu na ri-ga-am3
5. szim-na4 e2-a szu4-ga-bi
6. e2 gudu4-ku3 a nu-silig5-ge-dam
7. bad3-si-an-na
8. tu{muszen} du2-ru-na-bi
9. eridu{ki} NAM hi-a GAG x-am3
10. e2-ninnu tu{muszen}-e im-ne-ne
11. an-dul3 pa gal-gal gissu du10-ga-am3
12. buru5{muszen} muszen-e sig4 mu-gi4-gi4
13. e2-kur {d}en-lil2-la2 ezem gal2-la-am3
14. e2-a ni2-gal-bi
15. kalam-ma mu-ri
16. ka tar-ra-bi
17. kur-re ba-ti
18. e2-ninnu ni2-bi kur-kur-ra tug2-gin7 im-dul4
@column 30
1. e2 lugal-bi hi-li-a ni-du3
2. {d}nin-gesz-zi-da-ke4
3. ki-gal-la bi2-du3
4. gu3-de2-a ensi2 lagasz{ki}-ke4
5. temen-bi mu-si
6. e2 {d}utu-gin7 kalam-ma e3-a
7. gu4 gal-gin7 sahar bar-ra gub-ba
8. i3-ti giri17-zal-gin7
9. ukken-ne2 si-a
10. hur-sag sig7-ga-gin7
11. hi-li gur3-a
12. u6 di-de3 gub-ba
13. e2-ninnu ki-bi gi4-a-ba
14. {d}nin-gir2-su za3-mu10
15. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-a
16. za3-mu10 mu-ru-bi-im

2018-10-19 18:19:42, entered by page-perron for page-perron
&P232300 = RIME 3/1.01.07, Gudea Cyl A witness
#atf: lang sux
@object cylinder
@column 1
1. u4 an# ki#-a nam tar-[tar-re]-da#
2. lagasz#[{ki}]-e# me gal-la [sag] an-sze3 mi-ni-ib2-il2
3. {d}en-lil2-e en {d}nin-gir2-su-sze3 igi zi mu-szi-bar
4. iri-me-a nig2-ul pa nam-e3
5. sza3 gu2-be2 nam-gi4
6. sza3 {d}en-lil2-la2 gu2-be2 nam-gi4
7. sza3 gu2-be2 nam-gi4
8. a-mi-ru12 nam-mul ni2 il2-il2
9. sza3 {d}en-lil2-la2-ke4 i7 idigna-am3 a du10-ga nam-de6
10. e2-e lugal-be2 gu3 ba-de2
11. e2-ninnu me-be2 an ki-a pa e3 mu-ak-ke4
12. ensi2 lu2 gesztu2 dagal-kam gesztu2 i3-ga2-ga2
13. nig2 gal-gal-la szu mi-ni-mu2-mu2
14. gu4 du7 masz2# du7-re6 si im-sa2-sa2-e
15. sig4 nam tar-ra sag mu-szi-ib2-il2
16. e2 ku3 du3-de3 gu2-bi mu-szi-ib2-zi
17. lugal-ni-ir u4-ne masz-ge6-ka
18. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su2-ra igi mu-ni-du8-am3
19. e2-a-ni du3-ba mu-na-du11
20. e2-ninnu me-bi gal-gal-la-am3
21. igi mu-na-ni-gar
22. gu3-de2-a sza3-ga-ni su3-ra2-am3
23. inim-e mi-ni-kusz2-u3
24. ga-na ga-na-ab-du11 ga-na ga-na-ab-du11
25. inim-ba ha-mu-da-gub
26. sipa-me nam-nun-ne2 sag ma-ab-szum2-szum2#?
27. nig2 masz ge6-ke4 ma-ab-de6-a-ga2
28. sza3-be2 nu-zu
29. ama-mu ma-mu-mu ga-na-de6
@column 2
1. ensi ku3 zu me-te-na-mu
2. {d}nansze nin9 dingir sirara6-ta-mu
3. sza3-bi ha-ma-pa3-de3
4. ma2-gur8-ra-na giri3 nam-mi-gub
5. iri-ni nina{ki}-sze3 i7-nina{ki}-du-a ma2 mu-ni-ri
6. i7-de3-hul2-la-e kur-kux(KWU147) i3-si-il-e
7. ba-gara2 e2 i7-de3 la2-a-e im-<ma>-ti-a-ta
8. ninda gesz bi2-tag a sze23 i3-de2
9. lugal ba-gara2-ra mu-na-gen szu12 mu-na-de6
10. ur-sag pirig zi-ga gaba-szu-gar nu-tuku
11. {d}nin-gir2-su2 abzu-a gal# di#
12. nibru#{ki#}-a# nir-gal2#
13. ur-sag ma-a-du11 szu zi ga-mu-ra-ab-gar
14. {d}nin-gir2-su e2-zu ga-mu-ra-du3
15. me szu ga-mu-ra-ab-du7
16. nin9-zu dumu eridu{ki}-ge tu-da
17. nir-gal2 me-te-na nin ensi3 dingir-re-ne-ke4
18. {d}nansze nin9 dingir sirara6-ta-mu
19. giri3-bi ha-ma-ga2-ga2
20. gu3 de2-a-ni gesz ba-tuku-am3
21. lugal-a-ni siskur2-ra2-zu-ni gu3-de2-a-asz2
22. en {d}nin-gir2-su-ke4 szu ba-szi-ti
23. e2 ba-gara2-ka esz3-esz3 i3-ak
24. ensi2-ke4 {d}ga2-tum3-du10-sze3 ki-nu2-a-ni ba-re6
25. ninda gesz bi2-tag a sze23 i3-de2
26. ku3 {d}ga2-tum3-du10-ra mu-na-gen
27. siskur2 mu-na-be2
28. nin-mu dumu an ku3-ge du2-da
29. nir-gal2 me-te-na dingir sag zi
@column 3
1. kalam-ma ti-la
2. nu-du zu iri-na
3. nin ama lagasz{ki} ki gar-ra-me
4. igi ug3-sze3 u3-szi-bar-ra-zu szegx(|IM.A|) he2-gal2-la-am3
5. szul zi lu2 igi mu-bar-ra-zu nam-ti mu-na-su3
6. ama nu-tuku-me ama-mu ze2-me
7. a nu-tuku-me a-mu ze2-me
8. a-mu sza3-ga szu ba-ni-du11 unu6-a ni-du2-e
9. {d}ga2-tum3-du10 mu ku3-zu du10-ga-am3
10. ge6-a ma-ni-nu2
11. {gesz}kiszi17 gal-mu-me za3-mu mu-us2
12. gi:li9-bar a gal-la du3-a-me
13. zi-sza3 mu-szi-i3-gal2
14. an-dul3 dagal-me gissu-zu-sze3
15. ni2 ga-ma-szi-ib2-te
16. szu mah-za sa-ga a2 zi-da-bi
17. nin-mu {d}ga2-tum3-du10 ga2-ra ha-mu-u3-ru
18. iri-sze3 i3-du-e geszkim-mu he2-sa6
19. kur a-ta il2-la nina{ki}-sze3
20. u2-du11 sa6-ga-zu igi-sze3 ha-ma-du
21. {d}lamma sa6-ga-zu giri3-a ha-mu-da-du
22. ga-na ga-na-ab-du11
23. ga-na ga-na-ab-du11
24. inim-ba ha-mu-da-gub
25. ama-mu ma-mu-mu ga-na-de6
26. ensi3 ku3 zu me-te-na-mu
27. {d}nansze nin9 dingir sirara6-ta-mu
28. sza3-bi ha-ma-pa3-de3
29. gu3 de2-a-ni gesz ba-tuku-am3
@column 4
1. nin-a-ni siskur2-ra2-zu-ni
2. gu3-de2-a-asz2 ku3 {d}ga2-tum3-du10-ge szu ba-szi-ti
3. ma2-gur8-ra-na giri3 nam-mi-gub
4. iri-ni nina{ki}-sze3 kar nina{ki}-na-ke4 ma2 bi2-us2
5. ensi2-ke4 kisal dingir sirara6-ta-ka sag an-sze3 mi-ni-il2
6. ninda gesz bi2-tag a sze23 i3-de2
7. {d}nansze mu-na-gen szu12 mu-na-sza4
8. {d}nansze nin uru16 nin me an-kal an-kal-la
9. nin {d}en-lil2-gin7 nam tar-tar-re
10. {d}nansze-mu du11-ga-zu zi-dam
11. sag-bi-sze3 e3-a-am3
12. ensi dingir-re-ne-me
13. nin kur-kur-ra-me ama inim-mu u4-da ma-mu-da
14. sza3 ma-mu-da-ka lu2 1(asz@c)-am3 an-gin7 ri-ba-ni
15. ki-gin7 ri-ba-ni
16. a-ne sag-ga2-ni-sze3 dingir-ra-am3
17. a2-ni-sze3 anzu2{muszen}-dam
18. se11-ba-a-ni-sze3 a-ma-ru-kam
19. zi-da gub3-na pirig i3-nu2-nu2
20. e2-a-ni du3-da ma-an-du11
21. sza3-ga-ni nu-mu-zu
22. u4 ki-szar2-ra ma-ta-e3
23. munus disz-am3 a-ba me-a nu a-ba me-a ni
24. sag-ga2 e3 ki karadinx(|U.SZUR|) mu-ak
25. gi-dub-ba ku3 NE-a szu im-mi-du8
26. dub mul-an du10-ga im-mi-gal2
@column 5
1. ad im-dab6-gi4-gi4
2. 2(asz@c)-kam ur-sag-ga2-am3
3. a2 mu-gur le-um za-gin3 szu im-mi-du8
4. e2-a gesz-hur-bi im-ga2-ga2
5. igi-mu-sze3 dusu ku3 i3-gub
6. {gesz}u3-szub ku3 si# ib2-sa2
7. sig4 nam tar-ra {gesz}u3-szub-ba ma-an-gal2
8. ildag2 zi-da igi-mu gub-ba
9. ti-bu{muszen} lu2-a u4 mi-ni-ib2-zal-zal-e
10. dur3 a2 zi-da lugal-ga2-ke4 ki ma-hur-hur-e
11. ensi2-ra ama-ni {d}nansze mu-na-ni-ib2-gi4-gi4
12. sipa-mu ma-mu-zu ge26 ga-mu-ra-bur2-bur2
13. lu2 an-gin7 ri-ba ki-gin7 ri-ba-sze3
14. sag-ga2-<ni>-sze3 dingir a2-ni-sze3
15. anzu2{muszen}-sze3 se11-ba-a-ni-sze3 a-ma-ru-sze3
16. zi-da gub3-na pirig i3-sze21-sze21-a
17. szesz-mu {d}nin-gir2-su ga-nam-me-am3
18. esz3 e2-ninnu-na du3-ba za-ra ma-ra-an-du11
19. u4 ki-szar2-ra ma-ra-ta-e3-a
20. dingir-zu {d}nin-gesz-zi-da u4-gin7 ki-sza-ra ma-ra-da-ra-ta-e3
21. ki-sikil sag-ga2 e3 ki karadinx(|U.SZUR|) mu-ak
22. gi-dub-ba ku3 NE szu bi2-du8-a
23. dub mul du10-ga bi2-gal2-la-a
24. ad im-da-gi4-a
25. nin9-mu {d}nisaba ga-nam-me-am3
@column 6
1. e2-a du3-ba mul ku3-ba
2. gu3 ma-ra-a-de2
3. 2(asz@c)-kam-ma ur-sag-am3 a2 mu-gur8
4. le-um za-gin3 szu bi2-du8-a
5. {d}nin-dub-kam <e2> e2-a gesz-hur-ba im-mi-se3-se3-ge
6. igi-zu-sze3 dusu ku3 gub-ba u3-szub ku3 si sa2-a
7. sig4 nam tar-ra u3-szub-ba gal2-la
8. sig4 zi e2-ninnu ga-nam-me-am3
9. ildag2 zi-da igi-zu gub-ba
10. ti-bu{muszen} lu2-a u4 mi-ni-ib2-zal-a-sze3
11. e2 du3-de3 igi-zu u3 du10-ga nu-szi-kux(KWU147)-kux(KWU147)
12. {ansze}dur9 a2 zi-da lugal-za3-ke4 ki ma-ra-hur-hur-a-sze3
13. ze2-me e2-ninnu mur ni-is-ku-gin7 ki im-szi-hur-e
14. na ga-ri na-ri-mu he2-dab5
15. gir2-su{ki} e2 sag ki lagasz{ki}-sze3 giri3-zu ki i3-bi2-us2
16. e2 nig2-gur11-<ra>-za kiszib3 u3-mi-kur2 gesz u3-ma-ta-gar
17. lugal-zu {gesz}gigir u3-mu-DI
18. {ansze}dur9{ur3} u3-szi-la2
19. {gesz}gigir-bi ku3 NE za-gin3-na szu u3-ma-ni-tag
20. ti mar-uru5-a u4-gin7 i3-e3
21. an-kar2 a2 nam-ur-sag-ka mu10 u3-ma-ni-du11
22. szu-nir ki-ag2-ni u3-mu-na-dim2
23. mu-zu u3-mi-sar
24. balag ki-ag2-ni uszumgal kalam-ma
25. gesz-gu3-di mu tuku nig2 ad gi4-gi4-ni
26. ur-sag nig2-ba-e ki-ag2-ra
@column 7
1. lugal-zu en {d}nin-gir2-su
2. e2-ninnu anzu2{muszen}-babbar2-ra u3-mu-na-da-kux(KWU147)-re
3. tur du11-ga-zu mah du11-ga-am3 szu ba-a-szi-ib2-ti
4. en-na sza3 an-gin7 su3-ra2-ni
5. {d}nin-gir2-su dumu {d}en-lil2-la2-ka za-ra ma-ra-hun-ge26-e
6. gesz-hur e2-a-na ma-ra-pa3-pa3-de3
7. ur-sag-e me-ni gal-gal-la-am3
8. szu ma-ra-ni-ib2-mu2-mu2
9. sipa zi gu3-de2-a
10. gal mu-zu gal i3-ga-tum3-mu
11. inim {d}nansze-e mu-na-du11-ga-asz
12. sag sig ba-szi-gar
13. e2 nig2-gur11-ra-na kiszib3 bi2-kur2
14. gesz im-ma-ta-gar
15. gu3-de2-a gesz-a mu-gub-gub
16. gesz-e mu10 im-e
17. {gesz}mes-e sag bi2-sa6
18. {gesz}ha-lu-ub2-ba tun3 bi2-bar
19. {gesz}gigir za-gin3-sze3 <si> mu-na-a-sa2
20. dur9{ur3}-bi pirig-kas4-e-pa3-da
21. im-ma-szi-la2-la2
22. szu-nir ki-ag2-ni mu-na-dim2
23. mu-ni im-mi-sar
24. balag ki-ag2-e uszumgal kalam-ma
25. gesz-gu3-di mu tuku nig2 ad gi4-gi4-ni
26. ur-sag nig2-ba-e ki-ag2-ra
27. lugal-ni en {d}nin-gir2-su-ra
28. e2-ninnu anzu2{muszen}-babbar2-ra
29. mu-na-da-kux(KWU147)-kux(KWU147)
30. e2-a hul2-la i3-na-ni-kux(KWU147)
@column 8
1. gu3-de2-a esz3 e2-ninnu-ta zalag-ga nam-ta-e3
2. 2(asz@c)-kam-ma e2-sze3 u4-u3-de3 bi2-dab
3. ge6-ge6 ba-an-dab
4. du6-du6 mu-si-ig i5-gar mu-gi4
5. ah-du11-ga gir2-ta im-ta-gar
6. szu-ga-lam ki husz ki di-ku5-ne
7. ki {d}nin-gir2-su-ke4 kur-kur-ra igi mi-ni-gal2-la-sze3
8. udu i3 gukkal masz2 niga ensi2-ke4
9. asz2-gar3 gesz nu-zu kusz-ba mi-ni-dab5-dab5
10. li {gesz}u2-sikil kur-ra-kam izi-a bi2-si-si
11. szim erin ir-szim dingir-ra-kam
12. i3-bi2-bi mu-du3
13. lugal-<ni>-ir ug3-ga2 mu-na-zi szu12 mu-na-de6
14. ub-szu-kin-na-ka mu-na-gen giri17 szu mu-na-gal2
15. lugal-mu {d}nin-gir2-su en a husz gi4-a
16. en zi a kur gal-e ri-a
17. szul ka-tar nu-tuku
18. {d}nin-gir2-su e2-zu ma-ra-du3-e
19. geszkim-mu nu-mu
20. ur-sag nig2-du7-e gu3 ba-a-de2
21. dumu {d}en-lil2-la2 en {d}nin-gir2-su
22. sza3-bi nu-mu-u3-da-zu
23. sza3 ab-gin7 zi-zi-zu
24. {gesz}esi-gin7 ga2-ga2-zu
25. a e3-a-gin7 gu3 nun di-zu
26. a-ma-ru12-gin7 u2-ru14 gul-gul-zu
27. u4-gin7 ki-bala-sze3 du7-du7-zu
@column 9
1. lugal-mu sza3-zu a e3-a u2 nu-la2-zu
2. ur-sag sza3 an-gin7 su3-ra2-zu
3. dumu {d}en-lil2-la2 en {d}nin-gir2-su
4. ge26 a-na mu-u3-da-zu
5. 2(asz@c)-kam-ma-sze3 nu2-a-ra nu2-a-ra
6. sag-ga2 mu-na-gub ul4!(GIR2) mu-da6-da6-e
7. ma-du3-na ma-du3-na
8. ensi2 e2-mu ma-du3-na
9. gu3-de2-a e2-mu du3-da geszkim-bi ga-ra-ab-szum2
10. garza-ga2 mul-an ku3-ba gu3 ga-mu-ra-a-de2
11. e2-mu e2-ninnu an-ne2 ki gar-ra
12. me-bi me gal-gal me-me-a diri-ga
13. e2 lugal-bi igi su3 il2-il2
14. anzu2{muszen}-gin7 szeg12 gi4-a-bi-sze3
15. an im-szi-dub2-dub2
16. me-lam2 husz-bi an-ne2 im-us2
17. e2-ga2 ni2 gal-bi kur-kur-ra mu-ri
18. mu-bi-e an-za3-ta kur-kur-re gu2 im-ma-si-si
19. ma2-gan me-luh-ha kur-bi-ta im-ma-ta-e11-de3
20. ge26 {d}nin-gir2-su a husz gi4-a
21. ur-sag gal ki {d}en-lil2-la2-ka
22. en gaba-ri nu-tuku
23. e2-mu e2-ninnu-ga2 en kur-ra ab-si-a
24. tukul-mu szar2-ur3 kur szu-sze3 gar-gar
25. igi husz-a-mu kur-re nu-um-il2
26. a2-bad-a-mu lu2 la-ba-ta-e3
@column 10
1. a-ugu4-mu nam-gal ki-ag2-da
2. lugal a-ma-ru {d}en-lil2-la2
3. igi husz-a-ni kur-da nu-il2
4. {d}nin-gir2-su ur-sag {d}en-lil2-la2
5. mu-sze3 mu-sa4
6. me 5(u@c)-a za3 mi-ni-kesz2
7. {gesz}banszur mu-il2
8. szu-luh si bi2-sa2
9. szu si sa2-a-mu an ku3-ge u3-a ba-zi-ge
10. nig2 szu-ga2 du10-ga-am3
11. a-ugu4-mu du10-ga-bi mu-gu7
12. an lugal dingir-re-ne-ke4
13. {d}nin-gir2-su lugal iszib an-na
14. mu-sze3 mu-sa4
15. ti-ra-asz2 abzu-gin7
16. nam-nun-na ki im-ma-ni-gar
17. sza3-bi-a iti-da u4-sakar-ra
18. me gal-gal ezem an-na-mu szu gal ma-du7-du7
19. e2-husz ki husz-mu
20. musz-husz-gin7 ki szur2-ra bi2-du3
21. ki-bala-ga2 nu-mi-ib2-du11-ga
22. u4 sza3-mu um-szi-mi-ri2-a
23. musz-ze2-gur5-a-gin7 usz ma-a-u3-KU-e
24. e2-babbar2 ki a2 ag2-ga2-ga2
25. ki {d}utu-gin7 dalla-a-ga2
26. ki-ba {d}isztaran-gin7 di iri-ga2 si ba-ni-ib2-sa2-e
27. e2 ba-gara2 ki banszur-ra-mu
28. dingir gal-gal lagasz{ki}-a-ke4-ne
29. gu2 ma-si-si-ne
@column 11
1. e2-mu e2 sag-kal kur-kur-ra
2. a2 zi-da lagasz{ki}
3. anzu2{muszen} an-szar2-ra sig4 gi4-gi4
4. e2-ninnu e2 nam-lugal-mu
5. sipa zi gu3-de2-a
6. u4 szu zi ma-szi-tum3-da
7. an-sze3 szegx(|IM.A|)-e gu3 ba-de2
8. an-ta he2-gal2 ha-mu-ra-ta-du
9. ug3-e he2-gal2-la szu he2-a-da-pesz-e
10. e2-ga2 usz ki gar-ra-bi-da
11. he2-gal2 he2-da-dub
12. GAN2 gal-gal-e szu ma-ra-ab-il2-e
13. e pa5 gu2-bi ma-ra-ab-zi-zi
14. du6-du6 ki a nu-e11-da
15. a ma-ra-e11-de3
16. ki-en-gi-re6 i3 diri mu-da-de2
17. siki diri mu-da-la2
18. u4 temen-mu ma-si-ge4-na
19. e2-mu u4 szu zi ma-szi-tum3-da
20. hur-sag ki {tu15}mer tusz-a-sze3
21. giri3-mu ki i3-bi2-us2
22. nita a2 diri-ke4 {tu15}mer-e hur-sag ki sikil-ta
23. im si ma-ra-ab-sa2-e
24. ug3-e zi-sza3-gal2 u3-ma-szum2
25. lu2 dili lu2 min-da kin mu-da-ak-ke4
26. ge6-a-na i3-ti ma-ra-e3-e3
27. e-bar7-GAN2 u4-<<ma>>-dam ma-ra-e3-e3
@column 12
1. e2 u4-de3 ma-ra-du3-e
2. ge6-e ma-ra-ab-mu2-mu2
3. sig-ta {gesz}ha-lu-ub2
4. {gesz}NE-HA-GAG mu-ra-ta-e11-de3
5. igi-nim-ta {gesz}erin {gesz}szu-ur2-me {gesz}za-ba-lum ni2-bi-a ma-ra-an-tum3
6. kur {gesz}esi-a-ka
7. {gesz}esi ma-ra-ni-tum3
8. kur na-ka na gal hur-sag-ga2
9. lagab-ba ma-ra-ku5-e
10. u4-bi-a a2-zu izi bi2-tag
11. geszkim-mu ha-mu-u3-zu
12. gu3-de2-a i3-zi u3-sa-ga-am3
13. i3-ha-luh ma-mu-dam
14. inim du11-ga {d}nin-gir2-su-ka-sze3
15. sag sig ba-szi-gar
16. masz2 babbar2-ra szu mu-gid2-de3
17. masz2-a szu ni-gid2 masz2-a-ni i3-sa6
18. gu3-de2-a sza3 {d}nin-gir2-su-ka
19. u4-dam mu-na-e3
20. gal mu-zu gal i3-ga-tum2-mu
21. ensi2-ke4 iri-na lu2 dili-gin7
22. na-ri ba-ni-gar
23. ki lagasz{ki}-e dumu ama dili-a-gin7 sza3 mu-na-asz-e
24. gesz szu mu-du8 {gesz}ad2 mu-zi
25. u2-gur5 mu-gar inim du11-ga bi2-gi4
26. szer7-da e2-ba im-ma-an-gi4
@column 13
1. u3-sa-an bar-us2-sa eme i3-du8
2. siki udu gan-na-kam szu-a mi-ni-gar-gar
3. ama-a dumu-da gu3 nu-ma-da-de2
4. dumu-u3 ama-ni-ra gu3 du3-a
5. nu-ma-na-du11
6. ARAD2 a2-gesz-tag tuku-ra
7. lugal-a-ni sag nu-ma-da-dub2
8. geme2 lu2 nam-ra2 hul mu-na-ak
9. nin-a-ni igi-na nig2 nu-mu-na-ni-ra
10. ensi2 e2-ninnu du3-ra
11. gu3-de2-a-ar i5-gar-bi lu2-u3 nu-ma-<na>-ni-gar
12. ensi2-ke4 iri mu-ku3
13. izi im-ma-ta-la2
14. uzug5-ga ni2-gal2 lu2-gi-AN
15. iri-ta ba-ta-e3
16. pisan u3-szub-ba-sze3 masz2 ba-szi-nu2
17. sig4 masz2-e bi2-pa3
18. zu2 al-bi-sze3 igi zi ba-szi-bar
19. sipa mu pa3-da {d}nansze-ke4 nam-nun-na ni-gar
20. pisan u3-szub-ba gesz bi2-hur-ra-ni
21. zu2 al nam-nun-na mu-ni-gar-ra-ni
22. anzu2{muszen} szu-nir lugal-la-na-kam
23. uri3-sze3 bi2-mul
24. u5 1(bur3) 1(esze3)-sze3 iri mu-na-ku3-ge
25. u5 mu-na-sikil-e
26. li {gesz}u2 sikil kur-ra-kam izi-a bi2-si-si
27. szim erin ir-szim dingir-ra-kam i3-bi2-bi mu-du3
28. u4 siskur2-ra mu-na-a-gal2
29. ge6 szu12-de3 mu-na-zal-e
@column 14
1. {d}a-[nun-na] ki lagasz#[{ki}]
2. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-de3
3. gu3-de2-a siskur2-ra2-zu-[a]
4. mu-da-an-szu4-szu4-ge-esz2
5. sipa zi gu3-de2-a hul2-la-gin7
6. im-ma-na-ni-ib2-gar
7. u4-ba ensi2-ke4 kalam-ma-na zi-ga ba-ni-gar
8. ma-da gu2-sag szar2-szar2-ra-na
9. gu2-edin-na {d}nin-gir2-su-ka-ka
10. zi-ga ba-ni-gar
11. iri du3-a a2-dam gar-ra-na
12. gu2-gesz-bar-ra {d}nansze-ka
13. zi-ga ba-ni-gar
14. gu4 husz zi-ga gaba gi4 nu-tuku
15. {gesz}erin babbar2-ra lugal-bi-ir dab6-ba
16. im-ru-a {d}nin-gir2-su-ka-ka
17. zi-ga mu-na-gal2
18. szu-nir mah-bi lugal-kur-dub2 sag-bi-a mu-gub
19. pesz10-gal2 gaba-gal2 a-ta e3-a
20. i7 mah a diri he2-gal2-bi bara3-bara3
21. im-ru-a {d}nansze-ka
22. zi-ga mu-na-gal2
23. u5 ku3 szu-nir {d}nansze-kam sag-bi-a mu-gen
24. gu masz-ansze-edin-na la2-a
25. ni-is-ku bir3 mu-tuku bir3 {d}utu ki-ag2
26. im-ru-a {d}inanna-ka zi-ga mu-na-gal2
27. asz-me szu-nir {d}inanna-kam sag-bi-a mu-gen
28. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-de3
@column 15
1. [...]
2. [...]
3. [...]
4. [...] gir2 [...]
5. szu-ni [...] x [...] gar
6. elam elam-ta mu-na-gen
7. szuszin{ki} szuszin-ta mu-na-gen
8. ma2-gan me-luh-ha kur-bi-ta gu2 gesz mu-na-ab-gal2
9. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-de3
10. gu3-de2-a iri-ni gir2-su{ki}-sze3 gu2 mu-na-si-si
11. {d}nin-za3-ga-da a2 mu-da-ag2
12. uruda{da}-ni sze mah re6-a-gin7
13. gu3-de2-a lu2 e2 du3-a-ra
14. mu-na-ab-us2-e
15. {d}nin-sikil-a-da a2 mu-da-ag2
16. {gesz}ha-lu-ub2 gal-gal {gesz}esi {gesz}ab-ba-bi
17. ensi2 e2-ninnu du3-ra
18. mu-na-ab-us2-e
19. kur {gesz}erin-na lu2 nu-kux(KWU147)-kux(KWU147)-da
20. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
21. gir2 mu-na-ni-gar
22. {gesz}erin-bi tun3 gal-e im-mi-ku5
23. szar2-ur3 a2 zi-da lagasz{ki}-a
24. tukul a-ma-ru lugal-la-na-sze3
25. tun3 im-ma-bar
26. musz mah-am3 a-e im-diri-ga-am3
27. hur-sag {gesz}erin-<na-ta> ad {gesz}erin-na
28. hur-sag {gesz}szu-ur2-me-ta
29. ad {gesz}szu-ur2-me
30. hur-sag {gesz}za-ba-lum-ma-ta
31. ad {gesz}za-ba-lum
32. {gesz}u3-<suh5> gal-gal {gesz}tu-lu-bu-um
33. {gesz}e-ra-num2
34. ad gal-gal-bi diri-diri-ga-bi
35. kar mah ka2-sur-ra-ke4
@column 16
1. [gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ra]
2. [im-ma-na-us2]
3. [kur na lu2 nu-kux(KWU147)-kux(KWU147)-da]
4. [gu3-de2-a] en {d}nin-gir2-su-[ke4]
5. gir2 mu-[na-ni-gar]
6. na gal-gal-bi lagab-ba mi-ni-de6
7. ma2 ha-u3-na ma2 na-lu-a
8. esir2 a-ba-al esir2 IGI-esir2 im-babbar2-ra
9. hur-sag ma2-ad-ga-ta
10. nig2-gur11 ma2 sze GAN2 de6-a-gin7
11. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ra
12. im-ma-na-us2
13. ensi2 e2-ninnu du3-ra
14. nig2 gal-gal-e szu mu-na-ab-il2
15. hur-sag uruda-ke4 ki-masz-ta
16. ni2-bi mu-na-ab-pa3
17. uruda-bi gi diri-ba mu-ni-ba-al
18. lu2 e2 lugal-na du3-dam
19. ensi2-ra ku3-sig17 kur-bi-ta
20. sahar-ba mu-na-tum3
21. gu3-de2-a ku3 NE-a kur-bi-ta mu-na-ta-e11-de3
22. gug gi-rin-e me-luh-ha-ta
23. szu mu-na-pesz-e
24. kur nu11-ta nu11 mu-na-ta-e11-de3
25. sipa-de3 e2 ku3-ga mu-du3-e
26. ku3-dim2 im-da-tusz
27. e2-ninnu za mu-du3-e zadim im-da-tusz
28. uruda nagga-a mu-du3-e
29. sanga simug {d}nin-tu kalam-ma-ke4
30. igi-ni-sze3 si im-sa2
31. na4-szu-min-e u4-da-am3 sig4 mu-na-ab-gi4
32. {na4}esi na4 szu-ke4
@column 17
1. [...] min [...] pesz
2. [gesz-kin]-ti [...] nam [...] sze mah re6-a-gin7
3. [...] mu-[na-ni]-gar
4. [...]
5. u4-[u4] mu-[na-gid2]
6. gex(DUGUD)-gex(DUGUD) mu-na-gid2
7. nam e2 du3-da lugal-la-na-sze3
8. u3 ge6-an-na nu-um-kux(KWU147)-kux(KWU147)
9. u3 an-ba-ra sag nu-mi-ib2-du3-e
10. igi zi bar-ra {d}nansze-kam
11. {d}en-lil2-la2 lu2 sza3-ga-na-kam
12. ensi2 [sza3]-ge [pa3-da] {d}nin-gir2-su-ka-kam
13. gu3-de2-a unu6 mah-a du2-da
14. {d}ga2-tum3-du10-ga-kam
15. {d}nisaba-ke4 e2 gesztu2-ke4
16. gal2 mu-na-tak4
17. e2-a {d}en-ki-ke4 gesz-hur-bi si mu-na-sa2
18. e2 me-lam2-bi an-ne2 us2-sa
19. me-bi an ki-da gu2 la2-a
20. lugal-bi en igi husz il2-il2
21. ur-sag {d}nin-gir2-su me3 gal zu-bi
22. e2-ninnu anzu2{muszen}-babbar2-sze3
23. gu3-de2-a sig-ta ba-szi-gen
24. nim-sze3 u5 izi-ka
25. nim-ta ba-szi-gen sig-sze3 u5 izi-ka
26. GAN2 zi-dam esz2 i3-gar-gar
27. a2-ba gesz bi2-gar ni2-te-ni mu-zu
28. hul2-la-gin7 im-ma-na-ni-ib2-gar
29. u3-te-am3 e2 libir-ra-asz2 ra2-zu-a ba-gen
@column 18
1. gu3-de2-a bara2-gir2-nun-na-ta
2. sza3 mu-na-hun-ge26-e
3. u4 im-zal a mu-tu17
4. me-te-ni mu-gi
5. {d#}utu he2-gal2# mu-na-ta-e3
6. gu3#-de2-a [2(asz@c)]-kam-asz2 iri ku3-[sze3] im-ma-[ta]-e3#
7. gu4 du7# masz2 du7-re6 gesz bi2-tag
8. e2-e im-ma-gen
9. giri17 szu im-ma-gal2
10. dusu ku3 {gesz}u3-szub zi nam tar-ra
11. e2-[ninnu-sze3] mu-[il2]
12. [al-e sa] mu-la2 sag il2 mu-gen
13. {d}lugal-kur-dub2 igi-sze3 mu-na-gen
14. {d}ig-alim-ke4 gir2 mu-na-ga2-ga2
15. {d}nin-gesz-zi-da dingir-ra-ni
16. szu mu-da-gal2-gal2
17. pisan u3-szub-ka a-sa-ga i3-ak
18. ensi2-ra a-dab6 si-im a2-la2 mu-na-du12-am3
19. zu2 al sig4-bi sag im-mi-du8
20. lal3 i3-nun i3-du10-nun-na al im-ma-ni-tag
21. szembulug |SZIMxPI| gesz hi-a
22. uh-sze3 im-mi-ak
23. dusu ku3 mu-il2 u3-szub-e im-ma-gub
24. gu3-de2-a im u3-szub-ba ni-gar
25. nig2-du7 pa bi2-e3
26. e2-a sig4-bi pa e3 mu-ni-ga2-ga2
27. kur-kur-re i3 mu-da-su3-e
28. erin mu-da-su3-e
@column 19
1. iri-ni ki lagasz{ki}-e se11-li2-a
2. u4 mu-di3-ni-ib2-zal-e
3. u3-szub mu-dub2 sig4 had2-de3 ba-szub
4. zu2 al im aga3-ri2-na-ba-sze3
5. igi zi ba-szi-bar
6. |SZIMxPI| ha-szu-ur2 szembulug-a
7. sag im-<ma>-ni-du8
8. sig4 u3-szub-ba mu-ni-gar-ra-ni
9. {d}utu im-da-hul2
10. aga3-ri2 i7 mah-gin7 zi-ga-na
11. lugal {d}en-ki-<ke4> nam mu-[na]-tar
12. [sig4] mu-gar u3-[szub] e2-a i3-kux(KWU147)
13. pisan u3-szub-ba-ta sig4 ba-ta-il2
14. men ku3 an-ne2 il2-la
15. sig4 mu-il2 ug3-ga2-na mu-re6
16. bir3 ku3 {d}utu sag bala-e-dam
17. sig4-e e2-sze3 sag il2-la-bi
18. ab2 {d}nanna tur3-ba rin2-rin2-dam
19. sig4 mu-gar e2-a mu-lah5
20. e2-a gesz-hur-bi im-ga2-ga2
21. {d}nisaba sza3 szid zu-am3
22. lu2-tur gibil-bi e2 du3-gin7
23. igi-ni u3 du10-ga nu-szi-kux(KWU147)-kux(KWU147)
24. ab2 amar-bi-sze3 igi gal2-la-gin7
25. e2-sze3 TE-TE-ma im-szi-gen
26. lu2 ninda tur ka-a gub-ba-gin7
27. re7-e nu-szi-kusz2-u3
28. sza3 lugal-na u4-dam mu-e3
@column 20
1. gu3-de2-a-ar inim {d}nin-gir2-su-ka uri3-am3 mu-du3
2. sza3 gu3 di e2 du3-da-ka-na
3. i5-gar sa6-ga-a lu2 <im>-ma-a-gar
4. hul2-la-gin7 im-ma-na-ni-ib2-gar
5. masz-a szu i3-gid2 masz-a-ni i3-sa6
6. a-mer-e sze ba-se3 igi-bi si ib2-sa2
7. gu3-de2-a sag-sze3 nu2
8. mu-nu2 inim mu-na-ta-e3
9. e2 lugal-na-ka du3-bi
10. e2-ninnu an ki-ta bad-bi
11. igi#-a mu-na-a-gal2
12. hul2-la-gin7 im-[ma-na]-ni#-ib2#-gar#
13. gu mu-ba-ra me szu im-du7-du7
14. uz-ga ku3-ge esz3 mu-ga2-ga2
15. e2-a {d}en-ki-ke4 temen mu-si-ge
16. {d}nansze dumu eridu{ki}-ke4 esz-bar kin-ge26 mu10 ba-ni-du11
17. ama lagasz{ki} ku3 {d}ga2-tum3-du10-ke4
18. sig4-bi kur-kux(KWU147)-a mu-ni-du2
19. {d}ba-ba6 nin dumu-sag an-na-ke4
20. i3 szim erin-na ba-ni-su3
21. e2-e en ba-gub la-gal ba-gub
22. me-e szu si im-ma-sa2
23. {d}a-nun-na u3 di-de3 im-ma-szu4-szu4-ge-esz2
24. gu3-de2-a lu2 e2 du3-a-ke4
25. e2-a dusu-bi men ku3 sag-ga2 mu-ni-gal2
26. usz mu-gar a2-gar ki im-mi-tag
27. sa2 mu-se3 sig4-ga gu bi2-dub2
@column 21
1. e2-a silim 2(asz@c)-nam nam-mi-se3
2. gu kurun3-ba sag gal2-la-am3
3. e2-a silim 3(asz@c)-am3 nam-mi-se3
4. anzu2{muszen} amar-a a2 pag-am3
5. e2-a silim 4(asz@c) nam-mi-se3
6. pirig-tur pirig husz-a gu2-da la2-am3
7. e2-a sa2 5(asz@c)-am3 nam-mi-se3
8. an si-<ga> su2-lim il2-la-am3
9. e2-a sa2 6(asz@c)-am3 nam-mi-se3
10. u4 sa2 du11-ga hi-li gur3-am3
11. e2-a sa2 7(asz@c) nam-mi-se3
12. e2-ninnu i3-ti u4 zal-la kalam si-am3
13. gesz ka2-na im-ga2-ga2-ne
14. an se3-ga men il2-la-am3
15. gesz ka2-na-ta ba-ta-KU
16. e2-mah an-da gu2 la2-am3
17. e2 mu-du3 gesz-e im-ma-ru
18. bugin {d}nanna sag kesz2 {d}en-ki-kam
# (cf:xix:18)
19. e2 hur-sag-gin7 im-mu2-mu2-ne
20. murux(DUGUD)-gin7 an-sza3-ge im-mi-i3-ib2-diri-diri-ne
21. gu4-gin7 si im-mi-ib2-il2-il2-ne
22. gesz-GAN2-abzu-gin7 kur-kur-ra sag ba-ni-ib2-il2-ne
23. e2-e hur-sag-gin7 an ki-a sag an-sze3 mi-ni-ib2-il2
24. erin duru5 ki u2 rib mu2-a-am3
25. e2-ninnu sig4 ki-en-gi-ra2-ka hi-li mu-ni-ib2-du8-du8
26. e2-a gesz im-ga2-ga2-ne
27. uszum abzu tesz2-ba e3-de3-dam
28. inim an-na im-mi-ib2-u3-u3-dam
@column 22
1. musz-mah hur-sag-ga2 nam ak-am3
2. e2 gi gur5-bi musz kur-ra tesz2-ba nu2-am3
3. sa-du2-bi# erin duru5 ha-szu#-ur2-ra szu he2-tag-ga-am3
4. aga3 erin igi u6 di-bi-a erin babbar2 im-ga2-ga2-ne
5. szim zi i3-du10-nun-ka mu10 ba-ni-ib2-e-ne
6. e2 im-du8-a-bi he-nun abzu szu tag-ga-am3
7. a-NIG2-ka-bi im-szi-ib2-la2-ne
8. esz3 e2-ninnu szu |E2xBAD|? an-na-ka gar-gar-a-am3
9. ensi2-ke4 e2 mu-du3 mu-mu2
10. kur gal-gin7 mu-mu2
11. temen abzu-bi dim gal-gal ki-a mi-ni-si-si
12. {d}en-ki-da e2-an-gur4-ra-ka
13. sza3 mu-di3-ni-ib2-kusz2-u3
14. temen an-na ur-sag-am3 e2-e im-mi-dab6
15. ki-a-nag dingir-re-<ne>-ka a im-na8-na8-a
16. e2-ninnu dim gal mu-gi
17. abgal2-bi mu-du3
18. iri-na {gesz}asal2 du10-bi mu-du3
19. gissu-bi mu-la2
20. {gesz}szar2-ur3-bi uri3 gal-gin7 lagasz{ki}-da im-da-si
# (cf:xx:1)
21. szu-ga-lam ki husz-ba im-mi-i3-gar
22. su-zi bi2-du8-du8 bara2-gir2-nun-na ki di-ku5-ba
23. u2-a lagasz{ki} gu4 gal-gin7 a2 ba-il2-il2
24. na gal-gal lagab-ba mi-ni-re6-a-<na>
@column 23
1. mu dili-a mu-re6 mu dili-a mu-ak
2. u4 2(asz@c) u4 3(asz@c) nu-ma-da-ab-zal
3. a2 u4-da 1(asz@c)-ta mu-du3
4. u4 7(asz@c)-kam-ma-ka e2-e im-mi-dab6
5. na da-bi kun-sze3 mu-nu2
6. szim#-sze3 mu-dim2-dim2
7. e2-a mi-ni-szu4-szu4
8. na kisal mah-a <im>-mi-ru2-a-na
9. na-ru2-a lugal kisal si
10. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
11. gir2-nun-ta mu-zu
12. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
13. na ka2-sur-ra bi2-ru2-a-<na>
14. lugal a-ma-ru {d}en-lil2-la2
15. gaba-szu-gar nu-tuku
16. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
17. igi zi mu-szi-bar
18. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
19. na igi u4 e3-a-<ka> bi2-ru2-a-<na>
20. lugal u4 gu3 di {d}en-lil2-la2
21. en gaba-ri nu-tuku
22. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
23. sza3 ku3-ge bi2-pa3
24. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
25. na igi szu-ga-lam-ma-ka bi2-du3-a-<na>
26. lugal mu-ni-sze3 kur KU-KU-e
27. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
28. gu-za-ni mu-ge
29. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
30. na igi e2 urua-ga-ka bi2-du3-a-<na>
@column 24
1. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
2. nam du10 mu-ni-tar
3. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
4. na a-ga {d}ba-ba6-ka bi2-ru2-a-<na>
5. e2-ninnu igi an-na-ke4 zu
6. {d}ba-ba6 zi-sza3-gal2 gu3-de2-a
7. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
8. e2 lugal-na zi-de3-esz2 mu-du3
9. sipa zi gu3-de2-a an ki im-da-mu2
10. u4-sakar gibil-gin7 men bi2-il2
11. mu-bi kur-sza3-sze3
12. pa bi2-e3
13. gu3-de2-a e2 {d}nin-gir2-su-ka
14. {d}utu-gin7 dugud-ta ba-ta-e3
15. hur-sag za-gin3-na-gin7 mu-mu2
16. hur-sag nu11-babbar2-ra-gin7
17. u6 di-de3 ba-gub
18. dub-la2-bi am-gin7 mu-szu4-szu4
19. uszum-bi ur-mah-gin7 szu-ba bi2-nu2-nu2
20. gi-gun4-bi ab-zu-gin7 ki sikil-e bi2-mu2
21. uri3-bi dara3 ku3 abzu-gin7
22. si ba-mul-mul
23. u4-sakar gibil an-na gub-ba-gin7
24. gu3-de2-a e2 {d}nin-gir2-su-ka
25. u6 di-de3 ba-gub
26. e2-a dub-la2-bi szu4-szu4-ga-bi
27. la-ha-ma abzu-da szu4-ga-am3
@column 25
1. e2 gesz gar-ra-bi a-ge6 ambar mah musz-a sig-ga-am3
2. e2 ka gid2-da-bi
3. an-bar-bar-ra ni2 gal2-la-am3
4. e2 e2-dul4-la-bi nu11 an-sza3-ge diri-ga-am3
5. ka2 ki-lugal-kux(KWU147)-bi-ta
6. hu-ri2-in am-sze3 igi il2-il2-dam
7. {gesz}ti ka2-e us2-sa-bi
8. nir-an-na an-ne2 us2-sa-am3
9. gesz-ka2 an-na-bi e2-ninnu u4 du11-ba gu3 di tesz2-ba gub-ba-am3
10. ugur2-igi-bi ni2 il2-il2-a-bi
11. igi u6 di dingir-re-ne-kam
12. e2-a a-mer babbar2 mu-ru-gu2-ni
13. hur-sag za-gin3-na an ki-a ki he2-us2-sa-am3
14. kin-sig17 unu6 gal mu-ga2-ga2-ne
15. bur ku3-sig17 lal3 gesztin de2-a
16. an-ne2 szu4-ga-am3
17. e2-nu2-da mu-du3-ne
18. kur szar2-da mes ku3 abzu-a
19. kurun3 il2-la-am3
20. mu-du3 szu im-ta-gar-ra-ta
21. sza3 dingir-re-ne gu2-bi gi4-a-am3
# (cf:i:5-9)
22. sipa zi gu3-de2-a gal mu-zu
23. gal i3-ga-tum2-mu
24. a-ga tukul la2 ka2 me3-ba
25. ur-sag szeg9-sag-asz3 sag-ar-bi
26. im-ma-ab-dab5-be2
27. igi iri{ki}-sze3 ki ni2 il2-ba
28. ur-sag 7(asz@c)-am3 im-ma-ab-dab5-e
@column 26
1. szu-ga-lam ka2 me-lam2-ba
2. uszum {gesz}geszimmar-bi im-ma-ab-dab5-be2
3. igi-u4-e3 ki nam tar-re-ba
4. szu-nir {d}utu sag alim-ma
5. im-ma-da-si-ge
6. ka2-sur-ra igi u6 di-ba
7. ur-mah ni2 dingir-re-ne-kam
8. im-ma-ab-dab5-e
9. tar-sir2-sir2 ki a2 ag2-ba
10. ku-li an-na uruda-bi
11. im-ma-ab-dab5-e
12. a-ga {d}ba-ba6 ki sza3 kusz2-ba
13. ma2-gi4-lum gu4 alim-bi-da
14. im-ma-ab-dab5-e
15. ur-sag ug5-ga i3-me-sza-ke4-esz2
16. ka-bi ki-a-nag-sze3 mu-gar
17. mu-bi mu-ru dingir-re-ne-ka
18. gu3-de2-a ensi2 lagasz{ki}-ke4
19. pa e3 ba-ni-a
20. ig {gesz}erin e2-a szu4-ga-bi
21. {d}iszkur an-ta gu3 nun di-da-am3
22. e2-ninnu sag-kul-bi idim
23. {gesz}nu-kusz2-bi ur-mah
24. si-gar-bi-ta musz-sza3-tur3 musz-husz
25. am-sze3 eme e3-de3
26. ga-du ig-e u5-us2-sa-bi
27. ug nemurx(|PIRIG.TUR|) tur-tur szu-ba du2-ru-na-am3
28. e2-a gag gesz-ur3 ku3 mu-si-ge4-ne
29. uszum lu2-sze3 szu ib2-gar-ra-am3
30. ig-ba esz2 ku3 im-la2-ne
@column 27
1. {d}nerah ku3 abzu dar-a-am3
2. e2 sa la2-a-bi kesz3{ki} aratta{ki} na ri-ga-am3
3. e2 sa du8-a-bi pirig husz-am3
4. kalam-ma igi mi-ni-ib2-gal2
5. dili-du igi-bi nu-ma-dab-be2
6. e2-ninnu ni2-bi kur-kur-ra
7. tug2-gin7 im-dul4
8. e2 ku3 NE-a an-ne2 ki gar-ra
9. szembi2-zi-da szu tag du11-ga
10. sze-er-zi an-na-ka i3-ti-gin7 e3-a
11. e2 igi-bi kur gal ki us2-sa
12. sza3-bi nam-szub szer3 ha-mun
13. bar-bi an e2 mah he2-gal2-la zi-ga
14. gu2-en bar-ra-bi
15. ki di ku5 {d}a-nun-ke4-ne
16. a-lal3-bi-ta inim szu12-da
17. kur6-bi-da he2-gal2 dingir-re-ne-kam
18. uri3 e2-da si-si-ga-bi
19. anzu2{muszen} kur-musz-a-da he2-bad-ra2-am3
20. e2-ninnu im-bi im ha-mun
21. i7 edin-ta e11-da
22. lugal-bi en {d}nin-gir2-su-ke4
23. sza3 ku3-ge bi2-pa3
24. szim zi-gin7 sag-ga2 mi-ni-ib2-de2
@column 28
1. gu3-de2-a sze-er-zi an-na-ka
2. szu tag ba-ni-du11
3. e2 gu4-bi-ta
4. i3 kux(KWU147) ga kux(KWU147)
5. udun mah-bi-ta
6. gug2 gal si gal
7. gir2-PA-na-bi
8. gu4 gu7 udu gu7
9. e2 ki kur6-bi uz-ga ab-ga2-ga2
10. ne-sag-bi
11. kur gesztin bi-bi-ze2
12. e2-bappir3-bi-ta
13. i7 idigna a u3-ba gal2-la-am3
14. e2 nig2-gur11-bi-a za ku3 nagga
15. e2 {gesz}gigir-ra-bi
16. kur ki-a gub-ba
17. a-ga balag-a-bi gu4 gu3 nun di
18. kisal-bi szu12 ku3 si-im a2-la2
19. kun na4 e2-a nu2-a-bi
20. hur-sag ul nun-ne2-esz2 nu2-am3
21. kun nagga ganun-sze3 da-a-bi
22. nu11 kur-sze3 igi su3 il2-dam
23. {gesz}kiri6-MI-edin e2-sze3 si-ga-bi
24. kur gesztin bi-bi-ze2 ki IM-NE-e mu2-am3
@column 29
1. na 7(asz@c) e2-e dab6-ba-bi
2. nig2 lugal-bi-da sza3 kusz2-kusz2-dam
3. e2 nig2 ki-se3-ga
4. nig2-sikil abzu na ri-ga-am3
5. szim-na4 e2-a szu4-ga-bi
6. e2 gudu4-ku3 a nu-silig5-ge-dam
7. bad3-si-an-na
8. tu{muszen} du2-ru-na-bi
9. eridu{ki} NAM hi-a GAG x-am3
10. e2-ninnu tu{muszen}-e im-ne-ne
11. an-dul3 pa gal-gal gissu du10-ga-am3
12. buru5{muszen} muszen-e sig4 mu-gi4-gi4
13. e2-kur {d}en-lil2-la2 ezem gal2-la-am3
14. e2-a ni2-gal-bi
15. kalam-ma mu-ri
16. ka tar-ra-bi
17. kur-re ba-ti
18. e2-ninnu ni2-bi kur-kur-ra tug2-gin7 im-dul4
@column 30
1. e2 lugal-bi hi-li-a ni-du3
2. {d}nin-gesz-zi-da-ke4
3. ki-gal-la bi2-du3
4. gu3-de2-a ensi2 lagasz{ki}-ke4
5. temen-bi mu-si
6. e2 {d}utu-gin7 kalam-ma e3-a
7. gu4 gal-gin7 sahar bar-ra gub-ba
8. i3-ti giri17-zal-gin7
9. ukken-ne2 si-a
10. hur-sag sig7-ga-gin7
11. hi-li gur3-a
12. u6 di-de3 gub-ba
13. e2-ninnu ki-bi gi4-a-ba
14. {d}nin-gir2-su za3-mu10
15. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-a
16. za3-mu10 mu-ru-bi-im

2018-06-22 05:59:27, entered by page-perron for page-perron
&P232300 = RIME 3/1.01.07, Gudea Cyl A witness
#atf: lang sux
@object cylinder
@columnn
1
1. u4 an# ki#-a nam tar-[tar-re]-da#
2. lagasz#[{ki}]-e# me gal-la [sag] an-sze3 mi-ni-ib2-il2
3. {d}en-lil2-e en {d}nin-gir2-su-sze3 igi zi mu-szi-bar
4. iri-me-a nig2-ul pa nam-e3
5. sza3 gu2-be2 nam-gi4
6. sza3 {d}en-lil2-la2 gu2-be2 nam-gi4
7. sza3 gu2-be2 nam-gi4
8. a-mi-ru12 nam-mul ni2 il2-il2
9. sza3 {d}en-lil2-la2-ke4 i7 idigna-am3 a du10-ga nam-de6
10. e2-e lugal-be2 gu3 ba-de2
11. e2-ninnu me-be2 an ki-a pa e3 mu-ak-ke4
12. ensi2 lu2 gesztu2 dagal-kam gesztu2 i3-ga2-ga2
13. nig2 gal-gal-la szu mi-ni-mu2-mu2
14. gu4 du7 masz2# du7-re6 si im-sa2-sa2-e
15. sig4 nam tar-ra sag mu-szi-ib2-il2
16. e2 ku3 du3-de3 gu2-bi mu-szi-ib2-zi
17. lugal-ni-ir u4-ne masz-ge6-ka
18. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su2-ra igi mu-ni-du8-am3
19. e2-a-ni du3-ba mu-na-du11
20. e2-ninnu me-bi gal-gal-la-am3
21. igi mu-na-ni-gar
22. gu3-de2-a sza3-ga-ni su3-ra2-am3
23. inim-e mi-ni-kusz2-u3
24. ga-na ga-na-ab-du11 ga-na ga-na-ab-du11
25. inim-ba ha-mu-da-gub
26. sipa-me nam-nun-ne2 sag ma-ab-szum2-szum2#?
27. nig2 masz ge6-ke4 ma-ab-de6-a-ga2
28. sza3-be2 nu-zu
29. ama-mu ma-mu-mu ga-na-de6
@columnn 2
1. ensi ku3 zu me-te-na-mu
2. {d}nansze nin9 dingir sirara6-ta-mu
3. sza3-bi ha-ma-pa3-de3
4. ma2-gur8-ra-na giri3 nam-mi-gub
5. iri-ni nina{ki}-sze3 i7-nina{ki}-du-a ma2 mu-ni-ri
6. i7-de3-hul2-la-e kur-kux(KWU147) i3-si-il-e
7. ba-gara2 e2 i7-de3 la2-a-e im-<ma>-ti-a-ta
8. ninda gesz bi2-tag a sze23 i3-de2
9. lugal ba-gara2-ra mu-na-gen szu12 mu-na-de6
10. ur-sag pirig zi-ga gaba-szu-gar nu-tuku
11. {d}nin-gir2-su2 abzu-a gal# di#
12. nibru#{ki#}-a# nir-gal2#
13. ur-sag ma-a-du11 szu zi ga-mu-ra-ab-gar
14. {d}nin-gir2-su e2-zu ga-mu-ra-du3
15. me szu ga-mu-ra-ab-du7
16. nin9-zu dumu eridu{ki}-ge tu-da
17. nir-gal2 me-te-na nin ensi3 dingir-re-ne-ke4
18. {d}nansze nin9 dingir sirara6-ta-mu
19. giri3-bi ha-ma-ga2-ga2
20. gu3 de2-a-ni gesz ba-tuku-am3
21. lugal-a-ni siskur2-ra2-zu-ni gu3-de2-a-asz2
22. en {d}nin-gir2-su-ke4 szu ba-szi-ti
23. e2 ba-gara2-ka esz3-esz3 i3-ak
24. ensi2-ke4 {d}ga2-tum3-du10-sze3 ki-nu2-a-ni ba-re6
25. ninda gesz bi2-tag a sze23 i3-de2
26. ku3 {d}ga2-tum3-du10-ra mu-na-gen
27. siskur2 mu-na-be2
28. nin-mu dumu an ku3-ge du2-da
29. nir-gal2 me-te-na dingir sag zi
@columnn 3
1. kalam-ma ti-la
2. nu-du zu iri-na
3. nin ama lagasz{ki} ki gar-ra-me
4. igi ug3-sze3 u3-szi-bar-ra-zu szegx(|IM.A|) he2-gal2-la-am3
5. szul zi lu2 igi mu-bar-ra-zu nam-ti mu-na-su3
6. ama nu-tuku-me ama-mu ze2-me
7. a nu-tuku-me a-mu ze2-me
8. a-mu sza3-ga szu ba-ni-du11 unu6-a ni-du2-e
9. {d}ga2-tum3-du10 mu ku3-zu du10-ga-am3
10. ge6-a ma-ni-nu2
11. {gesz}kiszi17 gal-mu-me za3-mu mu-us2
12. gi:li9-bar a gal-la du3-a-me
13. zi-sza3 mu-szi-i3-gal2
14. an-dul3 dagal-me gissu-zu-sze3
15. ni2 ga-ma-szi-ib2-te
16. szu mah-za sa-ga a2 zi-da-bi
17. nin-mu {d}ga2-tum3-du10 ga2-ra ha-mu-u3-ru
18. iri-sze3 i3-du-e geszkim-mu he2-sa6
19. kur a-ta il2-la nina{ki}-sze3
20. u2-du11 sa6-ga-zu igi-sze3 ha-ma-du
21. {d}lamma sa6-ga-zu giri3-a ha-mu-da-du
22. ga-na ga-na-ab-du11
23. ga-na ga-na-ab-du11
24. inim-ba ha-mu-da-gub
25. ama-mu ma-mu-mu ga-na-de6
26. ensi3 ku3 zu me-te-na-mu
27. {d}nansze nin9 dingir sirara6-ta-mu
28. sza3-bi ha-ma-pa3-de3
29. gu3 de2-a-ni gesz ba-tuku-am3
@columnn 4
1. nin-a-ni siskur2-ra2-zu-ni
2. gu3-de2-a-asz2 ku3 {d}ga2-tum3-du10-ge szu ba-szi-ti
3. ma2-gur8-ra-na giri3 nam-mi-gub
4. iri-ni nina{ki}-sze3 kar nina{ki}-na-ke4 ma2 bi2-us2
5. ensi2-ke4 kisal dingir sirara6-ta-ka sag an-sze3 mi-ni-il2
6. ninda gesz bi2-tag a sze23 i3-de2
7. {d}nansze mu-na-gen szu12 mu-na-sza4
8. {d}nansze nin uru16 nin me an-kal an-kal-la
9. nin {d}en-lil2-gin7 nam tar-tar-re
10. {d}nansze-mu du11-ga-zu zi-dam
11. sag-bi-sze3 e3-a-am3
12. ensi dingir-re-ne-me
13. nin kur-kur-ra-me ama inim-mu u4-da ma-mu-da
14. sza3 ma-mu-da-ka lu2 1(asz@c)-am3 an-gin7 ri-ba-ni
15. ki-gin7 ri-ba-ni
16. a-ne sag-ga2-ni-sze3 dingir-ra-am3
17. a2-ni-sze3 anzu2{muszen}-dam
18. se11-ba-a-ni-sze3 a-ma-ru-kam
19. zi-da gub3-na pirig i3-nu2-nu2
20. e2-a-ni du3-da ma-an-du11
21. sza3-ga-ni nu-mu-zu
22. u4 ki-szar2-ra ma-ta-e3
23. munus disz-am3 a-ba me-a nu a-ba me-a ni
24. sag-ga2 e3 ki karadinx(|U.SZUR|) mu-ak
25. gi-dub-ba ku3 NE-a szu im-mi-du8
26. dub mul-an du10-ga im-mi-gal2
@columnn 5
1. ad im-dab6-gi4-gi4
2. 2(asz@c)-kam ur-sag-ga2-am3
3. a2 mu-gur le-um za-gin3 szu im-mi-du8
4. e2-a gesz-hur-bi im-ga2-ga2
5. igi-mu-sze3 dusu ku3 i3-gub
6. {gesz}u3-szub ku3 si# ib2-sa2
7. sig4 nam tar-ra {gesz}u3-szub-ba ma-an-gal2
8. ildag2 zi-da igi-mu gub-ba
9. ti-bu{muszen} lu2-a u4 mi-ni-ib2-zal-zal-e
10. dur3 a2 zi-da lugal-ga2-ke4 ki ma-hur-hur-e
11. ensi2-ra ama-ni {d}nansze mu-na-ni-ib2-gi4-gi4
12. sipa-mu ma-mu-zu ge26 ga-mu-ra-bur2-bur2
13. lu2 an-gin7 ri-ba ki-gin7 ri-ba-sze3
14. sag-ga2-<ni>-sze3 dingir a2-ni-sze3
15. anzu2{muszen}-sze3 se11-ba-a-ni-sze3 a-ma-ru-sze3
16. zi-da gub3-na pirig i3-sze21-sze21-a
17. szesz-mu {d}nin-gir2-su ga-nam-me-am3
18. esz3 e2-ninnu-na du3-ba za-ra ma-ra-an-du11
19. u4 ki-szar2-ra ma-ra-ta-e3-a
20. dingir-zu {d}nin-gesz-zi-da u4-gin7 ki-sza-ra ma-ra-da-ra-ta-e3
21. ki-sikil sag-ga2 e3 ki karadinx(|U.SZUR|) mu-ak
22. gi-dub-ba ku3 NE szu bi2-du8-a
23. dub mul du10-ga bi2-gal2-la-a
24. ad im-da-gi4-a
25. nin9-mu {d}nisaba ga-nam-me-am3
@columnn 6
1. e2-a du3-ba mul ku3-ba
2. gu3 ma-ra-a-de2
3. 2(asz@c)-kam-ma ur-sag-am3 a2 mu-gur8
4. le-um za-gin3 szu bi2-du8-a
5. {d}nin-dub-kam <e2> e2-a gesz-hur-ba im-mi-se3-se3-ge
6. igi-zu-sze3 dusu ku3 gub-ba u3-szub ku3 si sa2-a
7. sig4 nam tar-ra u3-szub-ba gal2-la
8. sig4 zi e2-ninnu ga-nam-me-am3
9. ildag2 zi-da igi-zu gub-ba
10. ti-bu{muszen} lu2-a u4 mi-ni-ib2-zal-a-sze3
11. e2 du3-de3 igi-zu u3 du10-ga nu-szi-kux(KWU147)-kux(KWU147)
12. {ansze}dur9 a2 zi-da lugal-za3-ke4 ki ma-ra-hur-hur-a-sze3
13. ze2-me e2-ninnu mur ni-is-ku-gin7 ki im-szi-hur-e
14. na ga-ri na-ri-mu he2-dab5
15. gir2-su{ki} e2 sag ki lagasz{ki}-sze3 giri3-zu ki i3-bi2-us2
16. e2 nig2-gur11-<ra>-za kiszib3 u3-mi-kur2 gesz u3-ma-ta-gar
17. lugal-zu {gesz}gigir u3-mu-DI
18. {ansze}dur9{ur3} u3-szi-la2
19. {gesz}gigir-bi ku3 NE za-gin3-na szu u3-ma-ni-tag
20. ti mar-uru5-a u4-gin7 i3-e3
21. an-kar2 a2 nam-ur-sag-ka mu10 u3-ma-ni-du11
22. szu-nir ki-ag2-ni u3-mu-na-dim2
23. mu-zu u3-mi-sar
24. balag ki-ag2-ni uszumgal kalam-ma
25. gesz-gu3-di mu tuku nig2 ad gi4-gi4-ni
26. ur-sag nig2-ba-e ki-ag2-ra
@columnn 7
1. lugal-zu en {d}nin-gir2-su
2. e2-ninnu anzu2{muszen}-babbar2-ra u3-mu-na-da-kux(KWU147)-re
3. tur du11-ga-zu mah du11-ga-am3 szu ba-a-szi-ib2-ti
4. en-na sza3 an-gin7 su3-ra2-ni
5. {d}nin-gir2-su dumu {d}en-lil2-la2-ka za-ra ma-ra-hun-ge26-e
6. gesz-hur e2-a-na ma-ra-pa3-pa3-de3
7. ur-sag-e me-ni gal-gal-la-am3
8. szu ma-ra-ni-ib2-mu2-mu2
9. sipa zi gu3-de2-a
10. gal mu-zu gal i3-ga-tum3-mu
11. inim {d}nansze-e mu-na-du11-ga-asz
12. sag sig ba-szi-gar
13. e2 nig2-gur11-ra-na kiszib3 bi2-kur2
14. gesz im-ma-ta-gar
15. gu3-de2-a gesz-a mu-gub-gub
16. gesz-e mu10 im-e
17. {gesz}mes-e sag bi2-sa6
18. {gesz}ha-lu-ub2-ba tun3 bi2-bar
19. {gesz}gigir za-gin3-sze3 <si> mu-na-a-sa2
20. dur9{ur3}-bi pirig-kas4-e-pa3-da
21. im-ma-szi-la2-la2
22. szu-nir ki-ag2-ni mu-na-dim2
23. mu-ni im-mi-sar
24. balag ki-ag2-e uszumgal kalam-ma
25. gesz-gu3-di mu tuku nig2 ad gi4-gi4-ni
26. ur-sag nig2-ba-e ki-ag2-ra
27. lugal-ni en {d}nin-gir2-su-ra
28. e2-ninnu anzu2{muszen}-babbar2-ra
29. mu-na-da-kux(KWU147)-kux(KWU147)
30. e2-a hul2-la i3-na-ni-kux(KWU147)
@columnn 8
1. gu3-de2-a esz3 e2-ninnu-ta zalag-ga nam-ta-e3
2. 2(asz@c)-kam-ma e2-sze3 u4-u3-de3 bi2-dab
3. ge6-ge6 ba-an-dab
4. du6-du6 mu-si-ig i5-gar mu-gi4
5. ah-du11-ga gir2-ta im-ta-gar
6. szu-ga-lam ki husz ki di-ku5-ne
7. ki {d}nin-gir2-su-ke4 kur-kur-ra igi mi-ni-gal2-la-sze3
8. udu i3 gukkal masz2 niga ensi2-ke4
9. asz2-gar3 gesz nu-zu kusz-ba mi-ni-dab5-dab5
10. li {gesz}u2-sikil kur-ra-kam izi-a bi2-si-si
11. szim erin ir-szim dingir-ra-kam
12. i3-bi2-bi mu-du3
13. lugal-<ni>-ir ug3-ga2 mu-na-zi szu12 mu-na-de6
14. ub-szu-kin-na-ka mu-na-gen giri17 szu mu-na-gal2
15. lugal-mu {d}nin-gir2-su en a husz gi4-a
16. en zi a kur gal-e ri-a
17. szul ka-tar nu-tuku
18. {d}nin-gir2-su e2-zu ma-ra-du3-e
19. geszkim-mu nu-mu
20. ur-sag nig2-du7-e gu3 ba-a-de2
21. dumu {d}en-lil2-la2 en {d}nin-gir2-su
22. sza3-bi nu-mu-u3-da-zu
23. sza3 ab-gin7 zi-zi-zu
24. {gesz}esi-gin7 ga2-ga2-zu
25. a e3-a-gin7 gu3 nun di-zu
26. a-ma-ru12-gin7 u2-ru14 gul-gul-zu
27. u4-gin7 ki-bala-sze3 du7-du7-zu
@columnn 9
1. lugal-mu sza3-zu a e3-a u2 nu-la2-zu
2. ur-sag sza3 an-gin7 su3-ra2-zu
3. dumu {d}en-lil2-la2 en {d}nin-gir2-su
4. ge26 a-na mu-u3-da-zu
5. 2(asz@c)-kam-ma-sze3 nu2-a-ra nu2-a-ra
6. sag-ga2 mu-na-gub ul4!(GIR2) mu-da6-da6-e
7. ma-du3-na ma-du3-na
8. ensi2 e2-mu ma-du3-na
9. gu3-de2-a e2-mu du3-da geszkim-bi ga-ra-ab-szum2
10. garza-ga2 mul-an ku3-ba gu3 ga-mu-ra-a-de2
11. e2-mu e2-ninnu an-ne2 ki gar-ra
12. me-bi me gal-gal me-me-a diri-ga
13. e2 lugal-bi igi su3 il2-il2
14. anzu2{muszen}-gin7 szeg12 gi4-a-bi-sze3
15. an im-szi-dub2-dub2
16. me-lam2 husz-bi an-ne2 im-us2
17. e2-ga2 ni2 gal-bi kur-kur-ra mu-ri
18. mu-bi-e an-za3-ta kur-kur-re gu2 im-ma-si-si
19. ma2-gan me-luh-ha kur-bi-ta im-ma-ta-e11-de3
20. ge26 {d}nin-gir2-su a husz gi4-a
21. ur-sag gal ki {d}en-lil2-la2-ka
22. en gaba-ri nu-tuku
23. e2-mu e2-ninnu-ga2 en kur-ra ab-si-a
24. tukul-mu szar2-ur3 kur szu-sze3 gar-gar
25. igi husz-a-mu kur-re nu-um-il2
26. a2-bad-a-mu lu2 la-ba-ta-e3
@columnn 10
1. a-ugu4-mu nam-gal ki-ag2-da
2. lugal a-ma-ru {d}en-lil2-la2
3. igi husz-a-ni kur-da nu-il2
4. {d}nin-gir2-su ur-sag {d}en-lil2-la2
5. mu-sze3 mu-sa4
6. me 5(u@c)-a za3 mi-ni-kesz2
7. {gesz}banszur mu-il2
8. szu-luh si bi2-sa2
9. szu si sa2-a-mu an ku3-ge u3-a ba-zi-ge
10. nig2 szu-ga2 du10-ga-am3
11. a-ugu4-mu du10-ga-bi mu-gu7
12. an lugal dingir-re-ne-ke4
13. {d}nin-gir2-su lugal iszib an-na
14. mu-sze3 mu-sa4
15. ti-ra-asz2 abzu-gin7
16. nam-nun-na ki im-ma-ni-gar
17. sza3-bi-a iti-da u4-sakar-ra
18. me gal-gal ezem an-na-mu szu gal ma-du7-du7
19. e2-husz ki husz-mu
20. musz-husz-gin7 ki szur2-ra bi2-du3
21. ki-bala-ga2 nu-mi-ib2-du11-ga
22. u4 sza3-mu um-szi-mi-ri2-a
23. musz-ze2-gur5-a-gin7 usz ma-a-u3-KU-e
24. e2-babbar2 ki a2 ag2-ga2-ga2
25. ki {d}utu-gin7 dalla-a-ga2
26. ki-ba {d}isztaran-gin7 di iri-ga2 si ba-ni-ib2-sa2-e
27. e2 ba-gara2 ki banszur-ra-mu
28. dingir gal-gal lagasz{ki}-a-ke4-ne
29. gu2 ma-si-si-ne
@columnn 11
1. e2-mu e2 sag-kal kur-kur-ra
2. a2 zi-da lagasz{ki}
3. anzu2{muszen} an-szar2-ra sig4 gi4-gi4
4. e2-ninnu e2 nam-lugal-mu
5. sipa zi gu3-de2-a
6. u4 szu zi ma-szi-tum3-da
7. an-sze3 szegx(|IM.A|)-e gu3 ba-de2
8. an-ta he2-gal2 ha-mu-ra-ta-du
9. ug3-e he2-gal2-la szu he2-a-da-pesz-e
10. e2-ga2 usz ki gar-ra-bi-da
11. he2-gal2 he2-da-dub
12. GAN2 gal-gal-e szu ma-ra-ab-il2-e
13. e pa5 gu2-bi ma-ra-ab-zi-zi
14. du6-du6 ki a nu-e11-da
15. a ma-ra-e11-de3
16. ki-en-gi-re6 i3 diri mu-da-de2
17. siki diri mu-da-la2
18. u4 temen-mu ma-si-ge4-na
19. e2-mu u4 szu zi ma-szi-tum3-da
20. hur-sag ki {tu15}mer tusz-a-sze3
21. giri3-mu ki i3-bi2-us2
22. nita a2 diri-ke4 {tu15}mer-e hur-sag ki sikil-ta
23. im si ma-ra-ab-sa2-e
24. ug3-e zi-sza3-gal2 u3-ma-szum2
25. lu2 dili lu2 min-da kin mu-da-ak-ke4
26. ge6-a-na i3-ti ma-ra-e3-e3
27. e-bar7-GAN2 u4-<<ma>>-dam ma-ra-e3-e3
@columnn 12
1. e2 u4-de3 ma-ra-du3-e
2. ge6-e ma-ra-ab-mu2-mu2
3. sig-ta {gesz}ha-lu-ub2
4. {gesz}NE-HA-GAG mu-ra-ta-e11-de3
5. igi-nim-ta {gesz}erin {gesz}szu-ur2-me {gesz}za-ba-lum ni2-bi-a ma-ra-an-tum3
6. kur {gesz}esi-a-ka
7. {gesz}esi ma-ra-ni-tum3
8. kur na-ka na gal hur-sag-ga2
9. lagab-ba ma-ra-ku5-e
10. u4-bi-a a2-zu izi bi2-tag
11. geszkim-mu ha-mu-u3-zu
12. gu3-de2-a i3-zi u3-sa-ga-am3
13. i3-ha-luh ma-mu-dam
14. inim du11-ga {d}nin-gir2-su-ka-sze3
15. sag sig ba-szi-gar
16. masz2 babbar2-ra szu mu-gid2-de3
17. masz2-a szu ni-gid2 masz2-a-ni i3-sa6
18. gu3-de2-a sza3 {d}nin-gir2-su-ka
19. u4-dam mu-na-e3
20. gal mu-zu gal i3-ga-tum2-mu
21. ensi2-ke4 iri-na lu2 dili-gin7
22. na-ri ba-ni-gar
23. ki lagasz{ki}-e dumu ama dili-a-gin7 sza3 mu-na-asz-e
24. gesz szu mu-du8 {gesz}ad2 mu-zi
25. u2-gur5 mu-gar inim du11-ga bi2-gi4
26. szer7-da e2-ba im-ma-an-gi4
@columnn 13
1. u3-sa-an bar-us2-sa eme i3-du8
2. siki udu gan-na-kam szu-a mi-ni-gar-gar
3. ama-a dumu-da gu3 nu-ma-da-de2
4. dumu-u3 ama-ni-ra gu3 du3-a
5. nu-ma-na-du11
6. ARAD2 a2-gesz-tag tuku-ra
7. lugal-a-ni sag nu-ma-da-dub2
8. geme2 lu2 nam-ra2 hul mu-na-ak
9. nin-a-ni igi-na nig2 nu-mu-na-ni-ra
10. ensi2 e2-ninnu du3-ra
11. gu3-de2-a-ar i5-gar-bi lu2-u3 nu-ma-<na>-ni-gar
12. ensi2-ke4 iri mu-ku3
13. izi im-ma-ta-la2
14. uzug5-ga ni2-gal2 lu2-gi-AN
15. iri-ta ba-ta-e3
16. pisan u3-szub-ba-sze3 masz2 ba-szi-nu2
17. sig4 masz2-e bi2-pa3
18. zu2 al-bi-sze3 igi zi ba-szi-bar
19. sipa mu pa3-da {d}nansze-ke4 nam-nun-na ni-gar
20. pisan u3-szub-ba gesz bi2-hur-ra-ni
21. zu2 al nam-nun-na mu-ni-gar-ra-ni
22. anzu2{muszen} szu-nir lugal-la-na-kam
23. uri3-sze3 bi2-mul
24. u5 1(bur3) 1(esze3)-sze3 iri mu-na-ku3-ge
25. u5 mu-na-sikil-e
26. li {gesz}u2 sikil kur-ra-kam izi-a bi2-si-si
27. szim erin ir-szim dingir-ra-kam i3-bi2-bi mu-du3
28. u4 siskur2-ra mu-na-a-gal2
29. ge6 szu12-de3 mu-na-zal-e
@columnn 14
1. {d}a-[nun-na] ki lagasz#[{ki}]
2. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-de3
3. gu3-de2-a siskur2-ra2-zu-[a]
4. mu-da-an-szu4-szu4-ge-esz2
5. sipa zi gu3-de2-a hul2-la-gin7
6. im-ma-na-ni-ib2-gar
7. u4-ba ensi2-ke4 kalam-ma-na zi-ga ba-ni-gar
8. ma-da gu2-sag szar2-szar2-ra-na
9. gu2-edin-na {d}nin-gir2-su-ka-ka
10. zi-ga ba-ni-gar
11. iri du3-a a2-dam gar-ra-na
12. gu2-gesz-bar-ra {d}nansze-ka
13. zi-ga ba-ni-gar
14. gu4 husz zi-ga gaba gi4 nu-tuku
15. {gesz}erin babbar2-ra lugal-bi-ir dab6-ba
16. im-ru-a {d}nin-gir2-su-ka-ka
17. zi-ga mu-na-gal2
18. szu-nir mah-bi lugal-kur-dub2 sag-bi-a mu-gub
19. pesz10-gal2 gaba-gal2 a-ta e3-a
20. i7 mah a diri he2-gal2-bi bara3-bara3
21. im-ru-a {d}nansze-ka
22. zi-ga mu-na-gal2
23. u5 ku3 szu-nir {d}nansze-kam sag-bi-a mu-gen
24. gu masz-ansze-edin-na la2-a
25. ni-is-ku bir3 mu-tuku bir3 {d}utu ki-ag2
26. im-ru-a {d}inanna-ka zi-ga mu-na-gal2
27. asz-me szu-nir {d}inanna-kam sag-bi-a mu-gen
28. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-de3
@columnn 15
1. [...]
2. [...]
3. [...]
4. [...] gir2 [...]
5. szu-ni [...] x [...] gar
6. elam elam-ta mu-na-gen
7. szuszin{ki} szuszin-ta mu-na-gen
8. ma2-gan me-luh-ha kur-bi-ta gu2 gesz mu-na-ab-gal2
9. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-de3
10. gu3-de2-a iri-ni gir2-su{ki}-sze3 gu2 mu-na-si-si
11. {d}nin-za3-ga-da a2 mu-da-ag2
12. uruda{da}-ni sze mah re6-a-gin7
13. gu3-de2-a lu2 e2 du3-a-ra
14. mu-na-ab-us2-e
15. {d}nin-sikil-a-da a2 mu-da-ag2
16. {gesz}ha-lu-ub2 gal-gal {gesz}esi {gesz}ab-ba-bi
17. ensi2 e2-ninnu du3-ra
18. mu-na-ab-us2-e
19. kur {gesz}erin-na lu2 nu-kux(KWU147)-kux(KWU147)-da
20. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
21. gir2 mu-na-ni-gar
22. {gesz}erin-bi tun3 gal-e im-mi-ku5
23. szar2-ur3 a2 zi-da lagasz{ki}-a
24. tukul a-ma-ru lugal-la-na-sze3
25. tun3 im-ma-bar
26. musz mah-am3 a-e im-diri-ga-am3
27. hur-sag {gesz}erin-<na-ta> ad {gesz}erin-na
28. hur-sag {gesz}szu-ur2-me-ta
29. ad {gesz}szu-ur2-me
30. hur-sag {gesz}za-ba-lum-ma-ta
31. ad {gesz}za-ba-lum
32. {gesz}u3-<suh5> gal-gal {gesz}tu-lu-bu-um
33. {gesz}e-ra-num2
34. ad gal-gal-bi diri-diri-ga-bi
35. kar mah ka2-sur-ra-ke4
@columnn 16
1. [gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ra]
2. [im-ma-na-us2]
3. [kur na lu2 nu-kux(KWU147)-kux(KWU147)-da]
4. [gu3-de2-a] en {d}nin-gir2-su-[ke4]
5. gir2 mu-[na-ni-gar]
6. na gal-gal-bi lagab-ba mi-ni-de6
7. ma2 ha-u3-na ma2 na-lu-a
8. esir2 a-ba-al esir2 IGI-esir2 im-babbar2-ra
9. hur-sag ma2-ad-ga-ta
10. nig2-gur11 ma2 sze GAN2 de6-a-gin7
11. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ra
12. im-ma-na-us2
13. ensi2 e2-ninnu du3-ra
14. nig2 gal-gal-e szu mu-na-ab-il2
15. hur-sag uruda-ke4 ki-masz-ta
16. ni2-bi mu-na-ab-pa3
17. uruda-bi gi diri-ba mu-ni-ba-al
18. lu2 e2 lugal-na du3-dam
19. ensi2-ra ku3-sig17 kur-bi-ta
20. sahar-ba mu-na-tum3
21. gu3-de2-a ku3 NE-a kur-bi-ta mu-na-ta-e11-de3
22. gug gi-rin-e me-luh-ha-ta
23. szu mu-na-pesz-e
24. kur nu11-ta nu11 mu-na-ta-e11-de3
25. sipa-de3 e2 ku3-ga mu-du3-e
26. ku3-dim2 im-da-tusz
27. e2-ninnu za mu-du3-e zadim im-da-tusz
28. uruda nagga-a mu-du3-e
29. sanga simug {d}nin-tu kalam-ma-ke4
30. igi-ni-sze3 si im-sa2
31. na4-szu-min-e u4-da-am3 sig4 mu-na-ab-gi4
32. {na4}esi na4 szu-ke4
@columnn 17
1. [...] min [...] pesz
2. [gesz-kin]-ti [...] nam [...] sze mah re6-a-gin7
3. [...] mu-[na-ni]-gar
4. [...]
5. u4-[u4] mu-[na-gid2]
6. gex(DUGUD)-gex(DUGUD) mu-na-gid2
7. nam e2 du3-da lugal-la-na-sze3
8. u3 ge6-an-na nu-um-kux(KWU147)-kux(KWU147)
9. u3 an-ba-ra sag nu-mi-ib2-du3-e
10. igi zi bar-ra {d}nansze-kam
11. {d}en-lil2-la2 lu2 sza3-ga-na-kam
12. ensi2 [sza3]-ge [pa3-da] {d}nin-gir2-su-ka-kam
13. gu3-de2-a unu6 mah-a du2-da
14. {d}ga2-tum3-du10-ga-kam
15. {d}nisaba-ke4 e2 gesztu2-ke4
16. gal2 mu-na-tak4
17. e2-a {d}en-ki-ke4 gesz-hur-bi si mu-na-sa2
18. e2 me-lam2-bi an-ne2 us2-sa
19. me-bi an ki-da gu2 la2-a
20. lugal-bi en igi husz il2-il2
21. ur-sag {d}nin-gir2-su me3 gal zu-bi
22. e2-ninnu anzu2{muszen}-babbar2-sze3
23. gu3-de2-a sig-ta ba-szi-gen
24. nim-sze3 u5 izi-ka
25. nim-ta ba-szi-gen sig-sze3 u5 izi-ka
26. GAN2 zi-dam esz2 i3-gar-gar
27. a2-ba gesz bi2-gar ni2-te-ni mu-zu
28. hul2-la-gin7 im-ma-na-ni-ib2-gar
29. u3-te-am3 e2 libir-ra-asz2 ra2-zu-a ba-gen
@columnn 18
1. gu3-de2-a bara2-gir2-nun-na-ta
2. sza3 mu-na-hun-ge26-e
3. u4 im-zal a mu-tu17
4. me-te-ni mu-gi
5. {d#}utu he2-gal2# mu-na-ta-e3
6. gu3#-de2-a [2(asz@c)]-kam-asz2 iri ku3-[sze3] im-ma-[ta]-e3#
7. gu4 du7# masz2 du7-re6 gesz bi2-tag
8. e2-e im-ma-gen
9. giri17 szu im-ma-gal2
10. dusu ku3 {gesz}u3-szub zi nam tar-ra
11. e2-[ninnu-sze3] mu-[il2]
12. [al-e sa] mu-la2 sag il2 mu-gen
13. {d}lugal-kur-dub2 igi-sze3 mu-na-gen
14. {d}ig-alim-ke4 gir2 mu-na-ga2-ga2
15. {d}nin-gesz-zi-da dingir-ra-ni
16. szu mu-da-gal2-gal2
17. pisan u3-szub-ka a-sa-ga i3-ak
18. ensi2-ra a-dab6 si-im a2-la2 mu-na-du12-am3
19. zu2 al sig4-bi sag im-mi-du8
20. lal3 i3-nun i3-du10-nun-na al im-ma-ni-tag
21. szembulug |SZIMxPI| gesz hi-a
22. uh-sze3 im-mi-ak
23. dusu ku3 mu-il2 u3-szub-e im-ma-gub
24. gu3-de2-a im u3-szub-ba ni-gar
25. nig2-du7 pa bi2-e3
26. e2-a sig4-bi pa e3 mu-ni-ga2-ga2
27. kur-kur-re i3 mu-da-su3-e
28. erin mu-da-su3-e
@columnn 19
1. iri-ni ki lagasz{ki}-e se11-li2-a
2. u4 mu-di3-ni-ib2-zal-e
3. u3-szub mu-dub2 sig4 had2-de3 ba-szub
4. zu2 al im aga3-ri2-na-ba-sze3
5. igi zi ba-szi-bar
6. |SZIMxPI| ha-szu-ur2 szembulug-a
7. sag im-<ma>-ni-du8
8. sig4 u3-szub-ba mu-ni-gar-ra-ni
9. {d}utu im-da-hul2
10. aga3-ri2 i7 mah-gin7 zi-ga-na
11. lugal {d}en-ki-<ke4> nam mu-[na]-tar
12. [sig4] mu-gar u3-[szub] e2-a i3-kux(KWU147)
13. pisan u3-szub-ba-ta sig4 ba-ta-il2
14. men ku3 an-ne2 il2-la
15. sig4 mu-il2 ug3-ga2-na mu-re6
16. bir3 ku3 {d}utu sag bala-e-dam
17. sig4-e e2-sze3 sag il2-la-bi
18. ab2 {d}nanna tur3-ba rin2-rin2-dam
19. sig4 mu-gar e2-a mu-lah5
20. e2-a gesz-hur-bi im-ga2-ga2
21. {d}nisaba sza3 szid zu-am3
22. lu2-tur gibil-bi e2 du3-gin7
23. igi-ni u3 du10-ga nu-szi-kux(KWU147)-kux(KWU147)
24. ab2 amar-bi-sze3 igi gal2-la-gin7
25. e2-sze3 TE-TE-ma im-szi-gen
26. lu2 ninda tur ka-a gub-ba-gin7
27. re7-e nu-szi-kusz2-u3
28. sza3 lugal-na u4-dam mu-e3
@columnn 20
1. gu3-de2-a-ar inim {d}nin-gir2-su-ka uri3-am3 mu-du3
2. sza3 gu3 di e2 du3-da-ka-na
3. i5-gar sa6-ga-a lu2 <im>-ma-a-gar
4. hul2-la-gin7 im-ma-na-ni-ib2-gar
5. masz-a szu i3-gid2 masz-a-ni i3-sa6
6. a-mer-e sze ba-se3 igi-bi si ib2-sa2
7. gu3-de2-a sag-sze3 nu2
8. mu-nu2 inim mu-na-ta-e3
9. e2 lugal-na-ka du3-bi
10. e2-ninnu an ki-ta bad-bi
11. igi#-a mu-na-a-gal2
12. hul2-la-gin7 im-[ma-na]-ni#-ib2#-gar#
13. gu mu-ba-ra me szu im-du7-du7
14. uz-ga ku3-ge esz3 mu-ga2-ga2
15. e2-a {d}en-ki-ke4 temen mu-si-ge
16. {d}nansze dumu eridu{ki}-ke4 esz-bar kin-ge26 mu10 ba-ni-du11
17. ama lagasz{ki} ku3 {d}ga2-tum3-du10-ke4
18. sig4-bi kur-kux(KWU147)-a mu-ni-du2
19. {d}ba-ba6 nin dumu-sag an-na-ke4
20. i3 szim erin-na ba-ni-su3
21. e2-e en ba-gub la-gal ba-gub
22. me-e szu si im-ma-sa2
23. {d}a-nun-na u3 di-de3 im-ma-szu4-szu4-ge-esz2
24. gu3-de2-a lu2 e2 du3-a-ke4
25. e2-a dusu-bi men ku3 sag-ga2 mu-ni-gal2
26. usz mu-gar a2-gar ki im-mi-tag
27. sa2 mu-se3 sig4-ga gu bi2-dub2
@columnn 21
1. e2-a silim 2(asz@c)-nam nam-mi-se3
2. gu kurun3-ba sag gal2-la-am3
3. e2-a silim 3(asz@c)-am3 nam-mi-se3
4. anzu2{muszen} amar-a a2 pag-am3
5. e2-a silim 4(asz@c) nam-mi-se3
6. pirig-tur pirig husz-a gu2-da la2-am3
7. e2-a sa2 5(asz@c)-am3 nam-mi-se3
8. an si-<ga> su2-lim il2-la-am3
9. e2-a sa2 6(asz@c)-am3 nam-mi-se3
10. u4 sa2 du11-ga hi-li gur3-am3
11. e2-a sa2 7(asz@c) nam-mi-se3
12. e2-ninnu i3-ti u4 zal-la kalam si-am3
13. gesz ka2-na im-ga2-ga2-ne
14. an se3-ga men il2-la-am3
15. gesz ka2-na-ta ba-ta-KU
16. e2-mah an-da gu2 la2-am3
17. e2 mu-du3 gesz-e im-ma-ru
18. bugin {d}nanna sag kesz2 {d}en-ki-kam
# (cf:xix:18)
19. e2 hur-sag-gin7 im-mu2-mu2-ne
20. murux(DUGUD)-gin7 an-sza3-ge im-mi-i3-ib2-diri-diri-ne
21. gu4-gin7 si im-mi-ib2-il2-il2-ne
22. gesz-GAN2-abzu-gin7 kur-kur-ra sag ba-ni-ib2-il2-ne
23. e2-e hur-sag-gin7 an ki-a sag an-sze3 mi-ni-ib2-il2
24. erin duru5 ki u2 rib mu2-a-am3
25. e2-ninnu sig4 ki-en-gi-ra2-ka hi-li mu-ni-ib2-du8-du8
26. e2-a gesz im-ga2-ga2-ne
27. uszum abzu tesz2-ba e3-de3-dam
28. inim an-na im-mi-ib2-u3-u3-dam
@columnn 22
1. musz-mah hur-sag-ga2 nam ak-am3
2. e2 gi gur5-bi musz kur-ra tesz2-ba nu2-am3
3. sa-du2-bi# erin duru5 ha-szu#-ur2-ra szu he2-tag-ga-am3
4. aga3 erin igi u6 di-bi-a erin babbar2 im-ga2-ga2-ne
5. szim zi i3-du10-nun-ka mu10 ba-ni-ib2-e-ne
6. e2 im-du8-a-bi he-nun abzu szu tag-ga-am3
7. a-NIG2-ka-bi im-szi-ib2-la2-ne
8. esz3 e2-ninnu szu |E2xBAD|? an-na-ka gar-gar-a-am3
9. ensi2-ke4 e2 mu-du3 mu-mu2
10. kur gal-gin7 mu-mu2
11. temen abzu-bi dim gal-gal ki-a mi-ni-si-si
12. {d}en-ki-da e2-an-gur4-ra-ka
13. sza3 mu-di3-ni-ib2-kusz2-u3
14. temen an-na ur-sag-am3 e2-e im-mi-dab6
15. ki-a-nag dingir-re-<ne>-ka a im-na8-na8-a
16. e2-ninnu dim gal mu-gi
17. abgal2-bi mu-du3
18. iri-na {gesz}asal2 du10-bi mu-du3
19. gissu-bi mu-la2
20. {gesz}szar2-ur3-bi uri3 gal-gin7 lagasz{ki}-da im-da-si
# (cf:xx:1)
21. szu-ga-lam ki husz-ba im-mi-i3-gar
22. su-zi bi2-du8-du8 bara2-gir2-nun-na ki di-ku5-ba
23. u2-a lagasz{ki} gu4 gal-gin7 a2 ba-il2-il2
24. na gal-gal lagab-ba mi-ni-re6-a-<na>
@columnn 23
1. mu dili-a mu-re6 mu dili-a mu-ak
2. u4 2(asz@c) u4 3(asz@c) nu-ma-da-ab-zal
3. a2 u4-da 1(asz@c)-ta mu-du3
4. u4 7(asz@c)-kam-ma-ka e2-e im-mi-dab6
5. na da-bi kun-sze3 mu-nu2
6. szim#-sze3 mu-dim2-dim2
7. e2-a mi-ni-szu4-szu4
8. na kisal mah-a <im>-mi-ru2-a-na
9. na-ru2-a lugal kisal si
10. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
11. gir2-nun-ta mu-zu
12. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
13. na ka2-sur-ra bi2-ru2-a-<na>
14. lugal a-ma-ru {d}en-lil2-la2
15. gaba-szu-gar nu-tuku
16. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
17. igi zi mu-szi-bar
18. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
19. na igi u4 e3-a-<ka> bi2-ru2-a-<na>
20. lugal u4 gu3 di {d}en-lil2-la2
21. en gaba-ri nu-tuku
22. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
23. sza3 ku3-ge bi2-pa3
24. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
25. na igi szu-ga-lam-ma-ka bi2-du3-a-<na>
26. lugal mu-ni-sze3 kur KU-KU-e
27. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
28. gu-za-ni mu-ge
29. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
30. na igi e2 urua-ga-ka bi2-du3-a-<na>
@columnn 24
1. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
2. nam du10 mu-ni-tar
3. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
4. na a-ga {d}ba-ba6-ka bi2-ru2-a-<na>
5. e2-ninnu igi an-na-ke4 zu
6. {d}ba-ba6 zi-sza3-gal2 gu3-de2-a
7. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
8. e2 lugal-na zi-de3-esz2 mu-du3
9. sipa zi gu3-de2-a an ki im-da-mu2
10. u4-sakar gibil-gin7 men bi2-il2
11. mu-bi kur-sza3-sze3
12. pa bi2-e3
13. gu3-de2-a e2 {d}nin-gir2-su-ka
14. {d}utu-gin7 dugud-ta ba-ta-e3
15. hur-sag za-gin3-na-gin7 mu-mu2
16. hur-sag nu11-babbar2-ra-gin7
17. u6 di-de3 ba-gub
18. dub-la2-bi am-gin7 mu-szu4-szu4
19. uszum-bi ur-mah-gin7 szu-ba bi2-nu2-nu2
20. gi-gun4-bi ab-zu-gin7 ki sikil-e bi2-mu2
21. uri3-bi dara3 ku3 abzu-gin7
22. si ba-mul-mul
23. u4-sakar gibil an-na gub-ba-gin7
24. gu3-de2-a e2 {d}nin-gir2-su-ka
25. u6 di-de3 ba-gub
26. e2-a dub-la2-bi szu4-szu4-ga-bi
27. la-ha-ma abzu-da szu4-ga-am3
@columnn 25
1. e2 gesz gar-ra-bi a-ge6 ambar mah musz-a sig-ga-am3
2. e2 ka gid2-da-bi
3. an-bar-bar-ra ni2 gal2-la-am3
4. e2 e2-dul4-la-bi nu11 an-sza3-ge diri-ga-am3
5. ka2 ki-lugal-kux(KWU147)-bi-ta
6. hu-ri2-in am-sze3 igi il2-il2-dam
7. {gesz}ti ka2-e us2-sa-bi
8. nir-an-na an-ne2 us2-sa-am3
9. gesz-ka2 an-na-bi e2-ninnu u4 du11-ba gu3 di tesz2-ba gub-ba-am3
10. ugur2-igi-bi ni2 il2-il2-a-bi
11. igi u6 di dingir-re-ne-kam
12. e2-a a-mer babbar2 mu-ru-gu2-ni
13. hur-sag za-gin3-na an ki-a ki he2-us2-sa-am3
14. kin-sig17 unu6 gal mu-ga2-ga2-ne
15. bur ku3-sig17 lal3 gesztin de2-a
16. an-ne2 szu4-ga-am3
17. e2-nu2-da mu-du3-ne
18. kur szar2-da mes ku3 abzu-a
19. kurun3 il2-la-am3
20. mu-du3 szu im-ta-gar-ra-ta
21. sza3 dingir-re-ne gu2-bi gi4-a-am3
# (cf:i:5-9)
22. sipa zi gu3-de2-a gal mu-zu
23. gal i3-ga-tum2-mu
24. a-ga tukul la2 ka2 me3-ba
25. ur-sag szeg9-sag-asz3 sag-ar-bi
26. im-ma-ab-dab5-be2
27. igi iri{ki}-sze3 ki ni2 il2-ba
28. ur-sag 7(asz@c)-am3 im-ma-ab-dab5-e
@columnn 26
1. szu-ga-lam ka2 me-lam2-ba
2. uszum {gesz}geszimmar-bi im-ma-ab-dab5-be2
3. igi-u4-e3 ki nam tar-re-ba
4. szu-nir {d}utu sag alim-ma
5. im-ma-da-si-ge
6. ka2-sur-ra igi u6 di-ba
7. ur-mah ni2 dingir-re-ne-kam
8. im-ma-ab-dab5-e
9. tar-sir2-sir2 ki a2 ag2-ba
10. ku-li an-na uruda-bi
11. im-ma-ab-dab5-e
12. a-ga {d}ba-ba6 ki sza3 kusz2-ba
13. ma2-gi4-lum gu4 alim-bi-da
14. im-ma-ab-dab5-e
15. ur-sag ug5-ga i3-me-sza-ke4-esz2
16. ka-bi ki-a-nag-sze3 mu-gar
17. mu-bi mu-ru dingir-re-ne-ka
18. gu3-de2-a ensi2 lagasz{ki}-ke4
19. pa e3 ba-ni-a
20. ig {gesz}erin e2-a szu4-ga-bi
21. {d}iszkur an-ta gu3 nun di-da-am3
22. e2-ninnu sag-kul-bi idim
23. {gesz}nu-kusz2-bi ur-mah
24. si-gar-bi-ta musz-sza3-tur3 musz-husz
25. am-sze3 eme e3-de3
26. ga-du ig-e u5-us2-sa-bi
27. ug nemurx(|PIRIG.TUR|) tur-tur szu-ba du2-ru-na-am3
28. e2-a gag gesz-ur3 ku3 mu-si-ge4-ne
29. uszum lu2-sze3 szu ib2-gar-ra-am3
30. ig-ba esz2 ku3 im-la2-ne
@columnn 27
1. {d}nerah ku3 abzu dar-a-am3
2. e2 sa la2-a-bi kesz3{ki} aratta{ki} na ri-ga-am3
3. e2 sa du8-a-bi pirig husz-am3
4. kalam-ma igi mi-ni-ib2-gal2
5. dili-du igi-bi nu-ma-dab-be2
6. e2-ninnu ni2-bi kur-kur-ra
7. tug2-gin7 im-dul4
8. e2 ku3 NE-a an-ne2 ki gar-ra
9. szembi2-zi-da szu tag du11-ga
10. sze-er-zi an-na-ka i3-ti-gin7 e3-a
11. e2 igi-bi kur gal ki us2-sa
12. sza3-bi nam-szub szer3 ha-mun
13. bar-bi an e2 mah he2-gal2-la zi-ga
14. gu2-en bar-ra-bi
15. ki di ku5 {d}a-nun-ke4-ne
16. a-lal3-bi-ta inim szu12-da
17. kur6-bi-da he2-gal2 dingir-re-ne-kam
18. uri3 e2-da si-si-ga-bi
19. anzu2{muszen} kur-musz-a-da he2-bad-ra2-am3
20. e2-ninnu im-bi im ha-mun
21. i7 edin-ta e11-da
22. lugal-bi en {d}nin-gir2-su-ke4
23. sza3 ku3-ge bi2-pa3
24. szim zi-gin7 sag-ga2 mi-ni-ib2-de2
@columnn 28
1. gu3-de2-a sze-er-zi an-na-ka
2. szu tag ba-ni-du11
3. e2 gu4-bi-ta
4. i3 kux(KWU147) ga kux(KWU147)
5. udun mah-bi-ta
6. gug2 gal si gal
7. gir2-PA-na-bi
8. gu4 gu7 udu gu7
9. e2 ki kur6-bi uz-ga ab-ga2-ga2
10. ne-sag-bi
11. kur gesztin bi-bi-ze2
12. e2-bappir3-bi-ta
13. i7 idigna a u3-ba gal2-la-am3
14. e2 nig2-gur11-bi-a za ku3 nagga
15. e2 {gesz}gigir-ra-bi
16. kur ki-a gub-ba
17. a-ga balag-a-bi gu4 gu3 nun di
18. kisal-bi szu12 ku3 si-im a2-la2
19. kun na4 e2-a nu2-a-bi
20. hur-sag ul nun-ne2-esz2 nu2-am3
21. kun nagga ganun-sze3 da-a-bi
22. nu11 kur-sze3 igi su3 il2-dam
23. {gesz}kiri6-MI-edin e2-sze3 si-ga-bi
24. kur gesztin bi-bi-ze2 ki IM-NE-e mu2-am3
@columnn 29
1. na 7(asz@c) e2-e dab6-ba-bi
2. nig2 lugal-bi-da sza3 kusz2-kusz2-dam
3. e2 nig2 ki-se3-ga
4. nig2-sikil abzu na ri-ga-am3
5. szim-na4 e2-a szu4-ga-bi
6. e2 gudu4-ku3 a nu-silig5-ge-dam
7. bad3-si-an-na
8. tu{muszen} du2-ru-na-bi
9. eridu{ki} NAM hi-a GAG x-am3
10. e2-ninnu tu{muszen}-e im-ne-ne
11. an-dul3 pa gal-gal gissu du10-ga-am3
12. buru5{muszen} muszen-e sig4 mu-gi4-gi4
13. e2-kur {d}en-lil2-la2 ezem gal2-la-am3
14. e2-a ni2-gal-bi
15. kalam-ma mu-ri
16. ka tar-ra-bi
17. kur-re ba-ti
18. e2-ninnu ni2-bi kur-kur-ra tug2-gin7 im-dul4
@columnn 30
1. e2 lugal-bi hi-li-a ni-du3
2. {d}nin-gesz-zi-da-ke4
3. ki-gal-la bi2-du3
4. gu3-de2-a ensi2 lagasz{ki}-ke4
5. temen-bi mu-si
6. e2 {d}utu-gin7 kalam-ma e3-a
7. gu4 gal-gin7 sahar bar-ra gub-ba
8. i3-ti giri17-zal-gin7
9. ukken-ne2 si-a
10. hur-sag sig7-ga-gin7
11. hi-li gur3-a
12. u6 di-de3 gub-ba
13. e2-ninnu ki-bi gi4-a-ba
14. {d}nin-gir2-su za3-mu10
15. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-a
16. za3-mu10 mu-ru-bi-im

2017-01-15 16:05:37, entered by englund for englund
&P232300 = RIME 3/1.01.07, Gudea Cyl A witness
#atf: lang sux
@cylinder
@column 1
1. u4 an# ki#-a nam tar-[tar-re]-da#
2. lagasz#[{ki}]-e# me gal-la [sag] an-sze3 mi-ni-ib2-il2
3. {d}en-lil2-e en {d}nin-gir2-su-sze3 igi zi mu-szi-bar
4. iri-me-a nig2-ul pa nam-e3
5. sza3 gu2-be2 nam-gi4
6. sza3 {d}en-lil2-la2 gu2-be2 nam-gi4
7. sza3 gu2-be2 nam-gi4
8. a-mi-ru12 nam-mul ni2 il2-il2
9. sza3 {d}en-lil2-la2-ke4 i7 idigna-am3 a du10-ga nam-de6
10. e2-e lugal-be2 gu3 ba-de2
11. e2-ninnu me-be2 an ki-a pa e3 mu-ak-ke4
12. ensi2 lu2 gesztu2 dagal-kam gesztu2 i3-ga2-ga2
13. nig2 gal-gal-la szu mi-ni-mu2-mu2
14. gu4 du7 masz2# du7-re6 si im-sa2-sa2-e
15. sig4 nam tar-ra sag mu-szi-ib2-il2
16. e2 ku3 du3-de3 gu2-bi mu-szi-ib2-zi
17. lugal-ni-ir u4-ne masz-ge6-ka
18. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su2-ra igi mu-ni-du8-am3
19. e2-a-ni du3-ba mu-na-du11
20. e2-ninnu me-bi gal-gal-la-am3
21. igi mu-na-ni-gar
22. gu3-de2-a sza3-ga-ni su3-ra2-am3
23. inim-e mi-ni-kusz2-u3
24. ga-na ga-na-ab-du11 ga-na ga-na-ab-du11
25. inim-ba ha-mu-da-gub
26. sipa-me nam-nun-ne2 sag ma-ab-szum2-szum2#?
27. nig2 masz ge6-ke4 ma-ab-de6-a-ga2
28. sza3-be2 nu-zu
29. ama-mu ma-mu-mu ga-na-de6
@column 2
1. ensi ku3 zu me-te-na-mu
2. {d}nansze nin9 dingir sirara6-ta-mu
3. sza3-bi ha-ma-pa3-de3
4. ma2-gur8-ra-na giri3 nam-mi-gub
5. iri-ni nina{ki}-sze3 i7-nina{ki}-du-a ma2 mu-ni-ri
6. i7-de3-hul2-la-e kur-kux(KWU147) i3-si-il-e
7. ba-gara2 e2 i7-de3 la2-a-e im-<ma>-ti-a-ta
8. ninda gesz bi2-tag a sze23 i3-de2
9. lugal ba-gara2-ra mu-na-gen szu12 mu-na-de6
10. ur-sag pirig zi-ga gaba-szu-gar nu-tuku
11. {d}nin-gir2-su2 abzu-a gal# di#
12. nibru#{ki#}-a# nir-gal2#
13. ur-sag ma-a-du11 szu zi ga-mu-ra-ab-gar
14. {d}nin-gir2-su e2-zu ga-mu-ra-du3
15. me szu ga-mu-ra-ab-du7
16. nin9-zu dumu eridu{ki}-ge tu-da
17. nir-gal2 me-te-na nin ensi3 dingir-re-ne-ke4
18. {d}nansze nin9 dingir sirara6-ta-mu
19. giri3-bi ha-ma-ga2-ga2
20. gu3 de2-a-ni gesz ba-tuku-am3
21. lugal-a-ni siskur2-ra2-zu-ni gu3-de2-a-asz2
22. en {d}nin-gir2-su-ke4 szu ba-szi-ti
23. e2 ba-gara2-ka esz3-esz3 i3-ak
24. ensi2-ke4 {d}ga2-tum3-du10-sze3 ki-nu2-a-ni ba-re6
25. ninda gesz bi2-tag a sze23 i3-de2
26. ku3 {d}ga2-tum3-du10-ra mu-na-gen
27. siskur2 mu-na-be2
28. nin-mu dumu an ku3-ge du2-da
29. nir-gal2 me-te-na dingir sag zi
@column 3
1. kalam-ma ti-la
2. nu-du zu iri-na
3. nin ama lagasz{ki} ki gar-ra-me
4. igi ug3-sze3 u3-szi-bar-ra-zu szegx(|IM.A|) he2-gal2-la-am3
5. szul zi lu2 igi mu-bar-ra-zu nam-ti mu-na-su3
6. ama nu-tuku-me ama-mu ze2-me
7. a nu-tuku-me a-mu ze2-me
8. a-mu sza3-ga szu ba-ni-du11 unu6-a ni-du2-e
9. {d}ga2-tum3-du10 mu ku3-zu du10-ga-am3
10. ge6-a ma-ni-nu2
11. {gesz}kiszi17 gal-mu-me za3-mu mu-us2
12. gi:li9-bar a gal-la du3-a-me
13. zi-sza3 mu-szi-i3-gal2
14. an-dul3 dagal-me gissu-zu-sze3
15. ni2 ga-ma-szi-ib2-te
16. szu mah-za sa-ga a2 zi-da-bi
17. nin-mu {d}ga2-tum3-du10 ga2-ra ha-mu-u3-ru
18. iri-sze3 i3-du-e geszkim-mu he2-sa6
19. kur a-ta il2-la nina{ki}-sze3
20. u2-du11 sa6-ga-zu igi-sze3 ha-ma-du
21. {d}lamma sa6-ga-zu giri3-a ha-mu-da-du
22. ga-na ga-na-ab-du11
23. ga-na ga-na-ab-du11
24. inim-ba ha-mu-da-gub
25. ama-mu ma-mu-mu ga-na-de6
26. ensi3 ku3 zu me-te-na-mu
27. {d}nansze nin9 dingir sirara6-ta-mu
28. sza3-bi ha-ma-pa3-de3
29. gu3 de2-a-ni gesz ba-tuku-am3
@column 4
1. nin-a-ni siskur2-ra2-zu-ni
2. gu3-de2-a-asz2 ku3 {d}ga2-tum3-du10-ge szu ba-szi-ti
3. ma2-gur8-ra-na giri3 nam-mi-gub
4. iri-ni nina{ki}-sze3 kar nina{ki}-na-ke4 ma2 bi2-us2
5. ensi2-ke4 kisal dingir sirara6-ta-ka sag an-sze3 mi-ni-il2
6. ninda gesz bi2-tag a sze23 i3-de2
7. {d}nansze mu-na-gen szu12 mu-na-sza4
8. {d}nansze nin uru16 nin me an-kal an-kal-la
9. nin {d}en-lil2-gin7 nam tar-tar-re
10. {d}nansze-mu du11-ga-zu zi-dam
11. sag-bi-sze3 e3-a-am3
12. ensi dingir-re-ne-me
13. nin kur-kur-ra-me ama inim-mu u4-da ma-mu-da
14. sza3 ma-mu-da-ka lu2 1(asz@c)-am3 an-gin7 ri-ba-ni
15. ki-gin7 ri-ba-ni
16. a-ne sag-ga2-ni-sze3 dingir-ra-am3
17. a2-ni-sze3 anzu2{muszen}-dam
18. se11-ba-a-ni-sze3 a-ma-ru-kam
19. zi-da gub3-na pirig i3-nu2-nu2
20. e2-a-ni du3-da ma-an-du11
21. sza3-ga-ni nu-mu-zu
22. u4 ki-szar2-ra ma-ta-e3
23. munus disz-am3 a-ba me-a nu a-ba me-a ni
24. sag-ga2 e3 ki karadinx(|U.SZUR|) mu-ak
25. gi-dub-ba ku3 NE-a szu im-mi-du8
26. dub mul-an du10-ga im-mi-gal2
@column 5
1. ad im-dab6-gi4-gi4
2. 2(asz@c)-kam ur-sag-ga2-am3
3. a2 mu-gur le-um za-gin3 szu im-mi-du8
4. e2-a gesz-hur-bi im-ga2-ga2
5. igi-mu-sze3 dusu ku3 i3-gub
6. {gesz}u3-szub ku3 si# ib2-sa2
7. sig4 nam tar-ra {gesz}u3-szub-ba ma-an-gal2
8. ildag2 zi-da igi-mu gub-ba
9. ti-bu{muszen} lu2-a u4 mi-ni-ib2-zal-zal-e
10. dur3 a2 zi-da lugal-ga2-ke4 ki ma-hur-hur-e
11. ensi2-ra ama-ni {d}nansze mu-na-ni-ib2-gi4-gi4
12. sipa-mu ma-mu-zu ge26 ga-mu-ra-bur2-bur2
13. lu2 an-gin7 ri-ba ki-gin7 ri-ba-sze3
14. sag-ga2-<ni>-sze3 dingir a2-ni-sze3
15. anzu2{muszen}-sze3 se11-ba-a-ni-sze3 a-ma-ru-sze3
16. zi-da gub3-na pirig i3-sze21-sze21-a
17. szesz-mu {d}nin-gir2-su ga-nam-me-am3
18. esz3 e2-ninnu-na du3-ba za-ra ma-ra-an-du11
19. u4 ki-szar2-ra ma-ra-ta-e3-a
20. dingir-zu {d}nin-gesz-zi-da u4-gin7 ki-sza-ra ma-ra-da-ra-ta-e3
21. ki-sikil sag-ga2 e3 ki karadinx(|U.SZUR|) mu-ak
22. gi-dub-ba ku3 NE szu bi2-du8-a
23. dub mul du10-ga bi2-gal2-la-a
24. ad im-da-gi4-a
25. nin9-mu {d}nisaba ga-nam-me-am3
@column 6
1. e2-a du3-ba mul ku3-ba
2. gu3 ma-ra-a-de2
3. 2(asz@c)-kam-ma ur-sag-am3 a2 mu-gur8
4. le-um za-gin3 szu bi2-du8-a
5. {d}nin-dub-kam <e2> e2-a gesz-hur-ba im-mi-se3-se3-ge
6. igi-zu-sze3 dusu ku3 gub-ba u3-szub ku3 si sa2-a
7. sig4 nam tar-ra u3-szub-ba gal2-la
8. sig4 zi e2-ninnu ga-nam-me-am3
9. ildag2 zi-da igi-zu gub-ba
10. ti-bu{muszen} lu2-a u4 mi-ni-ib2-zal-a-sze3
11. e2 du3-de3 igi-zu u3 du10-ga nu-szi-kux(KWU147)-kux(KWU147)
12. {ansze}dur9 a2 zi-da lugal-za3-ke4 ki ma-ra-hur-hur-a-sze3
13. ze2-me e2-ninnu mur ni-is-ku-gin7 ki im-szi-hur-e
14. na ga-ri na-ri-mu he2-dab5
15. gir2-su{ki} e2 sag ki lagasz{ki}-sze3 giri3-zu ki i3-bi2-us2
16. e2 nig2-gur11-<ra>-za kiszib3 u3-mi-kur2 gesz u3-ma-ta-gar
17. lugal-zu {gesz}gigir u3-mu-DI
18. {ansze}dur9{ur3} u3-szi-la2
19. {gesz}gigir-bi ku3 NE za-gin3-na szu u3-ma-ni-tag
20. ti mar-uru5-a u4-gin7 i3-e3
21. an-kar2 a2 nam-ur-sag-ka mu10 u3-ma-ni-du11
22. szu-nir ki-ag2-ni u3-mu-na-dim2
23. mu-zu u3-mi-sar
24. balag ki-ag2-ni uszumgal kalam-ma
25. gesz-gu3-di mu tuku nig2 ad gi4-gi4-ni
26. ur-sag nig2-ba-e ki-ag2-ra
@column 7
1. lugal-zu en {d}nin-gir2-su
2. e2-ninnu anzu2{muszen}-babbar2-ra u3-mu-na-da-kux(KWU147)-re
3. tur du11-ga-zu mah du11-ga-am3 szu ba-a-szi-ib2-ti
4. en-na sza3 an-gin7 su3-ra2-ni
5. {d}nin-gir2-su dumu {d}en-lil2-la2-ka za-ra ma-ra-hun-ge26-e
6. gesz-hur e2-a-na ma-ra-pa3-pa3-de3
7. ur-sag-e me-ni gal-gal-la-am3
8. szu ma-ra-ni-ib2-mu2-mu2
9. sipa zi gu3-de2-a
10. gal mu-zu gal i3-ga-tum3-mu
11. inim {d}nansze-e mu-na-du11-ga-asz
12. sag sig ba-szi-gar
13. e2 nig2-gur11-ra-na kiszib3 bi2-kur2
14. gesz im-ma-ta-gar
15. gu3-de2-a gesz-a mu-gub-gub
16. gesz-e mu10 im-e
17. {gesz}mes-e sag bi2-sa6
18. {gesz}ha-lu-ub2-ba tun3 bi2-bar
19. {gesz}gigir za-gin3-sze3 <si> mu-na-a-sa2
20. dur9{ur3}-bi pirig-kas4-e-pa3-da
21. im-ma-szi-la2-la2
22. szu-nir ki-ag2-ni mu-na-dim2
23. mu-ni im-mi-sar
24. balag ki-ag2-e uszumgal kalam-ma
25. gesz-gu3-di mu tuku nig2 ad gi4-gi4-ni
26. ur-sag nig2-ba-e ki-ag2-ra
27. lugal-ni en {d}nin-gir2-su-ra
28. e2-ninnu anzu2{muszen}-babbar2-ra
29. mu-na-da-kux(KWU147)-kux(KWU147)
30. e2-a hul2-la i3-na-ni-kux(KWU147)
@column 8
1. gu3-de2-a esz3 e2-ninnu-ta zalag-ga nam-ta-e3
2. 2(asz@c)-kam-ma e2-sze3 u4-u3-de3 bi2-dab
3. ge6-ge6 ba-an-dab
4. du6-du6 mu-si-ig i5-gar mu-gi4
5. ah-du11-ga gir2-ta im-ta-gar
6. szu-ga-lam ki husz ki di-ku5-ne
7. ki {d}nin-gir2-su-ke4 kur-kur-ra igi mi-ni-gal2-la-sze3
8. udu i3 gukkal masz2 niga ensi2-ke4
9. asz2-gar3 gesz nu-zu kusz-ba mi-ni-dab5-dab5
10. li {gesz}u2-sikil kur-ra-kam izi-a bi2-si-si
11. szim erin ir-szim dingir-ra-kam
12. i3-bi2-bi mu-du3
13. lugal-<ni>-ir ug3-ga2 mu-na-zi szu12 mu-na-de6
14. ub-szu-kin-na-ka mu-na-gen giri17 szu mu-na-gal2
15. lugal-mu {d}nin-gir2-su en a husz gi4-a
16. en zi a kur gal-e ri-a
17. szul ka-tar nu-tuku
18. {d}nin-gir2-su e2-zu ma-ra-du3-e
19. geszkim-mu nu-mu
20. ur-sag nig2-du7-e gu3 ba-a-de2
21. dumu {d}en-lil2-la2 en {d}nin-gir2-su
22. sza3-bi nu-mu-u3-da-zu
23. sza3 ab-gin7 zi-zi-zu
24. {gesz}esi-gin7 ga2-ga2-zu
25. a e3-a-gin7 gu3 nun di-zu
26. a-ma-ru12-gin7 u2-ru14 gul-gul-zu
27. u4-gin7 ki-bala-sze3 du7-du7-zu
@column 9
1. lugal-mu sza3-zu a e3-a u2 nu-la2-zu
2. ur-sag sza3 an-gin7 su3-ra2-zu
3. dumu {d}en-lil2-la2 en {d}nin-gir2-su
4. ge26 a-na mu-u3-da-zu
5. 2(asz@c)-kam-ma-sze3 nu2-a-ra nu2-a-ra
6. sag-ga2 mu-na-gub ul4!(GIR2) mu-da6-da6-e
7. ma-du3-na ma-du3-na
8. ensi2 e2-mu ma-du3-na
9. gu3-de2-a e2-mu du3-da geszkim-bi ga-ra-ab-szum2
10. garza-ga2 mul-an ku3-ba gu3 ga-mu-ra-a-de2
11. e2-mu e2-ninnu an-ne2 ki gar-ra
12. me-bi me gal-gal me-me-a diri-ga
13. e2 lugal-bi igi su3 il2-il2
14. anzu2{muszen}-gin7 szeg12 gi4-a-bi-sze3
15. an im-szi-dub2-dub2
16. me-lam2 husz-bi an-ne2 im-us2
17. e2-ga2 ni2 gal-bi kur-kur-ra mu-ri
18. mu-bi-e an-za3-ta kur-kur-re gu2 im-ma-si-si
19. ma2-gan me-luh-ha kur-bi-ta im-ma-ta-e11-de3
20. ge26 {d}nin-gir2-su a husz gi4-a
21. ur-sag gal ki {d}en-lil2-la2-ka
22. en gaba-ri nu-tuku
23. e2-mu e2-ninnu-ga2 en kur-ra ab-si-a
24. tukul-mu szar2-ur3 kur szu-sze3 gar-gar
25. igi husz-a-mu kur-re nu-um-il2
26. a2-bad-a-mu lu2 la-ba-ta-e3
@column 10
1. a-ugu4-mu nam-gal ki-ag2-da
2. lugal a-ma-ru {d}en-lil2-la2
3. igi husz-a-ni kur-da nu-il2
4. {d}nin-gir2-su ur-sag {d}en-lil2-la2
5. mu-sze3 mu-sa4
6. me 5(u@c)-a za3 mi-ni-kesz2
7. {gesz}banszur mu-il2
8. szu-luh si bi2-sa2
9. szu si sa2-a-mu an ku3-ge u3-a ba-zi-ge
10. nig2 szu-ga2 du10-ga-am3
11. a-ugu4-mu du10-ga-bi mu-gu7
12. an lugal dingir-re-ne-ke4
13. {d}nin-gir2-su lugal iszib an-na
14. mu-sze3 mu-sa4
15. ti-ra-asz2 abzu-gin7
16. nam-nun-na ki im-ma-ni-gar
17. sza3-bi-a iti-da u4-sakar-ra
18. me gal-gal ezem an-na-mu szu gal ma-du7-du7
19. e2-husz ki husz-mu
20. musz-husz-gin7 ki szur2-ra bi2-du3
21. ki-bala-ga2 nu-mi-ib2-du11-ga
22. u4 sza3-mu um-szi-mi-ri2-a
23. musz-ze2-gur5-a-gin7 usz ma-a-u3-KU-e
24. e2-babbar2 ki a2 ag2-ga2-ga2
25. ki {d}utu-gin7 dalla-a-ga2
26. ki-ba {d}isztaran-gin7 di iri-ga2 si ba-ni-ib2-sa2-e
27. e2 ba-gara2 ki banszur-ra-mu
28. dingir gal-gal lagasz{ki}-a-ke4-ne
29. gu2 ma-si-si-ne
@column 11
1. e2-mu e2 sag-kal kur-kur-ra
2. a2 zi-da lagasz{ki}
3. anzu2{muszen} an-szar2-ra sig4 gi4-gi4
4. e2-ninnu e2 nam-lugal-mu
5. sipa zi gu3-de2-a
6. u4 szu zi ma-szi-tum3-da
7. an-sze3 szegx(|IM.A|)-e gu3 ba-de2
8. an-ta he2-gal2 ha-mu-ra-ta-du
9. ug3-e he2-gal2-la szu he2-a-da-pesz-e
10. e2-ga2 usz ki gar-ra-bi-da
11. he2-gal2 he2-da-dub
12. GAN2 gal-gal-e szu ma-ra-ab-il2-e
13. e pa5 gu2-bi ma-ra-ab-zi-zi
14. du6-du6 ki a nu-e11-da
15. a ma-ra-e11-de3
16. ki-en-gi-re6 i3 diri mu-da-de2
17. siki diri mu-da-la2
18. u4 temen-mu ma-si-ge4-na
19. e2-mu u4 szu zi ma-szi-tum3-da
20. hur-sag ki {tu15}mer tusz-a-sze3
21. giri3-mu ki i3-bi2-us2
22. nita a2 diri-ke4 {tu15}mer-e hur-sag ki sikil-ta
23. im si ma-ra-ab-sa2-e
24. ug3-e zi-sza3-gal2 u3-ma-szum2
25. lu2 dili lu2 min-da kin mu-da-ak-ke4
26. ge6-a-na i3-ti ma-ra-e3-e3
27. e-bar7-GAN2 u4-<<ma>>-dam ma-ra-e3-e3
@column 12
1. e2 u4-de3 ma-ra-du3-e
2. ge6-e ma-ra-ab-mu2-mu2
3. sig-ta {gesz}ha-lu-ub2
4. {gesz}NE-HA-GAG mu-ra-ta-e11-de3
5. igi-nim-ta {gesz}erin {gesz}szu-ur2-me {gesz}za-ba-lum ni2-bi-a ma-ra-an-tum3
6. kur {gesz}esi-a-ka
7. {gesz}esi ma-ra-ni-tum3
8. kur na-ka na gal hur-sag-ga2
9. lagab-ba ma-ra-ku5-e
10. u4-bi-a a2-zu izi bi2-tag
11. geszkim-mu ha-mu-u3-zu
12. gu3-de2-a i3-zi u3-sa-ga-am3
13. i3-ha-luh ma-mu-dam
14. inim du11-ga {d}nin-gir2-su-ka-sze3
15. sag sig ba-szi-gar
16. masz2 babbar2-ra szu mu-gid2-de3
17. masz2-a szu ni-gid2 masz2-a-ni i3-sa6
18. gu3-de2-a sza3 {d}nin-gir2-su-ka
19. u4-dam mu-na-e3
20. gal mu-zu gal i3-ga-tum2-mu
21. ensi2-ke4 iri-na lu2 dili-gin7
22. na-ri ba-ni-gar
23. ki lagasz{ki}-e dumu ama dili-a-gin7 sza3 mu-na-asz-e
24. gesz szu mu-du8 {gesz}ad2 mu-zi
25. u2-gur5 mu-gar inim du11-ga bi2-gi4
26. szer7-da e2-ba im-ma-an-gi4
@column 13
1. u3-sa-an bar-us2-sa eme i3-du8
2. siki udu gan-na-kam szu-a mi-ni-gar-gar
3. ama-a dumu-da gu3 nu-ma-da-de2
4. dumu-u3 ama-ni-ra gu3 du3-a
5. nu-ma-na-du11
6. ARAD2 a2-gesz-tag tuku-ra
7. lugal-a-ni sag nu-ma-da-dub2
8. geme2 lu2 nam-ra2 hul mu-na-ak
9. nin-a-ni igi-na nig2 nu-mu-na-ni-ra
10. ensi2 e2-ninnu du3-ra
11. gu3-de2-a-ar i5-gar-bi lu2-u3 nu-ma-<na>-ni-gar
12. ensi2-ke4 iri mu-ku3
13. izi im-ma-ta-la2
14. uzug5-ga ni2-gal2 lu2-gi-AN
15. iri-ta ba-ta-e3
16. pisan u3-szub-ba-sze3 masz2 ba-szi-nu2
17. sig4 masz2-e bi2-pa3
18. zu2 al-bi-sze3 igi zi ba-szi-bar
19. sipa mu pa3-da {d}nansze-ke4 nam-nun-na ni-gar
20. pisan u3-szub-ba gesz bi2-hur-ra-ni
21. zu2 al nam-nun-na mu-ni-gar-ra-ni
22. anzu2{muszen} szu-nir lugal-la-na-kam
23. uri3-sze3 bi2-mul
24. u5 1(bur3) 1(esze3)-sze3 iri mu-na-ku3-ge
25. u5 mu-na-sikil-e
26. li {gesz}u2 sikil kur-ra-kam izi-a bi2-si-si
27. szim erin ir-szim dingir-ra-kam i3-bi2-bi mu-du3
28. u4 siskur2-ra mu-na-a-gal2
29. ge6 szu12-de3 mu-na-zal-e
@column 14
1. {d}a-[nun-na] ki lagasz#[{ki}]
2. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-de3
3. gu3-de2-a siskur2-ra2-zu-[a]
4. mu-da-an-szu4-szu4-ge-esz2
5. sipa zi gu3-de2-a hul2-la-gin7
6. im-ma-na-ni-ib2-gar
7. u4-ba ensi2-ke4 kalam-ma-na zi-ga ba-ni-gar
8. ma-da gu2-sag szar2-szar2-ra-na
9. gu2-edin-na {d}nin-gir2-su-ka-ka
10. zi-ga ba-ni-gar
11. iri du3-a a2-dam gar-ra-na
12. gu2-gesz-bar-ra {d}nansze-ka
13. zi-ga ba-ni-gar
14. gu4 husz zi-ga gaba gi4 nu-tuku
15. {gesz}erin babbar2-ra lugal-bi-ir dab6-ba
16. im-ru-a {d}nin-gir2-su-ka-ka
17. zi-ga mu-na-gal2
18. szu-nir mah-bi lugal-kur-dub2 sag-bi-a mu-gub
19. pesz10-gal2 gaba-gal2 a-ta e3-a
20. i7 mah a diri he2-gal2-bi bara3-bara3
21. im-ru-a {d}nansze-ka
22. zi-ga mu-na-gal2
23. u5 ku3 szu-nir {d}nansze-kam sag-bi-a mu-gen
24. gu masz-ansze-edin-na la2-a
25. ni-is-ku bir3 mu-tuku bir3 {d}utu ki-ag2
26. im-ru-a {d}inanna-ka zi-ga mu-na-gal2
27. asz-me szu-nir {d}inanna-kam sag-bi-a mu-gen
28. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-de3
@column 15
1. [...]
2. [...]
3. [...]
4. [...] gir2 [...]
5. szu-ni [...] x [...] gar
6. elam elam-ta mu-na-gen
7. szuszin{ki} szuszin-ta mu-na-gen
8. ma2-gan me-luh-ha kur-bi-ta gu2 gesz mu-na-ab-gal2
9. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-de3
10. gu3-de2-a iri-ni gir2-su{ki}-sze3 gu2 mu-na-si-si
11. {d}nin-za3-ga-da a2 mu-da-ag2
12. uruda{da}-ni sze mah re6-a-gin7
13. gu3-de2-a lu2 e2 du3-a-ra
14. mu-na-ab-us2-e
15. {d}nin-sikil-a-da a2 mu-da-ag2
16. {gesz}ha-lu-ub2 gal-gal {gesz}esi {gesz}ab-ba-bi
17. ensi2 e2-ninnu du3-ra
18. mu-na-ab-us2-e
19. kur {gesz}erin-na lu2 nu-kux(KWU147)-kux(KWU147)-da
20. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
21. gir2 mu-na-ni-gar
22. {gesz}erin-bi tun3 gal-e im-mi-ku5
23. szar2-ur3 a2 zi-da lagasz{ki}-a
24. tukul a-ma-ru lugal-la-na-sze3
25. tun3 im-ma-bar
26. musz mah-am3 a-e im-diri-ga-am3
27. hur-sag {gesz}erin-<na-ta> ad {gesz}erin-na
28. hur-sag {gesz}szu-ur2-me-ta
29. ad {gesz}szu-ur2-me
30. hur-sag {gesz}za-ba-lum-ma-ta
31. ad {gesz}za-ba-lum
32. {gesz}u3-<suh5> gal-gal {gesz}tu-lu-bu-um
33. {gesz}e-ra-num2
34. ad gal-gal-bi diri-diri-ga-bi
35. kar mah ka2-sur-ra-ke4
@column 16
1. [gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ra]
2. [im-ma-na-us2]
3. [kur na lu2 nu-kux(KWU147)-kux(KWU147)-da]
4. [gu3-de2-a] en {d}nin-gir2-su-[ke4]
5. gir2 mu-[na-ni-gar]
6. na gal-gal-bi lagab-ba mi-ni-de6
7. ma2 ha-u3-na ma2 na-lu-a
8. esir2 a-ba-al esir2 IGI-esir2 im-babbar2-ra
9. hur-sag ma2-ad-ga-ta
10. nig2-gur11 ma2 sze GAN2 de6-a-gin7
11. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ra
12. im-ma-na-us2
13. ensi2 e2-ninnu du3-ra
14. nig2 gal-gal-e szu mu-na-ab-il2
15. hur-sag uruda-ke4 ki-masz-ta
16. ni2-bi mu-na-ab-pa3
17. uruda-bi gi diri-ba mu-ni-ba-al
18. lu2 e2 lugal-na du3-dam
19. ensi2-ra ku3-sig17 kur-bi-ta
20. sahar-ba mu-na-tum3
21. gu3-de2-a ku3 NE-a kur-bi-ta mu-na-ta-e11-de3
22. gug gi-rin-e me-luh-ha-ta
23. szu mu-na-pesz-e
24. kur nu11-ta nu11 mu-na-ta-e11-de3
25. sipa-de3 e2 ku3-ga mu-du3-e
26. ku3-dim2 im-da-tusz
27. e2-ninnu za mu-du3-e zadim im-da-tusz
28. uruda nagga-a mu-du3-e
29. sanga simug {d}nin-tu kalam-ma-ke4
30. igi-ni-sze3 si im-sa2
31. na4-szu-min-e u4-da-am3 sig4 mu-na-ab-gi4
32. {na4}esi na4 szu-ke4
@column 17
1. [...] min [...] pesz
2. [gesz-kin]-ti [...] nam [...] sze mah re6-a-gin7
3. [...] mu-[na-ni]-gar
4. [...]
5. u4-[u4] mu-[na-gid2]
6. gex(DUGUD)-gex(DUGUD) mu-na-gid2
7. nam e2 du3-da lugal-la-na-sze3
8. u3 ge6-an-na nu-um-kux(KWU147)-kux(KWU147)
9. u3 an-ba-ra sag nu-mi-ib2-du3-e
10. igi zi bar-ra {d}nansze-kam
11. {d}en-lil2-la2 lu2 sza3-ga-na-kam
12. ensi2 [sza3]-ge [pa3-da] {d}nin-gir2-su-ka-kam
13. gu3-de2-a unu6 mah-a du2-da
14. {d}ga2-tum3-du10-ga-kam
15. {d}nisaba-ke4 e2 gesztu2-ke4
16. gal2 mu-na-tak4
17. e2-a {d}en-ki-ke4 gesz-hur-bi si mu-na-sa2
18. e2 me-lam2-bi an-ne2 us2-sa
19. me-bi an ki-da gu2 la2-a
20. lugal-bi en igi husz il2-il2
21. ur-sag {d}nin-gir2-su me3 gal zu-bi
22. e2-ninnu anzu2{muszen}-babbar2-sze3
23. gu3-de2-a sig-ta ba-szi-gen
24. nim-sze3 u5 izi-ka
25. nim-ta ba-szi-gen sig-sze3 u5 izi-ka
26. GAN2 zi-dam esz2 i3-gar-gar
27. a2-ba gesz bi2-gar ni2-te-ni mu-zu
28. hul2-la-gin7 im-ma-na-ni-ib2-gar
29. u3-te-am3 e2 libir-ra-asz2 ra2-zu-a ba-gen
@column 18
1. gu3-de2-a bara2-gir2-nun-na-ta
2. sza3 mu-na-hun-ge26-e
3. u4 im-zal a mu-tu17
4. me-te-ni mu-gi
5. {d#}utu he2-gal2# mu-na-ta-e3
6. gu3#-de2-a [2(asz@c)]-kam-asz2 iri ku3-[sze3] im-ma-[ta]-e3#
7. gu4 du7# masz2 du7-re6 gesz bi2-tag
8. e2-e im-ma-gen
9. giri17 szu im-ma-gal2
10. dusu ku3 {gesz}u3-szub zi nam tar-ra
11. e2-[ninnu-sze3] mu-[il2]
12. [al-e sa] mu-la2 sag il2 mu-gen
13. {d}lugal-kur-dub2 igi-sze3 mu-na-gen
14. {d}ig-alim-ke4 gir2 mu-na-ga2-ga2
15. {d}nin-gesz-zi-da dingir-ra-ni
16. szu mu-da-gal2-gal2
17. pisan u3-szub-ka a-sa-ga i3-ak
18. ensi2-ra a-dab6 si-im a2-la2 mu-na-du12-am3
19. zu2 al sig4-bi sag im-mi-du8
20. lal3 i3-nun i3-du10-nun-na al im-ma-ni-tag
21. szembulug |SZIMxPI| gesz hi-a
22. uh-sze3 im-mi-ak
23. dusu ku3 mu-il2 u3-szub-e im-ma-gub
24. gu3-de2-a im u3-szub-ba ni-gar
25. nig2-du7 pa bi2-e3
26. e2-a sig4-bi pa e3 mu-ni-ga2-ga2
27. kur-kur-re i3 mu-da-su3-e
28. erin mu-da-su3-e
@column 19
1. iri-ni ki lagasz{ki}-e se11-li2-a
2. u4 mu-di3-ni-ib2-zal-e
3. u3-szub mu-dub2 sig4 had2-de3 ba-szub
4. zu2 al im aga3-ri2-na-ba-sze3
5. igi zi ba-szi-bar
6. |SZIMxPI| ha-szu-ur2 szembulug-a
7. sag im-<ma>-ni-du8
8. sig4 u3-szub-ba mu-ni-gar-ra-ni
9. {d}utu im-da-hul2
10. aga3-ri2 i7 mah-gin7 zi-ga-na
11. lugal {d}en-ki-<ke4> nam mu-[na]-tar
12. [sig4] mu-gar u3-[szub] e2-a i3-kux(KWU147)
13. pisan u3-szub-ba-ta sig4 ba-ta-il2
14. men ku3 an-ne2 il2-la
15. sig4 mu-il2 ug3-ga2-na mu-re6
16. bir3 ku3 {d}utu sag bala-e-dam
17. sig4-e e2-sze3 sag il2-la-bi
18. ab2 {d}nanna tur3-ba rin2-rin2-dam
19. sig4 mu-gar e2-a mu-lah5
20. e2-a gesz-hur-bi im-ga2-ga2
21. {d}nisaba sza3 szid zu-am3
22. lu2-tur gibil-bi e2 du3-gin7
23. igi-ni u3 du10-ga nu-szi-kux(KWU147)-kux(KWU147)
24. ab2 amar-bi-sze3 igi gal2-la-gin7
25. e2-sze3 TE-TE-ma im-szi-gen
26. lu2 ninda tur ka-a gub-ba-gin7
27. re7-e nu-szi-kusz2-u3
28. sza3 lugal-na u4-dam mu-e3
@column 20
1. gu3-de2-a-ar inim {d}nin-gir2-su-ka uri3-am3 mu-du3
2. sza3 gu3 di e2 du3-da-ka-na
3. i5-gar sa6-ga-a lu2 <im>-ma-a-gar
4. hul2-la-gin7 im-ma-na-ni-ib2-gar
5. masz-a szu i3-gid2 masz-a-ni i3-sa6
6. a-mer-e sze ba-se3 igi-bi si ib2-sa2
7. gu3-de2-a sag-sze3 nu2
8. mu-nu2 inim mu-na-ta-e3
9. e2 lugal-na-ka du3-bi
10. e2-ninnu an ki-ta bad-bi
11. igi#-a mu-na-a-gal2
12. hul2-la-gin7 im-[ma-na]-ni#-ib2#-gar#
13. gu mu-ba-ra me szu im-du7-du7
14. uz-ga ku3-ge esz3 mu-ga2-ga2
15. e2-a {d}en-ki-ke4 temen mu-si-ge
16. {d}nansze dumu eridu{ki}-ke4 esz-bar kin-ge26 mu10 ba-ni-du11
17. ama lagasz{ki} ku3 {d}ga2-tum3-du10-ke4
18. sig4-bi kur-kux(KWU147)-a mu-ni-du2
19. {d}ba-ba6 nin dumu-sag an-na-ke4
20. i3 szim erin-na ba-ni-su3
21. e2-e en ba-gub la-gal ba-gub
22. me-e szu si im-ma-sa2
23. {d}a-nun-na u3 di-de3 im-ma-szu4-szu4-ge-esz2
24. gu3-de2-a lu2 e2 du3-a-ke4
25. e2-a dusu-bi men ku3 sag-ga2 mu-ni-gal2
26. usz mu-gar a2-gar ki im-mi-tag
27. sa2 mu-se3 sig4-ga gu bi2-dub2
@column 21
1. e2-a silim 2(asz@c)-nam nam-mi-se3
2. gu kurun3-ba sag gal2-la-am3
3. e2-a silim 3(asz@c)-am3 nam-mi-se3
4. anzu2{muszen} amar-a a2 pag-am3
5. e2-a silim 4(asz@c) nam-mi-se3
6. pirig-tur pirig husz-a gu2-da la2-am3
7. e2-a sa2 5(asz@c)-am3 nam-mi-se3
8. an si-<ga> su2-lim il2-la-am3
9. e2-a sa2 6(asz@c)-am3 nam-mi-se3
10. u4 sa2 du11-ga hi-li gur3-am3
11. e2-a sa2 7(asz@c) nam-mi-se3
12. e2-ninnu i3-ti u4 zal-la kalam si-am3
13. gesz ka2-na im-ga2-ga2-ne
14. an se3-ga men il2-la-am3
15. gesz ka2-na-ta ba-ta-KU
16. e2-mah an-da gu2 la2-am3
17. e2 mu-du3 gesz-e im-ma-ru
18. bugin {d}nanna sag kesz2 {d}en-ki-kam
# (cf:xix:18)
19. e2 hur-sag-gin7 im-mu2-mu2-ne
20. murux(DUGUD)-gin7 an-sza3-ge im-mi-i3-ib2-diri-diri-ne
21. gu4-gin7 si im-mi-ib2-il2-il2-ne
22. gesz-GAN2-abzu-gin7 kur-kur-ra sag ba-ni-ib2-il2-ne
23. e2-e hur-sag-gin7 an ki-a sag an-sze3 mi-ni-ib2-il2
24. erin duru5 ki u2 rib mu2-a-am3
25. e2-ninnu sig4 ki-en-gi-ra2-ka hi-li mu-ni-ib2-du8-du8
26. e2-a gesz im-ga2-ga2-ne
27. uszum abzu tesz2-ba e3-de3-dam
28. inim an-na im-mi-ib2-u3-u3-dam
@column 22
1. musz-mah hur-sag-ga2 nam ak-am3
2. e2 gi gur5-bi musz kur-ra tesz2-ba nu2-am3
3. sa-du2-bi# erin duru5 ha-szu#-ur2-ra szu he2-tag-ga-am3
4. aga3 erin igi u6 di-bi-a erin babbar2 im-ga2-ga2-ne
5. szim zi i3-du10-nun-ka mu10 ba-ni-ib2-e-ne
6. e2 im-du8-a-bi he-nun abzu szu tag-ga-am3
7. a-NIG2-ka-bi im-szi-ib2-la2-ne
8. esz3 e2-ninnu szu |E2xBAD|? an-na-ka gar-gar-a-am3
9. ensi2-ke4 e2 mu-du3 mu-mu2
10. kur gal-gin7 mu-mu2
11. temen abzu-bi dim gal-gal ki-a mi-ni-si-si
12. {d}en-ki-da e2-an-gur4-ra-ka
13. sza3 mu-di3-ni-ib2-kusz2-u3
14. temen an-na ur-sag-am3 e2-e im-mi-dab6
15. ki-a-nag dingir-re-<ne>-ka a im-na8-na8-a
16. e2-ninnu dim gal mu-gi
17. abgal2-bi mu-du3
18. iri-na {gesz}asal2 du10-bi mu-du3
19. gissu-bi mu-la2
20. {gesz}szar2-ur3-bi uri3 gal-gin7 lagasz{ki}-da im-da-si
# (cf:xx:1)
21. szu-ga-lam ki husz-ba im-mi-i3-gar
22. su-zi bi2-du8-du8 bara2-gir2-nun-na ki di-ku5-ba
23. u2-a lagasz{ki} gu4 gal-gin7 a2 ba-il2-il2
24. na gal-gal lagab-ba mi-ni-re6-a-<na>
@column 23
1. mu dili-a mu-re6 mu dili-a mu-ak
2. u4 2(asz@c) u4 3(asz@c) nu-ma-da-ab-zal
3. a2 u4-da 1(asz@c)-ta mu-du3
4. u4 7(asz@c)-kam-ma-ka e2-e im-mi-dab6
5. na da-bi kun-sze3 mu-nu2
6. szim#-sze3 mu-dim2-dim2
7. e2-a mi-ni-szu4-szu4
8. na kisal mah-a <im>-mi-ru2-a-na
9. na-ru2-a lugal kisal si
10. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
11. gir2-nun-ta mu-zu
12. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
13. na ka2-sur-ra bi2-ru2-a-<na>
14. lugal a-ma-ru {d}en-lil2-la2
15. gaba-szu-gar nu-tuku
16. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
17. igi zi mu-szi-bar
18. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
19. na igi u4 e3-a-<ka> bi2-ru2-a-<na>
20. lugal u4 gu3 di {d}en-lil2-la2
21. en gaba-ri nu-tuku
22. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
23. sza3 ku3-ge bi2-pa3
24. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
25. na igi szu-ga-lam-ma-ka bi2-du3-a-<na>
26. lugal mu-ni-sze3 kur KU-KU-e
27. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
28. gu-za-ni mu-ge
29. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
30. na igi e2 urua-ga-ka bi2-du3-a-<na>
@column 24
1. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
2. nam du10 mu-ni-tar
3. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
4. na a-ga {d}ba-ba6-ka bi2-ru2-a-<na>
5. e2-ninnu igi an-na-ke4 zu
6. {d}ba-ba6 zi-sza3-gal2 gu3-de2-a
7. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
8. e2 lugal-na zi-de3-esz2 mu-du3
9. sipa zi gu3-de2-a an ki im-da-mu2
10. u4-sakar gibil-gin7 men bi2-il2
11. mu-bi kur-sza3-sze3
12. pa bi2-e3
13. gu3-de2-a e2 {d}nin-gir2-su-ka
14. {d}utu-gin7 dugud-ta ba-ta-e3
15. hur-sag za-gin3-na-gin7 mu-mu2
16. hur-sag nu11-babbar2-ra-gin7
17. u6 di-de3 ba-gub
18. dub-la2-bi am-gin7 mu-szu4-szu4
19. uszum-bi ur-mah-gin7 szu-ba bi2-nu2-nu2
20. gi-gun4-bi ab-zu-gin7 ki sikil-e bi2-mu2
21. uri3-bi dara3 ku3 abzu-gin7
22. si ba-mul-mul
23. u4-sakar gibil an-na gub-ba-gin7
24. gu3-de2-a e2 {d}nin-gir2-su-ka
25. u6 di-de3 ba-gub
26. e2-a dub-la2-bi szu4-szu4-ga-bi
27. la-ha-ma abzu-da szu4-ga-am3
@column 25
1. e2 gesz gar-ra-bi a-ge6 ambar mah musz-a sig-ga-am3
2. e2 ka gid2-da-bi
3. an-bar-bar-ra ni2 gal2-la-am3
4. e2 e2-dul4-la-bi nu11 an-sza3-ge diri-ga-am3
5. ka2 ki-lugal-kux(KWU147)-bi-ta
6. hu-ri2-in am-sze3 igi il2-il2-dam
7. {gesz}ti ka2-e us2-sa-bi
8. nir-an-na an-ne2 us2-sa-am3
9. gesz-ka2 an-na-bi e2-ninnu u4 du11-ba gu3 di tesz2-ba gub-ba-am3
10. ugur2-igi-bi ni2 il2-il2-a-bi
11. igi u6 di dingir-re-ne-kam
12. e2-a a-mer babbar2 mu-ru-gu2-ni
13. hur-sag za-gin3-na an ki-a ki he2-us2-sa-am3
14. kin-sig17 unu6 gal mu-ga2-ga2-ne
15. bur ku3-sig17 lal3 gesztin de2-a
16. an-ne2 szu4-ga-am3
17. e2-nu2-da mu-du3-ne
18. kur szar2-da mes ku3 abzu-a
19. kurun3 il2-la-am3
20. mu-du3 szu im-ta-gar-ra-ta
21. sza3 dingir-re-ne gu2-bi gi4-a-am3
# (cf:i:5-9)
22. sipa zi gu3-de2-a gal mu-zu
23. gal i3-ga-tum2-mu
24. a-ga tukul la2 ka2 me3-ba
25. ur-sag szeg9-sag-asz3 sag-ar-bi
26. im-ma-ab-dab5-be2
27. igi iri{ki}-sze3 ki ni2 il2-ba
28. ur-sag 7(asz@c)-am3 im-ma-ab-dab5-e
@column 26
1. szu-ga-lam ka2 me-lam2-ba
2. uszum {gesz}geszimmar-bi im-ma-ab-dab5-be2
3. igi-u4-e3 ki nam tar-re-ba
4. szu-nir {d}utu sag alim-ma
5. im-ma-da-si-ge
6. ka2-sur-ra igi u6 di-ba
7. ur-mah ni2 dingir-re-ne-kam
8. im-ma-ab-dab5-e
9. tar-sir2-sir2 ki a2 ag2-ba
10. ku-li an-na uruda-bi
11. im-ma-ab-dab5-e
12. a-ga {d}ba-ba6 ki sza3 kusz2-ba
13. ma2-gi4-lum gu4 alim-bi-da
14. im-ma-ab-dab5-e
15. ur-sag ug5-ga i3-me-sza-ke4-esz2
16. ka-bi ki-a-nag-sze3 mu-gar
17. mu-bi mu-ru dingir-re-ne-ka
18. gu3-de2-a ensi2 lagasz{ki}-ke4
19. pa e3 ba-ni-a
20. ig {gesz}erin e2-a szu4-ga-bi
21. {d}iszkur an-ta gu3 nun di-da-am3
22. e2-ninnu sag-kul-bi idim
23. {gesz}nu-kusz2-bi ur-mah
24. si-gar-bi-ta musz-sza3-tur3 musz-husz
25. am-sze3 eme e3-de3
26. ga-du ig-e u5-us2-sa-bi
27. ug nemurx(|PIRIG.TUR|) tur-tur szu-ba du2-ru-na-am3
28. e2-a gag gesz-ur3 ku3 mu-si-ge4-ne
29. uszum lu2-sze3 szu ib2-gar-ra-am3
30. ig-ba esz2 ku3 im-la2-ne
@column 27
1. {d}nerah ku3 abzu dar-a-am3
2. e2 sa la2-a-bi kesz3{ki} aratta{ki} na ri-ga-am3
3. e2 sa du8-a-bi pirig husz-am3
4. kalam-ma igi mi-ni-ib2-gal2
5. dili-du igi-bi nu-ma-dab-be2
6. e2-ninnu ni2-bi kur-kur-ra
7. tug2-gin7 im-dul4
8. e2 ku3 NE-a an-ne2 ki gar-ra
9. szembi2-zi-da szu tag du11-ga
10. sze-er-zi an-na-ka i3-ti-gin7 e3-a
11. e2 igi-bi kur gal ki us2-sa
12. sza3-bi nam-szub szer3 ha-mun
13. bar-bi an e2 mah he2-gal2-la zi-ga
14. gu2-en bar-ra-bi
15. ki di ku5 {d}a-nun-ke4-ne
16. a-lal3-bi-ta inim szu12-da
17. kur6-bi-da he2-gal2 dingir-re-ne-kam
18. uri3 e2-da si-si-ga-bi
19. anzu2{muszen} kur-musz-a-da he2-bad-ra2-am3
20. e2-ninnu im-bi im ha-mun
21. i7 edin-ta e11-da
22. lugal-bi en {d}nin-gir2-su-ke4
23. sza3 ku3-ge bi2-pa3
24. szim zi-gin7 sag-ga2 mi-ni-ib2-de2
@column 28
1. gu3-de2-a sze-er-zi an-na-ka
2. szu tag ba-ni-du11
3. e2 gu4-bi-ta
4. i3 kux(KWU147) ga kux(KWU147)
5. udun mah-bi-ta
6. gug2 gal si gal
7. gir2-PA-na-bi
8. gu4 gu7 udu gu7
9. e2 ki kur6-bi uz-ga ab-ga2-ga2
10. ne-sag-bi
11. kur gesztin bi-bi-ze2
12. e2-bappir3-bi-ta
13. i7 idigna a u3-ba gal2-la-am3
14. e2 nig2-gur11-bi-a za ku3 nagga
15. e2 {gesz}gigir-ra-bi
16. kur ki-a gub-ba
17. a-ga balag-a-bi gu4 gu3 nun di
18. kisal-bi szu12 ku3 si-im a2-la2
19. kun na4 e2-a nu2-a-bi
20. hur-sag ul nun-ne2-esz2 nu2-am3
21. kun nagga ganun-sze3 da-a-bi
22. nu11 kur-sze3 igi su3 il2-dam
23. {gesz}kiri6-MI-edin e2-sze3 si-ga-bi
24. kur gesztin bi-bi-ze2 ki IM-NE-e mu2-am3
@column 29
1. na 7(asz@c) e2-e dab6-ba-bi
2. nig2 lugal-bi-da sza3 kusz2-kusz2-dam
3. e2 nig2 ki-se3-ga
4. nig2-sikil abzu na ri-ga-am3
5. szim-na4 e2-a szu4-ga-bi
6. e2 gudu4-ku3 a nu-silig5-ge-dam
7. bad3-si-an-na
8. tu{muszen} du2-ru-na-bi
9. eridu{ki} NAM hi-a GAG x-am3
10. e2-ninnu tu{muszen}-e im-ne-ne
11. an-dul3 pa gal-gal gissu du10-ga-am3
12. buru5{muszen} muszen-e sig4 mu-gi4-gi4
13. e2-kur {d}en-lil2-la2 ezem gal2-la-am3
14. e2-a ni2-gal-bi
15. kalam-ma mu-ri
16. ka tar-ra-bi
17. kur-re ba-ti
18. e2-ninnu ni2-bi kur-kur-ra tug2-gin7 im-dul4
@column 30
1. e2 lugal-bi hi-li-a ni-du3
2. {d}nin-gesz-zi-da-ke4
3. ki-gal-la bi2-du3
4. gu3-de2-a ensi2 lagasz{ki}-ke4
5. temen-bi mu-si
6. e2 {d}utu-gin7 kalam-ma e3-a
7. gu4 gal-gin7 sahar bar-ra gub-ba
8. i3-ti giri17-zal-gin7
9. ukken-ne2 si-a
10. hur-sag sig7-ga-gin7
11. hi-li gur3-a
12. u6 di-de3 gub-ba
13. e2-ninnu ki-bi gi4-a-ba
14. {d}nin-gir2-su za3-mu10
15. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-a
16. za3-mu10 mu-ru-bi-im

2016-01-20 11:04:02, entered by foxvog for foxvog
&P232300 = RIME 3/1.01.07, Gudea Cyl A witness
#atf: lang sux
@cylinder
@column 1
1. u4 an# ki#-a nam tar-[tar-re]-da#
2. lagasz#[{ki}]-e# me gal-la [sag] an-sze3 mi-ni-ib2-il2
3. {d}en-lil2-e en {d}nin-gir2-su-sze3 igi zi mu-szi-bar
4. iri-me-a nig2-ul pa nam-e3
5. sza3 gu2-be2 nam-gi4
6. sza3 {d}en-lil2-la2 gu2-be2 nam-gi4
7. sza3 gu2-be2 nam-gi4
8. a-mi-ru12 nam-mul ni2 il2-il2
9. sza3 {d}en-lil2-la2-ke4 i7 idigna-am3 a du10-ga nam-de6
10. e2-e lugal-be2 gu3 ba-de2
11. e2-ninnu me-be2 an ki-a pa e3 mu-ak-ke4
12. ensi2 lu2 gesztu2 dagal-kam gesztu2 i3-ga2-ga2
13. nig2 gal-gal-la szu mi-ni-mu2-mu2
14. gu4 du7 masz2# du7-re6 si im-sa2-sa2-e
15. sig4 nam tar-ra sag mu-szi-ib2-il2
16. e2 ku3 du3-de3 gu2-bi mu-szi-ib2-zi
17. lugal-ni-ir u4-ne masz-ge6-ka
18. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su2-ra igi mu-ni-du8-am3
19. e2-a-ni du3-ba mu-na-du11
20. e2-ninnu me-bi gal-gal-la-am3
21. igi mu-na-ni-gar
22. gu3-de2-a sza3-ga-ni su3-ra2-am3
23. inim-e mi-ni-kusz2-u3
24. ga-na ga-na-ab-du11 ga-na ga-na-ab-du11
25. inim-ba ha-mu-da-gub
26. sipa-me nam-nun-ne2 sag ma-ab-szum2-szum2#?
27. nig2 masz ge6-ke4 ma-ab-de6-a-ga2
28. sza3-be2 nu-zu
29. ama-mu ma-mu-mu ga-na-de6
@column 2
1. ensi ku3 zu me-te-na-mu
2. {d}nansze nin9 dingir sirara6-ta-mu
3. sza3-bi ha-ma-pa3-de3
4. ma2-gur8-ra-na giri3 nam-mi-gub
5. iri-ni nina{ki}-sze3 i7-nina{ki}-du-a ma2 mu-ni-ri
6. i7-de3-hul2-la-e kur-kux(KWU147) i3-si-il-e
7. ba-gara2 e2 i7-de3 la2-a-e im-<ma>-ti-a-ta
8. ninda gesz bi2-tag a sze23 i3-de2
9. lugal ba-gara2-ra mu-na-gen szu12 mu-na-de6
10. ur-sag pirig zi-ga gaba-szu-gar nu-tuku
11. {d}nin-gir2-su2 abzu-a gal# di#
12. nibru#{ki#}-a# nir-gal2#
13. ur-sag ma-a-du11 szu zi ga-mu-ra-ab-gar
14. {d}nin-gir2-su e2-zu ga-mu-ra-du3
15. me szu ga-mu-ra-ab-du7
16. nin9-zu dumu eridu{ki}-ge tu-da
17. nir-gal2 me-te-na nin ensi3 dingir-re-ne-ke4
18. {d}nansze nin9 dingir sirara6-ta-mu
19. giri3-bi ha-ma-ga2-ga2
20. gu3 de2-a-ni gesz ba-tuku-am3
21. lugal-a-ni siskur2-ra2-zu-ni gu3-de2-a-asz2
22. en {d}nin-gir2-su-ke4 szu ba-szi-ti
23. e2 ba-gara2-ka esz3-esz3 i3-ak
24. ensi2-ke4 {d}ga2-tum3-du10-sze3 ki-nu2-a-ni ba-re6
25. ninda gesz bi2-tag a sze23 i3-de2
26. ku3 {d}ga2-tum3-du10-ra mu-na-gen
27. siskur2 mu-na-be2
28. nin-mu dumu an ku3-ge du2-da
29. nir-gal2 me-te-na dingir sag zi
@column 3
1. kalam-ma ti-la
2. nu-du zu iri-na
3. nin ama lagasz{ki} ki gar-ra-me
4. igi ug3-sze3 u3-szi-bar-ra-zu szegx(|IM.A|) he2-gal2-la-am3
5. szul zi lu2 igi mu-bar-ra-zu nam-ti mu-na-su3
6. ama nu-tuku-me ama-mu ze2-me
7. a nu-tuku-me a-mu ze2-me
8. a-mu sza3-ga szu ba-ni-du11 unu6-a ni-du2-e
9. {d}ga2-tum3-du10 mu ku3-zu du10-ga-am3
10. ge6-a ma-ni-nu2
11. {gesz}kiszi17 gal-mu-me za3-mu mu-us2
12. gi:li9-bar a gal-la du3-a-me
13. zi-sza3 mu-szi-i3-gal2
14. an-dul3 dagal-me gissu-zu-sze3
15. ni2 ga-ma-szi-ib2-te
16. szu mah-za sa-ga a2 zi-da-bi
17. nin-mu {d}ga2-tum3-du10 ga2-ra ha-mu-u3-ru
18. iri-sze3 i3-du-e geszkim-mu he2-sa6
19. kur a-ta il2-la nina{ki}-sze3
20. u2-du11 sa6-ga-zu igi-sze3 ha-ma-du
21. {d}lamma sa6-ga-zu giri3-a ha-mu-da-du
22. ga-na ga-na-ab-du11
23. ga-na ga-na-ab-du11
24. inim-ba ha-mu-da-gub
25. ama-mu ma-mu-mu ga-na-de6
26. ensi3 ku3 zu me-te-na-mu
27. {d}nansze nin9 dingir sirara6-ta-mu
28. sza3-bi ha-ma-pa3-de3
29. gu3 de2-a-ni gesz ba-tuku-am3
@column 4
1. nin-a-ni siskur2-ra2-zu-ni
2. gu3-de2-a-asz2 ku3 {d}ga2-tum3-du10-ge szu ba-szi-ti
3. ma2-gur8-ra-na giri3 nam-mi-gub
4. iri-ni nina{ki}-sze3 kar nina{ki}-na-ke4 ma2 bi2-us2
5. ensi2-ke4 kisal dingir sirara6-ta-ka sag an-sze3 mi-ni-il2
6. ninda gesz bi2-tag a sze23 i3-de2
7. {d}nansze mu-na-gen szu12 mu-na-sza4
8. {d}nansze nin uru16 nin me an-kal an-kal-la
9. nin {d}en-lil2-gin7 nam tar-tar-re
10. {d}nansze-mu du11-ga-zu zi-dam
11. sag-bi-sze3 e3-a-am3
12. ensi dingir-re-ne-me
13. nin kur-kur-ra-me ama inim-mu u4-da ma-mu-da
14. sza3 ma-mu-da-ka lu2 1(asz@c)-am3 an-gin7 ri-ba-ni
15. ki-gin7 ri-ba-ni
16. a-ne sag-ga2-ni-sze3 dingir-ra-am3
17. a2-ni-sze3 anzu2{muszen}-dam
18. se11-ba-a-ni-sze3 a-ma-ru-kam
19. zi-da gub3-na pirig i3-nu2-nu2
20. e2-a-ni du3-da ma-an-du11
21. sza3-ga-ni nu-mu-zu
22. u4 ki-szar2-ra ma-ta-e3
23. munus disz-am3 a-ba me-a nu a-ba me-a ni
24. sag-ga2 e3 ki karadinx(|U.SZUR|) mu-ak
25. gi-dub-ba ku3 NE-a szu im-mi-du8
26. dub mul-an du10-ga im-mi-gal2
@column 5
1. ad im-dab6-gi4-gi4
2. 2(asz@c)-kam ur-sag-ga2-am3
3. a2 mu-gur le-um za-gin3 szu im-mi-du8
4. e2-a gesz-hur-bi im-ga2-ga2
5. igi-mu-sze3 dusu ku3 i3-gub
6. {gesz}u3-szub ku3 si# ib2-sa2
7. sig4 nam tar-ra {gesz}u3-szub-ba ma-an-gal2
8. ildag2 zi-da igi-mu gub-ba
9. ti-bu{muszen} lu2-a u4 mi-ni-ib2-zal-zal-e
10. dur3 a2 zi-da lugal-ga2-ke4 ki ma-hur-hur-e
11. ensi2-ra ama-ni {d}nansze mu-na-ni-ib2-gi4-gi4
12. sipa-mu ma-mu-zu ge26 ga-mu-ra-bur2-bur2
13. lu2 an-gin7 ri-ba ki-gin7 ri-ba-sze3
14. sag-ga2-<ni>-sze3 dingir a2-ni-sze3
15. anzu2{muszen}-sze3 se11-ba-a-ni-sze3 a-ma-ru-sze3
16. zi-da gub3-na pirig i3-sze21-sze21-a
17. szesz-mu {d}nin-gir2-su ga-nam-me-am3
18. esz3 e2-ninnu-na du3-ba za-ra ma-ra-an-du11
19. u4 ki-szar2-ra ma-ra-ta-e3-a
20. dingir-zu {d}nin-gesz-zi-da u4-gin7 ki-sza-ra ma-ra-da-ra-ta-e3
21. ki-sikil sag-ga2 e3 ki karadinx(|U.SZUR|) mu-ak
22. gi-dub-ba ku3 NE szu bi2-du8-a
23. dub mul du10-ga bi2-gal2-la-a
24. ad im-da-gi4-a
25. nin9-mu {d}nisaba ga-nam-me-am3
@column 6
1. e2-a du3-ba mul ku3-ba
2. gu3 ma-ra-a-de2
3. 2(asz@c)-kam-ma ur-sag-am3 a2 mu-gur8
4. le-um za-gin3 szu bi2-du8-a
5. {d}nin-dub-kam <e2> e2-a gesz-hur-ba im-mi-se3-se3-ge
6. igi-zu-sze3 dusu ku3 gub-ba u3-szub ku3 si sa2-a
7. sig4 nam tar-ra u3-szub-ba gal2-la
8. sig4 zi e2-ninnu ga-nam-me-am3
9. ildag2 zi-da igi-zu gub-ba
10. ti-bu{muszen} lu2-a u4 mi-ni-ib2-zal-a-sze3
11. e2 du3-de3 igi-zu u3 du10-ga nu-szi-kux(KWU147)-kux(KWU147)
12. {ansze}dur9 a2 zi-da lugal-za3-ke4 ki ma-ra-hur-hur-a-sze3
13. ze2-me e2-ninnu mur ni-is-ku-gin7 ki im-szi-hur-e
14. na ga-ri na-ri-mu he2-dab5
15. gir2-su{ki} e2 sag ki lagasz{ki}-sze3 giri3-zu ki i3-bi2-us2
16. e2 nig2-gur11-<ra>-za kiszib3 u3-mi-kur2 gesz u3-ma-ta-gar
17. lugal-zu {gesz}gigir u3-mu-DI
18. {ansze}dur9{ur3} u3-szi-la2
19. {gesz}gigir-bi ku3 NE za-gin3-na szu u3-ma-ni-tag
20. ti mar-uru5-a u4-gin7 i3-e3
21. an-kar2 a2 nam-ur-sag-ka mu10 u3-ma-ni-du11
22. szu-nir ki-ag2-ni u3-mu-na-dim2
23. mu-zu u3-mi-sar
24. balag ki-ag2-ni uszumgal kalam-ma
25. gesz-gu3-di mu tuku nig2 ad gi4-gi4-ni
26. ur-sag nig2-ba-e ki-ag2-ra
@column 7
1. lugal-zu en {d}nin-gir2-su
2. e2-ninnu anzu2{muszen}-babbar2-ra u3-mu-na-da-kux(KWU147)-re
3. tur du11-ga-zu mah du11-ga-am3 szu ba-a-szi-ib2-ti
4. en-na sza3 an-gin7 su3-ra2-ni
5. {d}nin-gir2-su dumu {d}en-lil2-la2-ka za-ra ma-ra-hun-ge26-e
6. gesz-hur e2-a-na ma-ra-pa3-pa3-de3
7. ur-sag-e me-ni gal-gal-la-am3
8. szu ma-ra-ni-ib2-mu2-mu2
9. sipa zi gu3-de2-a
10. gal mu-zu gal i3-ga-tum3-mu
11. inim {d}nansze-e mu-na-du11-ga-asz
12. sag sig ba-szi-gar
13. e2 nig2-gur11-ra-na kiszib3 bi2-kur2
14. gesz im-ma-ta-gar
15. gu3-de2-a gesz-a mu-gub-gub
16. gesz-e mu10 im-e
17. {gesz}mes-e sag bi2-sa6
18. {gesz}ha-lu-ub2-ba tun3 bi2-bar
19. {gesz}gigir za-gin3-sze3 <si> mu-na-a-sa2
20. dur9{ur3}-bi pirig-kas4-e-pa3-da
21. im-ma-szi-la2-la2
22. szu-nir ki-ag2-ni mu-na-dim2
23. mu-ni im-mi-sar
24. balag ki-ag2-e uszumgal kalam-ma
25. gesz-gu3-di mu tuku nig2 ad gi4-gi4-ni
26. ur-sag nig2-ba-e ki-ag2-ra
27. lugal-ni en {d}nin-gir2-su-ra
28. e2-ninnu anzu2{muszen}-babbar2-ra
29. mu-na-da-kux(KWU147)-kux(KWU147)
30. e2-a hul2-la i3-na-ni-kux(KWU147)
@column 8
1. gu3-de2-a esz3 e2-ninnu-ta zalag-ga nam-ta-e3
2. 2(asz@c)-kam-ma e2-sze3 u4-u3-de3 bi2-dab
3. ge6-ge6 ba-an-dab
4. du6-du6 mu-si-ig i5-gar mu-gi4
5. ah-du11-ga gir2-ta im-ta-gar
6. szu-ga-lam ki husz ki di-ku5-ne
7. ki {d}nin-gir2-su-ke4 kur-kur-ra igi mi-ni-gal2-la-sze3
8. udu i3 gukkal masz2 niga ensi2-ke4
9. asz2-gar3 gesz nu-zu kusz-ba mi-ni-dab5-dab5
10. li {gesz}u2-sikil kur-ra-kam izi-a bi2-si-si
11. szim erin ir-szim dingir-ra-kam
12. i3-bi2-bi mu-du3
13. lugal-<ni>-ir ug3-ga2 mu-na-zi szu12 mu-na-de6
14. ub-szu-kin-na-ka mu-na-gen giri17 szu mu-na-gal2
15. lugal-mu {d}nin-gir2-su en a husz gi4-a
16. en zi a kur gal-e ri-a
17. szul ka-tar nu-tuku
18. {d}nin-gir2-su e2-zu ma-ra-du3-e
19. geszkim-mu nu-mu
20. ur-sag nig2-du7-e gu3 ba-a-de2
21. dumu {d}en-lil2-la2 en {d}nin-gir2-su
22. sza3-bi nu-mu-u3-da-zu
23. sza3 ab-gin7 zi-zi-zu
24. {gesz}esi-gin7 ga2-ga2-zu
25. a e3-a-gin7 gu3 nun di-zu
26. a-ma-ru12-gin7 u2-ru14 gul-gul-zu
27. u4-gin7 ki-bala-sze3 du7-du7-zu
@column 9
1. lugal-mu sza3-zu a e3-a u2 nu-la2-zu
2. ur-sag sza3 an-gin7 su3-ra2-zu
3. dumu {d}en-lil2-la2 en {d}nin-gir2-su
4. ge26 a-na mu-u3-da-zu
5. 2(asz@c)-kam-ma-sze3 nu2-a-ra nu2-a-ra
6. sag-ga2 mu-na-gub ul4!(GIR2) mu-da6-da6-e
7. ma-du3-na ma-du3-na
8. ensi2 e2-mu ma-du3-na
9. gu3-de2-a e2-mu du3-da geszkim-bi ga-ra-ab-szum2
10. garza-ga2 mul-an ku3-ba gu3 ga-mu-ra-a-de2
11. e2-mu e2-ninnu an-ne2 ki gar-ra
12. me-bi me gal-gal me-me-a diri-ga
13. e2 lugal-bi igi su3 il2-il2
14. anzu2{muszen}-gin7 szeg12 gi4-a-bi-sze3
15. an im-szi-dub2-dub2
16. me-lam2 husz-bi an-ne2 im-us2
17. e2-ga2 ni2 gal-bi kur-kur-ra mu-ri
18. mu-bi-e an-za3-ta kur-kur-re gu2 im-ma-si-si
19. ma2-gan me-luh-ha kur-bi-ta im-ma-ta-e11-de3
20. ge26 {d}nin-gir2-su a husz gi4-a
21. ur-sag gal ki {d}en-lil2-la2-ka
22. en gaba-ri nu-tuku
23. e2-mu e2-ninnu-ga2 en kur-ra ab-si-a
24. tukul-mu szar2-ur3 kur szu-sze3 gar-gar
25. igi husz-a-mu kur-re nu-um-il2
26. a2-bad-a-mu lu2 la-ba-ta-e3
@column 10
1. a-ugu4-mu nam-gal ki-ag2-da
2. lugal a-ma-ru {d}en-lil2-la2
3. igi husz-a-ni kur-da nu-il2
4. {d}nin-gir2-su ur-sag {d}en-lil2-la2
5. mu-sze3 mu-sa4
6. me 5(u@c)-a za3 mi-ni-kesz2
7. {gesz}banszur mu-il2
8. szu-luh si bi2-sa2
9. szu si sa2-a-mu an ku3-ge u3-a ba-zi-ge
10. nig2 szu-ga2 du10-ga-am3
11. a-ugu4-mu du10-ga-bi mu-gu7
12. an lugal dingir-re-ne-ke4
13. {d}nin-gir2-su lugal iszib an-na
14. mu-sze3 mu-sa4
15. ti-ra-asz2 abzu-gin7
16. nam-nun-na ki im-ma-ni-gar
17. sza3-bi-a iti-da u4-sakar-ra
18. me gal-gal ezem an-na-mu szu gal ma-du7-du7
19. e2-husz ki husz-mu
20. musz-husz-gin7 ki szur2-ra bi2-du3
21. ki-bala-ga2 nu-mi-ib2-du11-ga
22. u4 sza3-mu um-szi-mi-ri2-a
23. musz-ze2-gur5-a-gin7 usz ma-a-u3-KU-e
24. e2-babbar2 ki a2 ag2-ga2-ga2
25. ki {d}utu-gin7 dalla-a-ga2
26. ki-ba {d}isztaran-gin7 di iri-ga2 si ba-ni-ib2-sa2-e
27. e2 ba-gara2 ki banszur-ra-mu
28. dingir gal-gal lagasz{ki}-a-ke4-ne
29. gu2 ma-si-si-ne
@column 11
1. e2-mu e2 sag-kal kur-kur-ra
2. a2 zi-da lagasz{ki}
3. anzu2{muszen} an-szar2-ra sig4 gi4-gi4
4. e2-ninnu e2 nam-lugal-mu
5. sipa zi gu3-de2-a
6. u4 szu zi ma-szi-tum3-da
7. an-sze3 szegx(|IM.A|)-e gu3 ba-de2
8. an-ta he2-gal2 ha-mu-ra-ta-du
9. ug3-e he2-gal2-la szu he2-a-da-pesz-e
10. e2-ga2 usz ki gar-ra-bi-da
11. he2-gal2 he2-da-dub
12. GAN2 gal-gal-e szu ma-ra-ab-il2-e
13. e pa5 gu2-bi ma-ra-ab-zi-zi
14. du6-du6 ki a nu-e11-da
15. a ma-ra-e11-de3
16. ki-en-gi-re6 i3 diri mu-da-de2
17. siki diri mu-da-la2
18. u4 temen-mu ma-si-ge4-na
19. e2-mu u4 szu zi ma-szi-tum3-da
20. hur-sag ki {tu15}mer tusz-a-sze3
21. giri3-mu ki i3-bi2-us2
22. nita a2 diri-ke4 {tu15}mer-e hur-sag ki sikil-ta
23. im si ma-ra-ab-sa2-e
24. ug3-e zi-sza3-gal2 u3-ma-szum2
25. lu2 dili lu2 min-da kin mu-da-ak-ke4
26. ge6-a-na i3-ti ma-ra-e3-e3
27. e-bar7-GAN2 u4-<<ma>>-dam ma-ra-e3-e3
@column 12
1. e2 u4-de3 ma-ra-du3-e
2. ge6-e ma-ra-ab-mu2-mu2
3. sig-ta {gesz}ha-lu-ub2
4. {gesz}NE-HA-GAG mu-ra-ta-e11-de3
5. igi-nim-ta {gesz}erin {gesz}szu-ur2-me {gesz}za-ba-lum ni2-bi-a ma-ra-an-tum3
6. kur {gesz}esi-a-ka
7. {gesz}esi ma-ra-ni-tum3
8. kur na-ka na gal hur-sag-ga2
9. lagab-ba ma-ra-ku5-e
10. u4-bi-a a2-zu izi bi2-tag
11. geszkim-mu ha-mu-u3-zu
12. gu3-de2-a i3-zi u3-sa-ga-am3
13. i3-ha-luh ma-mu-dam
14. inim du11-ga {d}nin-gir2-su-ka-sze3
15. sag sig ba-szi-gar
16. masz2 babbar2-ra szu mu-gid2-de3
17. masz2-a szu ni-gid2 masz2-a-ni i3-sa6
18. gu3-de2-a sza3 {d}nin-gir2-su-ka
19. u4-dam mu-na-e3
20. gal mu-zu gal i3-ga-tum2-mu
21. ensi2-ke4 iri-na lu2 dili-gin7
22. na-ri ba-ni-gar
23. ki lagasz{ki}-e dumu ama dili-a-gin7 sza3 mu-na-asz-e
24. gesz szu mu-du8 {gesz}ad2 mu-zi
25. u2-gur5 mu-gar inim du11-ga bi2-gi4
26. szer7-da e2-ba im-ma-an-gi4
@column 13
1. u3-sa-an bar-us2-sa eme i3-du8
2. siki udu gan-na-kam szu-a mi-ni-gar-gar
3. ama-a dumu-da gu3 nu-ma-da-de2
4. dumu-u3 ama-ni-ra gu3 du3-a
5. nu-ma-na-du11
6. ARAD2 a2-gesz-tag tuku-ra
7. lugal-a-ni sag nu-ma-da-dub2
8. geme2 lu2 nam-ra2 hul mu-na-ak
9. nin-a-ni igi-na nig2 nu-mu-na-ni-ra
10. ensi2 e2-ninnu du3-ra
11. gu3-de2-a-ar i5-gar-bi lu2-u3 nu-ma-<na>-ni-gar
12. ensi2-ke4 iri mu-ku3
13. izi im-ma-ta-la2
14. uzug5-ga ni2-gal2 lu2-gi-AN
15. iri-ta ba-ta-e3
16. pisan u3-szub-ba-sze3 masz2 ba-szi-nu2
17. sig4 masz2-e bi2-pa3
18. zu2 al-bi-sze3 igi zi ba-szi-bar
19. sipa mu pa3-da {d}nansze-ke4 nam-nun-na ni-gar
20. pisan u3-szub-ba gesz bi2-hur-ra-ni
21. zu2 al nam-nun-na mu-ni-gar-ra-ni
22. anzu2{muszen} szu-nir lugal-la-na-kam
23. uri3-sze3 bi2-mul
24. u5 1(bur3) 1(esze3)-sze3 iri mu-na-ku3-ge
25. u5 mu-na-sikil-e
26. li {gesz}u2 sikil kur-ra-kam izi-a bi2-si-si
27. szim erin ir-szim dingir-ra-kam i3-bi2-bi mu-du3
28. u4 siskur2-ra mu-na-a-gal2
29. ge6 szu12-de3 mu-na-zal-e
@column 14
1. {d}a-[nun-na] ki lagasz#[{ki}]
2. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-de3
3. gu3-de2-a siskur2-ra2-zu-[a]
4. mu-da-an-szu4-szu4-ge-esz2
5. sipa zi gu3-de2-a hul2-la-gin7
6. im-ma-na-ni-ib2-gar
7. u4-ba ensi2-ke4 kalam-ma-na zi-ga ba-ni-gar
8. ma-da gu2-sag szar2-szar2-ra-na
9. gu2-edin-na {d}nin-gir2-su-ka-ka
10. zi-ga ba-ni-gar
11. iri du3-a a2-dam gar-ra-na
12. gu2-gesz-bar-ra {d}nansze-ka
13. zi-ga ba-ni-gar
14. gu4 husz zi-ga gaba gi4 nu-tuku
15. {gesz}erin babbar2-ra lugal-bi-ir dab6-ba
16. im-ru-a {d}nin-gir2-su-ka-ka
17. zi-ga mu-na-gal2
18. szu-nir mah-bi lugal-kur-dub2 sag-bi-a mu-gub
19. pesz10-gal2 gaba-gal2 a-ta e3-a
20. i7 mah a diri he2-gal2-bi bara3-bara3
21. im-ru-a {d}nansze-ka
22. zi-ga mu-na-gal2
23. u5 ku3 szu-nir {d}nansze-kam sag-bi-a mu-gen
24. gu masz-ansze edin-na la2-a
25. ni-is-ku bir3 mu-tuku bir3 {d}utu ki-ag2
26. im-ru-a {d}inanna-ka zi-ga mu-na-gal2
27. asz-me szu-nir {d}inanna-kam sag-bi-a mu-gen
28. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-de3
@column 15
1. [...]
2. [...]
3. [...]
4. [...] gir2 [...]
5. szu-ni [...] x [...] gar
6. elam elam-ta mu-na-gen
7. szuszin{ki} szuszin-ta mu-na-gen
8. ma2-gan me-luh-ha kur-bi-ta gu2 gesz mu-na-ab-gal2
9. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-de3
10. gu3-de2-a iri-ni gir2-su{ki}-sze3 gu2 mu-na-si-si
11. {d}nin-za3-ga-da a2 mu-da-ag2
12. uruda{da}-ni sze mah re6-a-gin7
13. gu3-de2-a lu2 e2 du3-a-ra
14. mu-na-ab-us2-e
15. {d}nin-sikil-a-da a2 mu-da-ag2
16. {gesz}ha-lu-ub2 gal-gal {gesz}esi {gesz}ab-ba-bi
17. ensi2 e2-ninnu du3-ra
18. mu-na-ab-us2-e
19. kur {gesz}erin-na lu2 nu-kux(KWU147)-kux(KWU147)-da
20. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
21. gir2 mu-na-ni-gar
22. {gesz}erin-bi tun3 gal-e im-mi-ku5
23. szar2-ur3 a2 zi-da lagasz{ki}-a
24. tukul a-ma-ru lugal-la-na-sze3
25. tun3 im-ma-bar
26. musz mah-am3 a-e im-diri-ga-am3
27. hur-sag {gesz}erin-<na-ta> ad {gesz}erin-na
28. hur-sag {gesz}szu-ur2-me-ta
29. ad {gesz}szu-ur2-me
30. hur-sag {gesz}za-ba-lum-ma-ta
31. ad {gesz}za-ba-lum
32. {gesz}u3-<suh5> gal-gal {gesz}tu-lu-bu-um
33. {gesz}e-ra-num2
34. ad gal-gal-bi diri-diri-ga-bi
35. kar mah ka2-sur-ra-ke4
@column 16
1. [gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ra]
2. [im-ma-na-us2]
3. [kur na lu2 nu-kux(KWU147)-kux(KWU147)-da]
4. [gu3-de2-a] en {d}nin-gir2-su-[ke4]
5. gir2 mu-[na-ni-gar]
6. na gal-gal-bi lagab-ba mi-ni-de6
7. ma2 ha-u3-na ma2 na-lu-a
8. esir2 a-ba-al esir2 IGI-esir2 im-babbar2-ra
9. hur-sag ma2-ad-ga-ta
10. nig2-gur11 ma2 sze GAN2 de6-a-gin7
11. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ra
12. im-ma-na-us2
13. ensi2 e2-ninnu du3-ra
14. nig2 gal-gal-e szu mu-na-ab-il2
15. hur-sag uruda-ke4 ki-masz-ta
16. ni2-bi mu-na-ab-pa3
17. uruda-bi gi diri-ba mu-ni-ba-al
18. lu2 e2 lugal-na du3-dam
19. ensi2-ra ku3-sig17 kur-bi-ta
20. sahar-ba mu-na-tum3
21. gu3-de2-a ku3 NE-a kur-bi-ta mu-na-ta-e11-de3
22. gug gi-rin-e me-luh-ha-ta
23. szu mu-na-pesz-e
24. kur nu11-ta nu11 mu-na-ta-e11-de3
25. sipa-de3 e2 ku3-ga mu-du3-e
26. ku3-dim2 im-da-tusz
27. e2-ninnu za mu-du3-e zadim im-da-tusz
28. uruda nagga-a mu-du3-e
29. sanga simug {d}nin-tu kalam-ma-ke4
30. igi-ni-sze3 si im-sa2
31. na4-szu-min-e u4-da-am3 sig4 mu-na-ab-gi4
32. {na4}esi na4 szu-ke4
@column 17
1. [...] min [...] pesz
2. [gesz-kin]-ti [...] nam [...] sze mah re6-a-gin7
3. [...] mu-[na-ni]-gar
4. [...]
5. u4-[u4] mu-[na-gid2]
6. gex(DUGUD)-gex(DUGUD) mu-na-gid2
7. nam e2 du3-da lugal-la-na-sze3
8. u3 ge6-an-na nu-um-kux(KWU147)-kux(KWU147)
9. u3 an-ba-ra sag nu-mi-ib2-du3-e
10. igi zi bar-ra {d}nansze-kam
11. {d}en-lil2-la2 lu2 sza3-ga-na-kam
12. ensi2 [sza3]-ge [pa3-da] {d}nin-gir2-su-ka-kam
13. gu3-de2-a unu6 mah-a du2-da
14. {d}ga2-tum3-du10-ga-kam
15. {d}nisaba-ke4 e2 gesztu2-ke4
16. gal2 mu-na-tak4
17. e2-a {d}en-ki-ke4 gesz-hur-bi si mu-na-sa2
18. e2 me-lam2-bi an-ne2 us2-sa
19. me-bi an ki-da gu2 la2-a
20. lugal-bi en igi husz il2-il2
21. ur-sag {d}nin-gir2-su me3 gal zu-bi
22. e2-ninnu anzu2{muszen}-babbar2-sze3
23. gu3-de2-a sig-ta ba-szi-gen
24. nim-sze3 u5 izi-ka
25. nim-ta ba-szi-gen sig-sze3 u5 izi-ka
26. GAN2 zi-dam esz2 i3-gar-gar
27. a2-ba gesz bi2-gar ni2-te-ni mu-zu
28. hul2-la-gin7 im-ma-na-ni-ib2-gar
29. u3-te-am3 e2 libir-ra-asz2 ra2-zu-a ba-gen
@column 18
1. gu3-de2-a bara2-gir2-nun-na-ta
2. sza3 mu-na-hun-ge26-e
3. u4 im-zal a mu-tu17
4. me-te-ni mu-gi
5. {d#}utu he2-gal2# mu-na-ta-e3
6. gu3#-de2-a [2(asz@c)]-kam-asz2 iri ku3-[sze3] im-ma-[ta]-e3#
7. gu4 du7# masz2 du7-re6 gesz bi2-tag
8. e2-e im-ma-gen
9. giri17 szu im-ma-gal2
10. dusu ku3 {gesz}u3-szub zi nam tar-ra
11. e2-[ninnu-sze3] mu-[il2]
12. [al-e sa] mu-la2 sag il2 mu-gen
13. {d}lugal-kur-dub2 igi-sze3 mu-na-gen
14. {d}ig-alim-ke4 gir2 mu-na-ga2-ga2
15. {d}nin-gesz-zi-da dingir-ra-ni
16. szu mu-da-gal2-gal2
17. pisan u3-szub-ka a-sa-ga i3-ak
18. ensi2-ra a-dab6 si-im a2-la2 mu-na-du12-am3
19. zu2 al sig4-bi sag im-mi-du8
20. lal3 i3-nun i3-du10-nun-na al im-ma-ni-tag
21. szembulug |SZIMxPI| gesz hi-a
22. uh-sze3 im-mi-ak
23. dusu ku3 mu-il2 u3-szub-e im-ma-gub
24. gu3-de2-a im u3-szub-ba ni-gar
25. nig2-du7 pa bi2-e3
26. e2-a sig4-bi pa e3 mu-ni-ga2-ga2
27. kur-kur-re i3 mu-da-su3-e
28. erin mu-da-su3-e
@column 19
1. iri-ni ki lagasz{ki}-e se11-li2-a
2. u4 mu-di3-ni-ib2-zal-e
3. u3-szub mu-dub2 sig4 had2-de3 ba-szub
4. zu2 al im aga3-ri2-na-ba-sze3
5. igi zi ba-szi-bar
6. |SZIMxPI| ha-szu-ur2 szembulug-a
7. sag im-<ma>-ni-du8
8. sig4 u3-szub-ba mu-ni-gar-ra-ni
9. {d}utu im-da-hul2
10. aga3-ri2 i7 mah-gin7 zi-ga-na
11. lugal {d}en-ki-<ke4> nam mu-[na]-tar
12. [sig4] mu-gar u3-[szub] e2-a i3-kux(KWU147)
13. pisan u3-szub-ba-ta sig4 ba-ta-il2
14. men ku3 an-ne2 il2-la
15. sig4 mu-il2 ug3-ga2-na mu-re6
16. bir3 ku3 {d}utu sag bala-e-dam
17. sig4-e e2-sze3 sag il2-la-bi
18. ab2 {d}nanna tur3-ba rin2-rin2-dam
19. sig4 mu-gar e2-a mu-lah5
20. e2-a gesz-hur-bi im-ga2-ga2
21. {d}nisaba sza3 szid zu-am3
22. lu2-tur gibil-bi e2 du3-gin7
23. igi-ni u3 du10-ga nu-szi-kux(KWU147)-kux(KWU147)
24. ab2 amar-bi-sze3 igi gal2-la-gin7
25. e2-sze3 TE-TE-ma im-szi-gen
26. lu2 ninda tur ka-a gub-ba-gin7
27. re7-e nu-szi-kusz2-u3
28. sza3 lugal-na u4-dam mu-e3
@column 20
1. gu3-de2-a-ar inim {d}nin-gir2-su-ka uri3-am3 mu-du3
2. sza3 gu3 di e2 du3-da-ka-na
3. i5-gar sa6-ga-a lu2 <im>-ma-a-gar
4. hul2-la-gin7 im-ma-na-ni-ib2-gar
5. masz-a szu i3-gid2 masz-a-ni i3-sa6
6. a-mer-e sze ba-se3 igi-bi si ib2-sa2
7. gu3-de2-a sag-sze3 nu2
8. mu-nu2 inim mu-na-ta-e3
9. e2 lugal-na-ka du3-bi
10. e2-ninnu an ki-ta bad-bi
11. igi#-a mu-na-a-gal2
12. hul2-la-gin7 im-[ma-na]-ni#-ib2#-gar#
13. gu mu-ba-ra me szu im-du7-du7
14. uz-ga ku3-ge esz3 mu-ga2-ga2
15. e2-a {d}en-ki-ke4 temen mu-si-ge
16. {d}nansze dumu eridu{ki}-ke4 esz-bar kin-ge26 mu10 ba-ni-du11
17. ama lagasz{ki} ku3 {d}ga2-tum3-du10-ke4
18. sig4-bi kur-kux(KWU147)-a mu-ni-du2
19. {d}ba-ba6 nin dumu-sag an-na-ke4
20. i3 szim erin-na ba-ni-su3
21. e2-e en ba-gub la-gal ba-gub
22. me-e szu si im-ma-sa2
23. {d}a-nun-na u3 di-de3 im-ma-szu4-szu4-ge-esz2
24. gu3-de2-a lu2 e2 du3-a-ke4
25. e2-a dusu-bi men ku3 sag-ga2 mu-ni-gal2
26. usz mu-gar a2-gar ki im-mi-tag
27. sa2 mu-se3 sig4-ga gu bi2-dub2
@column 21
1. e2-a silim 2(asz@c)-nam nam-mi-se3
2. gu kurun3-ba sag gal2-la-am3
3. e2-a silim 3(asz@c)-am3 nam-mi-se3
4. anzu2{muszen} amar-a a2 pag-am3
5. e2-a silim 4(asz@c) nam-mi-se3
6. pirig-tur pirig husz-a gu2-da la2-am3
7. e2-a sa2 5(asz@c)-am3 nam-mi-se3
8. an si-<ga> su2-lim il2-la-am3
9. e2-a sa2 6(asz@c)-am3 nam-mi-se3
10. u4 sa2 du11-ga hi-li gur3-am3
11. e2-a sa2 7(asz@c) nam-mi-se3
12. e2-ninnu i3-ti u4 zal-la kalam si-am3
13. gesz ka2-na im-ga2-ga2-ne
14. an se3-ga men il2-la-am3
15. gesz ka2-na-ta ba-ta-KU
16. e2-mah an-da gu2 la2-am3
17. e2 mu-du3 gesz-e im-ma-ru
18. bugin {d}nanna sag kesz2 {d}en-ki-kam
# (cf:xix:18)
19. e2 hur-sag-gin7 im-mu2-mu2-ne
20. murux(DUGUD)-gin7 an-sza3-ge im-mi-i3-ib2-diri-diri-ne
21. gu4-gin7 si im-mi-ib2-il2-il2-ne
22. gesz-GAN2-abzu-gin7 kur-kur-ra sag ba-ni-ib2-il2-ne
23. e2-e hur-sag-gin7 an ki-a sag an-sze3 mi-ni-ib2-il2
24. erin duru5 ki u2 rib mu2-a-am3
25. e2-ninnu sig4 ki-en-gi-ra2-ka hi-li mu-ni-ib2-du8-du8
26. e2-a gesz im-ga2-ga2-ne
27. uszum abzu tesz2-ba e3-de3-dam
28. inim an-na im-mi-ib2-u3-u3-dam
@column 22
1. musz-mah hur-sag-ga2 nam ak-am3
2. e2 gi gur5-bi musz kur-ra tesz2-ba nu2-am3
3. sa-du2-bi# erin duru5 ha-szu#-ur2-ra szu he2-tag-ga-am3
4. aga3 erin igi u6 di-bi-a erin babbar2 im-ga2-ga2-ne
5. szim zi i3-du10-nun-ka mu10 ba-ni-ib2-e-ne
6. e2 im-du8-a-bi he-nun abzu szu tag-ga-am3
7. a-NIG2-ka-bi im-szi-ib2-la2-ne
8. esz3 e2-ninnu szu |E2xBAD|? an-na-ka gar-gar-a-am3
9. ensi2-ke4 e2 mu-du3 mu-mu2
10. kur gal-gin7 mu-mu2
11. temen abzu-bi dim gal-gal ki-a mi-ni-si-si
12. {d}en-ki-da e2-an-gur4-ra-ka
13. sza3 mu-di3-ni-ib2-kusz2-u3
14. temen an-na ur-sag-am3 e2-e im-mi-dab6
15. ki-a-nag dingir-re-<ne>-ka a im-na8-na8-a
16. e2-ninnu dim gal mu-gi
17. abgal2-bi mu-du3
18. iri-na {gesz}asal2 du10-bi mu-du3
19. gissu-bi mu-la2
20. {gesz}szar2-ur3-bi uri3 gal-gin7 lagasz{ki}-da im-da-si
# (cf:xx:1)
21. szu-ga-lam ki husz-ba im-mi-i3-gar
22. su-zi bi2-du8-du8 bara2-gir2-nun-na ki di-ku5-ba
23. u2-a lagasz{ki} gu4 gal-gin7 a2 ba-il2-il2
24. na gal-gal lagab-ba mi-ni-re6-a-<na>
@column 23
1. mu dili-a mu-re6 mu dili-a mu-ak
2. u4 2(asz@c) u4 3(asz@c) nu-ma-da-ab-zal
3. a2 u4-da 1(asz@c)-ta mu-du3
4. u4 7(asz@c)-kam-ma-ka e2-e im-mi-dab6
5. na da-bi kun-sze3 mu-nu2
6. szim#-sze3 mu-dim2-dim2
7. e2-a mi-ni-szu4-szu4
8. na kisal mah-a <im>-mi-ru2-a-na
9. na-ru2-a lugal kisal si
10. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
11. gir2-nun-ta mu-zu
12. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
13. na ka2-sur-ra bi2-ru2-a-<na>
14. lugal a-ma-ru {d}en-lil2-la2
15. gaba-szu-gar nu-tuku
16. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
17. igi zi mu-szi-bar
18. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
19. na igi u4 e3-a-<ka> bi2-ru2-a-<na>
20. lugal u4 gu3 di {d}en-lil2-la2
21. en gaba-ri nu-tuku
22. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
23. sza3 ku3-ge bi2-pa3
24. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
25. na igi szu-ga-lam-ma-ka bi2-du3-a-<na>
26. lugal mu-ni-sze3 kur KU-KU-e
27. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
28. gu-za-ni mu-ge
29. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
30. na igi e2 urua-ga-ka bi2-du3-a-<na>
@column 24
1. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
2. nam du10 mu-ni-tar
3. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
4. na a-ga {d}ba-ba6-ka bi2-ru2-a-<na>
5. e2-ninnu igi an-na-ke4 zu
6. {d}ba-ba6 zi-sza3-gal2 gu3-de2-a
7. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
8. e2 lugal-na zi-de3-esz2 mu-du3
9. sipa zi gu3-de2-a an ki im-da-mu2
10. u4-sakar gibil-gin7 men bi2-il2
11. mu-bi kur-sza3-sze3
12. pa bi2-e3
13. gu3-de2-a e2 {d}nin-gir2-su-ka
14. {d}utu-gin7 dugud-ta ba-ta-e3
15. hur-sag za-gin3-na-gin7 mu-mu2
16. hur-sag nu11-babbar2-ra-gin7
17. u6 di-de3 ba-gub
18. dub-la2-bi am-gin7 mu-szu4-szu4
19. uszum-bi ur-mah-gin7 szu-ba bi2-nu2-nu2
20. gi-gun4-bi ab-zu-gin7 ki sikil-e bi2-mu2
21. uri3-bi dara3 ku3 abzu-gin7
22. si ba-mul-mul
23. u4-sakar gibil an-na gub-ba-gin7
24. gu3-de2-a e2 {d}nin-gir2-su-ka
25. u6 di-de3 ba-gub
26. e2-a dub-la2-bi szu4-szu4-ga-bi
27. la-ha-ma abzu-da szu4-ga-am3
@column 25
1. e2 gesz gar-ra-bi a-ge6 ambar mah musz-a sig-ga-am3
2. e2 ka gid2-da-bi
3. an-bar-bar-ra ni2 gal2-la-am3
4. e2 e2-dul4-la-bi nu11 an-sza3-ge diri-ga-am3
5. ka2 ki-lugal-kux(KWU147)-bi-ta
6. hu-ri2-in am-sze3 igi il2-il2-dam
7. {gesz}ti ka2-e us2-sa-bi
8. nir-an-na an-ne2 us2-sa-am3
9. gesz-ka2 an-na-bi e2-ninnu u4 du11-ba gu3 di tesz2-ba gub-ba-am3
10. ugur2-igi-bi ni2 il2-il2-a-bi
11. igi u6 di dingir-re-ne-kam
12. e2-a a-mer babbar2 mu-ru-gu2-ni
13. hur-sag za-gin3-na an ki-a ki he2-us2-sa-am3
14. kin-sig17 unu6 gal mu-ga2-ga2-ne
15. bur ku3-sig17 lal3 gesztin de2-a
16. an-ne2 szu4-ga-am3
17. e2-nu2-da mu-du3-ne
18. kur szar2-da mes ku3 abzu-a
19. kurun3 il2-la-am3
20. mu-du3 szu im-ta-gar-ra-ta
21. sza3 dingir-re-ne gu2-bi gi4-a-am3
# (cf:i:5-9)
22. sipa zi gu3-de2-a gal mu-zu
23. gal i3-ga-tum2-mu
24. a-ga tukul la2 ka2 me3-ba
25. ur-sag szeg9-sag-asz3 sag-ar-bi
26. im-ma-ab-dab5-be2
27. igi iri{ki}-sze3 ki ni2 il2-ba
28. ur-sag 7(asz@c)-am3 im-ma-ab-dab5-e
@column 26
1. szu-ga-lam ka2 me-lam2-ba
2. uszum {gesz}geszimmar-bi im-ma-ab-dab5-be2
3. igi-u4-e3 ki nam tar-re-ba
4. szu-nir {d}utu sag alim-ma
5. im-ma-da-si-ge
6. ka2-sur-ra igi u6 di-ba
7. ur-mah ni2 dingir-re-ne-kam
8. im-ma-ab-dab5-e
9. tar-sir2-sir2 ki a2 ag2-ba
10. ku-li an-na uruda-bi
11. im-ma-ab-dab5-e
12. a-ga {d}ba-ba6 ki sza3 kusz2-ba
13. ma2-gi4-lum gu4 alim-bi-da
14. im-ma-ab-dab5-e
15. ur-sag ug5-ga i3-me-sza-ke4-esz2
16. ka-bi ki-a-nag-sze3 mu-gar
17. mu-bi mu-ru dingir-re-ne-ka
18. gu3-de2-a ensi2 lagasz{ki}-ke4
19. pa e3 ba-ni-a
20. ig {gesz}erin e2-a szu4-ga-bi
21. {d}iszkur an-ta gu3 nun di-da-am3
22. e2-ninnu sag-kul-bi idim
23. {gesz}nu-kusz2-bi ur-mah
24. si-gar-bi-ta musz-sza3-tur3 musz-husz
25. am-sze3 eme e3-de3
26. ga-du ig-e u5-us2-sa-bi
27. ug nemurx(|PIRIG.TUR|) tur-tur szu-ba du2-ru-na-am3
28. e2-a gag gesz-ur3 ku3 mu-si-ge4-ne
29. uszum lu2-sze3 szu ib2-gar-ra-am3
30. ig-ba esz2 ku3 im-la2-ne
@column 27
1. {d}nerah ku3 abzu dar-a-am3
2. e2 sa la2-a-bi kesz3{ki} aratta{ki} na ri-ga-am3
3. e2 sa du8-a-bi pirig husz-am3
4. kalam-ma igi mi-ni-ib2-gal2
5. dili-du igi-bi nu-ma-dab-be2
6. e2-ninnu ni2-bi kur-kur-ra
7. tug2-gin7 im-dul4
8. e2 ku3 NE-a an-ne2 ki gar-ra
9. szembi2-zi-da szu tag du11-ga
10. sze-er-zi an-na-ka i3-ti-gin7 e3-a
11. e2 igi-bi kur gal ki us2-sa
12. sza3-bi nam-szub szer3 ha-mun
13. bar-bi an e2 mah he2-gal2-la zi-ga
14. gu2-en bar-ra-bi
15. ki di ku5 {d}a-nun-ke4-ne
16. a-lal3-bi-ta inim szu12-da
17. kur6-bi-da he2-gal2 dingir-re-ne-kam
18. uri3 e2-da si-si-ga-bi
19. anzu2{muszen} kur-musz-a-da he2-bad-ra2-am3
20. e2-ninnu im-bi im ha-mun
21. i7 edin-ta e11-da
22. lugal-bi en {d}nin-gir2-su-ke4
23. sza3 ku3-ge bi2-pa3
24. szim zi-gin7 sag-ga2 mi-ni-ib2-de2
@column 28
1. gu3-de2-a sze-er-zi an-na-ka
2. szu tag ba-ni-du11
3. e2 gu4-bi-ta
4. i3 kux(KWU147) ga kux(KWU147)
5. udun mah-bi-ta
6. gug2 gal si gal
7. gir2-PA-na-bi
8. gu4 gu7 udu gu7
9. e2 ki kur6-bi uz-ga ab-ga2-ga2
10. ne-sag-bi
11. kur gesztin bi-bi-ze2
12. e2-bappir3-bi-ta
13. i7 idigna a u3-ba gal2-la-am3
14. e2 nig2-gur11-bi-a za ku3 nagga
15. e2 {gesz}gigir-ra-bi
16. kur ki-a gub-ba
17. a-ga balag-a-bi gu4 gu3 nun di
18. kisal-bi szu12 ku3 si-im a2-la2
19. kun na4 e2-a nu2-a-bi
20. hur-sag ul nun-ne2-esz2 nu2-am3
21. kun nagga ganun-sze3 da-a-bi
22. nu11 kur-sze3 igi su3 il2-dam
23. {gesz}kiri6-MI-edin e2-sze3 si-ga-bi
24. kur gesztin bi-bi-ze2 ki IM-NE-e mu2-am3
@column 29
1. na 7(asz@c) e2-e dab6-ba-bi
2. nig2 lugal-bi-da sza3 kusz2-kusz2-dam
3. e2 nig2 ki-se3-ga
4. nig2-sikil abzu na ri-ga-am3
5. szim-na4 e2-a szu4-ga-bi
6. e2 gudu4-ku3 a nu-silig5-ge-dam
7. bad3-si-an-na
8. tu{muszen} du2-ru-na-bi
9. eridu{ki} NAM hi-a GAG x-am3
10. e2-ninnu tu{muszen}-e im-ne-ne
11. an-dul3 pa gal-gal gissu du10-ga-am3
12. buru5{muszen} muszen-e sig4 mu-gi4-gi4
13. e2-kur {d}en-lil2-la2 ezem gal2-la-am3
14. e2-a ni2-gal-bi
15. kalam-ma mu-ri
16. ka tar-ra-bi
17. kur-re ba-ti
18. e2-ninnu ni2-bi kur-kur-ra tug2-gin7 im-dul4
@column 30
1. e2 lugal-bi hi-li-a ni-du3
2. {d}nin-gesz-zi-da-ke4
3. ki-gal-la bi2-du3
4. gu3-de2-a ensi2 lagasz{ki}-ke4
5. temen-bi mu-si
6. e2 {d}utu-gin7 kalam-ma e3-a
7. gu4 gal-gin7 sahar bar-ra gub-ba
8. i3-ti giri17-zal-gin7
9. ukken-ne2 si-a
10. hur-sag sig7-ga-gin7
11. hi-li gur3-a
12. u6 di-de3 gub-ba
13. e2-ninnu ki-bi gi4-a-ba
14. {d}nin-gir2-su za3-mu10
15. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-a
16. za3-mu10 mu-ru-bi-im

2015-04-21 07:45:04, entered by englund for englund
&P232300 = RIME 3/1.01.07, Gudea Cyl A witness
#atf: lang sux
@cylinder
@column 1
1. u4 an# ki#-a nam tar-[tar-re]-da#
2. lagasz#[{ki}]-e# me gal-la [sag] an-sze3 mi-ni-ib2-il2
3. {d}en-lil2-e en {d}nin-gir2-su-sze3 igi zi mu-szi-bar
4. iri-me-a nig2-ul pa nam-e3
5. sza3 gu2-be2 nam-gi4
6. sza3 {d}en-lil2-la2 gu2-be2 nam-gi4
7. sza3 gu2-be2 nam-gi4
8. a-mi-ru12 nam-mul ni2 il2-il2
9. sza3 {d}en-lil2-la2-ke4 i7 idigna-am3 a du10-ga nam-de6
10. e2-e lugal-be2 gu3 ba-de2
11. e2-ninnu me-be2 an ki-a pa e3 mu-ak-ke4
12. ensi2 lu2 gesztu2 dagal-kam gesztu2 i3-ga2-ga2
13. nig2 gal-gal-la szu mi-ni-mu2-mu2
14. gu4 du7 masz2# du7-re6 si im-sa2-sa2-e
15. sig4 nam tar-ra sag mu-szi-ib2-il2
16. e2 ku3 du3-de3 gu2-bi mu-szi-ib2-zi
17. lugal-ni-ir u4-ne masz-ge6-ka
18. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su2-ra igi mu-ni-du8-am3
19. e2-a-ni du3-ba mu-na-du11
20. e2-ninnu me-bi gal-gal-la-am3
21. igi mu-na-ni-gar
22. gu3-de2-a sza3-ga-ni su3-ra2-am3
23. inim-e mi-ni-kusz2-u3
24. ga-na ga-na-ab-du11 ga-na ga-na-ab-du11
25. inim-ba ha-mu-da-gub
26. sipa-me nam-nun-ne2 sag ma-ab-szum2-szum2#?
27. nig2 masz ge6-ke4 ma-ab-de6-a-ga2
28. sza3-be2 nu-zu
29. ama-mu ma-mu-mu ga-na-de6
@column 2
1. ensi ku3 zu me-te-na-mu
2. {d}nansze nin9 dingir sirara6-ta-mu
3. sza3-bi ha-ma-pa3-de3
4. ma2-gur8-ra-na giri3 nam-mi-gub
5. iri-ni nina{ki}-sze3 i7-nina{ki}-du-a ma2 mu-ni-ri
6. i7-de3-hul2-la-e kur-kux(KWU147) i3-si-il-e
7. ba-gara2 e2 i7-de3 la2-a-e im-<ma>-ti-a-ta
8. ninda gesz bi2-tag a sze23 i3-de2
9. lugal ba-gara2-ra mu-na-gen szu12 mu-na-de6
10. ur-sag pirig zi-ga gaba-szu-gar nu-tuku
11. {d}nin-gir2-su2 abzu-a gal# di#
12. nibru#{ki#}-a# nir-gal2#
13. ur-sag ma-a-du11 szu zi ga-mu-ra-ab-gar
14. {d}nin-gir2-su e2-zu ga-mu-ra-du3
15. me szu ga-mu-ra-ab-du7
16. nin9-zu dumu eridu{ki}-ge tu-da
17. nir-gal2 me-te-na nin ensi3 dingir-re-ne-ke4
18. {d}nansze nin9 dingir sirara6-ta-mu
19. giri3-bi ha-ma-ga2-ga2
20. gu3 de2-a-ni gesz ba-tuku-am3
21. lugal-a-ni siskur2-ra2-zu-ni gu3-de2-a-asz2
22. en {d}nin-gir2-su-ke4 szu ba-szi-ti
23. e2 ba-gara2-ka esz3-esz3 i3-ak
24. ensi2-ke4 {d}ga2-tum3-du10-sze3 ki-nu2-a-ni ba-re6
25. ninda gesz bi2-tag a sze23 i3-de2
26. ku3 {d}ga2-tum3-du10-ra mu-na-gen
27. siskur2 mu-na-be2
28. nin-mu dumu an ku3-ge du2-da
29. nir-gal2 me-te-na dingir sag zi
@column 3
1. kalam-ma ti-la
2. nu-du zu iri-na
3. nin ama lagasz{ki} ki gar-ra-me
4. igi ug3-sze3 u3-szi-bar-ra-zu szegx(|IM.A|) he2-gal2-la-am3
5. szul zi lu2 igi mu-bar-ra-zu nam-ti mu-na-su3
6. ama nu-tuku-me ama-mu ze2-me
7. a nu-tuku-me a-mu ze2-me
8. a-mu sza3-ga szu ba-ni-du11 unu6-a ni-du2-e
9. {d}ga2-tum3-du10 mu ku3-zu du10-ga-am3
10. ge6-a ma-ni-nu2
11. {gesz}kiszi17 gal-mu-me za3-mu mu-us2
12. gi:li9-bar a gal-la du3-a-me
13. zi-sza3 mu-szi-i3-gal2
14. an-dul3 dagal-me gissu-zu-sze3
15. ni2 ga-ma-szi-ib2-te
16. szu mah-za sa-ga a2 zi-da-bi
17. nin-mu {d}ga2-tum3-du10 ga2-ra ha-mu-u3-ru
18. iri-sze3 i3-du-e geszkim-mu he2-sa6
19. kur a-ta il2-la nina{ki}-sze3
20. u2-du11 sa6-ga-zu igi-sze3 ha-ma-du
21. {d}lamma sa6-ga-zu giri3-a ha-mu-da-du
22. ga-na ga-na-ab-du11
23. ga-na ga-na-ab-du11
24. inim-ba ha-mu-da-gub
25. ama-mu ma-mu-mu ga-na-de6
26. ensi3 ku3 zu me-te-na-mu
27. {d}nansze nin9 dingir sirara6-ta-mu
28. sza3-bi ha-ma-pa3-de3
29. gu3 de2-a-ni gesz ba-tuku-am3
@column 4
1. nin-a-ni siskur2-ra2-zu-ni
2. gu3-de2-a-asz2 ku3 {d}ga2-tum3-du10-ge szu ba-szi-ti
3. ma2-gur8-ra-na giri3 nam-mi-gub
4. iri-ni nina{ki}-sze3 kar nina{ki}-na-ke4 ma2 bi2-us2
5. ensi2-ke4 kisal dingir sirara6-ta-ka sag an-sze3 mi-ni-il2
6. ninda gesz bi2-tag a sze23 i3-de2
7. {d}nansze mu-na-gen szu12 mu-na-sza4
8. {d}nansze nin uru16 nin me an-kal an-kal-la
9. nin {d}en-lil2-gin7 nam tar-tar-re
10. {d}nansze-mu du11-ga-zu zi-dam
11. sag-bi-sze3 e3-a-am3
12. ensi dingir-re-ne-me
13. nin kur-kur-ra-me ama inim-mu u4-da ma-mu-da
14. sza3 ma-mu-da-ka lu2 1(asz@c)-am3 an-gin7 ri-ba-ni
15. ki-gin7 ri-ba-ni
16. a-ne sag-ga2-ni-sze3 dingir-ra-am3
17. a2-ni-sze3 anzu2{muszen}-dam
18. se11-ba-a-ni-sze3 a-ma-ru-kam
19. zi-da gub3-na pirig i3-nu2-nu2
20. e2-a-ni du3-da ma-an-du11
21. sza3-ga-ni nu-mu-zu
22. u4 ki-szar2-ra ma-ta-e3
23. munus disz-am3 a-ba me-a nu a-ba me-a ni
24. sag-ga2 e3 ki karadinx(|U.SZUR|) mu-ak
25. gi-dub-ba ku3 NE-a szu im-mi-du8
26. dub mul-an du10-ga im-mi-gal2
@column 5
1. ad im-dab6-gi4-gi4
2. 2(asz@c)-kam ur-sag-ga2-am3
3. a2 mu-gur le-um za-gin3 szu im-mi-du8
4. e2-a gesz-hur-bi im-ga2-ga2
5. igi-mu-sze3 dusu ku3 i3-gub
6. {gesz}u3-szub ku3 si# ib2-sa2
7. sig4 nam tar-ra {gesz}u3-szub-ba ma-an-gal2
8. ildag2 zi-da igi-mu gub-ba
9. ti-bu{muszen} lu2-a u4 mi-ni-ib2-zal-zal-e
10. dur3 a2 zi-da lugal-ga2-ke4 ki ma-hur-hur-e
11. ensi2-ra ama-ni {d}nansze mu-na-ni-ib2-gi4-gi4
12. sipa-mu ma-mu-zu ge26 ga-mu-ra-bur2-bur2
13. lu2 an-gin7 ri-ba ki-gin7 ri-ba-sze3
14. sag-ga2-<ni>-sze3 dingir a2-ni-sze3
15. anzu2{muszen}-sze3 se11-ba-a-ni-sze3 a-ma-ru-sze3
16. zi-da gub3-na pirig i3-sze21-sze21-a
17. szesz-mu {d}nin-gir2-su ga-nam-me-am3
18. esz3 e2-ninnu-na du3-ba za-ra ma-ra-an-du11
19. u4 ki-szar2-ra ma-ra-ta-e3-a
20. dingir-zu {d}nin-gesz-zi-da u4-gin7 ki-sza-ra ma-ra-da-ra-ta-e3
21. ki-sikil sag-ga2 e3 ki karadinx(|U.SZUR|) mu-ak
22. gi-dub-ba ku3 NE szu bi2-du8-a
23. dub mul du10-ga bi2-gal2-la-a
24. ad im-da-gi4-a
25. nin9-mu {d}nisaba ga-nam-me-am3
@column 6
1. e2-a du3-ba mul ku3-ba
2. gu3 ma-ra-a-de2
3. 2(asz@c)-kam-ma ur-sag-am3 a2 mu-gur8
4. le-um za-gin3 szu bi2-du8-a
5. {d}nin-dub-kam <e2> e2-a gesz-hur-ba im-mi-se3-se3-ge
6. igi-zu-sze3 dusu ku3 gub-ba u3-szub ku3 si sa2-a
7. sig4 nam tar-ra u3-szub-ba gal2-la
8. sig4 zi e2-ninnu ga-nam-me-am3
9. ildag2 zi-da igi-zu gub-ba
10. ti-bu{muszen} lu2-a u4 mi-ni-ib2-zal-a-sze3
11. e2 du3-de3 igi-zu u3 du10-ga nu-szi-kux(KWU147)-kux(KWU147)
12. {ansze}dur9 a2 zi-da lugal-za3-ke4 ki ma-ra-hur-hur-a-sze3
13. ze2-me e2-ninnu mur ni-is-ku-gin7 ki im-szi-hur-e
14. na ga-ri na-ri-mu he2-dab5
15. gir2-su{ki} e2 sag ki lagasz{ki}-sze3 giri3-zu ki i3-bi2-us2
16. e2 nig2-gur11-<ra>-za kiszib3 u3-mi-kur2 gesz u3-ma-ta-gar
17. lugal-zu {gesz}gigir u3-mu-DI
18. {ansze}dur9{ur3} u3-szi-la2
19. {gesz}gigir-bi ku3 NE za-gin3-na szu u3-ma-ni-tag
20. ti mar-uru5-a u4-gin7 i3-e3
21. an-kar2 a2 nam-ur-sag-ka mu10 u3-ma-ni-du11
22. szu-nir ki-ag2-ni u3-mu-na-dim2
23. mu-zu u3-mi-sar
24. balag ki-ag2-ni uszumgal kalam-ma
25. gesz-gu3-di mu tuku nig2 ad gi4-gi4-ni
26. ur-sag nig2-ba-e ki-ag2-ra
@column 7
1. lugal-zu en {d}nin-gir2-su
2. e2-ninnu anzu2{muszen}-babbar2-ra u3-mu-na-da-kux(KWU147)-re
3. tur du11-ga-zu mah du11-ga-am3 szu ba-a-szi-ib2-ti
4. en-na sza3 an-gin7 su3-ra2-ni
5. {d}nin-gir2-su dumu {d}en-lil2-la2-ka za-ra ma-ra-hun-ge26-e
6. gesz-hur e2-a-na ma-ra-pa3-pa3-de3
7. ur-sag-e me-ni gal-gal-la-am3
8. szu ma-ra-ni-ib2-mu2-mu2
9. sipa zi gu3-de2-a
10. gal mu-zu gal i3-ga-tum3-mu
11. inim {d}nansze-e mu-na-du11-ga-asz
12. sag sig ba-szi-gar
13. e2 nig2-gur11-ra-na kiszib3 bi2-kur2
14. gesz im-ma-ta-gar
15. gu3-de2-a gesz-a mu-gub-gub
16. gesz-e mu10 im-e
17. {gesz}mes-e sag bi2-sa6
18. {gesz}ha-lu-ub2-ba tun3 bi2-bar
19. {gesz}gigir za-gin3-sze3 <si> mu-na-a-sa2
20. dur9{ur3}-bi pirig-kas4-e-pa3-da
21. im-ma-szi-la2-la2
22. szu-nir ki-ag2-ni mu-na-dim2
23. mu-ni im-mi-sar
24. balag ki-ag2-e uszumgal kalam-ma
25. gesz-gu3-di mu tuku nig2 ad gi4-gi4-ni
26. ur-sag nig2-ba-e ki-ag2-ra
27. lugal-ni en {d}nin-gir2-su-ra
28. e2-ninnu anzu2{muszen}-babbar2-ra
29. mu-na-da-kux(KWU147)-kux(KWU147)
30. e2-a hul2-la i3-na-ni-kux(KWU147)
@column 8
1. gu3-de2-a esz3 e2-ninnu-ta zalag-ga nam-ta-e3
2. 2(asz@c)-kam-ma e2-sze3 u4-u3-de3 bi2-dab
3. ge6-ge6 ba-an-dab
4. du6-du6 mu-si-ig i5-gar mu-gi4
5. ah-du11-ga gir2-ta im-ta-gar
6. szu-ga-lam ki husz ki di-ku5-ne
7. ki {d}nin-gir2-su-ke4 kur-kur-ra igi mi-ni-gal2-la-sze3
8. udu i3 gukkal masz2 niga ensi2-ke4
9. asz2-gar3 gesz nu-zu kusz-ba mi-ni-dab5-dab5
10. li {gesz}u2-sikil kur-ra-kam izi-a bi2-si-si
11. szim erin ir-szim dingir-ra-kam
12. i3-bi2-bi mu-du3
13. lugal-<ni>-ir ug3-ga2 mu-na-zi szu12 mu-na-de6
14. ub-szu-kin-na-ka mu-na-gen giri17 szu mu-na-gal2
15. lugal-mu {d}nin-gir2-su en a husz gi4-a
16. en zi a kur gal-e ri-a
17. szul ka-tar nu-tuku
18. {d}nin-gir2-su e2-zu ma-ra-du3-e
19. geszkim-mu nu-mu
20. ur-sag nig2-du7-e gu3 ba-a-de2
21. dumu {d}en-lil2-la2 en {d}nin-gir2-su
22. sza3-bi nu-mu-u3-da-zu
23. sza3 ab-gin7 zi-zi-zu
24. {gesz}esi-gin7 ga2-ga2-zu
25. a e3-a-gin7 gu3 nun di-zu
26. a-ma-ru12-gin7 u2-ru14 gul-gul-zu
27. u4-gin7 ki-bala-sze3 du7-du7-zu
@column 9
1. lugal-mu sza3-zu a e3-a u2 nu-la2-zu
2. ur-sag sza3 an-gin7 su3-ra2-zu
3. dumu {d}en-lil2-la2 en {d}nin-gir2-su
4. ge26 a-na mu-u3-da-zu
5. 2(asz@c)-kam-ma-sze3 nu2-a-ra nu2-a-ra
6. sag-ga2 mu-na-gub ul4!(GIR2) mu-da6-da6-e
7. ma-du3-na ma-du3-na
8. ensi2 e2-mu ma-du3-na
9. gu3-de2-a e2-mu du3-da geszkim-bi ga-ra-ab-szum2
10. garza-ga2 mul-an ku3-ba gu3 ga-mu-ra-a-de2
11. e2-mu e2-ninnu an-ne2 ki gar-ra
12. me-bi me gal-gal me-me-a diri-ga
13. e2 lugal-bi igi su3 il2-il2
14. anzu2{muszen}-gin7 szeg12 gi4-a-bi-sze3
15. an im-szi-dub2-dub2
16. me-lam2 husz-bi an-ne2 im-us2
17. e2-ga2 ni2 gal-bi kur-kur-ra mu-ri
18. mu-bi-e an-za3-ta kur-kur-re gu2 im-ma-si-si
19. ma2-gan me-luh-ha kur-bi-ta im-ma-ta-e11-de3
20. ge26 {d}nin-gir2-su a husz gi4-a
21. ur-sag gal ki {d}en-lil2-la2-ka
22. en gaba-ri nu-tuku
23. e2-mu e2-ninnu-ga2 en kur-ra ab-si-a
24. tukul-mu szar2-ur3 kur szu-sze3 gar-gar
25. igi husz-a-mu kur-re nu-um-il2
26. a2-bad-a-mu lu2 la-ba-ta-e3
@column 10
1. a-ugu4-mu nam-gal ki-ag2-da
2. lugal a-ma-ru {d}en-lil2-la2
3. igi husz-a-ni kur-da nu-il2
4. {d}nin-gir2-su ur-sag {d}en-lil2-la2
5. mu-sze3 mu-sa4
6. me 5(u@c)-a za3 mi-ni-kesz2
7. {gesz}banszur mu-il2
8. szu-luh si bi2-sa2
9. szu si sa2-a-mu an ku3-ge u3-a ba-zi-ge
10. nig2 szu-ga2 du10-ga-am3
11. a-ugu4-mu du10-ga-bi mu-gu7
12. an lugal dingir-re-ne-ke4
13. {d}nin-gir2-su lugal iszib an-na
14. mu-sze3 mu-sa4
15. ti-ra-asz2 abzu-gin7
16. nam-nun-na ki im-ma-ni-gar
17. sza3-bi-a iti-da u4-sakar-ra
18. me gal-gal ezem an-na-mu szu gal ma-du7-du7
19. e2-husz ki husz-mu
20. musz-husz-gin7 ki szur2-ra bi2-du3
21. ki-bala-ga2 nu-mi-ib2-du11-ga
22. u4 sza3-mu um-szi-mi-ri2-a
23. musz-ze2-gur5-a-gin7 usz ma-a-u3-KU-e
24. e2-babbar2 ki a2 ag2-ga2-ga2
25. ki {d}utu-gin7 dalla-a-ga2
26. ki-ba {d}isztaran-gin7 di iri-ga2 si ba-ni-ib2-sa2-e
27. e2 ba-gara2 ki banszur-ra-mu
28. dingir gal-gal lagasz{ki}-a-ke4-ne
29. gu2 ma-si-si-ne
@column 11
1. e2-mu e2 sag-kal kur-kur-ra
2. a2 zi-da lagasz{ki}
3. anzu2{muszen} an-szar2-ra sig4 gi4-gi4
4. e2-ninnu e2 nam-lugal-mu
5. sipa zi gu3-de2-a
6. u4 szu zi ma-szi-tum3-da
7. an-sze3 szegx(|IM.A|)-e gu3 ba-de2
8. an-ta he2-gal2 ha-mu-ra-ta-du
9. ug3-e he2-gal2-la szu he2-a-da-pesz-e
10. e2-ga2 usz ki gar-ra-bi-da
11. he2-gal2 he2-da-dub
12. GAN2 gal-gal-e szu ma-ra-ab-il2-e
13. e pa5 gu2-bi ma-ra-ab-zi-zi
14. du6-du6 ki a nu-e11-da
15. a ma-ra-e11-de3
16. ki-en-gi-re6 i3 diri mu-da-de2
17. siki diri mu-da-la2
18. u4 temen-mu ma-si-ge4-na
19. e2-mu u4 szu zi ma-szi-tum3-da
20. hur-sag ki {tu15}mer tusz-a-sze3
21. giri3-mu ki i3-bi2-us2
22. nita a2 diri-ke4 {tu15}mer-e hur-sag ki sikil-ta
23. im si ma-ra-ab-sa2-e
24. ug3-e zi-sza3-gal2 u3-ma-szum2
25. lu2 dili lu2 min-da kin mu-da-ak-ke4
26. ge6-a-na i3-ti ma-ra-e3-e3
27. e-bar7-GAN2 u4-<<ma>>-dam ma-ra-e3-e3
@column 12
1. e2 u4-de3 ma-ra-du3-e
2. ge6-e ma-ra-ab-mu2-mu2
3. sig-ta {gesz}ha-lu-ub2
4. {gesz}NE-HA-GAG mu-ra-ta-e11-de3
5. igi-nim-ta {gesz}erin {gesz}szu-ur2-me {gesz}za-ba-lum ni2-bi-a ma-ra-an-tum3
6. kur {gesz}esi-a-ka
7. {gesz}esi ma-ra-ni-tum3
8. kur na-ka na gal hur-sag-ga2
9. lagab-ba ma-ra-ku5-e
10. u4-bi-a a2-zu izi bi2-tag
11. geszkim-mu ha-mu-u3-zu
12. gu3-de2-a i3-zi u3-sa-ga-am3
13. i3-ha-luh ma-mu-dam
14. inim du11-ga {d}nin-gir2-su-ka-sze3
15. sag sig ba-szi-gar
16. masz2 babbar2-ra szu mu-gid2-de3
17. masz2-a szu ni-gid2 masz2-a-ni i3-sa6
18. gu3-de2-a sza3 {d}nin-gir2-su-ka
19. u4-dam mu-na-e3
20. gal mu-zu gal i3-ga-tum2-mu
21. ensi2-ke4 iri-na lu2 dili-gin7
22. na-ri ba-ni-gar
23. ki lagasz{ki}-e dumu ama dili-a-gin7 sza3 mu-na-asz-e
24. gesz szu mu-du8 {gesz}ad2 mu-zi
25. u2-gur5 mu-gar inim du11-ga bi2-gi4
26. szer7-da e2-ba im-ma-an-gi4
@column 13
1. u3-sa-an bar-us2-sa eme i3-du8
2. siki udu gan-na-kam szu-a mi-ni-gar-gar
3. ama-a dumu-da gu3 nu-ma-da-de2
4. dumu-u3 ama-ni-ra gu3 du3-a
5. nu-ma-na-du11
6. ARAD2 a2-gesz-tag tuku-ra
7. lugal-a-ni sag nu-ma-da-dub2
8. geme2 lu2 nam-ra2 hul mu-na-ak
9. nin-a-ni igi-na nig2 nu-mu-na-ni-ra
10. ensi2 e2-ninnu du3-ra
11. gu3-de2-a-ar i5-gar-bi lu2-u3 nu-ma-<na>-ni-gar
12. ensi2-ke4 iri mu-ku3
13. izi im-ma-ta-la2
14. uzug5-ga ni2-gal2 lu2-gi-AN
15. iri-ta ba-ta-e3
16. pisan u3-szub-ba-sze3 masz2 ba-szi-nu2
17. sig4 masz2-e bi2-pa3
18. zu2 al-bi-sze3 igi zi ba-szi-bar
19. sipa mu pa3-da {d}nansze-ke4 nam-nun-na ni-gar
20. pisan u3-szub-ba gesz bi2-hur-ra-ni
21. zu2 al nam-nun-na mu-ni-gar-ra-ni
22. anzu2{muszen} szu-nir lugal-la-na-kam
23. uri3-sze3 bi2-mul
24. u5 1(bur3) 1(esze3)-sze3 iri mu-na-ku3-ge
25. u5 mu-na-sikil-e
26. li {gesz}u2 sikil kur-ra-kam izi-a bi2-si-si
27. szim erin ir-szim dingir-ra-kam i3-bi2-bi mu-du3
28. u4 siskur2-ra mu-na-a-gal2
29. ge6 szu12-de3 mu-na-zal-e
@column 14
1. {d}a-[nun-na] ki lagasz#[{ki}]
2. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-de3
3. gu3-de2-a siskur2-ra2-zu-[a]
4. mu-da-an-szu4-szu4-ge-esz2
5. sipa zi gu3-de2-a hul2-la-gin7
6. im-ma-na-ni-ib2-gar
7. u4-ba ensi2-ke4 kalam-ma-na zi-ga ba-ni-gar
8. ma-da gu2-sag szar2-szar2-ra-na
9. gu2-edin-na {d}nin-gir2-su-ka-ka
10. zi-ga ba-ni-gar
11. iri du3-a a2-dam gar-ra-na
12. gu2-gesz-bar-ra {d}nansze-ka
13. zi-ga ba-ni-gar
14. gu4 husz zi-ga gaba gi4 nu-tuku
15. {gesz}erin babbar2-ra lugal-bi-ir dab6-ba
16. im-ru-a {d}nin-gir2-su-ka-ka
17. zi-ga mu-na-gal2
18. szu-nir mah-bi lugal-kur-dub2 sag-bi-a mu-gub
19. pesz10-gal2 gaba-gal2 a-ta e3-a
20. i7 mah a diri he2-gal2-bi bara2-bara2
21. im-ru-a {d}nansze-ka
22. zi-ga mu-na-gal2
23. u5 ku3 szu-nir {d}nansze-kam sag-bi-a mu-gen
24. gu masz-ansze edin-na la2-a
25. ni-is-ku bir3 mu-tuku bir3 {d}utu ki-ag2
26. im-ru-a {d}inanna-ka zi-ga mu-na-gal2
27. asz-me szu-nir {d}inanna-kam sag-bi-a mu-gen
28. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-de3
@column 15
1. [...]
2. [...]
3. [...]
4. [...] gir2 [...]
5. szu-ni [...] x [...] gar
6. elam elam-ta mu-na-gen
7. szuszin{ki} szuszin-ta mu-na-gen
8. ma2-gan me-luh-ha kur-bi-ta gu2 gesz mu-na-ab-gal2
9. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-de3
10. gu3-de2-a iri-ni gir2-su{ki}-sze3 gu2 mu-na-si-si
11. {d}nin-za3-ga-da a2 mu-da-ag2
12. uruda{da}-ni sze mah re6-a-gin7
13. gu3-de2-a lu2 e2 du3-a-ra
14. mu-na-ab-us2-e
15. {d}nin-sikil-a-da a2 mu-da-ag2
16. {gesz}ha-lu-ub2 gal-gal {gesz}esi {gesz}ab-ba-bi
17. ensi2 e2-ninnu du3-ra
18. mu-na-ab-us2-e
19. kur {gesz}erin-na lu2 nu-kux(KWU147)-kux(KWU147)-da
20. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
21. gir2 mu-na-ni-gar
22. {gesz}erin-bi tun3 gal-e im-mi-ku5
23. szar2-ur3 a2 zi-da lagasz{ki}-a
24. tukul a-ma-ru lugal-la-na-sze3
25. tun3 im-ma-bar
26. musz mah-am3 a-e im-diri-ga-am3
27. hur-sag {gesz}erin-<na-ta> ad {gesz}erin-na
28. hur-sag {gesz}szu-ur2-me-ta
29. ad {gesz}szu-ur2-me
30. hur-sag {gesz}za-ba-lum-ma-ta
31. ad {gesz}za-ba-lum
32. {gesz}u3-<suh5> gal-gal {gesz}tu-lu-bu-um
33. {gesz}e-ra-num2
34. ad gal-gal-bi diri-diri-ga-bi
35. kar mah ka2-sur-ra-ke4
@column 16
1. [gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ra]
2. [im-ma-na-us2]
3. [kur na lu2 nu-kux(KWU147)-kux(KWU147)-da]
4. [gu3-de2-a] en {d}nin-gir2-su-[ke4]
5. gir2 mu-[na-ni-gar]
6. na gal-gal-bi lagab-ba mi-ni-de6
7. ma2 ha-u3-na ma2 na-lu-a
8. esir2 a-ba-al esir2 IGI-esir2 im-babbar2-ra
9. hur-sag ma2-ad-ga-ta
10. nig2-gur11 ma2 sze GAN2 de6-a-gin7
11. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ra
12. im-ma-na-us2
13. ensi2 e2-ninnu du3-ra
14. nig2 gal-gal-e szu mu-na-ab-il2
15. hur-sag uruda-ke4 ki-masz-ta
16. ni2-bi mu-na-ab-pa3
17. uruda-bi gi diri-ba mu-ni-ba-al
18. lu2 e2 lugal-na du3-dam
19. ensi2-ra ku3-sig17 kur-bi-ta
20. sahar-ba mu-na-tum3
21. gu3-de2-a ku3 NE-a kur-bi-ta mu-na-ta-e11-de3
22. gug gi-rin-e me-luh-ha-ta
23. szu mu-na-pesz-e
24. kur nu11-ta nu11 mu-na-ta-e11-de3
25. sipa-de3 e2 ku3-ga mu-du3-e
26. ku3-dim2 im-da-tusz
27. e2-ninnu za mu-du3-e zadim im-da-tusz
28. uruda nagga-a mu-du3-e
29. sanga simug {d}nin-tu kalam-ma-ke4
30. igi-ni-sze3 si im-sa2
31. na4-szu-min-e u4-da-am3 sig4 mu-na-ab-gi4
32. {na4}esi na4 szu-ke4
@column 17
1. [...] min [...] pesz
2. [gesz-kin]-ti [...] nam [...] sze mah re6-a-gin7
3. [...] mu-[na-ni]-gar
4. [...]
5. u4-[u4] mu-[na-gid2]
6. gex(DUGUD)-gex(DUGUD) mu-na-gid2
7. nam e2 du3-da lugal-la-na-sze3
8. u3 ge6-an-na nu-um-kux(KWU147)-kux(KWU147)
9. u3 an-ba-ra sag nu-mi-ib2-du3-e
10. igi zi bar-ra {d}nansze-kam
11. {d}en-lil2-la2 lu2 sza3-ga-na-kam
12. ensi2 [sza3]-ge [pa3-da] {d}nin-gir2-su-ka-kam
13. gu3-de2-a unu6 mah-a du2-da
14. {d}ga2-tum3-du10-ga-kam
15. {d}nisaba-ke4 e2 gesztu2-ke4
16. gal2 mu-na-tak4
17. e2-a {d}en-ki-ke4 gesz-hur-bi si mu-na-sa2
18. e2 me-lam2-bi an-ne2 us2-sa
19. me-bi an ki-da gu2 la2-a
20. lugal-bi en igi husz il2-il2
21. ur-sag {d}nin-gir2-su me3 gal zu-bi
22. e2-ninnu anzu2{muszen}-babbar2-sze3
23. gu3-de2-a sig-ta ba-szi-gen
24. nim-sze3 u5 izi-ka
25. nim-ta ba-szi-gen sig-sze3 u5 izi-ka
26. GAN2 zi-dam esz2 i3-gar-gar
27. a2-ba gesz bi2-gar ni2-te-ni mu-zu
28. hul2-la-gin7 im-ma-na-ni-ib2-gar
29. u3-te-am3 e2 libir-ra-asz2 ra2-zu-a ba-gen
@column 18
1. gu3-de2-a bara2-gir2-nun-na-ta
2. sza3 mu-na-hun-ge26-e
3. u4 im-zal a mu-tu17
4. me-te-ni mu-gi
5. {d#}utu he2-gal2# mu-na-ta-e3
6. gu3#-de2-a [2(asz@c)]-kam-asz2 iri ku3-[sze3] im-ma-[ta]-e3#
7. gu4 du7# masz2 du7-re6 gesz bi2-tag
8. e2-e im-ma-gen
9. giri17 szu im-ma-gal2
10. dusu ku3 {gesz}u3-szub zi nam tar-ra
11. e2-[ninnu-sze3] mu-[il2]
12. [al-e sa] mu-la2 sag il2 mu-gen
13. {d}lugal-kur-dub2 igi-sze3 mu-na-gen
14. {d}ig-alim-ke4 gir2 mu-na-ga2-ga2
15. {d}nin-gesz-zi-da dingir-ra-ni
16. szu mu-da-gal2-gal2
17. pisan u3-szub-ka a-sa-ga i3-ak
18. ensi2-ra a-dab6 si-im a2-la2 mu-na-du12-am3
19. zu2 al sig4-bi sag im-mi-du8
20. lal3 i3-nun i3-du10-nun-na al im-ma-ni-tag
21. szembulug |SZIMxPI| gesz hi-a
22. uh-sze3 im-mi-ak
23. dusu ku3 mu-il2 u3-szub-e im-ma-gub
24. gu3-de2-a im u3-szub-ba ni-gar
25. nig2-du7 pa bi2-e3
26. e2-a sig4-bi pa e3 mu-ni-ga2-ga2
27. kur-kur-re i3 mu-da-su3-e
28. erin mu-da-su3-e
@column 19
1. iri-ni ki lagasz{ki}-e se11-li2-a
2. u4 mu-di3-ni-ib2-zal-e
3. u3-szub mu-dub2 sig4 had2-de3 ba-szub
4. zu2 al im aga3-ri2-na-ba-sze3
5. igi zi ba-szi-bar
6. |SZIMxPI| ha-szu-ur2 szembulug-a
7. sag im-<ma>-ni-du8
8. sig4 u3-szub-ba mu-ni-gar-ra-ni
9. {d}utu im-da-hul2
10. aga3-ri2 i7 mah-gin7 zi-ga-na
11. lugal {d}en-ki-<ke4> nam mu-[na]-tar
12. [sig4] mu-gar u3-[szub] e2-a i3-kux(KWU147)
13. pisan u3-szub-ba-ta sig4 ba-ta-il2
14. men ku3 an-ne2 il2-la
15. sig4 mu-il2 ug3-ga2-na mu-re6
16. bir3 ku3 {d}utu sag bala-e-dam
17. sig4-e e2-sze3 sag il2-la-bi
18. ab2 {d}nanna tur3-ba rin2-rin2-dam
19. sig4 mu-gar e2-a mu-lah5
20. e2-a gesz-hur-bi im-ga2-ga2
21. {d}nisaba sza3 szid zu-am3
22. lu2-tur gibil-bi e2 du3-gin7
23. igi-ni u3 du10-ga nu-szi-kux(KWU147)-kux(KWU147)
24. ab2 amar-bi-sze3 igi gal2-la-gin7
25. e2-sze3 TE-TE-ma im-szi-gen
26. lu2 ninda tur ka-a gub-ba-gin7
27. re7-e nu-szi-kusz2-u3
28. sza3 lugal-na u4-dam mu-e3
@column 20
1. gu3-de2-a-ar inim {d}nin-gir2-su-ka uri3-am3 mu-du3
2. sza3 gu3 di e2 du3-da-ka-na
3. i5-gar sa6-ga-a lu2 <im>-ma-a-gar
4. hul2-la-gin7 im-ma-na-ni-ib2-gar
5. masz-a szu i3-gid2 masz-a-ni i3-sa6
6. a-mer-e sze ba-se3 igi-bi si ib2-sa2
7. gu3-de2-a sag-sze3 nu2
8. mu-nu2 inim mu-na-ta-e3
9. e2 lugal-na-ka du3-bi
10. e2-ninnu an ki-ta bad-bi
11. igi#-a mu-na-a-gal2
12. hul2-la-gin7 im-[ma-na]-ni#-ib2#-gar#
13. gu mu-ba-ra me szu im-du7-du7
14. uz-ga ku3-ge esz3 mu-ga2-ga2
15. e2-a {d}en-ki-ke4 temen mu-si-ge
16. {d}nansze dumu eridu{ki}-ke4 esz-bar kin-ge26 mu10 ba-ni-du11
17. ama lagasz{ki} ku3 {d}ga2-tum3-du10-ke4
18. sig4-bi kur-kux(KWU147)-a mu-ni-du2
19. {d}ba-ba6 nin dumu-sag an-na-ke4
20. i3 szim erin-na ba-ni-su3
21. e2-e en ba-gub la-gal ba-gub
22. me-e szu si im-ma-sa2
23. {d}a-nun-na u3 di-de3 im-ma-szu4-szu4-ge-esz2
24. gu3-de2-a lu2 e2 du3-a-ke4
25. e2-a dusu-bi men ku3 sag-ga2 mu-ni-gal2
26. usz mu-gar a2-gar ki im-mi-tag
27. sa2 mu-se3 sig4-ga gu bi2-dub2
@column 21
1. e2-a silim 2(asz@c)-nam nam-mi-se3
2. gu kurun3-ba sag gal2-la-am3
3. e2-a silim 3(asz@c)-am3 nam-mi-se3
4. anzu2{muszen} amar-a a2 pag-am3
5. e2-a silim 4(asz@c) nam-mi-se3
6. pirig-tur pirig husz-a gu2-da la2-am3
7. e2-a sa2 5(asz@c)-am3 nam-mi-se3
8. an si-<ga> su2-lim il2-la-am3
9. e2-a sa2 6(asz@c)-am3 nam-mi-se3
10. u4 sa2 du11-ga hi-li gur3-am3
11. e2-a sa2 7(asz@c) nam-mi-se3
12. e2-ninnu i3-ti u4 zal-la kalam si-am3
13. gesz ka2-na im-ga2-ga2-ne
14. an se3-ga men il2-la-am3
15. gesz ka2-na-ta ba-ta-KU
16. e2-mah an-da gu2 la2-am3
17. e2 mu-du3 gesz-e im-ma-ru
18. bugin {d}nanna sag kesz2 {d}en-ki-kam
# (cf:xix:18)
19. e2 hur-sag-gin7 im-mu2-mu2-ne
20. murux(DUGUD)-gin7 an-sza3-ge im-mi-i3-ib2-diri-diri-ne
21. gu4-gin7 si im-mi-ib2-il2-il2-ne
22. gesz-GAN2-abzu-gin7 kur-kur-ra sag ba-ni-ib2-il2-ne
23. e2-e hur-sag-gin7 an ki-a sag an-sze3 mi-ni-ib2-il2
24. erin duru5 ki u2 rib mu2-a-am3
25. e2-ninnu sig4 ki-en-gi-ra2-ka hi-li mu-ni-ib2-du8-du8
26. e2-a gesz im-ga2-ga2-ne
27. uszum abzu tesz2-ba e3-de3-dam
28. inim an-na im-mi-ib2-u3-u3-dam
@column 22
1. musz-mah hur-sag-ga2 nam ak-am3
2. e2 gi gur5-bi musz kur-ra tesz2-ba nu2-am3
3. sa-du2-bi# erin duru5 ha-szu#-ur2-ra szu he2-tag-ga-am3
4. aga3 erin igi u6 di-bi-a erin babbar2 im-ga2-ga2-ne
5. szim zi i3-du10-nun-ka mu10 ba-ni-ib2-e-ne
6. e2 im-du8-a-bi he-nun abzu szu tag-ga-am3
7. a-NIG2-ka-bi im-szi-ib2-la2-ne
8. esz3 e2-ninnu szu |E2xBAD|? an-na-ka gar-gar-a-am3
9. ensi2-ke4 e2 mu-du3 mu-mu2
10. kur gal-gin7 mu-mu2
11. temen abzu-bi dim gal-gal ki-a mi-ni-si-si
12. {d}en-ki-da e2-an-gur4-ra-ka
13. sza3 mu-di3-ni-ib2-kusz2-u3
14. temen an-na ur-sag-am3 e2-e im-mi-dab6
15. ki-a-nag dingir-re-<ne>-ka a im-na8-na8-a
16. e2-ninnu dim gal mu-gi
17. abgal2-bi mu-du3
18. iri-na {gesz}asal2 du10-bi mu-du3
19. gissu-bi mu-la2
20. {gesz}szar2-ur3-bi uri3 gal-gin7 lagasz{ki}-da im-da-si
# (cf:xx:1)
21. szu-ga-lam ki husz-ba im-mi-i3-gar
22. su-zi bi2-du8-du8 bara2-gir2-nun-na ki di-ku5-ba
23. u2-a lagasz{ki} gu4 gal-gin7 a2 ba-il2-il2
24. na gal-gal lagab-ba mi-ni-re6-a-<na>
@column 23
1. mu dili-a mu-re6 mu dili-a mu-ak
2. u4 2(asz@c) u4 3(asz@c) nu-ma-da-ab-zal
3. a2 u4-da 1(asz@c)-ta mu-du3
4. u4 7(asz@c)-kam-ma-ka e2-e im-mi-dab6
5. na da-bi kun-sze3 mu-nu2
6. szim#-sze3 mu-dim2-dim2
7. e2-a mi-ni-szu4-szu4
8. na kisal mah-a <im>-mi-ru2-a-na
9. na-ru2-a lugal kisal si
10. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
11. gir2-nun-ta mu-zu
12. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
13. na ka2-sur-ra bi2-ru2-a-<na>
14. lugal a-ma-ru {d}en-lil2-la2
15. gaba-szu-gar nu-tuku
16. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
17. igi zi mu-szi-bar
18. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
19. na igi u4 e3-a-<ka> bi2-ru2-a-<na>
20. lugal u4 gu3 di {d}en-lil2-la2
21. en gaba-ri nu-tuku
22. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
23. sza3 ku3-ge bi2-pa3
24. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
25. na igi szu-ga-lam-ma-ka bi2-du3-a-<na>
26. lugal mu-ni-sze3 kur KU-KU-e
27. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
28. gu-za-ni mu-ge
29. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
30. na igi e2 urua-ga-ka bi2-du3-a-<na>
@column 24
1. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
2. nam du10 mu-ni-tar
3. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
4. na a-ga {d}ba-ba6-ka bi2-ru2-a-<na>
5. e2-ninnu igi an-na-ke4 zu
6. {d}ba-ba6 zi-sza3-gal2 gu3-de2-a
7. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
8. e2 lugal-na zi-de3-esz2 mu-du3
9. sipa zi gu3-de2-a an ki im-da-mu2
10. u4-sakar gibil-gin7 men bi2-il2
11. mu-bi kur-sza3-sze3
12. pa bi2-e3
13. gu3-de2-a e2 {d}nin-gir2-su-ka
14. {d}utu-gin7 dugud-ta ba-ta-e3
15. hur-sag za-gin3-na-gin7 mu-mu2
16. hur-sag nu11-babbar2-ra-gin7
17. u6 di-de3 ba-gub
18. dub-la2-bi am-gin7 mu-szu4-szu4
19. uszum-bi ur-mah-gin7 szu-ba bi2-nu2-nu2
20. gi-gun4-bi ab-zu-gin7 ki sikil-e bi2-mu2
21. uri3-bi dara3 ku3 abzu-gin7
22. si ba-mul-mul
23. u4-sakar gibil an-na gub-ba-gin7
24. gu3-de2-a e2 {d}nin-gir2-su-ka
25. u6 di-de3 ba-gub
26. e2-a dub-la2-bi szu4-szu4-ga-bi
27. la-ha-ma abzu-da szu4-ga-am3
@column 25
1. e2 gesz gar-ra-bi a-ge6 ambar mah musz-a sig-ga-am3
2. e2 ka gid2-da-bi
3. an-bar-bar-ra ni2 gal2-la-am3
4. e2 e2-dul4-la-bi nu11 an-sza3-ge diri-ga-am3
5. ka2 ki-lugal-kux(KWU147)-bi-ta
6. hu-ri2-in am-sze3 igi il2-il2-dam
7. {gesz}ti ka2-e us2-sa-bi
8. nir-an-na an-ne2 us2-sa-am3
9. gesz-ka2 an-na-bi e2-ninnu u4 du11-ba gu3 di tesz2-ba gub-ba-am3
10. ugur2-igi-bi ni2 il2-il2-a-bi
11. igi u6 di dingir-re-ne-kam
12. e2-a a-mer babbar2 mu-ru-gu2-ni
13. hur-sag za-gin3-na an ki-a ki he2-us2-sa-am3
14. kin-sig17 unu6 gal mu-ga2-ga2-ne
15. bur ku3-sig17 lal3 gesztin de2-a
16. an-ne2 szu4-ga-am3
17. e2-nu2-da mu-du3-ne
18. kur szar2-da mes ku3 abzu-a
19. kurun3 il2-la-am3
20. mu-du3 szu im-ta-gar-ra-ta
21. sza3 dingir-re-ne gu2-bi gi4-a-am3
# (cf:i:5-9)
22. sipa zi gu3-de2-a gal mu-zu
23. gal i3-ga-tum2-mu
24. a-ga tukul la2 ka2 me3-ba
25. ur-sag szeg9-sag-asz3 sag-ar-bi
26. im-ma-ab-dab5-be2
27. igi iri{ki}-sze3 ki ni2 il2-ba
28. ur-sag 7(asz@c)-am3 im-ma-ab-dab5-e
@column 26
1. szu-ga-lam ka2 me-lam2-ba
2. uszum {gesz}geszimmar-bi im-ma-ab-dab5-be2
3. igi-u4-e3 ki nam tar-re-ba
4. szu-nir {d}utu sag alim-ma
5. im-ma-da-si-ge
6. ka2-sur-ra igi u6 di-ba
7. ur-mah ni2 dingir-re-ne-kam
8. im-ma-ab-dab5-e
9. tar-sir2-sir2 ki a2 ag2-ba
10. ku-li an-na uruda-bi
11. im-ma-ab-dab5-e
12. a-ga {d}ba-ba6 ki sza3 kusz2-ba
13. ma2-gi4-lum gu4 alim-bi-da
14. im-ma-ab-dab5-e
15. ur-sag ug5-ga i3-me-sza-ke4-esz2
16. ka-bi ki-a-nag-sze3 mu-gar
17. mu-bi mu-ru dingir-re-ne-ka
18. gu3-de2-a ensi2 lagasz{ki}-ke4
19. pa e3 ba-ni-a
20. ig {gesz}erin e2-a szu4-ga-bi
21. {d}iszkur an-ta gu3 nun di-da-am3
22. e2-ninnu sag-kul-bi idim
23. {gesz}nu-kusz2-bi ur-mah
24. si-gar-bi-ta musz-sza3-tur3 musz-husz
25. am-sze3 eme e3-de3
26. ga-du ig-e u5-us2-sa-bi
27. ug nemurx(|PIRIG.TUR|) tur-tur szu-ba du2-ru-na-am3
28. e2-a gag gesz-ur3 ku3 mu-si-ge4-ne
29. uszum lu2-sze3 szu ib2-gar-ra-am3
30. ig-ba esz2 ku3 im-la2-ne
@column 27
1. {d}nerah ku3 abzu dar-a-am3
2. e2 sa la2-a-bi kesz3{ki} aratta{ki} na ri-ga-am3
3. e2 sa du8-a-bi pirig husz-am3
4. kalam-ma igi mi-ni-ib2-gal2
5. dili-du igi-bi nu-ma-dab-be2
6. e2-ninnu ni2-bi kur-kur-ra
7. tug2-gin7 im-dul4
8. e2 ku3 NE-a an-ne2 ki gar-ra
9. szembi2-zi-da szu tag du11-ga
10. sze-er-zi an-na-ka i3-ti-gin7 e3-a
11. e2 igi-bi kur gal ki us2-sa
12. sza3-bi nam-szub szer3 ha-mun
13. bar-bi an e2 mah he2-gal2-la zi-ga
14. gu2-en bar-ra-bi
15. ki di ku5 {d}a-nun-ke4-ne
16. a-lal3-bi-ta inim szu12-da
17. kur6-bi-da he2-gal2 dingir-re-ne-kam
18. uri3 e2-da si-si-ga-bi
19. anzu2{muszen} kur-musz-a-da he2-bad-ra2-am3
20. e2-ninnu im-bi im ha-mun
21. i7 edin-ta e11-da
22. lugal-bi en {d}nin-gir2-su-ke4
23. sza3 ku3-ge bi2-pa3
24. szim zi-gin7 sag-ga2 mi-ni-ib2-de2
@column 28
1. gu3-de2-a sze-er-zi an-na-ka
2. szu tag ba-ni-du11
3. e2 gu4-bi-ta
4. i3 kux(KWU147) ga kux(KWU147)
5. udun mah-bi-ta
6. gug2 gal si gal
7. gir2-PA-na-bi
8. gu4 gu7 udu gu7
9. e2 ki kur6-bi uz-ga ab-ga2-ga2
10. ne-sag-bi
11. kur gesztin bi-bi-ze2
12. e2-bappir3-bi-ta
13. i7 idigna a u3-ba gal2-la-am3
14. e2 nig2-gur11-bi-a za ku3 nagga
15. e2 {gesz}gigir-ra-bi
16. kur ki-a gub-ba
17. a-ga balag-a-bi gu4 gu3 nun di
18. kisal-bi szu12 ku3 si-im a2-la2
19. kun na4 e2-a nu2-a-bi
20. hur-sag ul nun-ne2-esz2 nu2-am3
21. kun nagga ganun-sze3 da-a-bi
22. nu11 kur-sze3 igi su3 il2-dam
23. {gesz}kiri6-MI-edin e2-sze3 si-ga-bi
24. kur gesztin bi-bi-ze2 ki IM-NE-e mu2-am3
@column 29
1. na 7(asz@c) e2-e dab6-ba-bi
2. nig2 lugal-bi-da sza3 kusz2-kusz2-dam
3. e2 nig2 ki-se3-ga
4. nig2-sikil abzu na ri-ga-am3
5. szim-na4 e2-a szu4-ga-bi
6. e2 gudu4-ku3 a nu-silig5-ge-dam
7. bad3-si-an-na
8. tu{muszen} du2-ru-na-bi
9. eridu{ki} NAM hi-a GAG x-am3
10. e2-ninnu tu{muszen}-e im-ne-ne
11. an-dul3 pa gal-gal gissu du10-ga-am3
12. buru5{muszen} muszen-e sig4 mu-gi4-gi4
13. e2-kur {d}en-lil2-la2 ezem gal2-la-am3
14. e2-a ni2-gal-bi
15. kalam-ma mu-ri
16. ka tar-ra-bi
17. kur-re ba-ti
18. e2-ninnu ni2-bi kur-kur-ra tug2-gin7 im-dul4
@column 30
1. e2 lugal-bi hi-li-a ni-du3
2. {d}nin-gesz-zi-da-ke4
3. ki-gal-la bi2-du3
4. gu3-de2-a ensi2 lagasz{ki}-ke4
5. temen-bi mu-si
6. e2 {d}utu-gin7 kalam-ma e3-a
7. gu4 gal-gin7 sahar bar-ra gub-ba
8. i3-ti giri17-zal-gin7
9. ukken-ne2 si-a
10. hur-sag sig7-ga-gin7
11. hi-li gur3-a
12. u6 di-de3 gub-ba
13. e2-ninnu ki-bi gi4-a-ba
14. {d}nin-gir2-su za3-mu10
15. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-a
16. za3-mu10 mu-ru-bi-im

2012-09-20 13:32:47, entered by englund for englund
&P232300 = RIME 3/1.01.07, Gudea Cyl A witness
#atf: lang sux
@cylinder
@column 1
1. u4 an# ki#-a nam tar-[tar-re]-da#
2. lagasz#[{ki}]-e# me gal-la [sag] an-sze3 mi-ni-ib2-il2
3. {d}en-lil2-e en {d}nin-gir2-su-sze3 igi zi mu-szi-bar
4. iri-me-a nig2-ul pa nam-e3
5. sza3 gu2-be2 nam-gi4
6. sza3 {d}en-lil2-la2 gu2-be2 nam-gi4
7. sza3 gu2-be2 nam-gi4
8. a-mi-ru12 nam-mul ni2 il2-il2
9. sza3 {d}en-lil2-la2-ke4 i7 idigna-am3 a du10-ga nam-de6
10. e2-e lugal-be2 gu3 ba-de2
11. e2-ninnu me-be2 an ki-a pa e3 mu-ak-ke4
12. ensi2 lu2 gesztu2 dagal-kam gesztu2 i3-ga2-ga2
13. nig2 gal-gal-la szu mi-ni-mu2-mu2
14. gu4 du7 masz2# du7-re6 si im-sa2-sa2-e
15. sig4 nam tar-ra sag mu-szi-ib2-il2
16. e2 ku3 du3-de3 gu2-bi mu-szi-ib2-zi
17. lugal-ni-ir u4-ne masz-ge6-ka
18. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su2-ra igi mu-ni-du8-am3
19. e2-a-ni du3-ba mu-na-du11
20. e2-ninnu me-bi gal-gal-la-am3
21. igi mu-na-ni-gar
22. gu3-de2-a sza3-ga-ni su3-ra2-am3
23. inim-e mi-ni-kusz2-u3
24. ga-na ga-na-ab-du11 ga-na ga-na-ab-du11
25. inim-ba ha-mu-da-gub
26. sipa-me nam-nun-ne2 sag ma-ab-szum2-szum2#?
27. nig2 masz ge6-ke4 ma-ab-de6-a-ga2
28. sza3-be2 nu-zu
29. ama-mu ma-mu-mu ga-na-de6
@column 2
1. ensi ku3 zu me-te-na-mu
2. {d}nansze nin9 dingir sirara6-ta-mu
3. sza3-bi ha-ma-pa3-de3
4. ma2-gur8-ra-na giri3 nam-mi-gub
5. iri-ni nina{ki}-sze3 i7-nina{ki}-du-a ma2 mu-ni-ri
6. i7-de3-hul2-la-e kur-kux(LIL) i3-si-il-e
7. ba-gara2 e2 i7-de3 la2-a-e im-<ma>-ti-a-ta
8. ninda gesz bi2-tag a sze23 i3-de2
9. lugal ba-gara2-ra mu-na-gen szu12 mu-na-de6
10. ur-sag pirig zi-ga gaba-szu-gar nu-tuku
11. {d}nin-gir2-su2 abzu-a gal# di#
12. nibru#{ki#}-a# nir-gal2#
13. ur-sag ma-a-du11 szu zi ga-mu-ra-ab-gar
14. {d}nin-gir2-su e2-zu ga-mu-ra-du3
15. me szu ga-mu-ra-ab-du7
16. nin9-zu dumu eridu{ki}-ge tu-da
17. nir-gal2 me-te-na nin ensi3 dingir-re-ne-ke4
18. {d}nansze nin9 dingir sirara6-ta-mu
19. giri3-bi ha-ma-ga2-ga2
20. gu3 de2-a-ni gesz ba-tuku-am3
21. lugal-a-ni siskur2-ra2-zu-ni gu3-de2-a-asz2
22. en {d}nin-gir2-su-ke4 szu ba-szi-ti
23. e2 ba-gara2-ka esz3-esz3 i3-ak
24. ensi2-ke4 {d}ga2-tum3-du10-sze3 ki-nu2-a-ni ba-re6
25. ninda gesz bi2-tag a sze23 i3-de2
26. ku3 {d}ga2-tum3-du10-ra mu-na-gen
27. siskur2 mu-na-be2
28. nin-mu dumu an ku3-ge du2-da
29. nir-gal2 me-te-na dingir sag zi
@column 3
1. kalam-ma ti-la
2. nu-du zu iri-na
3. nin ama lagasz{ki} ki gar-ra-me
4. igi ug3-sze3 u3-szi-bar-ra-zu szegx(|IM.A|) he2-gal2-la-am3
5. szul zi lu2 igi mu-bar-ra-zu nam-ti mu-na-su3
6. ama nu-tuku-me ama-mu ze2-me
7. a nu-tuku-me a-mu ze2-me
8. a-mu sza3-ga szu ba-ni-du11 unu6-a ni-du2-e
9. {d}ga2-tum3-du10 mu ku3-zu du10-ga-am3
10. ge6-a ma-ni-nu2
11. {gesz}kiszi17 gal-mu-me za3-mu mu-us2
12. gi:li9-bar a gal-la du3-a-me
13. zi-sza3 mu-szi-i3-gal2
14. an-dul3 dagal-me gissu-zu-sze3
15. ni2 ga-ma-szi-ib2-te
16. szu mah-za sa-ga a2 zi-da-bi
17. nin-mu {d}ga2-tum3-du10 ga2-ra ha-mu-u3-ru
18. iri-sze3 i3-du-e geszkim-mu he2-sa6
19. kur a-ta il2-la nina{ki}-sze3
20. u2-du11 sa6-ga-zu igi-sze3 ha-ma-du
21. {d}lamma sa6-ga-zu giri3-a ha-mu-da-du
22. ga-na ga-na-ab-du11
23. ga-na ga-na-ab-du11
24. inim-ba ha-mu-da-gub
25. ama-mu ma-mu-mu ga-na-de6
26. ensi3 ku3 zu me-te-na-mu
27. {d}nansze nin9 dingir sirara6-ta-mu
28. sza3-bi ha-ma-pa3-de3
29. gu3 de2-a-ni gesz ba-tuku-am3
@column 4
1. nin-a-ni siskur2-ra2-zu-ni
2. gu3-de2-a-asz2 ku3 {d}ga2-tum3-du10-ge szu ba-szi-ti
3. ma2-gur8-ra-na giri3 nam-mi-gub
4. iri-ni nina{ki}-sze3 kar nina{ki}-na-ke4 ma2 bi2-us2
5. ensi2-ke4 kisal dingir sirara6-ta-ka sag an-sze3 mi-ni-il2
6. ninda gesz bi2-tag a sze23 i3-de2
7. {d}nansze mu-na-gen szu12 mu-na-sza4
8. {d}nansze nin uru16 nin me an-kal an-kal-la
9. nin {d}en-lil2-gin7 nam tar-tar-re
10. {d}nansze-mu du11-ga-zu zi-dam
11. sag-bi-sze3 e3-a-am3
12. ensi dingir-re-ne-me
13. nin kur-kur-ra-me ama inim-mu u4-da ma-mu-da
14. sza3 ma-mu-da-ka lu2 1(asz@c)-am3 an-gin7 ri-ba-ni
15. ki-gin7 ri-ba-ni
16. a-ne sag-ga2-ni-sze3 dingir-ra-am3
17. a2-ni-sze3 anzu2{muszen}-dam
18. se11-ba-a-ni-sze3 a-ma-ru-kam
19. zi-da gub3-na pirig i3-nu2-nu2
20. e2-a-ni du3-da ma-an-du11
21. sza3-ga-ni nu-mu-zu
22. u4 ki-szar2-ra ma-ta-e3
23. munus disz-am3 a-ba me-a nu a-ba me-a ni
24. sag-ga2 e3 ki karadinx(|U.SZUR|) mu-ak
25. gi-dub-ba ku3 NE-a szu im-mi-du8
26. dub mul-an du10-ga im-mi-gal2
@column 5
1. ad im-dab6-gi4-gi4
2. 2(asz@c)-kam ur-sag-ga2-am3
3. a2 mu-gur le-um za-gin3 szu im-mi-du8
4. e2-a gesz-hur-bi im-ga2-ga2
5. igi-mu-sze3 dusu ku3 i3-gub
6. {gesz}u3-szub ku3 si# ib2-sa2
7. sig4 nam tar-ra {gesz}u3-szub-ba ma-an-gal2
8. ildag2 zi-da igi-mu gub-ba
9. ti-bu{muszen} lu2-a u4 mi-ni-ib2-zal-zal-e
10. dur3 a2 zi-da lugal-ga2-ke4 ki ma-hur-hur-e
11. ensi2-ra ama-ni {d}nansze mu-na-ni-ib2-gi4-gi4
12. sipa-mu ma-mu-zu ge26 ga-mu-ra-bur2-bur2
13. lu2 an-gin7 ri-ba ki-gin7 ri-ba-sze3
14. sag-ga2-<ni>-sze3 dingir a2-ni-sze3
15. anzu2{muszen}-sze3 se11-ba-a-ni-sze3 a-ma-ru-sze3
16. zi-da gub3-na pirig i3-sze21-sze21-a
17. szesz-mu {d}nin-gir2-su ga-nam-me-am3
18. esz3 e2-ninnu-na du3-ba za-ra ma-ra-an-du11
19. u4 ki-szar2-ra ma-ra-ta-e3-a
20. dingir-zu {d}nin-gesz-zi-da u4-gin7 ki-sza-ra ma-ra-da-ra-ta-e3
21. ki-sikil sag-ga2 e3 ki karadinx(|U.SZUR|) mu-ak
22. gi-dub-ba ku3 NE szu bi2-du8-a
23. dub mul du10-ga bi2-gal2-la-a
24. ad im-da-gi4-a
25. nin9-mu {d}nisaba ga-nam-me-am3
@column 6
1. e2-a du3-ba mul ku3-ba
2. gu3 ma-ra-a-de2
3. 2(asz@c)-kam-ma ur-sag-am3 a2 mu-gur8
4. le-um za-gin3 szu bi2-du8-a
5. {d}nin-dub-kam <e2> e2-a gesz-hur-ba im-mi-se3-se3-ge
6. igi-zu-sze3 dusu ku3 gub-ba u3-szub ku3 si sa2-a
7. sig4 nam tar-ra u3-szub-ba gal2-la
8. sig4 zi e2-ninnu ga-nam-me-am3
9. ildag2 zi-da igi-zu gub-ba
10. ti-bu{muszen} lu2-a u4 mi-ni-ib2-zal-a-sze3
11. e2 du3-de3 igi-zu u3 du10-ga nu-szi-kux(LIL)-kux(LIL)
12. {ansze}dur9 a2 zi-da lugal-za3-ke4 ki ma-ra-hur-hur-a-sze3
13. ze2-me e2-ninnu mur ni-is-ku-gin7 ki im-szi-hur-e
14. na ga-ri na-ri-mu he2-dab5
15. gir2-su{ki} e2 sag ki lagasz{ki}-sze3 giri3-zu ki i3-bi2-us2
16. e2 nig2-gur11-<ra>-za kiszib3 u3-mi-kur2 gesz u3-ma-ta-gar
17. lugal-zu {gesz}gigir u3-mu-DI
18. {ansze}dur9{ur3} u3-szi-la2
19. {gesz}gigir-bi ku3 NE za-gin3-na szu u3-ma-ni-tag
20. ti mar-uru5-a u4-gin7 i3-e3
21. an-kar2 a2 nam-ur-sag-ka mu10 u3-ma-ni-du11
22. szu-nir ki-ag2-ni u3-mu-na-dim2
23. mu-zu u3-mi-sar
24. balag ki-ag2-ni uszumgal kalam-ma
25. gesz-gu3-di mu tuku nig2 ad gi4-gi4-ni
26. ur-sag nig2-ba-e ki-ag2-ra
@column 7
1. lugal-zu en {d}nin-gir2-su
2. e2-ninnu anzu2{muszen}-babbar2-ra u3-mu-na-da-kux(LIL)-re
3. tur du11-ga-zu mah du11-ga-am3 szu ba-a-szi-ib2-ti
4. en-na sza3 an-gin7 su3-ra2-ni
5. {d}nin-gir2-su dumu {d}en-lil2-la2-ka za-ra ma-ra-hun-ge26-e
6. gesz-hur e2-a-na ma-ra-pa3-pa3-de3
7. ur-sag-e me-ni gal-gal-la-am3
8. szu ma-ra-ni-ib2-mu2-mu2
9. sipa zi gu3-de2-a
10. gal mu-zu gal i3-ga-tum3-mu
11. inim {d}nansze-e mu-na-du11-ga-asz
12. sag sig ba-szi-gar
13. e2 nig2-gur11-ra-na kiszib3 bi2-kur2
14. gesz im-ma-ta-gar
15. gu3-de2-a gesz-a mu-gub-gub
16. gesz-e mu10 im-e
17. {gesz}mes-e sag bi2-sa6
18. {gesz}ha-lu-ub2-ba tun3 bi2-bar
19. {gesz}gigir za-gin3-sze3 <si> mu-na-a-sa2
20. dur9{ur3}-bi pirig-kas4-e-pa3-da
21. im-ma-szi-la2-la2
22. szu-nir ki-ag2-ni mu-na-dim2
23. mu-ni im-mi-sar
24. balag ki-ag2-e uszumgal kalam-ma
25. gesz-gu3-di mu tuku nig2 ad gi4-gi4-ni
26. ur-sag nig2-ba-e ki-ag2-ra
27. lugal-ni en {d}nin-gir2-su-ra
28. e2-ninnu anzu2{muszen}-babbar2-ra
29. mu-na-da-kux(LIL)-kux(LIL)
30. e2-a hul2-la i3-na-ni-kux(LIL)
@column 8
1. gu3-de2-a esz3 e2-ninnu-ta zalag-ga nam-ta-e3
2. 2(asz@c)-kam-ma e2-sze3 u4-u3-de3 bi2-dab
3. ge6-ge6 ba-an-dab
4. du6-du6 mu-si-ig i5-gar mu-gi4
5. ah-du11-ga gir2-ta im-ta-gar
6. szu-ga-lam ki husz ki di-ku5-ne
7. ki {d}nin-gir2-su-ke4 kur-kur-ra igi mi-ni-gal2-la-sze3
8. udu i3 gukkal masz2 niga ensi2-ke4
9. asz2-gar3 gesz nu-zu kusz-ba mi-ni-dab5-dab5
10. li {gesz}u2-sikil kur-ra-kam izi-a bi2-si-si
11. szim erin ir-szim dingir-ra-kam
12. i3-bi2-bi mu-du3
13. lugal-<ni>-ir ug3-ga2 mu-na-zi szu12 mu-na-de6
14. ub-szu-kin-na-ka mu-na-gen giri17 szu mu-na-gal2
15. lugal-mu {d}nin-gir2-su en a husz gi4-a
16. en zi a kur gal-e ri-a
17. szul ka-tar nu-tuku
18. {d}nin-gir2-su e2-zu ma-ra-du3-e
19. geszkim-mu nu-mu
20. ur-sag nig2-du7-e gu3 ba-a-de2
21. dumu {d}en-lil2-la2 en {d}nin-gir2-su
22. sza3-bi nu-mu-u3-da-zu
23. sza3 ab-gin7 zi-zi-zu
24. {gesz}esi-gin7 ga2-ga2-zu
25. a e3-a-gin7 gu3 nun di-zu
26. a-ma-ru12-gin7 u2-ru14 gul-gul-zu
27. u4-gin7 ki-bala-sze3 du7-du7-zu
@column 9
1. lugal-mu sza3-zu a e3-a u2 nu-la2-zu
2. ur-sag sza3 an-gin7 su3-ra2-zu
3. dumu {d}en-lil2-la2 en {d}nin-gir2-su
4. ge26 a-na mu-u3-da-zu
5. 2(asz@c)-kam-ma-sze3 nu2-a-ra nu2-a-ra
6. sag-ga2 mu-na-gub ul4!(GIR2) mu-da6-da6-e
7. ma-du3-na ma-du3-na
8. ensi2 e2-mu ma-du3-na
9. gu3-de2-a e2-mu du3-da geszkim-bi ga-ra-ab-szum2
10. garza-ga2 mul-an ku3-ba gu3 ga-mu-ra-a-de2
11. e2-mu e2-ninnu an-ne2 ki gar-ra
12. me-bi me gal-gal me-me-a diri-ga
13. e2 lugal-bi igi su3 il2-il2
14. anzu2{muszen}-gin7 szeg12 gi4-a-bi-sze3
15. an im-szi-dub2-dub2
16. me-lam2 husz-bi an-ne2 im-us2
17. e2-ga2 ni2 gal-bi kur-kur-ra mu-ri
18. mu-bi-e an-za3-ta kur-kur-re gu2 im-ma-si-si
19. ma2-gan me-luh-ha kur-bi-ta im-ma-ta-e11-de3
20. ge26 {d}nin-gir2-su a husz gi4-a
21. ur-sag gal ki {d}en-lil2-la2-ka
22. en gaba-ri nu-tuku
23. e2-mu e2-ninnu-ga2 en kur-ra ab-si-a
24. tukul-mu szar2-ur3 kur szu-sze3 gar-gar
25. igi husz-a-mu kur-re nu-um-il2
26. a2-bad-a-mu lu2 la-ba-ta-e3
@column 10
1. a-ugu4-mu nam-gal ki-ag2-da
2. lugal a-ma-ru {d}en-lil2-la2
3. igi husz-a-ni kur-da nu-il2
4. {d}nin-gir2-su ur-sag {d}en-lil2-la2
5. mu-sze3 mu-sa4
6. me 5(u@c)-a za3 mi-ni-kesz2
7. {gesz}banszur mu-il2
8. szu-luh si bi2-sa2
9. szu si sa2-a-mu an ku3-ge u3-a ba-zi-ge
10. nig2 szu-ga2 du10-ga-am3
11. a-ugu4-mu du10-ga-bi mu-gu7
12. an lugal dingir-re-ne-ke4
13. {d}nin-gir2-su lugal iszib an-na
14. mu-sze3 mu-sa4
15. ti-ra-asz2 abzu-gin7
16. nam-nun-na ki im-ma-ni-gar
17. sza3-bi-a iti-da u4-sakar-ra
18. me gal-gal ezem an-na-mu szu gal ma-du7-du7
19. e2-husz ki husz-mu
20. musz-husz-gin7 ki szur2-ra bi2-du3
21. ki-bala-ga2 nu-mi-ib2-du11-ga
22. u4 sza3-mu um-szi-mi-ri2-a
23. musz-ze2-gur5-a-gin7 usz ma-a-u3-KU-e
24. e2-babbar2 ki a2 ag2-ga2-ga2
25. ki {d}utu-gin7 dalla-a-ga2
26. ki-ba {d}isztaran-gin7 di iri-ga2 si ba-ni-ib2-sa2-e
27. e2 ba-gara2 ki banszur-ra-mu
28. dingir gal-gal lagasz{ki}-a-ke4-ne
29. gu2 ma-si-si-ne
@column 11
1. e2-mu e2 sag-kal kur-kur-ra
2. a2 zi-da lagasz{ki}
3. anzu2{muszen} an-szar2-ra sig4 gi4-gi4
4. e2-ninnu e2 nam-lugal-mu
5. sipa zi gu3-de2-a
6. u4 szu zi ma-szi-tum3-da
7. an-sze3 szegx(|IM.A|)-e gu3 ba-de2
8. an-ta he2-gal2 ha-mu-ra-ta-du
9. ug3-e he2-gal2-la szu he2-a-da-pesz-e
10. e2-ga2 usz ki gar-ra-bi-da
11. he2-gal2 he2-da-dub
12. GAN2 gal-gal-e szu ma-ra-ab-il2-e
13. e pa5 gu2-bi ma-ra-ab-zi-zi
14. du6-du6 ki a nu-e11-da
15. a ma-ra-e11-de3
16. ki-en-gi-re6 i3 diri mu-da-de2
17. siki diri mu-da-la2
18. u4 temen-mu ma-si-ge4-na
19. e2-mu u4 szu zi ma-szi-tum3-da
20. hur-sag ki {tu15}mer tusz-a-sze3
21. giri3-mu ki i3-bi2-us2
22. nita a2 diri-ke4 {tu15}mer-e hur-sag ki sikil-ta
23. im si ma-ra-ab-sa2-e
24. ug3-e zi-sza3-gal2 u3-ma-szum2
25. lu2 dili lu2 min-da kin mu-da-ak-ke4
26. ge6-a-na i3-ti ma-ra-e3-e3
27. e-bar7-GAN2 u4-<<ma>>-dam ma-ra-e3-e3
@column 12
1. e2 u4-de3 ma-ra-du3-e
2. ge6-e ma-ra-ab-mu2-mu2
3. sig-ta {gesz}ha-lu-ub2
4. {gesz}NE-HA-GAG mu-ra-ta-e11-de3
5. igi-nim-ta {gesz}erin {gesz}szu-ur2-me {gesz}za-ba-lum ni2-bi-a ma-ra-an-tum3
6. kur {gesz}esi-a-ka
7. {gesz}esi ma-ra-ni-tum3
8. kur na-ka na gal hur-sag-ga2
9. lagab-ba ma-ra-ku5-e
10. u4-bi-a a2-zu izi bi2-tag
11. geszkim-mu ha-mu-u3-zu
12. gu3-de2-a i3-zi u3-sa-ga-am3
13. i3-ha-luh ma-mu-dam
14. inim du11-ga {d}nin-gir2-su-ka-sze3
15. sag sig ba-szi-gar
16. masz2 babbar2-ra szu mu-gid2-de3
17. masz2-a szu ni-gid2 masz2-a-ni i3-sa6
18. gu3-de2-a sza3 {d}nin-gir2-su-ka
19. u4-dam mu-na-e3
20. gal mu-zu gal i3-ga-tum2-mu
21. ensi2-ke4 iri-na lu2 dili-gin7
22. na-ri ba-ni-gar
23. ki lagasz{ki}-e dumu ama dili-a-gin7 sza3 mu-na-asz-e
24. gesz szu mu-du8 {gesz}ad2 mu-zi
25. u2-gur5 mu-gar inim du11-ga bi2-gi4
26. szer7-da e2-ba im-ma-an-gi4
@column 13
1. u3-sa-an bar-us2-sa eme i3-du8
2. siki udu gan-na-kam szu-a mi-ni-gar-gar
3. ama-a dumu-da gu3 nu-ma-da-de2
4. dumu-u3 ama-ni-ra gu3 du3-a
5. nu-ma-na-du11
6. ARAD2 a2-gesz-tag tuku-ra
7. lugal-a-ni sag nu-ma-da-dub2
8. geme2 lu2 nam-ra2 hul mu-na-ak
9. nin-a-ni igi-na nig2 nu-mu-na-ni-ra
10. ensi2 e2-ninnu du3-ra
11. gu3-de2-a-ar i5-gar-bi lu2-u3 nu-ma-<na>-ni-gar
12. ensi2-ke4 iri mu-ku3
13. izi im-ma-ta-la2
14. uzug5-ga ni2-gal2 lu2-gi-AN
15. iri-ta ba-ta-e3
16. pisan u3-szub-ba-sze3 masz2 ba-szi-nu2
17. sig4 masz2-e bi2-pa3
18. zu2 al-bi-sze3 igi zi ba-szi-bar
19. sipa mu pa3-da {d}nansze-ke4 nam-nun-na ni-gar
20. pisan u3-szub-ba gesz bi2-hur-ra-ni
21. zu2 al nam-nun-na mu-ni-gar-ra-ni
22. anzu2{muszen} szu-nir lugal-la-na-kam
23. uri3-sze3 bi2-mul
24. u5 1(bur3) 1(esze3)-sze3 iri mu-na-ku3-ge
25. u5 mu-na-sikil-e
26. li {gesz}u2 sikil kur-ra-kam izi-a bi2-si-si
27. szim erin ir-szim dingir-ra-kam i3-bi2-bi mu-du3
28. u4 siskur2-ra mu-na-a-gal2
29. ge6 szu12-de3 mu-na-zal-e
@column 14
1. {d}a-[nun-na] ki lagasz#[{ki}]
2. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-de3
3. gu3-de2-a siskur2-ra2-zu-[a]
4. mu-da-an-szu4-szu4-ge-esz2
5. sipa zi gu3-de2-a hul2-la-gin7
6. im-ma-na-ni-ib2-gar
7. u4-ba ensi2-ke4 kalam-ma-na zi-ga ba-ni-gar
8. ma-da gu2-sag szar2-szar2-ra-na
9. gu2-edin-na {d}nin-gir2-su-ka-ka
10. zi-ga ba-ni-gar
11. iri du3-a a2-dam gar-ra-na
12. gu2-gesz-bar-ra {d}nansze-ka
13. zi-ga ba-ni-gar
14. gu4 husz zi-ga gaba gi4 nu-tuku
15. {gesz}erin babbar2-ra lugal-bi-ir dab6-ba
16. im-ru-a {d}nin-gir2-su-ka-ka
17. zi-ga mu-na-gal2
18. szu-nir mah-bi lugal-kur-dub2 sag-bi-a mu-gub
19. pesz10-gal2 gaba-gal2 a-ta e3-a
20. i7 mah a diri he2-gal2-bi bara2-bara2
21. im-ru-a {d}nansze-ka
22. zi-ga mu-na-gal2
23. u5 ku3 szu-nir {d}nansze-kam sag-bi-a mu-gen
24. gu masz-ansze edin-na la2-a
25. ni-is-ku bir3 mu-tuku bir3 {d}utu ki-ag2
26. im-ru-a {d}inanna-ka zi-ga mu-na-gal2
27. asz-me szu-nir {d}inanna-kam sag-bi-a mu-gen
28. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-de3
@column 15
1. [...]
2. [...]
3. [...]
4. [...] gir2 [...]
5. szu-ni [...] x [...] gar
6. elam elam-ta mu-na-gen
7. szuszin{ki} szuszin-ta mu-na-gen
8. ma2-gan me-luh-ha kur-bi-ta gu2 gesz mu-na-ab-gal2
9. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-de3
10. gu3-de2-a iri-ni gir2-su{ki}-sze3 gu2 mu-na-si-si
11. {d}nin-za3-ga-da a2 mu-da-ag2
12. uruda{da}-ni sze mah re6-a-gin7
13. gu3-de2-a lu2 e2 du3-a-ra
14. mu-na-ab-us2-e
15. {d}nin-sikil-a-da a2 mu-da-ag2
16. {gesz}ha-lu-ub2 gal-gal {gesz}esi {gesz}ab-ba-bi
17. ensi2 e2-ninnu du3-ra
18. mu-na-ab-us2-e
19. kur {gesz}erin-na lu2 nu-kux(LIL)-kux(LIL)-da
20. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
21. gir2 mu-na-ni-gar
22. {gesz}erin-bi tun3 gal-e im-mi-ku5
23. szar2-ur3 a2 zi-da lagasz{ki}-a
24. tukul a-ma-ru lugal-la-na-sze3
25. tun3 im-ma-bar
26. musz mah-am3 a-e im-diri-ga-am3
27. hur-sag {gesz}erin-<na-ta> ad {gesz}erin-na
28. hur-sag {gesz}szu-ur2-me-ta
29. ad {gesz}szu-ur2-me
30. hur-sag {gesz}za-ba-lum-ma-ta
31. ad {gesz}za-ba-lum
32. {gesz}u3-<suh5> gal-gal {gesz}tu-lu-bu-um
33. {gesz}e-ra-num2
34. ad gal-gal-bi diri-diri-ga-bi
35. kar mah ka2-sur-ra-ke4
@column 16
1. [gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ra]
2. [im-ma-na-us2]
3. [kur na lu2 nu-kux(LIL)-kux(LIL)-da]
4. [gu3-de2-a] en {d}nin-gir2-su-[ke4]
5. gir2 mu-[na-ni-gar]
6. na gal-gal-bi lagab-ba mi-ni-de6
7. ma2 ha-u3-na ma2 na-lu-a
8. esir2 a-ba-al esir2 IGI-esir2 im-babbar2-ra
9. hur-sag ma2-ad-ga-ta
10. nig2-gur11 ma2 sze GAN2 de6-a-gin7
11. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ra
12. im-ma-na-us2
13. ensi2 e2-ninnu du3-ra
14. nig2 gal-gal-e szu mu-na-ab-il2
15. hur-sag uruda-ke4 ki-masz-ta
16. ni2-bi mu-na-ab-pa3
17. uruda-bi gi diri-ba mu-ni-ba-al
18. lu2 e2 lugal-na du3-dam
19. ensi2-ra ku3-sig17 kur-bi-ta
20. sahar-ba mu-na-tum3
21. gu3-de2-a ku3 NE-a kur-bi-ta mu-na-ta-e11-de3
22. gug gi-rin-e me-luh-ha-ta
23. szu mu-na-pesz-e
24. kur nu11-ta nu11 mu-na-ta-e11-de3
25. sipa-de3 e2 ku3-ga mu-du3-e
26. ku3-dim2 im-da-tusz
27. e2-ninnu za mu-du3-e zadim im-da-tusz
28. uruda nagga-a mu-du3-e
29. sanga simug {d}nin-tu kalam-ma-ke4
30. igi-ni-sze3 si im-sa2
31. na4-szu-min-e u4-da-am3 sig4 mu-na-ab-gi4
32. {na4}esi na4 szu-ke4
@column 17
1. [...] min [...] pesz
2. [gesz-kin]-ti [...] nam [...] sze mah re6-a-gin7
3. [...] mu-[na-ni]-gar
4. [...]
5. u4-[u4] mu-[na-gid2]
6. gex(DUGUD)-gex(DUGUD) mu-na-gid2
7. nam e2 du3-da lugal-la-na-sze3
8. u3 ge6-an-na nu-um-kux(LIL)-kux(LIL)
9. u3 an-ba-ra sag nu-mi-ib2-du3-e
10. igi zi bar-ra {d}nansze-kam
11. {d}en-lil2-la2 lu2 sza3-ga-na-kam
12. ensi2 [sza3]-ge [pa3-da] {d}nin-gir2-su-ka-kam
13. gu3-de2-a unu6 mah-a du2-da
14. {d}ga2-tum3-du10-ga-kam
15. {d}nisaba-ke4 e2 gesztu2-ke4
16. gal2 mu-na-tak4
17. e2-a {d}en-ki-ke4 gesz-hur-bi si mu-na-sa2
18. e2 me-lam2-bi an-ne2 us2-sa
19. me-bi an ki-da gu2 la2-a
20. lugal-bi en igi husz il2-il2
21. ur-sag {d}nin-gir2-su me3 gal zu-bi
22. e2-ninnu anzu2{muszen}-babbar2-sze3
23. gu3-de2-a sig-ta ba-szi-gen
24. nim-sze3 u5 izi-ka
25. nim-ta ba-szi-gen sig-sze3 u5 izi-ka
26. GAN2 zi-dam esz2 i3-gar-gar
27. a2-ba gesz bi2-gar ni2-te-ni mu-zu
28. hul2-la-gin7 im-ma-na-ni-ib2-gar
29. u3-te-am3 e2 libir-ra-asz2 ra2-zu-a ba-gen
@column 18
1. gu3-de2-a bara2-gir2-nun-na-ta
2. sza3 mu-na-hun-ge26-e
3. u4 im-zal a mu-tu17
4. me-te-ni mu-gi
5. {d#}utu he2-gal2# mu-na-ta-e3
6. gu3#-de2-a [2(asz@c)]-kam-asz2 iri ku3-[sze3] im-ma-[ta]-e3#
7. gu4 du7# masz2 du7-re6 gesz bi2-tag
8. e2-e im-ma-gen
9. giri17 szu im-ma-gal2
10. dusu ku3 {gesz}u3-szub zi nam tar-ra
11. e2-[ninnu-sze3] mu-[il2]
12. [al-e sa] mu-la2 sag il2 mu-gen
13. {d}lugal-kur-dub2 igi-sze3 mu-na-gen
14. {d}ig-alim-ke4 gir2 mu-na-ga2-ga2
15. {d}nin-gesz-zi-da dingir-ra-ni
16. szu mu-da-gal2-gal2
17. pisan u3-szub-ka a-sa-ga i3-ak
18. ensi2-ra a-dab6 si-im a2-la2 mu-na-du12-am3
19. zu2 al sig4-bi sag im-mi-du8
20. lal3 i3-nun i3-du10-nun-na al im-ma-ni-tag
21. szembulug |SZIMxPI| gesz hi-a
22. uh-sze3 im-mi-ak
23. dusu ku3 mu-il2 u3-szub-e im-ma-gub
24. gu3-de2-a im u3-szub-ba ni-gar
25. nig2-du7 pa bi2-e3
26. e2-a sig4-bi pa e3 mu-ni-ga2-ga2
27. kur-kur-re i3 mu-da-su3-e
28. erin mu-da-su3-e
@column 19
1. iri-ni ki lagasz{ki}-e se11-li2-a
2. u4 mu-di3-ni-ib2-zal-e
3. u3-szub mu-dub2 sig4 had2-de3 ba-szub
4. zu2 al im aga3-ri2-na-ba-sze3
5. igi zi ba-szi-bar
6. |SZIMxPI| ha-szu-ur2 szembulug-a
7. sag im-<ma>-ni-du8
8. sig4 u3-szub-ba mu-ni-gar-ra-ni
9. {d}utu im-da-hul2
10. aga3-ri2 i7 mah-gin7 zi-ga-na
11. lugal {d}en-ki-<ke4> nam mu-[na]-tar
12. [sig4] mu-gar u3-[szub] e2-a i3-kux(LIL)
13. pisan u3-szub-ba-ta sig4 ba-ta-il2
14. men ku3 an-ne2 il2-la
15. sig4 mu-il2 ug3-ga2-na mu-re6
16. bir3 ku3 {d}utu sag bala-e-dam
17. sig4-e e2-sze3 sag il2-la-bi
18. ab2 {d}nanna tur3-ba rin2-rin2-dam
19. sig4 mu-gar e2-a mu-lah5
20. e2-a gesz-hur-bi im-ga2-ga2
21. {d}nisaba sza3 szid zu-am3
22. lu2-tur gibil-bi e2 du3-gin7
23. igi-ni u3 du10-ga nu-szi-kux(LIL)-kux(LIL)
24. ab2 amar-bi-sze3 igi gal2-la-gin7
25. e2-sze3 TE-TE-ma im-szi-gen
26. lu2 ninda tur ka-a gub-ba-gin7
27. re7-e nu-szi-kusz2-u3
28. sza3 lugal-na u4-dam mu-e3
@column 20
1. gu3-de2-a-ar inim {d}nin-gir2-su-ka uri3-am3 mu-du3
2. sza3 gu3 di e2 du3-da-ka-na
3. i5-gar sa6-ga-a lu2 <im>-ma-a-gar
4. hul2-la-gin7 im-ma-na-ni-ib2-gar
5. masz-a szu i3-gid2 masz-a-ni i3-sa6
6. a-mer-e sze ba-se3 igi-bi si ib2-sa2
7. gu3-de2-a sag-sze3 nu2
8. mu-nu2 inim mu-na-ta-e3
9. e2 lugal-na-ka du3-bi
10. e2-ninnu an ki-ta bad-bi
11. igi#-a mu-na-a-gal2
12. hul2-la-gin7 im-[ma-na]-ni#-ib2#-gar#
13. gu mu-ba-ra me szu im-du7-du7
14. uz-ga ku3-ge esz3 mu-ga2-ga2
15. e2-a {d}en-ki-ke4 temen mu-si-ge
16. {d}nansze dumu eridu{ki}-ke4 esz-bar kin-ge26 mu10 ba-ni-du11
17. ama lagasz{ki} ku3 {d}ga2-tum3-du10-ke4
18. sig4-bi kur-kux(LIL)-a mu-ni-du2
19. {d}ba-ba6 nin dumu-sag an-na-ke4
20. i3 szim erin-na ba-ni-su3
21. e2-e en ba-gub la-gal ba-gub
22. me-e szu si im-ma-sa2
23. {d}a-nun-na u3 di-de3 im-ma-szu4-szu4-ge-esz2
24. gu3-de2-a lu2 e2 du3-a-ke4
25. e2-a dusu-bi men ku3 sag-ga2 mu-ni-gal2
26. usz mu-gar a2-gar ki im-mi-tag
27. sa2 mu-se3 sig4-ga gu bi2-dub2
@column 21
1. e2-a silim 2(asz@c)-nam nam-mi-se3
2. gu kurun3-ba sag gal2-la-am3
3. e2-a silim 3(asz@c)-am3 nam-mi-se3
4. anzu2{muszen} amar-a a2 pag-am3
5. e2-a silim 4(asz@c) nam-mi-se3
6. pirig-tur pirig husz-a gu2-da la2-am3
7. e2-a sa2 5(asz@c)-am3 nam-mi-se3
8. an si-<ga> su2-lim il2-la-am3
9. e2-a sa2 6(asz@c)-am3 nam-mi-se3
10. u4 sa2 du11-ga hi-li gur3-am3
11. e2-a sa2 7(asz@c) nam-mi-se3
12. e2-ninnu i3-ti u4 zal-la kalam si-am3
13. gesz ka2-na im-ga2-ga2-ne
14. an se3-ga men il2-la-am3
15. gesz ka2-na-ta ba-ta-KU
16. e2-mah an-da gu2 la2-am3
17. e2 mu-du3 gesz-e im-ma-ru
18. bugin {d}nanna sag kesz2 {d}en-ki-kam
# (cf:xix:18)
19. e2 hur-sag-gin7 im-mu2-mu2-ne
20. murux(DUGUD)-gin7 an-sza3-ge im-mi-i3-ib2-diri-diri-ne
21. gu4-gin7 si im-mi-ib2-il2-il2-ne
22. gesz-GAN2-abzu-gin7 kur-kur-ra sag ba-ni-ib2-il2-ne
23. e2-e hur-sag-gin7 an ki-a sag an-sze3 mi-ni-ib2-il2
24. erin duru5 ki u2 rib mu2-a-am3
25. e2-ninnu sig4 ki-en-gi-ra2-ka hi-li mu-ni-ib2-du8-du8
26. e2-a gesz im-ga2-ga2-ne
27. uszum abzu tesz2-ba e3-de3-dam
28. inim an-na im-mi-ib2-u3-u3-dam
@column 22
1. musz-mah hur-sag-ga2 nam ak-am3
2. e2 gi gur5-bi musz kur-ra tesz2-ba nu2-am3
3. sa-du2-bi# erin duru5 ha-szu#-ur2-ra szu he2-tag-ga-am3
4. aga3 erin igi u6 di-bi-a erin babbar2 im-ga2-ga2-ne
5. szim zi i3-du10-nun-ka mu10 ba-ni-ib2-e-ne
6. e2 im-du8-a-bi he-nun abzu szu tag-ga-am3
7. a-NIG2-ka-bi im-szi-ib2-la2-ne
8. esz3 e2-ninnu szu |E2xBAD|? an-na-ka gar-gar-a-am3
9. ensi2-ke4 e2 mu-du3 mu-mu2
10. kur gal-gin7 mu-mu2
11. temen abzu-bi dim gal-gal ki-a mi-ni-si-si
12. {d}en-ki-da e2-an-gur4-ra-ka
13. sza3 mu-di3-ni-ib2-kusz2-u3
14. temen an-na ur-sag-am3 e2-e im-mi-dab6
15. ki-a-nag dingir-re-<ne>-ka a im-na8-na8-a
16. e2-ninnu dim gal mu-gi
17. abgal2-bi mu-du3
18. iri-na {gesz}asal2 du10-bi mu-du3
19. gissu-bi mu-la2
20. {gesz}szar2-ur3-bi uri3 gal-gin7 lagasz{ki}-da im-da-si
# (cf:xx:1)
21. szu-ga-lam ki husz-ba im-mi-i3-gar
22. su-zi bi2-du8-du8 bara2-gir2-nun-na ki di-ku5-ba
23. u2-a lagasz{ki} gu4 gal-gin7 a2 ba-il2-il2
24. na gal-gal lagab-ba mi-ni-re6-a-<na>
@column 23
1. mu dili-a mu-re6 mu dili-a mu-ak
2. u4 2(asz@c) u4 3(asz@c) nu-ma-da-ab-zal
3. a2 u4-da 1(asz@c)-ta mu-du3
4. u4 7(asz@c)-kam-ma-ka e2-e im-mi-dab6
5. na da-bi kun-sze3 mu-nu2
6. szim#-sze3 mu-dim2-dim2
7. e2-a mi-ni-szu4-szu4
8. na kisal mah-a <im>-mi-ru2-a-na
9. na-ru2-a lugal kisal si
10. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
11. gir2-nun-ta mu-zu
12. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
13. na ka2-sur-ra bi2-ru2-a-<na>
14. lugal a-ma-ru {d}en-lil2-la2
15. gaba-szu-gar nu-tuku
16. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
17. igi zi mu-szi-bar
18. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
19. na igi u4 e3-a-<ka> bi2-ru2-a-<na>
20. lugal u4 gu3 di {d}en-lil2-la2
21. en gaba-ri nu-tuku
22. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
23. sza3 ku3-ge bi2-pa3
24. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
25. na igi szu-ga-lam-ma-ka bi2-du3-a-<na>
26. lugal mu-ni-sze3 kur KU-KU-e
27. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
28. gu-za-ni mu-ge
29. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
30. na igi e2 urua-ga-ka bi2-du3-a-<na>
@column 24
1. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
2. nam du10 mu-ni-tar
3. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
4. na a-ga {d}ba-ba6-ka bi2-ru2-a-<na>
5. e2-ninnu igi an-na-ke4 zu
6. {d}ba-ba6 zi-sza3-gal2 gu3-de2-a
7. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
8. e2 lugal-na zi-de3-esz2 mu-du3
9. sipa zi gu3-de2-a an ki im-da-mu2
10. u4-sakar gibil-gin7 men bi2-il2
11. mu-bi kur-sza3-sze3
12. pa bi2-e3
13. gu3-de2-a e2 {d}nin-gir2-su-ka
14. {d}utu-gin7 dugud-ta ba-ta-e3
15. hur-sag za-gin3-na-gin7 mu-mu2
16. hur-sag nu11-babbar2-ra-gin7
17. u6 di-de3 ba-gub
18. dub-la2-bi am-gin7 mu-szu4-szu4
19. uszum-bi ur-mah-gin7 szu-ba bi2-nu2-nu2
20. gi-gun4-bi ab-zu-gin7 ki sikil-e bi2-mu2
21. uri3-bi dara3 ku3 abzu-gin7
22. si ba-mul-mul
23. u4-sakar gibil an-na gub-ba-gin7
24. gu3-de2-a e2 {d}nin-gir2-su-ka
25. u6 di-de3 ba-gub
26. e2-a dub-la2-bi szu4-szu4-ga-bi
27. la-ha-ma abzu-da szu4-ga-am3
@column 25
1. e2 gesz gar-ra-bi a-ge6 ambar mah musz-a sig-ga-am3
2. e2 ka gid2-da-bi
3. an-bar-bar-ra ni2 gal2-la-am3
4. e2 e2-dul4-la-bi nu11 an-sza3-ge diri-ga-am3
5. ka2 ki-lugal-kux(LIL)-bi-ta
6. hu-ri2-in am-sze3 igi il2-il2-dam
7. {gesz}ti ka2-e us2-sa-bi
8. nir-an-na an-ne2 us2-sa-am3
9. gesz-ka2 an-na-bi e2-ninnu u4 du11-ba gu3 di tesz2-ba gub-ba-am3
10. ugur2-igi-bi ni2 il2-il2-a-bi
11. igi u6 di dingir-re-ne-kam
12. e2-a a-mer babbar2 mu-ru-gu2-ni
13. hur-sag za-gin3-na an ki-a ki he2-us2-sa-am3
14. kin-sig17 unu6 gal mu-ga2-ga2-ne
15. bur ku3-sig17 lal3 gesztin de2-a
16. an-ne2 szu4-ga-am3
17. e2-nu2-da mu-du3-ne
18. kur szar2-da mes ku3 abzu-a
19. kurun3 il2-la-am3
20. mu-du3 szu im-ta-gar-ra-ta
21. sza3 dingir-re-ne gu2-bi gi4-a-am3
# (cf:i:5-9)
22. sipa zi gu3-de2-a gal mu-zu
23. gal i3-ga-tum2-mu
24. a-ga tukul la2 ka2 me3-ba
25. ur-sag szeg9-sag-asz3 sag-ar-bi
26. im-ma-ab-dab5-be2
27. igi iri{ki}-sze3 ki ni2 il2-ba
28. ur-sag 7(asz@c)-am3 im-ma-ab-dab5-e
@column 26
1. szu-ga-lam ka2 me-lam2-ba
2. uszum {gesz}geszimmar-bi im-ma-ab-dab5-be2
3. igi-u4-e3 ki nam tar-re-ba
4. szu-nir {d}utu sag alim-ma
5. im-ma-da-si-ge
6. ka2-sur-ra igi u6 di-ba
7. ur-mah ni2 dingir-re-ne-kam
8. im-ma-ab-dab5-e
9. tar-sir2-sir2 ki a2 ag2-ba
10. ku-li an-na uruda-bi
11. im-ma-ab-dab5-e
12. a-ga {d}ba-ba6 ki sza3 kusz2-ba
13. ma2-gi4-lum gu4 alim-bi-da
14. im-ma-ab-dab5-e
15. ur-sag ug5-ga i3-me-sza-ke4-esz2
16. ka-bi ki-a-nag-sze3 mu-gar
17. mu-bi mu-ru dingir-re-ne-ka
18. gu3-de2-a ensi2 lagasz{ki}-ke4
19. pa e3 ba-ni-a
20. ig {gesz}erin e2-a szu4-ga-bi
21. {d}iszkur an-ta gu3 nun di-da-am3
22. e2-ninnu sag-kul-bi idim
23. {gesz}nu-kusz2-bi ur-mah
24. si-gar-bi-ta musz-sza3-tur3 musz-husz
25. am-sze3 eme e3-de3
26. ga-du ig-e u5-us2-sa-bi
27. ug nemurx(|PIRIG.TUR|) tur-tur szu-ba du2-ru-na-am3
28. e2-a gag gesz-ur3 ku3 mu-si-ge4-ne
29. uszum lu2-sze3 szu ib2-gar-ra-am3
30. ig-ba esz2 ku3 im-la2-ne
@column 27
1. {d}nerah ku3 abzu dar-a-am3
2. e2 sa la2-a-bi kesz3{ki} aratta{ki} na ri-ga-am3
3. e2 sa du8-a-bi pirig husz-am3
4. kalam-ma igi mi-ni-ib2-gal2
5. dili-du igi-bi nu-ma-dab-be2
6. e2-ninnu ni2-bi kur-kur-ra
7. tug2-gin7 im-dul4
8. e2 ku3 NE-a an-ne2 ki gar-ra
9. szembi2-zi-da szu tag du11-ga
10. sze-er-zi an-na-ka i3-ti-gin7 e3-a
11. e2 igi-bi kur gal ki us2-sa
12. sza3-bi nam-szub szer3 ha-mun
13. bar-bi an e2 mah he2-gal2-la zi-ga
14. gu2-en bar-ra-bi
15. ki di ku5 {d}a-nun-ke4-ne
16. a-lal3-bi-ta inim szu12-da
17. kur6-bi-da he2-gal2 dingir-re-ne-kam
18. uri3 e2-da si-si-ga-bi
19. anzu2{muszen} kur-musz-a-da he2-bad-ra2-am3
20. e2-ninnu im-bi im ha-mun
21. i7 edin-ta e11-da
22. lugal-bi en {d}nin-gir2-su-ke4
23. sza3 ku3-ge bi2-pa3
24. szim zi-gin7 sag-ga2 mi-ni-ib2-de2
@column 28
1. gu3-de2-a sze-er-zi an-na-ka
2. szu tag ba-ni-du11
3. e2 gu4-bi-ta
4. i3 kux(LIL) ga kux(LIL)
5. udun mah-bi-ta
6. gug2 gal si gal
7. gir2-PA-na-bi
8. gu4 gu7 udu gu7
9. e2 ki kur6-bi uz-ga ab-ga2-ga2
10. ne-sag-bi
11. kur gesztin bi-bi-ze2
12. e2-bappir3-bi-ta
13. i7 idigna a u3-ba gal2-la-am3
14. e2 nig2-gur11-bi-a za ku3 nagga
15. e2 {gesz}gigir-ra-bi
16. kur ki-a gub-ba
17. a-ga balag-a-bi gu4 gu3 nun di
18. kisal-bi szu12 ku3 si-im a2-la2
19. kun na4 e2-a nu2-a-bi
20. hur-sag ul nun-ne2-esz2 nu2-am3
21. kun nagga ganun-sze3 da-a-bi
22. nu11 kur-sze3 igi su3 il2-dam
23. {gesz}kiri6-MI-edin e2-sze3 si-ga-bi
24. kur gesztin bi-bi-ze2 ki IM-NE-e mu2-am3
@column 29
1. na 7(asz@c) e2-e dab6-ba-bi
2. nig2 lugal-bi-da sza3 kusz2-kusz2-dam
3. e2 nig2 ki-se3-ga
4. nig2-sikil abzu na ri-ga-am3
5. szim-na4 e2-a szu4-ga-bi
6. e2 gudu4-ku3 a nu-silig5-ge-dam
7. bad3-si-an-na
8. tu{muszen} du2-ru-na-bi
9. eridu{ki} NAM hi-a GAG x-am3
10. e2-ninnu tu{muszen}-e im-ne-ne
11. an-dul3 pa gal-gal gissu du10-ga-am3
12. buru5{muszen} muszen-e sig4 mu-gi4-gi4
13. e2-kur {d}en-lil2-la2 ezem gal2-la-am3
14. e2-a ni2-gal-bi
15. kalam-ma mu-ri
16. ka tar-ra-bi
17. kur-re ba-ti
18. e2-ninnu ni2-bi kur-kur-ra tug2-gin7 im-dul4
@column 30
1. e2 lugal-bi hi-li-a ni-du3
2. {d}nin-gesz-zi-da-ke4
3. ki-gal-la bi2-du3
4. gu3-de2-a ensi2 lagasz{ki}-ke4
5. temen-bi mu-si
6. e2 {d}utu-gin7 kalam-ma e3-a
7. gu4 gal-gin7 sahar bar-ra gub-ba
8. i3-ti giri17-zal-gin7
9. ukken-ne2 si-a
10. hur-sag sig7-ga-gin7
11. hi-li gur3-a
12. u6 di-de3 gub-ba
13. e2-ninnu ki-bi gi4-a-ba
14. {d}nin-gir2-su za3-mu10
15. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-a
16. za3-mu10 mu-ru-bi-im

2012-09-18 16:24:21, entered by englund for englund
&P232300 = RIME 3/1.01.07, Gudea Cyl A
#atf: lang sux
@cylinder
@column 1
1. u4 an# ki#-a nam tar-[tar-re]-da#
#tr.en: It was time to decide destinies in heaven and on earth,
2. lagasz#[{ki}]-e# me gal-la [sag] an-sze3 mi-ni-ib2-il2
#tr.en: Lagaš had raised the head towards heaven in large ‘me’,
3. {d}en-lil2-e en {d}nin-gir2-su-sze3 igi zi mu-szi-bar
#tr.en: Enlil looked righteously upon Ningirsu.
4. iri-me-a nig2-ul pa nam-e3
#tr.en: Did the ‘nig2-ul’ not emerge in our city?
5. sza3 gu2-be2 nam-gi4
#tr.en: The ‘heart’, did it not return to its banks?
6. sza3 {d}en-lil2-la2 gu2-be2 nam-gi4
#tr.en: The ‘heart’ of Enlil, did it not return to its banks?
7. sza3 gu2-be2 nam-gi4
#tr.en: The ‘heart’, did it not return to its banks?
8. a-mi-ru12 nam-mul ni2 il2-il2
#tr.en: The flood, did it not twinkle? Frightening (all).
9. sza3 {d}en-lil2-la2-ke4 i7 idigna-am3 a du10-ga nam-de6
#tr.en: The ‘heart’ of Enlil, it is the river Tigris, did it not bring sweet water?
10. e2-e lugal-be2 gu3 ba-de2
#tr.en: To the house its king spoke:
11. e2-ninnu me-be2 an ki-a pa e3 mu-ak-ke4
#tr.en: “I will make the ‘me’ of Eninnu emerge in heaven and on earth.
12. ensi2 lu2 gesztu2 dagal-kam gesztu2 i3-ga2-ga2
#tr.en: The governor is wise, he shall pay attention.
13. nig2 gal-gal-la szu mi-ni-mu2-mu2
#tr.en: He shall place his hand on big things.
14. gu4 du7 masz2# du7-re6 si im-sa2-sa2-e
#tr.en: He shall straighten the horns of perfect oxen, perfect goats.”
15. sig4 nam tar-ra sag mu-szi-ib2-il2
#tr.en: The brick of deciding destinies lifted the head towards him,
16. e2 ku3 du3-de3 gu2-bi mu-szi-ib2-zi
#tr.en: to build the shiny house it raised its neck towards him.
17. lugal-ni-ir u4-ne masz-ge6-ka
#tr.en: It was then, in a ‘dark goat’, that towards his king,
18. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su2-ra igi mu-ni-du8-am3
#tr.en: on the lord Ningirsu, Gudea looked.
19. e2-a-ni du3-ba mu-na-du11
#tr.en: “Build his house!,” he ordered him.
20. e2-ninnu me-bi gal-gal-la-am3
#tr.en: On Eninnu, whose ‘me’ is very large,
21. igi mu-na-ni-gar
#tr.en: he (Ningirsu) directed his (Gudea’s) eye there.
22. gu3-de2-a sza3-ga-ni su3-ra2-am3
#tr.en: Gudea, his ‘heart’ is distant,
23. inim-e mi-ni-kusz2-u3
#tr.en: counseled about the message:
24. ga-na ga-na-ab-du11 ga-na ga-na-ab-du11
#tr.en: “Let me, let me tell it to her, let me, let me tell it to her,
25. inim-ba ha-mu-da-gub
#tr.en: may she stand by me in this case.
26. sipa-me nam-nun-ne2 sag ma-ab-szum2-szum2#?
#tr.en: I am the shepherd, princeliness was given to me.
27. nig2 masz ge6-ke4 ma-ab-de6-a-ga2
#tr.en: Of what my ‘dark goat’ has revealed to me,
28. sza3-be2 nu-zu
#tr.en: its ‘heart’ I did not know.
29. ama-mu ma-mu-mu ga-na-de6
#tr.en: Let me bring my dream to her, to my mother.
@column 2
1. ensi ku3 zu me-te-na-mu
#tr.en: My dream-interpreter, knowing ‘ku3’ on her own,
2. {d}nansze nin9 dingir sirara6-ta-mu
#tr.en: Nanše, my divine sister from Siraran,
3. sza3-bi ha-ma-pa3-de3
#tr.en: may she make its meaning visible for me.”
4. ma2-gur8-ra-na giri3 nam-mi-gub
#tr.en: Did he not set foot on his barge?
5. iri-ni nina{ki}-sze3 i7-nina{ki}-du-a ma2 mu-ni-ri
#tr.en: Towards Nina, on Ininadua, he directed the barge,
6. i7-de3-hul2-la-e kur-kux(LIL) i3-si-il-e
#tr.en: he is breaking the waves of Ideḫula.
7. ba-gara2 e2 i7-de3 la2-a-e im-<ma>-ti-a-ta
#tr.en: After reaching Bagara—house hanging over the river,
8. ninda gesz bi2-tag a sze23 i3-de2
#tr.en: he sacrificed bread, he poured out cold water,
9. lugal ba-gara2-ra mu-na-gen szu12 mu-na-de6
#tr.en: he went to the king of Bagara, and prayed to him:
10. ur-sag pirig zi-ga gaba-szu-gar nu-tuku
#tr.en: “Hero, charging lion, having no rival,
11. {d}nin-gir2-su2 abzu-a gal# di#
#tr.en: Ningirsu, boisterous in the Apsû,
12. nibru#{ki#}-a# nir-gal2#
#tr.en: being noble in Nippur.
13. ur-sag ma-a-du11 szu zi ga-mu-ra-ab-gar
#tr.en: Hero, you spoke to me, let me do it right for you,
14. {d}nin-gir2-su e2-zu ga-mu-ra-du3
#tr.en: Ningirsu, let me build your house for you,
15. me szu ga-mu-ra-ab-du7
#tr.en: let me make the ‘me’ perfect for you.
16. nin9-zu dumu eridu{ki}-ge tu-da
#tr.en: Your sister, child born to Eridu,
17. nir-gal2 me-te-na nin ensi3 dingir-re-ne-ke4
#tr.en: hero in her own right, lady-dream-interpreter of the gods,
18. {d}nansze nin9 dingir sirara6-ta-mu
#tr.en: Nanše, my divine sister from Siraran,
19. giri3-bi ha-ma-ga2-ga2
#tr.en: may she make the path right for me.”
20. gu3 de2-a-ni gesz ba-tuku-am3
#tr.en: His (Gudea’s) prayer was being heard.
21. lugal-a-ni siskur2-ra2-zu-ni gu3-de2-a-asz2
#tr.en: From Gudea, his offering and his prayer, his king,
22. en {d}nin-gir2-su-ke4 szu ba-szi-ti
#tr.en: the lord Ningirsu, received from him.
23. e2 ba-gara2-ka esz3-esz3 i3-ak
#tr.en: In the House of Bagara he celebrated the week-festival.
24. ensi2-ke4 {d}ga2-tum3-du10-sze3 ki-nu2-a-ni ba-re6
#tr.en: The governor set up his bed in the house of Gatumdu.
25. ninda gesz bi2-tag a sze23 i3-de2
#tr.en: He sacrificed bread, he poured out cold water.
26. ku3 {d}ga2-tum3-du10-ra mu-na-gen
#tr.en: He went to Shiny-Gatumdu,
27. siskur2 mu-na-be2
#tr.en: (and then) he is saying an offering(!) to her:
28. nin-mu dumu an ku3-ge du2-da
#tr.en: “My lady, child born by shiny An,
29. nir-gal2 me-te-na dingir sag zi
#tr.en: princely in her own right, god with the raised head,
@column 3
1. kalam-ma ti-la
#tr.en: living in the land,
2. nu-du zu iri-na
#tr.en: knowing ‘nig2-du7’ in her city.
3. nin ama lagasz{ki} ki gar-ra-me
#tr.en: You are the lady, the mother, founder of Lagaš.
4. igi ug3-sze3 u3-szi-bar-ra-zu szegx(|IM.A|) he2-gal2-la-am3
#tr.en: (With) your looking at the people: it is a bountiful wind.
5. szul zi lu2 igi mu-bar-ra-zu nam-ti mu-na-su3
#tr.en: (With) your looking at the righteous hero, the man: for him life is prolonged.
6. ama nu-tuku-me ama-mu ze2-me
#tr.en: I am a no-mother-haver, you are my mother.
7. a nu-tuku-me a-mu ze2-me
#tr.en: I am a no-father-haver, you are my father.
8. a-mu sza3-ga szu ba-ni-du11 unu6-a ni-du2-e
#tr.en: You have placed my semen in the inside: you bore me in the cella.
9. {d}ga2-tum3-du10 mu ku3-zu du10-ga-am3
#tr.en: Gatumdu, your shiny name is sweet.
10. ge6-a ma-ni-nu2
#tr.en: I will lay me down here this night,
11. {gesz}kiszi17 gal-mu-me za3-mu mu-us2
#tr.en: you are my big dagger, following my side.
12. gi:li9-bar a gal-la du3-a-me
#tr.en: You are a reed, planted in the big water,
13. zi-sza3 mu-szi-i3-gal2
#tr.en: you have placed life in me.
14. an-dul3 dagal-me gissu-zu-sze3
#tr.en: You are a broad parasol, under your shade
15. ni2 ga-ma-szi-ib2-te
#tr.en: let me cool myself there.
16. szu mah-za sa-ga a2 zi-da-bi
#tr.en: With the index finger? of your right hand,
17. nin-mu {d}ga2-tum3-du10 ga2-ra ha-mu-u3-ru
#tr.en: ‘stroke’ me with it my lady Gatumdu.
18. iri-sze3 i3-du-e geszkim-mu he2-sa6
#tr.en: I will go to the city, may my sign be good.
19. kur a-ta il2-la nina{ki}-sze3
#tr.en: To Nina, mountain raising out of the sea,
20. u2-du11 sa6-ga-zu igi-sze3 ha-ma-du
#tr.en: may your good Utukku go in front of me,
21. {d}lamma sa6-ga-zu giri3-a ha-mu-da-du
#tr.en: may your good Lamma follow in my path.
22. ga-na ga-na-ab-du11
#tr.en: Let me, let me tell it to her.
23. ga-na ga-na-ab-du11
#tr.en: Let me, let me tell it to her.
24. inim-ba ha-mu-da-gub
#tr.en: May she stand by me in this case.
25. ama-mu ma-mu-mu ga-na-de6
#tr.en: Let me bring my dream to my mother,
26. ensi3 ku3 zu me-te-na-mu
#tr.en: my dream-interpreter knowing ‘ku3’ by herself,
27. {d}nansze nin9 dingir sirara6-ta-mu
#tr.en: Nanše, my divine lady from Siraran,
28. sza3-bi ha-ma-pa3-de3
#tr.en: may she make its meaning visible for me.”
29. gu3 de2-a-ni gesz ba-tuku-am3
#tr.en: His cry was heard.
@column 4
1. nin-a-ni siskur2-ra2-zu-ni
#tr.en: His lady, the offering and the prayer,
2. gu3-de2-a-asz2 ku3 {d}ga2-tum3-du10-ge szu ba-szi-ti
#tr.en: Shiny-Gatumdu received from Gudea.
3. ma2-gur8-ra-na giri3 nam-mi-gub
#tr.en: Did he not place the foot on the barge?
4. iri-ni nina{ki}-sze3 kar nina{ki}-na-ke4 ma2 bi2-us2
#tr.en: To her city, Nina, he moored at the port of Nina.
5. ensi2-ke4 kisal dingir sirara6-ta-ka sag an-sze3 mi-ni-il2
#tr.en: In the courtyard of the deity of Siraran the governor raised the head to heaven,
6. ninda gesz bi2-tag a sze23 i3-de2
#tr.en: he sacrificed bread, he poured out cold water.
7. {d}nansze mu-na-gen szu12 mu-na-sza4
#tr.en: He went to Nanše, he prayed to her:
8. {d}nansze nin uru16 nin me an-kal an-kal-la
#tr.en: “Nanše, large lady, lady of precious, precious, ‘me’.
9. nin {d}en-lil2-gin7 nam tar-tar-re
#tr.en: Lady, like Enlil deciding destinies.
10. {d}nansze-mu du11-ga-zu zi-dam
#tr.en: My Nanše, your word is righteous,
11. sag-bi-sze3 e3-a-am3
#tr.en: it goes to the top.
12. ensi dingir-re-ne-me
#tr.en: You are the dream interpreter of the gods.
13. nin kur-kur-ra-me ama inim-mu u4-da ma-mu-da
#tr.en: You are the lady of all the lands. Mother, my words, in the day, in the dream.
14. sza3 ma-mu-da-ka lu2 1(asz@c)-am3 an-gin7 ri-ba-ni
#tr.en: Inside the dream there was one man, his greatness was like heaven,
15. ki-gin7 ri-ba-ni
#tr.en: his greatness was like the earth.
16. a-ne sag-ga2-ni-sze3 dingir-ra-am3
#tr.en: He, according to his head he was a god,
17. a2-ni-sze3 anzu2{muszen}-dam
#tr.en: according to his arm he was the Anzu,
18. se11-ba-a-ni-sze3 a-ma-ru-kam
#tr.en: according to his lower body he was the flood.
19. zi-da gub3-na pirig i3-nu2-nu2
#tr.en: Lions lay by his right and left.
20. e2-a-ni du3-da ma-an-du11
#tr.en: He spoke to me about the building of his house.
21. sza3-ga-ni nu-mu-zu
#tr.en: His ‘heart’ I did not understand.
22. u4 ki-szar2-ra ma-ta-e3
#tr.en: A light went up on the horizon for me.
23. munus disz-am3 a-ba me-a nu a-ba me-a ni
#tr.en: There was one woman. Who was it, who was it not?
24. sag-ga2 e3 ki karadinx(|U.SZUR|) mu-ak
#tr.en: going up to the top she made a haystack on the earth.
25. gi-dub-ba ku3 NE-a szu im-mi-du8
#tr.en: She held a stylus of purified silver in the hand.
26. dub mul-an du10-ga im-mi-gal2
#tr.en: She had the tablet of the stars on her lap.
@column 5
1. ad im-dab6-gi4-gi4
#tr.en: She counseled it.
2. 2(asz@c)-kam ur-sag-ga2-am3
#tr.en: Secondly, it was a hero,
3. a2 mu-gur le-um za-gin3 szu im-mi-du8
#tr.en: he bent the arm, he held a lapis writing board in the hand,
4. e2-a gesz-hur-bi im-ga2-ga2
#tr.en: he drew the plan of the house.
5. igi-mu-sze3 dusu ku3 i3-gub
#tr.en: In front of me stood a shiny basket,
6. {gesz}u3-szub ku3 si# ib2-sa2
#tr.en: a shiny mold was made ready,
7. sig4 nam tar-ra {gesz}u3-szub-ba ma-an-gal2
#tr.en: the brick of deciding destinies was placed in the mold for me.
8. ildag2 zi-da igi-mu gub-ba
#tr.en: In a just poplar standing in front of me,
9. ti-bu{muszen} lu2-a u4 mi-ni-ib2-zal-zal-e
#tr.en: a ‘tibu’-bird passed the time tweeting.
10. dur3 a2 zi-da lugal-ga2-ke4 ki ma-hur-hur-e
#tr.en: A donkey stallion, on the right side of my king, scratched the earth for me.”
11. ensi2-ra ama-ni {d}nansze mu-na-ni-ib2-gi4-gi4
#tr.en: His mother, Nanše, answered the governor:
12. sipa-mu ma-mu-zu ge26 ga-mu-ra-bur2-bur2
#tr.en: “My shepherd, let me, me interpret your dream for you.
13. lu2 an-gin7 ri-ba ki-gin7 ri-ba-sze3
#tr.en: The man (who was) great like the heaven, (who was) great like the earth,
14. sag-ga2-<ni>-sze3 dingir a2-ni-sze3
#tr.en: (who) according to his head (he was a) god, according to his arm
15. anzu2{muszen}-sze3 se11-ba-a-ni-sze3 a-ma-ru-sze3
#tr.en: (he was) the Anzu, according to his lower body the flood,
16. zi-da gub3-na pirig i3-sze21-sze21-a
#tr.en: at (whose) right and left lions were lying,
17. szesz-mu {d}nin-gir2-su ga-nam-me-am3
#tr.en: it is surely my brother Ningirsu.
18. esz3 e2-ninnu-na du3-ba za-ra ma-ra-an-du11
#tr.en: ‘Build his shrine, the Eninnu!’ He ordered you.
19. u4 ki-szar2-ra ma-ra-ta-e3-a
#tr.en: The light that went up for you on the horizon,
20. dingir-zu {d}nin-gesz-zi-da u4-gin7 ki-sza-ra ma-ra-da-ra-ta-e3
#tr.en: it is your god Ningešzida, who like the light went up for you on the horizon.
21. ki-sikil sag-ga2 e3 ki karadinx(|U.SZUR|) mu-ak
#tr.en: The virgin, going up to the top, making a haystack on the earth,
22. gi-dub-ba ku3 NE szu bi2-du8-a
#tr.en: holding a stylus of purified silver in her hand,
23. dub mul du10-ga bi2-gal2-la-a
#tr.en: placing the tablet of the stars on the lap,
24. ad im-da-gi4-a
#tr.en: counseled it.
25. nin9-mu {d}nisaba ga-nam-me-am3
#tr.en: That is surely Nisaba, my sister.
@column 6
1. e2-a du3-ba mul ku3-ba
#tr.en: (About) the shiny star of the building of the house,
2. gu3 ma-ra-a-de2
#tr.en: she poured out her voice for you.
3. 2(asz@c)-kam-ma ur-sag-am3 a2 mu-gur8
#tr.en: The second (one), it was a hero, with bent arm,
4. le-um za-gin3 szu bi2-du8-a
#tr.en: holding in the hand a lapis drawing board,
5. {d}nin-dub-kam <e2> e2-a gesz-hur-ba im-mi-se3-se3-ge
#tr.en: it is Nindubba, placing the house on the plan of the house.
6. igi-zu-sze3 dusu ku3 gub-ba u3-szub ku3 si sa2-a
#tr.en: The shiny basket standing in front of you, the prepared shiny mold,
7. sig4 nam tar-ra u3-szub-ba gal2-la
#tr.en: the brick of deciding destinies, placed in the mold,
8. sig4 zi e2-ninnu ga-nam-me-am3
#tr.en: that is surely the righteous brick of Eninnu.
9. ildag2 zi-da igi-zu gub-ba
#tr.en: In the righteous poplar standing in front of you,
10. ti-bu{muszen} lu2-a u4 mi-ni-ib2-zal-a-sze3
#tr.en: a ‘tibu’-bird passed time tweeting,
11. e2 du3-de3 igi-zu u3 du10-ga nu-szi-kux(LIL)-kux(LIL)
#tr.en: in order not to let sweet sleep come to your eyes, (so) that the house is build.
12. {ansze}dur9 a2 zi-da lugal-za3-ke4 ki ma-ra-hur-hur-a-sze3
#tr.en: A donkey stallion scratching the ground on your kings right side,
13. ze2-me e2-ninnu mur ni-is-ku-gin7 ki im-szi-hur-e
#tr.en: that is you, scratching the ground for Eninnu like a ‘choice’ (?) (donkey-)span (?).
14. na ga-ri na-ri-mu he2-dab5
#tr.en: Let me give give you instructions, let my instructions be heeded.
15. gir2-su{ki} e2 sag ki lagasz{ki}-sze3 giri3-zu ki i3-bi2-us2
#tr.en: (When) you have reached Girsu, the chief house of Lagaš:
16. e2 nig2-gur11-<ra>-za kiszib3 u3-mi-kur2 gesz u3-ma-ta-gar
#tr.en: after you broke the seal of your treasure house, after your brought out wood,
17. lugal-zu {gesz}gigir u3-mu-DI
#tr.en: after your have prepared a chariot for your king,
18. {ansze}dur9{ur3} u3-szi-la2
#tr.en: after you harnessed the donkey stallion,
19. {gesz}gigir-bi ku3 NE za-gin3-na szu u3-ma-ni-tag
#tr.en: after you decorated this chariot with purified silver and lapis,
20. ti mar-uru5-a u4-gin7 i3-e3
#tr.en: (called) ‘quick as light the arrow go out from the quiver’,
21. an-kar2 a2 nam-ur-sag-ka mu10 u3-ma-ni-du11
#tr.en: after you have cared for ‘Ankara’, the ‘arm of heroism’,
22. szu-nir ki-ag2-ni u3-mu-na-dim2
#tr.en: after you have fashioned his beloved emblem,
23. mu-zu u3-mi-sar
#tr.en: after you wrote your name on it,
24. balag ki-ag2-ni uszumgal kalam-ma
#tr.en: his beloved harp, ‘dragon of the land’,
25. gesz-gu3-di mu tuku nig2 ad gi4-gi4-ni
#tr.en: the famous roaring wood, with which he counsels,
26. ur-sag nig2-ba-e ki-ag2-ra
#tr.en: to the hero who loves gifts,
@column 7
1. lugal-zu en {d}nin-gir2-su
#tr.en: to your king, lord Ningirsu,
2. e2-ninnu anzu2{muszen}-babbar2-ra u3-mu-na-da-kux(LIL)-re
#tr.en: after you entered for him into Eninnu, ‘the white Anzu bird’, with it,
3. tur du11-ga-zu mah du11-ga-am3 szu ba-a-szi-ib2-ti
#tr.en: he will receive your small word, as if it was a mighty word.
4. en-na sza3 an-gin7 su3-ra2-ni
#tr.en: The ‘heart’ of the lord, distant like the heavens,
5. {d}nin-gir2-su dumu {d}en-lil2-la2-ka za-ra ma-ra-hun-ge26-e
#tr.en: of Ningirsu, son of Enlil, he will calm for you.
6. gesz-hur e2-a-na ma-ra-pa3-pa3-de3
#tr.en: He will reveal the plan of his house to you.
7. ur-sag-e me-ni gal-gal-la-am3
#tr.en: The hero, his ‘me’ are the greatest,
8. szu ma-ra-ni-ib2-mu2-mu2
#tr.en: he shall let it grow for you.”
9. sipa zi gu3-de2-a
#tr.en: The righteous shepherd Gudea
10. gal mu-zu gal i3-ga-tum3-mu
#tr.en: learnt big, and now he will perform big.
11. inim {d}nansze-e mu-na-du11-ga-asz
#tr.en: To the word Nanše spoke to him,
12. sag sig ba-szi-gar
#tr.en: he bowed his head.
13. e2 nig2-gur11-ra-na kiszib3 bi2-kur2
#tr.en: He broke the seal of his treasure house,
14. gesz im-ma-ta-gar
#tr.en: he brought out wood.
15. gu3-de2-a gesz-a mu-gub-gub
#tr.en: Gudea stood by the wood,
16. gesz-e mu10 im-e
#tr.en: he is caring for the wood.
17. {gesz}mes-e sag bi2-sa6
#tr.en: He made the top of the ‘mes’ wood good.
18. {gesz}ha-lu-ub2-ba tun3 bi2-bar
#tr.en: He put the oak wood to the axe.
19. {gesz}gigir za-gin3-sze3 <si> mu-na-a-sa2
#tr.en: He made it straight for him, for the lapis chariot.
20. dur9{ur3}-bi pirig-kas4-e-pa3-da
#tr.en: The donkey stallion, ‘lion called for running’,
21. im-ma-szi-la2-la2
#tr.en: he harnesses for it.
22. szu-nir ki-ag2-ni mu-na-dim2
#tr.en: He fashioned his beloved emblem for him,
23. mu-ni im-mi-sar
#tr.en: he wrote his name on it.
24. balag ki-ag2-e uszumgal kalam-ma
#tr.en: With his beloved harp, ‘dragon of the land’,
25. gesz-gu3-di mu tuku nig2 ad gi4-gi4-ni
#tr.en: the famous roaring wood, with which he councels,
26. ur-sag nig2-ba-e ki-ag2-ra
#tr.en: to the hero loving gifts,
27. lugal-ni en {d}nin-gir2-su-ra
#tr.en: to his king, lord Ningirsu,
28. e2-ninnu anzu2{muszen}-babbar2-ra
#tr.en: in Eninnu, the white Anzu,
29. mu-na-da-kux(LIL)-kux(LIL)
#tr.en: he enters.
30. e2-a hul2-la i3-na-ni-kux(LIL)
#tr.en: Joyfully he entered to him in the house.
@column 8
1. gu3-de2-a esz3 e2-ninnu-ta zalag-ga nam-ta-e3
#tr.en: Didn’t Gudea go out, brilliantly, from the shrine Eninnu?
2. 2(asz@c)-kam-ma e2-sze3 u4-u3-de3 bi2-dab
#tr.en: For the second (time), in(?) the house he passed the days,
3. ge6-ge6 ba-an-dab
#tr.en: he passed the nights.
4. du6-du6 mu-si-ig i5-gar mu-gi4
#tr.en: He flattened the hills, he returned accusations.
5. ah-du11-ga gir2-ta im-ta-gar
#tr.en: He removed the spittle from the dagger.
6. szu-ga-lam ki husz ki di-ku5-ne
#tr.en: To Šugalam, the terrible place, the place of rendering justice,
7. ki {d}nin-gir2-su-ke4 kur-kur-ra igi mi-ni-gal2-la-sze3
#tr.en: the place of Ningirsu’s looking on all the lands,
8. udu i3 gukkal masz2 niga ensi2-ke4
#tr.en: the governor, fattened(?) sheep, fat-tail sheep, fattened goats,
9. asz2-gar3 gesz nu-zu kusz-ba mi-ni-dab5-dab5
#tr.en: un-fertilized sheep, in their hides, he brought in.
10. li {gesz}u2-sikil kur-ra-kam izi-a bi2-si-si
#tr.en: Juniper, the pure tree of the mountain he placed on the fire,
11. szim erin ir-szim dingir-ra-kam
#tr.en: cedar incense, the incense of the gods,
12. i3-bi2-bi mu-du3
#tr.en: its smoke he made.
13. lugal-<ni>-ir ug3-ga2 mu-na-zi szu12 mu-na-de6
#tr.en: He rose for his king in public, he prayed to him,
14. ub-szu-kin-na-ka mu-na-gen giri17 szu mu-na-gal2
#tr.en: he went to him in ‘ubšu-ukkina’, he greeted him:
15. lugal-mu {d}nin-gir2-su en a husz gi4-a
#tr.en: “My king, Ningirsu, lord holding back the terrible water,
16. en zi a kur gal-e ri-a
#tr.en: righteous lord, semen poured out by the ‘great mountain’.
17. szul ka-tar nu-tuku
#tr.en: I am the youth not possessing guilt (?).
18. {d}nin-gir2-su e2-zu ma-ra-du3-e
#tr.en: Ningirsu, I will build your house for you,
19. geszkim-mu nu-mu
#tr.en: (but) my sign is my not.
20. ur-sag nig2-du7-e gu3 ba-a-de2
#tr.en: Hero you poured out the voice to me about the old order,
21. dumu {d}en-lil2-la2 en {d}nin-gir2-su
#tr.en: son of Enlil, lord Ningirsu,
22. sza3-bi nu-mu-u3-da-zu
#tr.en: I don’t understand its ‘heart’,
23. sza3 ab-gin7 zi-zi-zu
#tr.en: your ‘heart’, surging, like the ocean,
24. {gesz}esi-gin7 ga2-ga2-zu
#tr.en: your, receding, like the wave,
25. a e3-a-gin7 gu3 nun di-zu
#tr.en: your roaring, like cascading water,
26. a-ma-ru12-gin7 u2-ru14 gul-gul-zu
#tr.en: like a flood, your crushing of cities,
27. u4-gin7 ki-bala-sze3 du7-du7-zu
#tr.en: like the storm, your smashing of rebel lands,
@column 9
1. lugal-mu sza3-zu a e3-a u2 nu-la2-zu
#tr.en: my king, your whirling water which cannot be held back, your ‘heart’.
2. ur-sag sza3 an-gin7 su3-ra2-zu
#tr.en: Hero, your remote, like the heaven, ‘heart’,
3. dumu {d}en-lil2-la2 en {d}nin-gir2-su
#tr.en: son of Enlil, lord Ningirsu,
4. ge26 a-na mu-u3-da-zu
#tr.en: I, what can I learn from you?”
5. 2(asz@c)-kam-ma-sze3 nu2-a-ra nu2-a-ra
#tr.en: For the second (time), to the sleeping, to the sleeping,
6. sag-ga2 mu-na-gub ul4!(GIR2) mu-da6-da6-e
#tr.en: he stood by his head, he is touching his dagger:
7. ma-du3-na ma-du3-na
#tr.en: “(That which) you are building for me, (that which) you are building for me,
8. ensi2 e2-mu ma-du3-na
#tr.en: Governor, the house you are building for me,
9. gu3-de2-a e2-mu du3-da geszkim-bi ga-ra-ab-szum2
#tr.en: Gudea, I will surely give you the sign of the building of my house.
10. garza-ga2 mul-an ku3-ba gu3 ga-mu-ra-a-de2
#tr.en: The shiny star of my ‘garza’ I will certainly proclaim for you.
11. e2-mu e2-ninnu an-ne2 ki gar-ra
#tr.en: My house, Eninnu, founded by An,
12. me-bi me gal-gal me-me-a diri-ga
#tr.en: its ‘me’ is bigger than all the other enormous ‘me’
13. e2 lugal-bi igi su3 il2-il2
#tr.en: The king of the house gazes far.
14. anzu2{muszen}-gin7 szeg12 gi4-a-bi-sze3
#tr.en: Like the Anzu, its shriek,
15. an im-szi-dub2-dub2
#tr.en: makes the heaven tremble.
16. me-lam2 husz-bi an-ne2 im-us2
#tr.en: Its terrible radiance reaches the heaven.
17. e2-ga2 ni2 gal-bi kur-kur-ra mu-ri
#tr.en: The big fear of my house is spread on all the lands.
18. mu-bi-e an-za3-ta kur-kur-re gu2 im-ma-si-si
#tr.en: At its name all the lands gather at the horizon.
19. ma2-gan me-luh-ha kur-bi-ta im-ma-ta-e11-de3
#tr.en: Magan (and) Meluhha will descend from their land.
20. ge26 {d}nin-gir2-su a husz gi4-a
#tr.en: I Ningirsu, holding back the terrible water,
21. ur-sag gal ki {d}en-lil2-la2-ka
#tr.en: the big hero in the place of Enlil,
22. en gaba-ri nu-tuku
#tr.en: having no rival,
23. e2-mu e2-ninnu-ga2 en kur-ra ab-si-a
#tr.en: I, the lord, have made my house, the Eninnu, bigger than a mountain.
24. tukul-mu szar2-ur3 kur szu-sze3 gar-gar
#tr.en: My weapon, ‘multitude-eraser’, which places the mountain in the hand,
25. igi husz-a-mu kur-re nu-um-il2
#tr.en: my terrible eye, which the lands cannot sustain,
26. a2-bad-a-mu lu2 la-ba-ta-e3
#tr.en: no-one shall leave my out-going out arm.
@column 10
1. a-ugu4-mu nam-gal ki-ag2-da
#tr.en: My father and begetter, with love of greatness,
2. lugal a-ma-ru {d}en-lil2-la2
#tr.en: the king, flood of Enlil,
3. igi husz-a-ni kur-da nu-il2
#tr.en: the border lands cannot sustain his terrible eye,
4. {d}nin-gir2-su ur-sag {d}en-lil2-la2
#tr.en: Ningirsu, hero of Enlil,
5. mu-sze3 mu-sa4
#tr.en: as name he named me.
6. me 5(u@c)-a za3 mi-ni-kesz2
#tr.en: I collected the fifty ‘me’.
7. {gesz}banszur mu-il2
#tr.en: I raised the offering table,
8. szu-luh si bi2-sa2
#tr.en: I straightened the ‘šuluh’,
9. szu si sa2-a-mu an ku3-ge u3-a ba-zi-ge
#tr.en: I will raise my straightened hand to the shiny heaven for abundance:
10. nig2 szu-ga2 du10-ga-am3
#tr.en: the things of my hand are sweetness.
11. a-ugu4-mu du10-ga-bi mu-gu7
#tr.en: My father and begetter ate the sweetness,
12. an lugal dingir-re-ne-ke4
#tr.en: An, king of the gods,
13. {d}nin-gir2-su lugal iszib an-na
#tr.en: ‘Ningirsu, king, priest of An’,
14. mu-sze3 mu-sa4
#tr.en: as name he named me.
15. ti-ra-asz2 abzu-gin7
#tr.en: Tiraš, like Abzu,
16. nam-nun-na ki im-ma-ni-gar
#tr.en: he founded in princeliness.
17. sza3-bi-a iti-da u4-sakar-ra
#tr.en: Within it, with (each) moon, on the new moon day,
18. me gal-gal ezem an-na-mu szu gal ma-du7-du7
#tr.en: he perfected for me greatly the very large ‘me’, my heavenly festival.
19. e2-husz ki husz-mu
#tr.en: Ehuš my Kihuš,
20. musz-husz-gin7 ki szur2-ra bi2-du3
#tr.en: like the Mušhuš(u-dragon?), he built on a frightening place.
21. ki-bala-ga2 nu-mi-ib2-du11-ga
#tr.en: my rebellious place, which is not argued against,
22. u4 sza3-mu um-szi-mi-ri2-a
#tr.en: when my ‘heart’ has become angry with it,
23. musz-ze2-gur5-a-gin7 usz ma-a-u3-KU-e
#tr.en: it produces poison for me like a poisonous snake.
24. e2-babbar2 ki a2 ag2-ga2-ga2
#tr.en: Ebabbar, place of my decisions,
25. ki {d}utu-gin7 dalla-a-ga2
#tr.en: place of my sun-like shining,
26. ki-ba {d}isztaran-gin7 di iri-ga2 si ba-ni-ib2-sa2-e
#tr.en: on that spot, I straighten the (law) cases of my city like Ištaran.
27. e2 ba-gara2 ki banszur-ra-mu
#tr.en: In the house Bagara, the place of my table,
28. dingir gal-gal lagasz{ki}-a-ke4-ne
#tr.en: the great gods of Lagaš,
29. gu2 ma-si-si-ne
#tr.en: assemble for me.
@column 11
1. e2-mu e2 sag-kal kur-kur-ra
#tr.en: My house, ‘chief house of all lands’,
2. a2 zi-da lagasz{ki}
#tr.en: ‘right arm of Lagaš’,
3. anzu2{muszen} an-szar2-ra sig4 gi4-gi4
#tr.en: ‘Anzu shrieking in all of heaven’,
4. e2-ninnu e2 nam-lugal-mu
#tr.en: ‘Eninnu, my royal house’,
5. sipa zi gu3-de2-a
#tr.en: righteous shepherd, Gudea,
6. u4 szu zi ma-szi-tum3-da
#tr.en: when your righteous hand caries it out,
7. an-sze3 szegx(|IM.A|)-e gu3 ba-de2
#tr.en: (when) you call the heaven for rain,
8. an-ta he2-gal2 ha-mu-ra-ta-du
#tr.en: I will let bounty come to you from the heaven.
9. ug3-e he2-gal2-la szu he2-a-da-pesz-e
#tr.en: May people stretch out the hand in bounty with you.
10. e2-ga2 usz ki gar-ra-bi-da
#tr.en: With the founding of my house,
11. he2-gal2 he2-da-dub
#tr.en: may abundance arrive.
12. GAN2 gal-gal-e szu ma-ra-ab-il2-e
#tr.en: The great fields will lift the hand for you.
13. e pa5 gu2-bi ma-ra-ab-zi-zi
#tr.en: The canals and the ditches will overflow their banks for you.
14. du6-du6 ki a nu-e11-da
#tr.en: Mounds that are never submerged,
15. a ma-ra-e11-de3
#tr.en: will be submerged for you.
16. ki-en-gi-re6 i3 diri mu-da-de2
#tr.en: Sumer will pour out oil in excess with you,
17. siki diri mu-da-la2
#tr.en: will weigh out wool in excess for you.
18. u4 temen-mu ma-si-ge4-na
#tr.en: When you place my platform for me,
19. e2-mu u4 szu zi ma-szi-tum3-da
#tr.en: when you put your righteous hand to my house,
20. hur-sag ki {tu15}mer tusz-a-sze3
#tr.en: the mountain, the place where the North-Wind rests,
21. giri3-mu ki i3-bi2-us2
#tr.en: (when) you have reached it,
22. nita a2 diri-ke4 {tu15}mer-e hur-sag ki sikil-ta
#tr.en: the excessively strong male, the North-Wind, from the Mountain, the pure place,
23. im si ma-ra-ab-sa2-e
#tr.en: will straighten a wind for you.
24. ug3-e zi-sza3-gal2 u3-ma-szum2
#tr.en: After I have given life to the people,
25. lu2 dili lu2 min-da kin mu-da-ak-ke4
#tr.en: a solitary man will work with another.
26. ge6-a-na i3-ti ma-ra-e3-e3
#tr.en: At midnight the moon goes up for you,
27. e-bar7-GAN2 u4-<<ma>>-dam ma-ra-e3-e3
#tr.en: at midday the abundance of the sun goes up for you.
@column 12
1. e2 u4-de3 ma-ra-du3-e
#tr.en: I will build the house for you at day,
2. ge6-e ma-ra-ab-mu2-mu2
#tr.en: at night I will let it grow for you.
3. sig-ta {gesz}ha-lu-ub2
#tr.en: From below: oak,
4. {gesz}NE-HA-GAG mu-ra-ta-e11-de3
#tr.en: ‘peace’-tree will I bring down(!) to you.
5. igi-nim-ta {gesz}erin {gesz}szu-ur2-me {gesz}za-ba-lum ni2-bi-a ma-ra-an-tum3
#tr.en: From above: cedar šurme-wood, zabalum-wood, by itself,
6. kur {gesz}esi-a-ka
#tr.en: from(?) the ebony-land,
7. {gesz}esi ma-ra-ni-tum3
#tr.en: I will bring ebony for you.
8. kur na-ka na gal hur-sag-ga2
#tr.en: In the land of stone, large boulders of stone from the mountains,
9. lagab-ba ma-ra-ku5-e
#tr.en: I will cut into blocks for you.
10. u4-bi-a a2-zu izi bi2-tag
#tr.en: On that day (when) your arm is touched with fire,
11. geszkim-mu ha-mu-u3-zu
#tr.en: I will teach you my sign.”
12. gu3-de2-a i3-zi u3-sa-ga-am3
#tr.en: Gudea rose, it was a dream.
13. i3-ha-luh ma-mu-dam
#tr.en: He is afraid, it was a dream.
14. inim du11-ga {d}nin-gir2-su-ka-sze3
#tr.en: To Ningirsu’s spoken word,
15. sag sig ba-szi-gar
#tr.en: he bowed the head.
16. masz2 babbar2-ra szu mu-gid2-de3
#tr.en: He is stretching the hand in a white goat.
17. masz2-a szu ni-gid2 masz2-a-ni i3-sa6
#tr.en: He struck the hand into the goat, his goat is good.
18. gu3-de2-a sza3 {d}nin-gir2-su-ka
#tr.en: For Gudea, the ‘heart’ of Ningirsu
19. u4-dam mu-na-e3
#tr.en: it is the light, that dawned on him.
20. gal mu-zu gal i3-ga-tum2-mu
#tr.en: He learned big, and now he will perform big.
21. ensi2-ke4 iri-na lu2 dili-gin7
#tr.en: The governor, in his city, like a solitary man
22. na-ri ba-ni-gar
#tr.en: he regulated the rites.
23. ki lagasz{ki}-e dumu ama dili-a-gin7 sza3 mu-na-asz-e
#tr.en: area-Lagaš makes its ‘heart’ like one for him, like one mothers sons.
24. gesz szu mu-du8 {gesz}ad2 mu-zi
#tr.en: He tore up trees, he weeded.
25. u2-gur5 mu-gar inim du11-ga bi2-gi4
#tr.en: He pruned, he returned accusations.
26. szer7-da e2-ba im-ma-an-gi4
#tr.en: He returned ‘sin’ to its house.
@column 13
1. u3-sa-an bar-us2-sa eme i3-du8
#tr.en: He loosened the tongue of the whip (and) the ...,
2. siki udu gan-na-kam szu-a mi-ni-gar-gar
#tr.en: wool from a pregnant sheep he placed in the hand (of the overseer).
3. ama-a dumu-da gu3 nu-ma-da-de2
#tr.en: A mother does not accuse a son,
4. dumu-u3 ama-ni-ra gu3 du3-a
#tr.en: accusations, a son to his mother
5. nu-ma-na-du11
#tr.en: does not speak.
6. ARAD2 a2-gesz-tag tuku-ra
#tr.en: The slave whose arm was touched by wood,
7. lugal-a-ni sag nu-ma-da-dub2
#tr.en: his king does not smash his head.
8. geme2 lu2 nam-ra2 hul mu-na-ak
#tr.en: The slave girl, who a man wickedly made into booty,
9. nin-a-ni igi-na nig2 nu-mu-na-ni-ra
#tr.en: her lady did not thrown stuff in her face.
10. ensi2 e2-ninnu du3-ra
#tr.en: To the governor, building Eninnu,
11. gu3-de2-a-ar i5-gar-bi lu2-u3 nu-ma-<na>-ni-gar
#tr.en: to Gudea, no man brought accusations.
12. ensi2-ke4 iri mu-ku3
#tr.en: The governor cleansed the city,
13. izi im-ma-ta-la2
#tr.en: he spun it with fire.
14. uzug5-ga ni2-gal2 lu2-gi-AN
#tr.en: An impure, a terrible one, a leper(?),
15. iri-ta ba-ta-e3
#tr.en: he brought out from the city.
16. pisan u3-szub-ba-sze3 masz2 ba-szi-nu2
#tr.en: He laid down the goat by the box, the mold,
17. sig4 masz2-e bi2-pa3
#tr.en: he made the brick appear by the goat,
18. zu2 al-bi-sze3 igi zi ba-szi-bar
#tr.en: he gazed righteously at the tooth of the hoe.
19. sipa mu pa3-da {d}nansze-ke4 nam-nun-na ni-gar
#tr.en: The shepherd named by Nanše performed in princeliness,
20. pisan u3-szub-ba gesz bi2-hur-ra-ni
#tr.en: his box, the mold, that he drew on,
21. zu2 al nam-nun-na mu-ni-gar-ra-ni
#tr.en: his tooth of the hoe, that he placed in princeliness,
22. anzu2{muszen} szu-nir lugal-la-na-kam
#tr.en: it is Anzu, his royal emblem,
23. uri3-sze3 bi2-mul
#tr.en: he made it shine as a sign.
24. u5 1(bur3) 1(esze3)-sze3 iri mu-na-ku3-ge
#tr.en: (For the) platform, he cleanses 24 ‘iku’ of the city for him,
25. u5 mu-na-sikil-e
#tr.en: he purifies the platform for him.
26. li {gesz}u2 sikil kur-ra-kam izi-a bi2-si-si
#tr.en: Juniper, the pure plant of the mountain, he placed on the fire,
27. szim erin ir-szim dingir-ra-kam i3-bi2-bi mu-du3
#tr.en: The cedar incense, the scent of the gods, its smoke he made.
28. u4 siskur2-ra mu-na-a-gal2
#tr.en: He spent the day with offerings and prayers to him.
29. ge6 szu12-de3 mu-na-zal-e
#tr.en: He passed the night greeting him.
@column 14
1. {d}a-[nun-na] ki lagasz#[{ki}]
#tr.en: The Anunna of area-Lagaš,
2. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-de3
#tr.en: in order to build the house of Ningirsu,
3. gu3-de2-a siskur2-ra2-zu-[a]
#tr.en: with Gudea in offering and prayer,
4. mu-da-an-szu4-szu4-ge-esz2
#tr.en: they stood with him.
5. sipa zi gu3-de2-a hul2-la-gin7
#tr.en: (For) the righteous shepherd Gudea, as something joyful,
6. im-ma-na-ni-ib2-gar
#tr.en: it was placed there.
7. u4-ba ensi2-ke4 kalam-ma-na zi-ga ba-ni-gar
#tr.en: On that day, the governor arranged a levee in his land,
8. ma-da gu2-sag szar2-szar2-ra-na
#tr.en: in the totality of all of his lands.
9. gu2-edin-na {d}nin-gir2-su-ka-ka
#tr.en: In the Gu'edina of Ningirsu
10. zi-ga ba-ni-gar
#tr.en: he placed a levee.
11. iri du3-a a2-dam gar-ra-na
#tr.en: In the established city, in her settlements,
12. gu2-gesz-bar-ra {d}nansze-ka
#tr.en: in the Gugešbara of Nanše,
13. zi-ga ba-ni-gar
#tr.en: he placed a levee.
14. gu4 husz zi-ga gaba gi4 nu-tuku
#tr.en: ‘The terrible, raised ox, having no rival,’
15. {gesz}erin babbar2-ra lugal-bi-ir dab6-ba
#tr.en: ‘the white cedar, seized for its king,’
16. im-ru-a {d}nin-gir2-su-ka-ka
#tr.en: in the ‘tribe’ of Ningirsu,
17. zi-ga mu-na-gal2
#tr.en: he made a levee for him.
18. szu-nir mah-bi lugal-kur-dub2 sag-bi-a mu-gub
#tr.en: Its mighty emblem, ‘the king crushes the foriegn lands’, standing at the head.
19. pesz10-gal2 gaba-gal2 a-ta e3-a
#tr.en: ‘Where there is a bank, where there is a turtle-back-island, going out from the water,’
20. i7 mah a diri he2-gal2-bi bara2-bara2
#tr.en: ‘the mighty river, its bountiful excess waters expands,’
21. im-ru-a {d}nansze-ka
#tr.en: in the ‘tribe’ of Nanše,
22. zi-ga mu-na-gal2
#tr.en: he made a levee for him.
23. u5 ku3 szu-nir {d}nansze-kam sag-bi-a mu-gen
#tr.en: The shiny u-(bird), it is the emblem of Nanše, went at its head.
24. gu masz-ansze edin-na la2-a
#tr.en: ‘A goat and donkey cord, spread out on the plain,’
25. ni-is-ku bir3 mu-tuku bir3 {d}utu ki-ag2
#tr.en: ‘the famous first-class team, the beloved team of Utu,’
26. im-ru-a {d}inanna-ka zi-ga mu-na-gal2
#tr.en: in the ‘tribe’ of Inanna, he made a levee for him.
27. asz-me szu-nir {d}inanna-kam sag-bi-a mu-gen
#tr.en: The sun-disk, it is the emblem of Inanna, went at its head.
28. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-de3
#tr.en: About the construction of the house of Ningirsu,
@column 15
1. [...]
#tr.en:
2. [...]
#tr.en:
3. [...]
#tr.en:
4. [...] gir2 [...]
#tr.en:
5. szu-ni [...] x [...] gar
#tr.en:
6. elam elam-ta mu-na-gen
#tr.en: Elam came to him from Elam.
7. szuszin{ki} szuszin-ta mu-na-gen
#tr.en: Susa came to him from Susa.
8. ma2-gan me-luh-ha kur-bi-ta gu2 gesz mu-na-ab-gal2
#tr.en: Magan and Meluhha, from their land, submitted to him.
9. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-de3
#tr.en: For the construction of Nigirsu’s house,
10. gu3-de2-a iri-ni gir2-su{ki}-sze3 gu2 mu-na-si-si
#tr.en: they assembled for Gudea in his city Girsu.
11. {d}nin-za3-ga-da a2 mu-da-ag2
#tr.en: He gave instructions to Ninzaga:
12. uruda{da}-ni sze mah re6-a-gin7
#tr.en: “Its copper, like bringing much grain,
13. gu3-de2-a lu2 e2 du3-a-ra
#tr.en: to Gudea, man, builder of the house,
14. mu-na-ab-us2-e
#tr.en: he shall approach it to him.”
15. {d}nin-sikil-a-da a2 mu-da-ag2
#tr.en: He gave instructions to Ninsikila:
16. {gesz}ha-lu-ub2 gal-gal {gesz}esi {gesz}ab-ba-bi
#tr.en: “large oaks, ebony, mangrove-wood,
17. ensi2 e2-ninnu du3-ra
#tr.en: to the governor, builder of the Eninnu,
18. mu-na-ab-us2-e
#tr.en: he shall approach it to him.”
19. kur {gesz}erin-na lu2 nu-kux(LIL)-kux(LIL)-da
#tr.en: To the land of cedar, where no man enters,
20. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
#tr.en: for Gudea, the Lord Ningirsu
21. gir2 mu-na-ni-gar
#tr.en: made way for him.
22. {gesz}erin-bi tun3 gal-e im-mi-ku5
#tr.en: He cut down its cedars with the great axe.
23. szar2-ur3 a2 zi-da lagasz{ki}-a
#tr.en: Into the ‘multitude-eraser’, the right arm of Lagaš,
24. tukul a-ma-ru lugal-la-na-sze3
#tr.en: the weapon, ‘flood of his king’,
25. tun3 im-ma-bar
#tr.en: he split it with the axe.
26. musz mah-am3 a-e im-diri-ga-am3
#tr.en: It is a mighty snake floating on the water.
27. hur-sag {gesz}erin-<na-ta> ad {gesz}erin-na
#tr.en: From the cedar mountains, cedar beams,
28. hur-sag {gesz}szu-ur2-me-ta
#tr.en: from the cypress mountain,
29. ad {gesz}szu-ur2-me
#tr.en: cypress beams,
30. hur-sag {gesz}za-ba-lum-ma-ta
#tr.en: from the ‘zabalum’ mountain,
31. ad {gesz}za-ba-lum
#tr.en: ‘zabalum’ beams,
32. {gesz}u3-<suh5> gal-gal {gesz}tu-lu-bu-um
#tr.en: very large ‘usuh’ trees, ‘tubulum’ trees,
33. {gesz}e-ra-num2
#tr.en: ‘eranum’ trees,
34. ad gal-gal-bi diri-diri-ga-bi
#tr.en: their large beams, in their floating,
35. kar mah ka2-sur-ra-ke4
#tr.en: by the mighty port of Kasura,
@column 16
1. [gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ra]
#tr.en: Gudea for the Lord Ningirsu
2. [im-ma-na-us2]
#tr.en: moored them for him.
3. [kur na lu2 nu-kux(LIL)-kux(LIL)-da]
#tr.en: To the land of stone, where no man enters,
4. [gu3-de2-a] en {d}nin-gir2-su-[ke4]
#tr.en: Gudea for the Lord Ningirsu
5. gir2 mu-[na-ni-gar]
#tr.en: made way for him.
6. na gal-gal-bi lagab-ba mi-ni-de6
#tr.en: Its large stones, in blocks, he brought,
7. ma2 ha-u3-na ma2 na-lu-a
#tr.en: In a ‘ha'una’ boat, in a ‘nalu'a’ boat,
8. esir2 a-ba-al esir2 IGI-esir2 im-babbar2-ra
#tr.en: excavated(?) bitumen, ‘igiesir’ bitumen, gypsum,
9. hur-sag ma2-ad-ga-ta
#tr.en: from the mountain of Madga,
10. nig2-gur11 ma2 sze GAN2 de6-a-gin7
#tr.en: goods, like ships bringing of the barley of the field,
11. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ra
#tr.en: Gudea to Lord Ningirsu
12. im-ma-na-us2
#tr.en: moored it for him.
13. ensi2 e2-ninnu du3-ra
#tr.en: For the governor, builder of the Eninnu,
14. nig2 gal-gal-e szu mu-na-ab-il2
#tr.en: he raised the hand for big things.
15. hur-sag uruda-ke4 ki-masz-ta
#tr.en: From Kimaš, the mountain of copper,
16. ni2-bi mu-na-ab-pa3
#tr.en: (that) revealed itself to him,
17. uruda-bi gi diri-ba mu-ni-ba-al
#tr.en: the copper he excavated there in its excess basket(?)
18. lu2 e2 lugal-na du3-dam
#tr.en: For the man, building his kings house,
19. ensi2-ra ku3-sig17 kur-bi-ta
#tr.en: for the governor, gold from its mountain,
20. sahar-ba mu-na-tum3
#tr.en: in its dust was brought to him.
21. gu3-de2-a ku3 NE-a kur-bi-ta mu-na-ta-e11-de3
#tr.en: Purified silver is being brought down for Gudea from its mountain.
22. gug gi-rin-e me-luh-ha-ta
#tr.en: Carneol, like flowers, from Meluhha,
23. szu mu-na-pesz-e
#tr.en: it is being made plentiful for him.
24. kur nu11-ta nu11 mu-na-ta-e11-de3
#tr.en: From the alabaster land, alabaster is brought down to him.
25. sipa-de3 e2 ku3-ga mu-du3-e
#tr.en: The shepherd, building the house in silver,
26. ku3-dim2 im-da-tusz
#tr.en: sitting with the silversmith.
27. e2-ninnu za mu-du3-e zadim im-da-tusz
#tr.en: He will build Eninnu with precious stones, sitting with the stonecutter,
28. uruda nagga-a mu-du3-e
#tr.en: He will build in copper and antimony?
29. sanga simug {d}nin-tu kalam-ma-ke4
#tr.en: The priest-smith(?), Nintukalamma
30. igi-ni-sze3 si im-sa2
#tr.en: will straighten in front of him.
31. na4-szu-min-e u4-da-am3 sig4 mu-na-ab-gi4
#tr.en: The ‘double-hand’ stone, the storm, shrieked for to him.
32. {na4}esi na4 szu-ke4
#tr.en: Diorite the ‘hand’ stone,
@column 17
1. [...] min [...] pesz
#tr.en: ...
2. [gesz-kin]-ti [...] nam [...] sze mah re6-a-gin7
#tr.en: ...
3. [...] mu-[na-ni]-gar
#tr.en: ...
4. [...]
#tr.en: ...
5. u4-[u4] mu-[na-gid2]
#tr.en: He made the days long for him,
6. gex(DUGUD)-gex(DUGUD) mu-na-gid2
#tr.en: he made the nights long for him.
7. nam e2 du3-da lugal-la-na-sze3
#tr.en: Concerning the building of his king’s house,
8. u3 ge6-an-na nu-um-kux(LIL)-kux(LIL)
#tr.en: he does not allow sleep to enter during midnight,
9. u3 an-ba-ra sag nu-mi-ib2-du3-e
#tr.en: he does not set his head to sleep during midday.
10. igi zi bar-ra {d}nansze-kam
#tr.en: It is him, looked righteously at by Nanše,
11. {d}en-lil2-la2 lu2 sza3-ga-na-kam
#tr.en: It is him, the man who is in Enlil’s ‘heart’,
12. ensi2 [sza3]-ge [pa3-da] {d}nin-gir2-su-ka-kam
#tr.en: It is him, the governor chosen in the ‘heart’ by Enlil,
13. gu3-de2-a unu6 mah-a du2-da
#tr.en: It is him, Gudea, born in the lofty cella
14. {d}ga2-tum3-du10-ga-kam
#tr.en: by Gatumdu.
15. {d}nisaba-ke4 e2 gesztu2-ke4
#tr.en: Nisaba, the house of wisdom,
16. gal2 mu-na-tak4
#tr.en: she opened for him.
17. e2-a {d}en-ki-ke4 gesz-hur-bi si mu-na-sa2
#tr.en: Enki made the plan of the house right for him.
18. e2 me-lam2-bi an-ne2 us2-sa
#tr.en: (To) the house, its radiance reaches heaven,
19. me-bi an ki-da gu2 la2-a
#tr.en: its ‘me’ embraces heaven and earth,
20. lugal-bi en igi husz il2-il2
#tr.en: its king, the lord carrying a terrible gaze,
21. ur-sag {d}nin-gir2-su me3 gal zu-bi
#tr.en: its expert in war, the hero Ningirsu,
22. e2-ninnu anzu2{muszen}-babbar2-sze3
#tr.en: to Eninnu, the white Anzu,
23. gu3-de2-a sig-ta ba-szi-gen
#tr.en: Gudea, from below walked to it,
24. nim-sze3 u5 izi-ka
#tr.en: to high, on the platform of fire,
25. nim-ta ba-szi-gen sig-sze3 u5 izi-ka
#tr.en: from high he walked to it, to below, on the platform of fire,
26. GAN2 zi-dam esz2 i3-gar-gar
#tr.en: the field was right, he measured it,
27. a2-ba gesz bi2-gar ni2-te-ni mu-zu
#tr.en: he placed sticks on its border, he knew himself.
28. hul2-la-gin7 im-ma-na-ni-ib2-gar
#tr.en: Like something joyful established for him,
29. u3-te-am3 e2 libir-ra-asz2 ra2-zu-a ba-gen
#tr.en: It is morning, he went in prayer to the old house.
@column 18
1. gu3-de2-a bara2-gir2-nun-na-ta
#tr.en: Gudea, at Baragirnunata
2. sza3 mu-na-hun-ge26-e
#tr.en: calmed his ‘heart’.
3. u4 im-zal a mu-tu17
#tr.en: The day passed, he bathed.
4. me-te-ni mu-gi
#tr.en: He fixated himself.
5. {d#}utu he2-gal2# mu-na-ta-e3
#tr.en: Utu went up for him in abundance.
6. gu3#-de2-a [2(asz@c)]-kam-asz2 iri ku3-[sze3] im-ma-[ta]-e3#
#tr.en: For the second time Gudea went out of the shiny city,
7. gu4 du7# masz2 du7-re6 gesz bi2-tag
#tr.en: he sacrificed perfect oxen and perfect goats,
8. e2-e im-ma-gen
#tr.en: he went to the house,
9. giri17 szu im-ma-gal2
#tr.en: he prayed there.
10. dusu ku3 {gesz}u3-szub zi nam tar-ra
#tr.en: The shiny basket, the righteous mold of deciding destinies,
11. e2-[ninnu-sze3] mu-[il2]
#tr.en: he raised to Eninnu.
12. [al-e sa] mu-la2 sag il2 mu-gen
#tr.en: He tied a sinew to the hoe, he went with raised head.
13. {d}lugal-kur-dub2 igi-sze3 mu-na-gen
#tr.en: Lugalkurdub went in front of him,
14. {d}ig-alim-ke4 gir2 mu-na-ga2-ga2
#tr.en: Igalim places the road for him,
15. {d}nin-gesz-zi-da dingir-ra-ni
#tr.en: (and) Ningešzida, his god,
16. szu mu-da-gal2-gal2
#tr.en: leads him by the hand.
17. pisan u3-szub-ka a-sa-ga i3-ak
#tr.en: He did ‘asaga’ in the mold.
18. ensi2-ra a-dab6 si-im a2-la2 mu-na-du12-am3
#tr.en: The ‘adab’, ‘sim’, and ‘ala’ were played for the governor.
19. zu2 al sig4-bi sag im-mi-du8
#tr.en: He flattened the top of the brick with the tooth of the hoe.
20. lal3 i3-nun i3-du10-nun-na al im-ma-ni-tag
#tr.en: He greased it with honey, butter oil, and fine butter oil.
21. szembulug |SZIMxPI| gesz hi-a
#tr.en: Incense and resin from various trees
22. uh-sze3 im-mi-ak
#tr.en: he made into a paste.
23. dusu ku3 mu-il2 u3-szub-e im-ma-gub
#tr.en: He raised the shiny basket, he stood by the mold.
24. gu3-de2-a im u3-szub-ba ni-gar
#tr.en: Gudea placed clay in the mold.
25. nig2-du7 pa bi2-e3
#tr.en: The cultic order emerged.
26. e2-a sig4-bi pa e3 mu-ni-ga2-ga2
#tr.en: The emergence of the brick of the house was placed.
27. kur-kur-re i3 mu-da-su3-e
#tr.en: Foreigners sprinkle oil with him,
28. erin mu-da-su3-e
#tr.en: sprinkle cedar (oil) with him.
@column 19
1. iri-ni ki lagasz{ki}-e se11-li2-a
#tr.en: His city, area-Lagaš, in happiness(?)
2. u4 mu-di3-ni-ib2-zal-e
#tr.en: passes the day with him.
3. u3-szub mu-dub2 sig4 had2-de3 ba-szub
#tr.en: He shook the mold, he threw the brick to dry.
4. zu2 al im aga3-ri2-na-ba-sze3
#tr.en: On its firing(?)
5. igi zi ba-szi-bar
#tr.en: he looked righteously.
6. |SZIMxPI| ha-szu-ur2 szembulug-a
#tr.en: incense, apples, and resin
7. sag im-<ma>-ni-du8
#tr.en: he smeared on its top.
8. sig4 u3-szub-ba mu-ni-gar-ra-ni
#tr.en: (About) his brick placed in the mold,
9. {d}utu im-da-hul2
#tr.en: Utu was pleased with it.
10. aga3-ri2 i7 mah-gin7 zi-ga-na
#tr.en: (About) his ‘agari’ which rises like a mighty river,
11. lugal {d}en-ki-<ke4> nam mu-[na]-tar
#tr.en: King Enki decided its destiny for him.
12. [sig4] mu-gar u3-[szub] e2-a i3-kux(LIL)
#tr.en: He placed the brick, he brought the mold into the house,
13. pisan u3-szub-ba-ta sig4 ba-ta-il2
#tr.en: he lifted the brick from the mold,
14. men ku3 an-ne2 il2-la
#tr.en: it is a shiny throne raised to heaven.
15. sig4 mu-il2 ug3-ga2-na mu-re6
#tr.en: He raised the brick, he brought it to his people,
16. bir3 ku3 {d}utu sag bala-e-dam
#tr.en: it is the shiny team of Utu shaking its head.
17. sig4-e e2-sze3 sag il2-la-bi
#tr.en: The brick raising its head to the house,
18. ab2 {d}nanna tur3-ba rin2-rin2-dam
#tr.en: it is the cow of Nanna, whose pen is shining,
19. sig4 mu-gar e2-a mu-lah5
#tr.en: He placed the brick, he walks in the house.
20. e2-a gesz-hur-bi im-ga2-ga2
#tr.en: She is establishing the plan of the house,
21. {d}nisaba sza3 szid zu-am3
#tr.en: it is Nisaba whose ‘heart’ knows counting.
22. lu2-tur gibil-bi e2 du3-gin7
#tr.en: Like a young man building a new house,
23. igi-ni u3 du10-ga nu-szi-kux(LIL)-kux(LIL)
#tr.en: he does not allow sweet sleep to enter his eyes.
24. ab2 amar-bi-sze3 igi gal2-la-gin7
#tr.en: Like a cow whose eye are on its calf,
25. e2-sze3 TE-TE-ma im-szi-gen
#tr.en: he walked to the house in great concern.
26. lu2 ninda tur ka-a gub-ba-gin7
#tr.en: Like a man with (only) little food in the mouth,
27. re7-e nu-szi-kusz2-u3
#tr.en: he is not resting in his walking.
28. sza3 lugal-na u4-dam mu-e3
#tr.en: (That) his king’s ‘heart’ is the light (of the vision) dawned (on him).
@column 20
1. gu3-de2-a-ar inim {d}nin-gir2-su-ka uri3-am3 mu-du3
#tr.en: For Gudea, the word of Ningirsu is the sign he was building (under),
2. sza3 gu3 di e2 du3-da-ka-na
#tr.en: in his ‘heart’ yearning for the building of the house,
3. i5-gar sa6-ga-a lu2 <im>-ma-a-gar
#tr.en: a man gave me a good omen.
4. hul2-la-gin7 im-ma-na-ni-ib2-gar
#tr.en: It was placed like something joyful for him,
5. masz-a szu i3-gid2 masz-a-ni i3-sa6
#tr.en: he stretched his hand in the goat, his goat was good.
6. a-mer-e sze ba-se3 igi-bi si ib2-sa2
#tr.en: He gave grain to the wave, its appearance was straight.
7. gu3-de2-a sag-sze3 nu2
#tr.en: Gudea lying by the top,
8. mu-nu2 inim mu-na-ta-e3
#tr.en: he slept, the word dawned on him.
9. e2 lugal-na-ka du3-bi
#tr.en: To build his king’s house,
10. e2-ninnu an ki-ta bad-bi
#tr.en: the separation of Eninnu from heaven and earth,
11. igi#-a mu-na-a-gal2
#tr.en: was brought to his attention.
12. hul2-la-gin7 im-[ma-na]-ni#-ib2#-gar#
#tr.en: It was placed like something joyful for him.
13. gu mu-ba-ra me szu im-du7-du7
#tr.en: He threw the flax, he perfected the me.
14. uz-ga ku3-ge esz3 mu-ga2-ga2
#tr.en: The shiny‘ uzga’ sustains the shrine.
15. e2-a {d}en-ki-ke4 temen mu-si-ge
#tr.en: Enki places the foundation of the house,
16. {d}nansze dumu eridu{ki}-ke4 esz-bar kin-ge26 mu10 ba-ni-du11
#tr.en: Nanše, the daughter of Eridu cared for the omen taking.
17. ama lagasz{ki} ku3 {d}ga2-tum3-du10-ke4
#tr.en: The mother of Lagaš, Shiny-Gatumdu,
18. sig4-bi kur-kux(LIL)-a mu-ni-du2
#tr.en: bore its bricks in flows.
19. {d}ba-ba6 nin dumu-sag an-na-ke4
#tr.en: Baba, the lady, firstborn of An,
20. i3 szim erin-na ba-ni-su3
#tr.en: was sprinkling oil and cedar oil there.
21. e2-e en ba-gub la-gal ba-gub
#tr.en: The En and Lagar stood in the house,
22. me-e szu si im-ma-sa2
#tr.en: they performed the me.
23. {d}a-nun-na u3 di-de3 im-ma-szu4-szu4-ge-esz2
#tr.en: The Annunaki stood there admiring.
24. gu3-de2-a lu2 e2 du3-a-ke4
#tr.en: Gudea, builder of the house,
25. e2-a dusu-bi men ku3 sag-ga2 mu-ni-gal2
#tr.en: he placed the basket of the house, a shiny crown, on the head,
26. usz mu-gar a2-gar ki im-mi-tag
#tr.en: he placed the foundation, the wall touched the ground,
27. sa2 mu-se3 sig4-ga gu bi2-dub2
#tr.en: he gave a blessing, he stroked the brick with flax.
@column 21
1. e2-a silim 2(asz@c)-nam nam-mi-se3
#tr.en: For the second (time) did he not give a blessing in the house?
2. gu kurun3-ba sag gal2-la-am3
#tr.en: It is flax in bloom placed on the top.
3. e2-a silim 3(asz@c)-am3 nam-mi-se3
#tr.en: For the third (time) did he not give a blessing in the house?
4. anzu2{muszen} amar-a a2 pag-am3
#tr.en: It is Anzu spreading its wings over the calfs.
5. e2-a silim 4(asz@c) nam-mi-se3
#tr.en: For the fourth (time) did he not give a blessing in the house?
6. pirig-tur pirig husz-a gu2-da la2-am3
#tr.en: It is a young lion embracing a terrible lion.
7. e2-a sa2 5(asz@c)-am3 nam-mi-se3
#tr.en: For the fifth (time) did he not give a blessing in the house?
8. an si-<ga> su2-lim il2-la-am3
#tr.en: It is the green sky, lifting terrifying radiance.
9. e2-a sa2 6(asz@c)-am3 nam-mi-se3
#tr.en: For the sixths (time) did he not give a blessing in the house?
10. u4 sa2 du11-ga hi-li gur3-am3
#tr.en: It is the dawn dressed in joy.
11. e2-a sa2 7(asz@c) nam-mi-se3
#tr.en: For the seventh (time) did he not give a blessing in the house?
12. e2-ninnu i3-ti u4 zal-la kalam si-am3
#tr.en: It is Eninnu—Moon passing (through)—filling the land.
13. gesz ka2-na im-ga2-ga2-ne
#tr.en: They place the wood of the door.
14. an se3-ga men il2-la-am3
#tr.en: It is the green sky lifting the crown.
15. gesz ka2-na-ta ba-ta-KU
#tr.en: From the wood of the door ....
16. e2-mah an-da gu2 la2-am3
#tr.en: It is the lofty house embracing the heaven.
17. e2 mu-du3 gesz-e im-ma-ru
#tr.en: He build the house, he planted the tree.
18. bugin {d}nanna sag kesz2 {d}en-ki-kam
#tr.en: It is the trough of Nanna, the ... of Enki.
# (cf:xix:18)
19. e2 hur-sag-gin7 im-mu2-mu2-ne
#tr.en: They make the house grow like a mountain.
20. murux(DUGUD)-gin7 an-sza3-ge im-mi-i3-ib2-diri-diri-ne
#tr.en: They make it float in the middle of the heaven like a cloud.
21. gu4-gin7 si im-mi-ib2-il2-il2-ne
#tr.en: They make it raise its hors like an ox.
22. gesz-GAN2-abzu-gin7 kur-kur-ra sag ba-ni-ib2-il2-ne
#tr.en: They raise the head in all the lands, like Gešgana’abzu.
23. e2-e hur-sag-gin7 an ki-a sag an-sze3 mi-ni-ib2-il2
#tr.en: The house raised the head to heaven like a mountain in heaven and earth.
24. erin duru5 ki u2 rib mu2-a-am3
#tr.en: It is the moist cedar growing ...
25. e2-ninnu sig4 ki-en-gi-ra2-ka hi-li mu-ni-ib2-du8-du8
#tr.en: Eninnu, brickwork of Kiengir, carries joy,
26. e2-a gesz im-ga2-ga2-ne
#tr.en: they place the wood in the house,
27. uszum abzu tesz2-ba e3-de3-dam
#tr.en: it is the dragon of Abzu rising in its terror.
28. inim an-na im-mi-ib2-u3-u3-dam
#tr.en: ...
@column 22
1. musz-mah hur-sag-ga2 nam ak-am3
#tr.en: it is a dragon hissing in the mountain.
2. e2 gi gur5-bi musz kur-ra tesz2-ba nu2-am3
#tr.en: The cut down reed of the house is snakes coiled up in the mountain.
3. sa-du2-bi# erin duru5 ha-szu#-ur2-ra szu he2-tag-ga-am3
#tr.en: The mountain is moist cedar decorated with apples.
4. aga3 erin igi u6 di-bi-a erin babbar2 im-ga2-ga2-ne
#tr.en: They placed white cedar to be admired in the ‘cedar hall’.
5. szim zi i3-du10-nun-ka mu10 ba-ni-ib2-e-ne
#tr.en: They cared for it with good resin and fine butter oil.
6. e2 im-du8-a-bi he-nun abzu szu tag-ga-am3
#tr.en: The E-imdua was decorated with the fertility of Abzu.
7. a-NIG2-ka-bi im-szi-ib2-la2-ne
#tr.en: they made the drains hang down.
8. esz3 e2-ninnu szu |E2xBAD|? an-na-ka gar-gar-a-am3
#tr.en: Shrine-Eninnu it is placed in the hand of the x of heaven.
9. ensi2-ke4 e2 mu-du3 mu-mu2
#tr.en: The governor built the house, he made it grow,
10. kur gal-gin7 mu-mu2
#tr.en: he made it grow like a large mountain,
11. temen abzu-bi dim gal-gal ki-a mi-ni-si-si
#tr.en: he placed the very large mast, the foundation, its Abzu, in the ground.
12. {d}en-ki-da e2-an-gur4-ra-ka
#tr.en: With Enki, in E'angurraka,
13. sza3 mu-di3-ni-ib2-kusz2-u3
#tr.en: he counseled with him there.
14. temen an-na ur-sag-am3 e2-e im-mi-dab6
#tr.en: The foundation, ‘a hero in heaven’, he seized in the house;
15. ki-a-nag dingir-re-<ne>-ka a im-na8-na8-a
#tr.en: it drinks water at the drinking place of the gods.
16. e2-ninnu dim gal mu-gi
#tr.en: He made Eninnu firm as a mast.
17. abgal2-bi mu-du3
#tr.en: He built its Abgal.
18. iri-na {gesz}asal2 du10-bi mu-du3
#tr.en: He planted sweet Asal trees in his city,
19. gissu-bi mu-la2
#tr.en: he stretched out their shadow.
20. {gesz}szar2-ur3-bi uri3 gal-gin7 lagasz{ki}-da im-da-si
#tr.en: He placed the ‘multitude-eraser’, like a great sign, with Lagaš
# (cf:xx:1)
21. szu-ga-lam ki husz-ba im-mi-i3-gar
#tr.en: He placed it in Šugalam, its terrible place,
22. su-zi bi2-du8-du8 bara2-gir2-nun-na ki di-ku5-ba
#tr.en: Having goosebumps in Baragirnunna, the place of rendering justice.
23. u2-a lagasz{ki} gu4 gal-gin7 a2 ba-il2-il2
#tr.en: The provider for Lagaš raises the arm like a great ox.
24. na gal-gal lagab-ba mi-ni-re6-a-<na>
#tr.en: His large stones brought in their blocks,
@column 23
1. mu dili-a mu-re6 mu dili-a mu-ak
#tr.en: he brought them in a single year, he worked them in a single year,
2. u4 2(asz@c) u4 3(asz@c) nu-ma-da-ab-zal
#tr.en: he did not let two, three days pass for them,
3. a2 u4-da 1(asz@c)-ta mu-du3
#tr.en: one each day’s work he erected,
4. u4 7(asz@c)-kam-ma-ka e2-e im-mi-dab6
#tr.en: on the seventh day he seized them in the house.
5. na da-bi kun-sze3 mu-nu2
#tr.en: A stone on its side he laid down as a basin,
6. szim#-sze3 mu-dim2-dim2
#tr.en: he formed it with incense,
7. e2-a mi-ni-szu4-szu4
#tr.en: he placed them in the house.
8. na kisal mah-a <im>-mi-ru2-a-na
#tr.en: His stone erected in the mighty courtyard,
9. na-ru2-a lugal kisal si
#tr.en: ‘the stela, king filling the courtyard,
10. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
#tr.en: Lord Ningirsu made Gudea
11. gir2-nun-ta mu-zu
#tr.en: known from Girnun,’
12. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
#tr.en: as name of that stone he named.
13. na ka2-sur-ra bi2-ru2-a-<na>
#tr.en: His stone erected in Kasurra,
14. lugal a-ma-ru {d}en-lil2-la2
#tr.en: ‘the king, flood of Enlil,
15. gaba-szu-gar nu-tuku
#tr.en: no-haver of opponent,
16. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
#tr.en: Lord Ningirsu, on Gudea
17. igi zi mu-szi-bar
#tr.en: looked righteously,’
18. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
#tr.en: as name of that stone he named.
19. na igi u4 e3-a-<ka> bi2-ru2-a-<na>
#tr.en: His stone erected in front of the rising sun,
20. lugal u4 gu3 di {d}en-lil2-la2
#tr.en: ‘the King, roaring storm of Enlil,
21. en gaba-ri nu-tuku
#tr.en: lord no-haver of rival,
22. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
#tr.en: Lord Ningirsu, Gudea,
23. sza3 ku3-ge bi2-pa3
#tr.en: in his shiny ‘heart’ called him,’
24. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
#tr.en: as name of that stone he named.
25. na igi szu-ga-lam-ma-ka bi2-du3-a-<na>
#tr.en: His stone erected in front of Šugalam,
26. lugal mu-ni-sze3 kur KU-KU-e
#tr.en: ‘by the name of his king the mountains tremble,
27. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
#tr.en: Lord Ningirsu, Gudea,
28. gu-za-ni mu-ge
#tr.en: his throne he made firm,’
29. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
#tr.en: as name of that stone he named.
30. na igi e2 urua-ga-ka bi2-du3-a-<na>
#tr.en: His stone erected in front of E'uruagaka:
@column 24
1. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
#tr.en: ‘lord Ningirsu, for Gudea,
2. nam du10 mu-ni-tar
#tr.en: decided a sweet destiny,’
3. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
#tr.en: as name of that stone he named.
4. na a-ga {d}ba-ba6-ka bi2-ru2-a-<na>
#tr.en: His stone erected in Baba’s back-room,
5. e2-ninnu igi an-na-ke4 zu
#tr.en: ‘Eninnu, knowing the face of An,
6. {d}ba-ba6 zi-sza3-gal2 gu3-de2-a
#tr.en: Baba, life of Gudea,’
7. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
#tr.en: as name of that stone he named.
8. e2 lugal-na zi-de3-esz2 mu-du3
#tr.en: He build the house of his king with righteousness.
9. sipa zi gu3-de2-a an ki im-da-mu2
#tr.en: The righteous shepherd Gudea made it grow together with heaven and earth.
10. u4-sakar gibil-gin7 men bi2-il2
#tr.en: Raising the crown like the new moon,
11. mu-bi kur-sza3-sze3
#tr.en: its name until the middle of the mountain
12. pa bi2-e3
#tr.en: he made emerge.
13. gu3-de2-a e2 {d}nin-gir2-su-ka
#tr.en: Gudea made Ningirsu’s house
14. {d}utu-gin7 dugud-ta ba-ta-e3
#tr.en: go out from the cloud like Utu,
15. hur-sag za-gin3-na-gin7 mu-mu2
#tr.en: made it grow like a mountain of Lapis,
16. hur-sag nu11-babbar2-ra-gin7
#tr.en: like a white alabaster mountain,
17. u6 di-de3 ba-gub
#tr.en: made it stand to be admired.
18. dub-la2-bi am-gin7 mu-szu4-szu4
#tr.en: Its ‘dubla’ stood (there) like an aurochs,
19. uszum-bi ur-mah-gin7 szu-ba bi2-nu2-nu2
#tr.en: its dragons lay (there) like lions on their paws.
20. gi-gun4-bi ab-zu-gin7 ki sikil-e bi2-mu2
#tr.en: Its Gigun grows in a pure place like the Abzu,
21. uri3-bi dara3 ku3 abzu-gin7
#tr.en: Its sign like the shiny ibex of Abzu,
22. si ba-mul-mul
#tr.en: he made shine the horns,
23. u4-sakar gibil an-na gub-ba-gin7
#tr.en: like the new moon standing in heaven,
24. gu3-de2-a e2 {d}nin-gir2-su-ka
#tr.en: Gudea made the house of Ningirsu
25. u6 di-de3 ba-gub
#tr.en: stand to be admired.
26. e2-a dub-la2-bi szu4-szu4-ga-bi
#tr.en: The ‘dubla’ that stand in the house,
27. la-ha-ma abzu-da szu4-ga-am3
#tr.en: that stand with Abzu Lahama,
@column 25
1. e2 gesz gar-ra-bi a-ge6 ambar mah musz-a sig-ga-am3
#tr.en: The house of standing wood is a wave (in) the mighty marsh into which snakes have dived.
2. e2 ka gid2-da-bi
#tr.en: Its stretched out mouth,
3. an-bar-bar-ra ni2 gal2-la-am3
#tr.en: it is the terror of the x-heaven.
4. e2 e2-dul4-la-bi nu11 an-sza3-ge diri-ga-am3
#tr.en: The ‘covered house’ of the house is a light floating in the middle of the heavens.
5. ka2 ki-lugal-kux(LIL)-bi-ta
#tr.en: (Going out) from the gate, ‘entrance of the king’,
6. hu-ri2-in am-sze3 igi il2-il2-dam
#tr.en: it is an eagle gazing at an aurochs.
7. {gesz}ti ka2-e us2-sa-bi
#tr.en: The arrow leaning against the gate,
8. nir-an-na an-ne2 us2-sa-am3
#tr.en: it is the rainbow leaning against heaven.
9. gesz-ka2 an-na-bi e2-ninnu u4 du11-ba gu3 di tesz2-ba gub-ba-am3
#tr.en: Its upper lintel, it is Eninnu coiled up, the roaring storm.
10. ugur2-igi-bi ni2 il2-il2-a-bi
#tr.en: Its frightening eyebrows,
11. igi u6 di dingir-re-ne-kam
#tr.en: it is the admiring face of the gods.
12. e2-a a-mer babbar2 mu-ru-gu2-ni
#tr.en: The house, his white flood returning,
13. hur-sag za-gin3-na an ki-a ki he2-us2-sa-am3
#tr.en: it is a lapis mountain firmly moored in heaven and earth.
14. kin-sig17 unu6 gal mu-ga2-ga2-ne
#tr.en: They prepare the meal in the great sanctuary,
15. bur ku3-sig17 lal3 gesztin de2-a
#tr.en: it is gold bowls filled with honney and wine,
16. an-ne2 szu4-ga-am3
#tr.en: standing under the heaven.
17. e2-nu2-da mu-du3-ne
#tr.en: The built the bed-room,
18. kur szar2-da mes ku3 abzu-a
#tr.en: it is the shiny ‘mes’ tree of Abzu (competing) with innumerable mountains,
19. kurun3 il2-la-am3
#tr.en: carrying fruit.
20. mu-du3 szu im-ta-gar-ra-ta
#tr.en: He built, and after he had finished it,
21. sza3 dingir-re-ne gu2-bi gi4-a-am3
#tr.en: it is the ‘heart’ of the gods, returned to its banks.
# (cf:i:5-9)
22. sipa zi gu3-de2-a gal mu-zu
#tr.en: The righteous shepherd Gudea has learned big (things),
23. gal i3-ga-tum2-mu
#tr.en: and he will perform big (things).
24. a-ga tukul la2 ka2 me3-ba
#tr.en: At the war-door of the inner room, where the weapon hang,
25. ur-sag szeg9-sag-asz3 sag-ar-bi
#tr.en: Sagar, the hero, the six headed ram,
26. im-ma-ab-dab5-be2
#tr.en: he seizes there.
27. igi iri{ki}-sze3 ki ni2 il2-ba
#tr.en: At the frightening place facing the city,
28. ur-sag 7(asz@c)-am3 im-ma-ab-dab5-e
#tr.en: the seven heroes he seizes there.
@column 26
1. szu-ga-lam ka2 me-lam2-ba
#tr.en: At Šugalam, the gate of radiance,
2. uszum {gesz}geszimmar-bi im-ma-ab-dab5-be2
#tr.en: the dragon and the date palm he seizes there.
3. igi-u4-e3 ki nam tar-re-ba
#tr.en: At Igi'u'e, the place of deciding destinies,
4. szu-nir {d}utu sag alim-ma
#tr.en: the emblem of Utu, the head of a bison,
5. im-ma-da-si-ge
#tr.en: he places there.
6. ka2-sur-ra igi u6 di-ba
#tr.en: At Kasur, the cherished,
7. ur-mah ni2 dingir-re-ne-kam
#tr.en: a lion, the fear of the gods,
8. im-ma-ab-dab5-e
#tr.en: he seizes there.
9. tar-sir2-sir2 ki a2 ag2-ba
#tr.en: At Tarsirsir, the place of instructions,
10. ku-li an-na uruda-bi
#tr.en: (the metal) ‘friend of heaven’ and copper,
11. im-ma-ab-dab5-e
#tr.en: he seizes there.
12. a-ga {d}ba-ba6 ki sza3 kusz2-ba
#tr.en: At the inner room of Baba, place of council,
13. ma2-gi4-lum gu4 alim-bi-da
#tr.en: Magilum and Gualim (bison)
14. im-ma-ab-dab5-e
#tr.en: he seizes there.
15. ur-sag ug5-ga i3-me-sza-ke4-esz2
#tr.en: Because they are dead warriors,
16. ka-bi ki-a-nag-sze3 mu-gar
#tr.en: he placed their mouths at the libation place,
17. mu-bi mu-ru dingir-re-ne-ka
#tr.en: (and) their names, in the midst of the gods,
18. gu3-de2-a ensi2 lagasz{ki}-ke4
#tr.en: Gudea, governor of Lagaš,
19. pa e3 ba-ni-a
#tr.en: made them emerge.
20. ig {gesz}erin e2-a szu4-ga-bi
#tr.en: The cedar doors standing in the house,
21. {d}iszkur an-ta gu3 nun di-da-am3
#tr.en: it is Iškur roaring from heaven.
22. e2-ninnu sag-kul-bi idim
#tr.en: Eninnu, its lock, a bison(?),
23. {gesz}nu-kusz2-bi ur-mah
#tr.en: its pivots, a lion;
24. si-gar-bi-ta musz-sza3-tur3 musz-husz
#tr.en: from its bolt, Muššatur (and) Mušhuš
25. am-sze3 eme e3-de3
#tr.en: stretch out the tongue against an aurochs.
26. ga-du ig-e u5-us2-sa-bi
#tr.en: The lintels leaning on the door,
27. ug nemurx(|PIRIG.TUR|) tur-tur szu-ba du2-ru-na-am3
#tr.en: it is a young lioness, whose young ones rest on its paws.
28. e2-a gag gesz-ur3 ku3 mu-si-ge4-ne
#tr.en: They fastened the shiny roof nail in the house,
29. uszum lu2-sze3 szu ib2-gar-ra-am3
#tr.en: it is a dragon laying hand on a man.
30. ig-ba esz2 ku3 im-la2-ne
#tr.en: They stretched out the shiny (measuring) rope in the door,
@column 27
1. {d}nerah ku3 abzu dar-a-am3
#tr.en: it is the shiny water snake of Abzu, dividing (things).
2. e2 sa la2-a-bi kesz3{ki} aratta{ki} na ri-ga-am3
#tr.en: Keš and Aratta give instructions at the tying (together) of the house:
3. e2 sa du8-a-bi pirig husz-am3
#tr.en: the tying together, it is a terrible lion,
4. kalam-ma igi mi-ni-ib2-gal2
#tr.en: gazing at the land,
5. dili-du igi-bi nu-ma-dab-be2
#tr.en: the lonely wanderer cannot pass.
6. e2-ninnu ni2-bi kur-kur-ra
#tr.en: The fear of Eninnu, on all the lands,
7. tug2-gin7 im-dul4
#tr.en: like a garment, it covered.
8. e2 ku3 NE-a an-ne2 ki gar-ra
#tr.en: The house, founded by Anu with purified silver,
9. szembi2-zi-da szu tag du11-ga
#tr.en: decorated with good perfume,
10. sze-er-zi an-na-ka i3-ti-gin7 e3-a
#tr.en: rising in heavenly brilliance, like the moon.
11. e2 igi-bi kur gal ki us2-sa
#tr.en: The face of the house is a large mountain leaning on earth,
12. sza3-bi nam-szub szer3 ha-mun
#tr.en: its inside is a polyphonic song,
13. bar-bi an e2 mah he2-gal2-la zi-ga
#tr.en: its outside is a mighty house of abundance rising in heaven.
14. gu2-en bar-ra-bi
#tr.en: Its outer throne room,
15. ki di ku5 {d}a-nun-ke4-ne
#tr.en: the place of rendering the justice of Anunna,
16. a-lal3-bi-ta inim szu12-da
#tr.en: from its water throughs are words of prayer,
17. kur6-bi-da he2-gal2 dingir-re-ne-kam
#tr.en: with its food rations are the abundance of the gods.
18. uri3 e2-da si-si-ga-bi
#tr.en: The signs placed with the house,
19. anzu2{muszen} kur-musz-a-da he2-bad-ra2-am3
#tr.en: it is Anzu spreading his wings in Kurmuš.
20. e2-ninnu im-bi im ha-mun
#tr.en: The clay of Eninnu, mixed clay,
21. i7 edin-ta e11-da
#tr.en: is a flood draining(?) from the plain.
22. lugal-bi en {d}nin-gir2-su-ke4
#tr.en: Its king, Lord Ningirsu,
23. sza3 ku3-ge bi2-pa3
#tr.en: chose it in his shiny ‘heart’,
24. szim zi-gin7 sag-ga2 mi-ni-ib2-de2
#tr.en: he poured it on top like good incense.
@column 28
1. gu3-de2-a sze-er-zi an-na-ka
#tr.en: Gudea, in the brilliance of heaven,
2. szu tag ba-ni-du11
#tr.en: decorated it.
3. e2 gu4-bi-ta
#tr.en: From the cow pen,
4. i3 kux(LIL) ga kux(LIL)
#tr.en: oil deliveries, milk deliveries,
5. udun mah-bi-ta
#tr.en: From the mighty oven,
6. gug2 gal si gal
#tr.en: large cakes, large croissants(!?).
7. gir2-PA-na-bi
#tr.en: The Girpana,
8. gu4 gu7 udu gu7
#tr.en: feeding oxen, feeding sheep.
9. e2 ki kur6-bi uz-ga ab-ga2-ga2
#tr.en: The provisions place, sustaining the uzga.
10. ne-sag-bi
#tr.en: The wine-cellar(?)
11. kur gesztin bi-bi-ze2
#tr.en: (called) ‘mountain dripping with wine’.
12. e2-bappir3-bi-ta
#tr.en: From the brewery,
13. i7 idigna a u3-ba gal2-la-am3
#tr.en: (called) ‘Tigris is being water in its might’.
14. e2 nig2-gur11-bi-a za ku3 nagga
#tr.en: In the treasury, precious stones, silver, tin.
15. e2 {gesz}gigir-ra-bi
#tr.en: The coach house,
16. kur ki-a gub-ba
#tr.en: (called) ‘mountain standing on the ground’.
17. a-ga balag-a-bi gu4 gu3 nun di
#tr.en: The inner room of haprs, (called) ‘ox roaring princely’.
18. kisal-bi szu12 ku3 si-im a2-la2
#tr.en: The courtyard, shiny prayers, ‘sim’ and ‘ala’ (sounds).
19. kun na4 e2-a nu2-a-bi
#tr.en: The stone basin sleeping in the house,
20. hur-sag ul nun-ne2-esz2 nu2-am3
#tr.en: it is a mountain sleeping in full flowering.
21. kun nagga ganun-sze3 da-a-bi
#tr.en: The tin basin, siding with the storeroom,
22. nu11 kur-sze3 igi su3 il2-dam
#tr.en: it is the light lifting the distant gaze to the mountain.
23. {gesz}kiri6-MI-edin e2-sze3 si-ga-bi
#tr.en: The garden of the black plain placed with the house,
24. kur gesztin bi-bi-ze2 ki IM-NE-e mu2-am3
#tr.en: it is the frightening place grown together with ‘mountain driping with wine’.
@column 29
1. na 7(asz@c) e2-e dab6-ba-bi
#tr.en: The seven stones seized by the house,
2. nig2 lugal-bi-da sza3 kusz2-kusz2-dam
#tr.en: are things counselling with its king.
3. e2 nig2 ki-se3-ga
#tr.en: The house of funerary offerings,
4. nig2-sikil abzu na ri-ga-am3
#tr.en: is a pure thing, instructed by Abzu.
5. szim-na4 e2-a szu4-ga-bi
#tr.en: The fragrant stones standing in the house,
6. e2 gudu4-ku3 a nu-silig5-ge-dam
#tr.en: it is the house of the purification priests never lacking water.
7. bad3-si-an-na
#tr.en: The high battlements
8. tu{muszen} du2-ru-na-bi
#tr.en: where pigeons dwell,
9. eridu{ki} NAM hi-a GAG x-am3
#tr.en: it is Eridu, built in abundance(?).
10. e2-ninnu tu{muszen}-e im-ne-ne
#tr.en: Eninnu ... the doves,
11. an-dul3 pa gal-gal gissu du10-ga-am3
#tr.en: it is a shade of large leaves, a sweet shadow.
12. buru5{muszen} muszen-e sig4 mu-gi4-gi4
#tr.en: Buru-birds shrieking,
13. e2-kur {d}en-lil2-la2 ezem gal2-la-am3
#tr.en: it is the Ekur of Enlil in a festival.
14. e2-a ni2-gal-bi
#tr.en: The big fear of the house
15. kalam-ma mu-ri
#tr.en: rests on the land.
16. ka tar-ra-bi
#tr.en: Its praise
17. kur-re ba-ti
#tr.en: reaches the mountains.
18. e2-ninnu ni2-bi kur-kur-ra tug2-gin7 im-dul4
#tr.en: The fear of Eninnu covers all the lands like a garment.
@column 30
1. e2 lugal-bi hi-li-a ni-du3
#tr.en: The house (was) built in joy by its king.
2. {d}nin-gesz-zi-da-ke4
#tr.en: Ningešzida
3. ki-gal-la bi2-du3
#tr.en: built it on a big place.
4. gu3-de2-a ensi2 lagasz{ki}-ke4
#tr.en: Gudea, governor of Lagaš,
5. temen-bi mu-si
#tr.en: placed its foundation.
6. e2 {d}utu-gin7 kalam-ma e3-a
#tr.en: Temple--going out in the land,
7. gu4 gal-gin7 sahar bar-ra gub-ba
#tr.en: standing outside in the dust like a big ox,
8. i3-ti giri17-zal-gin7
#tr.en: like the moon pleasurably
9. ukken-ne2 si-a
#tr.en: filling the assembly,
10. hur-sag sig7-ga-gin7
#tr.en: like a green mountain
11. hi-li gur3-a
#tr.en: clad in joy,
12. u6 di-de3 gub-ba
#tr.en: --standing to be admired.
13. e2-ninnu ki-bi gi4-a-ba
#tr.en: For the restoration of Eninnu
14. {d}nin-gir2-su za3-mu10
#tr.en: Ningirsu be praised!
15. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-a
#tr.en: The building of the house of Ningirsu,
16. za3-mu10 mu-ru-bi-im
#tr.en: this is the middle of the praise.

2012-06-01 03:51:21, entered by dahl for dahl
&P232300 = RIME 3/1, p. 069, E3/1.1.7, Gudea Cyl A
#atf: lang sux
@cylinder
@column 1
1. u4 an# ki#-a nam tar-[tar-re]-da#
#tr.en: It was time to decide destinies in heaven and on earth,
2. lagasz#[{ki}]-e# me gal-la [sag] an-sze3 mi-ni-ib2-il2
#tr.en: Lagaš had raised the head towards heaven in large ‘me’,
3. {d}en-lil2-e en {d}nin-gir2-su-sze3 igi zi mu-szi-bar
#tr.en: Enlil looked righteously upon Ningirsu.
4. iri-me-a nig2-ul pa nam-e3
#tr.en: Did the ‘nig2-ul’ not emerge in our city?
5. sza3 gu2-be2 nam-gi4
#tr.en: The ‘heart’, did it not return to its banks?
6. sza3 {d}en-lil2-la2 gu2-be2 nam-gi4
#tr.en: The ‘heart’ of Enlil, did it not return to its banks?
7. sza3 gu2-be2 nam-gi4
#tr.en: The ‘heart’, did it not return to its banks?
8. a-mi-ru12 nam-mul ni2 il2-il2
#tr.en: The flood, did it not twinkle? Frightening (all).
9. sza3 {d}en-lil2-la2-ke4 {i7}idigna-am3 a du10-ga nam-de6
#tr.en: The ‘heart’ of Enlil, it is the Tigris, did it not bring sweet-water?
10. e2-e lugal-be2 gu3 ba-de2
#tr.en: To the house its king spoke:
11. e2-ninnu me-be2 an ki-a pa e3 mu-ak-ke4
#tr.en: “I will make the ‘me’ of Eninnu emerge in heaven and on earth.
12. ensi2 lu2 gesztu2 dagal-kam gesztu2 i3-ga2-ga2
#tr.en: The governor is wise, he shall pay attention.
13. nig2 gal-gal-la szu mi-ni-mu2-mu2
#tr.en: He shall place his hand on big things.
14. gu4 du7 masz2# du7-re6 si im-sa2-sa2-e
#tr.en: He shall straighten the horns of perfect oxen, perfect goats.”
15. sig4 nam tar-ra sag mu-szi-ib2-il2
#tr.en: The brick of deciding destinies lifted the head towards him,
16. e2 ku3 du3-de3 gu2-bi mu-szi-ib2-zi
#tr.en: to build the shiny house it raised its neck towards him.
17. lugal-ni-ir u4-ne masz-ge6-ka
#tr.en: It was then, in a ‘dark goat’, that towards his king,
18. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su2-ra igi mu-ni-du8-am3
#tr.en: on the lord Ningirsu, Gudea looked.
19. e2-a-ni du3-ba mu-na-du11
#tr.en: “Build his house!,” he ordered him.
20. e2-ninnu me-bi gal-gal-la-am3
#tr.en: On Eninnu, whose ‘me’ is very large,
21. igi mu-na-ni-gar
#tr.en: he (Ningirsu) directed his (Gudea’s) eye there.
22. gu3-de2-a sza3-ga-ni su3-ra2-am3
#tr.en: Gudea, his ‘heart’ is distant,
23. inim-e mi-ni-kusz2-u3
#tr.en: counseled about the message:
24. ga-na ga-na-ab-du11 ga-na ga-na-ab-du11
#tr.en: “Let me, let me tell it to her, let me, let me tell it to her,
25. inim-ba ha-mu-da-gub
#tr.en: may she stand by me in this case.
26. sipa-me nam-nun-ne2 sag ma-ab-szum2-szum2#?
#tr.en: I am the shepherd, princeliness was given to me.
27. nig2 masz ge6-ke4 ma-ab-de6-a-ga2
#tr.en: Of what my ‘dark goat’ has revealed to me,
28. sza3-be2 nu-zu
#tr.en: its ‘heart’ i did not know.
29. ama-gu10 ma-mu-gu10 ga-na-re6
#tr.en: Let me bring my dream to her, to my mother.
@column 2
1. ensi ku3 zu me-te-na-gu10
#tr.en: My dream-interpreter, knowing ‘ku3’ on her own,
2. {d}nansze nin9 dingir sirara6-ta-gu10
#tr.en: Nanše, my divine sister from Siraran,
3. sza3-bi ha-ma-pa3-de3
#tr.en: may she make its meaning visible for me.”
4. ma2-gur8-ra-na giri3 nam-mi-gub
#tr.en: Did he not set foot on his barge?
5. iri-ni nina{ki}-sze3 i7-nina{ki}-gen-a ma2 mu-ni-ri
#tr.en: Towards Nina, on Ininagena, he directed the barge,
6. i7-de3-hul2-la-e kur-ku4 i3-si-il-e
#tr.en: he is breaking the waves of Idehula.
7. ba-gara2 e2 i7-de3 la2-a-e im-<ma>-ti-a-ta
#tr.en: After reaching Bagara—house hanging over the river,
8. ninda gesz bi2-tag a sze23 i3-de2
#tr.en: he sacrificed bread, he poured out cold water,
9. lugal ba-gara2-ra mu-na-gen szud3 mu-na-re6
#tr.en: he went to the king of Bagara, and prayed to him:
10. ur-sag pirig zi-ga gaba-szu-gar nu-tuku
#tr.en: “Hero, charging lion, having no rival,
11. {d}nin-gir2-su2 abzu-a gal# di#
#tr.en: Ningirsu, boisterous in the Apsû,
12. nibru#{ki#}-a# nir-gal2#
#tr.en: being noble in Nippur.
13. ur-sag ma-a-du11 szu zi ga-mu-ra-ab-gar
#tr.en: Hero, you spoke to me, let me do it right for you,
14. {d}nin-gir2-su e2-zu ga-mu-ra-du3
#tr.en: Ningirsu, let me build your house for you,
15. me szu ga-mu-ra-ab-du7
#tr.en: let me make the ‘me’ perfect for you.
16. nin9-zu dumu eridu{ki}-ge tu-da
#tr.en: Your sister, child born to Eridu,
17. nir-gal2 me-te-na nin ensi3 dingir-re-ne-ke4
#tr.en: hero in her own right, lady-dream-interpreter of the gods,
18. {d}nansze nin9 dingir sirara6-ta-gu10
#tr.en: Nanše, my divine sister from Siraran,
19. giri3-bi ha-ma-ga2-ga2
#tr.en: may she make the path right for me.”
20. gu3 de2-a-ni gesz ba-tuku-am3
#tr.en: His (Gudea’s) prayer was being heard.
21. lugal-a-ni siskur2-ra2-zu-ni gu3-de2-a-asz2
#tr.en: From Gudea, his offering and his prayer, his king,
22. en {d}nin-gir2-su-ke4 szu ba-szi-ti
#tr.en: the lord Ningirsu, received from him.
23. e2 ba-gara2-ka esz3-esz3 i3-ak
#tr.en: In the House of Bagara he celebrated the week-festival.
24. ensi2-ke4 {d}ga2-tum3-du10-sze3 ki-nu2-a-ni ba-re6
#tr.en: The governor set up his bed in the house of Gatumdu.
25. ninda gesz bi2-tag a sze23 i3-de2
#tr.en: He sacrificed bread, he poured out cold water.
26. ku3 {d}ga2-tum3-du10-ra mu-na-gen
#tr.en: He went to Shiny-Gatumdu,
27. siskur2 mu-na-be2
#tr.en: (and then) he is saying an offering(!) to her:
28. nin-mu dumu an ku3-ge du2-da
#tr.en: “My lady, child born by shiny An,
29. nir-gal2 me-te-na dingir sag zi
#tr.en: princely in her own right, god with the raised head,
@column 3
1. kalam-ma ti-la
#tr.en: living in the land,
2. nu-du zu iri-na
#tr.en: knowing ‘nig2-du7’ in her city.
3. nin ama lagasz{ki} ki gar-ra-me
#tr.en: You are the lady, the mother, founder of Lagaš.
4. igi ug3-sze3 u3-szi-bar-ra-zu szegx(|IM.A|) he2-gal2-la-am3
#tr.en: (With) your looking at the people: it is a bountiful wind.
5. szul zi lu2 igi mu-bar-ra-zu nam-ti mu-na-su3
#tr.en: (With) your looking at the righteous hero, the man: for him life is prolonged.
6. ama nu-tuku-me ama-mu ze2-me
#tr.en: I am a no-mother-haver, you are my mother.
7. a nu-tuku-me a-mu ze2-me
#tr.en: I am a no-father-haver, you are my father.
8. a-mu sza3-ga szu ba-ni-du11 unu6-a ni-du2-e
#tr.en: You have placed my semen in the inside: you bore me in the cella.
9. {d}ga2-tum3-du10 mu ku3-zu du10-ga-am3
#tr.en: Gatumdu, your shiny name is sweet.
10. ge6-a ma-ni-nu2
#tr.en: I will lay me down here this night,
11. {gesz}addu3 gal-mu-me za3-mu mu-us2
#tr.en: you are my big dagger, following my side.
12. gi:li9-bar a gal-la du3-a-me
#tr.en: You are a reed, planted in the big water,
13. zi-sza3 mu-szi-i3-gal2
#tr.en: you have placed life in me.
14. an-dul3 dagal-me gissu-zu-sze3
#tr.en: You are a broad parasol, under your shade
15. ni2 ga-ma-szi-ib2-te
#tr.en: let me cool myself there.
16. szu mah-za sa-ga a2 zi-da-bi
#tr.en: With the index finger? of your right hand,
17. nin-mu {d}ga2-tum3-du10 ga2-ra ha-mu-u3-ru
#tr.en: ‘stroke’ me with it my lady Gatumdu.
18. iri-sze3 i3-du-e geszkim-mu he2-sa6
#tr.en: I will go to the city, may my sign be good.
19. kur a-ta il2-la nina{ki}-sze3
#tr.en: To Nina, mountain raising out of the sea,
20. u2-du11 sa6-ga-zu igi-sze3 ha-ma-gen
#tr.en: may your good Utukku go in front of me,
21. {d}lamma sa6-ga-zu giri3-a ha-mu-da-gen
#tr.en: may your good Lamma follow in my path.
22. ga-na ga-na-ab-du11
#tr.en: Let me, let me tell it to her.
23. ga-na ga-na-ab-du11
#tr.en: Let me, let me tell it to her.
24. inim-ba ha-mu-da-gub
#tr.en: May she stand by me in this case.
25. ama-mu ma-mu-mu ga-na-de6
#tr.en: Let me bring my dream to my mother,
26. ensi3 ku3 zu me-te-na-mu
#tr.en: my dream-interpreter knowing ‘ku3’ by herself,
27. {d}nansze nin9 dingir sirara6-ta-mu
#tr.en: Nanše, my divine lady from Siraran,
28. sza3-bi ha-ma-pa3-de3
#tr.en: may she make its meaning visible for me.”
29. gu3 de2-a-ni gesz ba-tuku-am3
#tr.en: His cry was heard.
@column 4
1. nin-a-ni siskur2-ra2-zu-ni
#tr.en: His lady, the offering and the prayer,
2. gu3-de2-a-asz2 ku3 {d}ga2-tum3-du10-ge szu ba-szi-ti
#tr.en: Shiny-Gatumdu received from Gudea.
3. ma2-gur8-ra-na giri3 nam-mi-gub
#tr.en: Did he not place the foot on the barge?
4. iri-ni nina{ki}-sze3 kar nina{ki}-na-ke4 ma2 bi2-us2
#tr.en: To her city, Nina, he moored at the port of Nina.
5. ensi2-ke4 kisal dingir sirara6-ta-ka sag an-sze3 mi-ni-il2
#tr.en: In the courtyard of the deity of Siraran the governor raised the head to heaven,
6. ninda gesz bi2-tag a sze23 i3-de2
#tr.en: he sacrificed bread, he poured out cold water.
7. {d}nansze mu-na-gen szud3 mu-na-sza4
#tr.en: He went to Nanše, he prayed to her:
8. {d}nansze nin uru16 nin me an-kal an-kal-la
#tr.en: “Nanše, large lady, lady of precious, precious, ‘me’.
9. nin {d}en-lil2-gin7 nam tar-tar-re
#tr.en: Lady, like Enlil deciding destinies.
10. {d}nansze-mu du11-ga-zu zi-dam
#tr.en: My Nanše, your word is righteous,
11. sag-bi-sze3 e3-a-am3
#tr.en: it goes to the top.
12. ensi dingir-re-ne-me
#tr.en: You are the dream interpreter of the gods.
13. nin kur-kur-ra-me ama inim-mu u4-da ma-mu-da
#tr.en: You are the lady of all the lands. Mother, my words, in the day, in the dream.
14. sza3 ma-mu-da-ka lu2 1(asz@c)-am3 an-gin7 ri-ba-ni
#tr.en: Inside the dream there was one man, his greatness was like heaven,
15. ki-gin7 ri-ba-ni
#tr.en: his greatness was like the earth.
16. a-ne sag-ga2-ni-sze3 dingir-ra-am3
#tr.en: He, according to his head he was a god,
17. a2-ni-sze3 anzu2{muszen}-dam
#tr.en: according to his arm he was the Anzu,
18. se11-ba-a-ni-sze3 a-ma-ru-kam
#tr.en: according to his lower body he was the flood.
19. zi-da gub3-na pirig i3-nu2-nu2
#tr.en: Lions lay by his right and left.
20. e2-a-ni du3-da ma-an-du11
#tr.en: He spoke to me about the building of his house.
21. sza3-ga-ni nu-mu-zu
#tr.en: His ‘heart’ I did not understand.
22. u4 ki-szar2-ra ma-ta-e3
#tr.en: A light went up on the horizon for me.
23. munus disz-am3 a-ba me-a nu a-ba me-a ni
#tr.en: There was one woman. Who was it, who was it not?
24. sag-ga2 e3 ki karadin5!(|U.SZUR|) mu-ak
#tr.en: going up to the top she made a haystack on the earth.
25. gi-dub-ba ku3 NE-a szu im-mi-du8
#tr.en: She held a stylus of purified silver in the hand.
26. dub mul-an du10-ga im-mi-gal2
#tr.en: She had the tablet of the stars on her lap.
@column 5
1. ad im-dab6-gi4-gi4
#tr.en: She counseled it.
2. 2(asz@c)-kam ur-sag-ga2-am3
#tr.en: Secondly, it was a hero,
3. a2 mu-gur le-um za-gin3 szu im-mi-du8
#tr.en: he bent the arm, he held a lapis writing board in the hand,
4. e2-a gesz-hur-bi im-ga2-ga2
#tr.en: he drew the plan of the house.
5. igi-mu-sze3 dusu ku3 i3-gub
#tr.en: In front of me stood a shiny basket,
6. {gesz}u3-szub ku3 si# ib2-sa2
#tr.en: a shiny mold was made ready,
7. sig4 nam tar-ra {gesz}u3-szub-ba ma-an-gal2
#tr.en: the brick of deciding destinies was placed in the mold for me.
8. ildag2 zi-da igi-mu gub-ba
#tr.en: In a just poplar standing in front of me,
9. ti-bu{muszen} lu2-a u4 mi-ni-ib2-zal-zal-e
#tr.en: a ‘tibu’-bird passed the time tweeting.
10. dur3 a2 zi-da lugal-ga2-ke4 ki ma-HAR-HAR-e
#tr.en: A donkey stallion, on the right side of my king, scratched the earth for me.”
11. ensi2-ra ama-ni {d}nansze mu-na-ni-ib2-gi4-gi4
#tr.en: His mother, Nanše, answered the governor:
12. sipa-mu ma-mu-zu ge26 ga-mu-ra-bur2-bur2
#tr.en: “My shepherd, let me, me interpret your dream for you.
13. lu2 an-gin7 ri-ba ki-gin7 ri-ba-sze3
#tr.en: The man (who was) great like the heaven, (who was) great like the earth,
14. sag-ga2-<ni>-sze3 dingir a2-ni-sze3
#tr.en: (who) according to his head (he was a) god, according to his arm
15. anzu2{muszen}-sze3 se11-ba-a-ni-sze3 a-ma-ru-sze3
#tr.en: (he was) the Anzu, according to his lower body the flood,
16. zi-da gub3-na pirig i3-sze21-sze21-a
#tr.en: at (whose) right and left lions were lying,
17. szesz-mu {d}nin-gir2-su ga-nam-me-am3
#tr.en: it is surely my brother Ningirsu.
18. esz3 e2-ninnu-na du3-ba za-ra ma-ra-an-du11
#tr.en: ‘Build his shrine, the Eninnu!’ He ordered you.
19. u4 ki-szar2-ra ma-ra-ta-e3-a
#tr.en: The light that went up for you on the horizon,
20. dingir-zu {d}nin-gesz-zi-da u4-gin7 ki-sza-ra ma-ra-da-ra-ta-e3
#tr.en: it is your god Ningešzida, who like the light went up for you on the horizon.
21. ki-sikil sag-ga2 e3 ki karadin5!(|U.SZUR|) mu-ak
#tr.en: The virgin, going up to the top, making a haystack on the earth,
22. gi-dub-ba ku3 NE szu bi2-du8-a
#tr.en: holding a stylus of purified silver in her hand,
23. dub mul du10-ga bi2-gal2-la-a
#tr.en: placing the tablet of the stars on the lap,
24. ad im-da-gi4-a
#tr.en: counseled it.
25. nin9-mu {d}nisaba ga-nam-me-am3
#tr.en: That is surely Nisaba, my sister.
@column 6
1. e2-a du3-ba mul ku3-ba
#tr.en: (About) the shiny star of the building of the house,
2. gu3 ma-ra-a-de2
#tr.en: she poured out her voice for you.
3. 2(asz@c)-kam-ma ur-sag-am3 a2 mu-gur8
#tr.en: The second (one), it was a hero, with bent arm,
4. le-um za-gin3 szu bi2-du8-a
#tr.en: holding in the hand a lapis drawing board,
5. {d}nin-dub-kam <e2> e2-a gesz-hur-ba im-mi-se3-se3-ge
#tr.en: it is Nindubba, placing the house on the plan of the house.
6. igi-zu-sze3 dusu ku3 gub-ba u3-szub ku3 si sa2-a
#tr.en: The shiny basket standing in front of you, the prepared shiny mold,
7. sig4 nam tar-ra u3-szub-ba gal2-la
#tr.en: the brick of deciding destinies, placed in the mold,
8. sig4 zi e2-ninnu ga-nam-me-am3
#tr.en: that is surely the righteous brick of Eninnu.
9. ildag2 zi-da igi-zu gub-ba
#tr.en: In the righteous poplar standing in front of you,
10. ti-bu{muszen} lu2-a u4 mi-ni-ib2-zal-a-sze3
#tr.en: a ‘tibu’-bird passed time tweeting,
11. e2 du3-de3 igi-zu u3 du10-ga nu-szi-ku4-ku4
#tr.en: in order not to let sweet sleep come to your eyes, (so) that the house is build.
12. {ansze}dur9 a2 zi-da lugal-za3-ke4 ki ma-ra-HAR-HAR-a-sze3
#tr.en: A donkey stallion scratching the ground on your kings right side,
13. ze2-me e2-ninnu mur ni-is-ku-gin7 ki im-szi-hur-e
#tr.en: that is you, scratching the ground for Eninnu like a ‘choice’ (?) (donkey-)span (?).
14. na ga-ri na-ri-mu he2-dab5
#tr.en: Let me give give you instructions, let my instructions be heeded.
15. gir2-su{ki} e2 sag ki lagasz{ki}-sze3 giri3-zu ki i3-bi2-us2
#tr.en: (When) you have reached Girsu, the chief house of Lagaš:
16. e2 nig2-gur11-<ra>-za kiszib3 u3-mi-kur2 gesz u3-ma-ta-gar
#tr.en: after you broke the seal of your treasure house, after your brought out wood,
17. lugal-zu {gesz}gigir u3-mu-DI
#tr.en: after your have prepared a chariot for your king,
18. {ansze}dur9{ur3} u3-szi-la2
#tr.en: after you harnessed the donkey stallion,
19. {gesz}gigir-bi ku3 NE za-gin3-na szu u3-ma-ni-tag
#tr.en: after you decorated this chariot with purified silver and lapis,
20. ti mar-uru5-a u4-gin7 i3-e3
#tr.en: (called) ‘quick as light the arrow go out from the quiver’,
21. an-kar2 a2 nam-ur-sag-ka mi2 u3-ma-ni-du11
#tr.en: after you have cared for ‘Ankara’, the ‘arm of heroism’,
22. szu-nir ki ag2-ni u3-mu-na-dim2
#tr.en: after you have fashioned his beloved emblem,
23. mu-zu u3-mi-sar
#tr.en: after you wrote your name on it,
24. balag ki ag2-ni uszumgal kalam-ma
#tr.en: his beloved harp, ‘dragon of the land’,
25. gesz-gu3-di mu tuku nig2 ad gi4-gi4-ni
#tr.en: the famous roaring wood, with which he counsels,
26. ur-sag nig2-ba-e ki ag2-ra
#tr.en: to the hero who loves gifts,
@column 7
1. lugal-zu en {d}nin-gir2-su
#tr.en: to your king, lord Ningirsu,
2. e2-ninnu anzu2{muszen} babbar2-ra u3-mu-na-da-ku4-re
#tr.en: after you entered for him into Eninnu, ‘the white Anzu bird’, with it,
3. tur du11-ga-zu mah du11-ga-am3 szu ba-a-szi-ib2-ti
#tr.en: he will receive your small word, as if it was a mighty word.
4. en-na sza3 an-gin7 su3-ra2-ni
#tr.en: The ‘heart’ of the lord, distant like the heavens,
5. {d}nin-gir2-su dumu {d}en-lil2-la2-ka za-ra ma-ra-hun-ge26-e
#tr.en: of Ningirsu, son of Enlil, he will calm for you.
6. gesz-hur e2-a-na ma-ra-pa3-pa3-de3
#tr.en: He will reveal the plan of his house to you.
7. ur-sag-e me-ni gal-gal-la-am3
#tr.en: The hero, his ‘me’ are the greatest,
8. szu ma-ra-ni-ib2-mu2-mu2
#tr.en: he shall let it grow for you.”
9. sipa zi gu3-de2-a
#tr.en: The righteous shepherd Gudea
10. gal mu-zu gal i3-ga-tum3-mu
#tr.en: learnt big, and now he will perform big.
11. inim {d}nansze-e mu-na-du11-ga-asz
#tr.en: To the word Nanše spoke to him,
12. sag sig ba-szi-gar
#tr.en: he bowed his head.
13. e2 nig2-gur11-ra-na kiszib3 bi2-kur2
#tr.en: He broke the seal of his treasure house,
14. gesz im-ma-ta-gar
#tr.en: he brought out wood.
15. gu3-de2-a gesz-a mu-gub-gub
#tr.en: Gudea stood by the wood,
16. gesz-e mi2 im-e
#tr.en: he is caring for the wood.
17. {gesz}mes-e sag bi2-sa6
#tr.en: He made the top of the ‘mes’ wood good.
18. {gesz}ha-lu-ub2-ba tun3 bi2-bar
#tr.en: He put the oak wood to the axe.
19. {gesz}gigir za-gin3-sze3 <si> mu-na-a-sa2
#tr.en: He made it straight for him, for the lapis chariot.
20. dur9{ur3}-bi pirig-kasz4-e-pa3-da
#tr.en: The donkey stallion, ‘lion called for running’,
21. im-ma-szi-la2-la2
#tr.en: he harnesses for it.
22. szu-nir ki ag2-ni mu-na-dim2
#tr.en: He fashioned his beloved emblem for him,
23. mu-ni im-mi-sar
#tr.en: he wrote his name on it.
24. balag ki ag2-e uszumgal kalam-ma
#tr.en: With his beloved harp, ‘dragon of the land’,
25. gesz-gu3-di mu tuku nig2 ad gi4-gi4-ni
#tr.en: the famous roaring wood, with which he councels,
26. ur-sag nig2-ba-e ki ag2-ra
#tr.en: to the hero loving gifts,
27. lugal-ni en {d}nin-gir2-su-ra
#tr.en: to his king, lord Ningirsu,
28. e2-ninnu anzu2{muszen} babbar2-ra
#tr.en: in Eninnu, the white Anzu,
29. mu-na-da-ku4-ku4
#tr.en: he enters.
30. e2-a hul2-la i3-na-ni-ku4
#tr.en: Joyfully he entered to him in the house.
@column 8
1. gu3-de2-a esz3 e2-ninnu-ta zalag-ga nam-ta-e3
#tr.en: Didn’t Gudea go out, brilliantly, from the shrine Eninnu?
2. 2(asz@c)-kam-ma e2-sze3 u4-u3-de3 bi2-dib
#tr.en: For the second (time), in(?) the house he passed the days,
3. ge6-ge6 ba-an-dib
#tr.en: he passed the nights.
4. du6-du6 mu-si-ig inim-gar mu-gi4
#tr.en: He flattened the hills, he returned accusations.
5. ah-du11-ga gir2-ta im-ta-gar
#tr.en: He removed the spittle from the dagger.
6. szu-ga-lam ki husz ki di-ku5-ne
#tr.en: To Šugalam, the terrible place, the place of rendering justice,
7. ki {d}nin-gir2-su-ke4 kur-kur-ra igi mi-ni-gal2-la-sze3
#tr.en: the place of Ningirsu’s looking on all the lands,
8. udu i3 gukkal masz2 niga ensi2-ke4
#tr.en: the governor, fattened(?) sheep, fat-tail sheep, fattened goats,
9. asz2-gar3 gesz nu-zu kusz-ba mi-ni-dab5-dab5
#tr.en: un-fertilized sheep, in their hides, he brought in.
10. li {gesz}u2-sikil kur-ra-kam izi-a bi2-si-si
#tr.en: Juniper, the pure tree of the mountain he placed on the fire,
11. szim erin ir-szim dingir-ra-kam
#tr.en: cedar incense, the incense of the gods,
12. i3-bi2-bi mu-du3
#tr.en: its smoke he made.
13. lugal-<ni>-ir ug3-ga2 mu-na-zi szud3 mu-na-re6
#tr.en: He rose for his king in public, he prayed to him,
14. ub-szu-kin-na-ka mu-na-gen giri17 szu mu-na-gal2
#tr.en: he went to him in ‘ubšu-ukkina’, he greeted him:
15. lugal-mu {d}nin-gir2-su en a husz gi4-a
#tr.en: “My king, Ningirsu, lord holding back the terrible water,
16. en zi a kur gal-e ri-a
#tr.en: righteous lord, semen poured out by the ‘great mountain’.
17. szul ka-tar nu-tuku
#tr.en: I am the youth not possessing guilt (?).
18. {d}nin-gir2-su e2-zu ma-ra-du3-e
#tr.en: Ningirsu, I will build your house for you,
19. geszkim-mu nu-mu
#tr.en: (but) my sign is my not.
20. ur-sag nig2-du7-e gu3 ba-a-de2
#tr.en: Hero you poured out the voice to me about the old order,
21. dumu {d}en-lil2-la2 en {d}nin-gir2-su
#tr.en: son of Enlil, lord Ningirsu,
22. sza3-bi nu-mu-u3-da-zu
#tr.en: I don’t understand its ‘heart’,
23. sza3 ab-gin7 zi-zi-zu
#tr.en: your ‘heart’, surging, like the ocean,
24. {gesz}esi-gin7 ga2-ga2-zu
#tr.en: your, receding, like the wave,
25. a e3-a-gin7 gu3 nun di-zu
#tr.en: your roaring, like cascading water,
26. a-ma-ru12-gin7 u2-ru14(|URUxA|) gul-gul-zu
#tr.en: your crushing cities, like the flood,
27. u4-gin7 ki-bala-sze3 du7-du7-zu
#tr.en: your smashing rebel lands, like the storm,
@column 9
1. lugal-mu sza3-zu a e3-a u2 nu-la2-zu
#tr.en: my king, your whirling water which cannot be held back, your ‘heart’.
2. ur-sag sza3 an-gin7 su3-ra2-zu
#tr.en: Hero, your remote, like the heaven, ‘heart’,
3. dumu {d}en-lil2-la2 en {d}nin-gir2-su
#tr.en: son of Enlil, lord Ningirsu,
4. ge26 a-na mu-u3-da-zu
#tr.en: I, what can I learn from you?”
5. 2(asz@c)-kam-ma-sze3 nu2-a-ra nu2-a-ra
#tr.en: For the second (time), to the sleeping, to the sleeping,
6. sag-ga2 mu-na-gub ul4!(GIR2) mu-tag-tag-e
#tr.en: he stood by his head, he is touching his dagger:
7. ma-du3-na ma-du3-na
#tr.en: “(That which) you are building for me, (that which) you are building for me,
8. ensi2 e2-mu ma-du3-na
#tr.en: Governor, the house you are building for me,
9. gu3-de2-a e2-mu du3-da geszkim-bi ga-ra-ab-szum2
#tr.en: Gudea, I will surely give you the sign of the building of my house.
10. garza-ga2 mul-an ku3-ba gu3 ga-mu-ra-a-de2
#tr.en: The shiny star of my ‘garza’ i will certainly proclaim for you.
11. e2-mu e2-ninnu an-ne2 ki gar-ra
#tr.en: My house, Eninnu, founded by An,
12. me-bi me gal-gal me-me-a diri-ga
#tr.en: its ‘me’ is bigger than all the other enormous ‘me’
13. e2 lugal-bi igi su3 il2-il2
#tr.en: The king of the house gazes far.
14. anzu2{muszen}-gin7 szeg12 gi4-a-bi-sze3
#tr.en: Like the Anzu, its shriek,
15. an im-szi-dub2-dub2
#tr.en: makes the heaven tremble.
16. me-lam2 husz-bi an-ne2 im-us2
#tr.en: Its terrible radiance reaches the heaven.
17. e2-ga2 ni2 gal-bi kur-kur-ra mu-ri
#tr.en: The big fear of my house is spread on all the lands.
18. mu-bi-e an-za3-ta kur-kur-re gu2 im-ma-si-si
#tr.en: At its name all the lands gather at the horizon.
19. ma2-gan me-luh-ha kur-bi-ta im-ma-ta-e11-de3
#tr.en: Magan (and) Meluhha will descend from their land.
20. ge26 {d}nin-gir2-su a husz gi4-a
#tr.en: I Ningirsu, holding back the terrible water,
21. ur-sag gal ki {d}en-lil2-la2-ka
#tr.en: the big hero in the place of Enlil,
22. en gaba-ri nu-tuku
#tr.en: having no rival,
23. e2-mu e2-ninnu-ga2 en kur-ra ab-si-a
#tr.en: I, the lord, have made my house, the Eninnu, bigger than a mountain.
24. tukul-mu szar2-ur3 kur szu-sze3 gar-gar
#tr.en: My weapon, ‘multitude-eraser’, which places the mountain in the hand,
25. igi husz-a-mu kur-re nu-um-il2
#tr.en: my terrible eye, which the lands cannot sustain,
26. a2-bad-a-mu lu2 la-ba-ta-e3
#tr.en: no-one shall leave my out-going out arm.
@column 10
1. a-ugu4-mu nam-gal ki ag2-da
#tr.en: My father and begetter, with love of greatness,
2. lugal a-ma-ru {d}en-lil2-la2
#tr.en: the king, flood of Enlil,
3. igi husz-a-ni kur-da nu-il2
#tr.en: the border lands cannot sustain his terrible eye,
4. {d}nin-gir2-su ur-sag {d}en-lil2-la2
#tr.en: Ningirsu, hero of Enlil,
5. mu-sze3 mu-sa4
#tr.en: as name he named me.
6. me 5(u@c)-a za3 mi-ni-kesz2
#tr.en: I collected the fifty ‘me’.
7. {gesz}banszur mu-il2
#tr.en: I raised the offering table,
8. szu-luh si bi2-sa2
#tr.en: I straightened the ‘šuluh’,
9. szu si sa2-a-mu an ku3-ge u3-a ba-zi-ge
#tr.en: I will raise my straightened hand to the shiny heaven for abundance:
10. nig2 szu-ga2 du10-ga-am3
#tr.en: the things of my hand are sweetness.
11. a-ugu4-mu du10-ga-bi mu-gu7
#tr.en: My father and begetter ate the sweetness,
12. an lugal dingir-re-ne-ke4
#tr.en: An, king of the gods,
13. {d}nin-gir2-su lugal iszib an-na
#tr.en: ‘Ningirsu, king, priest of An’,
14. mu-sze3 mu-sa4
#tr.en: as name he named me.
15. ti-ra-asz2 abzu-gin7
#tr.en: Tiraš, like Abzu,
16. nam-nun-na ki im-ma-ni-gar
#tr.en: he founded in princeliness.
17. sza3-bi-a iti-da u4-sakar-ra
#tr.en: Within it, with (each) moon, on the new moon day,
18. me gal-gal ezem an-na-mu szu gal ma-du7-du7
#tr.en: he perfected for me greatly the very large ‘me’, my heavenly festival.
19. e2-husz ki husz-mu
#tr.en: Ehuš my Kihuš,
20. musz-husz-gin7 ki szur2-ra bi2-du3
#tr.en: like the Mušhuš(u-dragon?), he built on a frightening place.
21. ki-bala-ga2 nu-mi-ib2-du11-ga
#tr.en: my rebellious place, which is not argued against,
22. u4 sza3-mu um-szi-mi-ri2-a
#tr.en: when my ‘heart’ has become angry with it,
23. musz-ze2-gur5-a-gin7 usz ma-a-u3-KU-e
#tr.en: it produces poison for me like a poisonous snake.
24. e2-babbar2 ki a2 ag2-ga2-ga2
#tr.en: Ebabbar, place of my decisions,
25. ki {d}utu-gin7 dalla-a-ga2
#tr.en: place of my sun-like shining,
26. ki-ba {d}isztaran-gin7 di iri-ga2 si ba-ni-ib2-sa2-e
#tr.en: on that spot, I straighten the (law) cases of my city like Ištaran.
27. e2 ba-gara2 ki banszur-ra-mu
#tr.en: In the house Bagara, the place of my table,
28. dingir gal-gal lagasz{ki}-a-ke4-ne
#tr.en: the great gods of Lagaš,
29. gu2 ma-si-si-ne
#tr.en: assemble for me.
@column 11
1. e2-mu e2 sag-kal kur-kur-ra
#tr.en: My house, ‘chief house of all lands’,
2. a2 zi-da lagasz{ki}
#tr.en: ‘right arm of Lagaš’,
3. anzu2{muszen} an-szar2-ra sig4 gi4-gi4
#tr.en: ‘Anzu shrieking in all of heaven’,
4. e2-ninnu e2 nam-lugal-mu
#tr.en: ‘Eninnu, my royal house’,
5. sipa zi gu3-de2-a
#tr.en: righteous shepherd, Gudea,
6. u4 szu zi ma-szi-tum3-da
#tr.en: when your righteous hand caries it out,
7. an-sze3 szegx(|IM.A|)-e gu3 ba-de2
#tr.en: (when) you call the heaven for rain,
8. an-ta he2-gal2 ha-mu-ra-ta-gen
#tr.en: I will let bounty come to you from the heaven.
9. ug3-e he2-gal2-la szu he2-a-da-pesz-e
#tr.en: May people stretch out the hand in bounty with you.
10. e2-ga2 usz ki gar-ra-bi-da
#tr.en: With the founding of my house,
11. he2-gal2 he2-da-gen
#tr.en: may abundance arrive.
12. GAN2 gal-gal-e szu ma-ra-ab-il2-e
#tr.en: The great fields will lift the hand for you.
13. e pa5 gu2-bi ma-ra-ab-zi-zi
#tr.en: The canals and the ditches will overflow their banks for you.
14. du6-du6 ki a nu-e11-da
#tr.en: Mounds that are never submerged,
15. a ma-ra-e11-de3
#tr.en: will be submerged for you.
16. ki-en-gi-re6 i3 diri mu-da-de2
#tr.en: Sumer will pour out oil in excess with you,
17. siki diri mu-da-la2
#tr.en: will weigh out wool in excess for you.
18. u4 temen-mu ma-si-ge4-na
#tr.en: When you place my platform for me,
19. e2-mu u4 szu zi ma-szi-tum3-da
#tr.en: when you put your righteous hand to my house,
20. hur-sag ki im-mer tusz-a-sze3
#tr.en: the mountain, the place where the North-Wind rests,
21. giri3-mu ki i3-bi2-us2
#tr.en: (when) you have reached it,
22. nita a2 diri-ke4 im-mer-e hur-sag ki sikil-ta
#tr.en: the excessively strong male, the North-Wind, from the Mountain, the pure place,
23. im si ma-ra-ab-sa2-e
#tr.en: will straighten a wind for you.
24. ug3-e zi-sza3-gal2 u3-ma-szum2
#tr.en: After I have given life to the people,
25. lu2 dili lu2 min-da kin mu-da-ak-ke4
#tr.en: a solitary man will work with another.
26. ge6-a-na i3-ti ma-ra-e3-e3
#tr.en: At midnight the moon goes up for you,
27. e-bar7-GAN2 u4-<<ma>>-dam ma-ra-e3-e3
#tr.en: at midday the abundance of the sun goes up for you.
@column 12
1. e2 u4-de3 ma-ra-du3-e
#tr.en: I will build the house for you at day,
2. ge6-e ma-ra-ab-mu2-mu2
#tr.en: at night I will let it grow for you.
3. sig-ta {gesz}ha-lu-ub2
#tr.en: From below: oak,
4. {gesz}NE-HA-GAG mu-ra-ta-e11-de3
#tr.en: ‘peace’-tree will I bring down(!) to you.
5. igi-nim-ta {gesz}erin {gesz}szu-ur2-me {gesz}za-ba-lum ni2-bi-a ma-ra-an-tum3
#tr.en: From above: cedar šurme-wood, zabalum-wood, by itself,
6. kur {gesz}esi-a-ka
#tr.en: from(?) the ebony-land,
7. {gesz}esi ma-ra-ni-tum3
#tr.en: I will bring ebony for you.
8. kur na-ka na gal hur-sag-ga2
#tr.en: In the land of stone, large boulders of stone from the mountains,
9. lagab-ba ma-ra-ku5-e
#tr.en: I will cut into blocks for you.
10. u4-bi-a a2-zu izi bi2-tag
#tr.en: On that day (when) your arm is touched with fire,
11. geszkim-mu ha-mu-u3-zu
#tr.en: I will teach you my sign.”
12. gu3-de2-a i3-zi u3-sa-ga-am3
#tr.en: Gudea rose, it was a dream.
13. i3-ha-luh ma-mu-dam
#tr.en: He is afraid, it was a dream.
14. inim du11-ga {d}nin-gir2-su-ka-sze3
#tr.en: To Ningirsu’s spoken word,
15. sag sig ba-szi-gar
#tr.en: he bowed the head.
16. masz2 babbar2-ra szu mu-gid2-de3
#tr.en: He is stretching the hand in a white goat.
17. masz2-a szu ni-gid2 masz2-a-ni i3-sa6
#tr.en: He struck the hand into the goat, his goat is good.
18. gu3-de2-a sza3 {d}nin-gir2-su-ka
#tr.en: For Gudea, the ‘heart’ of Ningirsu
19. u4-dam mu-na-e3
#tr.en: it is the light, that dawned on him.
20. gal mu-zu gal i3-ga-tum2-mu
#tr.en: He learned big, and now he will perform big.
21. ensi2-ke4 iri-na lu2 dili-gin7
#tr.en: The governor, in his city, like a solitary man
22. na-ri ba-ni-gar
#tr.en: he regulated the rites.
23. ki lagasz{ki}-e dumu ama dili-a-gin7 sza3 mu-na-ASZ-e
#tr.en: area-Lagaš makes its ‘heart’ like one for him, like one mothers sons.
24. gesz szu mu-du8 {gesz}ad2 mu-zi
#tr.en: He tore up trees, he weeded.
25. u2-gur5 mu-gar inim du11-ga bi2-gi4
#tr.en: He pruned, he returned accusations.
26. szer7-da e2-ba im-ma-an-gi4
#tr.en: He returned ‘sin’ to its house.
@column 13
1. u3-sa-an bar-us2-sa eme i3-du8
#tr.en: He loosened the tongue of the whip (and) the ...,
2. siki udu gan-na-kam szu-a mi-ni-gar-gar
#tr.en: wool from a pregnant sheep he placed in the hand (of the overseer).
3. ama-a dumu-da gu3 nu-ma-da-de2
#tr.en: A mother does not accuse a son,
4. dumu-u3 ama-ni-ra gu3 du3-a
#tr.en: accusations, a son to his mother
5. nu-ma-na-du11
#tr.en: does not speak.
6. ARAD2 a2-gisz-tag tuku-ra
#tr.en: The slave whose arm was touched by wood,
7. lugal-a-ni sag nu-ma-da-dub2
#tr.en: his king does not smash his head.
8. geme2 lu2 nam-ra2 hul mu-na-ak
#tr.en: The slave girl, who a man wickedly made into booty,
9. nin-a-ni igi-na nig2 nu-mu-na-ni-ra
#tr.en: her lady did not thrown stuff in her face.
10. ensi2 e2-ninnu du3-ra
#tr.en: To the governor, building Eninnu,
11. gu3-de2-ar inim-gar-bi lu2-u3 nu-ma-<na>-ni-gar
#tr.en: to Gudea, no man brought accusations.
12. ensi2-ke4 iri mu-ku3
#tr.en: The governor cleansed the city,
13. izi im-ma-ta-la2
#tr.en: he spun it with fire.
14. usug5-ga ni2-gal2 lu2-GI-AN
#tr.en: An impure, a terrible one, a leper(?),
15. iri-ta ba-ta-e3
#tr.en: he brought out from the city.
16. pisan u3-szub-ba-sze3 masz2 ba-szi-nu2
#tr.en: He laid down the goat by the box, the mold,
17. sig4 masz2-e bi2-pa3
#tr.en: he made the brick appear by the goat,
18. zu2 al-bi-sze3 igi zi ba-szi-bar
#tr.en: he gazed righteously at the tooth of the hoe.
19. sipa mu pa3-da {d}nansze-ke4 nam-nun-na ni-gar
#tr.en: The shepherd named by Nanše performed in princeliness,
20. pisan u3-szub-ba gesz bi2-hur-ra-ni
#tr.en: his box, the mold, that he drew on,
21. zu2 al nam-nun-na mu-ni-gar-ra-ni
#tr.en: his tooth of the hoe, that he placed in princeliness,
22. {d}anzu{muszen} szu-nir lugal-la-na-kam
#tr.en: it is Anzu, his royal emblem,
23. uri3-sze3 bi2-mul
#tr.en: he made it shine as a sign.
24. u5 1(bur3) 1(esze3)-sze3 iri mu-na-ku3-ge
#tr.en: (For the) platform, he cleanses 24 ‘iku’ of the city for him,
25. u5 mu-na-sikil-e
#tr.en: he purifies the platform for him.
26. li {gesz}u2 sikil kur-ra-kam izi-a bi2-si-si
#tr.en: Juniper, the pure plant of the mountain, he placed on the fire,
27. szim erin ir-szim dingir-ra-kam i3-bi2-bi mu-du3
#tr.en: The cedar incense, the scent of the gods, its smoke he made.
28. u4 siskur2-ra mu-na-a-gal2
#tr.en: He spent the day with offerings and prayers to him.
29. ge6 szud3-de3 mu-na-zal-e
#tr.en: He passed the night greeting him.
@column 14
1. {d}a-[nun-na] ki lagasz#[{ki}]
#tr.en: The Anunna of area-Lagaš,
2. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-de3
#tr.en: in order to build the house of Ningirsu,
3. gu3-de2-a siskur2-ra2-zu-[a]
#tr.en: with Gudea in offering and prayer,
4. mu-da-an-szu4-szu4-ge-esz2
#tr.en: they stood with him.
5. sipa zi gu3-de2-a hul2-la-gin7
#tr.en: (For) the righteous shepherd Gudea, as something joyful,
6. im-ma-na-ni-ib2-gar
#tr.en: it was placed there.
7. u4-ba ensi2-ke4 kalam-ma-na zi-ga ba-ni-gar
#tr.en: On that day, the governor arranged a levee in his land,
8. ma-da gu2-sag szar2-szar2-ra-na
#tr.en: in the totality of all of his lands.
9. gu2-edin-na {d}nin-gir2-su-ka-ka
#tr.en: In the Gu'edina of Ningirsu
10. zi-ga ba-ni-gar
#tr.en: he placed a levee.
11. iri du3-a a2-dam gar-ra-na
#tr.en: In the established city, in her settlements,
12. gu2-gesz-bar-ra {d}nansze-ka
#tr.en: in the Gugešbara of Nanše,
13. zi-ga ba-ni-gar
#tr.en: he placed a levee.
14. gu4 husz zi-ga gaba gi4 nu-tuku
#tr.en: ‘The terrible, raised ox, having no rival,’
15. {gesz}erin babbar2-ra lugal-bi-ir dab6-ba
#tr.en: ‘the white cedar, seized for its king,’
16. im-ru-a {d}nin-gir2-su-ka-ka
#tr.en: in the ‘tribe’ of Ningirsu,
17. zi-ga mu-na-gal2
#tr.en: he made a levee for him.
18. szu-nir mah-bi lugal-kur-dub2 sag-bi-a mu-gub
#tr.en: Its mighty emblem, ‘the king crushes the foriegn lands’, standing at the head.
19. pesz10-gal2 gaba-gal2 a-ta e3-a
#tr.en: ‘Where there is a bank, where there is a turtle-back-island, going out from the water,’
20. i7 mah a diri he2-gal2-bi bara2-bara2
#tr.en: ‘the mighty river, its bountiful excess waters expands,’
21. im-ru-a {d}nansze-ka
#tr.en: in the ‘tribe’ of Nanše,
22. zi-ga mu-na-gal2
#tr.en: he made a levee for him.
23. u5 ku3 szu-nir {d}nansze-kam sag-bi-a mu-gen
#tr.en: The shiny U (swan?), it is the emblem of Nanše, went at its head.
24. gu masz-ansze edin-na la2-a
#tr.en: ‘A trap for catching wild donkeys, spread out on the plain,’
25. ni-is-ku bir3 mu tuku bir3 {d}utu ki ag2
#tr.en: ‘the famous first-class team, the beloved team of Utu,’
26. im-ru-a {d}inanna-ka zi-ga mu-na-gal2
#tr.en: in the ‘tribe’ of Inanna, he made a levee for him.
27. ASZ-ME szu-nir {d}inanna-kam sag-bi-a mu-gen
#tr.en: The sun-disk, it is the emblem of Inanna, went at its head.
28. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-de3
#tr.en: About the construction of the house of Ningirsu,
@column 15
1. [...]
#tr.en:
2. [...]
#tr.en:
3. [...]
#tr.en:
4. [...] gir2 [...]
#tr.en:
5. szu-ni [...] x [...] gar
#tr.en:
6. elam elam-ta mu-na-gen
#tr.en: Elam came to him from Elam.
7. szuszin{ki} szuszin-ta mu-na-gen
#tr.en: Susa came to him from Susa.
8. ma2-gan me-luh-ha kur-bi-ta gu2 gesz mu-na-ab-gal2
#tr.en: Magan and Meluhha, from their land, submitted to him.
9. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-de3
#tr.en: For the construction of Nigirsu’s house,
10. gu3-de2-a iri-ni gir2-su{ki}-sze3 gu2 mu-na-si-si
#tr.en: they assembled for Gudea in his city Girsu.
11. {d}nin-za3-ga-da a2 mu-da-ag2
#tr.en: He gave instructions to Ninzaga:
12. uruda{da}-ni sze mah re6-a-gin7
#tr.en: “Its copper, like bringing much grain,
13. gu3-de2-a lu2 e2 du3-a-ra
#tr.en: to Gudea, man, builder of the house,
14. mu-na-ab-us2-e
#tr.en: he shall approach it to him.”
15. {d}nin-sikil-a-da a2 mu-da-ag2
#tr.en: He gave instructions to Ninsikila:
16. {gesz}ha-lu-ub2 gal-gal {gesz}esi gesz-ab-ba-bi
#tr.en: “large oaks, ebony, mangrove-wood,
17. ensi2 e2-ninnu du3-ra
#tr.en: to the governor, builder of the Eninnu,
18. mu-na-ab-us2-e
#tr.en: he shall approach it to him.”
19. kur {gesz}erin-na lu2 nu-ku4-ku4-da
#tr.en: To the land of cedar, where no man enters,
20. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
#tr.en: for Gudea, the Lord Ningirsu
21. gir2 mu-na-ni-gar
#tr.en: made way for him.
22. {gesz}erin-bi tun3 gal-e im-mi-ku5
#tr.en: He cut down its cedars with the great axe.
23. szar2-ur3 a2 zi-da lagasz{ki}-a
#tr.en: Into the ‘multitude-eraser’, the right arm of Lagaš,
24. tukul a-ma-ru lugal-la-na-sze3
#tr.en: the weapon, ‘flood of his king’,
25. tun3 im-ma-bar
#tr.en: he split it with the axe.
26. musz mah-am3 a-e im-diri-ga-am3
#tr.en: It is a mighty snake floating on the water.
27. hur-sag {gesz}erin-<na-ta> ad {gesz}erin-na
#tr.en: From the cedar mountains, cedar beams,
28. hur-sag {gesz}szu-ur2-me-ta
#tr.en: from the cypress mountain,
29. ad {gesz}szu-ur2-me
#tr.en: cypress beams,
30. hur-sag {gesz}za-ba-lum-ma-ta
#tr.en: from the ‘zabalum’ mountain,
31. ad {gesz}za-ba-lum
#tr.en: ‘zabalum’ beams,
32. {gesz}u3-<suh5> gal-gal {gesz}tu-lu-bu-um
#tr.en: very large ‘usuh’ trees, ‘tubulum’ trees,
33. {gesz}e-ra-num2
#tr.en: ‘eranum’ trees,
34. ad gal-gal-bi diri-diri-ga-bi
#tr.en: their large beams, in their floating,
35. kar mah ka2-sur-ra-ke4
#tr.en: by the mighty port of Kasura,
@column 16
1. [gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ra]
#tr.en: Gudea for the Lord Ningirsu
2. [im-ma-na-us2]
#tr.en: moored them for him.
3. [kur na lu2 nu-ku4-ku4-da]
#tr.en: To the land of stone, where no man enters,
4. [gu3-de2-a] en {d}nin-gir2-su-[ke4]
#tr.en: Gudea for the Lord Ningirsu
5. gir2 mu-[na-ni-gar]
#tr.en: made way for him.
6. na gal-gal-bi lagab-ba mi-ni-de6
#tr.en: Its large stones, in blocks, he brought,
7. ma2 ha-u3-na ma2 na-lu-a
#tr.en: In a ‘ha'una’ boat, in a ‘nalu'a’ boat,
8. esir2 a-ba-al esir2 IGI-esir2 im babbar2-ra
#tr.en: excavated(?) bitumen, ‘igiesir’ bitumen, gypsum,
9. hur-sag ma2-ad-ga-ta
#tr.en: from the mountain of Madga,
10. nig2-ga ma2 sze GAN2 de6-a-gin7
#tr.en: goods, like ships bringing of the barley of the field,
11. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ra
#tr.en: Gudea to Lord Ningirsu
12. im-ma-na-us2
#tr.en: moored it for him.
13. ensi2 e2-ninnu du3-ra
#tr.en: For the governor, builder of the Eninnu,
14. nig2 gal-gal-e szu mu-na-ab-il2
#tr.en: he raised the hand for big things.
15. hur-sag uruda-ke4 ki-masz-ta
#tr.en: From Kimaš, the mountain of copper,
16. ni2-bi mu-na-ab-pa3
#tr.en: (that) revealed itself to him,
17. uruda-bi gi-diri-ba mu-ni-ba-al
#tr.en: the copper he excavated there in its excess basket(?)
18. lu2 e2 lugal-na du3-dam
#tr.en: For the man, building his kings house,
19. ensi2-ra ku3-sig17 kur-bi-ta
#tr.en: for the governor, gold from its mountain,
20. sahar-ba mu-na-tum3
#tr.en: in its dust was brought to him.
21. gu3-de2-a ku3 NE-a kur-bi-ta mu-na-ta-e11-de3
#tr.en: Purified silver is being brought down for Gudea from its mountain.
22. gug gi-rin-e me-luh-ha-ta
#tr.en: Carneol, like flowers, from Meluhha,
23. szu mu-na-pesz-e
#tr.en: it is being made plentiful for him.
24. kur nu11-ta nu11 mu-na-ta-e11-de3
#tr.en: From the alabaster land, alabaster is brought down to him.
25. sipa-de3 e2 ku3-ga mu-du3-e
#tr.en: The shepherd, building the house in silver,
26. ku3-dim2 im-da-tusz
#tr.en: sitting with the silversmith.
27. e2-ninnu za mu-du3-e zadim im-da-tusz
#tr.en: He will build Eninnu with precious stones, sitting with the stonecutter,
28. uruda nagga-a mu-du3-e
#tr.en: He will build in copper and antimony?
29. sanga-simug {d}nin-tu kalam-ma-ke4
#tr.en: The priest-smith(?), Nintukalamma
30. igi-ni-sze3 si im-sa2
#tr.en: will straighten in front of him.
31. na4-szu-min-e u4-da-am3 sig4 mu-na-ab-gi4
#tr.en: The ‘double-hand’ stone, the storm, shrieked for to him.
32. {na4}esi na4 szu-ke4
#tr.en: Diorite the ‘hand’ stone,
@column 17
1. [...] min [...] pesz
#tr.en: ...
2. [gisz-kin]-ti [...] nam [...] sze mah re6-a-gin7
#tr.en: ...
3. [...] mu-[na-ni]-gar
#tr.en: ...
4. [...]
#tr.en: ...
5. u4-[u4] mu-[na-gid2]
#tr.en: He made the days long for him,
6. gex(DUGUD)-gex(DUGUD) mu-na-gid2
#tr.en: he made the nights long for him.
7. nam e2 du3-da lugal-la-na-sze3
#tr.en: Concerning the building of his king’s house,
8. u3 ge6-an-na nu-um-ku4-ku4
#tr.en: he does not allow sleep to enter during midnight,
9. u3 an-ba-ra sag nu-mi-ib2-du3-e
#tr.en: he does not set his head to sleep during midday.
10. igi zi bar-ra {d}nansze-kam
#tr.en: It is him, looked righteously at by Nanše,
11. {d}en-lil2-la2 lu2 sza3-ga-na-kam
#tr.en: It is him, the man who is in Enlil’s ‘heart’,
12. ensi2 [sza3]-ge [pa3-da] {d}nin-gir2-su-ka-kam
#tr.en: It is him, the governor chosen in the ‘heart’ by Enlil,
13. gu3-de2-a unu6 mah-a du2-da
#tr.en: It is him, Gudea, born in the lofty cella
14. {d}ga2-tum3-du10-ga-kam
#tr.en: by Gatumdu.
15. {d}nisaba-ke4 e2 gesztu2-ke4
#tr.en: Nisaba, the house of wisdom,
16. gal2 mu-na-tak4
#tr.en: she opened for him.
17. e2-a {d}en-ki-ke4 gesz-hur-bi si mu-na-sa2
#tr.en: Enki made the plan of the house right for him.
18. e2 me-lam2-bi an-ne2 us2-sa
#tr.en: (To) the house, its radiance reaches heaven,
19. me-bi an ki-da gu2 la2-a
#tr.en: its ‘me’ embraces heaven and earth,
20. lugal-bi en igi husz il2-il2
#tr.en: its king, the lord carrying a terrible gaze,
21. ur-sag {d}nin-gir2-su me3 gal zu-bi
#tr.en: its expert in war, the hero Ningirsu,
22. e2-ninnu anzu2{muszen} babbar2-sze3
#tr.en: to Eninnu, the white Anzu,
23. gu3-de2-a sig-ta ba-szi-gen
#tr.en: Gudea, from below walked to it,
24. nim-sze3 u5 izi-ka
#tr.en: to high, on the platform of fire,
25. nim-ta ba-szi-gen sig-sze3 u5 izi-ka
#tr.en: from high he walked to it, to below, on the platform of fire,
26. GAN2 zi-dam esz2 i3-gar-gar
#tr.en: the field was right, he measured it,
27. a2-ba gesz bi2-gar ni2-te-ni mu-zu
#tr.en: he placed sticks on its border, he knew himself.
28. hul2-la-gin7 im-ma-na-ni-ib2-gar
#tr.en: Like something joyful established for him,
29. u3-te-am3 e2 libir-ra-asz2 ra2-zu-a ba-gen
#tr.en: It is morning, he went in prayer to the old house.
@column 18
1. gu3-de2-a bara2-gir2-nun-na-ta
#tr.en: Gudea, at Baragirnunata
2. sza3 mu-na-hun-ge26-e
#tr.en: calmed his ‘heart’.
3. u4 im-zal a mu-tu17
#tr.en: The day passed, he bathed.
4. me-te-ni mu-gi
#tr.en: He fixated himself.
5. {d#}utu he2-gal2# mu-na-ta-e3
#tr.en: Utu went up for him in abundance.
6. gu3#-de2-a [2(asz@c)]-kam-asz2 iri ku3-[sze3] im-ma-[ta]-e3#
#tr.en: For the second time Gudea went out of the shiny city,
7. gu4 du7# masz2 du7-re6 gesz bi2-tag
#tr.en: he sacrificed perfect oxen and perfect goats,
8. e2-e im-ma-gen
#tr.en: he went to the house,
9. giri17 szu im-ma-gal2
#tr.en: he prayed there.
10. dusu ku3 {gesz}u3-szub zi nam tar-ra
#tr.en: The shiny basket, the righteous mold of deciding destinies,
11. e2-[ninnu-sze3] mu-[il2]
#tr.en: he raised to Eninnu.
12. [al-e sa] mu-la2 sag il2 mu-gen
#tr.en: He tied a sinew to the hoe, he went with raised head.
13. {d}lugal-kur-dub2 igi-sze3 mu-na-gen
#tr.en: Lugalkurdub went in front of him,
14. {d}ig-alim-ke4 gir2 mu-na-ga2-ga2
#tr.en: Igalim places the road for him,
15. {d}nin-gisz-zi-da dingir-ra-ni
#tr.en: (and) Ningišzida, his god,
16. szu mu-da-gal2-gal2
#tr.en: leads him by the hand.
17. pisan u3-szub-ka a-sa-ga i3-ak
#tr.en: He did ‘asaga’ in the mold.
18. ensi2-ra a-dab6 si-im a2-la2 mu-na-du12-am3
#tr.en: The ‘adab’, ‘sim’, and ‘ala’ were played for the governor.
19. zu2 al sig4-bi sag im-mi-du8
#tr.en: He flattened the top of the brick with the tooth of the hoe.
20. lal3 i3-nun i3-he-nun-na al im-ma-ni-tag
#tr.en: He greased it with honey, butter oil, and ‘ihenuna’.
21. szembulug |SZIMxPI| gesz hi-a
#tr.en: Incense and resin from various trees
22. uh-sze3 im-mi-ak
#tr.en: he made into a paste.
23. dusu ku3 mu-il2 u3-szub-e im-ma-gub
#tr.en: He raised the shiny basket, he stood by the mold.
24. gu3-de2-a im u3-szub-ba ni-gar
#tr.en: Gudea placed clay in the mold.
25. nig2-du7 pa bi2-e3
#tr.en: The cultic order emerged.
26. e2-a sig4-bi pa e3 mu-ni-ga2-ga2
#tr.en: The emergence of the brick of the house was placed.
27. kur-kur-re i3 mu-da-su3-e
#tr.en: Foreigners sprinkle oil with him,
28. erin mu-da-su3-e
#tr.en: sprinkle cedar (oil) with him.
@column 19
1. iri-ni ki lagasz{ki}-e se11-li2-a
#tr.en: His city, area-Lagaš, in happiness(?)
2. u4 mu-di3-ni-ib2-zal-e
#tr.en: passes the day with him.
3. u3-szub mu-dub2 sig4 had2-de3 ba-szub
#tr.en: He shook the mold, he threw the brick to dry.
4. zu2 al im aga3-ri2-na-ba-sze3
#tr.en: On its firing(?)
5. igi zi ba-szi-bar
#tr.en: he looked righteously.
6. |SZIMxPI| ha-szu-ur2 szembulug-a
#tr.en: incense, apples, and resin
7. sag im-<ma>-ni-du8
#tr.en: he smeared on its top.
8. sig4 u3-szub-ba mu-ni-gar-ra-ni
#tr.en: (About) his brick placed in the mold,
9. {d}utu im-da-hul2
#tr.en: Utu was pleased with it.
10. aga3-ri2 i7 mah-gin7 zi-ga-na
#tr.en: (About) his ‘agari’ which rises like a mighty river,
11. lugal {d}en-ki-<ke4> nam mu-[na]-tar
#tr.en: King Enki decided its destiny for him.
12. [sig4] mu-gar u3-[szub] e2-a i3-ku4
#tr.en: He placed the brick, he brought the mold into the house,
13. pisan u3-szub-ba-ta sig4 ba-ta-il2
#tr.en: he lifted the brick from the mold,
14. men ku3 an-ne2 il2-la
#tr.en: it is a shiny throne raised to heaven.
15. sig4 mu-il2 ug3-ga2-na mu-re6
#tr.en: He raised the brick, he brought it to his people,
16. bir3 ku3 {d}utu sag bala-e-dam
#tr.en: it is the shiny team of Utu shaking its head.
17. sig4-e e2-sze3 sag il2-la-bi
#tr.en: The brick raising its head to the house,
18. ab2 {d}nanna tur3-ba rin2-rin2-dam
#tr.en: it is the cow of Nanna, whose pen is shining,
19. sig4 mu-gar e2-a mu-DU-DU
#tr.en: He placed the brick, he walks in the house.
20. e2-a gesz-hur-bi im-ga2-ga2
#tr.en: She is establishing the plan of the house,
21. {d}nisaba sza3 szid zu-am3
#tr.en: it is Nisaba whose ‘heart’ knows counting.
22. lu2-tur gibil-bi e2 du3-gin7
#tr.en: Like a young man building a new house,
23. igi-ni u3 du10-ga nu-szi-ku4-ku4
#tr.en: he does not allow sweet sleep to enter his eyes.
24. ab2 amar-bi-sze3 igi gal2-la-gin7
#tr.en: Like a cow whose eye are on its calf,
25. e2-sze3 TE-TE-ma im-szi-gen
#tr.en: he walked to the house in great concern.
26. lu2 ninda tur ka-a gub-ba-gin7
#tr.en: Like a man with (only) little food in the mouth,
27. re7-e nu-szi-kusz2-u3
#tr.en: he is not resting in his walking.
28. sza3 lugal-na u4-dam mu-e3
#tr.en: (That) his king’s ‘heart’ is the light (of the vision) dawned (on him).
@column 20
1. gu3-de2-a-ar inim {d}nin-gir2-su-ka uri3-am3 mu-du3
#tr.en: For Gudea, the word of Ningirsu is the sign he was building (under),
2. sza3 gu3 di e2 du3-da-ka-na
#tr.en: in his ‘heart’ yearning for the building of the house,
3. inim-gar sa6-ga-a lu2 <im>-ma-a-gar
#tr.en: a man gave me a good omen.
4. hul2-la-gin7 im-ma-na-ni-ib2-gar
#tr.en: It was placed like something joyful for him,
5. masz-a szu i3-gid2 masz-a-ni i3-sa6
#tr.en: he stretched his hand in the goat, his goat was good.
6. a-mir-e sze ba-se3 igi-bi si ib2-sa2
#tr.en: He gave grain to the wave, its appearance was straight.
7. gu3-de2-a sag-sze3 nu2
#tr.en: Gudea lying by the top,
8. mu-nu2 inim mu-na-ta-e3
#tr.en: he slept, the word dawned on him.
9. e2 lugal-na-ka du3-bi
#tr.en: To build his king’s house,
10. e2-ninnu an ki-ta bad-bi
#tr.en: the separation of Eninnu from heaven and earth,
11. igi#-a mu-na-a-gal2
#tr.en: was brought to his attention.
12. hul2-la-gin7 im-[ma-na]-ni#-ib2#-gar#
#tr.en: It was placed like something joyful for him.
13. gu mu-ba-ra me szu im-du7-du7
#tr.en: He threw the flax, he perfected the me.
14. uz-ga ku3-ge esz3 mu-ga2-ga2
#tr.en: The shiny‘ uzga’ sustains the shrine.
15. e2-a {d}en-ki-ke4 temen mu-si-ge
#tr.en: Enki places the foundation of the house,
16. {d}nansze dumu eridu{ki}-ke4 esz-bar kin-ge26 mi2 ba-ni-du11
#tr.en: Nanše, the daughter of Eridu cared for the omen taking.
17. ama lagasz{ki} ku3 {d}ga2-tum3-du10-ke4
#tr.en: The mother of Lagaš, Shiny-Gatumdu,
18. sig4-bi kur-ku4-a mu-ni-tu
#tr.en: bore its bricks in flows.
19. {d}ba-ba6 nin dumu-sag an-na-ke4
#tr.en: Baba, the lady, firstborn of An,
20. i3 szim erin-na ba-ni-su3
#tr.en: was sprinkling oil and cedar oil there.
21. e2-e en ba-gub la-gal ba-gub
#tr.en: The En and Lagar stood in the house,
22. me-e szu si im-ma-sa2
#tr.en: they performed the me.
23. {d}a-nun-na u3 di-de3 im-ma-szu4-szu4-ge-esz2
#tr.en: The Annunaki stood there admiring.
24. gu3-de2-a lu2 e2 du3-a-ke4
#tr.en: Gudea, builder of the house,
25. e2-a dusu-bi men ku3 sag-ga2 mu-ni-gal2
#tr.en: he placed the basket of the house, a shiny crown, on the head,
26. usz mu-gar a2-gar ki im-mi-tag
#tr.en: he placed the foundation, the wall touched the ground,
27. sa2 mu-se3 sig4-ga gu bi2-dub2
#tr.en: he gave a blessing, he stroked the brick with flax.
@column 21
1. e2-a silim 2(asz@c)-nam nam-mi-se3
#tr.en: For the second (time) did he not give a blessing in the house?
2. gu kurun3-ba sag gal2-la-am3
#tr.en: It is flax in bloom placed on the top.
3. e2-a silim 3(asz@c)-am3 nam-mi-se3
#tr.en: For the third (time) did he not give a blessing in the house?
4. anzu2{muszen} amar-a a2 pag-am3
#tr.en: It is Anzu spreading its wings over the calfs.
5. e2-a silim 4(asz@c) nam-mi-se3
#tr.en: For the fourth (time) did he not give a blessing in the house?
6. pirig-tur pirig husz-a gu2-da la2-am3
#tr.en: It is a young lion embracing a terrible lion.
7. e2-a sa2 5(asz@c)-am3 nam-mi-se3
#tr.en: For the fifth (time) did he not give a blessing in the house?
8. an se-<ga> su2-lim il2-la-am3
#tr.en: It is the green sky, lifting terrifying radiance.
9. e2-a sa2 6(asz@c)-am3 nam-mi-se3
#tr.en: For the sixths (time) did he not give a blessing in the house?
10. u4 sa2 du11-ga hi-li gur3-am3
#tr.en: It is the dawn dressed in joy.
11. e2-a sa2 7(asz@c) nam-mi-se3
#tr.en: For the seventh (time) did he not give a blessing in the house?
12. e2-ninnu i3-ti u4 zal-la kalam si-am3
#tr.en: It is Eninnu—Moon passing (through)—filling the land.
13. gesz ka2-na im-ga2-ga2-ne
#tr.en: They place the wood of the door.
14. an se3-ga men il2-la-am3
#tr.en: It is the green sky lifting the crown.
15. gesz ka2-na-ta ba-ta-KU
#tr.en: From the wood of the door ....
16. e2-mah an-da gu2 la2-am3
#tr.en: It is the lofty house embracing the heaven.
17. e2 mu-du3 gesz-e im-ma-ru
#tr.en: He build the house, he planted the tree.
18. bugin {d}nanna sag kesz2 {d}en-ki-kam
#tr.en: It is the trough of Nanna, the ... of Enki.
# (cf:xix:18)
19. e2 hur-sag-gin7 im-mu2-mu2-ne
#tr.en: They make the house grow like a mountain.
20. murux(DUGUD)-gin7 an-sza3-ge im-mi-i3-ib2-diri-diri-ne
#tr.en: They make it float in the middle of the heaven like a cloud.
21. gu4-gin7 si im-mi-ib2-il2-il2-ne
#tr.en: They make it raise its hors like an ox.
22. gesz-GAN2-abzu-gin7 kur-kur-ra sag ba-ni-ib2-il2-ne
#tr.en: They raise the head in all the lands, like Gešgana’abzu.
23. e2-e hur-sag-gin7 an ki-a sag an-sze3 mi-ni-ib2-il2
#tr.en: The house raised the head to heaven like a mountain in heaven and earth.
24. erin duru5 ki u2 rib mu2-a-am3
#tr.en: It is the moist cedar growing ...
25. e2-ninnu sig4 ki-en-gi-ra2-ka hi-li mu-ni-ib2-du8-du8
#tr.en: Eninnu, brickwork of Kiengir, carries joy,
26. e2-a gesz im-ga2-ga2-ne
#tr.en: they place the wood in the house,
27. uszum abzu tesz2-ba e3-de3-dam
#tr.en: it is the dragon of Abzu rising in its terror.
28. KA an-na im-mi-ib2-u3-u3-dam
#tr.en: ...
@column 22
1. musz-mah hur-sag-ga2 nam ak-am3
#tr.en: it is a dragon hissing in the mountain.
2. e2 gi gur5-bi musz kur-ra tesz2-ba nu2-am3
#tr.en: The cut down reed of the house is snakes coiled up in the mountain.
3. sa-du2-bi# erin duru5 ha-szu#-ur2-ra szu he2-tag-ga-am3
#tr.en: The mountain is moist cedar decorated with apples.
4. aga3 erin igi u6 di-bi-a erin babbar2 im-ga2-ga2-ne
#tr.en: They placed white cedar to be admired in the ‘cedar hall’.
5. szim zi i3-he-nun-ka mi2 ba-ni-ib2-e-ne
#tr.en: They cared for it with good resin and butter oil.
6. e2 im-du8-a-bi he-nun abzu szu tag-ga-am3
#tr.en: The E-imdua was decorated with the fertility of Abzu.
7. A-NIG2-KA-bi im-szi-ib2-suru5-ne
#tr.en: they made the drains hang down.
8. esz3 e2-ninnu szu |E2xBAD|? an-na-ka gar-gar-a-am3
#tr.en: Shrine-Eninnu it is placed in the hand of the x of heaven.
9. ensi2-ke4 e2 mu-du3 mu-mu2
#tr.en: The governor built the house, he made it grow,
10. kur gal-gin7 mu-mu2
#tr.en: he made it grow like a large mountain,
11. temen abzu-bi dim gal-gal ki-a mi-ni-si-si
#tr.en: he placed the very large mast, the foundation, its Abzu, in the ground.
12. {d}en-ki-da e2-an-gur4-ra-ka
#tr.en: With Enki, in E'angurraka,
13. sza3 mu-di3-ni-ib2-kusz2-u3
#tr.en: he counseled with him there.
14. temen an-na ur-sag-am3 e2-e im-mi-dab6
#tr.en: The foundation, ‘a hero in heaven’, he seized in the house;
15. ki-a-nag dingir-re-<ne>-ka a im-na8-na8-a
#tr.en: it drinks water at the drinking place of the gods.
16. e2-ninnu dim gal mu-gi
#tr.en: He made Eninnu firm as a mast.
17. abgal2-bi mu-du3
#tr.en: He built its Abgal.
18. iri-na {gesz}asal2 du10-bi mu-du3
#tr.en: He planted sweet Asal trees in his city,
19. gissu-bi mu-la2
#tr.en: he stretched out their shadow.
20. {gesz}szar2-ur3-bi uri3 gal-gin7 lagasz{ki}-da im-da-si
#tr.en: He placed the ‘multitude-eraser’, like a great sign, with Lagaš
# (cf:xx:1)
21. szu-ga-lam ki husz-ba im-mi-i3-gar
#tr.en: He placed it in Šugalam, its terrible place,
22. su-zi bi2-du8-du8 bara2-gir2-nun-na ki di-ku5-ba
#tr.en: Having goosebumps in Baragirnunna, the place of rendering justice.
23. u2-a lagasz{ki} gu4 gal-gin7 a2 ba-il2-il2
#tr.en: The provider for Lagaš raises the arm like a great ox.
24. na gal-gal lagab-ba mi-ni-re6-a-<na>
#tr.en: His large stones brought in their blocks,
@column 23
1. mu dili-a mu-re6 mu dili-a mu-ak
#tr.en: he brought them in a single year, he worked them in a single year,
2. u4 2(asz@c) u4 3(asz@c) nu-ma-da-ab-zal
#tr.en: he did not let two, three days pass for them,
3. a2 u4-da 1(asz@c)-ta mu-du3
#tr.en: one each day’s work he erected,
4. u4 7(asz@c)-kam-ma-ka e2-e im-mi-dab6
#tr.en: on the seventh day he seized them in the house.
5. na da-bi kun-sze3 mu-nu2
#tr.en: A stone on its side he laid down as a basin,
6. szim#-sze3 mu-dim2-dim2
#tr.en: he formed it with incense,
7. e2-a mi-ni-szu4-szu4
#tr.en: he placed them in the house.
8. na kisal mah-a <im>-mi-ru2-a-na
#tr.en: His stone erected in the mighty courtyard,
9. na-ru2-a lugal kisal si
#tr.en: ‘the stela, king filling the courtyard,
10. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
#tr.en: Lord Ningirsu made Gudea
11. gir2-nun-ta mu-zu
#tr.en: known from Girnun,’
12. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
#tr.en: as name of that stone he named.
13. na ka2-sur-ra bi2-ru2-a-<na>
#tr.en: His stone erected in Kasurra,
14. lugal a-ma-ru {d}en-lil2-la2
#tr.en: ‘the king, flood of Enlil,
15. gaba-szu-gar nu-tuku
#tr.en: no-haver of opponent,
16. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
#tr.en: Lord Ningirsu, on Gudea
17. igi zi mu-szi-bar
#tr.en: looked righteously,’
18. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
#tr.en: as name of that stone he named.
19. na igi u4 e3-a-<ka> bi2-ru2-a-<na>
#tr.en: His stone erected in front of the rising sun,
20. lugal u4 gu3 di {d}en-lil2-la2
#tr.en: ‘the King, roaring storm of Enlil,
21. en gaba-ri nu-tuku
#tr.en: lord no-haver of rival,
22. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
#tr.en: Lord Ningirsu, Gudea,
23. sza3 ku3-ge bi2-pa3
#tr.en: in his shiny ‘heart’ called him,’
24. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
#tr.en: as name of that stone he named.
25. na igi szu-ga-lam-ma-ka bi2-du3-a-<na>
#tr.en: His stone erected in front of Šugalam,
26. lugal mu-ni-sze3 kur KU-KU-e
#tr.en: ‘by the name of his king the mountain tremble,
27. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
#tr.en: Lord Ningirsu, Gudea,
28. gu-za-ni mu-ge
#tr.en: his throne he made firm,’
29. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
#tr.en: as name of that stone he named.
30. na igi e2-urua-ga-ka bi2-du3-a-<na>
#tr.en: His stone erected in front of E'uruagaka:
@column 24
1. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
#tr.en: ‘lord Ningirsu, for Gudea,
2. nam du10 mu-ni-tar
#tr.en: decided a sweet destiny,’
3. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
#tr.en: as name of that stone he named.
4. na a-ga {d}ba-ba6-ka bi2-ru2-a-<na>
#tr.en: His stone erected in Baba’s back-room,
5. e2-ninnu igi an-na-ke4 zu
#tr.en: ‘Eninnu, knowing the face of An,
6. {d}ba-ba6 zi-sza3-gal2 gu3-de2-a
#tr.en: Baba, life of Gudea,’
7. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
#tr.en: as name of that stone he named.
8. e2 lugal-na zi-de3-esz2 mu-du3
#tr.en: He build the house of his king with righteousness.
9. sipa zi gu3-de2-a an ki im-da-mu2
#tr.en: The righteous shepherd Gudea made it grow together with heaven and earth.
10. u4-sakar gibil-gin7 men bi2-il2
#tr.en: Raising the crown like the new moon,
11. mu-bi kur-sza3-sze3
#tr.en: its name until the middle of the mountain
12. pa bi2-e3
#tr.en: he made emerge.
13. gu3-de2-a e2 {d}nin-gir2-su-ka
#tr.en: Gudea made Ningirsu’s house
14. {d}utu-gin7 dugud-ta ba-ta-e3
#tr.en: go out from the cloud like Utu,
15. hur-sag za-gin3-na-gin7 mu-mu2
#tr.en: made it grow like a mountain of Lapis,
16. hur-sag nu11 babbar2-ra-gin7
#tr.en: like a white alabaster mountain,
17. u6 di-de3 ba-gub
#tr.en: made it stand to be admired.
18. dub-la2-bi am-gin7 mu-szu4-szu4
#tr.en: Its ‘dubla’ stood (there) like an aurochs,
19. uszum-bi ur-mah-gin7 szu-ba bi2-nu2-nu2
#tr.en: its dragons lay (there) like lions on their paws.
20. gi-gun4-bi ab-zu-gin7 ki sikil-e bi2-mu2
#tr.en: Its Gigun grows in a pure place like the Abzu,
21. uri3-bi dara3 ku3 abzu-gin7
#tr.en: Its sign like the shiny ibex of Abzu,
22. si ba-mul-mul
#tr.en: he made shine the horns,
23. u4-sakar gibil an-na gub-ba-gin7
#tr.en: like the new moon standing in heaven,
24. gu3-de2-a e2 {d}nin-gir2-su-ka
#tr.en: Gudea made the house of Ningirsu
25. u6 di-de3 ba-gub
#tr.en: stand to be admired.
26. e2-a dub-la2-bi szu4-szu4-ga-bi
#tr.en: The ‘dubla’ that stand in the house,
27. la-ha-ma abzu-da szu4-ga-am3
#tr.en: that stand with Abzu Lahama,
@column 25
1. e2 gesz gar-ra-bi a-ge6 ambar mah musz-a sig-ga-am3
#tr.en: The house of standing wood is a wave (in) the mighty marsh into which snakes have dived.
2. e2 ka gid2-da-bi
#tr.en: Its stretched out mouth,
3. an-bar-bar-ra ni2 gal2-la-am3
#tr.en: it is the terror of the x-heaven.
4. e2 e2-dul4-la-bi nu11 an-sza3-ge diri-ga-am3
#tr.en: The ‘covered house’ of the house is a light floating in the middle of the heavens.
5. ka2 ki-lugal-ku4-bi-ta
#tr.en: (Going out) from the gate, ‘entrance of the king’,
6. hu-ri2-in am-sze3 igi il2-il2-dam
#tr.en: it is an eagle gazing at an aurochs.
7. {gesz}ti ka2-e us2-sa-bi
#tr.en: The arrow leaning against the gate,
8. nir-an-na an-ne2 us2-sa-am3
#tr.en: it is the rainbow leaning against heaven.
9. gesz-ka2 an-na-bi e2-ninnu u4 du11-ba gu3 di tesz2-ba gub-ba-am3
#tr.en: Its upper lintel, it is Eninnu coiled up, the roaring storm.
10. ugur2-igi-bi ni2 il2-il2-a-bi
#tr.en: Its frightening eyebrows,
11. igi u6 di dingir-re-ne-kam
#tr.en: it is the admiring face of the gods.
12. e2-a a-mir babbar2 mu-ru-gu2-ni
#tr.en: The house, his white flood returning,
13. hur-sag za-gin3-na an ki-a ki he2-us2-sa-am3
#tr.en: it is a lapis mountain firmly moored in heaven and earth.
14. kin-sig17 unu6 gal mu-ga2-ga2-ne
#tr.en: They prepare the meal in the great sanctuary,
15. bur ku3-sig17 lal3 gesztin de2-a
#tr.en: it is gold bowls filled with honney and wine,
16. an-ne2 szu4-ga-am3
#tr.en: standing under the heaven.
17. e2-nu2-da mu-du3-ne
#tr.en: The built the bed-room,
18. kur szar2-da mes ku3 abzu-a
#tr.en: it is the shiny ‘mes’ tree of Abzu (competing) with innumerable mountains,
19. kurun3 il2-la-am3
#tr.en: carrying fruit.
20. mu-du3 szu im-ta-gar-ra-ta
#tr.en: He built, and after he had finished it,
21. sza3 dingir-re-ne gu2-bi gi4-a-am3
#tr.en: it is the ‘heart’ of the gods, returned to its banks.
# (cf:i:5-9)
22. sipa zi gu3-de2-a gal mu-zu
#tr.en: The righteous shepherd Gudea has learned big (things),
23. gal i3-ga-tum2-mu
#tr.en: and he will perform big (things).
24. a-ga tukul la2 ka2 me3-ba
#tr.en: At the war-door of the inner room, where the weapon hang,
25. ur-sag szeg9-sag-6(disz) sag-ar-bi
#tr.en: Sagar, the hero, the six headed ram,
26. im-ma-ab-dab5-be2
#tr.en: he seizes there.
27. igi iri{ki}-sze3 ki ni2 il2-ba
#tr.en: At the frightening place facing the city,
28. ur-sag 7(asz@c)-am3 im-ma-ab-dab5-e
#tr.en: the seven heroes he seizes there.
@column 26
1. szu-ga-lam ka2 me-lam2-ba
#tr.en: At Šugalam, the gate of radiance,
2. uszum {gesz}geszimmar-bi im-ma-ab-dab5-be2
#tr.en: the dragon and the date palm he seizes there.
3. igi-u4-e3 ki nam tar-re-ba
#tr.en: At Igi'u'e, the place of deciding destinies,
4. szu-nir {d}utu sag alim-ma
#tr.en: the emblem of Utu, the head of a bison,
5. im-ma-da-si-ge
#tr.en: he places there.
6. ka2-sur-ra igi u6 di-ba
#tr.en: At Kasur, the cherished,
7. ur-mah ni2 dingir-re-ne-kam
#tr.en: a lion, the fear of the gods,
8. im-ma-ab-dab5-e
#tr.en: he seizes there.
9. tar-sir2-sir2 ki a2 ag2-ba
#tr.en: At Tarsirsir, the place of instructions,
10. ku-li an-na uruda-bi
#tr.en: (the metal) ‘friend of heaven’ and copper,
11. im-ma-ab-dab5-e
#tr.en: he seizes there.
12. a-ga {d}ba-ba6 ki sza3 kusz2-ba
#tr.en: At the inner room of Baba, place of council,
13. ma2-gi4-lum gu4 alim-bi-da
#tr.en: Magilum and Gualim (bison)
14. im-ma-ab-dab5-e
#tr.en: he seizes there.
15. ur-sag ug5-ga i3-me-sza-ke4-esz2
#tr.en: Because they are dead warriors,
16. ka-bi ki-a-nag-sze3 mu-gar
#tr.en: he placed their mouths at the libation place,
17. mu-bi mu-ru dingir-re-ne-ka
#tr.en: (and) their names, in the midst of the gods,
18. gu3-de2-a ensi2 lagasz{ki}-ke4
#tr.en: Gudea, governor of Lagaš,
19. pa e3 ba-ni-a
#tr.en: made them emerge.
20. ig {gesz}erin e2-a szu4-ga-bi
#tr.en: The cedar doors standing in the house,
21. {d}iszkur an-ta gu3 nun di-da-am3
#tr.en: it is Iškur roaring from heaven.
22. e2-ninnu sag-kul-bi idim
#tr.en: Eninnu, its lock, a bison(?),
23. {gesz}nu-kusz2-bi ur-mah
#tr.en: its pivots, a lion;
24. si-gar-bi-ta musz-sza3-tur3 musz-husz
#tr.en: from its bolt, Muššatur (and) Mušhuš
25. am-sze3 eme e3-de3
#tr.en: stretch out the tongue against an aurochs.
26. ga-du ig-e u5-us2-sa-bi
#tr.en: The lintels leaning on the door,
27. ug nemurx(|PIRIG.TUR|) tur-tur szu-ba du2-ru-na-am3
#tr.en: it is a young lioness, whose young ones rest on its paws.
28. e2-a gag gesz-ur3 ku3 mu-si-ge4-ne
#tr.en: They fastened the shiny roof nail in the house,
29. uszum lu2-sze3 szu ib2-gar-ra-am3
#tr.en: it is a dragon laying hand on a man.
30. ig-ba esz2 ku3 im-la2-ne
#tr.en: They stretched out the shiny (measuring) rope in the door,
@column 27
1. {d}nirah ku3 abzu dar-a-am3
#tr.en: it is the shiny water snake of Abzu, dividing (things).
2. e2 sa la2-a-bi kesz3{ki} aratta{ki} na ri-ga-am3
#tr.en: Keš and Aratta give instructions at the tying (together) of the house:
3. e2 sa du8-a-bi pirig husz-am3
#tr.en: the tying together, it is a terrible lion,
4. kalam-ma igi mi-ni-ib2-gal2
#tr.en: gazing at the land,
5. dili-du igi-bi nu-ma-dib-be2
#tr.en: the lonely wanderer cannot pass.
6. e2-ninnu ni2-bi kur-kur-ra
#tr.en: The fear of Eninnu, on all the lands,
7. tug2-gin7 im-dul4
#tr.en: like a garment, it covered.
8. e2 ku3 NE-a an-ne2 ki gar-ra
#tr.en: The house, founded by Anu with purified silver,
9. szembi2-zi-da szu tag du11-ga
#tr.en: decorated with good perfume,
10. sze-er-zi an-na-ka i3-ti-gin7 e3-a
#tr.en: rising in heavenly brilliance, like the moon.
11. e2 igi-bi kur gal ki us2-sa
#tr.en: The face of the house is a large mountain leaning on earth,
12. sza3-bi nam-szub szer3 ha-mun
#tr.en: its inside is a polyphonic song,
13. bar-bi an e2 mah he2-gal2-la zi-ga
#tr.en: its outside is a mighty house of abundance rising in heaven.
14. gu2-en bar-ra-bi
#tr.en: Its outer throne room,
15. ki di ku5 {d}a-nun-ke4-ne
#tr.en: the place of rendering the justice of Anunna,
16. a-lal3-bi-ta inim szud3-da
#tr.en: from its water throughs are words of prayer,
17. kur6-bi-da he2-gal2 dingir-re-ne-kam
#tr.en: with its food rations are the abundance of the gods.
18. uri3 e2-da si-si-ga-bi
#tr.en: The signs placed with the house,
19. anzu2{muszen} kur-MUSZ-a-da he2-bad-ra2-am3
#tr.en: it is Anzu spreading his wings in Kurmuš.
20. e2-ninnu im-bi im ha-mun
#tr.en: The clay of Eninnu, mixed clay,
21. i7 edin-ta e11-da
#tr.en: is a flood draining(?) from the plain.
22. lugal-bi en {d}nin-gir2-su-ke4
#tr.en: Its king, Lord Ningirsu,
23. sza3 ku3-ge bi2-pa3
#tr.en: chose it in his shiny ‘heart’,
24. szim zi-gin7 sag-ga2 mi-ni-ib2-de2
#tr.en: he poured it on top like good incense.
@column 28
1. gu3-de2-a sze-er-zi an-na-ka
#tr.en: Gudea, in the brilliance of heaven,
2. szu tag ba-ni-du11
#tr.en: decorated it.
3. e2 gu4-bi-ta
#tr.en: From the cow pen,
4. i3 ku4 ga ku4
#tr.en: oil deliveries, milk deliveries,
5. udun mah-bi-ta
#tr.en: From the mighty oven,
6. gug2 gal si gal
#tr.en: large cakes, large croissants(!?).
7. gir2-PA-na-bi
#tr.en: The Girpana,
8. gu4 gu7 udu gu7
#tr.en: feeding oxen, feeding sheep.
9. e2 ki kur6-bi us-ga ab-ga2-ga2
#tr.en: The provisions place, sustaining the usga.
10. ne-sag-bi
#tr.en: The wine-cellar(?)
11. kur gesztin bi-bi-ze2
#tr.en: (called) ‘mountain dripping with wine’.
12. e2-bappir3-bi-ta
#tr.en: From the brewery,
13. i7 idigna a u3-ba gal2-la-am3
#tr.en: (called) ‘Tigris is being water in its might’.
14. e2-nig2-ga-bi-a za ku3 nagga
#tr.en: In the treasury, precious stones, silver, tin.
15. e2 {gesz}gigir-ra-bi
#tr.en: The coach house,
16. kur ki-a gub-ba
#tr.en: (called) ‘mountain standing on the ground’.
17. a-ga balag-a-bi gu4 gu3 nun di
#tr.en: The inner room of haprs, (called) ‘ox roaring princely’.
18. kisal-bi szud3 ku3 si-im a2-la2
#tr.en: The courtyard, shiny prayers, ‘sim’ and ‘ala’ (sounds).
19. kun na4 e2-a nu2-a-bi
#tr.en: The stone basin sleeping in the house,
20. hur-sag ul nun-ne2-esz2 nu2-am3
#tr.en: it is a mountain sleeping in full flowering.
21. kun nagga ganun-sze3 da-a-bi
#tr.en: The tin basin, siding with the storeroom,
22. nu11 kur-sze3 igi su3 il2-dam
#tr.en: it is the light lifting the distant gaze to the mountain.
23. {gesz}kiri6-MI-edin e2-sze3 si-ga-bi
#tr.en: The garden of the black plain placed with the house,
24. kur gesztin bi-bi-ze2 ki IM-NE-e mu2-am3
#tr.en: it is the frightening place grown together with ‘mountain driping with wine’.
@column 29
1. na 7(asz@c) e2-e dab6-ba-bi
#tr.en: The seven stones seized by the house,
2. nig2 lugal-bi-da sza3 kusz2-kusz2-dam
#tr.en: are things counselling with its king.
3. e2 nig2 ki-se3-ga
#tr.en: The house of funerary offerings,
4. nig2-sikil abzu na ri-ga-am3
#tr.en: is a pure thing, instructed by Abzu.
5. szim-na4 e2-a szu4-ga-bi
#tr.en: The fragrant stones standing in the house,
6. e2 gudu4-ku3 a nu-silig5-ge-dam
#tr.en: it is the house of the purification priests never lacking water.
7. bad3-si-an-na
#tr.en: The high battlements
8. tu{muszen} du2-ru-na-bi
#tr.en: where pigeons dwell,
9. eridu{ki} NAM hi-a GAG x-am3
#tr.en: it is Eridu, built in abundance(?).
10. e2-ninnu tu{muszen}-e im-ne-ne
#tr.en: Eninnu ... the doves,
11. an-dul3 pa gal-gal gissu du10-ga-am3
#tr.en: it is a shade of large leaves, a sweet shadow.
12. buru5{muszen} muszen-e sig4 mu-gi4-gi4
#tr.en: Buru-birds shrieking,
13. e2-kur {d}en-lil2-la2 ezem gal2-la-am3
#tr.en: it is the Ekur of Enlil in a festival.
14. e2-a ni2-gal-bi
#tr.en: The big fear of the house
15. kalam-ma mu-ri
#tr.en: rests on the land.
16. ka tar-ra-bi
#tr.en: Its praise
17. kur-re ba-ti
#tr.en: reaches the mountains.
18. e2-ninnu ni2-bi kur-kur-ra tug2-gin7 im-dul4
#tr.en: The fear of Eninnu covers all the lands like a garment.
@column 30
1. e2 lugal-bi hi-li-a ni-du3
#tr.en: The house (was) built in joy by its king.
2. {d}nin-gesz-zi-da-ke4
#tr.en: Ningešzida
3. ki-gal-la bi2-du3
#tr.en: built it on a big place.
4. gu3-de2-a ensi2 lagasz{ki}-ke4
#tr.en: Gudea, governor of Lagaš,
5. temen-bi mu-si
#tr.en: placed its foundation.
6. e2 {d}utu-gin7 kalam-ma e3-a
#tr.en: Temple--going out in the land,
7. gu4 gal-gin7 sahar bar-ra gub-ba
#tr.en: standing outside in the dust like a big ox,
8. i3-ti giri17-zal-gin7
#tr.en: like the moon pleasurably
9. ukken-ne2 si-a
#tr.en: filling the assembly,
10. hur-sag sig7-ga-gin7
#tr.en: like a green mountain
11. hi-li gur3-a
#tr.en: clad in joy,
12. u6 di-de3 gub-ba
#tr.en: --standing to be admired.
13. e2-ninnu ki-bi gi4-a-ba
#tr.en: For the restoration of Eninnu
14. {d}nin-gir2-su za3-mi2
#tr.en: Ningirsu be praised!
15. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-a
#tr.en: The building of the house of Ningirsu,
16. za3-mi2 mu-ru-bi-im
#tr.en: this is the middle of the praise.

2012-02-20 03:55:01, entered by dahl for dahl
&P232300 = RIME 3/1, p. 069, E3/1.1.7, Gudea Cyl A
#atf: lang sux
@cylinder
@column 1
1. u4 an# ki#-a nam tar-[tar-re]-da#
#tr.en: It was time to decide destinies in heaven and on earth,
2. lagasz#[{ki}]-e# me gal-la [sag] an-sze3 mi-ni-ib2-il2
#tr.en: Lagaš had raised the head towards heaven in large ‘me’,
3. {d}en-lil2-e en {d}nin-gir2-su-sze3 igi zi mu-szi-bar
#tr.en: Enlil looked righteously upon Ningirsu.
4. iri-me-a nig2-ul pa nam-e3
#tr.en: Did the ‘nig2-ul’ not emerge in our city?
5. sza3 gu2-be2 nam-gi4
#tr.en: The ‘heart’, did it not return to its banks?
6. sza3 {d}en-lil2-la2 gu2-be2 nam-gi4
#tr.en: The ‘heart’ of Enlil, did it not return to its banks?
7. sza3 gu2-be2 nam-gi4
#tr.en: The ‘heart’, did it not return to its banks?
8. a-mi-ru12 nam-mul ni2 il2-il2
#tr.en: The flood, did it not twinkle? Frightening (all).
9. sza3 {d}en-lil2-la2-ke4 {i7}idigna-am3 a du10-ga nam-de6
#tr.en: The ‘heart’ of Enlil, it is the Tigris, did it not bring sweet-water?
10. e2-e lugal-be2 gu3 ba-de2
#tr.en: To the house its king spoke:
11. e2-ninnu me-be2 an ki-a pa e3 mu-ak-ke4
#tr.en: “I will make the ‘me’ of Eninnu emerge in heaven and on earth.
12. ensi2 lu2 gesztu2 dagal-kam gesztu2 i3-ga2-ga2
#tr.en: The governor is wise, he shall pay attention.
13. nig2 gal-gal-la szu mi-ni-mu2-mu2
#tr.en: He shall place his hand on big things.
14. gu4 du7 masz2# du7-re6 si im-sa2-sa2-e
#tr.en: He shall straighten the horns of perfect oxen, perfect goats.”
15. sig4 nam tar-ra sag mu-szi-ib2-il2
#tr.en: The brick of deciding destinies lifted the head towards him,
16. e2 ku3 du3-de3 gu2-bi mu-szi-ib2-zi
#tr.en: to build the shiny house it raised its neck towards him.
17. lugal-ni-ir u4-ne masz-ge6-ka
#tr.en: It was then, in a ‘dark goat’, that towards his king,
18. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su2-ra igi mu-ni-du8-am3
#tr.en: on the lord Ningirsu, Gudea looked.
19. e2-a-ni du3-ba mu-na-du11
#tr.en: “Build his house!,” he ordered him.
20. e2-ninnu me-bi gal-gal-la-am3
#tr.en: On Eninnu, whose ‘me’ is very large,
21. igi mu-na-ni-gar
#tr.en: he (Ningirsu) directed his (Gudea’s) eye there.
22. gu3-de2-a sza3-ga-ni su3-ra2-am3
#tr.en: Gudea, his ‘heart’ is distant,
23. inim-e mi-ni-kusz2-u3
#tr.en: counseled about the message:
24. ga-na ga-na-ab-du11 ga-na ga-na-ab-du11
#tr.en: “Let me, let me tell it to her, let me, let me tell it to her,
25. inim-ba ha-mu-da-gub
#tr.en: may she stand by me in this case.
26. sipa-me nam-nun-ne2 sag ma-ab-szum2-szum2#?
#tr.en: I am the shepherd, princeliness was given to me.
27. nig2 masz ge6-ke4 ma-ab-de6-a-ga2
#tr.en: Of what my ‘dark goat’ has revealed to me,
28. sza3-be2 nu-zu
#tr.en: its ‘heart’ i did not know.
29. ama-gu10 ma-mu-gu10 ga-na-re6
#tr.en: Let me bring my dream to her, to my mother.
@column 2
1. ensi ku3 zu me-te-na-gu10
#tr.en: My dream-interpreter, knowing ‘ku3’ on her own,
2. {d}nansze nin9 dingir sirara6-ta-gu10
#tr.en: Nanše, my divine sister from Siraran,
3. sza3-bi ha-ma-pa3-de3
#tr.en: may she make its meaning visible for me.”
4. ma2-gur8-ra-na giri3 nam-mi-gub
#tr.en: Did he not set foot on his barge?
5. iri-ni nina{ki}-sze3 i7-nina{ki}-gen-a ma2 mu-ni-ri
#tr.en: Towards Nina, on Ininagena, he directed the barge,
6. i7-de3-hul2-la-e kur-ku4 i3-si-il-e
#tr.en: he broke the waves of Idehula.
7. ba-gara2 e2 i7-de3 la2-a-e im-<ma>-ti-a-ta
#tr.en: After reaching Bagara—house hanging over the river,
8. ninda gesz bi2-tag a sze23 i3-de2
#tr.en: he sacrificed bread, he poured out cold water,
9. lugal ba-gara2-ra mu-na-gen su3 mu-na-re6
#tr.en: he went to the king of Bagara, and greeted him:
10. ur-sag pirig zi-ga gaba-szu-gar nu-tuku
#tr.en: “Hero, charging lion, having no rival,
11. {d}nin-gir2-su2 abzu-a gal# di#
#tr.en: Ningirsu, boisterous in the Apsû,
12. nibru#{ki#}-a# nir-gal2#
#tr.en: being noble in Nippur.
13. ur-sag ma-a-du11 szu zi ga-mu-ra-ab-gar
#tr.en: Hero, you spoke to me, let me do it right for you,
14. {d}nin-gir2-su e2-zu ga-mu-ra-du3
#tr.en: Ningirsu, let me build your house for you,
15. me szu ga-mu-ra-ab-du7
#tr.en: let me make the ‘me’ perfect for you.
16. nin9-zu dumu eridu{ki}-ge tu-da
#tr.en: Your sister, child born to Eridu,
17. nir-gal2 me-te-na nin ensi3 dingir-re-ne-ke4
#tr.en: hero in her own right, lady-dream-interpreter of the gods,
18. {d}nansze nin9 dingir sirara6-ta-gu10
#tr.en: Nanše, my divine sister from Siraran,
19. giri3-bi ha-ma-ga2-ga2
#tr.en: may she make the path right for me.”
20. gu3 de2-a-ni gesz ba-tuku-am3
#tr.en: His (Gudea’s) prayer was being heard.
21. lugal-a-ni siskur2-ra2-zu-ni gu3-de2-a-asz2
#tr.en: From Gudea, his offering and his prayer, his king,
22. en {d}nin-gir2-su-ke4 szu ba-szi-ti
#tr.en: the lord Ningirsu, received from him.
23. e2 ba-gara2-ka esz3-esz3 i3-ak
#tr.en: In the House of Bagara he celebrated the week-festival.
24. ensi2-ke4 {d}ga2-tum3-du10-sze3 ki-nu2-a-ni ba-re6
#tr.en: The governor set up his bed in the house of Gatumdu.
25. ninda gesz bi2-tag a sze23 i3-de2
#tr.en: He sacrificed bread, he poured out cold water.
26. ku3 {d}ga2-tum3-du10-ra mu-na-gen
#tr.en: He went to Shiny-Gatumdu,
27. siskur2 mu-na-be2
#tr.en: (and then) he is saying an offering(!) to her:
28. nin-mu dumu an ku3-ge du2-da
#tr.en: “My lady, child born by shiny An,
29. nir-gal2 me-te-na dingir sag zi
#tr.en: princely in her own right, god with the raised head,
@column 3
1. kalam-ma ti-la
#tr.en: living in the land,
2. nu-du zu iri-na
#tr.en: knowing ‘nig2-du7’ in her city.
3. nin ama lagasz{ki} ki gar-ra-me
#tr.en: You are the lady, the mother, founder of Lagaš.
4. igi ug3-sze3 u3-szi-bar-ra-zu szegx(|IM.A|) he2-gal2-la-am3
#tr.en: (With) your looking at the people: it is a bountiful wind.
5. szul zi lu2 igi mu-bar-ra-zu nam-ti mu-na-su3
#tr.en: (With) your looking at the righteous hero, the man: for him life is prolonged.
6. ama nu-tuku-me ama-mu ze2-me
#tr.en: I am a no-mother-haver, you are my mother.
7. a nu-tuku-me a-mu ze2-me
#tr.en: I am a no-father-haver, you are my father.
8. a-mu sza3-ga szu ba-ni-du11 unu6-a ni-du2-e
#tr.en: You have placed my semen in the inside: you bore me in the cella.
9. {d}ga2-tum3-du10 mu ku3-zu du10-ga-am3
#tr.en: Gatumdu, your shiny name is sweet.
10. ge6-a ma-ni-nu2
#tr.en: I will lay me down here this night,
11. {gesz}addu3 gal-mu-me za3-mu mu-us2
#tr.en: you are my big dagger, following my side.
12. gi:li9-bar a gal-la du3-a-me
#tr.en: You are a reed, planted in the big water,
13. zi-sza3 mu-szi-i3-gal2
#tr.en: you have placed life in me.
14. an-dul3 dagal-me gissu-zu-sze3
#tr.en: You are a broad parasol, under your shade
15. ni2 ga-ma-szi-ib2-te
#tr.en: let me cool myself there.
16. szu mah-za sa-ga a2 zi-da-bi
#tr.en: With the index finger? of your right hand,
17. nin-mu {d}ga2-tum3-du10 ga2-ra ha-mu-u3-ru
#tr.en: ‘stroke’ me with it my lady Gatumdu.
18. iri-sze3 i3-du-e geszkim-mu he2-sa6
#tr.en: I will go to the city, may my sign be good.
19. kur a-ta il2-la nina{ki}-sze3
#tr.en: To Nina, mountain raising out of the sea,
20. u2-du11 sa6-ga-zu igi-sze3 ha-ma-gen
#tr.en: may your good Utukku go in front of me,
21. {d}lamma sa6-ga-zu giri3-a ha-mu-da-gen
#tr.en: may your good Lamma follow in my path.
22. ga-na ga-na-ab-du11
#tr.en: Let me, let me tell it to her.
23. ga-na ga-na-ab-du11
#tr.en: Let me, let me tell it to her.
24. inim-ba ha-mu-da-gub
#tr.en: May she stand by me in this case.
25. ama-mu ma-mu-mu ga-na-de6
#tr.en: Let me bring my dream to my mother,
26. ensi3 ku3 zu me-te-na-mu
#tr.en: my dream-interpreter knowing ‘ku3’ by herself,
27. {d}nansze nin9 dingir sirara6-ta-mu
#tr.en: Nanše, my divine lady from Siraran,
28. sza3-bi ha-ma-pa3-de3
#tr.en: may she make its meaning visible for me.”
29. gu3 de2-a-ni gesz ba-tuku-am3
#tr.en: His cry was heard.
@column 4
1. nin-a-ni siskur2-ra2-zu-ni
#tr.en: His lady, the offering and the prayer,
2. gu3-de2-a-asz2 ku3 {d}ga2-tum3-du10-ge szu ba-szi-ti
#tr.en: Shiny-Gatumdu received from Gudea.
3. ma2-gur8-ra-na giri3 nam-mi-gub
#tr.en: Did he not place the foot on the barge?
4. iri-ni nina{ki}-sze3 kar nina{ki}-na-ke4 ma2 bi2-us2
#tr.en: To her city, Nina, he moored at the port of Nina.
5. ensi2-ke4 kisal dingir sirara6-ta-ka sag an-sze3 mi-ni-il2
#tr.en: In the courtyard of the deity of Siraran the governor raised the head to heaven,
6. ninda gesz bi2-tag a sze23 i3-de2
#tr.en: he sacrificed bread, he poured out cold water.
7. {d}nansze mu-na-gen szud3 mu-na-sza4
#tr.en: He went to Nanše, he prayed to her:
8. {d}nansze nin uru16 nin me an-kal an-kal-la
#tr.en: “Nanše, large lady, lady of precious, precious, ‘me’.
9. nin {d}en-lil2-gin7 nam tar-tar-re
#tr.en: Lady, like Enlil deciding destinies.
10. {d}nansze-mu du11-ga-zu zi-dam
#tr.en: My Nanše, your word is righteous,
11. sag-bi-sze3 e3-a-am3
#tr.en: it goes to the top.
12. ensi dingir-re-ne-me
#tr.en: You are the dream interpreter of the gods.
13. nin kur-kur-ra-me ama inim-mu u4-da ma-mu-da
#tr.en: You are the lady of all the lands. Mother, my words, in the day, in the dream.
14. sza3 ma-mu-da-ka lu2 1(asz@c)-am3 an-gin7 ri-ba-ni
#tr.en: Inside the dream there was one man, his greatness was like heaven,
15. ki-gin7 ri-ba-ni
#tr.en: his greatness was like the earth.
16. a-ne sag-ga2-ni-sze3 dingir-ra-am3
#tr.en: He, according to his head he was a god,
17. a2-ni-sze3 anzu2{muszen}-dam
#tr.en: according to his arm he was the Anzu,
18. se11-ba-a-ni-sze3 a-ma-ru-kam
#tr.en: according to his lower body he was the flood.
19. zi-da gub3-na pirig i3-nu2-nu2
#tr.en: Lions lay by his right and left.
20. e2-a-ni du3-da ma-an-du11
#tr.en: He spoke to me about the building of his house.
21. sza3-ga-ni nu-mu-zu
#tr.en: His ‘heart’ I did not understand.
22. u4 ki-szar2-ra ma-ta-e3
#tr.en: A light went up on the horizon for me.
23. munus disz-am3 a-ba me-a nu a-ba me-a ni
#tr.en: There was one woman. Who was it, who was it not?
24. sag-ga2 e3 ki karadin5!(|U.SZUR|) mu-ak
#tr.en: going up to the top she made a haystack on the earth.
25. gi-dub-ba ku3 NE-a szu im-mi-du8
#tr.en: She held a stylus of purified silver in the hand.
26. dub mul-an du10-ga im-mi-gal2
#tr.en: She had the tablet of the stars on her lap.
@column 5
1. ad im-dab6-gi4-gi4
#tr.en: She counseled it.
2. 2(asz@c)-kam ur-sag-ga2-am3
#tr.en: Secondly, it was a hero,
3. a2 mu-gur le-um za-gin3 szu im-mi-du8
#tr.en: he bent the arm, he held a lapis writing board in the hand,
4. e2-a gesz-hur-bi im-ga2-ga2
#tr.en: he drew the plan of the house.
5. igi-mu-sze3 dusu ku3 i3-gub
#tr.en: In front of me stood a shiny basket,
6. {gesz}u3-szub ku3 si# ib2-sa2
#tr.en: a shiny mold was made ready,
7. sig4 nam tar-ra {gesz}u3-szub-ba ma-an-gal2
#tr.en: the brick of deciding destinies was placed in the mold for me.
8. ildag2 zi-da igi-mu gub-ba
#tr.en: In a just poplar standing in front of me,
9. ti-bu{muszen} lu2-a u4 mi-ni-ib2-zal-zal-e
#tr.en: a ‘tibu’-bird passed the time tweeting.
10. dur3 a2 zi-da lugal-ga2-ke4 ki ma-HAR-HAR-e
#tr.en: A donkey stallion, on the right side of my king, scratched the earth for me.”
11. ensi2-ra ama-ni {d}nansze mu-na-ni-ib2-gi4-gi4
#tr.en: His mother, Nanše, answered the governor:
12. sipa-mu ma-mu-zu ge26 ga-mu-ra-bur2-bur2
#tr.en: “My shepherd, let me, me interpret your dream for you.
13. lu2 an-gin7 ri-ba ki-gin7 ri-ba-sze3
#tr.en: The man (who was) great like the heaven, (who was) great like the earth,
14. sag-ga2-<ni>-sze3 dingir a2-ni-sze3
#tr.en: (who) according to his head (he was a) god, according to his arm
15. anzu2{muszen}-sze3 se11-ba-a-ni-sze3 a-ma-ru-sze3
#tr.en: (he was) the Anzu, according to his lower body the flood,
16. zi-da gub3-na pirig i3-sze21-sze21-a
#tr.en: at (whose) right and left lions were lying,
17. szesz-mu {d}nin-gir2-su ga-nam-me-am3
#tr.en: it is surely my brother Ningirsu.
18. esz3 e2-ninnu-na du3-ba za-ra ma-ra-an-du11
#tr.en: ‘Build his shrine, the Eninnu!’ He ordered you.
19. u4 ki-szar2-ra ma-ra-ta-e3-a
#tr.en: The light that went up for you on the horizon,
20. dingir-zu {d}nin-gesz-zi-da u4-gin7 ki-sza-ra ma-ra-da-ra-ta-e3
#tr.en: it is your god Ningešzida, who like the light went up for you on the horizon.
21. ki-sikil sag-ga2 e3 ki karadin5!(|U.SZUR|) mu-ak
#tr.en: The virgin, going up to the top, making a haystack on the earth,
22. gi-dub-ba ku3 NE szu bi2-du8-a
#tr.en: holding a stylus of purified silver in her hand,
23. dub mul du10-ga bi2-gal2-la-a
#tr.en: placing the tablet of the stars on the lap,
24. ad im-da-gi4-a
#tr.en: counseled it.
25. nin9-mu {d}nisaba ga-nam-me-am3
#tr.en: That is surely Nisaba, my sister.
@column 6
1. e2-a du3-ba mul ku3-ba
#tr.en: (About) the shiny star of the building of the house,
2. gu3 ma-ra-a-de2
#tr.en: she poured out her voice for you.
3. 2(asz@c)-kam-ma ur-sag-am3 a2 mu-gur8
#tr.en: The second (one), it was a hero, with bent arm,
4. le-um za-gin3 szu bi2-du8-a
#tr.en: holding in the hand a lapis drawing board,
5. {d}nin-dub-kam <e2> e2-a gesz-hur-ba im-mi-se3-se3-ge
#tr.en: it is Nindubba, placing the house on the plan of the house.
6. igi-zu-sze3 dusu ku3 gub-ba u3-szub ku3 si sa2-a
#tr.en: The shiny basket standing in front of you, the prepared shiny mold,
7. sig4 nam tar-ra u3-szub-ba gal2-la
#tr.en: the brick of deciding destinies, placed in the mold,
8. sig4 zi e2-ninnu ga-nam-me-am3
#tr.en: that is surely the righteous brick of Eninnu.
9. ildag2 zi-da igi-zu gub-ba
#tr.en: In the righteous poplar standing in front of you,
10. ti-bu{muszen} lu2-a u4 mi-ni-ib2-zal-a-sze3
#tr.en: a ‘tibu’-bird passed time tweeting,
11. e2 du3-de3 igi-zu u3 du10-ga nu-szi-ku4-ku4
#tr.en: in order not to let sweet sleep come to your eyes, (so) that the house is build.
12. {ansze}dur9 a2 zi-da lugal-za3-ke4 ki ma-ra-HAR-HAR-a-sze3
#tr.en: A donkey stallion scratching the ground on your kings right side,
13. ze2-me e2-ninnu mur ni-is-ku-gin7 ki im-szi-hur-e
#tr.en: that is you, scratching the ground for Eninnu like a ‘choice’ (?) (donkey-)span (?).
14. na ga-ri na-ri-mu he2-dab5
#tr.en: Let me give give you instructions, let my instructions be heeded.
15. gir2-su{ki} e2 sag ki lagasz{ki}-sze3 giri3-zu ki i3-bi2-us2
#tr.en: (When) you have reached Girsu, the chief house of Lagaš:
16. e2 nig2-gur11-<ra>-za kiszib3 u3-mi-kur2 gesz u3-ma-ta-gar
#tr.en: after you broke the seal of your treasure house, after your brought out wood,
17. lugal-zu {gesz}gigir u3-mu-DI
#tr.en: after your have prepared a chariot for your king,
18. {ansze}dur9{ur3} u3-szi-la2
#tr.en: after you harnessed the donkey stallion,
19. {gesz}gigir-bi ku3 NE za-gin3-na szu u3-ma-ni-tag
#tr.en: after you decorated this chariot with purified silver and lapis,
20. ti mar-uru5-a u4-gin7 i3-e3
#tr.en: (called) ‘quick as light the arrow go out from the quiver’,
21. an-kar2 a2 nam-ur-sag-ka mi2 u3-ma-ni-du11
#tr.en: after you have cared for ‘Ankara’, the ‘arm of heroism’,
22. szu-nir ki ag2-ni u3-mu-na-dim2
#tr.en: after you have fashioned his beloved emblem,
23. mu-zu u3-mi-sar
#tr.en: after you wrote your name on it,
24. balag ki ag2-ni uszumgal kalam-ma
#tr.en: his beloved harp, ‘dragon of the land’,
25. gesz-gu3-di mu tuku nig2 ad gi4-gi4-ni
#tr.en: the famous roaring wood, with which he counsels,
26. ur-sag nig2-ba-e ki ag2-ra
#tr.en: to the hero who loves gifts,
@column 7
1. lugal-zu en {d}nin-gir2-su
#tr.en: to your king, lord Ningirsu,
2. e2-ninnu anzu2{muszen} babbar2-ra u3-mu-na-da-ku4-re
#tr.en: after you entered for him into Eninnu, ‘the white Anzu bird’, with it,
3. tur du11-ga-zu mah du11-ga-am3 szu ba-a-szi-ib2-ti
#tr.en: he will receive your small word, as if it was a mighty word.
4. en-na sza3 an-gin7 su3-ra2-ni
#tr.en: The ‘heart’ of the lord, distant like the heavens,
5. {d}nin-gir2-su dumu {d}en-lil2-la2-ka za-ra ma-ra-hun-ge26-e
#tr.en: of Ningirsu, son of Enlil, he will calm for you.
6. gesz-hur e2-a-na ma-ra-pa3-pa3-de3
#tr.en: He will reveal the plan of his house to you.
7. ur-sag-e me-ni gal-gal-la-am3
#tr.en: The hero, his ‘me’ are the greatest,
8. szu ma-ra-ni-ib2-mu2-mu2
#tr.en: he shall let it grow for you.”
9. sipa zi gu3-de2-a
#tr.en: The righteous shepherd Gudea
10. gal mu-zu gal i3-ga-tum3-mu
#tr.en: learnt big, and now he will perform big.
11. inim {d}nansze-e mu-na-du11-ga-asz
#tr.en: To the word Nanše spoke to him,
12. sag sig ba-szi-gar
#tr.en: he bowed his head.
13. e2 nig2-gur11-ra-na kiszib3 bi2-kur2
#tr.en: He broke the seal of his treasure house,
14. gesz im-ma-ta-gar
#tr.en: he brought out wood.
15. gu3-de2-a gesz-a mu-gub-gub
#tr.en: Gudea stood by the wood,
16. gesz-e mi2 im-e
#tr.en: he is caring for the wood.
17. {gesz}mes-e sag bi2-sa6
#tr.en: He made the top of the ‘mes’ wood good.
18. {gesz}ha-lu-ub2-ba tun3 bi2-bar
#tr.en: He put the oak wood to the axe.
19. {gesz}gigir za-gin3-sze3 <si> mu-na-a-sa2
#tr.en: He made it straight for him, for the lapis chariot.
20. dur9{ur3}-bi pirig-kasz4-e-pa3-da
#tr.en: The donkey stallion, ‘lion called for running’,
21. im-ma-szi-la2-la2
#tr.en: he harnesses for it.
22. szu-nir ki ag2-ni mu-na-dim2
#tr.en: He fashioned his beloved emblem for him,
23. mu-ni im-mi-sar
#tr.en: he wrote his name on it.
24. balag ki ag2-e uszumgal kalam-ma
#tr.en: With his beloved harp, ‘dragon of the land’,
25. gesz-gu3-di mu tuku nig2 ad gi4-gi4-ni
#tr.en: the famous roaring wood, with which he councels,
26. ur-sag nig2-ba-e ki ag2-ra
#tr.en: to the hero loving gifts,
27. lugal-ni en {d}nin-gir2-su-ra
#tr.en: to his king, lord Ningirsu,
28. e2-ninnu anzu2{muszen} babbar2-ra
#tr.en: in Eninnu, the white Anzu,
29. mu-na-da-ku4-ku4
#tr.en: he enters.
30. e2-a hul2-la i3-na-ni-ku4
#tr.en: Joyfully he entered to him in the house.
@column 8
1. gu3-de2-a esz3 e2-ninnu-ta zalag-ga nam-ta-e3
#tr.en: Didn’t Gudea go out, brilliantly, from the shrine Eninnu?
2. 2(asz@c)-kam-ma e2-sze3 u4-u3-de3 bi2-dib
#tr.en: For the second (time), in(?) the house he passed the days,
3. ge6-ge6 ba-an-dib
#tr.en: he passed the nights.
4. du6-du6 mu-si-ig inim-gar mu-gi4
#tr.en: He flattened the hills, he returned accusations.
5. ah-du11-ga gir2-ta im-ta-gar
#tr.en: He removed the spittle from the dagger.
6. szu-ga-lam ki husz ki di-ku5-ne
#tr.en: To Šugalam, the terrible place, the place of rendering justice,
7. ki {d}nin-gir2-su-ke4 kur-kur-ra igi mi-ni-gal2-la-sze3
#tr.en: the place of Ningirsu’s looking on all the lands,
8. udu i3 gukkal masz2 niga ensi2-ke4
#tr.en: the governor, fattened(?) sheep, fat-tail sheep, fattened goats,
9. asz2-gar3 gesz nu-zu kusz-ba mi-ni-dab5-dab5
#tr.en: un-fertilized sheep, in their hides, he brought in.
10. li {gesz}u2-sikil kur-ra-kam izi-a bi2-si-si
#tr.en: Juniper, the pure tree of the mountain he placed on the fire,
11. szim erin ir-szim dingir-ra-kam
#tr.en: cedar incense, the incense of the gods,
12. i3-bi2-bi mu-du3
#tr.en: its smoke he made.
13. lugal-<ni>-ir ug3-ga2 mu-na-zi szud3 mu-na-ra2
#tr.en: He rose for his king in public, he prayed to him,
14. ub-szu-kin-na-ka mu-na-gen giri17 szu mu-na-gal2
#tr.en: he went to him in ‘ubšu-ukkina’, he greeted him:
15. lugal-mu {d}nin-gir2-su en a husz gi4-a
#tr.en: “My king, Ningirsu, lord holding back the terrible water,
16. en zi a kur gal-e ri-a
#tr.en: righteous lord, semen poured out by the ‘great mountain’.
17. szul ka-tar nu-tuku
#tr.en: I am the youth not possessing guilt (?).
18. {d}nin-gir2-su e2-zu ma-ra-du3-e
#tr.en: Ningirsu, I will build your house for you,
19. geszkim-mu nu-mu
#tr.en: (but) my sign is my not.
20. ur-sag nig2-du7-e gu3 ba-a-de2
#tr.en: Hero you poured out the voice to me about the old order,
21. dumu {d}en-lil2-la2 en {d}nin-gir2-su
#tr.en: son of Enlil, lord Ningirsu,
22. sza3-bi nu-mu-u3-da-zu
#tr.en: I don’t understand its ‘heart’,
23. sza3 ab-gin7 zi-zi-zu
#tr.en: your ‘heart’, surging, like the ocean,
24. {gesz}esi-gin7 ga2-ga2-zu
#tr.en: your, receding, like the wave,
25. a e3-a-gin7 gu3 nun di-zu
#tr.en: your roaring, like cascading water,
26. a-ma-ru12-gin7 u2-ru14(|URUxA|) gul-gul-zu
#tr.en: your crushing cities, like the flood,
27. u4-gin7 ki-bala-sze3 du7-du7-zu
#tr.en: your smashing rebel lands, like the storm,
@column 9
1. lugal-mu sza3-zu a e3-a u2 nu-la2-zu
#tr.en: my king, your whirling water which cannot be held back, your ‘heart’.
2. ur-sag sza3 an-gin7 su3-ra2-zu
#tr.en: Hero, your remote, like the heaven, ‘heart’,
3. dumu {d}en-lil2-la2 en {d}nin-gir2-su
#tr.en: son of Enlil, lord Ningirsu,
4. ge26 a-na mu-u3-da-zu
#tr.en: I, what can I learn from you?”
5. 2(asz@c)-kam-ma-sze3 nu2-a-ra nu2-a-ra
#tr.en: For the second (time), to the sleeping, to the sleeping,
6. sag-ga2 mu-na-gub ul4!(GIR2) mu-tag-tag-e
#tr.en: he stood by his head, he is touching his dagger:
7. ma-du3-na ma-du3-na
#tr.en: “(That which) you are building for me, (that which) you are building for me,
8. ensi2 e2-mu ma-du3-na
#tr.en: Governor, the house you are building for me,
9. gu3-de2-a e2-mu du3-da geszkim-bi ga-ra-ab-szum2
#tr.en: Gudea, I will surely give you the sign of the building of my house.
10. garza-ga2 mul-an ku3-ba gu3 ga-mu-ra-a-de2
#tr.en: The shiny star of my ‘garza’ i will certainly proclaim for you.
11. e2-mu e2-ninnu an-ne2 ki gar-ra
#tr.en: My house, Eninnu, founded by An,
12. me-bi me gal-gal me-me-a diri-ga
#tr.en: its ‘me’ is bigger than all the other enormous ‘me’
13. e2 lugal-bi igi su3 il2-il2
#tr.en: The king of the house gazes far.
14. anzu2{muszen}-gin7 szeg12 gi4-a-bi-sze3
#tr.en: Like the Anzu, its shriek,
15. an im-szi-dub2-dub2
#tr.en: makes the heaven tremble.
16. me-lam2 husz-bi an-ne2 im-us2
#tr.en: Its terrible radiance reaches the heaven.
17. e2-ga2 ni2 gal-bi kur-kur-ra mu-ri
#tr.en: The big fear of my house is spread on all the lands.
18. mu-bi-e an-za3-ta kur-kur-re gu2 im-ma-si-si
#tr.en: At its name all the lands gather at the horizon.
19. ma2-gan me-luh-ha kur-bi-ta im-ma-ta-e11-de3
#tr.en: Magan (and) Meluhha will descend from their land.
20. ge26 {d}nin-gir2-su a husz gi4-a
#tr.en: I Ningirsu, holding back the terrible water,
21. ur-sag gal ki {d}en-lil2-la2-ka
#tr.en: the big hero in the place of Enlil,
22. en gaba-ri nu-tuku
#tr.en: having no rival,
23. e2-mu e2-ninnu-ga2 en kur-ra ab-si-a
#tr.en: I, the lord, have made my house, the Eninnu, bigger than a mountain.
24. tukul-mu szar2-ur3 kur szu-sze3 gar-gar
#tr.en: My weapon, ‘multitude-eraser’, which places the mountain in the hand,
25. igi husz-a-mu kur-re nu-um-il2
#tr.en: my terrible eye, which the lands cannot sustain,
26. a2-bad-a-mu lu2 la-ba-ta-e3
#tr.en: no-one shall leave my out-going out arm.
@column 10
1. a-ugu4-mu nam-gal ki ag2-da
#tr.en: My father and begetter, with love of greatness,
2. lugal a-ma-ru {d}en-lil2-la2
#tr.en: the king, flood of Enlil,
3. igi husz-a-ni kur-da nu-il2
#tr.en: the border lands cannot sustain his terrible eye,
4. {d}nin-gir2-su ur-sag {d}en-lil2-la2
#tr.en: Ningirsu, hero of Enlil,
5. mu-sze3 mu-sa4
#tr.en: as name he named me.
6. me 5(u@c)-a za3 mi-ni-kesz2
#tr.en: I collected the fifty ‘me’.
7. {gesz}banszur mu-il2
#tr.en: I raised the offering table,
8. szu-luh si bi2-sa2
#tr.en: I straightened the ‘šuluh’,
9. szu si sa2-a-mu an ku3-ge u3-a ba-zi-ge
#tr.en: I will raise my straightened hand to the shiny heaven for abundance:
10. nig2 szu-ga2 du10-ga-am3
#tr.en: the things of my hand are sweetness.
11. a-ugu4-mu du10-ga-bi mu-gu7
#tr.en: My father and begetter ate the sweetness,
12. an lugal dingir-re-ne-ke4
#tr.en: An, king of the gods,
13. {d}nin-gir2-su lugal iszib an-na
#tr.en: ‘Ningirsu, king, priest of An’,
14. mu-sze3 mu-sa4
#tr.en: as name he named me.
15. ti-ra-asz2 abzu-gin7
#tr.en: Tiraš, like Abzu,
16. nam-nun-na ki im-ma-ni-gar
#tr.en: he founded in princeliness.
17. sza3-bi-a iti-da u4-sakar-ra
#tr.en: Within it, with (each) moon, on the new moon day,
18. me gal-gal ezem an-na-mu szu gal ma-du7-du7
#tr.en: he perfected for me greatly the very large ‘me’, my heavenly festival.
19. e2-husz ki husz-mu
#tr.en: Ehuš my Kihuš,
20. musz-husz-gin7 ki szur2-ra bi2-du3
#tr.en: like the Mušhuš(u-dragon?), he built on a frightening place.
21. ki-bala-ga2 nu-mi-ib2-du11-ga
#tr.en: my rebellious place, which is not argued against,
22. u4 sza3-mu um-szi-mi-ri2-a
#tr.en: when my ‘heart’ has become angry with it,
23. musz-ze2-gur5-a-gin7 usz ma-a-u3-KU-e
#tr.en: it produces poison for me like a poisonous snake.
24. e2-babbar2 ki a2 ag2-ga2-ga2
#tr.en: Ebabbar, place of my decisions,
25. ki {d}utu-gin7 dalla-a-ga2
#tr.en: place of my sun-like shining,
26. ki-ba {d}isztaran-gin7 di iri-ga2 si ba-ni-ib2-sa2-e
#tr.en: on that spot, I straighten the (law) cases of my city like Ištaran.
27. e2 ba-gara2 ki banszur-ra-mu
#tr.en: In the house Bagara, the place of my table,
28. dingir gal-gal lagasz{ki}-a-ke4-ne
#tr.en: the great gods of Lagaš,
29. gu2 ma-si-si-ne
#tr.en: assemble for me.
@column 11
1. e2-mu e2 sag-kal kur-kur-ra
#tr.en: My house, ‘chief house of all lands’,
2. a2 zi-da lagasz{ki}
#tr.en: ‘right arm of Lagaš’,
3. anzu2{muszen} an-szar2-ra sig4 gi4-gi4
#tr.en: ‘Anzu shrieking in all of heaven’,
4. e2-ninnu e2 nam-lugal-mu
#tr.en: ‘Eninnu, my royal house’,
5. sipa zi gu3-de2-a
#tr.en: righteous shepherd, Gudea,
6. u4 szu zi ma-szi-tum3-da
#tr.en: when your righteous hand caries it out,
7. an-sze3 szegx(|IM.A|)-e gu3 ba-de2
#tr.en: (when) you call the heaven for rain,
8. an-ta he2-gal2 ha-mu-ra-ta-gen
#tr.en: I will let bounty come to you from the heaven.
9. ug3-e he2-gal2-la szu he2-a-da-pesz-e
#tr.en: May people stretch out the hand in bounty with you.
10. e2-ga2 usz ki gar-ra-bi-da
#tr.en: With the founding of my house,
11. he2-gal2 he2-da-gen
#tr.en: may abundance arrive.
12. GAN2 gal-gal-e szu ma-ra-ab-il2-e
#tr.en: The great fields will lift the hand for you.
13. e pa5 gu2-bi ma-ra-ab-zi-zi
#tr.en: The canals and the ditches will overflow their banks for you.
14. du6-du6 ki a nu-e11-da
#tr.en: Mounds that are never submerged,
15. a ma-ra-e11-de3
#tr.en: will be submerged for you.
16. ki-en-gi-re6 i3 diri mu-da-de2
#tr.en: Sumer will pour out oil in excess with you,
17. siki diri mu-da-la2
#tr.en: will weigh out wool in excess for you.
18. u4 temen-mu ma-si-ge4-na
#tr.en: When you place my platform for me,
19. e2-mu u4 szu zi ma-szi-tum3-da
#tr.en: when you put your righteous hand to my house,
20. hur-sag ki im-mer tusz-a-sze3
#tr.en: the mountain, the place where the North-Wind rests,
21. giri3-mu ki i3-bi2-us2
#tr.en: (when) you have reached it,
22. nita a2 diri-ke4 im-mer-e hur-sag ki sikil-ta
#tr.en: the excessively strong male, the North-Wind, from the Mountain, the pure place,
23. im si ma-ra-ab-sa2-e
#tr.en: will straighten a wind for you.
24. ug3-e zi-sza3-gal2 u3-ma-szum2
#tr.en: After I have given life to the people,
25. lu2 dili lu2 min-da kin mu-da-ak-ke4
#tr.en: a solitary man will work with another.
26. ge6-a-na i3-ti ma-ra-e3-e3
#tr.en: At midnight the moon goes up for you,
27. e-bar7-GAN2 u4-<<ma>>-dam ma-ra-e3-e3
#tr.en: at midday the abundance of the sun goes up for you.
@column 12
1. e2 u4-de3 ma-ra-du3-e
#tr.en: I will build the house for you at day,
2. ge6-e ma-ra-ab-mu2-mu2
#tr.en: at night I will let it grow for you.
3. sig-ta {gesz}ha-lu-ub2
#tr.en: From below: oak,
4. {gesz}NE-HA-GAG mu-ra-ta-e11-de3
#tr.en: ‘peace’-tree will I bring down(!) to you.
5. igi-nim-ta {gesz}erin {gesz}szu-ur2-me {gesz}za-ba-lum ni2-bi-a ma-ra-an-tum3
#tr.en: From above: cedar šurme-wood, zabalum-wood, by itself,
6. kur {gesz}esi-a-ka
#tr.en: from(?) the ebony-land,
7. {gesz}esi ma-ra-ni-tum3
#tr.en: I will bring ebony for you.
8. kur na-ka na gal hur-sag-ga2
#tr.en: In the land of stone, large boulders of stone from the mountains,
9. lagab-ba ma-ra-ku5-e
#tr.en: I will cut into blocks for you.
10. u4-bi-a a2-zu izi bi2-tag
#tr.en: On that day (when) your arm is touched with fire,
11. geszkim-mu ha-mu-u3-zu
#tr.en: I will teach you my sign.”
12. gu3-de2-a i3-zi u3-sa-ga-am3
#tr.en: Gudea rose, it was a dream.
13. i3-ha-luh ma-mu-dam
#tr.en: He is afraid, it was a dream.
14. inim du11-ga {d}nin-gir2-su-ka-sze3
#tr.en: To Ningirsu’s spoken word,
15. sag sig ba-szi-gar
#tr.en: he bowed the head.
16. masz2 babbar2-ra szu mu-gid2-de3
#tr.en: He is stretching the hand in a white goat.
17. masz2-a szu ni-gid2 masz2-a-ni i3-sa6
#tr.en: He struck the hand into the goat, his goat is good.
18. gu3-de2-a sza3 {d}nin-gir2-su-ka
#tr.en: For Gudea, the ‘heart’ of Ningirsu
19. u4-dam mu-na-e3
#tr.en: it is the light, that dawned on him.
20. gal mu-zu gal i3-ga-tum2-mu
#tr.en: He learned big, and now he will perform big.
21. ensi2-ke4 iri-na lu2 dili-gin7
#tr.en: The governor, in his city, like a solitary man
22. na-ri ba-ni-gar
#tr.en: he regulated the rites.
23. ki lagasz{ki}-e dumu ama dili-a-gin7 sza3 mu-na-ASZ-e
#tr.en: area-Lagaš makes its ‘heart’ like one for him, like one mothers sons.
24. gesz szu mu-du8 {gesz}ad2 mu-zi
#tr.en: He tore up trees, he weeded.
25. u2-gur5 mu-gar inim du11-ga bi2-gi4
#tr.en: He pruned, he returned accusations.
26. szer7-da e2-ba im-ma-an-gi4
#tr.en: He returned ‘sin’ to its house.
@column 13
1. u3-sa-an bar-us2-sa eme i3-du8
#tr.en: He loosened the tongue of the whip (and) the ...,
2. siki udu gan-na-kam szu-a mi-ni-gar-gar
#tr.en: wool from a pregnant sheep he placed in the hand (of the overseer).
3. ama-a dumu-da gu3 nu-ma-da-de2
#tr.en: A mother does not accuse a son,
4. dumu-u3 ama-ni-ra gu3 du3-a
#tr.en: accusations, a son to his mother
5. nu-ma-na-du11
#tr.en: does not speak.
6. ARAD2 a2-gisz-tag tuku-ra
#tr.en: The slave whose arm was touched by wood,
7. lugal-a-ni sag nu-ma-da-dub2
#tr.en: his king does not smash his head.
8. geme2 lu2 nam-ra2 hul mu-na-ak
#tr.en: The slave girl, who a man wickedly made into booty,
9. nin-a-ni igi-na nig2 nu-mu-na-ni-ra
#tr.en: her lady did not thrown stuff in her face.
10. ensi2 e2-ninnu du3-ra
#tr.en: To the governor, building Eninnu,
11. gu3-de2-ar inim-gar-bi lu2-u3 nu-ma-<na>-ni-gar
#tr.en: to Gudea, no man brought accusations.
12. ensi2-ke4 iri mu-ku3
#tr.en: The governor cleansed the city,
13. izi im-ma-ta-la2
#tr.en: he spun it with fire.
14. usug5-ga ni2-gal2 lu2-GI-AN
#tr.en: An impure, a terrible one, a leper(?),
15. iri-ta ba-ta-e3
#tr.en: he brought out from the city.
16. pisan u3-szub-ba-sze3 masz2 ba-szi-nu2
#tr.en: He laid down the goat by the box, the mold,
17. sig4 masz2-e bi2-pa3
#tr.en: he made the brick appear by the goat,
18. zu2 al-bi-sze3 igi zi ba-szi-bar
#tr.en: he gazed righteously at the tooth of the hoe.
19. sipa mu pa3-da {d}nansze-ke4 nam-nun-na ni-gar
#tr.en: The shepherd named by Nanše performed in princeliness,
20. pisan u3-szub-ba gesz bi2-hur-ra-ni
#tr.en: his box, the mold, that he drew on,
21. zu2 al nam-nun-na mu-ni-gar-ra-ni
#tr.en: his tooth of the hoe, that he placed in princeliness,
22. {d}anzu{muszen} szu-nir lugal-la-na-kam
#tr.en: it is Anzu, his royal emblem,
23. uri3-sze3 bi2-mul
#tr.en: he made it shine as a sign.
24. u5 1(bur3) 1(esze3)-sze3 iri mu-na-ku3-ge
#tr.en: (For the) platform, he cleanses 24 ‘iku’ of the city for him,
25. u5 mu-na-sikil-e
#tr.en: he purifies the platform for him.
26. li {gesz}u2 sikil kur-ra-kam izi-a bi2-si-si
#tr.en: Juniper, the pure plant of the mountain, he placed on the fire,
27. szim erin ir-szim dingir-ra-kam i3-bi2-bi mu-du3
#tr.en: The cedar incense, the scent of the gods, its smoke he made.
28. u4 siskur2-ra mu-na-a-gal2
#tr.en: He spent the day with offerings and prayers to him.
29. ge6 szud3-de3 mu-na-zal-e
#tr.en: He passed the night greeting him.
@column 14
1. {d}a-[nun-na] ki lagasz#[{ki}]
#tr.en: The Anunna of area-Lagaš,
2. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-de3
#tr.en: in order to build the house of Ningirsu,
3. gu3-de2-a siskur2-ra2-zu-[a]
#tr.en: with Gudea in offering and prayer,
4. mu-da-an-szu4-szu4-ge-esz2
#tr.en: they stood with him.
5. sipa zi gu3-de2-a hul2-la-gin7
#tr.en: (For) the righteous shepherd Gudea, as something joyful,
6. im-ma-na-ni-ib2-gar
#tr.en: it was placed there.
7. u4-ba ensi2-ke4 kalam-ma-na zi-ga ba-ni-gar
#tr.en: On that day, the governor arranged a levee in his land,
8. ma-da gu2-sag szar2-szar2-ra-na
#tr.en: in the totality of all of his lands.
9. gu2-edin-na {d}nin-gir2-su-ka-ka
#tr.en: In the Gu'edina of Ningirsu
10. zi-ga ba-ni-gar
#tr.en: he placed a levee.
11. iri du3-a a2-dam gar-ra-na
#tr.en: In the established city, in her settlements,
12. gu2-gesz-bar-ra {d}nansze-ka
#tr.en: in the Gugešbara of Nanše,
13. zi-ga ba-ni-gar
#tr.en: he placed a levee.
14. gu4 husz zi-ga gaba gi4 nu-tuku
#tr.en: ‘The terrible, raised ox, having no rival,’
15. {gesz}erin babbar2-ra lugal-bi-ir dab6-ba
#tr.en: ‘the white cedar, seized for its king,’
16. im-ru-a {d}nin-gir2-su-ka-ka
#tr.en: in the ‘tribe’ of Ningirsu,
17. zi-ga mu-na-gal2
#tr.en: he made a levee for him.
18. szu-nir mah-bi lugal-kur-dub2 sag-bi-a mu-gub
#tr.en: Its mighty emblem, ‘the king crushes the foriegn lands’, standing at the head.
19. pesz10-gal2 gaba-gal2 a-ta e3-a
#tr.en: ‘Where there is a bank, where there is a turtle-back-island, going out from the water,’
20. i7 mah a diri he2-gal2-bi bara2-bara2
#tr.en: ‘the mighty river, its bountiful excess waters expands,’
21. im-ru-a {d}nansze-ka
#tr.en: in the ‘tribe’ of Nanše,
22. zi-ga mu-na-gal2
#tr.en: he made a levee for him.
23. u5 ku3 szu-nir {d}nansze-kam sag-bi-a mu-gen
#tr.en: The shiny U (swan?), it is the emblem of Nanše, went at its head.
24. gu masz-ansze edin-na la2-a
#tr.en: ‘A trap for catching wild donkeys, spread out on the plain,’
25. ni-is-ku bir3 mu tuku bir3 {d}utu ki ag2
#tr.en: ‘the famous first-class team, the beloved team of Utu,’
26. im-ru-a {d}inanna-ka zi-ga mu-na-gal2
#tr.en: in the ‘tribe’ of Inanna, he made a levee for him.
27. ASZ-ME szu-nir {d}inanna-kam sag-bi-a mu-gen
#tr.en: The sun-disk, it is the emblem of Inanna, went at its head.
28. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-de3
#tr.en: About the construction of the house of Ningirsu,
@column 15
1. [...]
#tr.en:
2. [...]
#tr.en:
3. [...]
#tr.en:
4. [...] gir2 [...]
#tr.en:
5. szu-ni [...] x [...] gar
#tr.en:
6. elam elam-ta mu-na-gen
#tr.en: Elam came to him from Elam.
7. szuszin{ki} szuszin-ta mu-na-gen
#tr.en: Susa came to him from Susa.
8. ma2-gan me-luh-ha kur-bi-ta gu2 gesz mu-na-ab-gal2
#tr.en: Magan and Meluhha, from their land, submitted to him.
9. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-de3
#tr.en: For the construction of Nigirsu’s house,
10. gu3-de2-a iri-ni gir2-su{ki}-sze3 gu2 mu-na-si-si
#tr.en: they assembled for Gudea in his city Girsu.
11. {d}nin-za3-ga-da a2 mu-da-ag2
#tr.en: He gave instructions to Ninzaga:
12. uruda{da}-ni sze mah re6-a-gin7
#tr.en: “Its copper, like bringing much grain,
13. gu3-de2-a lu2 e2 du3-a-ra
#tr.en: to Gudea, man, builder of the house,
14. mu-na-ab-us2-e
#tr.en: he shall approach it to him.”
15. {d}nin-sikil-a-da a2 mu-da-ag2
#tr.en: He gave instructions to Ninsikila:
16. {gesz}ha-lu-ub2 gal-gal {gesz}esi gesz-ab-ba-bi
#tr.en: “large oaks, ebony, mangrove-wood,
17. ensi2 e2-ninnu du3-ra
#tr.en: to the governor, builder of the Eninnu,
18. mu-na-ab-us2-e
#tr.en: he shall approach it to him.”
19. kur {gesz}erin-na lu2 nu-ku4-ku4-da
#tr.en: To the land of cedar, where no man enters,
20. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
#tr.en: for Gudea, the Lord Ningirsu
21. gir2 mu-na-ni-gar
#tr.en: made way for him.
22. {gesz}erin-bi tun3 gal-e im-mi-ku5
#tr.en: He cut down its cedars with the great axe.
23. szar2-ur3 a2 zi-da lagasz{ki}-a
#tr.en: Into the ‘multitude-eraser’, the right arm of Lagaš,
24. tukul a-ma-ru lugal-la-na-sze3
#tr.en: the weapon, ‘flood of his king’,
25. tun3 im-ma-bar
#tr.en: he split it with the axe.
26. musz mah-am3 a-e im-diri-ga-am3
#tr.en: It is a mighty snake floating on the water.
27. hur-sag {gesz}erin-<na-ta> ad {gesz}erin-na
#tr.en: From the cedar mountains, cedar beams,
28. hur-sag {gesz}szu-ur2-me-ta
#tr.en: from the cypress mountain,
29. ad {gesz}szu-ur2-me
#tr.en: cypress beams,
30. hur-sag {gesz}za-ba-lum-ma-ta
#tr.en: from the ‘zabalum’ mountain,
31. ad {gesz}za-ba-lum
#tr.en: ‘zabalum’ beams,
32. {gesz}u3-<suh5> gal-gal {gesz}tu-lu-bu-um
#tr.en: very large ‘usuh’ trees, ‘tubulum’ trees,
33. {gesz}e-ra-num2
#tr.en: ‘eranum’ trees,
34. ad gal-gal-bi diri-diri-ga-bi
#tr.en: their large beams, in their floating,
35. kar mah ka2-sur-ra-ke4
#tr.en: by the mighty port of Kasura,
@column 16
1. [gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ra]
#tr.en: Gudea for the Lord Ningirsu
2. [im-ma-na-us2]
#tr.en: moored them for him.
3. [kur na lu2 nu-ku4-ku4-da]
#tr.en: To the land of stone, where no man enters,
4. [gu3-de2-a] en {d}nin-gir2-su-[ke4]
#tr.en: Gudea for the Lord Ningirsu
5. gir2 mu-[na-ni-gar]
#tr.en: made way for him.
6. na gal-gal-bi lagab-ba mi-ni-de6
#tr.en: Its large stones, in blocks, he brought,
7. ma2 ha-u3-na ma2 na-lu-a
#tr.en: In a ‘ha'una’ boat, in a ‘nalu'a’ boat,
8. esir2 a-ba-al esir2 IGI-esir2 im babbar2-ra
#tr.en: excavated(?) bitumen, ‘igiesir’ bitumen, gypsum,
9. hur-sag ma2-ad-ga-ta
#tr.en: from the mountain of Madga,
10. nig2-ga ma2 sze GAN2 de6-a-gin7
#tr.en: goods, like ships bringing of the barley of the field,
11. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ra
#tr.en: Gudea to Lord Ningirsu
12. im-ma-na-us2
#tr.en: moored it for him.
13. ensi2 e2-ninnu du3-ra
#tr.en: For the governor, builder of the Eninnu,
14. nig2 gal-gal-e szu mu-na-ab-il2
#tr.en: he raised the hand for big things.
15. hur-sag uruda-ke4 ki-masz-ta
#tr.en: From Kimaš, the mountain of copper,
16. ni2-bi mu-na-ab-pa3
#tr.en: (that) revealed itself to him,
17. uruda-bi gi-diri-ba mu-ni-ba-al
#tr.en: the copper he excavated there in its excess basket(?)
18. lu2 e2 lugal-na du3-dam
#tr.en: For the man, building his kings house,
19. ensi2-ra ku3-sig17 kur-bi-ta
#tr.en: for the governor, gold from its mountain,
20. sahar-ba mu-na-tum3
#tr.en: in its dust was brought to him.
21. gu3-de2-a ku3 NE-a kur-bi-ta mu-na-ta-e11-de3
#tr.en: Purified silver is being brought down for Gudea from its mountain.
22. gug gi-rin-e me-luh-ha-ta
#tr.en: Carneol, like flowers, from Meluhha,
23. szu mu-na-pesz-e
#tr.en: it is being made plentiful for him.
24. kur nu11-ta nu11 mu-na-ta-e11-de3
#tr.en: From the alabaster land, alabaster is brought down to him.
25. sipa-de3 e2 ku3-ga mu-du3-e
#tr.en: The shepherd, building the house in silver,
26. ku3-dim2 im-da-tusz
#tr.en: sitting with the silversmith.
27. e2-ninnu za mu-du3-e zadim im-da-tusz
#tr.en: He will build Eninnu with precious stones, sitting with the stonecutter,
28. uruda nagga-a mu-du3-e
#tr.en: He will build in copper and antimony?
29. sanga-simug {d}nin-tu kalam-ma-ke4
#tr.en: The priest-smith(?), Nintukalamma
30. igi-ni-sze3 si im-sa2
#tr.en: will straighten in front of him.
31. na4-szu-min-e u4-da-am3 sig4 mu-na-ab-gi4
#tr.en: The ‘double-hand’ stone, the storm, shrieked for to him.
32. {na4}esi na4 szu-ke4
#tr.en: Diorite the ‘hand’ stone,
@column 17
1. [...] min [...] pesz
#tr.en: ...
2. [gisz-kin]-ti [...] nam [...] sze mah re6-a-gin7
#tr.en: ...
3. [...] mu-[na-ni]-gar
#tr.en: ...
4. [...]
#tr.en: ...
5. u4-[u4] mu-[na-gid2]
#tr.en: He made the days long for him,
6. gex(DUGUD)-gex(DUGUD) mu-na-gid2
#tr.en: he made the nights long for him.
7. nam e2 du3-da lugal-la-na-sze3
#tr.en: Concerning the building of his king’s house,
8. u3 ge6-an-na nu-um-ku4-ku4
#tr.en: he does not allow sleep to enter during midnight,
9. u3 an-ba-ra sag nu-mi-ib2-du3-e
#tr.en: he does not set his head to sleep during midday.
10. igi zi bar-ra {d}nansze-kam
#tr.en: It is him, looked righteously at by Nanše,
11. {d}en-lil2-la2 lu2 sza3-ga-na-kam
#tr.en: It is him, the man who is in Enlil’s ‘heart’,
12. ensi2 [sza3]-ge [pa3-da] {d}nin-gir2-su-ka-kam
#tr.en: It is him, the governor chosen in the ‘heart’ by Enlil,
13. gu3-de2-a unu6 mah-a du2-da
#tr.en: It is him, Gudea, born in the lofty cella
14. {d}ga2-tum3-du10-ga-kam
#tr.en: by Gatumdu.
15. {d}nisaba-ke4 e2 gesztu2-ke4
#tr.en: Nisaba, the house of wisdom,
16. gal2 mu-na-tak4
#tr.en: she opened for him.
17. e2-a {d}en-ki-ke4 gesz-hur-bi si mu-na-sa2
#tr.en: Enki made the plan of the house right for him.
18. e2 me-lam2-bi an-ne2 us2-sa
#tr.en: (To) the house, its radiance reaches heaven,
19. me-bi an ki-da gu2 la2-a
#tr.en: its ‘me’ embraces heaven and earth,
20. lugal-bi en igi husz il2-il2
#tr.en: its king, the lord carrying a terrible gaze,
21. ur-sag {d}nin-gir2-su me3 gal zu-bi
#tr.en: its expert in war, the hero Ningirsu,
22. e2-ninnu anzu2{muszen} babbar2-sze3
#tr.en: to Eninnu, the white Anzu,
23. gu3-de2-a sig-ta ba-szi-gen
#tr.en: Gudea, from below walked to it,
24. nim-sze3 u5 izi-ka
#tr.en: to high, on the platform of fire,
25. nim-ta ba-szi-gen sig-sze3 u5 izi-ka
#tr.en: from high he walked to it, to below, on the platform of fire,
26. GAN2 zi-dam esz2 i3-gar-gar
#tr.en: the field was right, he measured it,
27. a2-ba gesz bi2-gar ni2-te-ni mu-zu
#tr.en: he placed sticks on its border, he knew himself.
28. hul2-la-gin7 im-ma-na-ni-ib2-gar
#tr.en: Like something joyful established for him,
29. u3-te-am3 e2 libir-ra-asz2 ra2-zu-a ba-gen
#tr.en: It is morning, he went in prayer to the old house.
@column 18
1. gu3-de2-a bara2-gir2-nun-na-ta
#tr.en: Gudea, at Baragirnunata
2. sza3 mu-na-hun-ge26-e
#tr.en: calmed his ‘heart’.
3. u4 im-zal a mu-tu17
#tr.en: The day passed, he bathed.
4. me-te-ni mu-gi
#tr.en: He fixated himself.
5. {d#}utu he2-gal2# mu-na-ta-e3
#tr.en: Utu went up for him in abundance.
6. gu3#-de2-a [2(asz@c)]-kam-asz2 iri ku3-[sze3] im-ma-[ta]-e3#
#tr.en: For the second time Gudea went out of the shiny city,
7. gu4 du7# masz2 du7-re6 gesz bi2-tag
#tr.en: he sacrificed perfect oxen and perfect goats,
8. e2-e im-ma-gen
#tr.en: he went to the house,
9. giri17 szu im-ma-gal2
#tr.en: he prayed there.
10. dusu ku3 {gesz}u3-szub zi nam tar-ra
#tr.en: The shiny basket, the righteous mold of deciding destinies,
11. e2-[ninnu-sze3] mu-[il2]
#tr.en: he raised to Eninnu.
12. [al-e sa] mu-la2 sag il2 mu-gen
#tr.en: He tied a sinew to the hoe, he went with raised head.
13. {d}lugal-kur-dub2 igi-sze3 mu-na-gen
#tr.en: Lugalkurdub went in front of him,
14. {d}ig-alim-ke4 gir2 mu-na-ga2-ga2
#tr.en: Igalim places the road for him,
15. {d}nin-gisz-zi-da dingir-ra-ni
#tr.en: (and) Ningišzida, his god,
16. szu mu-da-gal2-gal2
#tr.en: leads him by the hand.
17. pisan u3-szub-ka a-sa-ga i3-ak
#tr.en: He did ‘asaga’ in the mold.
18. ensi2-ra a-dab6 si-im a2-la2 mu-na-du12-am3
#tr.en: The ‘adab’, ‘sim’, and ‘ala’ were played for the governor.
19. zu2 al sig4-bi sag im-mi-du8
#tr.en: He flattened the top of the brick with the tooth of the hoe.
20. lal3 i3-nun i3-he-nun-na al im-ma-ni-tag
#tr.en: He greased it with honey, butter oil, and ‘ihenuna’.
21. szembulug |SZIMxPI| gesz hi-a
#tr.en: Incense and resin from various trees
22. uh-sze3 im-mi-ak
#tr.en: he made into a paste.
23. dusu ku3 mu-il2 u3-szub-e im-ma-gub
#tr.en: He raised the shiny basket, he stood by the mold.
24. gu3-de2-a im u3-szub-ba ni-gar
#tr.en: Gudea placed clay in the mold.
25. nig2-du7 pa bi2-e3
#tr.en: The cultic order emerged.
26. e2-a sig4-bi pa e3 mu-ni-ga2-ga2
#tr.en: The emergence of the brick of the house was placed.
27. kur-kur-re i3 mu-da-su3-e
#tr.en: Foreigners sprinkle oil with him,
28. erin mu-da-su3-e
#tr.en: sprinkle cedar (oil) with him.
@column 19
1. iri-ni ki lagasz{ki}-e se11-li2-a
#tr.en: His city, area-Lagaš, in happiness(?)
2. u4 mu-di3-ni-ib2-zal-e
#tr.en: passes the day with him.
3. u3-szub mu-dub2 sig4 had2-de3 ba-szub
#tr.en: He shook the mold, he threw the brick to dry.
4. zu2 al im aga3-ri2-na-ba-sze3
#tr.en: On its firing(?)
5. igi zi ba-szi-bar
#tr.en: he looked righteously.
6. |SZIMxPI| ha-szu-ur2 szembulug-a
#tr.en: incense, apples, and resin
7. sag im-<ma>-ni-du8
#tr.en: he smeared on its top.
8. sig4 u3-szub-ba mu-ni-gar-ra-ni
#tr.en: (About) his brick placed in the mold,
9. {d}utu im-da-hul2
#tr.en: Utu was pleased with it.
10. aga3-ri2 i7 mah-gin7 zi-ga-na
#tr.en: (About) his ‘agari’ which rises like a mighty river,
11. lugal {d}en-ki-<ke4> nam mu-[na]-tar
#tr.en: King Enki decided its destiny for him.
12. [sig4] mu-gar u3-[szub] e2-a i3-ku4
#tr.en: He placed the brick, he brought the mold into the house,
13. pisan u3-szub-ba-ta sig4 ba-ta-il2
#tr.en: he lifted the brick from the mold,
14. men ku3 an-ne2 il2-la
#tr.en: it is a shiny throne raised to heaven.
15. sig4 mu-il2 ug3-ga2-na mu-re6
#tr.en: He raised the brick, he brought it to his people,
16. bir3 ku3 {d}utu sag bala-e-dam
#tr.en: it is the shiny team of Utu shaking its head.
17. sig4-e e2-sze3 sag il2-la-bi
#tr.en: The brick raising its head to the house,
18. ab2 {d}nanna tur3-ba rin2-rin2-dam
#tr.en: it is the cow of Nanna, whose pen is shining,
19. sig4 mu-gar e2-a mu-DU-DU
#tr.en: He placed the brick, he walks in the house.
20. e2-a gesz-hur-bi im-ga2-ga2
#tr.en: She is establishing the plan of the house,
21. {d}nisaba sza3 szid zu-am3
#tr.en: it is Nisaba whose ‘heart’ knows counting.
22. lu2-tur gibil-bi e2 du3-gin7
#tr.en: Like a young man building a new house,
23. igi-ni u3 du10-ga nu-szi-ku4-ku4
#tr.en: he does not allow sweet sleep to enter his eyes.
24. ab2 amar-bi-sze3 igi gal2-la-gin7
#tr.en: Like a cow whose eye are on its calf,
25. e2-sze3 TE-TE-ma im-szi-gen
#tr.en: he walked to the house in great concern.
26. lu2 ninda tur ka-a gub-ba-gin7
#tr.en: Like a man with (only) little food in the mouth,
27. re7-e nu-szi-kusz2-u3
#tr.en: he is not resting in his walking.
28. sza3 lugal-na u4-dam mu-e3
#tr.en: (That) his king’s ‘heart’ is the light (of the vision) dawned (on him).
@column 20
1. gu3-de2-a-ar inim {d}nin-gir2-su-ka uri3-am3 mu-du3
#tr.en: For Gudea, the word of Ningirsu is the sign he was building (under),
2. sza3 gu3 di e2 du3-da-ka-na
#tr.en: in his ‘heart’ yearning for the building of the house,
3. inim-gar sa6-ga-a lu2 <im>-ma-a-gar
#tr.en: a man gave me a good omen.
4. hul2-la-gin7 im-ma-na-ni-ib2-gar
#tr.en: It was placed like something joyful for him,
5. masz-a szu i3-gid2 masz-a-ni i3-sa6
#tr.en: he stretched his hand in the goat, his goat was good.
6. a-mir-e sze ba-se3 igi-bi si ib2-sa2
#tr.en: He gave grain to the wave, its appearance was straight.
7. gu3-de2-a sag-sze3 nu2
#tr.en: Gudea lying by the top,
8. mu-nu2 inim mu-na-ta-e3
#tr.en: he slept, the word dawned on him.
9. e2 lugal-na-ka du3-bi
#tr.en: To build his king’s house,
10. e2-ninnu an ki-ta bad-bi
#tr.en: the separation of Eninnu from heaven and earth,
11. igi#-a mu-na-a-gal2
#tr.en: was brought to his attention.
12. hul2-la-gin7 im-[ma-na]-ni#-ib2#-gar#
#tr.en: It was placed like something joyful for him.
13. gu mu-ba-ra me szu im-du7-du7
#tr.en: He threw the flax, he perfected the me.
14. uz-ga ku3-ge esz3 mu-ga2-ga2
#tr.en: The shiny‘ uzga’ sustains the shrine.
15. e2-a {d}en-ki-ke4 temen mu-si-ge
#tr.en: Enki places the foundation of the house,
16. {d}nansze dumu eridu{ki}-ke4 esz-bar kin-ge26 mi2 ba-ni-du11
#tr.en: Nanše, the daughter of Eridu cared for the omen taking.
17. ama lagasz{ki} ku3 {d}ga2-tum3-du10-ke4
#tr.en: The mother of Lagaš, Shiny-Gatumdu,
18. sig4-bi kur-ku4-a mu-ni-tu
#tr.en: bore its bricks in flows.
19. {d}ba-ba6 nin dumu-sag an-na-ke4
#tr.en: Baba, the lady, firstborn of An,
20. i3 szim erin-na ba-ni-su3
#tr.en: was sprinkling oil and cedar oil there.
21. e2-e en ba-gub la-gal ba-gub
#tr.en: The En and Lagar stood in the house,
22. me-e szu si im-ma-sa2
#tr.en: they performed the me.
23. {d}a-nun-na u3 di-de3 im-ma-szu4-szu4-ge-esz2
#tr.en: The Annunaki stood there admiring.
24. gu3-de2-a lu2 e2 du3-a-ke4
#tr.en: Gudea, builder of the house,
25. e2-a dusu-bi men ku3 sag-ga2 mu-ni-gal2
#tr.en: he placed the basket of the house, a shiny crown, on the head,
26. usz mu-gar a2-gar ki im-mi-tag
#tr.en: he placed the foundation, the wall touched the ground,
27. sa2 mu-se3 sig4-ga gu bi2-dub2
#tr.en: he gave a blessing, he stroked the brick with flax.
@column 21
1. e2-a silim 2(asz@c)-nam nam-mi-se3
#tr.en: For the second (time) did he not give a blessing in the house?
2. gu kurun3-ba sag gal2-la-am3
#tr.en: It is flax in bloom placed on the top.
3. e2-a silim 3(asz@c)-am3 nam-mi-se3
#tr.en: For the third (time) did he not give a blessing in the house?
4. anzu2{muszen} amar-a a2 pag-am3
#tr.en: It is Anzu spreading its wings over the calfs.
5. e2-a silim 4(asz@c) nam-mi-se3
#tr.en: For the fourth (time) did he not give a blessing in the house?
6. pirig-tur pirig husz-a gu2-da la2-am3
#tr.en: It is a young lion embracing a terrible lion.
7. e2-a sa2 5(asz@c)-am3 nam-mi-se3
#tr.en: For the fifth (time) did he not give a blessing in the house?
8. an se-<ga> su2-lim il2-la-am3
#tr.en: It is the green sky, lifting terrifying radiance.
9. e2-a sa2 6(asz@c)-am3 nam-mi-se3
#tr.en: For the sixths (time) did he not give a blessing in the house?
10. u4 sa2 du11-ga hi-li gur3-am3
#tr.en: It is the dawn dressed in joy.
11. e2-a sa2 7(asz@c) nam-mi-se3
#tr.en: For the seventh (time) did he not give a blessing in the house?
12. e2-ninnu i3-ti u4 zal-la kalam si-am3
#tr.en: It is Eninnu—Moon passing (through)—filling the land.
13. gesz ka2-na im-ga2-ga2-ne
#tr.en: They place the wood of the door.
14. an se3-ga men il2-la-am3
#tr.en: It is the green sky lifting the crown.
15. gesz ka2-na-ta ba-ta-KU
#tr.en: From the wood of the door ....
16. e2-mah an-da gu2 la2-am3
#tr.en: It is the lofty house embracing the heaven.
17. e2 mu-du3 gesz-e im-ma-ru
#tr.en: He build the house, he planted the tree.
18. bugin {d}nanna sag kesz2 {d}en-ki-kam
#tr.en: It is the trough of Nanna, the ... of Enki.
# (cf:xix:18)
19. e2 hur-sag-gin7 im-mu2-mu2-ne
#tr.en: They make the house grow like a mountain.
20. murux(DUGUD)-gin7 an-sza3-ge im-mi-i3-ib2-diri-diri-ne
#tr.en: They make it float in the middle of the heaven like a cloud.
21. gu4-gin7 si im-mi-ib2-il2-il2-ne
#tr.en: They make it raise its hors like an ox.
22. gesz-GAN2-abzu-gin7 kur-kur-ra sag ba-ni-ib2-il2-ne
#tr.en: They raise the head in all the lands, like Gešgana’abzu.
23. e2-e hur-sag-gin7 an ki-a sag an-sze3 mi-ni-ib2-il2
#tr.en: The house raised the head to heaven like a mountain in heaven and earth.
24. erin duru5 ki u2 rib mu2-a-am3
#tr.en: It is the moist cedar growing ...
25. e2-ninnu sig4 ki-en-gi-ra2-ka hi-li mu-ni-ib2-du8-du8
#tr.en: Eninnu, brickwork of Kiengir, carries joy,
26. e2-a gesz im-ga2-ga2-ne
#tr.en: they place the wood in the house,
27. uszum abzu tesz2-ba e3-de3-dam
#tr.en: it is the dragon of Abzu rising in its terror.
28. KA an-na im-mi-ib2-u3-u3-dam
#tr.en: ...
@column 22
1. musz-mah hur-sag-ga2 nam ak-am3
#tr.en: it is a dragon hissing in the mountain.
2. e2 gi gur5-bi musz kur-ra tesz2-ba nu2-am3
#tr.en: The cut down reed of the house is snakes coiled up in the mountain.
3. sa-du2-bi# erin duru5 ha-szu#-ur2-ra szu he2-tag-ga-am3
#tr.en: The mountain is moist cedar decorated with apples.
4. aga3 erin igi u6 di-bi-a erin babbar2 im-ga2-ga2-ne
#tr.en: They placed white cedar to be admired in the ‘cedar hall’.
5. szim zi i3-he-nun-ka mi2 ba-ni-ib2-e-ne
#tr.en: They cared for it with good resin and butter oil.
6. e2 im-du8-a-bi he-nun abzu szu tag-ga-am3
#tr.en: The E-imdua was decorated with the fertility of Abzu.
7. A-NIG2-KA-bi im-szi-ib2-suru5-ne
#tr.en: they made the drains hang down.
8. esz3 e2-ninnu szu |E2xBAD|? an-na-ka gar-gar-a-am3
#tr.en: Shrine-Eninnu it is placed in the hand of the x of heaven.
9. ensi2-ke4 e2 mu-du3 mu-mu2
#tr.en: The governor built the house, he made it grow,
10. kur gal-gin7 mu-mu2
#tr.en: he made it grow like a large mountain,
11. temen abzu-bi dim gal-gal ki-a mi-ni-si-si
#tr.en: he placed the very large mast, the foundation, its Abzu, in the ground.
12. {d}en-ki-da e2-an-gur4-ra-ka
#tr.en: With Enki, in E'angurraka,
13. sza3 mu-di3-ni-ib2-kusz2-u3
#tr.en: he counseled with him there.
14. temen an-na ur-sag-am3 e2-e im-mi-dab6
#tr.en: The foundation, ‘a hero in heaven’, he seized in the house;
15. ki-a-nag dingir-re-<ne>-ka a im-na8-na8-a
#tr.en: it drinks water at the drinking place of the gods.
16. e2-ninnu dim gal mu-gi
#tr.en: He made Eninnu firm as a mast.
17. abgal2-bi mu-du3
#tr.en: He built its Abgal.
18. iri-na {gesz}asal2 du10-bi mu-du3
#tr.en: He planted sweet Asal trees in his city,
19. gissu-bi mu-la2
#tr.en: he stretched out their shadow.
20. {gesz}szar2-ur3-bi uri3 gal-gin7 lagasz{ki}-da im-da-si
#tr.en: He placed the ‘multitude-eraser’, like a great sign, with Lagaš
# (cf:xx:1)
21. szu-ga-lam ki husz-ba im-mi-i3-gar
#tr.en: He placed it in Šugalam, its terrible place,
22. su-zi bi2-du8-du8 bara2-gir2-nun-na ki di-ku5-ba
#tr.en: Having goosebumps in Baragirnunna, the place of rendering justice.
23. u2-a lagasz{ki} gu4 gal-gin7 a2 ba-il2-il2
#tr.en: The provider for Lagaš raises the arm like a great ox.
24. na gal-gal lagab-ba mi-ni-re6-a-<na>
#tr.en: His large stones brought in their blocks,
@column 23
1. mu dili-a mu-re6 mu dili-a mu-ak
#tr.en: he brought them in a single year, he worked them in a single year,
2. u4 2(asz@c) u4 3(asz@c) nu-ma-da-ab-zal
#tr.en: he did not let two, three days pass for them,
3. a2 u4-da 1(asz@c)-ta mu-du3
#tr.en: one each day’s work he erected,
4. u4 7(asz@c)-kam-ma-ka e2-e im-mi-dab6
#tr.en: on the seventh day he seized them in the house.
5. na da-bi kun-sze3 mu-nu2
#tr.en: A stone on its side he laid down as a basin,
6. szim#-sze3 mu-dim2-dim2
#tr.en: he formed it with incense,
7. e2-a mi-ni-szu4-szu4
#tr.en: he placed them in the house.
8. na kisal mah-a <im>-mi-ru2-a-na
#tr.en: His stone erected in the mighty courtyard,
9. na-ru2-a lugal kisal si
#tr.en: ‘the stela, king filling the courtyard,
10. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
#tr.en: Lord Ningirsu made Gudea
11. gir2-nun-ta mu-zu
#tr.en: known from Girnun,’
12. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
#tr.en: as name of that stone he named.
13. na ka2-sur-ra bi2-ru2-a-<na>
#tr.en: His stone erected in Kasurra,
14. lugal a-ma-ru {d}en-lil2-la2
#tr.en: ‘the king, flood of Enlil,
15. gaba-szu-gar nu-tuku
#tr.en: no-haver of opponent,
16. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
#tr.en: Lord Ningirsu, on Gudea
17. igi zi mu-szi-bar
#tr.en: looked righteously,’
18. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
#tr.en: as name of that stone he named.
19. na igi u4 e3-a-<ka> bi2-ru2-a-<na>
#tr.en: His stone erected in front of the rising sun,
20. lugal u4 gu3 di {d}en-lil2-la2
#tr.en: ‘the King, roaring storm of Enlil,
21. en gaba-ri nu-tuku
#tr.en: lord no-haver of rival,
22. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
#tr.en: Lord Ningirsu, Gudea,
23. sza3 ku3-ge bi2-pa3
#tr.en: in his shiny ‘heart’ called him,’
24. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
#tr.en: as name of that stone he named.
25. na igi szu-ga-lam-ma-ka bi2-du3-a-<na>
#tr.en: His stone erected in front of Šugalam,
26. lugal mu-ni-sze3 kur KU-KU-e
#tr.en: ‘by the name of his king the mountain tremble,
27. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
#tr.en: Lord Ningirsu, Gudea,
28. gu-za-ni mu-ge
#tr.en: his throne he made firm,’
29. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
#tr.en: as name of that stone he named.
30. na igi e2-urua-ga-ka bi2-du3-a-<na>
#tr.en: His stone erected in front of E'uruagaka:
@column 24
1. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
#tr.en: ‘lord Ningirsu, for Gudea,
2. nam du10 mu-ni-tar
#tr.en: decided a sweet destiny,’
3. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
#tr.en: as name of that stone he named.
4. na a-ga {d}ba-ba6-ka bi2-ru2-a-<na>
#tr.en: His stone erected in Baba’s back-room,
5. e2-ninnu igi an-na-ke4 zu
#tr.en: ‘Eninnu, knowing the face of An,
6. {d}ba-ba6 zi-sza3-gal2 gu3-de2-a
#tr.en: Baba, life of Gudea,’
7. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
#tr.en: as name of that stone he named.
8. e2 lugal-na zi-de3-esz2 mu-du3
#tr.en: He build the house of his king with righteousness.
9. sipa zi gu3-de2-a an ki im-da-mu2
#tr.en: The righteous shepherd Gudea made it grow together with heaven and earth.
10. u4-sakar gibil-gin7 men bi2-il2
#tr.en: Raising the crown like the new moon,
11. mu-bi kur-sza3-sze3
#tr.en: its name until the middle of the mountain
12. pa bi2-e3
#tr.en: he made emerge.
13. gu3-de2-a e2 {d}nin-gir2-su-ka
#tr.en: Gudea made Ningirsu’s house
14. {d}utu-gin7 dugud-ta ba-ta-e3
#tr.en: go out from the cloud like Utu,
15. hur-sag za-gin3-na-gin7 mu-mu2
#tr.en: made it grow like a mountain of Lapis,
16. hur-sag nu11 babbar2-ra-gin7
#tr.en: like a white alabaster mountain,
17. u6 di-de3 ba-gub
#tr.en: made it stand to be admired.
18. dub-la2-bi am-gin7 mu-szu4-szu4
#tr.en: Its ‘dubla’ stood (there) like an aurochs,
19. uszum-bi ur-mah-gin7 szu-ba bi2-nu2-nu2
#tr.en: its dragons lay (there) like lions on their paws.
20. gi-gun4-bi ab-zu-gin7 ki sikil-e bi2-mu2
#tr.en: Its Gigun grows in a pure place like the Abzu,
21. uri3-bi dara3 ku3 abzu-gin7
#tr.en: Its sign like the shiny ibex of Abzu,
22. si ba-mul-mul
#tr.en: he made shine the horns,
23. u4-sakar gibil an-na gub-ba-gin7
#tr.en: like the new moon standing in heaven,
24. gu3-de2-a e2 {d}nin-gir2-su-ka
#tr.en: Gudea made the house of Ningirsu
25. u6 di-de3 ba-gub
#tr.en: stand to be admired.
26. e2-a dub-la2-bi szu4-szu4-ga-bi
#tr.en: The ‘dubla’ that stand in the house,
27. la-ha-ma abzu-da szu4-ga-am3
#tr.en: that stand with Abzu Lahama,
@column 25
1. e2 gesz gar-ra-bi a-ge6 ambar mah musz-a sig-ga-am3
#tr.en: The house of standing wood is a wave (in) the mighty marsh into which snakes have dived.
2. e2 ka gid2-da-bi
#tr.en: Its stretched out mouth,
3. an-bar-bar-ra ni2 gal2-la-am3
#tr.en: it is the terror of the x-heaven.
4. e2 e2-dul4-la-bi nu11 an-sza3-ge diri-ga-am3
#tr.en: The ‘covered house’ of the house is a light floating in the middle of the heavens.
5. ka2 ki-lugal-ku4-bi-ta
#tr.en: (Going out) from the gate, ‘entrance of the king’,
6. hu-ri2-in am-sze3 igi il2-il2-dam
#tr.en: it is an eagle gazing at an aurochs.
7. {gesz}ti ka2-e us2-sa-bi
#tr.en: The arrow leaning against the gate,
8. nir-an-na an-ne2 us2-sa-am3
#tr.en: it is the rainbow leaning against heaven.
9. gesz-ka2 an-na-bi e2-ninnu u4 du11-ba gu3 di tesz2-ba gub-ba-am3
#tr.en: Its upper lintel, it is Eninnu coiled up, the roaring storm.
10. ugur2-igi-bi ni2 il2-il2-a-bi
#tr.en: Its frightening eyebrows,
11. igi u6 di dingir-re-ne-kam
#tr.en: it is the admiring face of the gods.
12. e2-a a-mir babbar2 mu-ru-gu2-ni
#tr.en: The house, his white flood returning,
13. hur-sag za-gin3-na an ki-a ki he2-us2-sa-am3
#tr.en: it is a lapis mountain firmly moored in heaven and earth.
14. kin-sig17 unu6 gal mu-ga2-ga2-ne
#tr.en: They prepare the meal in the great sanctuary,
15. bur ku3-sig17 lal3 gesztin de2-a
#tr.en: it is gold bowls filled with honney and wine,
16. an-ne2 szu4-ga-am3
#tr.en: standing under the heaven.
17. e2-nu2-da mu-du3-ne
#tr.en: The built the bed-room,
18. kur szar2-da mes ku3 abzu-a
#tr.en: it is the shiny ‘mes’ tree of Abzu (competing) with innumerable mountains,
19. kurun3 il2-la-am3
#tr.en: carrying fruit.
20. mu-du3 szu im-ta-gar-ra-ta
#tr.en: He built, and after he had finished it,
21. sza3 dingir-re-ne gu2-bi gi4-a-am3
#tr.en: it is the ‘heart’ of the gods, returned to its banks.
# (cf:i:5-9)
22. sipa zi gu3-de2-a gal mu-zu
#tr.en: The righteous shepherd Gudea has learned big (things),
23. gal i3-ga-tum2-mu
#tr.en: and he will perform big (things).
24. a-ga tukul la2 ka2 me3-ba
#tr.en: At the war-door of the inner room, where the weapon hang,
25. ur-sag szeg9-sag-6(disz) sag-ar-bi
#tr.en: Sagar, the hero, the six headed ram,
26. im-ma-ab-dab5-be2
#tr.en: he seizes there.
27. igi iri{ki}-sze3 ki ni2 il2-ba
#tr.en: At the frightening place facing the city,
28. ur-sag 7(asz@c)-am3 im-ma-ab-dab5-e
#tr.en: the seven heroes he seizes there.
@column 26
1. szu-ga-lam ka2 me-lam2-ba
#tr.en: At Šugalam, the gate of radiance,
2. uszum {gesz}geszimmar-bi im-ma-ab-dab5-be2
#tr.en: the dragon and the date palm he seizes there.
3. igi-u4-e3 ki nam tar-re-ba
#tr.en: At Igi'u'e, the place of deciding destinies,
4. szu-nir {d}utu sag alim-ma
#tr.en: the emblem of Utu, the head of a bison,
5. im-ma-da-si-ge
#tr.en: he places there.
6. ka2-sur-ra igi u6 di-ba
#tr.en: At Kasur, the cherished,
7. ur-mah ni2 dingir-re-ne-kam
#tr.en: a lion, the fear of the gods,
8. im-ma-ab-dab5-e
#tr.en: he seizes there.
9. tar-sir2-sir2 ki a2 ag2-ba
#tr.en: At Tarsirsir, the place of instructions,
10. ku-li an-na uruda-bi
#tr.en: (the metal) ‘friend of heaven’ and copper,
11. im-ma-ab-dab5-e
#tr.en: he seizes there.
12. a-ga {d}ba-ba6 ki sza3 kusz2-ba
#tr.en: At the inner room of Baba, place of council,
13. ma2-gi4-lum gu4 alim-bi-da
#tr.en: Magilum and Gualim (bison)
14. im-ma-ab-dab5-e
#tr.en: he seizes there.
15. ur-sag ug5-ga i3-me-sza-ke4-esz2
#tr.en: Because they are dead warriors,
16. ka-bi ki-a-nag-sze3 mu-gar
#tr.en: he placed their mouths at the libation place,
17. mu-bi mu-ru dingir-re-ne-ka
#tr.en: (and) their names, in the midst of the gods,
18. gu3-de2-a ensi2 lagasz{ki}-ke4
#tr.en: Gudea, governor of Lagaš,
19. pa e3 ba-ni-a
#tr.en: made them emerge.
20. ig {gesz}erin e2-a szu4-ga-bi
#tr.en: The cedar doors standing in the house,
21. {d}iszkur an-ta gu3 nun di-da-am3
#tr.en: it is Iškur roaring from heaven.
22. e2-ninnu sag-kul-bi idim
#tr.en: Eninnu, its lock, a bison(?),
23. {gesz}nu-kusz2-bi ur-mah
#tr.en: its pivots, a lion;
24. si-gar-bi-ta musz-sza3-tur3 musz-husz
#tr.en: from its bolt, Muššatur (and) Mušhuš
25. am-sze3 eme e3-de3
#tr.en: stretch out the tongue against an aurochs.
26. ga-du ig-e u5-us2-sa-bi
#tr.en: The lintels leaning on the door,
27. ug nemurx(|PIRIG.TUR|) tur-tur szu-ba du2-ru-na-am3
#tr.en: it is a young lioness, whose young ones rest on its paws.
28. e2-a gag gesz-ur3 ku3 mu-si-ge4-ne
#tr.en: They fastened the shiny roof nail in the house,
29. uszum lu2-sze3 szu ib2-gar-ra-am3
#tr.en: it is a dragon laying hand on a man.
30. ig-ba esz2 ku3 im-la2-ne
#tr.en: They stretched out the shiny (measuring) rope in the door,
@column 27
1. {d}nirah ku3 abzu dar-a-am3
#tr.en: it is the shiny water snake of Abzu, dividing (things).
2. e2 sa la2-a-bi kesz3{ki} aratta{ki} na ri-ga-am3
#tr.en: Keš and Aratta give instructions at the tying (together) of the house:
3. e2 sa du8-a-bi pirig husz-am3
#tr.en: the tying together, it is a terrible lion,
4. kalam-ma igi mi-ni-ib2-gal2
#tr.en: gazing at the land,
5. dili-du igi-bi nu-ma-dib-be2
#tr.en: the lonely wanderer cannot pass.
6. e2-ninnu ni2-bi kur-kur-ra
#tr.en: The fear of Eninnu, on all the lands,
7. tug2-gin7 im-dul4
#tr.en: like a garment, it covered.
8. e2 ku3 NE-a an-ne2 ki gar-ra
#tr.en: The house, founded by Anu with purified silver,
9. szembi2-zi-da szu tag du11-ga
#tr.en: decorated with good perfume,
10. sze-er-zi an-na-ka i3-ti-gin7 e3-a
#tr.en: rising in heavenly brilliance, like the moon.
11. e2 igi-bi kur gal ki us2-sa
#tr.en: The face of the house is a large mountain leaning on earth,
12. sza3-bi nam-szub szer3 ha-mun
#tr.en: its inside is a polyphonic song,
13. bar-bi an e2 mah he2-gal2-la zi-ga
#tr.en: its outside is a mighty house of abundance rising in heaven.
14. gu2-en bar-ra-bi
#tr.en: Its outer throne room,
15. ki di ku5 {d}a-nun-ke4-ne
#tr.en: the place of rendering the justice of Anunna,
16. a-lal3-bi-ta inim szud3-da
#tr.en: from its water throughs are words of prayer,
17. kur6-bi-da he2-gal2 dingir-re-ne-kam
#tr.en: with its food rations are the abundance of the gods.
18. uri3 e2-da si-si-ga-bi
#tr.en: The signs placed with the house,
19. anzu2{muszen} kur-MUSZ-a-da he2-bad-ra2-am3
#tr.en: it is Anzu spreading his wings in Kurmuš.
20. e2-ninnu im-bi im ha-mun
#tr.en: The clay of Eninnu, mixed clay,
21. i7 edin-ta e11-da
#tr.en: is a flood draining(?) from the plain.
22. lugal-bi en {d}nin-gir2-su-ke4
#tr.en: Its king, Lord Ningirsu,
23. sza3 ku3-ge bi2-pa3
#tr.en: chose it in his shiny ‘heart’,
24. szim zi-gin7 sag-ga2 mi-ni-ib2-de2
#tr.en: he poured it on top like good incense.
@column 28
1. gu3-de2-a sze-er-zi an-na-ka
#tr.en: Gudea, in the brilliance of heaven,
2. szu tag ba-ni-du11
#tr.en: decorated it.
3. e2 gu4-bi-ta
#tr.en: From the cow pen,
4. i3 ku4 ga ku4
#tr.en: oil deliveries, milk deliveries,
5. udun mah-bi-ta
#tr.en: From the mighty oven,
6. gug2 gal si gal
#tr.en: large cakes, large croissants(!?).
7. gir2-PA-na-bi
#tr.en: The Girpana,
8. gu4 gu7 udu gu7
#tr.en: feeding oxen, feeding sheep.
9. e2 ki kur6-bi us-ga ab-ga2-ga2
#tr.en: The provisions place, sustaining the usga.
10. ne-sag-bi
#tr.en: The wine-cellar(?)
11. kur gesztin bi-bi-ze2
#tr.en: (called) ‘mountain dripping with wine’.
12. e2-bappir3-bi-ta
#tr.en: From the brewery,
13. i7 idigna a u3-ba gal2-la-am3
#tr.en: (called) ‘Tigris is being water in its might’.
14. e2-nig2-ga-bi-a za ku3 nagga
#tr.en: In the treasury, precious stones, silver, tin.
15. e2 {gesz}gigir-ra-bi
#tr.en: The coach house,
16. kur ki-a gub-ba
#tr.en: (called) ‘mountain standing on the ground’.
17. a-ga balag-a-bi gu4 gu3 nun di
#tr.en: The inner room of haprs, (called) ‘ox roaring princely’.
18. kisal-bi szud3 ku3 si-im a2-la2
#tr.en: The courtyard, shiny prayers, ‘sim’ and ‘ala’ (sounds).
19. kun na4 e2-a nu2-a-bi
#tr.en: The stone basin sleeping in the house,
20. hur-sag ul nun-ne2-esz2 nu2-am3
#tr.en: it is a mountain sleeping in full flowering.
21. kun nagga ganun-sze3 da-a-bi
#tr.en: The tin basin, siding with the storeroom,
22. nu11 kur-sze3 igi su3 il2-dam
#tr.en: it is the light lifting the distant gaze to the mountain.
23. {gesz}kiri6-MI-edin e2-sze3 si-ga-bi
#tr.en: The garden of the black plain placed with the house,
24. kur gesztin bi-bi-ze2 ki IM-NE-e mu2-am3
#tr.en: it is the frightening place grown together with ‘mountain driping with wine’.
@column 29
1. na 7(asz@c) e2-e dab6-ba-bi
#tr.en: The seven stones seized by the house,
2. nig2 lugal-bi-da sza3 kusz2-kusz2-dam
#tr.en: are things counselling with its king.
3. e2 nig2 ki-se3-ga
#tr.en: The house of funerary offerings,
4. nig2-sikil abzu na ri-ga-am3
#tr.en: is a pure thing, instructed by Abzu.
5. szim-na4 e2-a szu4-ga-bi
#tr.en: The fragrant stones standing in the house,
6. e2 gudu4-ku3 a nu-silig5-ge-dam
#tr.en: it is the house of the purification priests never lacking water.
7. bad3-si-an-na
#tr.en: The high battlements
8. tu{muszen} du2-ru-na-bi
#tr.en: where pigeons dwell,
9. eridu{ki} NAM hi-a GAG x-am3
#tr.en: it is Eridu, built in abundance(?).
10. e2-ninnu tu{muszen}-e im-ne-ne
#tr.en: Eninnu ... the doves,
11. an-dul3 pa gal-gal gissu du10-ga-am3
#tr.en: it is a shade of large leaves, a sweet shadow.
12. buru5{muszen} muszen-e sig4 mu-gi4-gi4
#tr.en: Buru-birds shrieking,
13. e2-kur {d}en-lil2-la2 ezem gal2-la-am3
#tr.en: it is the Ekur of Enlil in a festival.
14. e2-a ni2-gal-bi
#tr.en: The big fear of the house
15. kalam-ma mu-ri
#tr.en: rests on the land.
16. ka tar-ra-bi
#tr.en: Its praise
17. kur-re ba-ti
#tr.en: reaches the mountains.
18. e2-ninnu ni2-bi kur-kur-ra tug2-gin7 im-dul4
#tr.en: The fear of Eninnu covers all the lands like a garment.
@column 30
1. e2 lugal-bi hi-li-a ni-du3
#tr.en: The house (was) built in joy by its king.
2. {d}nin-gesz-zi-da-ke4
#tr.en: Ningešzida
3. ki-gal-la bi2-du3
#tr.en: built it on a big place.
4. gu3-de2-a ensi2 lagasz{ki}-ke4
#tr.en: Gudea, governor of Lagaš,
5. temen-bi mu-si
#tr.en: placed its foundation.
6. e2 {d}utu-gin7 kalam-ma e3-a
#tr.en: Temple--going out in the land,
7. gu4 gal-gin7 sahar bar-ra gub-ba
#tr.en: standing outside in the dust like a big ox,
8. i3-ti giri17-zal-gin7
#tr.en: like the moon pleasurably
9. ukken-ne2 si-a
#tr.en: filling the assembly,
10. hur-sag sig7-ga-gin7
#tr.en: like a green mountain
11. hi-li gur3-a
#tr.en: clad in joy,
12. u6 di-de3 gub-ba
#tr.en: --standing to be admired.
13. e2-ninnu ki-bi gi4-a-ba
#tr.en: For the restoration of Eninnu
14. {d}nin-gir2-su za3-mi2
#tr.en: Ningirsu be praised!
15. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-a
#tr.en: The building of the house of Ningirsu,
16. za3-mi2 mu-ru-bi-im
#tr.en: this is the middle of the praise.

2011-12-30 15:39:40, entered by dahl for dahl
&P232300 = RIME 3/1, p. 069, E3/1.1.7, Gudea Cyl A
#atf: lang sux
@cylinder
@column 1
1. u4 an# ki#-a nam tar-[tar-re]-da#
#tr.en: It was time to decide destinies in heaven and on earth,
2. lagasz#[{ki}]-e# me gal-la [sag] an-sze3 mi-ni-ib2-il2
#tr.en: Lagaš had raised the head towards heaven in large ‘me’,
3. {d}en-lil2-e en {d}nin-gir2-su-sze3 igi zi mu-szi-bar
#tr.en: Enlil looked righteously upon Ningirsu.
4. iri-me-a nig2-ul pa nam-e3
#tr.en: Did the ‘nig2-ul’ not emerge in our city?
5. sza3 gu2-be2 nam-gi4
#tr.en: The ‘heart’, did it not return to its banks?
6. sza3 {d}en-lil2-la2 gu2-be2 nam-gi4
#tr.en: The ‘heart’ of Enlil, did it not return to its banks?
7. sza3 gu2-be2 nam-gi4
#tr.en: The ‘heart’, did it not return to its banks?
8. a-mi-ru12 nam-mul ni2 il2-il2
#tr.en: The flood, did it not twinkle? Frightening (all).
9. sza3 {d}en-lil2-la2-ke4 {i7}idigna-am3 a du10-ga nam-de6
#tr.en: The ‘heart’ of Enlil, it is the Tigris, did it not bring sweet-water?
10. e2-e lugal-be2 gu3 ba-de2
#tr.en: To the house its king spoke:
11. e2-ninnu me-be2 an ki-a pa e3 mu-ak-ke4
#tr.en: “I will make the ‘me’ of Eninnu emerge in heaven and on earth.
12. ensi2 lu2 gesztu2 dagal-kam gesztu2 i3-ga2-ga2
#tr.en: The governor is wise, he shall pay attention.
13. nig2 gal-gal-la szu mi-ni-mu2-mu2
#tr.en: He shall place his hand on big things.
14. gu4 du7 masz2# du7-re6 si im-sa2-sa2-e
#tr.en: He shall straighten the horns of perfect oxen, perfect goats.”
15. sig4 nam tar-ra sag mu-szi-ib2-il2
#tr.en: The brick of deciding destinies lifted the head towards him,
16. e2 ku3 du3-de3 gu2-bi mu-szi-ib2-zi
#tr.en: to build the shiny house it raised its neck towards him.
17. lugal-ni-ir u4-ne masz-ge6-ka
#tr.en: It was then, in a ‘dark goat’, that towards his king,
18. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su2-ra igi mu-ni-du8-am3
#tr.en: on the lord Ningirsu, Gudea looked.
19. e2-a-ni du3-ba mu-na-du11
#tr.en: “Build his house!,” he ordered him.
20. e2-ninnu me-bi gal-gal-la-am3
#tr.en: On Eninnu, whose ‘me’ is very large,
21. igi mu-na-ni-gar
#tr.en: he (Ningirsu) directed his (Gudea’s) eye there.
22. gu3-de2-a sza3-ga-ni su3-ra2-am3
#tr.en: Gudea, his ‘heart’ is distant,
23. inim-e mi-ni-kusz2-u3
#tr.en: counseled about the message:
24. ga-na ga-na-ab-du11 ga-na ga-na-ab-du11
#tr.en: “Let me, let me tell it to her, let me, let me tell it to her,
25. inim-ba ha-mu-da-gub
#tr.en: may she stand by me in this case.”
26. sipa-me nam-nun-ne2 sag ma-ab-szum2-szum2#?
#tr.en: I am the shepherd, princeliness was given to me.
27. nig2 masz ge6-ke4 ma-ab-de6-a-ga2
#tr.en: Of what my ‘dark goat’ has revealed to me,
28. sza3-be2 nu-zu
#tr.en: its ‘heart’ i did not know.”
29. ama-gu10 ma-mu-gu10 ga-na-re6
#tr.en: Let me bring my dream to her, to my mother.
@column 2
1. ensi ku3 zu me-te-na-gu10
#tr.en: My dream-interpreter, knowing ‘ku3’ on her own,
2. {d}nansze nin9 dingir sirara6-ta-gu10
#tr.en: Nanše, my divine sister from Siraran,
3. sza3-bi ha-ma-pa3-de3
#tr.en: may she make its meaning visible for me.”
4. ma2-gur8-ra-na giri3 nam-mi-gub
#tr.en: Did he not set foot on his barge?
5. iri-ni nina{ki}-sze3 i7-nina{ki}-gen-a ma2 mu-ni-ri
#tr.en: Towards Nina, on Ininagena, he directed the barge,
6. i7-de3-hul2-la-e kur-ku4 i3-si-il-e
#tr.en: he broke the waves of Idehula.
7. ba-gara2 e2 i7-de3 la2-a-e im-<ma>-ti-a-ta
#tr.en: After reaching Bagara—house hanging over the river,
8. ninda gesz bi2-tag a sze23 i3-de2
#tr.en: he sacrificed bread, he poured out cold water,
9. lugal ba-gara2-ra mu-na-gen su3 mu-na-re6
#tr.en: he went to the king of Bagara, and greeted him:
10. ur-sag pirig zi-ga gaba-szu-gar nu-tuku
#tr.en: “Hero, charging lion, having no rival,
11. {d}nin-gir2-su2 abzu-a gal# di#
#tr.en: Ningirsu, boisterous in the Apsû,
12. nibru#{ki#}-a# nir-gal2#
#tr.en: being noble in Nippur.
13. ur-sag ma-a-du11 szu zi ga-mu-ra-ab-gar
#tr.en: Hero, you spoke to me, let me do it right for you,
14. {d}nin-gir2-su e2-zu ga-mu-ra-du3
#tr.en: Ningirsu, let me build your house for you,
15. me szu ga-mu-ra-ab-du7
#tr.en: let me make the ‘me’ perfect for you.
16. nin9-zu dumu eridu{ki}-ge tu-da
#tr.en: Your sister, child born to Eridu,
17. nir-gal2 me-te-na nin ensi3 dingir-re-ne-ke4
#tr.en: hero in her own right, lady-dream-interpreter of the gods,
18. {d}nansze nin9 dingir sirara6-ta-gu10
#tr.en: Nanše, my divine sister from Siraran,
19. giri3-bi ha-ma-ga2-ga2
#tr.en: may she make the path right for me.”
20. gu3 de2-a-ni gesz ba-tuku-am3
#tr.en: His (Gudea’s) prayer was being heard.
21. lugal-a-ni siskur2-ra2-zu-ni gu3-de2-a-asz2
#tr.en: From Gudea, his offering and his prayer, his king,
22. en {d}nin-gir2-su-ke4 szu ba-szi-ti
#tr.en: the lord Ningirsu, received from him.
23. e2 ba-gara2-ka esz3-esz3 i3-ak
#tr.en: In the House of Bagara he celebrated the week-festival.
24. ensi2-ke4 {d}ga2-tum3-du10-sze3 ki-nu2-a-ni ba-re6
#tr.en: The governor set up his bed in the house of Gatumdu.
25. ninda gesz bi2-tag a sze23 i3-de2
#tr.en: He sacrificed bread, he poured out cold water.
26. ku3 {d}ga2-tum3-du10-ra mu-na-gen
#tr.en: He went to Shiny-Gatumdu,
27. siskur2 mu-na-be2
#tr.en: (and then) he is saying an offering(!) to her:
28. nin-mu dumu an ku3-ge du2-da
#tr.en: “My lady, child born by shiny An,
29. nir-gal2 me-te-na dingir sag zi
#tr.en: princely in her own right, god with the raised head,
@column 3
1. kalam-ma ti-la
#tr.en: living in the land,
2. nu-du zu iri-na
#tr.en: knowing ‘nig2-du7’ in her city.
3. nin ama lagasz{ki} ki gar-ra-me
#tr.en: You are the lady, the mother, founder of Lagaš.
4. igi ug3-sze3 u3-szi-bar-ra-zu szegx(|IM.A|) he2-gal2-la-am3
#tr.en: (With) your looking at the people: it is a bountiful wind.
5. szul zi lu2 igi mu-bar-ra-zu nam-ti mu-na-su3
#tr.en: (With) your looking at the righteous hero, the man: for him life is prolonged.
6. ama nu-tuku-me ama-mu ze2-me
#tr.en: I am a no-mother-haver, you are my mother.
7. a nu-tuku-me a-mu ze2-me
#tr.en: I am a no-father-haver, you are my father.
8. a-mu sza3-ga szu ba-ni-du11 unu6-a ni-du2-e
#tr.en: You have placed my semen in the inside: you bore me in the cella.
9. {d}ga2-tum3-du10 mu ku3-zu du10-ga-am3
#tr.en: Gatumdu, your shiny name is sweet.
10. ge6-a ma-ni-nu2
#tr.en: I will lay me down here this night,
11. {gesz}addu3 gal-mu-me za3-mu mu-us2
#tr.en: you are my big dagger, following my side.
12. gi:li9-bar a gal-la du3-a-me
#tr.en: You are a reed, planted in the big water,
13. zi-sza3 mu-szi-i3-gal2
#tr.en: you have placed life in me.
14. an-dul3 dagal-me gissu-zu-sze3
#tr.en: You are a broad parasol, under your shade
15. ni2 ga-ma-szi-ib2-te
#tr.en: let me cool myself there.
16. szu mah-za sa-ga a2 zi-da-bi
#tr.en: With the index finger? of your right hand,
17. nin-mu {d}ga2-tum3-du10 ga2-ra ha-mu-u3-ru
#tr.en: ‘stroke’ me with it my lady Gatumdu.
18. iri-sze3 i3-du-e geszkim-mu he2-sa6
#tr.en: I will go to the city, may my sign be good.
19. kur a-ta il2-la nina{ki}-sze3
#tr.en: To Nina, mountain raising out of the sea,
20. u2-du11 sa6-ga-zu igi-sze3 ha-ma-gen
#tr.en: may your good Utukku go in front of me,
21. {d}lamma sa6-ga-zu giri3-a ha-mu-da-gen
#tr.en: may your good Lamma follow in my path.
22. ga-na ga-na-ab-du11
#tr.en: Let me, let me tell it to her.
23. ga-na ga-na-ab-du11
#tr.en: Let me, let me tell it to her.
24. inim-ba ha-mu-da-gub
#tr.en: May she stand by me in this case.
25. ama-mu ma-mu-mu ga-na-de6
#tr.en: Let me bring my dream to my mother,
26. ensi3 ku3 zu me-te-na-mu
#tr.en: my dream-interpreter knowing ‘ku3’ by herself,
27. {d}nansze nin9 dingir sirara6-ta-mu
#tr.en: Nanše, my divine lady from Siraran,
28. sza3-bi ha-ma-pa3-de3
#tr.en: may she make its meaning visible for me.”
29. gu3 de2-a-ni gesz ba-tuku-am3
#tr.en: His cry was heard.
@column 4
1. nin-a-ni siskur2-ra2-zu-ni
#tr.en: His lady, the offering and the prayer,
2. gu3-de2-a-asz2 ku3 {d}ga2-tum3-du10-ge szu ba-szi-ti
#tr.en: Shiny-Gatumdu received from Gudea.
3. ma2-gur8-ra-na giri3 nam-mi-gub
#tr.en: Did he not place the foot on the barge?
4. iri-ni nina{ki}-sze3 kar nina{ki}-na-ke4 ma2 bi2-us2
#tr.en: To her city, Nina, he moored at the port of Nina.
5. ensi2-ke4 kisal dingir sirara6-ta-ka sag an-sze3 mi-ni-il2
#tr.en: In the courtyard of the deity of Siraran the governor raised the head to heaven,
6. ninda gesz bi2-tag a sze23 i3-de2
#tr.en: he sacrificed bread, he poured out cold water.
7. {d}nansze mu-na-gen szud3 mu-na-sza4
#tr.en: He went to Nanše, he prayed to her:
8. {d}nansze nin uru16 nin me an-kal an-kal-la
#tr.en: “Nanše, large lady, lady of precious, precious, ‘me’.
9. nin {d}en-lil2-gin7 nam tar-tar-re
#tr.en: Lady, like Enlil deciding destinies.
10. {d}nansze-mu du11-ga-zu zi-dam
#tr.en: My Nanše, your word is righteous,
11. sag-bi-sze3 e3-a-am3
#tr.en: it goes to the top.
12. ensi dingir-re-ne-me
#tr.en: You are the dream interpreter of the gods.
13. nin kur-kur-ra-me ama inim-mu u4-da ma-mu-da
#tr.en: You are the lady of all the lands. Mother, my words, in the day, in the dream.
14. sza3 ma-mu-da-ka lu2 1(asz@c)-am3 an-gin7 ri-ba-ni
#tr.en: Inside the dream there was one man, his greatness was like heaven,
15. ki-gin7 ri-ba-ni
#tr.en: his greatness was like the earth.
16. a-ne sag-ga2-ni-sze3 dingir-ra-am3
#tr.en: He, according to his head he was a god,
17. a2-ni-sze3 anzu2{muszen}-dam
#tr.en: according to his arm he was the Anzu,
18. se11-ba-a-ni-sze3 a-ma-ru-kam
#tr.en: according to his lower body he was the flood.
19. zi-da gub3-na pirig i3-nu2-nu2
#tr.en: Lions lay by his right and left.
20. e2-a-ni du3-da ma-an-du11
#tr.en: He spoke to me about the building of his house.
21. sza3-ga-ni nu-mu-zu
#tr.en: His ‘heart’ I did not understand.
22. u4 ki-szar2-ra ma-ta-e3
#tr.en: A light went up on the horizon for me.
23. munus disz-am3 a-ba me-a nu a-ba me-a ni
#tr.en: There was one woman. Who was it, who was it not?
24. sag-ga2 e3 ki karadin5!(|U.SZUR|) mu-ak
#tr.en: going up to the top she made a haystack on the earth.
25. gi-dub-ba ku3 NE-a szu im-mi-du8
#tr.en: She held a stylus of purified silver in the hand.
26. dub mul-an du10-ga im-mi-gal2
#tr.en: She had the tablet of the stars on her lap.
@column 5
1. ad im-dab6-gi4-gi4
#tr.en: She counseled it.
2. 2(asz@c)-kam ur-sag-ga2-am3
#tr.en: Secondly, it was a hero,
3. a2 mu-gur le-um za-gin3 szu im-mi-du8
#tr.en: he bent the arm, he held a lapis writing board in the hand,
4. e2-a gesz-hur-bi im-ga2-ga2
#tr.en: he drew the plan of the house.
5. igi-mu-sze3 dusu ku3 i3-gub
#tr.en: In front of me stood a shiny basket,
6. {gesz}u3-szub ku3 si# ib2-sa2
#tr.en: a shiny mold was made ready,
7. sig4 nam tar-ra {gesz}u3-szub-ba ma-an-gal2
#tr.en: the brick of deciding destinies was placed in the mold for me.
8. ildag2 zi-da igi-mu gub-ba
#tr.en: In a just poplar standing in front of me,
9. ti-bu{muszen} lu2-a u4 mi-ni-ib2-zal-zal-e
#tr.en: a ‘tibu’-bird passed the time tweeting.
10. dur3 a2 zi-da lugal-ga2-ke4 ki ma-HAR-HAR-e
#tr.en: A donkey stallion, on the right side of my king, scratched the earth for me.”
11. ensi2-ra ama-ni {d}nansze mu-na-ni-ib2-gi4-gi4
#tr.en: His mother, Nanše, answered the governor:
12. sipa-mu ma-mu-zu ge26 ga-mu-ra-bur2-bur2
#tr.en: “My shepherd, let me, me interpret your dream for you.
13. lu2 an-gin7 ri-ba ki-gin7 ri-ba-sze3
#tr.en: The man (who was) great like the heaven, (who was) great like the earth,
14. sag-ga2-<ni>-sze3 dingir a2-ni-sze3
#tr.en: (who) according to his head (he was a) god, according to his arm
15. anzu2{muszen}-sze3 se11-ba-a-ni-sze3 a-ma-ru-sze3
#tr.en: (he was) the Anzu, according to his lower body the flood,
16. zi-da gub3-na pirig i3-sze21-sze21-a
#tr.en: at (whose) right and left lions were lying,
17. szesz-mu {d}nin-gir2-su ga-nam-me-am3
#tr.en: it is surely my brother Ningirsu.
18. esz3 e2-ninnu-na du3-ba za-ra ma-ra-an-du11
#tr.en: ‘Build his shrine, the Eninnu!’ He ordered you.
19. u4 ki-szar2-ra ma-ra-ta-e3-a
#tr.en: The light that went up for you on the horizon,
20. dingir-zu {d}nin-gesz-zi-da u4-gin7 ki-sza-ra ma-ra-da-ra-ta-e3
#tr.en: it is your god Ningešzida, who like the light went up for you on the horizon.
21. ki-sikil sag-ga2 e3 ki karadin5!(|U.SZUR|) mu-ak
#tr.en: The virgin, going up to the top, making a haystack on the earth,
22. gi-dub-ba ku3 NE szu bi2-du8-a
#tr.en: holding a stylus of purified silver in her hand,
23. dub mul du10-ga bi2-gal2-la-a
#tr.en: placing the tablet of the stars on the lap,
24. ad im-da-gi4-a
#tr.en: counseled it.
25. nin9-mu {d}nisaba ga-nam-me-am3
#tr.en: That is surely Nisaba, my sister.
@column 6
1. e2-a du3-ba mul ku3-ba
#tr.en: (About) the shiny star of the building of the house,
2. gu3 ma-ra-a-de2
#tr.en: she poured out her voice for you.
3. 2(asz@c)-kam-ma ur-sag-am3 a2 mu-gur8
#tr.en: The second (one), it was a hero, with bent arm,
4. le-um za-gin3 szu bi2-du8-a
#tr.en: holding in the hand a lapis drawing board,
5. {d}nin-dub-kam <e2> e2-a gesz-hur-ba im-mi-se3-se3-ge
#tr.en: it is Nindubba, placing the house on the plan of the house.
6. igi-zu-sze3 dusu ku3 gub-ba u3-szub ku3 si sa2-a
#tr.en: The shiny basket standing in front of you, the prepared shiny mold,
7. sig4 nam tar-ra u3-szub-ba gal2-la
#tr.en: the brick of deciding destinies, placed in the mold,
8. sig4 zi e2-ninnu ga-nam-me-am3
#tr.en: that is surely the righteous brick of Eninnu.
9. ildag2 zi-da igi-zu gub-ba
#tr.en: In the righteous poplar standing in front of you,
10. ti-bu{muszen} lu2-a u4 mi-ni-ib2-zal-a-sze3
#tr.en: a ‘tibu’-bird passed time tweeting,
11. e2 du3-de3 igi-zu u3 du10-ga nu-szi-ku4-ku4
#tr.en: in order not to let sweet sleep come to your eyes, (so) that the house is build.
12. {ansze}dur9 a2 zi-da lugal-za3-ke4 ki ma-ra-HAR-HAR-a-sze3
#tr.en: A donkey stallion scratching the ground on your kings right side,
13. ze2-me e2-ninnu mur ni-is-ku-gin7 ki im-szi-hur-e
#tr.en: that is you, scratching the ground for Eninnu like a ‘choice’ (?) (donkey-)span (?).
14. na ga-ri na-ri-mu he2-dab5
#tr.en: Let me give give you instructions, let my instructions be heeded.
15. gir2-su{ki} e2 sag ki lagasz{ki}-sze3 giri3-zu ki i3-bi2-us2
#tr.en: (When) you have reached Girsu, the chief house of Lagaš:
16. e2 nig2-gur11-<ra>-za kiszib3 u3-mi-kur2 gesz u3-ma-ta-gar
#tr.en: after you broke the seal of your treasure house, after your brought out wood,
17. lugal-zu {gesz}gigir u3-mu-DI
#tr.en: after your have prepared a chariot for your king,
18. {ansze}dur9{ur3} u3-szi-la2
#tr.en: after you harnessed the donkey stallion,
19. {gesz}gigir-bi ku3 NE za-gin3-na szu u3-ma-ni-tag
#tr.en: after you decorated this chariot with purified silver and lapis,
20. ti mar-uru5-a u4-gin7 i3-e3
#tr.en: (called) ‘quick as light the arrow go out from the quiver’,
21. an-kar2 a2 nam-ur-sag-ka mi2 u3-ma-ni-du11
#tr.en: after you have cared for ‘Ankara’, the ‘arm of heroism’,
22. szu-nir ki ag2-ni u3-mu-na-dim2
#tr.en: after you have fashioned his beloved emblem,
23. mu-zu u3-mi-sar
#tr.en: after you wrote your name on it,
24. balag ki ag2-ni uszumgal kalam-ma
#tr.en: his beloved harp, ‘dragon of the land’,
25. gesz-gu3-di mu tuku nig2 ad gi4-gi4-ni
#tr.en: the famous roaring wood, with which he counsels,
26. ur-sag nig2-ba-e ki ag2-ra
#tr.en: to the hero who loves gifts,
@column 7
1. lugal-zu en {d}nin-gir2-su
#tr.en: to your king, lord Ningirsu,
2. e2-ninnu anzu2{muszen} babbar2-ra u3-mu-na-da-ku4-re
#tr.en: after you entered for him into Eninnu, ‘the white Anzu bird’, with it,
3. tur du11-ga-zu mah du11-ga-am3 szu ba-a-szi-ib2-ti
#tr.en: he will receive your small word, as if it was a mighty word.
4. en-na sza3 an-gin7 su3-ra2-ni
#tr.en: The ‘heart’ of the lord, distant like the heavens,
5. {d}nin-gir2-su dumu {d}en-lil2-la2-ka za-ra ma-ra-hun-ge26-e
#tr.en: of Ningirsu, son of Enlil, he will calm for you.
6. gesz-hur e2-a-na ma-ra-pa3-pa3-de3
#tr.en: He will reveal the plan of his house to you.
7. ur-sag-e me-ni gal-gal-la-am3
#tr.en: The hero, his ‘me’ are the greatest,
8. szu ma-ra-ni-ib2-mu2-mu2
#tr.en: he shall let it grow for you.”
9. sipa zi gu3-de2-a
#tr.en: The righteous shepherd Gudea
10. gal mu-zu gal i3-ga-tum3-mu
#tr.en: learnt big, and now he will perform big.
11. inim {d}nansze-e mu-na-du11-ga-asz
#tr.en: To the word Nanše spoke to him,
12. sag sig ba-szi-gar
#tr.en: he bowed his head.
13. e2 nig2-gur11-ra-na kiszib3 bi2-kur2
#tr.en: He broke the seal of his treasure house,
14. gesz im-ma-ta-gar
#tr.en: he brought out wood.
15. gu3-de2-a gesz-a mu-gub-gub
#tr.en: Gudea stood by the wood,
16. gesz-e mi2 im-e
#tr.en: he is caring for the wood.
17. {gesz}mes-e sag bi2-sa6
#tr.en: He made the top of the ‘mes’ wood good.
18. {gesz}ha-lu-ub2-ba tun3 bi2-bar
#tr.en: He put the oak wood to the axe.
19. {gesz}gigir za-gin3-sze3 <si> mu-na-a-sa2
#tr.en: He made it straight for him, for the lapis chariot.
20. dur9{ur3}-bi pirig-kasz4-e-pa3-da
#tr.en: The donkey stallion, ‘lion called for running’,
21. im-ma-szi-la2-la2
#tr.en: he harnesses for it.
22. szu-nir ki ag2-ni mu-na-dim2
#tr.en: He fashioned his beloved emblem for him,
23. mu-ni im-mi-sar
#tr.en: he wrote his name on it.
24. balag ki ag2-e uszumgal kalam-ma
#tr.en: With his beloved harp, ‘dragon of the land’,
25. gesz-gu3-di mu tuku nig2 ad gi4-gi4-ni
#tr.en: the famous roaring wood, with which he councels,
26. ur-sag nig2-ba-e ki ag2-ra
#tr.en: to the hero loving gifts,
27. lugal-ni en {d}nin-gir2-su-ra
#tr.en: to his king, lord Ningirsu,
28. e2-ninnu anzu2{muszen} babbar2-ra
#tr.en: in Eninnu, the white Anzu,
29. mu-na-da-ku4-ku4
#tr.en: he enters.
30. e2-a hul2-la i3-na-ni-ku4
#tr.en: Joyfully he entered to him in the house.
@column 8
1. gu3-de2-a esz3 e2-ninnu-ta zalag-ga nam-ta-e3
#tr.en: Didn’t Gudea go out, brilliantly, from the shrine Eninnu?
2. 2(asz@c)-kam-ma e2-sze3 u4-u3-de3 bi2-dib
#tr.en: For the second (time), in(?) the house he passed the days,
3. ge6-ge6 ba-an-dib
#tr.en: he passed the nights.
4. du6-du6 mu-si-ig inim-gar mu-gi4
#tr.en: He flattened the hills, he returned accusations.
5. ah-du11-ga gir2-ta im-ta-gar
#tr.en: He removed the spittle from the dagger.
6. szu-ga-lam ki husz ki di-ku5-ne
#tr.en: To Šugalam, the terrible place, the place of rendering justice,
7. ki {d}nin-gir2-su-ke4 kur-kur-ra igi mi-ni-gal2-la-sze3
#tr.en: the place of Ningirsu’s looking on all the lands,
8. udu i3 gukkal masz2 niga ensi2-ke4
#tr.en: the governor, fattened(?) sheep, fat-tail sheep, fattened goats,
9. asz2-gar3 gesz nu-zu kusz-ba mi-ni-dab5-dab5
#tr.en: un-fertilized sheep, in their hides, he brought in.
10. li {gesz}u2-sikil kur-ra-kam izi-a bi2-si-si
#tr.en: Juniper, the pure tree of the mountain he placed on the fire,
11. szim erin ir-szim dingir-ra-kam
#tr.en: cedar incense, the incense of the gods,
12. i3-bi2-bi mu-du3
#tr.en: its smoke he made.
13. lugal-<ni>-ir ug3-ga2 mu-na-zi szud3 mu-na-ra2
#tr.en: He rose for his king in public, he prayed to him,
14. ub-szu-kin-na-ka mu-na-gen giri17 szu mu-na-gal2
#tr.en: he went to him in ‘ubšu-ukkina’, he greeted him:
15. lugal-mu {d}nin-gir2-su en a husz gi4-a
#tr.en: “My king, Ningirsu, lord holding back the terrible water,
16. en zi a kur gal-e ri-a
#tr.en: righteous lord, semen poured out by the ‘great mountain’.
17. szul ka-tar nu-tuku
#tr.en: I am the youth not possessing guilt (?).
18. {d}nin-gir2-su e2-zu ma-ra-du3-e
#tr.en: Ningirsu, I will build your house for you,
19. geszkim-mu nu-mu
#tr.en: (but) my sign is my not.
20. ur-sag nig2-du7-e gu3 ba-a-de2
#tr.en: Hero you poured out the voice to me about the old order,
21. dumu {d}en-lil2-la2 en {d}nin-gir2-su
#tr.en: son of Enlil, lord Ningirsu,
22. sza3-bi nu-mu-u3-da-zu
#tr.en: I don’t understand its ‘heart’,
23. sza3 ab-gin7 zi-zi-zu
#tr.en: your ‘heart’, surging, like the ocean,
24. {gesz}esi-gin7 ga2-ga2-zu
#tr.en: your, receding, like the wave,
25. a e3-a-gin7 gu3 nun di-zu
#tr.en: your roaring, like cascading water,
26. a-ma-ru12-gin7 u2-ru14(|URUxA|) gul-gul-zu
#tr.en: your crushing cities, like the flood,
27. u4-gin7 ki-bala-sze3 du7-du7-zu
#tr.en: your smashing rebel lands, like the storm,
@column 9
1. lugal-mu sza3-zu a e3-a u2 nu-la2-zu
#tr.en: my king, your whirling water which cannot be held back, your ‘heart’.
2. ur-sag sza3 an-gin7 su3-ra2-zu
#tr.en: Hero, your remote, like the heaven, ‘heart’,
3. dumu {d}en-lil2-la2 en {d}nin-gir2-su
#tr.en: son of Enlil, lord Ningirsu,
4. ge26 a-na mu-u3-da-zu
#tr.en: I, what can I learn from you?”
5. 2(asz@c)-kam-ma-sze3 nu2-a-ra nu2-a-ra
#tr.en: For the second (time), to the sleeping, to the sleeping,
6. sag-ga2 mu-na-gub ul4!(GIR2) mu-tag-tag-e
#tr.en: he stood by his head, he is touching his dagger:
7. ma-du3-na ma-du3-na
#tr.en: “(That which) you are building for me, (that which) you are building for me,
8. ensi2 e2-mu ma-du3-na
#tr.en: Governor, the house you are building for me,
9. gu3-de2-a e2-mu du3-da geszkim-bi ga-ra-ab-szum2
#tr.en: Gudea, I will surely give you the sign of the building of my house.
10. garza-ga2 mul-an ku3-ba gu3 ga-mu-ra-a-de2
#tr.en: The shiny star of my ‘garza’ i will certainly proclaim for you.
11. e2-mu e2-ninnu an-ne2 ki gar-ra
#tr.en: My house, Eninnu, founded by An,
12. me-bi me gal-gal me-me-a diri-ga
#tr.en: its ‘me’ is bigger than all the other enormous ‘me’
13. e2 lugal-bi igi su3 il2-il2
#tr.en: The king of the house gazes far.
14. anzu2{muszen}-gin7 szeg12 gi4-a-bi-sze3
#tr.en: Like the Anzu, its shriek,
15. an im-szi-dub2-dub2
#tr.en: makes the heaven tremble.
16. me-lam2 husz-bi an-ne2 im-us2
#tr.en: Its terrible radiance reaches the heaven.
17. e2-ga2 ni2 gal-bi kur-kur-ra mu-ri
#tr.en: The big fear of my house is spread on all the lands.
18. mu-bi-e an-za3-ta kur-kur-re gu2 im-ma-si-si
#tr.en: At its name all the lands gather at the horizon.
19. ma2-gan me-luh-ha kur-bi-ta im-ma-ta-e11-de3
#tr.en: Magan (and) Meluhha will descend from their land.
20. ge26 {d}nin-gir2-su a husz gi4-a
#tr.en: I Ningirsu, holding back the terrible water,
21. ur-sag gal ki {d}en-lil2-la2-ka
#tr.en: the big hero in the place of Enlil,
22. en gaba-ri nu-tuku
#tr.en: having no rival,
23. e2-mu e2-ninnu-ga2 en kur-ra ab-si-a
#tr.en: I, the lord, have made my house, the Eninnu, bigger than a mountain.
24. tukul-mu szar2-ur3 kur szu-sze3 gar-gar
#tr.en: My weapon, ‘multitude-eraser’, which places the mountain in the hand,
25. igi husz-a-mu kur-re nu-um-il2
#tr.en: my terrible eye, which the lands cannot sustain,
26. a2-bad-a-mu lu2 la-ba-ta-e3
#tr.en: no-one shall leave my out-going out arm.
@column 10
1. a-ugu4-mu nam-gal ki ag2-da
#tr.en: My father and begetter, with love of greatness,
2. lugal a-ma-ru {d}en-lil2-la2
#tr.en: the king, flood of Enlil,
3. igi husz-a-ni kur-da nu-il2
#tr.en: the border lands cannot sustain his terrible eye,
4. {d}nin-gir2-su ur-sag {d}en-lil2-la2
#tr.en: Ningirsu, hero of Enlil,
5. mu-sze3 mu-sa4
#tr.en: as name he named me.
6. me 5(u@c)-a za3 mi-ni-kesz2
#tr.en: I collected the fifty ‘me’.
7. {gesz}banszur mu-il2
#tr.en: I raised the offering table,
8. szu-luh si bi2-sa2
#tr.en: I straightened the ‘šuluh’,
9. szu si sa2-a-mu an ku3-ge u3-a ba-zi-ge
#tr.en: I will raise my straightened hand to the shiny heaven for abundance:
10. nig2 szu-ga2 du10-ga-am3
#tr.en: the things of my hand are sweetness.
11. a-ugu4-mu du10-ga-bi mu-gu7
#tr.en: My father and begetter ate the sweetness,
12. an lugal dingir-re-ne-ke4
#tr.en: An, king of the gods,
13. {d}nin-gir2-su lugal iszib an-na
#tr.en: ‘Ningirsu, king, priest of An’,
14. mu-sze3 mu-sa4
#tr.en: as name he named me.
15. ti-ra-asz2 abzu-gin7
#tr.en: Tiraš, like Abzu,
16. nam-nun-na ki im-ma-ni-gar
#tr.en: he founded in princeliness.
17. sza3-bi-a iti-da u4-sakar-ra
#tr.en: Within it, with (each) moon, on the new moon day,
18. me gal-gal ezem an-na-mu szu gal ma-du7-du7
#tr.en: he perfected for me greatly the very large ‘me’, my heavenly festival.
19. e2-husz ki husz-mu
#tr.en: Ehuš my Kihuš,
20. musz-husz-gin7 ki szur2-ra bi2-du3
#tr.en: like the Mušhuš(u-dragon?), he built on a frightening place.
21. ki-bala-ga2 nu-mi-ib2-du11-ga
#tr.en: my rebellious place, which is not argued against,
22. u4 sza3-mu um-szi-mi-ri2-a
#tr.en: when my ‘heart’ has become angry with it,
23. musz-ze2-gur5-a-gin7 usz ma-a-u3-KU-e
#tr.en: it produces poison for me like a poisonous snake.
24. e2-babbar2 ki a2 ag2-ga2-ga2
#tr.en: Ebabbar, place of my decisions,
25. ki {d}utu-gin7 dalla-a-ga2
#tr.en: place of my sun-like shining,
26. ki-ba {d}isztaran-gin7 di iri-ga2 si ba-ni-ib2-sa2-e
#tr.en: on that spot, I straighten the (law) cases of my city like Ištaran.
27. e2 ba-gara2 ki banszur-ra-mu
#tr.en: In the house Bagara, the place of my table,
28. dingir gal-gal lagasz{ki}-a-ke4-ne
#tr.en: the great gods of Lagaš,
29. gu2 ma-si-si-ne
#tr.en: assemble for me.
@column 11
1. e2-mu e2 sag-kal kur-kur-ra
#tr.en: My house, ‘chief house of all lands’,
2. a2 zi-da lagasz{ki}
#tr.en: ‘right arm of Lagaš’,
3. anzu2{muszen} an-szar2-ra sig4 gi4-gi4
#tr.en: ‘Anzu shrieking in all of heaven’,
4. e2-ninnu e2 nam-lugal-mu
#tr.en: ‘Eninnu, my royal house’,
5. sipa zi gu3-de2-a
#tr.en: righteous shepherd, Gudea,
6. u4 szu zi ma-szi-tum3-da
#tr.en: when your righteous hand caries it out,
7. an-sze3 szegx(|IM.A|)-e gu3 ba-de2
#tr.en: (when) you call the heaven for rain,
8. an-ta he2-gal2 ha-mu-ra-ta-gen
#tr.en: I will let bounty come to you from the heaven.
9. ug3-e he2-gal2-la szu he2-a-da-pesz-e
#tr.en: May people stretch out the hand in bounty with you.
10. e2-ga2 usz ki gar-ra-bi-da
#tr.en: With the founding of my house,
11. he2-gal2 he2-da-gen
#tr.en: may abundance arrive.
12. GAN2 gal-gal-e szu ma-ra-ab-il2-e
#tr.en: The great fields will lift the hand for you.
13. e pa5 gu2-bi ma-ra-ab-zi-zi
#tr.en: The canals and the ditches will overflow their banks for you.
14. du6-du6 ki a nu-e11-da
#tr.en: Mounds that are never submerged,
15. a ma-ra-e11-de3
#tr.en: will be submerged for you.
16. ki-en-gi-re6 i3 diri mu-da-de2
#tr.en: Sumer will pour out oil in excess with you,
17. siki diri mu-da-la2
#tr.en: will weigh out wool in excess for you.
18. u4 temen-mu ma-si-ge4-na
#tr.en: When you place my platform for me,
19. e2-mu u4 szu zi ma-szi-tum3-da
#tr.en: when you put your righteous hand to my house,
20. hur-sag ki im-mer tusz-a-sze3
#tr.en: the mountain, the place where the North-Wind rests,
21. giri3-mu ki i3-bi2-us2
#tr.en: (when) you have reached it,
22. nita a2 diri-ke4 im-mer-e hur-sag ki sikil-ta
#tr.en: the excessively strong male, the North-Wind, from the Mountain, the pure place,
23. im si ma-ra-ab-sa2-e
#tr.en: will straighten a wind for you.
24. ug3-e zi-sza3-gal2 u3-ma-szum2
#tr.en: After I have given life to the people,
25. lu2 dili lu2 min-da kin mu-da-ak-ke4
#tr.en: a solitary man will work with another.
26. ge6-a-na i3-ti ma-ra-e3-e3
#tr.en: At midnight the moon goes up for you,
27. e-bar7-GAN2 u4-<<ma>>-dam ma-ra-e3-e3
#tr.en: at midday the abundance of the sun goes up for you.
@column 12
1. e2 u4-de3 ma-ra-du3-e
#tr.en: I will build the house for you at day,
2. ge6-e ma-ra-ab-mu2-mu2
#tr.en: at night I will let it grow for you.
3. sig-ta {gesz}ha-lu-ub2
#tr.en: From below: oak,
4. {gesz}NE-HA-GAG mu-ra-ta-e11-de3
#tr.en: ‘peace’-tree will I bring down(!) to you.
5. igi-nim-ta {gesz}erin {gesz}szu-ur2-me {gesz}za-ba-lum ni2-bi-a ma-ra-an-tum3
#tr.en: From above: cedar šurme-wood, zabalum-wood, by itself,
6. kur {gesz}esi-a-ka
#tr.en: from(?) the ebony-land,
7. {gesz}esi ma-ra-ni-tum3
#tr.en: I will bring ebony for you.
8. kur na-ka na gal hur-sag-ga2
#tr.en: In the land of stone, large boulders of stone from the mountains,
9. lagab-ba ma-ra-ku5-e
#tr.en: I will cut into blocks for you.
10. u4-bi-a a2-zu izi bi2-tag
#tr.en: On that day (when) your arm is touched with fire,
11. geszkim-mu ha-mu-u3-zu
#tr.en: I will teach you my sign.”
12. gu3-de2-a i3-zi u3-sa-ga-am3
#tr.en: Gudea rose, it was a dream.
13. i3-ha-luh ma-mu-dam
#tr.en: He is afraid, it was a dream.
14. inim du11-ga {d}nin-gir2-su-ka-sze3
#tr.en: To Ningirsu’s spoken word,
15. sag sig ba-szi-gar
#tr.en: he bowed the head.
16. masz2 babbar2-ra szu mu-gid2-de3
#tr.en: He is stretching the hand in a white goat.
17. masz2-a szu ni-gid2 masz2-a-ni i3-sa6
#tr.en: He struck the hand into the goat, his goat is good.
18. gu3-de2-a sza3 {d}nin-gir2-su-ka
#tr.en: For Gudea, the ‘heart’ of Ningirsu
19. u4-dam mu-na-e3
#tr.en: it is the light, that dawned on him.
20. gal mu-zu gal i3-ga-tum2-mu
#tr.en: He learned big, and now he will perform big.
21. ensi2-ke4 iri-na lu2 dili-gin7
#tr.en: The governor, in his city, like a solitary man
22. na-ri ba-ni-gar
#tr.en: he regulated the rites.
23. ki lagasz{ki}-e dumu ama dili-a-gin7 sza3 mu-na-ASZ-e
#tr.en: area-Lagaš makes its ‘heart’ like one for him, like one mothers sons.
24. gesz szu mu-du8 {gesz}ad2 mu-zi
#tr.en: He tore up trees, he weeded.
25. u2-gur5 mu-gar inim du11-ga bi2-gi4
#tr.en: He pruned, he returned accusations.
26. szer7-da e2-ba im-ma-an-gi4
#tr.en: He returned ‘sin’ to its house.
@column 13
1. u3-sa-an bar-us2-sa eme i3-du8
#tr.en: He loosened the tongue of the whip (and) the ...,
2. siki udu gan-na-kam szu-a mi-ni-gar-gar
#tr.en: wool from a pregnant sheep he placed in the hand (of the overseer).
3. ama-a dumu-da gu3 nu-ma-da-de2
#tr.en: A mother does not accuse a son,
4. dumu-u3 ama-ni-ra gu3 du3-a
#tr.en: accusations, a son to his mother
5. nu-ma-na-du11
#tr.en: does not speak.
6. ARAD2 a2-gisz-tag tuku-ra
#tr.en: The slave whose arm was touched by wood,
7. lugal-a-ni sag nu-ma-da-dub2
#tr.en: his king does not smash his head.
8. geme2 lu2 nam-ra2 hul mu-na-ak
#tr.en: The slave girl, who a man wickedly made into booty,
9. nin-a-ni igi-na nig2 nu-mu-na-ni-ra
#tr.en: her lady did not thrown stuff in her face.
10. ensi2 e2-ninnu du3-ra
#tr.en: To the governor, building Eninnu,
11. gu3-de2-ar inim-gar-bi lu2-u3 nu-ma-<na>-ni-gar
#tr.en: to Gudea, no man brought accusations.
12. ensi2-ke4 iri mu-ku3
#tr.en: The governor cleansed the city,
13. izi im-ma-ta-la2
#tr.en: he spun it with fire.
14. usug5-ga ni2-gal2 lu2-GI-AN
#tr.en: An impure, a terrible one, a leper(?),
15. iri-ta ba-ta-e3
#tr.en: he brought out from the city.
16. pisan u3-szub-ba-sze3 masz2 ba-szi-nu2
#tr.en: He laid down the goat by the box, the mold,
17. sig4 masz2-e bi2-pa3
#tr.en: he made the brick appear by the goat,
18. zu2 al-bi-sze3 igi zi ba-szi-bar
#tr.en: he gazed righteously at the tooth of the hoe.
19. sipa mu pa3-da {d}nansze-ke4 nam-nun-na ni-gar
#tr.en: The shepherd named by Nanše performed in princeliness,
20. pisan u3-szub-ba gesz bi2-hur-ra-ni
#tr.en: his box, the mold, that he drew on,
21. zu2 al nam-nun-na mu-ni-gar-ra-ni
#tr.en: his tooth of the hoe, that he placed in princeliness,
22. {d}anzu{muszen} szu-nir lugal-la-na-kam
#tr.en: it is Anzu, his royal emblem,
23. uri3-sze3 bi2-mul
#tr.en: he made it shine as a sign.
24. u5 1(bur3) 1(esze3)-sze3 iri mu-na-ku3-ge
#tr.en: (For the) platform, he cleanses 24 ‘iku’ of the city for him,
25. u5 mu-na-sikil-e
#tr.en: he purifies the platform for him.
26. li {gesz}u2 sikil kur-ra-kam izi-a bi2-si-si
#tr.en: Juniper, the pure plant of the mountain, he placed on the fire,
27. szim erin ir-szim dingir-ra-kam i3-bi2-bi mu-du3
#tr.en: The cedar incense, the scent of the gods, its smoke he made.
28. u4 siskur2-ra mu-na-a-gal2
#tr.en: He spent the day with offerings and prayers to him.
29. ge6 szud3-de3 mu-na-zal-e
#tr.en: He passed the night greeting him.
@column 14
1. {d}a-[nun-na] ki lagasz#[{ki}]
#tr.en: The Anunna of area-Lagaš,
2. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-de3
#tr.en: in order to build the house of Ningirsu,
3. gu3-de2-a siskur2-ra2-zu-[a]
#tr.en: with Gudea in offering and prayer,
4. mu-da-an-szu4-szu4-ge-esz2
#tr.en: they stood with him.
5. sipa zi gu3-de2-a hul2-la-gin7
#tr.en: (For) the righteous shepherd Gudea, as something joyful,
6. im-ma-na-ni-ib2-gar
#tr.en: it was placed there.
7. u4-ba ensi2-ke4 kalam-ma-na zi-ga ba-ni-gar
#tr.en: On that day, the governor arranged a levee in his land,
8. ma-da gu2-sag szar2-szar2-ra-na
#tr.en: in the totality of all of his lands.
9. gu2-edin-na {d}nin-gir2-su-ka-ka
#tr.en: In the Gu'edina of Ningirsu
10. zi-ga ba-ni-gar
#tr.en: he placed a levee.
11. iri du3-a a2-dam gar-ra-na
#tr.en: In the established city, in her settlements,
12. gu2-gesz-bar-ra {d}nansze-ka
#tr.en: in the Gugešbara of Nanše,
13. zi-ga ba-ni-gar
#tr.en: he placed a levee.
14. gu4 husz zi-ga gaba gi4 nu-tuku
#tr.en: ‘The terrible, raised ox, having no rival,’
15. {gesz}erin babbar2-ra lugal-bi-ir dab6-ba
#tr.en: ‘the white cedar, seized for its king,’
16. im-ru-a {d}nin-gir2-su-ka-ka
#tr.en: in the ‘tribe’ of Ningirsu,
17. zi-ga mu-na-gal2
#tr.en: he made a levee for him.
18. szu-nir mah-bi lugal-kur-dub2 sag-bi-a mu-gub
#tr.en: Its mighty emblem, ‘the king crushes the foriegn lands’, standing at the head.
19. pesz10-gal2 gaba-gal2 a-ta e3-a
#tr.en: ‘Where there is a bank, where there is a turtle-back-island, going out from the water,’
20. i7 mah a diri he2-gal2-bi bara2-bara2
#tr.en: ‘the mighty river, its bountiful excess waters expands,’
21. im-ru-a {d}nansze-ka
#tr.en: in the ‘tribe’ of Nanše,
22. zi-ga mu-na-gal2
#tr.en: he made a levee for him.
23. u5 ku3 szu-nir {d}nansze-kam sag-bi-a mu-gen
#tr.en: The shiny U (swan?), it is the emblem of Nanše, went at its head.
24. gu masz-ansze edin-na la2-a
#tr.en: ‘A trap for catching wild donkeys, spread out on the plain,’
25. ni-is-ku bir3 mu tuku bir3 {d}utu ki ag2
#tr.en: ‘the famous first-class team, the beloved team of Utu,’
26. im-ru-a {d}inanna-ka zi-ga mu-na-gal2
#tr.en: in the ‘tribe’ of Inanna, he made a levee for him.
27. ASZ-ME szu-nir {d}inanna-kam sag-bi-a mu-gen
#tr.en: The sun-disk, it is the emblem of Inanna, went at its head.
28. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-de3
#tr.en: About the construction of the house of Ningirsu,
@column 15
1. [...]
#tr.en:
2. [...]
#tr.en:
3. [...]
#tr.en:
4. [...] gir2 [...]
#tr.en:
5. szu-ni [...] x [...] gar
#tr.en:
6. elam elam-ta mu-na-gen
#tr.en: Elam came to him from Elam.
7. szuszin{ki} szuszin-ta mu-na-gen
#tr.en: Susa came to him from Susa.
8. ma2-gan me-luh-ha kur-bi-ta gu2 gesz mu-na-ab-gal2
#tr.en: Magan and Meluhha, from their land, submitted to him.
9. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-de3
#tr.en: For the construction of Nigirsu’s house,
10. gu3-de2-a iri-ni gir2-su{ki}-sze3 gu2 mu-na-si-si
#tr.en: they assembled for Gudea in his city Girsu.
11. {d}nin-za3-ga-da a2 mu-da-ag2
#tr.en: He gave instructions to Ninzaga:
12. uruda{da}-ni sze mah re6-a-gin7
#tr.en: “Its copper, like bringing much grain,
13. gu3-de2-a lu2 e2 du3-a-ra
#tr.en: to Gudea, man, builder of the house,
14. mu-na-ab-us2-e
#tr.en: he shall approach it to him.”
15. {d}nin-sikil-a-da a2 mu-da-ag2
#tr.en: He gave instructions to Ninsikila:
16. {gesz}ha-lu-ub2 gal-gal {gesz}esi gesz-ab-ba-bi
#tr.en: “large oaks, ebony, mangrove-wood,
17. ensi2 e2-ninnu du3-ra
#tr.en: to the governor, builder of the Eninnu,
18. mu-na-ab-us2-e
#tr.en: he shall approach it to him.”
19. kur {gesz}erin-na lu2 nu-ku4-ku4-da
#tr.en: To the land of cedar, where no man enters,
20. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
#tr.en: for Gudea, the Lord Ningirsu
21. gir2 mu-na-ni-gar
#tr.en: made way for him.
22. {gesz}erin-bi tun3 gal-e im-mi-ku5
#tr.en: He cut down its cedars with the great axe.
23. szar2-ur3 a2 zi-da lagasz{ki}-a
#tr.en: Into the ‘multitude-eraser’, the right arm of Lagaš,
24. tukul a-ma-ru lugal-la-na-sze3
#tr.en: the weapon, ‘flood of his king’,
25. tun3 im-ma-bar
#tr.en: he split it with the axe.
26. musz mah-am3 a-e im-diri-ga-am3
#tr.en: It is a mighty snake floating on the water.
27. hur-sag {gesz}erin-<na-ta> ad {gesz}erin-na
#tr.en: From the cedar mountains, cedar beams,
28. hur-sag {gesz}szu-ur2-me-ta
#tr.en: from the cypress mountain,
29. ad {gesz}szu-ur2-me
#tr.en: cypress beams,
30. hur-sag {gesz}za-ba-lum-ma-ta
#tr.en: from the ‘zabalum’ mountain,
31. ad {gesz}za-ba-lum
#tr.en: ‘zabalum’ beams,
32. {gesz}u3-<suh5> gal-gal {gesz}tu-lu-bu-um
#tr.en: very large ‘usuh’ trees, ‘tubulum’ trees,
33. {gesz}e-ra-num2
#tr.en: ‘eranum’ trees,
34. ad gal-gal-bi diri-diri-ga-bi
#tr.en: their large beams, in their floating,
35. kar mah ka2-sur-ra-ke4
#tr.en: by the mighty port of Kasura,
@column 16
1. [gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ra]
#tr.en: Gudea for the Lord Ningirsu
2. [im-ma-na-us2]
#tr.en: moored them for him.
3. [kur na lu2 nu-ku4-ku4-da]
#tr.en: To the land of stone, where no man enters,
4. [gu3-de2-a] en {d}nin-gir2-su-[ke4]
#tr.en: Gudea for the Lord Ningirsu
5. gir2 mu-[na-ni-gar]
#tr.en: made way for him.
6. na gal-gal-bi lagab-ba mi-ni-de6
#tr.en: Its large stones, in blocks, he brought,
7. ma2 ha-u3-na ma2 na-lu-a
#tr.en: In a ‘ha'una’ boat, in a ‘nalu'a’ boat,
8. esir2 a-ba-al esir2 IGI-esir2 im babbar2-ra
#tr.en: excavated(?) bitumen, ‘igiesir’ bitumen, gypsum,
9. hur-sag ma2-ad-ga-ta
#tr.en: from the mountain of Madga,
10. nig2-ga ma2 sze GAN2 de6-a-gin7
#tr.en: goods, like ships bringing of the barley of the field,
11. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ra
#tr.en: Gudea to Lord Ningirsu
12. im-ma-na-us2
#tr.en: moored it for him.
13. ensi2 e2-ninnu du3-ra
#tr.en: For the governor, builder of the Eninnu,
14. nig2 gal-gal-e szu mu-na-ab-il2
#tr.en: he raised the hand for big things.
15. hur-sag uruda-ke4 ki-masz-ta
#tr.en: From Kimaš, the mountain of copper,
16. ni2-bi mu-na-ab-pa3
#tr.en: (that) revealed itself to him,
17. uruda-bi gi-diri-ba mu-ni-ba-al
#tr.en: the copper he excavated there in its excess basket(?)
18. lu2 e2 lugal-na du3-dam
#tr.en: For the man, building his kings house,
19. ensi2-ra ku3-sig17 kur-bi-ta
#tr.en: for the governor, gold from its mountain,
20. sahar-ba mu-na-tum3
#tr.en: in its dust was brought to him.
21. gu3-de2-a ku3 NE-a kur-bi-ta mu-na-ta-e11-de3
#tr.en: Purified silver is being brought down for Gudea from its mountain.
22. gug gi-rin-e me-luh-ha-ta
#tr.en: Carneol, like flowers, from Meluhha,
23. szu mu-na-pesz-e
#tr.en: it is being made plentiful for him.
24. kur nu11-ta nu11 mu-na-ta-e11-de3
#tr.en: From the alabaster land, alabaster is brought down to him.
25. sipa-de3 e2 ku3-ga mu-du3-e
#tr.en: The shepherd, building the house in silver,
26. ku3-dim2 im-da-tusz
#tr.en: sitting with the silversmith.
27. e2-ninnu za mu-du3-e zadim im-da-tusz
#tr.en: He will build Eninnu with precious stones, sitting with the stonecutter,
28. uruda nagga-a mu-du3-e
#tr.en: He will build in copper and antimony?
29. sanga-simug {d}nin-tu kalam-ma-ke4
#tr.en: The priest-smith(?), Nintukalamma
30. igi-ni-sze3 si im-sa2
#tr.en: will straighten in front of him.
31. na4-szu-min-e u4-da-am3 sig4 mu-na-ab-gi4
#tr.en: The ‘double-hand’ stone, the storm, shrieked for to him.
32. {na4}esi na4 szu-ke4
#tr.en: Diorite the ‘hand’ stone,
@column 17
1. [...] min [...] pesz
#tr.en: ...
2. [gisz-kin]-ti [...] nam [...] sze mah re6-a-gin7
#tr.en: ...
3. [...] mu-[na-ni]-gar
#tr.en: ...
4. [...]
#tr.en: ...
5. u4-[u4] mu-[na-gid2]
#tr.en: He made the days long for him,
6. gex(DUGUD)-gex(DUGUD) mu-na-gid2
#tr.en: he made the nights long for him.
7. nam e2 du3-da lugal-la-na-sze3
#tr.en: Concerning the building of his king’s house,
8. u3 ge6-an-na nu-um-ku4-ku4
#tr.en: he does not allow sleep to enter during midnight,
9. u3 an-ba-ra sag nu-mi-ib2-du3-e
#tr.en: he does not set his head to sleep during midday.
10. igi zi bar-ra {d}nansze-kam
#tr.en: It is him, looked righteously at by Nanše,
11. {d}en-lil2-la2 lu2 sza3-ga-na-kam
#tr.en: It is him, the man who is in Enlil’s ‘heart’,
12. ensi2 [sza3]-ge [pa3-da] {d}nin-gir2-su-ka-kam
#tr.en: It is him, the governor chosen in the ‘heart’ by Enlil,
13. gu3-de2-a unu6 mah-a du2-da
#tr.en: It is him, Gudea, born in the lofty cella
14. {d}ga2-tum3-du10-ga-kam
#tr.en: by Gatumdu.
15. {d}nisaba-ke4 e2 gesztu2-ke4
#tr.en: Nisaba, the house of wisdom,
16. gal2 mu-na-tak4
#tr.en: she opened for him.
17. e2-a {d}en-ki-ke4 gesz-hur-bi si mu-na-sa2
#tr.en: Enki made the plan of the house right for him.
18. e2 me-lam2-bi an-ne2 us2-sa
#tr.en: (To) the house, its radiance reaches heaven,
19. me-bi an ki-da gu2 la2-a
#tr.en: its ‘me’ embraces heaven and earth,
20. lugal-bi en igi husz il2-il2
#tr.en: its king, the lord carrying a terrible gaze,
21. ur-sag {d}nin-gir2-su me3 gal zu-bi
#tr.en: its expert in war, the hero Ningirsu,
22. e2-ninnu anzu2{muszen} babbar2-sze3
#tr.en: to Eninnu, the white Anzu,
23. gu3-de2-a sig-ta ba-szi-gen
#tr.en: Gudea, from below walked to it,
24. nim-sze3 u5 izi-ka
#tr.en: to high, on the platform of fire,
25. nim-ta ba-szi-gen sig-sze3 u5 izi-ka
#tr.en: from high he walked to it, to below, on the platform of fire,
26. GAN2 zi-dam esz2 i3-gar-gar
#tr.en: the field was right, he measured it,
27. a2-ba gesz bi2-gar ni2-te-ni mu-zu
#tr.en: he placed sticks on its border, he knew himself.
28. hul2-la-gin7 im-ma-na-ni-ib2-gar
#tr.en: Like something joyful established for him,
29. u3-te-am3 e2 libir-ra-asz2 ra2-zu-a ba-gen
#tr.en: It is morning, he went in prayer to the old house.
@column 18
1. gu3-de2-a bara2-gir2-nun-na-ta
#tr.en: Gudea, at Baragirnunata
2. sza3 mu-na-hun-ge26-e
#tr.en: calmed his ‘heart’.
3. u4 im-zal a mu-tu17
#tr.en: The day passed, he bathed.
4. me-te-ni mu-gi
#tr.en: He fixated himself.
5. {d#}utu he2-gal2# mu-na-ta-e3
#tr.en: Utu went up for him in abundance.
6. gu3#-de2-a [2(asz@c)]-kam-asz2 iri ku3-[sze3] im-ma-[ta]-e3#
#tr.en: For the second time Gudea went out of the shiny city,
7. gu4 du7# masz2 du7-re6 gesz bi2-tag
#tr.en: he sacrificed perfect oxen and perfect goats,
8. e2-e im-ma-gen
#tr.en: he went to the house,
9. giri17 szu im-ma-gal2
#tr.en: he prayed there.
10. dusu ku3 {gesz}u3-szub zi nam tar-ra
#tr.en: The shiny basket, the righteous mold of deciding destinies,
11. e2-[ninnu-sze3] mu-[il2]
#tr.en: he raised to Eninnu.
12. [al-e sa] mu-la2 sag il2 mu-gen
#tr.en: He tied a sinew to the hoe, he went with raised head.
13. {d}lugal-kur-dub2 igi-sze3 mu-na-gen
#tr.en: Lugalkurdub went in front of him,
14. {d}ig-alim-ke4 gir2 mu-na-ga2-ga2
#tr.en: Igalim places the road for him,
15. {d}nin-gisz-zi-da dingir-ra-ni
#tr.en: (and) Ningišzida, his god,
16. szu mu-da-gal2-gal2
#tr.en: leads him by the hand.
17. pisan u3-szub-ka a-sa-ga i3-ak
#tr.en: He did ‘asaga’ in the mold.
18. ensi2-ra a-dab6 si-im a2-la2 mu-na-du12-am3
#tr.en: The ‘adab’, ‘sim’, and ‘ala’ were played for the governor.
19. zu2 al sig4-bi sag im-mi-du8
#tr.en: He flattened the top of the brick with the tooth of the hoe.
20. lal3 i3-nun i3-he-nun-na al im-ma-ni-tag
#tr.en: He greased it with honey, butter oil, and ‘ihenuna’.
21. szembulug |SZIMxPI| gesz hi-a
#tr.en: Incense and resin from various trees
22. uh-sze3 im-mi-ak
#tr.en: he made into a paste.
23. dusu ku3 mu-il2 u3-szub-e im-ma-gub
#tr.en: He raised the shiny basket, he stood by the mold.
24. gu3-de2-a im u3-szub-ba ni-gar
#tr.en: Gudea placed clay in the mold.
25. nig2-du7 pa bi2-e3
#tr.en: The cultic order emerged.
26. e2-a sig4-bi pa e3 mu-ni-ga2-ga2
#tr.en: The emergence of the brick of the house was placed.
27. kur-kur-re i3 mu-da-su3-e
#tr.en: Foreigners sprinkle oil with him,
28. erin mu-da-su3-e
#tr.en: sprinkle cedar (oil) with him.
@column 19
1. iri-ni ki lagasz{ki}-e se11-li2-a
#tr.en: His city, area-Lagaš, in happiness(?)
2. u4 mu-di3-ni-ib2-zal-e
#tr.en: passes the day with him.
3. u3-szub mu-dub2 sig4 had2-de3 ba-szub
#tr.en: He shook the mold, he threw the brick to dry.
4. zu2 al im aga3-ri2-na-ba-sze3
#tr.en: On its firing(?)
5. igi zi ba-szi-bar
#tr.en: he looked righteously.
6. |SZIMxPI| ha-szu-ur2 szembulug-a
#tr.en: incense, apples, and resin
7. sag im-<ma>-ni-du8
#tr.en: he smeared on its top.
8. sig4 u3-szub-ba mu-ni-gar-ra-ni
#tr.en: (About) his brick placed in the mold,
9. {d}utu im-da-hul2
#tr.en: Utu was pleased with it.
10. aga3-ri2 i7 mah-gin7 zi-ga-na
#tr.en: (About) his ‘agari’ which rises like a mighty river,
11. lugal {d}en-ki-<ke4> nam mu-[na]-tar
#tr.en: King Enki decided its destiny for him.
12. [sig4] mu-gar u3-[szub] e2-a i3-ku4
#tr.en: He placed the brick, he brought the mold into the house,
13. pisan u3-szub-ba-ta sig4 ba-ta-il2
#tr.en: he lifted the brick from the mold,
14. men ku3 an-ne2 il2-la
#tr.en: it is a shiny throne raised to heaven.
15. sig4 mu-il2 ug3-ga2-na mu-re6
#tr.en: He raised the brick, he brought it to his people,
16. bir3 ku3 {d}utu sag bala-e-dam
#tr.en: it is the shiny team of Utu shaking its head.
17. sig4-e e2-sze3 sag il2-la-bi
#tr.en: The brick raising its head to the house,
18. ab2 {d}nanna tur3-ba rin2-rin2-dam
#tr.en: it is the cow of Nanna, whose pen is shining,
19. sig4 mu-gar e2-a mu-DU-DU
#tr.en: He placed the brick, he walks in the house.
20. e2-a gesz-hur-bi im-ga2-ga2
#tr.en: She is establishing the plan of the house,
21. {d}nisaba sza3 szid zu-am3
#tr.en: it is Nisaba whose ‘heart’ knows counting.
22. lu2-tur gibil-bi e2 du3-gin7
#tr.en: Like a young man building a new house,
23. igi-ni u3 du10-ga nu-szi-ku4-ku4
#tr.en: he does not allow sweet sleep to enter his eyes.
24. ab2 amar-bi-sze3 igi gal2-la-gin7
#tr.en: Like a cow whose eye are on its calf,
25. e2-sze3 TE-TE-ma im-szi-gen
#tr.en: he walked to the house in great concern.
26. lu2 ninda tur ka-a gub-ba-gin7
#tr.en: Like a man with (only) little food in the mouth,
27. re7-e nu-szi-kusz2-u3
#tr.en: he is not resting in his walking.
28. sza3 lugal-na u4-dam mu-e3
#tr.en: (That) his king’s ‘heart’ is the light (of the vision) dawned (on him).
@column 20
1. gu3-de2-a-ar inim {d}nin-gir2-su-ka uri3-am3 mu-du3
#tr.en: For Gudea, the word of Ningirsu is the sign he was building (under),
2. sza3 gu3 di e2 du3-da-ka-na
#tr.en: in his ‘heart’ yearning for the building of the house,
3. inim-gar sa6-ga-a lu2 <im>-ma-a-gar
#tr.en: a man gave me a good omen.
4. hul2-la-gin7 im-ma-na-ni-ib2-gar
#tr.en: It was placed like something joyful for him,
5. masz-a szu i3-gid2 masz-a-ni i3-sa6
#tr.en: he stretched his hand in the goat, his goat was good.
6. a-mir-e sze ba-se3 igi-bi si ib2-sa2
#tr.en: He gave grain to the wave, its appearance was straight.
7. gu3-de2-a sag-sze3 nu2
#tr.en: Gudea lying by the top,
8. mu-nu2 inim mu-na-ta-e3
#tr.en: he slept, the word dawned on him.
9. e2 lugal-na-ka du3-bi
#tr.en: To build his king’s house,
10. e2-ninnu an ki-ta bad-bi
#tr.en: the separation of Eninnu from heaven and earth,
11. igi#-a mu-na-a-gal2
#tr.en: was brought to his attention.
12. hul2-la-gin7 im-[ma-na]-ni#-ib2#-gar#
#tr.en: It was placed like something joyful for him.
13. gu mu-ba-ra me szu im-du7-du7
#tr.en: He threw the flax, he perfected the me.
14. uz-ga ku3-ge esz3 mu-ga2-ga2
#tr.en: The shiny‘ uzga’ sustains the shrine.
15. e2-a {d}en-ki-ke4 temen mu-si-ge
#tr.en: Enki places the foundation of the house,
16. {d}nansze dumu eridu{ki}-ke4 esz-bar kin-ge26 mi2 ba-ni-du11
#tr.en: Nanše, the daughter of Eridu cared for the omen taking.
17. ama lagasz{ki} ku3 {d}ga2-tum3-du10-ke4
#tr.en: The mother of Lagaš, Shiny-Gatumdu,
18. sig4-bi kur-ku4-a mu-ni-tu
#tr.en: bore its bricks in flows.
19. {d}ba-ba6 nin dumu-sag an-na-ke4
#tr.en: Baba, the lady, firstborn of An,
20. i3 szim erin-na ba-ni-su3
#tr.en: was sprinkling oil and cedar oil there.
21. e2-e en ba-gub la-gal ba-gub
#tr.en: The En and Lagar stood in the house,
22. me-e szu si im-ma-sa2
#tr.en: they performed the me.
23. {d}a-nun-na u3 di-de3 im-ma-szu4-szu4-ge-esz2
#tr.en: The Annunaki stood there admiring.
24. gu3-de2-a lu2 e2 du3-a-ke4
#tr.en: Gudea, builder of the house,
25. e2-a dusu-bi men ku3 sag-ga2 mu-ni-gal2
#tr.en: he placed the basket of the house, a shiny crown, on the head,
26. usz mu-gar a2-gar ki im-mi-tag
#tr.en: he placed the foundation, the wall touched the ground,
27. sa2 mu-se3 sig4-ga gu bi2-dub2
#tr.en: he gave a blessing, he stroked the brick with flax.
@column 21
1. e2-a silim 2(asz@c)-nam nam-mi-se3
#tr.en: For the second (time) did he not give a blessing in the house?
2. gu kurun3-ba sag gal2-la-am3
#tr.en: It is flax in bloom placed on the top.
3. e2-a silim 3(asz@c)-am3 nam-mi-se3
#tr.en: For the third (time) did he not give a blessing in the house?
4. anzu2{muszen} amar-a a2 pag-am3
#tr.en: It is Anzu spreading its wings over the calfs.
5. e2-a silim 4(asz@c) nam-mi-se3
#tr.en: For the fourth (time) did he not give a blessing in the house?
6. pirig-tur pirig husz-a gu2-da la2-am3
#tr.en: It is a young lion embracing a terrible lion.
7. e2-a sa2 5(asz@c)-am3 nam-mi-se3
#tr.en: For the fifth (time) did he not give a blessing in the house?
8. an se-<ga> su2-lim il2-la-am3
#tr.en: It is the green sky, lifting terrifying radiance.
9. e2-a sa2 6(asz@c)-am3 nam-mi-se3
#tr.en: For the sixths (time) did he not give a blessing in the house?
10. u4 sa2 du11-ga hi-li gur3-am3
#tr.en: It is the dawn dressed in joy.
11. e2-a sa2 7(asz@c) nam-mi-se3
#tr.en: For the seventh (time) did he not give a blessing in the house?
12. e2-ninnu i3-ti u4 zal-la kalam si-am3
#tr.en: It is Eninnu—Moon passing (through)—filling the land.
13. gesz ka2-na im-ga2-ga2-ne
#tr.en: They place the wood of the door.
14. an se3-ga men il2-la-am3
#tr.en: It is the green sky lifting the crown.
15. gesz ka2-na-ta ba-ta-KU
#tr.en: From the wood of the door ....
16. e2-mah an-da gu2 la2-am3
#tr.en: It is the lofty house embracing the heaven.
17. e2 mu-du3 gesz-e im-ma-ru
#tr.en: He build the house, he planted the tree.
18. bugin {d}nanna sag kesz2 {d}en-ki-kam
#tr.en: It is the trough of Nanna, the ... of Enki.
# (cf:xix:18)
19. e2 hur-sag-gin7 im-mu2-mu2-ne
#tr.en: They make the house grow like a mountain.
20. murux(DUGUD)-gin7 an-sza3-ge im-mi-i3-ib2-diri-diri-ne
#tr.en: They make it float in the middle of the heaven like a cloud.
21. gu4-gin7 si im-mi-ib2-il2-il2-ne
#tr.en: They make it raise its hors like an ox.
22. gesz-GAN2-abzu-gin7 kur-kur-ra sag ba-ni-ib2-il2-ne
#tr.en: They raise the head in all the lands, like Gešgana’abzu.
23. e2-e hur-sag-gin7 an ki-a sag an-sze3 mi-ni-ib2-il2
#tr.en: The house raised the head to heaven like a mountain in heaven and earth.
24. erin duru5 ki u2 rib mu2-a-am3
#tr.en: It is the moist cedar growing ...
25. e2-ninnu sig4 ki-en-gi-ra2-ka hi-li mu-ni-ib2-du8-du8
#tr.en: Eninnu, brickwork of Kiengir, carries joy,
26. e2-a gesz im-ga2-ga2-ne
#tr.en: they place the wood in the house,
27. uszum abzu tesz2-ba e3-de3-dam
#tr.en: it is the dragon of Abzu rising in its terror.
28. KA an-na im-mi-ib2-u3-u3-dam
#tr.en: ...
@column 22
1. musz-mah hur-sag-ga2 nam ak-am3
#tr.en: it is a dragon hissing in the mountain.
2. e2 gi gur5-bi musz kur-ra tesz2-ba nu2-am3
#tr.en: The cut down reed of the house is snakes coiled up in the mountain.
3. sa-du2-bi# erin duru5 ha-szu#-ur2-ra szu he2-tag-ga-am3
#tr.en: The mountain is moist cedar decorated with apples.
4. aga3 erin igi u6 di-bi-a erin babbar2 im-ga2-ga2-ne
#tr.en: They placed white cedar to be admired in the ‘cedar hall’.
5. szim zi i3-he-nun-ka mi2 ba-ni-ib2-e-ne
#tr.en: They cared for it with good resin and butter oil.
6. e2 im-du8-a-bi he-nun abzu szu tag-ga-am3
#tr.en: The E-imdua was decorated with the fertility of Abzu.
7. A-NIG2-KA-bi im-szi-ib2-suru5-ne
#tr.en: they made the drains hang down.
8. esz3 e2-ninnu szu |E2xBAD|? an-na-ka gar-gar-a-am3
#tr.en: Shrine-Eninnu it is placed in the hand of the x of heaven.
9. ensi2-ke4 e2 mu-du3 mu-mu2
#tr.en: The governor built the house, he made it grow,
10. kur gal-gin7 mu-mu2
#tr.en: he made it grow like a large mountain,
11. temen abzu-bi dim gal-gal ki-a mi-ni-si-si
#tr.en: he placed the very large mast, the foundation, its Abzu, in the ground.
12. {d}en-ki-da e2-an-gur4-ra-ka
#tr.en: With Enki, in E'angurraka,
13. sza3 mu-di3-ni-ib2-kusz2-u3
#tr.en: he counseled with him there.
14. temen an-na ur-sag-am3 e2-e im-mi-dab6
#tr.en: The foundation, ‘a hero in heaven’, he seized in the house;
15. ki-a-nag dingir-re-<ne>-ka a im-na8-na8-a
#tr.en: it drinks water at the drinking place of the gods.
16. e2-ninnu dim gal mu-gi
#tr.en: He made Eninnu firm as a mast.
17. abgal2-bi mu-du3
#tr.en: He built its Abgal.
18. iri-na {gesz}asal2 du10-bi mu-du3
#tr.en: He planted sweet Asal trees in his city,
19. gissu-bi mu-la2
#tr.en: he stretched out their shadow.
20. {gesz}szar2-ur3-bi uri3 gal-gin7 lagasz{ki}-da im-da-si
#tr.en: He placed the ‘multitude-eraser’, like a great sign, with Lagaš
# (cf:xx:1)
21. szu-ga-lam ki husz-ba im-mi-i3-gar
#tr.en: He placed it in Šugalam, its terrible place,
22. su-zi bi2-du8-du8 bara2-gir2-nun-na ki di-ku5-ba
#tr.en: Having goosebumps in Baragirnunna, the place of rendering justice.
23. u2-a lagasz{ki} gu4 gal-gin7 a2 ba-il2-il2
#tr.en: The provider for Lagaš raises the arm like a great ox.
24. na gal-gal lagab-ba mi-ni-re6-a-<na>
#tr.en: His large stones brought in their blocks,
@column 23
1. mu dili-a mu-re6 mu dili-a mu-ak
#tr.en: he brought them in a single year, he worked them in a single year,
2. u4 2(asz@c) u4 3(asz@c) nu-ma-da-ab-zal
#tr.en: he did not let two, three days pass for them,
3. a2 u4-da 1(asz@c)-ta mu-du3
#tr.en: one each day’s work he erected,
4. u4 7(asz@c)-kam-ma-ka e2-e im-mi-dab6
#tr.en: on the seventh day he seized them in the house.
5. na da-bi kun-sze3 mu-nu2
#tr.en: A stone on its side he laid down as a basin,
6. szim#-sze3 mu-dim2-dim2
#tr.en: he formed it with incense,
7. e2-a mi-ni-szu4-szu4
#tr.en: he placed them in the house.
8. na kisal mah-a <im>-mi-ru2-a-na
#tr.en: His stone erected in the mighty courtyard,
9. na-ru2-a lugal kisal si
#tr.en: ‘the stela, king filling the courtyard,
10. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
#tr.en: Lord Ningirsu made Gudea
11. gir2-nun-ta mu-zu
#tr.en: known from Girnun,’
12. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
#tr.en: as name of that stone he named.
13. na ka2-sur-ra bi2-ru2-a-<na>
#tr.en: His stone erected in Kasurra,
14. lugal a-ma-ru {d}en-lil2-la2
#tr.en: ‘the king, flood of Enlil,
15. gaba-szu-gar nu-tuku
#tr.en: no-haver of opponent,
16. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
#tr.en: Lord Ningirsu, on Gudea
17. igi zi mu-szi-bar
#tr.en: looked righteously,’
18. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
#tr.en: as name of that stone he named.
19. na igi u4 e3-a-<ka> bi2-ru2-a-<na>
#tr.en: His stone erected in front of the rising sun,
20. lugal u4 gu3 di {d}en-lil2-la2
#tr.en: ‘the King, roaring storm of Enlil,
21. en gaba-ri nu-tuku
#tr.en: lord no-haver of rival,
22. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
#tr.en: Lord Ningirsu, Gudea,
23. sza3 ku3-ge bi2-pa3
#tr.en: in his shiny ‘heart’ called him,’
24. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
#tr.en: as name of that stone he named.
25. na igi szu-ga-lam-ma-ka bi2-du3-a-<na>
#tr.en: His stone erected in front of Šugalam,
26. lugal mu-ni-sze3 kur KU-KU-e
#tr.en: ‘by the name of his king the mountain tremble,
27. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
#tr.en: Lord Ningirsu, Gudea,
28. gu-za-ni mu-ge
#tr.en: his throne he made firm,’
29. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
#tr.en: as name of that stone he named.
30. na igi e2-urua-ga-ka bi2-du3-a-<na>
#tr.en: His stone erected in front of E'uruagaka:
@column 24
1. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
#tr.en: ‘lord Ningirsu, for Gudea,
2. nam du10 mu-ni-tar
#tr.en: decided a sweet destiny,’
3. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
#tr.en: as name of that stone he named.
4. na a-ga {d}ba-ba6-ka bi2-ru2-a-<na>
#tr.en: His stone erected in Baba’s back-room,
5. e2-ninnu igi an-na-ke4 zu
#tr.en: ‘Eninnu, knowing the face of An,
6. {d}ba-ba6 zi-sza3-gal2 gu3-de2-a
#tr.en: Baba, life of Gudea,’
7. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
#tr.en: as name of that stone he named.
8. e2 lugal-na zi-de3-esz2 mu-du3
#tr.en: He build the house of his king with righteousness.
9. sipa zi gu3-de2-a an ki im-da-mu2
#tr.en: The righteous shepherd Gudea made it grow together with heaven and earth.
10. u4-sakar gibil-gin7 men bi2-il2
#tr.en: Raising the crown like the new moon,
11. mu-bi kur-sza3-sze3
#tr.en: its name until the middle of the mountain
12. pa bi2-e3
#tr.en: he made emerge.
13. gu3-de2-a e2 {d}nin-gir2-su-ka
#tr.en: Gudea made Ningirsu’s house
14. {d}utu-gin7 dugud-ta ba-ta-e3
#tr.en: go out from the cloud like Utu,
15. hur-sag za-gin3-na-gin7 mu-mu2
#tr.en: made it grow like a mountain of Lapis,
16. hur-sag nu11 babbar2-ra-gin7
#tr.en: like a white alabaster mountain,
17. u6 di-de3 ba-gub
#tr.en: made it stand to be admired.
18. dub-la2-bi am-gin7 mu-szu4-szu4
#tr.en: Its ‘dubla’ stood (there) like an aurochs,
19. uszum-bi ur-mah-gin7 szu-ba bi2-nu2-nu2
#tr.en: its dragons lay (there) like lions on their paws.
20. gi-gun4-bi ab-zu-gin7 ki sikil-e bi2-mu2
#tr.en: Its Gigun grows in a pure place like the Abzu,
21. uri3-bi dara3 ku3 abzu-gin7
#tr.en: Its sign like the shiny ibex of Abzu,
22. si ba-mul-mul
#tr.en: he made shine the horns,
23. u4-sakar gibil an-na gub-ba-gin7
#tr.en: like the new moon standing in heaven,
24. gu3-de2-a e2 {d}nin-gir2-su-ka
#tr.en: Gudea made the house of Ningirsu
25. u6 di-de3 ba-gub
#tr.en: stand to be admired.
26. e2-a dub-la2-bi szu4-szu4-ga-bi
#tr.en: The ‘dubla’ that stand in the house,
27. la-ha-ma abzu-da szu4-ga-am3
#tr.en: that stand with Abzu Lahama,
@column 25
1. e2 gesz gar-ra-bi a-ge6 ambar mah musz-a sig-ga-am3
#tr.en: The house of standing wood is a wave (in) the mighty marsh into which snakes have dived.
2. e2 ka gid2-da-bi
#tr.en: Its stretched out mouth,
3. an-bar-bar-ra ni2 gal2-la-am3
#tr.en: it is the terror of the x-heaven.
4. e2 e2-dul4-la-bi nu11 an-sza3-ge diri-ga-am3
#tr.en: The ‘covered house’ of the house is a light floating in the middle of the heavens.
5. ka2 ki-lugal-ku4-bi-ta
#tr.en: (Going out) from the gate, ‘entrance of the king’,
6. hu-ri2-in am-sze3 igi il2-il2-dam
#tr.en: it is an eagle gazing at an aurochs.
7. {gesz}ti ka2-e us2-sa-bi
#tr.en: The arrow leaning against the gate,
8. nir-an-na an-ne2 us2-sa-am3
#tr.en: it is the rainbow leaning against heaven.
9. gesz-ka2 an-na-bi e2-ninnu u4 du11-ba gu3 di tesz2-ba gub-ba-am3
#tr.en: Its upper lintel, it is Eninnu coiled up, the roaring storm.
10. ugur2-igi-bi ni2 il2-il2-a-bi
#tr.en: Its frightening eyebrows,
11. igi u6 di dingir-re-ne-kam
#tr.en: it is the admiring face of the gods.
12. e2-a a-mir babbar2 mu-ru-gu2-ni
#tr.en: The house, his white flood returning,
13. hur-sag za-gin3-na an ki-a ki he2-us2-sa-am3
#tr.en: it is a lapis mountain firmly moored in heaven and earth.
14. kin-sig17 unu6 gal mu-ga2-ga2-ne
#tr.en: They prepare the meal in the great sanctuary,
15. bur ku3-sig17 lal3 gesztin de2-a
#tr.en: it is gold bowls filled with honney and wine,
16. an-ne2 szu4-ga-am3
#tr.en: standing under the heaven.
17. e2-nu2-da mu-du3-ne
#tr.en: The built the bed-room,
18. kur szar2-da mes ku3 abzu-a
#tr.en: it is the shiny ‘mes’ tree of Abzu (competing) with innumerable mountains,
19. kurun3 il2-la-am3
#tr.en: carrying fruit.
20. mu-du3 szu im-ta-gar-ra-ta
#tr.en: He built, and after he had finished it,
21. sza3 dingir-re-ne gu2-bi gi4-a-am3
#tr.en: it is the ‘heart’ of the gods, returned to its banks.
# (cf:i:5-9)
22. sipa zi gu3-de2-a gal mu-zu
#tr.en: The righteous shepherd Gudea has learned big (things),
23. gal i3-ga-tum2-mu
#tr.en: and he will perform big (things).
24. a-ga tukul la2 ka2 me3-ba
#tr.en: At the war-door of the inner room, where the weapon hang,
25. ur-sag szeg9-sag-6(disz) sag-ar-bi
#tr.en: Sagar, the hero, the six headed ram,
26. im-ma-ab-dab5-be2
#tr.en: he seizes there.
27. igi iri{ki}-sze3 ki ni2 il2-ba
#tr.en: At the frightening place facing the city,
28. ur-sag 7(asz@c)-am3 im-ma-ab-dab5-e
#tr.en: the seven heroes he seizes there.
@column 26
1. szu-ga-lam ka2 me-lam2-ba
#tr.en: At Šugalam, the gate of radiance,
2. uszum {gesz}geszimmar-bi im-ma-ab-dab5-be2
#tr.en: the dragon and the date palm he seizes there.
3. igi-u4-e3 ki nam tar-re-ba
#tr.en: At Igi'u'e, the place of deciding destinies,
4. szu-nir {d}utu sag alim-ma
#tr.en: the emblem of Utu, the head of a bison,
5. im-ma-da-si-ge
#tr.en: he places there.
6. ka2-sur-ra igi u6 di-ba
#tr.en: At Kasur, the cherished,
7. ur-mah ni2 dingir-re-ne-kam
#tr.en: a lion, the fear of the gods,
8. im-ma-ab-dab5-e
#tr.en: he seizes there.
9. tar-sir2-sir2 ki a2 ag2-ba
#tr.en: At Tarsirsir, the place of instructions,
10. ku-li an-na uruda-bi
#tr.en: (the metal) ‘friend of heaven’ and copper,
11. im-ma-ab-dab5-e
#tr.en: he seizes there.
12. a-ga {d}ba-ba6 ki sza3 kusz2-ba
#tr.en: At the inner room of Baba, place of council,
13. ma2-gi4-lum gu4 alim-bi-da
#tr.en: Magilum and Gualim (bison)
14. im-ma-ab-dab5-e
#tr.en: he seizes there.
15. ur-sag ug5-ga i3-me-sza-ke4-esz2
#tr.en: Because they are dead warriors,
16. ka-bi ki-a-nag-sze3 mu-gar
#tr.en: he placed their mouths at the libation place,
17. mu-bi mu-ru dingir-re-ne-ka
#tr.en: (and) their names, in the midst of the gods,
18. gu3-de2-a ensi2 lagasz{ki}-ke4
#tr.en: Gudea, governor of Lagaš,
19. pa e3 ba-ni-a
#tr.en: made them emerge.
20. ig {gesz}erin e2-a szu4-ga-bi
#tr.en: The cedar doors standing in the house,
21. {d}iszkur an-ta gu3 nun di-da-am3
#tr.en: it is Iškur roaring from heaven.
22. e2-ninnu sag-kul-bi idim
#tr.en: Eninnu, its lock, a bison(?),
23. {gesz}nu-kusz2-bi ur-mah
#tr.en: its pivots, a lion;
24. si-gar-bi-ta musz-sza3-tur3 musz-husz
#tr.en: from its bolt, Muššatur (and) Mušhuš
25. am-sze3 eme e3-de3
#tr.en: stretch out the tongue against an aurochs.
26. ga-du ig-e u5-us2-sa-bi
#tr.en: The lintels leaning on the door,
27. ug nemurx(|PIRIG.TUR|) tur-tur szu-ba du2-ru-na-am3
#tr.en: it is a young lioness, whose young ones rest on its paws.
28. e2-a gag gesz-ur3 ku3 mu-si-ge4-ne
#tr.en: They fastened the shiny roof nail in the house,
29. uszum lu2-sze3 szu ib2-gar-ra-am3
#tr.en: it is a dragon laying hand on a man.
30. ig-ba esz2 ku3 im-la2-ne
#tr.en: They stretched out the shiny (measuring) rope in the door,
@column 27
1. {d}nirah ku3 abzu dar-a-am3
#tr.en: it is the shiny water snake of Abzu, dividing (things).
2. e2 sa la2-a-bi kesz3{ki} aratta{ki} na ri-ga-am3
#tr.en: Keš and Aratta give instructions at the tying (together) of the house:
3. e2 sa du8-a-bi pirig husz-am3
#tr.en: the tying together, it is a terrible lion,
4. kalam-ma igi mi-ni-ib2-gal2
#tr.en: gazing at the land,
5. dili-du igi-bi nu-ma-dib-be2
#tr.en: the lonely wanderer cannot pass.
6. e2-ninnu ni2-bi kur-kur-ra
#tr.en: The fear of Eninnu, on all the lands,
7. tug2-gin7 im-dul4
#tr.en: like a garment, it covered.
8. e2 ku3 NE-a an-ne2 ki gar-ra
#tr.en: The house, founded by Anu with purified silver,
9. szembi2-zi-da szu tag du11-ga
#tr.en: decorated with good perfume,
10. sze-er-zi an-na-ka i3-ti-gin7 e3-a
#tr.en: rising in heavenly brilliance, like the moon.
11. e2 igi-bi kur gal ki us2-sa
#tr.en: The face of the house is a large mountain leaning on earth,
12. sza3-bi nam-szub szer3 ha-mun
#tr.en: its inside is a polyphonic song,
13. bar-bi an e2 mah he2-gal2-la zi-ga
#tr.en: its outside is a mighty house of abundance rising in heaven.
14. gu2-en bar-ra-bi
#tr.en: Its outer throne room,
15. ki di ku5 {d}a-nun-ke4-ne
#tr.en: the place of rendering the justice of Anunna,
16. a-lal3-bi-ta inim szud3-da
#tr.en: from its water throughs are words of prayer,
17. kur6-bi-da he2-gal2 dingir-re-ne-kam
#tr.en: with its food rations are the abundance of the gods.
18. uri3 e2-da si-si-ga-bi
#tr.en: The signs placed with the house,
19. anzu2{muszen} kur-MUSZ-a-da he2-bad-ra2-am3
#tr.en: it is Anzu spreading his wings in Kurmuš.
20. e2-ninnu im-bi im ha-mun
#tr.en: The clay of Eninnu, mixed clay,
21. i7 edin-ta e11-da
#tr.en: is a flood draining(?) from the plain.
22. lugal-bi en {d}nin-gir2-su-ke4
#tr.en: Its king, Lord Ningirsu,
23. sza3 ku3-ge bi2-pa3
#tr.en: chose it in his shiny ‘heart’,
24. szim zi-gin7 sag-ga2 mi-ni-ib2-de2
#tr.en: he poured it on top like good incense.
@column 28
1. gu3-de2-a sze-er-zi an-na-ka
#tr.en: Gudea, in the brilliance of heaven,
2. szu tag ba-ni-du11
#tr.en: decorated it.
3. e2 gu4-bi-ta
#tr.en: From the cow pen,
4. i3 ku4 ga ku4
#tr.en: oil deliveries, milk deliveries,
5. udun mah-bi-ta
#tr.en: From the mighty oven,
6. gug2 gal si gal
#tr.en: large cakes, large croissants(!?).
7. gir2-PA-na-bi
#tr.en: The Girpana,
8. gu4 gu7 udu gu7
#tr.en: feeding oxen, feeding sheep.
9. e2 ki kur6-bi us-ga ab-ga2-ga2
#tr.en: The provisions place, sustaining the usga.
10. ne-sag-bi
#tr.en: The wine-cellar(?)
11. kur gesztin bi-bi-ze2
#tr.en: (called) ‘mountain dripping with wine’.
12. e2-bappir3-bi-ta
#tr.en: From the brewery,
13. i7 idigna a u3-ba gal2-la-am3
#tr.en: (called) ‘Tigris is being water in its might’.
14. e2-nig2-ga-bi-a za ku3 nagga
#tr.en: In the treasury, precious stones, silver, tin.
15. e2 {gesz}gigir-ra-bi
#tr.en: The coach house,
16. kur ki-a gub-ba
#tr.en: (called) ‘mountain standing on the ground’.
17. a-ga balag-a-bi gu4 gu3 nun di
#tr.en: The inner room of haprs, (called) ‘ox roaring princely’.
18. kisal-bi szud3 ku3 si-im a2-la2
#tr.en: The courtyard, shiny prayers, ‘sim’ and ‘ala’ (sounds).
19. kun na4 e2-a nu2-a-bi
#tr.en: The stone basin sleeping in the house,
20. hur-sag ul nun-ne2-esz2 nu2-am3
#tr.en: it is a mountain sleeping in full flowering.
21. kun nagga ganun-sze3 da-a-bi
#tr.en: The tin basin, siding with the storeroom,
22. nu11 kur-sze3 igi su3 il2-dam
#tr.en: it is the light lifting the distant gaze to the mountain.
23. {gesz}kiri6-MI-edin e2-sze3 si-ga-bi
#tr.en: The garden of the black plain placed with the house,
24. kur gesztin bi-bi-ze2 ki IM-NE-e mu2-am3
#tr.en: it is the frightening place grown together with ‘mountain driping with wine’.
@column 29
1. na 7(asz@c) e2-e dab6-ba-bi
#tr.en: The seven stones seized by the house,
2. nig2 lugal-bi-da sza3 kusz2-kusz2-dam
#tr.en: are things counselling with its king.
3. e2 nig2 ki-se3-ga
#tr.en: The house of funerary offerings,
4. nig2-sikil abzu na ri-ga-am3
#tr.en: is a pure thing, instructed by Abzu.
5. szim-na4 e2-a szu4-ga-bi
#tr.en: The fragrant stones standing in the house,
6. e2 gudu4-ku3 a nu-silig5-ge-dam
#tr.en: it is the house of the purification priests never lacking water.
7. bad3-si-an-na
#tr.en: The high battlements
8. tu{muszen} du2-ru-na-bi
#tr.en: where pigeons dwell,
9. eridu{ki} NAM hi-a GAG x-am3
#tr.en: it is Eridu, built in abundance(?).
10. e2-ninnu tu{muszen}-e im-ne-ne
#tr.en: Eninnu ... the doves,
11. an-dul3 pa gal-gal gissu du10-ga-am3
#tr.en: it is a shade of large leaves, a sweet shadow.
12. buru5{muszen} muszen-e sig4 mu-gi4-gi4
#tr.en: Buru-birds shrieking,
13. e2-kur {d}en-lil2-la2 ezem gal2-la-am3
#tr.en: it is the Ekur of Enlil in a festival.
14. e2-a ni2-gal-bi
#tr.en: The big fear of the house
15. kalam-ma mu-ri
#tr.en: rests on the land.
16. ka tar-ra-bi
#tr.en: Its praise
17. kur-re ba-ti
#tr.en: reaches the mountains.
18. e2-ninnu ni2-bi kur-kur-ra tug2-gin7 im-dul4
#tr.en: The fear of Eninnu covers all the lands like a garment.
@column 30
1. e2 lugal-bi hi-li-a ni-du3
#tr.en: The house (was) built in joy by its king.
2. {d}nin-gesz-zi-da-ke4
#tr.en: Ningešzida
3. ki-gal-la bi2-du3
#tr.en: built it on a big place.
4. gu3-de2-a ensi2 lagasz{ki}-ke4
#tr.en: Gudea, governor of Lagaš,
5. temen-bi mu-si
#tr.en: placed its foundation.
6. e2 {d}utu-gin7 kalam-ma e3-a
#tr.en: Temple--going out in the land,
7. gu4 gal-gin7 sahar bar-ra gub-ba
#tr.en: standing outside in the dust like a big ox,
8. i3-ti giri17-zal-gin7
#tr.en: like the moon pleasurably
9. ukken-ne2 si-a
#tr.en: filling the assembly,
10. hur-sag sig7-ga-gin7
#tr.en: like a green mountain
11. hi-li gur3-a
#tr.en: clad in joy,
12. u6 di-de3 gub-ba
#tr.en: --standing to be admired.
13. e2-ninnu ki-bi gi4-a-ba
#tr.en: For the restoration of Eninnu
14. {d}nin-gir2-su za3-mi2
#tr.en: Ningirsu be praised!
15. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-a
#tr.en: The building of the house of Ningirsu,
16. za3-mi2 mu-ru-bi-im
#tr.en: this is the middle of the praise.

2011-12-29 14:06:28, entered by dahl for dahl
&P232300 = RIME 3/1, p. 069, E3/1.1.7, Gudea Cyl A
#version: 0.1
#atf: lang sux
@tablet
@obverse
1. u4 an ki-a nam tar-[tar-re]-da
2. lagasz[{ki}]-e me gal-la [sag] an-sze3 mi-ni-ib2-il2
3. {d}en-lil2-e en {d}nin-gir2-su-sze3 igi zi mu-szi-bar
4. iri-me-a nig2-ul pa nam-e3
5. sza3 gu2-be2 nam-gi4
6. sza3 {d}en-lil2-la2 gu2-bi nam-gi4
7. sza3 gu2-bi nam-gi4
8. a-ge6 uru16 nam-mul im-il2-il2
9. sza3 {d}en-lil2-la2-ke4 i7 idigna-am3 a du10-ga nam-re6
10. e2-e lugal-be2 gu3 ba-de2
11. e2-ninnu me-be2 an ki-a pa e3 mu-ak-ke4
12. ensi2 lu2 gesztu3 dagal-kam gesztu3 i3-ga2-ga2
13. nig2 gal-gal-la szu mi-ni-mu2-mu2
14. gu4 du7 masz2 du7-re6 si im-sa2-sa2-e
15. sig4 nam tar-ra sag mu-szi-ib2-il2
16. e2 ku3 du3-de3 gu2-bi mu-szi-ib2-zi
17. lugal-ni-ir u4 ne masz-ge6-ka
18. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su2-ra igi mu-ni-du8-am3
19. e2-a-ni du3-ba mu-na-du11
20. e2-ninnu me-bi gal-gal-la-am3
21. igi mu-na-ni-gar
22. gu3-de2-a sza3-ga-ni su3-ra2-am3
23. inim-e mi-ni-kusz2-u3
24. ga-na ga-na-ab-du11 ga-na ga-na-ab-du11
25. inim-ba ha-mu-da-gub
26. sipa-me nam-nun-ne2 sag ma-ab-sum-sum#
27. nig2 masz ge6-ke4 ma-ab-re6-a-ga2
28. sza3-bi nu-zu
29. ama-gu10 ma-mu-gu10 ga-na-re6
@column 2
1. ensi2 ku3-zu me-te-na-gu10
2. {d}nansze nin9 dingir sirara6-ta-gu10
3. sza3-bi ha-ma-pa3-de3
4. ma2-gur8-ra-na giri3 nam-mi-gub
5. iri-ni nina{ki}-sze3 i7 nina{ki} gen-a ma2 mu-ni-ri
6. i7-de3 hul2-la-e kur-ku4 i3-si-il-e
7. ba-gara2 e2 i7-de3 la2-a-e im-<ma>-ti-a-ta
8. ninda gesz bi2-tag a sze23 i3-de2
9. lugal ba-gara2-ra mu-na-gen szud3 mu-na-re6
10. ur-sag pirig zi-ga gaba-szu-gar nu-tuku
11. {d}nin-gir2-su2 abzu-a gal# di#
12. nibru#{ki#}-a# nir-gal2#
13. ur-sag ma-a-du11 szu zi ga-mu-ra-ab-gar
14. {d}nin-gir2-su e2-zu ga-mu-ra-du3
15. me szu ga-mu-ra-ab-du7
16. nin9-zu dumu eridu{ki}-ge tu-da
17. nir-gal2 me-te-na nin ensi!(|ENxME.LI|) dingir-re-ne-ke4
18. {d}nansze nin9 dingir sirara6-ta-gu10
19. giri3-bi ha-ma-ga2-ga2
20. gu3 de2-a-ni gesz ba-tuku-am3
21. lugal-a-ni siskur2 ra2-zu-ni gu3-de2-a-asz2
22. en {d}nin-gir2-su-ke4 szu ba-szi-ti
23. e2 ba-gara2-ka esz3-esz3 i3-ak
24. ensi2-ke4 {d}ga2-tum3-du10-sze3 ki-nu2-a-ni ba-re6
25. ninda gesz bi2-tag a sze23 i3-de2
26. ku3 {d}ga2-tum3-du10-ra mu-na-gen
27. siskur2 mu-na-be2
28. nin-mu dumu an ku3-ge du2-da
29. nir-gal2 me-te-na dingir sag zi
@column 3
1. kalam-ma ti-la
2. nu-du zu iri-na
3. nin ama lagasz{ki} ki gar-ra-me
4. igi ug3-sze3 u3-szi-bar-ra-zu szegx(|IM.A|) he2-gal2-la-am3
5. szul zi lu2 igi mu-bar-ra-zu nam-ti mu-na-su3
6. ama nu-tuku-me ama-mu ze2-me
7. a nu-tuku-me a-mu ze2-me
8. a-mu sza3-ga szu ba-ni-du11 unu6-a ni-du2-e
9. {d}ga2-tum3-du10 mu ku3-zu du10-ga-am3
10. ge6-a ma-ni-nu2
11. {gesz}addu3 gal-mu-me za3-mu mu-us2
12. NE-GI-bar a gal-la du3-a-me
13. zi-sza3 mu-szi-i3-gal2
14. an-dul3 dagal-me gissu-zu-sze3
15. ni2 ga-ma-szi-ib2-te
16. szu mah-za sa-ga a2 zi-da-bi
17. nin-mu {d}ga2-tum3-du10 ga2-ra ha-mu-u3-szub
18. iri-sze3 i3-du-e geszkim-mu he2-sa6
19. kur a-ta il2-la nina{ki}-sze3
20. u2-du11 sa6-ga-zu igi-sze3 ha-ma-gen
21. {d}lamma sa6-ga-zu giri3-a ha-mu-da-gen
22. ga-na ga-na-ab-du11
23. ga-na ga-na-ab-du11
24. inim-ba ha-mu-da-gub
25. ama-mu ma-mu-mu ga-na-re6
26. ensi3 ku3-zu me-te-na-mu
27. {d}nansze nin9 dingir sirara6-ta-mu
28. sza3-bi ha-ma-pa3-de3
29. gu3 de2-a-ni gesz ba-tuku-am3
@column 4
1. nin-a-ni siskur2 ra2-zu-ni
2. gu3-de2-a-asz2 ku3 {d}ga2-tum3-du10-ge szu ba-szi-ti
3. ma2-gur8-ra-na giri3 nam-mi-gub
4. iri-ni nina{ki}-sze3 kar nina{ki}-na-ke4 ma2 bi2-us2
5. ensi2-ke4 kisal dingir sirara6-ta-ka sag an-sze3 mi-ni-il2
6. ninda gesz bi2-tag a sze23 i3-de2
7. {d}nansze mu-na-gen szud3 mu-na-sza4
8. {d}nansze nin uru16 nin me an-kal an-kal-la
9. nin {d}en-lil2-gin7 nam tar-tar-re
10. {d}nansze-mu du11-ga-zu zi-dam
11. sag-bi-sze3 e3-a-am3
12. ensi2 dingir-re-ne-me
13. nin kur-kur-ra-me ama inim-mu u4-da ma-mu-da
14. sza3 ma-mu-da-ka lu2 1(asz@c)-am3 an-gin7 ri-ba-ni
15. ki-gin7 ri-ba-ni
16. a-ne sag-ga2-ni-sze3 dingir-ra-am3
17. a2-ni-sze3 anzu2{muszen}-dam
18. se11-ba-a-ni-sze3 a-ma-ru-kam
19. zi-da gub3-na pirig i3-nu2-nu2
20. e2-a-ni du3-da ma-an-du11
21. sza3-ga-ni nu-mu-zu
22. u4 ki-szar2-ra ma-ta-e3
23. munus disz-am3 a-ba me-a nu a-ba me-a-ni
24. sag-ga2 e3 ki karadin mu-ak
25. gi-dub-ba ku3 NE-a szu im-mi-du8
26. dub mul-an du10-ga im-mi-gal2
@column 5
1. ad im-dab6-gi4-gi4
2. 2(asz@c)-kam ur-sag-ga2-am3
3. a2 mu-gur le-um za-gin3 szu im-mi-du8
4. e2-a gesz-hur-bi im-ga2-ga2
5. igi-mu-sze3 dusu ku3 i3-gub
6. {gesz}u3-szub ku3 si# ib2-sa2
7. sig4 nam tar-ra {gesz}u3-szub-ba ma-an-gal2
8. ildag2 zi-da igi-mu gub-ba
9. ti-gid2{muszen}-lu2-a u4 mi-ni-ib2-zal-zal-e
10. dur3 a2 zi-da lugal-ga2-ke4 ki ma-HAR-HAR-e
11. ensi2-ra ama-ni {d}nansze mu-na-ni-ib2-gi4-gi4
12. sipa-mu ma-mu-zu ge26 ga-mu-ra-bur2-bur2
13. lu2 an-gin7 ri-ba ki-gin7 ri-ba-sze3
14. sag-ga2-<ni>-sze3 dingir a2-ni-sze3
15. anzu2{muszen}-sze3 se11-ba-a-ni-sze3 a-ma-ru-sze3
16. zi-da gub3-na pirig i3-nu2!(|HU.NA2|)-nu2!(|HU.NA4|)-a
17. szesz-mu {d}nin-gir2-su ga-nam-me-am3
18. esz3 e2-ninnu-na du3-ba za-ra ma-ra-an-du11
19. u4 ki-szar2-ra ma-ra-ta-e3-a
20. dingir-zu {d}nin-gisz-zi-da u4-gin7 ki-sza-ra ma-ra-da-ra-ta-e3
21. ki-sikil sag-ga2 e3 ki karadin mu-ak
22. gi dub-ba ku3 NE szu bi2-du8-a
23. dub mul du10-ga bi2-gal2-la-a
24. ad im-da-gi4-a
25. nin9-mu {d}nisaba ga-nam-me-am3
@column 6
1. e2-a du3-ba mul ku3-ba
2. gu3 ma-ra-a-de2
3. 2(asz@c)-kam-ma ur-sag-am3 a2 mu-gur8
4. le-um za-gin3 szu bi2-du8-a
5. {d}nin-dub-kam e2-a gesz-hur-ba im-mi-se3-se3-ge
6. igi-zu-sze3 dusu ku3 gub-ba u3-szub ku3 si sa2-a
7. sig4 nam tar-ra u3-szub-ba gal2-la
8. sig4 zi e2-ninnu ga-nam-me-am3
9. ildag2 zi-da igi-zu gub-ba
10. ti-gid2{muszen}-lu2-a u4 mi-ni-ib2-zal-a-sze3
11. e2 du3-de3 igi-zu u3 du10-ga nu-szi-ku4-ku4
12. {ansze}dur9 a2 zi-da lugal-za3-ke4 ki ma-ra-HAR-HAR-a-sze3
13. ze2-me e2-ninnu mur ni-is-ku-gin7 ki im-szi-hur-e
14. na ga-ri na-ri-mu he2-dab5
15. gir2-su{ki} e2 sag ki lagasz{ki}-sze3 giri3-zu ki i3-bi2-us2
16. e2 nig2-gur11-<ra>-za kiszib u3-mi-kur2 gesz u3-ma-ta-gar
17. lugal-zu {gesz}gigir u3-mu-DI
18. {ansze}dur9{ur3} u3-szi-la2
19. {gesz}gigir-bi ku3 NE za-gin3-na szu u3-ma-ni-tag
20. ti mar-uru5-a u4-gin7 i3-e3
21. an-kar2 a2 nam-ur-sag-ka mi2 u3-ma-ni-du11
22. szu-nir ki ag2-ni u3-mu-na-dim2
23. mu-zu u3-mi-sar
24. balag ki ag2-ni uszumgal kalam-ma
25. gesz-gu3-di mu tuku nig2 ad gi4-gi4-ni
26. ur-sag nig2-ba-e ki ag2-ra
@column 7
1. lugal-zu en {d}nin-gir2-su
2. e2-ninnu anzu2{muszen} bar6-bar6-ra u3-mu-na-da-ku4-re
3. tur du11-ga-zu mah du11-ga-am3 szu ba-a-szi-ib2-ti
4. en-na sza3 an-gin7 su3-ra2-ni
5. {d}nin-gir2-su dumu {d}en-lil2-la2-ka za-ra ma-ra-hun-ge26-e
6. gesz-hur e2-a-na ma-ra-pa3-pa3-de3
7. ur-sag-e me-ni gal-gal-la-am3
8. szu ma-ra-ni-ib2-mu2-mu2
9. sipa zi gu3-de2-a
10. gal mu-zu gal i3-ga-tum3-mu
11. inim {d}nansze-e mu-na-du11-ga-asz
12. sag sig ba-szi-gar
13. e2 nig2-gur11-ra-na kiszib bi2-kur2
14. gesz im-ma-ta-gar
15. gu3-de2-a gesz-a mu-|DU.DU|
16. gesz-e mi2 im-e
17. {gesz}mes-e sag bi2-sa6
18. {gesz}ha-lu-ub2-ba dun3 bi2-bar
19. {gesz}gigir za-gin3-sze3 mu-na-a-DI
20. dur9{ur3}-bi pirig-kasz4-e-pa3-da
21. im-ma-szi-la2-la2
22. szu-nir ki ag2-ni mu-na-dim2
23. mu-ni im-mi-sar
24. balag ki ag2-e uszumgal kalam-ma
25. gesz-gu3-di mu tuku nig2 ad gi4-gi4-ni
26. ur-sag nig2-ba-e ki ag2-ra
27. lugal-ni en {d}nin-gir2-su-ra
28. e2-ninnu anzu2{muszen} bar6-bar6-ra
29. mu-na-da-ku4-ku4
30. e2-a hul2-la i3-na-ni-ku4
@column 8
1. gu3-de2-a esz3 e2-ninnu-ta zalag-ga nam-ta-e3
2. 2(asz@c)-kam-ma e2-sze3 u4-u3-de3 bi2-dib
3. ge6-ge6 ba-an-dib
4. du6-du6 mu-si-ig inim-gar mu-gi4
5. ah-du11-ga gir2-ta im-ta-gar
6. szu-ga-lam ki husz ki di-ku5-ne
7. ki {d}nin-gir2-su-ke4 kur-kur-ra igi mi-ni-gal2-la-sze3
8. udu-i3 gukkal masz2 niga ensi2-ke4
9. asz2-gar3 gesz nu-zu su-ba mi-ni-dab5-dab5
10. li{gesz} u2 sikil kur-ra-kam izi-a bi2-si-si
11. szim erin ir-sim dingir-ra-kam
12. i3-bi2-bi mu-du3
13. lugal-<ni>-ir ug3-ga2 mu-na-zi szud3 mu-na-ra2
14. ub-szu-kin-na-ka mu-na-gen giri17 szu mu-na-gal2
15. lugal-mu {d}nin-gir2-su en a-husz gi4-a
16. en zi a kur gal-e ri-a
17. szul ka-tar nu-tuku
18. {d}nin-gir2-su e2-zu ma-ra-du3-e
19. geszkim-mu nu-mu
20. ur-sag nig2-du7-e gu3 ba-a-de2
21. dumu {d}en-lil2-la2 en {d}nin-gir2-su
22. sza3-bi nu-mu-u3-da-zu
23. sza3 ab-gin7 zi-zi-zu
24. {es}esi-gin7 ga2-ga2-zu
25. a e3-a-gin7 gu3 nun di-zu
26. a-ma-ru12-gin7 u2-urua gul-gul-zu
27. u4-gin7 ki-bal-sze3 du7-du7-zu
@column 9
1. lugal-mu sza3-zu a e3-a u2 nu-la2-zu
2. ur-sag sza3 an-gin7 su3-ra2-zu
3. dumu {d}en-lil2-la2 en {d}nin-gir2-su
4. ge26 a-na mu-u3-da-zu
5. 2(asz@c)-kam-ma-sze3 nu2-a-ra nu2-a-ra
6. sag-ga2 mu-na-gub ul4!(GIR2) mu-tag-tag-e
7. ma-du3-na ma-du3-na
8. ensi2 e2-mu ma-du3-na
9. gu3-de2-a e2-mu du3-da geszkim-bi ga-ra-ab-sum
10. garza-ga2 mul-an ku3-ba gu3 ga-mu-ra-a-de2
11. e2-mu e2-ninnu an-ne2 ki gar-ra
12. me-bi me gal-gal me-me-a diri-ga
13. e2 lugal-bi igi sud il2-il2
14. anzu2{muszen}-gin7 szeg12 gi4-a-bi-sze3
15. an im-szi-dub2-dub2
16. me-lam2 husz-bi an-ne2 im-us2
17. e2-ga2 ni2 gal-bi kur-kur-ra mu-ri
18. mu-bi-e an-za3-ta kur-kur-re gu2 im-ma-si-si
19. ma2-gan me-luh-ha kur-bi-ta im-ma-ta-e11-de3
20. ge26 {d}nin-gir2-su a-husz gi4-a
21. ur-sag gal ki {d}en-lil2-la2-ka
22. en gaba-ri nu-tuku
23. e2-mu e2-ninnu-ga2 en kur-ra ab-si-a
24. tukul-mu szar2-ur3 kur szu-sze3 gar-gar
25. igi husz-a-mu kur-re nu-um-il2
26. a2-bad-a-mu lu2 la-ba-ta-e3
@column 10
1. a-ugu4-mu nam-gal ki ag2-da
2. lugal a-ma-ru {d}en-lil2-la2
3. igi husz-a-ni kur-da nu-il2
4. {d}nin-gir2-su ur-sag {d}en-lil2-la2
5. mu-sze3 mu-sa4
6. me 5(u@c)-a za3 mi-ni-kesz2
7. {gesz}banszur mu-il2
8. szu-luh si bi2-sa2
9. szu si sa2-a-mu an ku3-ge u3-a ba-zi-ge
10. nig2 szu-ga2 du10-ga-am3
11. a-ugu4-mu du10-ga-bi mu-gu7
12. an lugal dingir-re-ne-ke4
13. {d}nin-gir2-su lugal iszib an-na
14. mu-sze3 mu-sa4
15. ti-ra-asz2 abzu-gin7
16. nam-nun-na ki im-ma-ni-gar
17. sza3-bi-a iti-da u4-sakar-ra
18. me gal-gal ezem an-na-mu szu gal ma-du7-du7
19. e2-husz ki husz-mu
20. musz husz-gin7 ki szur2-ra bi2-du3
21. ki-bala-ga2 nu-mi-ib2-du11-ga
22. u4 sza3-mu um-szi-mi-ri2-a
23. musz ze2 gur5-a-gin7 usz ma-a-u3-KU-e
24. e2-bar6-bar6 ki a2 ag2-ga2-ga2
25. ki {d}utu-gin7 dalla-a-ga2
26. ki-ba {d}isztaran-gin7 di iri-ga2 si ba-ni-ib2-sa2-e
27. e2 ba-gara2 ki banszur-ra-mu
28. dingir gal-gal lagasz{ki}-a-ke4-ne
29. gu2 ma-si-si-ne
@column 11
1. e2-mu e2 sag-kal kur-kur-ra
2. a2 zi-da lagasz{ki}
3. anzu2{muszen} an-szar2-ra sig4 gi4-gi4
4. e2-ninnu e2 nam-lugal-mu
5. sipa zi gu3-de2-a
6. u4 szu zi ma-szi-tum3-da
7. an-sze3 szegx(|IM.A|)-e gu3 ba-de2
8. an-ta he2-gal2 ha-mu-ra-ta-gen
9. ug3-e he2-gal2-la szu he2-a-da-pesz-e
10. e2-ga2 usz ki gar-ra-bi-da
11. he2-gal2 he2-da-gen
12. GAN2 gal-gal-e szu ma-ra-ab-il2-e
13. e pa5 gu2-bi ma-ra-ab-zi-zi
14. du6-du6 ki a nu-e11-da
15. a ma-ra-e11-de3
16. ki-en-gi-re6 i3 diri mu-da-de2
17. siki diri mu-da-la2
18. u4 temen-mu ma-si-ge4-na
19. e2-mu u4 szu zi ma-szi-tum3-da
20. hur-sag ki im-mer tusz-a-sze3
21. giri3-mu ki i3-bi2-us2
22. nita a2 diri-ke4 im-mer-e hur-sag ki sikil-ta
23. im si ma-ra-ab-sa2-e
24. ug3-e zi-sza3-gal2 u3-ma-sum
25. lu2 asz lu2 min-da kin mu-da-ak-ke4
26. ge6-a-na i3-ti ma-ra-e3-e3
27. e-bar7-GAN2 u4-<<ma>>-dam ma-ra-e3-e3
@column 12
1. e2 u4-de3 ma-ra-du3-e
2. ge6-e ma-ra-ab-mu2-mu2
3. sig-ta {gesz}ha-lu-ub2
4. {gesz}NE-ha-an! mu-ra-ta-e11-de3
5. igi-nim-ta {gesz}erin {gesz}szu-ur2-me {gesz}za-ba-lum ni2-bi-a ma-ra-an-tum3
6. kur {gesz}esi-a-ka
7. {gesz}esi ma-ra-ni-tum3
8. kur na-ka na gal hur-sag-ga2
9. lagab-ba ma-ra-ku5-e
10. u4-bi-a a2-zu izi bi2-tag
11. geszkim-mu ha-mu-u3-zu
12. gu3-de2-a i3-zi u3-sa-ga-am3
13. i3-ha-luh ma-mu-dam
14. inim du11-ga {d}nin-gir2-su-ka-sze3
15. sag sig ba-szi-gar
16. masz2 bar6-bar6-ra szu mu-gid2-de3
17. masz2-a szu ni-gid2 masz2-a-ni i3-sa6
18. gu3-de2-a sza3 {d}nin-gir2-su-ka
19. u4-dam mu-na-e3
20. gal mu-zu gal i3-ga-tum2-mu
21. ensi2-ke4 iri-na lu2 dil-gin7
22. na-ri ba-ni-gar
23. ki lagasz{ki}-e dumu ama asz-a-gin7 sza3 mu-na-asz-e
24. gesz-szu mu-du8 gesz-gir2 mu-zi
25. u2-gur5 mu-gar inim du11-ga bi2-gi4
26. szer7-da e2-ba im-ma-an-gi4
@column 13
1. u3-sa-an bar-us2-sa eme i3-du8
2. siki udu gan-na-kam szu-a mi-ni-gar-gar
3. ama-a dumu-da gu3 nu-ma-da-de2
4. dumu-u3 ama-ni-ra gu3 du3-a
5. nu-ma-na-du11
6. arad2 a2-gisz-tag tuku-ra
7. lugal-a-ni sag nu-ma-da-dub2
8. geme2 lu2 nam-ra2 hul mu-na-ak
9. nin-a-ni igi-na nig2 nu-mu-na-ni-ra
10. ensi2 e2-ninnu du3-ra
11. gu3-de2-ar inim-gar-bi lu2-u3 nu-ma-<na>-ni-gar
12. ensi2-ke4 iri mu-ku3
13. izi im-ma-ta-la2
14. usug5-ga ni2-gal2 lu2-GI-AN
15. iri-ta ba-ta-e3
16. pisan u3-szub-ba-sze3 masz2 ba-szi-nu2
17. sig4 masz2-e bi2-pa3
18. zu2 al-bi-sze3 igi zi ba-szi-bar
19. sipa mu pa3-da {d}nansze-ke4 nam-nun-na ni-gar
28. u4 siskur2-ra mu-na-a-gal2
29. ge6 szud3-de3 mu-na-zal-e
@column 14
1. {d}a-[nun-na] ki lagasz{ki}
2. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-de3
3. gu3-de2-a siskur2 ra2-zu-[a]
4. mu-da-an-szu4-szu4-ge-esz2
5. sipa zi gu3-de2-a hul2-la-gin7
6. im-ma-na-ni-ib2-gar
7. u4-ba ensi2-ke4 kalam-ma-na zi-ga ba-ni-gar
8. ma-da gu2-sag szar2-szar2-ra-na
9. gu2-edin-na {d}nin-gir2-su-ka-ka
10. zi-ga ba-ni-gar
11. iri du3-a a2-dam gar-ra-na
12. gu2-gisz-bar-ra {d}nansze-ka
13. zi-ga ba-ni-gar
14. gu4 husz zi-ga gaba gi4 nu-tuku
15. {gesz}erin babbar2-ra lugal-bi-ir dab6-ba
16. im-ru-a {d}nin-gir2-su-ka-ka
17. zi-ga mu-na-gal2
18. szu-nir mah-bi lugal-kur-dub2 sag-bi-a mu-gub
19. pesz10-gal2 gaba-gal2 a-ta e3-a
20. i7 mah a diri he2-gal2-bi bara2-bara2
21. im-ru-a {d}nansze-ka
22. zi-ga mu-na-gal2
23. u5 ku3 szu-nir {d}nansze-kam sag-bi-a mu-gen
24. gu masz-ansze edin-na la2-a
25. ni-is-ku bir3 mu tuku bir3 {d}utu ki ag2
26. im-ru-a {d}inanna-ka zi-ga mu-na-gal2
27. ASZ-ME szu-nir {d}inanna-kam sag-bi-a mu-gen
28. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-de3
@column 15
1. [...]
2. [...]
3. [...]
4. [...] gir2 [...]
5. szu-ni [...] x [...] gar
6. elam elam-ta mu-na-gen
7. szuszin{ki} szuszin-ta mu-na-gen
8. ma2-gan me-luh-ha kur-bi-ta gu2 gesz mu-na-ab-gal2
9. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-de3
10. gu3-de2-a iri-ni gir2-su{ki}-sze3 gu2 mu-na-si-si
11. {d}nin-za3-ga-da a2 mu-da-ag2
12. uruda{da}-ni sze mah re6-a-gin7
13. gu3-de2-a lu2 e2 du3-a-ra
14. mu-na-ab-us2-e
15. {d}nin-sikil-a-da a2 mu-da-ag2
16. {gesz}ha-lu-ub2 gal-gal {gesz}esi gesz-ab-ba-bi
17. ensi2 e2-ninnu du3-ra
18. mu-na-ab-us2-e
19. kur {gesz}erin-na lu2 nu-ku4-ku4-da
20. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
21. gir2 mu-na-ni-gar
22. {gesz}erin-bi dun3 gal-e im-mi-ku5
23. szar2-ur3 a2 zi-da lagasz{ki}-a
24. tukul a-ma-ru lugal-la-na-sze3
25. dun3 im-ma-bar
26. musz-mah-am3 a-e im-diri-ga-am3
27. hur-sag {gesz}erin-<na-ta> ad {gesz}erin-na
28. hur-sag {gesz}szu-ur2-me-ta
29. ad {gesz}szu-ur2-me
30. hur-sag {gesz}za-ba-lum-ma-ta
31. ad {gesz}za-ba-lum
32. {gesz}u3-<suh5> gal-gal {gesz}tu-lu-bu-um
33. {gesz}e-ra-num2
34. ad gal-gal-bi diri-diri-ga-bi
35. kar mah ka2-sur-ra-ke4
@column 16
1. [gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ra]
2. [im-ma-na-us2]
3. [kur na lu2 nu-ku4-ku4-da]
4. [gu3-de2-a] en {d}nin-gir2-su-[ke4]
5. gir2 mu-[na-ni-gar]
6. na gal-gal-bi lagab-ba mi-ni-re6
7. ma2 ha-u3-na ma2 na lu-a
8. esir2 a-ba-al esir2 IGI-esir2 im bar6-bar6-ra
9. hur-sag ma2-ad-ga-ta
10. nig2-ga ma2 sze GAN2 re6-a-gin7
11. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ra
12. im-ma-na-us2
13. ensi2 e2-ninnu du3-ra
14. nig2 gal-gal-e szu mu-na-ab-il2
15. hur-sag uruda-ke4 ki-masz-ta
16. ni2-bi mu-na-ab-pa3
17. uruda-bi gi-diri-ba mu-ni-ba-al
18. lu2 e2 lugal-na du3-dam
19. ensi2-ra ku3-sig17 kur-bi-ta
20. sahar-ba mu-na-tum3
21. gu3-de2-a ku3 NE-a kur-bi-ta mu-na-ta-e11-de3
22. gug gi-rin-e me-luh-ha-ta
23. szu mu-na-pesz-e
24. kur nu11-ta nu11 mu-na-ta-e11-de3
25. sipa-de3 e2 ku3-ga mu-du3-e
26. ku3-dim2 im-da-tusz
27. e2-ninnu za mu-du3-e zadim im-da-tusz
28. uruda nagga-a mu-du3-e
29. sanga-simug {d}nin-tu kalam-ma-ke4
30. igi-ni-sze3 si im-sa2
31. na4-szu-min-e u4-da-am3 sig4 mu-na-ab-gi4
32. {na4}esi na4 szu-ke4
@column 17
1. [...] min [...] pesz
2. [gisz-kin]-ti [...] nam [...] sze mah re6-a-gin7
3. [...] mu-[na-ni]-gar
4. [...]
5. u4-[u4] mu-[na-gid2]
6. gex(DUGUD)-gex(DUGUD) mu-na-gid2
7. nam e2 du3-da lugal-la-na-sze3
8. u3 ge6-an-na nu-um-ku4-ku4
9. u3 an-ba-ra sag nu-mi-ib2-du3-e
10. igi zi bar-ra {d}nansze-kam
11. {d}en-lil2-la2 lu2 sza3-ga-na-kam
12. ensi2 [sza3]-ge [pa3-da] {d}nin-gir2-su-ka-kam
13. gu3-de2-a unu6 mah-a du2-da
14. {d}ga2-tum3-du10-ga-kam
15. {d}nisaba-ke4 e2 gesztu2-ke4
16. gal2 mu-na-tak4
17. e2-a {d}en-ki-ke4 gesz-hur-bi si mu-na-sa2
18. e2 me-lam2-bi an-ne2 us2-sa
19. me-bi an ki-da gu2 la2-a
20. lugal-bi en igi husz il2-il2
21. ur-sag {d}nin-gir2-su me3 gal zu-bi
22. e2-ninnu anzu2{muszen} bar6-bar6-sze3
23. gu3-de2-a sig-ta ba-szi-gen
24. nim-sze3 u5 bi2-du11
25. nim-ta ba-szi-gen sig-sze3 u5 bi2-du11
26. GAN2-zi-dam esz2 i3-gar-gar
27. a2-ba gesz bi2-gar ni2-te-ni mu-zu
28. hul2-la-gin7 im-ma-na-ni-ib2-gar
29. u3-te-am3 e2 libir-ra-asz2 ra2-zu-a ba-gen
@column 18
1. gu3-de2-a bara2 gir2-nun-na-ta
2. sza3 mu-na-hun-ge26-e
3. u4 im-zal a mu-tu17
4. me-te-ni mu-gi
5. {d#}utu he2-gal2# mu-na-ta-e3
6. gu3#-de2-a [2(asz@c)]-kam-asz2 iri ku3-[sze3] im-ma-[ta]-e3#
7. gu4 du7# masz2 du7-re6 gesz bi2-tag
8. e2-e im-ma-gen
9. giri17 szu im-ma-gal2
10. dusu ku3 {gesz}u3-szub zi nam tar-ra
11. e2-[ninnu-ta] mu-[il2]
12. [...] bi [...] mu-la2 sag il2 mu-gen
13. {d}lugal-kur-dub2 igi-sze3 mu-na-gen
14. {d}ig-alim-ke4 gir2 mu-na-ga2-ga2
15. {d}nin-gisz-zi-da dingir-ra-ni
16. szu mu-da-gal2-gal2
17. pisan u3-szub-ka a sa-ga i3-ak
18. ensi2-ra a-dab6 si-im a2-la2 mu-na-du12-am3
19. ka-al sig4-bi sag im-mi-du8
20. lal3 i3-nun i3-he-nun-na al im-ma-ni-tag
21. szembulug |SZIMxPI| gesz hi-a
22. uh-sze3 im-mi-ak
23. dusu ku3 mu-il2 u3-szub-e im-ma-gub
24. gu3-de2-a im u3-szub-ba ni-gar
25. nig2-du7 pa bi2-e3
26. e2-a sig4-bi pa e3 mu-ni-ga2-ga2
27. kur-kur-re i3 mu-da-su3-e
28. erin mu-da-su3-e
@column 19
1. iri-ni ki lagasz{ki}-e se11-li2-a
2. u4 mu-di3-ni-ib2-zal-e
3. u3-szub mu-dub2 sig4 had2-de3 ba-szub
4. zu2 al im aga3-ri2-na-ba-sze3
5. igi zi ba-szi-bar
6. |SZIMxPI| ha-szu-ur2 szembulug-a
7. sag im-<ma>-ni-du8
8. sig4 u3-szub-ba mu-ni-gar-ra-ni
9. {d}utu im-da-hul2
10. aga3-ri2 i7 mah-gin7 zi-ga-na
11. lugal {d}en-ki-<ke4> nam mu-[na]-tar
12. [sig4] mu-gar u3-[szub] e2-a ni-ku4
13. pisan u3-szub-ba-ta sig4 ba-ta-il2
14. men ku3 an-ne2 il2-la
15. sig4 mu-il2 ug3-ga2-na mu-re6
16. bir3 ku3 {d}utu sag bala-e-dam
17. sig4-e e2-sze3 sag il2-la-bi
18. ab2 {d}nanna tur3-ba rin2-rin2-dam
19. sig4 mu-gar e2-a mu-DU-DU
20. e2-a gesz-hur-bi im-ga2-ga2
21. {d}nisaba sza3 szid zu-am3
22. lu2-tur gibil-bi e2 du3-gin7
23. igi-ni u3 du10-ga nu-szi-ku4-ku4
24. ab2 amar-bi-sze3 igi gal2-la-gin7
25. e2-sze3 TE-TE-ma im-szi-gen
26. lu2 ninda tur ka-a gub-ba-gin7
27. re7-e nu-szi-kusz2-u3
28. sza3 lugal-na u4-dam mu-e3
@column 20
1. gu3-de2-a-ar inim {d}nin-gir2-su-ka uri3-am3 mu-du3
2. sza3 gu3 di e2 du3-da-ka-na
3. inim-gar sa6-ga-a lu2 <im>-ma-a-gar
4. hul2-la-gin7 im-ma-na-ni-ib2-gar
5. masz-a szu ni-gid2 masz-a-ni i3-sa6
6. a-mir-e sze ba-se3 igi-bi si ib2-sa2
7. gu3-de2-a sag-sze3 nu2
8. mu-nu2 inim mu-na-ta-e3
9. e2 lugal-na-ka du3-bi
10. e2-ninnu an ki-ta bad-bi
11. igi#-a mu-na-a-gal2
12. hul2-la-gin7 im-[ma-na]-ni#-ib2#-gar#
13. gu mu-ba-ra me szu im-du7-du7
14. uz-ga ku3-ge esz3 mu-ga2-ga2
15. e2-a {d}en-ki-ke4 temen mu-si-ge
16. {d}nansze dumu eridu{ki}-ke4 esz-bar kin-ge26 mi2 ba-ni-du11
17. ama lagasz{ki} ku3 {d}ga2-tum3-du10-ke4
18. sig4-bi kur-ku4-a mu-ni-tu
19. {d}ba-ba6 nin dumu-sag an-na-ke4
20. i3 szim erin-na ba-ni-sud
21. e2-e en ba-gub la-gal ba-gub
22. me-e szu si im-ma-sa2
23. {d}a-nun-na u3 di-de3 im-ma-szu4-szu4-ge-esz2
24. gu3-de2-a lu2 e2 du3-a-ke4
25. e2-a dusu-bi men ku3 sag-ga2 mu-ni-gal2
26. usz mu-gar a2-gar ki im-mi-tag
27. sa2 mu-se3 sig4-ga gu bi2-dub2
@column 21
1. e2-a sa2 2(asz@c)-nam nam-mi-se3
2. gu kurun3-ba sag gal2-la-am3
3. e2-a sa2 3(asz@c)-am3 nam-mi-se3
4. anzu2{muszen} amar <<a>> ti8{muszen}-am3
5. e2-a sa2 4(asz@c) nam-mi-se3
6. pirig-tur pirig husz-a gu2-da la2-am3
7. e2-a sa2 5(asz@c)-am3 nam-mi-se3
8. an se3-<ga> su2-lim il2-la-am3
9. e2-a sa2 6(asz@c)-am3 nam-mi-se3
10. u4 sa2 du11-ga hi-li gur3-am3
11. e2-a sa2 7(asz@c) nam-mi-se3
12. e2-ninnu i3-ti u4 zal-la kalam si-am3
13. gesz ka2-na im-ga2-ga2-ne
14. an se3-ga men il2-la-am3
15. gesz ka2-na-ta ba-ta-tusz
16. e2-mah an-da gu2 la2-am3
17. e2 mu-du3 gesz-e im-ma-ru
18. bugin {d}nanna sag kesz2 {d}en-ki-kam
19. e2 hur-sag-gin7 im-mu2-mu2-ne
20. murux(DUGUD)-gin7 an-sza3-ge im-mi-i3-ib2-diri-diri-ne
21. gu4-gin7 si im-mi-ib2-il2-il2-ne
22. gesz-GAN2 abzu-gin7 kur-kur-ra sag ba-ni-ib2-il2-ne
23. e2-e hur-sag-gin7 an ki-a sag an-sze3 mi-ni-ib2-il2
24. erin duru5 ki u2 rib mu2-a-am3
25. e2-ninnu sig4 ki-en-gi-ra2-ka hi-li mu-ni-ib2-du8-du8
26. e2-a gesz im-ga2-ga2-ne
27. uszum abzu tesz2-ba e3-de3-dam
28. KA an-na im-mi-ib2-u3-u3-dam
@column 22
1. musz-mah hur-sag-ga2 nam ak-am3
2. e2 gi gur5-bi musz kur-ra tesz2-ba nu2-am3
3. sa-du2-bi# erin duru5 ha-szu#-ur2-ra szu he2-tag-ga-am3
4. aga3 erin igi u6 di-bi-a erin babbar2 im-ga2-ga2-ne
5. szim zi i3-he-nun-ka mi2 ba-ni-ib2-e-ne
6. e2 im-du8-a-bi he-nun abzu szu tag-ga-am3
7. A-NIG2-KA-bi im-szi-ib2-suru5-ne
8. esz3 e2-ninnu szu |E2xBAD|? an-na-ka gar-gar-a-am3
9. ensi2-ke4 e2 mu-du3 mu-mu2
10. kur gal-gin7 mu-mu2
11. temen abzu-bi dim gal-gal ki-a mi-ni-si-si
12. {d}en-ki-da e2-an-gur4-ra-ka
13. sza3 mu-di3-ni-ib2-kusz2-u3
14. temen an-na ur-sag-am3 e2-e im-mi-dab6
15. ki-a-nag dingir-re-<ne>-ka a im-na8-na8-a
16. e2-ninnu dim gal mu-gi
17. abgal2-bi mu-du3
18. iri-na {gesz}asal2 du10-bi mu-du3
19. gissu-bi mu-la2
20. {gesz}szar2-ur3-bi uri3 gal-gin7 lagasz{ki}-da im-da-si
21. szu-ga-lam ki husz-ba im-mi-i3-gar
22. su-zi bi2-du8-du8 bara2 gir2-nun-na ki-di-ku5-ba
23. u2-a lagasz{ki} gu4 gal-gin7 a2 ba-il2-il2
24. na gal-gal lagab-ba mi-ni-re6-a
@column 23
1. mu dil-a mu-re6 mu dil-a mu-ak
2. u4 2(asz@c) u4 3(asz@c) nu-ma-da-ab-zal
3. a2 u4-da 1(asz@c)-ta mu-du3
4. u4 7(asz@c)-kam-ma-ka e2-e im-mi-dab6
5. na da-bi kun-sze3 mu-nu2
6. szim#-sze3 mu-dim2-dim2
7. e2-a mi-ni-szu4-szu4
8. na kisal mah-a <im>-mi-ru2-a-na
9. na-ru2-a lugal kisal si
10. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
11. gir2-nun-ta mu-zu
12. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
13. na ka2-sur-ra bi2-ru2-a
14. lugal a-ma-ru {d}en-lil2-la2
15. gaba-szu-gar nu-tuku
16. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
17. igi zi mu-szi-bar
18. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
19. na igi ud e3-a-<ka> bi2-ru2-a
20. lugal ud gu3 di {d}en-lil2-la2
21. en gaba-ri nu-tuku
22. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
23. sza3 ku3-ge bi2-pa3
24. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
25. na igi szu-ga-lam-ma-ka bi2-du3-a
26. lugal mu-ni-sze3 kur-KU-KU-e
27. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
28. gu-za-ni mu-ge
29. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
30. na igi e2-urua-ga-ka bi2-du3-a
@column 24
1. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
2. nam du10 mu-ni-tar
3. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
4. na a-ga {d}ba-ba6-ka bi2-ru2-a
5. e2-ninnu igi an-na-ke4 zu
6. {d}ba-ba6 zi-sza3-gal2 gu3-de2-a
7. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
8. e2 lugal-na zi-de3-esz2 mu-du3
9. sipa zi gu3-de2-a an ki im-da-mu2
10. u4-sakar gibil-gin7 men bi2-il2
11. mu-bi kur-sza3-sze3
12. pa bi2-e3
13. gu3-de2-a e2 {d}nin-gir2-su-ka
14. {d}utu-gin7 dugud-ta ba-ta-e3
15. hur-sag za-gin3-na-gin7 mu-mu2
16. hur-sag nu11 babbar2-ra-gin7
17. u6 di-de3 ba-gub
18. dub-la2-bi am-gin7 mu-szu4-szu4
19. uszum-bi ur-mah-gin7 szu-ba bi2-nu2-nu2
20. gi-gun4-bi ab-zu-gin7 ki sikil-e bi2-mu2
21. uri3-bi dara3 ku3 abzu-gin7
22. si ba-mul-mul
23. u4-sakar gibil an-na gub-ba-gin7
24. gu3-de2-a e2 {d}nin-gir2-su-ka
25. u6 di-de3 ba-gub
26. e2-a dub-la2-bi szu4-szu4-ga-bi
27. la-ha-ma abzu-da szu4-ga-am3
@column 25
1. e2 gesz gar-ra-bi a-ge6 ambar mah musz-a sig-ga-am3
2. e2 ka gid2-da-bi
3. an-bar-bar-ra ni2 gal2-la-am3
4. e2 e2 dul4-la-bi nu11 an-sza3-ge diri-ga-am3
5. ka2 ki-lugal-ku4-bi-ta
6. hu-ri2-in am-sze3 igi il2-il2-dam
7. {gesz}ti ka2-e us2-sa-bi
8. nir-an-na an-ne2 us2-sa-am3
9. gesz-ka2 an-na-bi e2-ninnu u4 du11-ba gu3 di tesz2-ba gub-ba-am3
10. sig7-igi-bi ni2 il2-il2-a-bi
11. igi u6 di dingir-re-ne-kam
12. e2-a bara2 babbar2 mu-ru-gu2-ni
13. hur-sag za-gin3-na an ki-a ki he2-us2-sa-am3
14. kin-sig17 unu6 gal mu-ga2-ga2-ne
15. bur ku3-sig17 lal3 gesztin de2-a
16. an-ne2 szu4-ga-am3
17. e2-nu2-da mu-du3-ne
18. kur szar2-da mes ku3 abzu-a
19. kurun3 il2-la-am3
20. mu-du3 szu im-ta-gar-ra-ta
21. sza3 dingir-re-ne gu2-bi gi4-a-am3
22. sipa zi gu3-de2-a gal mu-zu
23. gal i3-ga-tum2-mu
24. a-ga tukul la2 ka2 me3-ba
25. ur-sag szeg9-sag-6(disz) sag-ar-bi
26. im-ma-ab-dab5-be2
27. igi iri{ki}-sze3 ki ni2 il2-ba
28. musz!(UR)-sag 7(asz@c)-am3 im-ma-ab-dab5-e
@column 26
1. szu-ga-lam ka2 me-lam2-ba
2. uszum {gesz}geszimmar-bi im-ma-ab-dab5-be2
3. igi u4-e3 ki nam tar-re-ba
4. szu-nir {d}utu sag alim-ma
5. im-ma-da-si-ge
6. ka2-sur-ra igi u6 di-ba
7. ur-mah ni2 dingir-re-ne-kam
8. im-ma-ab-dab5-e
9. tar-sir2-sir2 ki a2 ag2-ba
10. ku-li an-na uruda-bi
11. im-ma-ab-dab5-e
12. a-ga {d}ba-ba6 ki sza3 kusz2-ba
13. ma2-gi4-lum gu4 alim-bi-da
14. im-ma-ab-dab5-e
15. ur-sag ug5-ga i3-me-sza-ke4-esz2
16. ka-bi ki-a-nag-sze3 mu-gar
17. mu-bi mu-ru dingir-re-ne-ka
18. gu3-de2-a ensi2 lagasz{ki}-ke4
19. pa e3 ba-ni-a
20. ig {gesz}erin e2-a szu4-ga-bi
21. {d}iszkur an-ta gu3 nun di-da-am3
22. e2-ninnu sag-kul-bi idim
23. {gesz}nu-kusz2-bi ur-mah
24. si-gar-bi-ta musz-sza3-tur3 musz-husz
25. am-sze3 eme e3-de3
26. ga-du ig-e u5-us2-sa-bi
27. ug nemurx(|PIRIG.TUR|) tur-tur szu-ba du2-ru-na-am3
28. e2-a gag gesz-ur3 ku3 mu-si-ge4-ne
29. uszum lu2-sze3 szu ib2-gar-ra-am3
30. ig-ba esz2 ku3 im-la2-ne
@column 27
1. {d}nirah ku3 abzu dar-a-am3
2. e2 sa la2-a-bi kesz3{ki} aratta{ki} na ri-ga-am3
3. e2 sa du8-a-bi pirig husz-am3
4. kalam-ma igi mi-ni-ib2-gal2
5. dil-du igi-bi nu-ma-dib-be2
6. e2-ninnu ni2-bi kur-kur-ra
7. tug2-gin7 im-dul4
8. e2 ku3 NE-a an-ne2 ki gar-ra
9. szembi2-zi-da szu tag du11-ga
10. sze-er-zi an-na-ka i3-ti-gin7 e3-a
11. e2 igi-bi kur gal ki us2-sa
12. sza3-bi nam-szub szer3 ha-mun
13. bar-bi an e2 mah he2-gal2-la zi-ga
14. gu2-en bar-ra-bi
15. ki di ku5 {d}a-nun-ke4-ne
16. a-lal3-bi-ta gu3 szud3-da
17. kur6-bi-da he2-gal2 dingir-re-ne-kam
18. uri3 e2-da si-si-ga-bi
19. anzu2{muszen} kur-MUSZ-a-da he2-bad-ra2-am3
20. e2-ninnu im-bi im-ha-mun
21. i7-edin-ta e11-da
22. lugal-bi en {d}nin-gir2-su-ke4
23. sza3 ku3-ge bi2-pa3
24. szim zi-gin7 sag-ga2 mi-ni-ib2-de2
@column 28
1. gu3-de2-a sze-er-zi an-na-ka
2. szu tag ba-ni-du11
3. e2 gu4-bi-ta
4. i3 ku4 ga ku4
5. udun mah-bi-ta
6. gug2 gal si gal
7. gir2-PA-na-bi
8. gu4 gu7 udu gu7
9. e2 ki kur6-bi us-ga ab-ga2-ga2
10. ne-sag-bi
11. kur gesztin bi-bi-ze2
12. e2-bappir3-bi-ta
13. i7 idigna a u3-ba gal2-la-am3
14. e2-nig2-ga-bi-a za ku3 nagga
15. e2 {gesz}gigir-ra-bi
16. kur ki-a gub-ba
17. a-ga balag-a-bi gu4 gu3 nun di
18. kisal-bi szud3 ku3 si-im a2-la2
19. kun na4 e2-a nu2-a-bi
20. hur-sag ul nun-ne2-esz2 nu2-am3
21. kun nagga ganun-sze3 da-a-bi
22. nu11 kur-sze3 igi su3 il2-dam
23. {gesz}kiri6-MI-edin e2-sze3 si-ga-bi
24. kur gesztin bi-bi-ze2 ki IM-NE-e mu2-am3
@column 29
1. na 7(asz@c) e2-e dab6-ba-bi
2. nig2 lugal-bi-da sza3 kusz2-kusz2-dam
3. e2 nig2 ki-se3-ga
4. nig2-sikil abzu na ri-ga-am3
5. szim-na4 e2-a szu4-ga-bi
6. e2 gudu4 ku3 a nu-silig5-ge-dam
7. bad3-si-an-na
8. tu{muszen} du2-ru-na-bi
9. eridu{ki} NAM hi-a GAG x-am3
10. e2-ninnu tu{muszen}-e im-ne-ne
11. an-dul3 pa gal-gal gissu du10-ga-am3
12. buru5{muszen} muszen-e sig4 mu-gi4-gi4
13. e2-kur {d}en-lil2-la2 ezem gal2-la-am3
14. e2-a ni2-gal-bi
15. kalam-ma mu-ri
16. ka tar-ra-bi
17. kur-re ba-ti
18. e2-ninnu ni2-bi kur-kur-ra tug2-gin7 im-dul4
@column 30
1. e2 lugal-bi hi-li-a ni-du3
2. {d}nin-gisz-zi-da-ke4
3. ki-gal-la bi2-du3
4. gu3-de2-a ensi2 lagasz{ki}-ke4
5. temen-bi mu-si
6. e2 {d}utu-gin7 kalam-ma e3-a
7. gu4 gal-gin7 sahar bar-ra gub-ba
8. i3-ti giri17-zal-gin7
9. ukken-ne2 si-a
10. hur-sag sig7-ga-gin7
11. hi-li gur3-a
12. u6 di-de3 gub-ba
13. e2-ninnu ki-bi gi4-a-ba
14. {d}nin-gir2-su za3-mi2
15. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-a
16. za3-mi2 mu-ru-bi-im

2011-12-29 09:51:24, entered by dahl for dahl
&P232300 = RIME 3/1, p. 069, E3/1.1.7, Gudea Cyl A
#atf: lang sux
@prism
@column 1
1. u4 an# ki#-a nam tar-[tar-re]-da#
#tr.en: It was time to decide destinies in heaven and on earth,
2. lagasz#[{ki}]-e# me gal-la [sag] an-sze3 mi-ni-ib2-il2
#tr.en: Lagaa had raised the head towards heaven in large me ,
3. {d}en-lil2-e en {d}nin-gir2-su-sze3 igi zi mu-szi-bar
#tr.en: Enlil looked righteously upon Ningirsu.
4. iri-me-a nig2-ul pa nam-e3
#tr.en: Did the nig2-ul not emerge in our city?
5. sza3 gu2-be2 nam-gi4
#tr.en: The heart , did it not return to its banks?
6. sza3 {d}en-lil2-la2 gu2-be2 nam-gi4
#tr.en: The heart of Enlil, did it not return to its banks?
7. sza3 gu2-be2 nam-gi4
#tr.en: The heart , did it not return to its banks?
8. a-mi-ru12 nam-mul ni2 il2-il2
#tr.en: The flood, did it not twinkle? Frightening (all).
9. sza3 {d}en-lil2-la2-ke4 {i7}idigna-am3 a du10-ga nam-de6
#tr.en: The heart of Enlil, it is the Tigris, did it not bring sweet-water?
10. e2-e lugal-be2 gu3 ba-de2
#tr.en: To the house its king spoke:
11. e2-ninnu me-be2 an ki-a pa e3 mu-ak-ke4
#tr.en: I will make the me of Eninnu emerge in heaven and on earth.
12. ensi2 lu2 gesztu2 dagal-kam gesztu2 i3-ga2-ga2
#tr.en: The governor is wise, he shall pay attention.
13. nig2 gal-gal-la szu mi-ni-mu2-mu2
#tr.en: He shall place his hand on big things.
14. gu4 du7 masz2# du7-re6 si im-sa2-sa2-e
#tr.en: He shall straighten the horns of perfect oxen, perfect goats. 
15. sig4 nam tar-ra sag mu-szi-ib2-il2
#tr.en: The brick of deciding destinies lifted the head towards him,
16. e2 ku3 du3-de3 gu2-bi mu-szi-ib2-zi
#tr.en: to build the shiny house it raised its neck towards him.
17. lugal-ni-ir u4-ne masz-ge6-ka
#tr.en: It was then, in a dark goat , that towards his king,
18. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su2-ra igi mu-ni-du8-am3
#tr.en: on the lord Ningirsu, Gudea looked.
19. e2-a-ni du3-ba mu-na-du11
#tr.en: Build his house!, he ordered him.
20. e2-ninnu me-bi gal-gal-la-am3
#tr.en: On Eninnu, whose me is very large,
21. igi mu-na-ni-gar
#tr.en: he (Ningirsu) directed his (Gudea s) eye there.
22. gu3-de2-a sza3-ga-ni su3-ra2-am3
#tr.en: Gudea, his heart is distant,
23. inim-e mi-ni-kusz2-u3
#tr.en: counseled about the message:
24. ga-na ga-na-ab-du11 ga-na ga-na-ab-du11
#tr.en: Let me, let me tell it to her, let me, let me tell it to her,
25. inim-ba ha-mu-da-gub
#tr.en: may she stand by me in this case. 
26. sipa-me nam-nun-ne2 sag ma-ab-szum2-szum2#?
#tr.en: I am the shepherd, princeliness was given to me.
27. nig2 masz ge6-ke4 ma-ab-de6-a-ga2
#tr.en: Of what my dark goat has revealed to me,
28. sza3-be2 nu-zu
#tr.en: its heart i did not know. 
29. ama-gu10 ma-mu-gu10 ga-na-re6
#tr.en: Let me bring my dream to her, to my mother.
@column 2
1. ensi ku3 zu me-te-na-gu10
#tr.en: My dream-interpreter, knowing ku3 on her own,
2. {d}nansze nin9 dingir sirara6-ta-gu10
#tr.en: Nanae, my divine sister from Siraran,
3. sza3-bi ha-ma-pa3-de3
#tr.en: may she make its meaning visible for me. 
4. ma2-gur8-ra-na giri3 nam-mi-gub
#tr.en: Did he not set foot on his barge?
5. iri-ni nina{ki}-sze3 i7-nina{ki}-gen-a ma2 mu-ni-ri
#tr.en: Towards Nina, on Ininagena, he directed the barge,
6. i7-de3-hul2-la-e kur-ku4 i3-si-il-e
#tr.en: he broke the waves of Idehula.
7. ba-gara2 e2 i7-de3 la2-a-e im-<ma>-ti-a-ta
#tr.en: After reaching Bagara house hanging over the river,
8. ninda gesz bi2-tag a sze23 i3-de2
#tr.en: he sacrificed bread, he poured out cold water,
9. lugal ba-gara2-ra mu-na-gen su3 mu-na-re6
#tr.en: he went to the king of Bagara, and greeted him:
10. ur-sag pirig zi-ga gaba-szu-gar nu-tuku
#tr.en: Hero, charging lion, having no rival,
11. {d}nin-gir2-su2 abzu-a gal# di#
#tr.en: Ningirsu, boisterous in the Apsu,
12. nibru#{ki#}-a# nir-gal2#
#tr.en: being noble in Nippur.
13. ur-sag ma-a-du11 szu zi ga-mu-ra-ab-gar
#tr.en: Hero, you spoke to me, let me do it right for you,
14. {d}nin-gir2-su e2-zu ga-mu-ra-du3
#tr.en: Ningirsu, let me build your house for you,
15. me szu ga-mu-ra-ab-du7
#tr.en: let me make the me perfect for you.
16. nin9-zu dumu eridu{ki}-ge tu-da
#tr.en: Your sister, child born to Eridu,
17. nir-gal2 me-te-na nin ensi3 dingir-re-ne-ke4
#tr.en: hero in her own right, lady-dream-interpreter of the gods,
18. {d}nansze nin9 dingir sirara6-ta-gu10
#tr.en: Nanae, my divine sister from Siraran,
19. giri3-bi ha-ma-ga2-ga2
#tr.en: may she make the path right for me. 
20. gu3 de2-a-ni gesz ba-tuku-am3
#tr.en: His (Gudea s) prayer was being heard.
21. lugal-a-ni siskur2-ra2-zu-ni gu3-de2-a-asz2
#tr.en: From Gudea, his offering and his prayer, his king,
22. en {d}nin-gir2-su-ke4 szu ba-szi-ti
#tr.en: the lord Ningirsu, received from him.
23. e2 ba-gara2-ka esz3-esz3 i3-ak
#tr.en: In the House of Bagara he celebrated the week-festival.
24. ensi2-ke4 {d}ga2-tum3-du10-sze3 ki-nu2-a-ni ba-re6
#tr.en: The governor set up his bed in the house of Gatumdu.
25. ninda gesz bi2-tag a sze23 i3-de2
#tr.en: He sacrificed bread, he poured out cold water.
26. ku3 {d}ga2-tum3-du10-ra mu-na-gen
#tr.en: He went to Shiny-Gatumdu,
27. siskur2 mu-na-be2
#tr.en: (and then) he is saying an offering(!) to her:
28. nin-mu dumu an ku3-ge du2-da
#tr.en: My lady, child born by shiny An,
29. nir-gal2 me-te-na dingir sag zi
#tr.en: princely in her own right, god with the raised head,
@column 3
1. kalam-ma ti-la
#tr.en: living in the land,
2. nu-du zu iri-na
#tr.en: knowing nig2-du7 in her city.
3. nin ama lagasz{ki} ki gar-ra-me
#tr.en: You are the lady, the mother, founder of Lagaa.
4. igi ug3-sze3 u3-szi-bar-ra-zu szegx(|IM.A|) he2-gal2-la-am3
#tr.en: (With) your looking at the people: it is a bountiful wind.
5. szul zi lu2 igi mu-bar-ra-zu nam-ti mu-na-su3
#tr.en: (With) your looking at the righteous hero, the man: for him life is prolonged.
6. ama nu-tuku-me ama-mu ze2-me
#tr.en: I am a no-mother-haver, you are my mother.
7. a nu-tuku-me a-mu ze2-me
#tr.en: I am a no-father-haver, you are my father.
8. a-mu sza3-ga szu ba-ni-du11 unu6-a ni-du2-e
#tr.en: You have placed my semen in the inside: you bore me in the cella.
9. {d}ga2-tum3-du10 mu ku3-zu du10-ga-am3
#tr.en: Gatumdu, your shiny name is sweet.
10. ge6-a ma-ni-nu2
#tr.en: I will lay me down here this night,
11. {gesz}addu3 gal-mu-me za3-mu mu-us2
#tr.en: you are my big dagger, following my side.
12. gi:li9-bar a gal-la du3-a-me
#tr.en: You are a reed, planted in the big water,
13. zi-sza3 mu-szi-i3-gal2
#tr.en: you have placed life in me.
14. an-dul3 dagal-me gissu-zu-sze3
#tr.en: You are a broad parasol, under your shade
15. ni2 ga-ma-szi-ib2-te
#tr.en: let me cool myself there.
16. szu mah-za sa-ga a2 zi-da-bi
#tr.en: With the index finger? of your right hand,
17. nin-mu {d}ga2-tum3-du10 ga2-ra ha-mu-u3-ru
#tr.en: stroke me with it my lady Gatumdu.
18. iri-sze3 i3-du-e geszkim-mu he2-sa6
#tr.en: I will go to the city, may my sign be good.
19. kur a-ta il2-la nina{ki}-sze3
#tr.en: To Nina, mountain raising out of the sea,
20. u2-du11 sa6-ga-zu igi-sze3 ha-ma-gen
#tr.en: may your good Utukku go in front of me,
21. {d}lamma sa6-ga-zu giri3-a ha-mu-da-gen
#tr.en: may your good Lamma follow in my path.
22. ga-na ga-na-ab-du11
#tr.en: Let me, let me tell it to her.
23. ga-na ga-na-ab-du11
#tr.en: Let me, let me tell it to her.
24. inim-ba ha-mu-da-gub
#tr.en: May she stand by me in this case.
25. ama-mu ma-mu-mu ga-na-de6
#tr.en: Let me bring my dream to my mother,
26. ensi3 ku3 zu me-te-na-mu
#tr.en: my dream-interpreter knowing ku3 by herself,
27. {d}nansze nin9 dingir sirara6-ta-mu
#tr.en: Nanae, my divine lady from Siraran,
28. sza3-bi ha-ma-pa3-de3
#tr.en: may she make its meaning visible for me. 
29. gu3 de2-a-ni gesz ba-tuku-am3
#tr.en: His cry was heard.
@column 4
1. nin-a-ni siskur2-ra2-zu-ni
#tr.en: His lady, the offering and the prayer,
2. gu3-de2-a-asz2 ku3 {d}ga2-tum3-du10-ge szu ba-szi-ti
#tr.en: Shiny-Gatumdu received from Gudea.
3. ma2-gur8-ra-na giri3 nam-mi-gub
#tr.en: Did he not place the foot on the barge?
4. iri-ni nina{ki}-sze3 kar nina{ki}-na-ke4 ma2 bi2-us2
#tr.en: To her city, Nina, he moored at the port of Nina.
5. ensi2-ke4 kisal dingir sirara6-ta-ka sag an-sze3 mi-ni-il2
#tr.en: In the courtyard of the deity of Siraran the governor raised the head to heaven,
6. ninda gesz bi2-tag a sze23 i3-de2
#tr.en: he sacrificed bread, he poured out cold water.
7. {d}nansze mu-na-gen szud3 mu-na-sza4
#tr.en: He went to Nanae, he prayed to her:
8. {d}nansze nin uru16 nin me an-kal an-kal-la
#tr.en: Nanae, large lady, lady of precious, precious, me .
9. nin {d}en-lil2-gin7 nam tar-tar-re
#tr.en: Lady, like Enlil deciding destinies.
10. {d}nansze-mu du11-ga-zu zi-dam
#tr.en: My Nanae, your word is righteous,
11. sag-bi-sze3 e3-a-am3
#tr.en: it goes to the top.
12. ensi dingir-re-ne-me
#tr.en: You are the dream interpreter of the gods.
13. nin kur-kur-ra-me ama inim-mu u4-da ma-mu-da
#tr.en: You are the lady of all the lands. Mother, my words, in the day, in the dream.
14. sza3 ma-mu-da-ka lu2 1(asz@c)-am3 an-gin7 ri-ba-ni
#tr.en: Inside the dream there was one man, his greatness was like heaven,
15. ki-gin7 ri-ba-ni
#tr.en: his greatness was like the earth.
16. a-ne sag-ga2-ni-sze3 dingir-ra-am3
#tr.en: He, according to his head he was a god,
17. a2-ni-sze3 anzu2{muszen}-dam
#tr.en: according to his arm he was the Anzu,
18. se11-ba-a-ni-sze3 a-ma-ru-kam
#tr.en: according to his lower body he was the flood.
19. zi-da gub3-na pirig i3-nu2-nu2
#tr.en: Lions lay by his right and left.
20. e2-a-ni du3-da ma-an-du11
#tr.en: He spoke to me about the building of his house.
21. sza3-ga-ni nu-mu-zu
#tr.en: His heart I did not understand.
22. u4 ki-szar2-ra ma-ta-e3
#tr.en: A light went up on the horizon for me.
23. munus disz-am3 a-ba me-a nu a-ba me-a ni
#tr.en: There was one woman. Who was it, who was it not?
24. sag-ga2 e3 ki karadin5!(|U.SZUR|) mu-ak
#tr.en: going up to the top she made a haystack on the earth.
25. gi-dub-ba ku3 NE-a szu im-mi-du8
#tr.en: She held a stylus of purified silver in the hand.
26. dub mul-an du10-ga im-mi-gal2
#tr.en: She had the tablet of the stars on her lap.
@column 5
1. ad im-dab6-gi4-gi4
#tr.en: She counseled it.
2. 2(asz@c)-kam ur-sag-ga2-am3
#tr.en: Secondly, it was a hero,
3. a2 mu-gur le-um za-gin3 szu im-mi-du8
#tr.en: he bent the arm, he held a lapis writing board in the hand,
4. e2-a gesz-hur-bi im-ga2-ga2
#tr.en: he drew the plan of the house.
5. igi-mu-sze3 dusu ku3 i3-gub
#tr.en: In front of me stood a shiny basket,
6. {gesz}u3-szub ku3 si# ib2-sa2
#tr.en: a shiny mold was made ready,
7. sig4 nam tar-ra {gesz}u3-szub-ba ma-an-gal2
#tr.en: the brick of deciding destinies was placed in the mold for me.
8. ildag2 zi-da igi-mu gub-ba
#tr.en: In a just poplar standing in front of me,
9. ti-bu{muszen} lu2-a u4 mi-ni-ib2-zal-zal-e
#tr.en: a tibu -bird passed the time tweeting.
10. dur3 a2 zi-da lugal-ga2-ke4 ki ma-HAR-HAR-e
#tr.en: A donkey stallion, on the right side of my king, scratched the earth for me. 
11. ensi2-ra ama-ni {d}nansze mu-na-ni-ib2-gi4-gi4
#tr.en: His mother, Nanae, answered the governor:
12. sipa-mu ma-mu-zu ge26 ga-mu-ra-bur2-bur2
#tr.en: My shepherd, let me, me interpret your dream for you.
13. lu2 an-gin7 ri-ba ki-gin7 ri-ba-sze3
#tr.en: The man (who was) great like the heaven, (who was) great like the earth,
14. sag-ga2-<ni>-sze3 dingir a2-ni-sze3
#tr.en: (who) according to his head (he was a) god, according to his arm
15. anzu2{muszen}-sze3 se11-ba-a-ni-sze3 a-ma-ru-sze3
#tr.en: (he was) the Anzu, according to his lower body the flood,
16. zi-da gub3-na pirig i3-sze21-sze21-a
#tr.en: at (whose) right and left lions were lying,
17. szesz-mu {d}nin-gir2-su ga-nam-me-am3
#tr.en: it is surely my brother Ningirsu.
18. esz3 e2-ninnu-na du3-ba za-ra ma-ra-an-du11
#tr.en: Build his shrine, the Eninnu! He ordered you.
19. u4 ki-szar2-ra ma-ra-ta-e3-a
#tr.en: The light that went up for you on the horizon,
20. dingir-zu {d}nin-gesz-zi-da u4-gin7 ki-sza-ra ma-ra-da-ra-ta-e3
#tr.en: it is your god Ningeazida, who like the light went up for you on the horizon.
21. ki-sikil sag-ga2 e3 ki karadin5!(|U.SZUR|) mu-ak
#tr.en: The virgin, going up to the top, making a haystack on the earth,
22. gi-dub-ba ku3 NE szu bi2-du8-a
#tr.en: holding a stylus of purified silver in her hand,
23. dub mul du10-ga bi2-gal2-la-a
#tr.en: placing the tablet of the stars on the lap,
24. ad im-da-gi4-a
#tr.en: counseled it.
25. nin9-mu {d}nisaba ga-nam-me-am3
#tr.en: That is surely Nisaba, my sister.
@column 6
1. e2-a du3-ba mul ku3-ba
#tr.en: (About) the shiny star of the building of the house,
2. gu3 ma-ra-a-de2
#tr.en: she poured out her voice for you.
3. 2(asz@c)-kam-ma ur-sag-am3 a2 mu-gur8
#tr.en: The second (one), it was a hero, with bent arm,
4. le-um za-gin3 szu bi2-du8-a
#tr.en: holding in the hand a lapis drawing board,
5. {d}nin-dub-kam <e2> e2-a gesz-hur-ba im-mi-se3-se3-ge
#tr.en: it is Nindubba, placing the house on the plan of the house.
6. igi-zu-sze3 dusu ku3 gub-ba u3-szub ku3 si sa2-a
#tr.en: The shiny basket standing in front of you, the prepared shiny mold,
7. sig4 nam tar-ra u3-szub-ba gal2-la
#tr.en: the brick of deciding destinies, placed in the mold,
8. sig4 zi e2-ninnu ga-nam-me-am3
#tr.en: that is surely the righteous brick of Eninnu.
9. ildag2 zi-da igi-zu gub-ba
#tr.en: In the righteous poplar standing in front of you,
10. ti-bu{muszen} lu2-a u4 mi-ni-ib2-zal-a-sze3
#tr.en: a tibu -bird passed time tweeting,
11. e2 du3-de3 igi-zu u3 du10-ga nu-szi-ku4-ku4
#tr.en: in order not to let sweet sleep come to your eyes, (so) that the house is build.
12. {ansze}dur9 a2 zi-da lugal-za3-ke4 ki ma-ra-HAR-HAR-a-sze3
#tr.en: A donkey stallion scratching the ground on your kings right side,
13. ze2-me e2-ninnu mur ni-is-ku-gin7 ki im-szi-hur-e
#tr.en: that is you, scratching the ground for Eninnu like a choice (?) (donkey-)span (?).
14. na ga-ri na-ri-mu he2-dab5
#tr.en: Let me give give you instructions, let my instructions be heeded.
15. gir2-su{ki} e2 sag ki lagasz{ki}-sze3 giri3-zu ki i3-bi2-us2
#tr.en: (When) you have reached Girsu, the chief house of Lagaa:
16. e2 nig2-gur11-<ra>-za kiszib3 u3-mi-kur2 gesz u3-ma-ta-gar
#tr.en: after you broke the seal of your treasure house, after your brought out wood,
17. lugal-zu {gesz}gigir u3-mu-DI
#tr.en: after your have prepared a chariot for your king,
18. {ansze}dur9{ur3} u3-szi-la2
#tr.en: after you harnessed the donkey stallion,
19. {gesz}gigir-bi ku3 NE za-gin3-na szu u3-ma-ni-tag
#tr.en: after you decorated this chariot with purified silver and lapis,
20. ti mar-uru5-a u4-gin7 i3-e3
#tr.en: (called) quick as light the arrow go out from the quiver ,
21. an-kar2 a2 nam-ur-sag-ka mi2 u3-ma-ni-du11
#tr.en: after you have cared for Ankara , the arm of heroism ,
22. szu-nir ki ag2-ni u3-mu-na-dim2
#tr.en: after you have fashioned his beloved emblem,
23. mu-zu u3-mi-sar
#tr.en: after you wrote your name on it,
24. balag ki ag2-ni uszumgal kalam-ma
#tr.en: his beloved harp, dragon of the land ,
25. gesz-gu3-di mu tuku nig2 ad gi4-gi4-ni
#tr.en: the famous roaring wood, with which he counsels,
26. ur-sag nig2-ba-e ki ag2-ra
#tr.en: to the hero who loves gifts,
@column 7
1. lugal-zu en {d}nin-gir2-su
#tr.en: to your king, lord Ningirsu,
2. e2-ninnu anzu2{muszen} babbar2-ra u3-mu-na-da-ku4-re
#tr.en: after you entered for him into Eninnu, the white Anzu bird , with it,
3. tur du11-ga-zu mah du11-ga-am3 szu ba-a-szi-ib2-ti
#tr.en: he will receive your small word, as if it was a mighty word.
4. en-na sza3 an-gin7 su3-ra2-ni
#tr.en: The heart of the lord, distant like the heavens,
5. {d}nin-gir2-su dumu {d}en-lil2-la2-ka za-ra ma-ra-hun-ge26-e
#tr.en: of Ningirsu, son of Enlil, he will calm for you.
6. gesz-hur e2-a-na ma-ra-pa3-pa3-de3
#tr.en: He will reveal the plan of his house to you.
7. ur-sag-e me-ni gal-gal-la-am3
#tr.en: The hero, his me are the greatest,
8. szu ma-ra-ni-ib2-mu2-mu2
#tr.en: he shall let it grow for you. 
9. sipa zi gu3-de2-a
#tr.en: The righteous shepherd Gudea
10. gal mu-zu gal i3-ga-tum3-mu
#tr.en: learnt big, and now he will perform big.
11. inim {d}nansze-e mu-na-du11-ga-asz
#tr.en: To the word Nanae spoke to him,
12. sag sig ba-szi-gar
#tr.en: he bowed his head.
13. e2 nig2-gur11-ra-na kiszib3 bi2-kur2
#tr.en: He broke the seal of his treasure house,
14. gesz im-ma-ta-gar
#tr.en: he brought out wood.
15. gu3-de2-a gesz-a mu-gub-gub
#tr.en: Gudea stood by the wood,
16. gesz-e mi2 im-e
#tr.en: he is caring for the wood.
17. {gesz}mes-e sag bi2-sa6
#tr.en: He made the top of the mes wood good.
18. {gesz}ha-lu-ub2-ba tun3 bi2-bar
#tr.en: He put the oak wood to the axe.
19. {gesz}gigir za-gin3-sze3 <si> mu-na-a-sa2
#tr.en: He made it straight for him, for the lapis chariot.
20. dur9{ur3}-bi pirig-kasz4-e-pa3-da
#tr.en: The donkey stallion, lion called for running ,
21. im-ma-szi-la2-la2
#tr.en: he harnesses for it.
22. szu-nir ki ag2-ni mu-na-dim2
#tr.en: He fashioned his beloved emblem for him,
23. mu-ni im-mi-sar
#tr.en: he wrote his name on it.
24. balag ki ag2-e uszumgal kalam-ma
#tr.en: With his beloved harp, dragon of the land ,
25. gesz-gu3-di mu tuku nig2 ad gi4-gi4-ni
#tr.en: the famous roaring wood, with which he councels,
26. ur-sag nig2-ba-e ki ag2-ra
#tr.en: to the hero loving gifts,
27. lugal-ni en {d}nin-gir2-su-ra
#tr.en: to his king, lord Ningirsu,
28. e2-ninnu anzu2{muszen} babbar2-ra
#tr.en: in Eninnu, the white Anzu,
29. mu-na-da-ku4-ku4
#tr.en: he enters.
30. e2-a hul2-la i3-na-ni-ku4
#tr.en: Joyfully he entered to him in the house.
@column 8
1. gu3-de2-a esz3 e2-ninnu-ta zalag-ga nam-ta-e3
#tr.en: Didn t Gudea go out, brilliantly, from the shrine Eninnu?
2. 2(asz@c)-kam-ma e2-sze3 u4-u3-de3 bi2-dib
#tr.en: For the second (time), in(?) the house he passed the days,
3. ge6-ge6 ba-an-dib
#tr.en: he passed the nights.
4. du6-du6 mu-si-ig inim-gar mu-gi4
#tr.en: He flattened the hills, he returned accusations.
5. ah-du11-ga gir2-ta im-ta-gar
#tr.en: He removed the spittle from the dagger.
6. szu-ga-lam ki husz ki di-ku5-ne
#tr.en: To `ugalam, the terrible place, the place of rendering justice,
7. ki {d}nin-gir2-su-ke4 kur-kur-ra igi mi-ni-gal2-la-sze3
#tr.en: the place of Ningirsu s looking on all the lands,
8. udu i3 gukkal masz2 niga ensi2-ke4
#tr.en: the governor, fattened(?) sheep, fat-tail sheep, fattened goats,
9. asz2-gar3 gesz nu-zu kusz-ba mi-ni-dab5-dab5
#tr.en: un-fertilized sheep, in their hides, he brought in.
10. li {gesz}u2-sikil kur-ra-kam izi-a bi2-si-si
#tr.en: Juniper, the pure tree of the mountain he placed on the fire,
11. szim erin ir-szim dingir-ra-kam
#tr.en: cedar incense, the incense of the gods,
12. i3-bi2-bi mu-du3
#tr.en: its smoke he made.
13. lugal-<ni>-ir ug3-ga2 mu-na-zi szud3 mu-na-ra2
#tr.en: He rose for his king in public, he prayed to him,
14. ub-szu-kin-na-ka mu-na-gen giri17 szu mu-na-gal2
#tr.en: he went to him in ubau-ukkina , he greeted him:
15. lugal-mu {d}nin-gir2-su en a husz gi4-a
#tr.en: My king, Ningirsu, lord holding back the terrible water,
16. en zi a kur gal-e ri-a
#tr.en: righteous lord, semen poured out by the great mountain .
17. szul ka-tar nu-tuku
#tr.en: I am the youth not possessing guilt (?).
18. {d}nin-gir2-su e2-zu ma-ra-du3-e
#tr.en: Ningirsu, I will build your house for you,
19. geszkim-mu nu-mu
#tr.en: (but) my sign is my not.
20. ur-sag nig2-du7-e gu3 ba-a-de2
#tr.en: Hero you poured out the voice to me about the old order,
21. dumu {d}en-lil2-la2 en {d}nin-gir2-su
#tr.en: son of Enlil, lord Ningirsu,
22. sza3-bi nu-mu-u3-da-zu
#tr.en: I don t understand its heart ,
23. sza3 ab-gin7 zi-zi-zu
#tr.en: your heart , surging, like the ocean,
24. {gesz}esi-gin7 ga2-ga2-zu
#tr.en: your, receding, like the wave,
25. a e3-a-gin7 gu3 nun di-zu
#tr.en: your roaring, like cascading water,
26. a-ma-ru12-gin7 u2-ru14(|URUxA|) gul-gul-zu
#tr.en: your crushing cities, like the flood,
27. u4-gin7 ki-bala-sze3 du7-du7-zu
#tr.en: your smashing rebel lands, like the storm,
@column 9
1. lugal-mu sza3-zu a e3-a u2 nu-la2-zu
#tr.en: my king, your whirling water which cannot be held back, your heart .
2. ur-sag sza3 an-gin7 su3-ra2-zu
#tr.en: Hero, your remote, like the heaven, heart ,
3. dumu {d}en-lil2-la2 en {d}nin-gir2-su
#tr.en: son of Enlil, lord Ningirsu,
4. ge26 a-na mu-u3-da-zu
#tr.en: I, what can I learn from you? 
5. 2(asz@c)-kam-ma-sze3 nu2-a-ra nu2-a-ra
#tr.en: For the second (time), to the sleeping, to the sleeping,
6. sag-ga2 mu-na-gub ul4!(GIR2) mu-tag-tag-e
#tr.en: he stood by his head, he is touching his dagger:
7. ma-du3-na ma-du3-na
#tr.en: (That which) you are building for me, (that which) you are building for me,
8. ensi2 e2-mu ma-du3-na
#tr.en: Governor, the house you are building for me,
9. gu3-de2-a e2-mu du3-da geszkim-bi ga-ra-ab-szum2
#tr.en: Gudea, I will surely give you the sign of the building of my house.
10. garza-ga2 mul-an ku3-ba gu3 ga-mu-ra-a-de2
#tr.en: The shiny star of my garza i will certainly proclaim for you.
11. e2-mu e2-ninnu an-ne2 ki gar-ra
#tr.en: My house, Eninnu, founded by An,
12. me-bi me gal-gal me-me-a diri-ga
#tr.en: its me is bigger than all the other enormous me 
13. e2 lugal-bi igi su3 il2-il2
#tr.en: The king of the house gazes far.
14. anzu2{muszen}-gin7 szeg12 gi4-a-bi-sze3
#tr.en: Like the Anzu, its shriek,
15. an im-szi-dub2-dub2
#tr.en: makes the heaven tremble.
16. me-lam2 husz-bi an-ne2 im-us2
#tr.en: Its terrible radiance reaches the heaven.
17. e2-ga2 ni2 gal-bi kur-kur-ra mu-ri
#tr.en: The big fear of my house is spread on all the lands.
18. mu-bi-e an-za3-ta kur-kur-re gu2 im-ma-si-si
#tr.en: At its name all the lands gather at the horizon.
19. ma2-gan me-luh-ha kur-bi-ta im-ma-ta-e11-de3
#tr.en: Magan (and) Meluhha will descend from their land.
20. ge26 {d}nin-gir2-su a husz gi4-a
#tr.en: I Ningirsu, holding back the terrible water,
21. ur-sag gal ki {d}en-lil2-la2-ka
#tr.en: the big hero in the place of Enlil,
22. en gaba-ri nu-tuku
#tr.en: having no rival,
23. e2-mu e2-ninnu-ga2 en kur-ra ab-si-a
#tr.en: I, the lord, have made my house, the Eninnu, bigger than a mountain.
24. tukul-mu szar2-ur3 kur szu-sze3 gar-gar
#tr.en: My weapon, multitude-eraser , which places the mountain in the hand,
25. igi husz-a-mu kur-re nu-um-il2
#tr.en: my terrible eye, which the lands cannot sustain,
26. a2-bad-a-mu lu2 la-ba-ta-e3
#tr.en: no-one shall leave my out-going out arm.
@column 10
1. a-ugu4-mu nam-gal ki ag2-da
#tr.en: My father and begetter, with love of greatness,
2. lugal a-ma-ru {d}en-lil2-la2
#tr.en: the king, flood of Enlil,
3. igi husz-a-ni kur-da nu-il2
#tr.en: the border lands cannot sustain his terrible eye,
4. {d}nin-gir2-su ur-sag {d}en-lil2-la2
#tr.en: Ningirsu, hero of Enlil,
5. mu-sze3 mu-sa4
#tr.en: as name he named me.
6. me 5(u@c)-a za3 mi-ni-kesz2
#tr.en: I collected the fifty me .
7. {gesz}banszur mu-il2
#tr.en: I raised the offering table,
8. szu-luh si bi2-sa2
#tr.en: I straightened the auluh ,
9. szu si sa2-a-mu an ku3-ge u3-a ba-zi-ge
#tr.en: I will raise my straightened hand to the shiny heaven for abundance:
10. nig2 szu-ga2 du10-ga-am3
#tr.en: the things of my hand are sweetness.
11. a-ugu4-mu du10-ga-bi mu-gu7
#tr.en: My father and begetter ate the sweetness,
12. an lugal dingir-re-ne-ke4
#tr.en: An, king of the gods,
13. {d}nin-gir2-su lugal iszib an-na
#tr.en: Ningirsu, king, priest of An ,
14. mu-sze3 mu-sa4
#tr.en: as name he named me.
15. ti-ra-asz2 abzu-gin7
#tr.en: Tiraa, like Abzu,
16. nam-nun-na ki im-ma-ni-gar
#tr.en: he founded in princeliness.
17. sza3-bi-a iti-da u4-sakar-ra
#tr.en: Within it, with (each) moon, on the new moon day,
18. me gal-gal ezem an-na-mu szu gal ma-du7-du7
#tr.en: he perfected for me greatly the very large me , my heavenly festival.
19. e2-husz ki husz-mu
#tr.en: Ehua my Kihua,
20. musz-husz-gin7 ki szur2-ra bi2-du3
#tr.en: like the Muahua(u-dragon?), he built on a frightening place.
21. ki-bala-ga2 nu-mi-ib2-du11-ga
#tr.en: my rebellious place, which is not argued against,
22. u4 sza3-mu um-szi-mi-ri2-a
#tr.en: when my heart has become angry with it,
23. musz-ze2-gur5-a-gin7 usz ma-a-u3-KU-e
#tr.en: it produces poison for me like a poisonous snake.
24. e2-babbar2 ki a2 ag2-ga2-ga2
#tr.en: Ebabbar, place of my decisions,
25. ki {d}utu-gin7 dalla-a-ga2
#tr.en: place of my sun-like shining,
26. ki-ba {d}isztaran-gin7 di iri-ga2 si ba-ni-ib2-sa2-e
#tr.en: on that spot, I straighten the (law) cases of my city like Iataran.
27. e2 ba-gara2 ki banszur-ra-mu
#tr.en: In the house Bagara, the place of my table,
28. dingir gal-gal lagasz{ki}-a-ke4-ne
#tr.en: the great gods of Lagaa,
29. gu2 ma-si-si-ne
#tr.en: assemble for me.
@column 11
1. e2-mu e2 sag-kal kur-kur-ra
#tr.en: My house, chief house of all lands ,
2. a2 zi-da lagasz{ki}
#tr.en: right arm of Lagaa ,
3. anzu2{muszen} an-szar2-ra sig4 gi4-gi4
#tr.en: Anzu shrieking in all of heaven ,
4. e2-ninnu e2 nam-lugal-mu
#tr.en: Eninnu, my royal house ,
5. sipa zi gu3-de2-a
#tr.en: righteous shepherd, Gudea,
6. u4 szu zi ma-szi-tum3-da
#tr.en: when your righteous hand caries it out,
7. an-sze3 szegx(|IM.A|)-e gu3 ba-de2
#tr.en: (when) you call the heaven for rain,
8. an-ta he2-gal2 ha-mu-ra-ta-gen
#tr.en: I will let bounty come to you from the heaven.
9. ug3-e he2-gal2-la szu he2-a-da-pesz-e
#tr.en: May people stretch out the hand in bounty with you.
10. e2-ga2 usz ki gar-ra-bi-da
#tr.en: With the founding of my house,
11. he2-gal2 he2-da-gen
#tr.en: may abundance arrive.
12. GAN2 gal-gal-e szu ma-ra-ab-il2-e
#tr.en: The great fields will lift the hand for you.
13. e pa5 gu2-bi ma-ra-ab-zi-zi
#tr.en: The canals and the ditches will overflow their banks for you.
14. du6-du6 ki a nu-e11-da
#tr.en: Mounds that are never submerged,
15. a ma-ra-e11-de3
#tr.en: will be submerged for you.
16. ki-en-gi-re6 i3 diri mu-da-de2
#tr.en: Sumer will pour out oil in excess with you,
17. siki diri mu-da-la2
#tr.en: will weigh out wool in excess for you.
18. u4 temen-mu ma-si-ge4-na
#tr.en: When you place my platform for me,
19. e2-mu u4 szu zi ma-szi-tum3-da
#tr.en: when you put your righteous hand to my house,
20. hur-sag ki im-mer tusz-a-sze3
#tr.en: the mountain, the place where the North-Wind rests,
21. giri3-mu ki i3-bi2-us2
#tr.en: (when) you have reached it,
22. nita a2 diri-ke4 im-mer-e hur-sag ki sikil-ta
#tr.en: the excessively strong male, the North-Wind, from the Mountain, the pure place,
23. im si ma-ra-ab-sa2-e
#tr.en: will straighten a wind for you.
24. ug3-e zi-sza3-gal2 u3-ma-szum2
#tr.en: After I have given life to the people,
25. lu2 dili lu2 min-da kin mu-da-ak-ke4
#tr.en: a solitary man will work with another.
26. ge6-a-na i3-ti ma-ra-e3-e3
#tr.en: At midnight the moon goes up for you,
27. e-bar7-GAN2 u4-<<ma>>-dam ma-ra-e3-e3
#tr.en: at midday the abundance of the sun goes up for you.
@column 12
1. e2 u4-de3 ma-ra-du3-e
#tr.en: I will build the house for you at day,
2. ge6-e ma-ra-ab-mu2-mu2
#tr.en: at night I will let it grow for you.
3. sig-ta {gesz}ha-lu-ub2
#tr.en: From below: oak,
4. {gesz}NE-HA-GAG mu-ra-ta-e11-de3
#tr.en: peace -tree will I bring down(!) to you.
5. igi-nim-ta {gesz}erin {gesz}szu-ur2-me {gesz}za-ba-lum ni2-bi-a ma-ra-an-tum3
#tr.en: From above: cedar aurme-wood, zabalum-wood, by itself,
6. kur {gesz}esi-a-ka
#tr.en: from(?) the ebony-land,
7. {gesz}esi ma-ra-ni-tum3
#tr.en: I will bring ebony for you.
8. kur na-ka na gal hur-sag-ga2
#tr.en: In the land of stone, large boulders of stone from the mountains,
9. lagab-ba ma-ra-ku5-e
#tr.en: I will cut into blocks for you.
10. u4-bi-a a2-zu izi bi2-tag
#tr.en: On that day (when) your arm is touched with fire,
11. geszkim-mu ha-mu-u3-zu
#tr.en: I will teach you my sign. 
12. gu3-de2-a i3-zi u3-sa-ga-am3
#tr.en: Gudea rose, it was a dream.
13. i3-ha-luh ma-mu-dam
#tr.en: He is afraid, it was a dream.
14. inim du11-ga {d}nin-gir2-su-ka-sze3
#tr.en: To Ningirsu s spoken word,
15. sag sig ba-szi-gar
#tr.en: he bowed the head.
16. masz2 babbar2-ra szu mu-gid2-de3
#tr.en: He is stretching the hand in a white goat.
17. masz2-a szu ni-gid2 masz2-a-ni i3-sa6
#tr.en: He struck the hand into the goat, his goat is good.
18. gu3-de2-a sza3 {d}nin-gir2-su-ka
#tr.en: For Gudea, the heart of Ningirsu
19. u4-dam mu-na-e3
#tr.en: it is the light, that dawned on him.
20. gal mu-zu gal i3-ga-tum2-mu
#tr.en: He learned big, and now he will perform big.
21. ensi2-ke4 iri-na lu2 dili-gin7
#tr.en: The governor, in his city, like a solitary man
22. na-ri ba-ni-gar
#tr.en: he regulated the rites.
23. ki lagasz{ki}-e dumu ama dili-a-gin7 sza3 mu-na-ASZ-e
#tr.en: area-Lagaa makes its heart like one for him, like one mothers sons.
24. gesz szu mu-du8 {gesz}ad2 mu-zi
#tr.en: He tore up trees, he weeded.
25. u2-gur5 mu-gar inim du11-ga bi2-gi4
#tr.en: He pruned, he returned accusations.
26. szer7-da e2-ba im-ma-an-gi4
#tr.en: He returned sin to its house.
@column 13
1. u3-sa-an bar-us2-sa eme i3-du8
#tr.en: He loosened the tongue of the whip (and) the ...,
2. siki udu gan-na-kam szu-a mi-ni-gar-gar
#tr.en: wool from a pregnant sheep he placed in the hand (of the overseer).
3. ama-a dumu-da gu3 nu-ma-da-de2
#tr.en: A mother does not accuse a son,
4. dumu-u3 ama-ni-ra gu3 du3-a
#tr.en: accusations, a son to his mother
5. nu-ma-na-du11
#tr.en: does not speak.
6. ARAD2 a2-gisz-tag tuku-ra
#tr.en: The slave whose arm was touched by wood,
7. lugal-a-ni sag nu-ma-da-dub2
#tr.en: his king does not smash his head.
8. geme2 lu2 nam-ra2 hul mu-na-ak
#tr.en: The slave girl, who a man wickedly made into booty,
9. nin-a-ni igi-na nig2 nu-mu-na-ni-ra
#tr.en: her lady did not thrown stuff in her face.
10. ensi2 e2-ninnu du3-ra
#tr.en: To the governor, building Eninnu,
11. gu3-de2-ar inim-gar-bi lu2-u3 nu-ma-<na>-ni-gar
#tr.en: to Gudea, no man brought accusations.
12. ensi2-ke4 iri mu-ku3
#tr.en: The governor cleansed the city,
13. izi im-ma-ta-la2
#tr.en: he spun it with fire.
14. usug5-ga ni2-gal2 lu2-GI-AN
#tr.en: An impure, a terrible one, a leper(?),
15. iri-ta ba-ta-e3
#tr.en: he brought out from the city.
16. pisan u3-szub-ba-sze3 masz2 ba-szi-nu2
#tr.en: He laid down the goat by the box, the mold,
17. sig4 masz2-e bi2-pa3
#tr.en: he made the brick appear by the goat,
18. zu2 al-bi-sze3 igi zi ba-szi-bar
#tr.en: he gazed righteously at the tooth of the hoe.
19. sipa mu pa3-da {d}nansze-ke4 nam-nun-na ni-gar
#tr.en: The shepherd named by Nanae performed in princeliness,
20. pisan u3-szub-ba gesz bi2-hur-ra-ni
#tr.en: his box, the mold, that he drew on,
21. zu2 al nam-nun-na mu-ni-gar-ra-ni
#tr.en: his tooth of the hoe, that he placed in princeliness,
22. {d}anzu{muszen} szu-nir lugal-la-na-kam
#tr.en: it is Anzu, his royal emblem,
23. uri3-sze3 bi2-mul
#tr.en: he made it shine as a sign.
24. u5 1(bur3) 1(esze3)-sze3 iri mu-na-ku3-ge
#tr.en: (For the) platform, he cleanses 24 iku of the city for him,
25. u5 mu-na-sikil-e
#tr.en: he purifies the platform for him.
26. li {gesz}u2 sikil kur-ra-kam izi-a bi2-si-si
#tr.en: Juniper, the pure plant of the mountain, he placed on the fire,
27. szim erin ir-szim dingir-ra-kam i3-bi2-bi mu-du3
#tr.en: The cedar incense, the scent of the gods, its smoke he made.
28. u4 siskur2-ra mu-na-a-gal2
#tr.en: He spent the day with offerings and prayers to him.
29. ge6 szud3-de3 mu-na-zal-e
#tr.en: He passed the night greeting him.
@column 14
1. {d}a-[nun-na] ki lagasz#[{ki}]
#tr.en: The Anunna of area-Lagaa,
2. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-de3
#tr.en: in order to build the house of Ningirsu,
3. gu3-de2-a siskur2-ra2-zu-[a]
#tr.en: with Gudea in offering and prayer,
4. mu-da-an-szu4-szu4-ge-esz2
#tr.en: they stood with him.
5. sipa zi gu3-de2-a hul2-la-gin7
#tr.en: (For) the righteous shepherd Gudea, as something joyful,
6. im-ma-na-ni-ib2-gar
#tr.en: it was placed there.
7. u4-ba ensi2-ke4 kalam-ma-na zi-ga ba-ni-gar
#tr.en: On that day, the governor arranged a levee in his land,
8. ma-da gu2-sag szar2-szar2-ra-na
#tr.en: in the totality of all of his lands.
9. gu2-edin-na {d}nin-gir2-su-ka-ka
#tr.en: In the Gu'edina of Ningirsu
10. zi-ga ba-ni-gar
#tr.en: he placed a levee.
11. iri du3-a a2-dam gar-ra-na
#tr.en: In the established city, in her settlements,
12. gu2-gesz-bar-ra {d}nansze-ka
#tr.en: in the Gugeabara of Nanae,
13. zi-ga ba-ni-gar
#tr.en: he placed a levee.
14. gu4 husz zi-ga gaba gi4 nu-tuku
#tr.en: The terrible, raised ox, having no rival, 
15. {gesz}erin babbar2-ra lugal-bi-ir dab6-ba
#tr.en: the white cedar, seized for its king, 
16. im-ru-a {d}nin-gir2-su-ka-ka
#tr.en: in the tribe of Ningirsu,
17. zi-ga mu-na-gal2
#tr.en: he made a levee for him.
18. szu-nir mah-bi lugal-kur-dub2 sag-bi-a mu-gub
#tr.en: Its mighty emblem, the king crushes the foriegn lands , standing at the head.
19. pesz10-gal2 gaba-gal2 a-ta e3-a
#tr.en: Where there is a bank, where there is a turtle-back-island, going out from the water, 
20. i7 mah a diri he2-gal2-bi bara2-bara2
#tr.en: the mighty river, its bountiful excess waters expands, 
21. im-ru-a {d}nansze-ka
#tr.en: in the tribe of Nanae,
22. zi-ga mu-na-gal2
#tr.en: he made a levee for him.
23. u5 ku3 szu-nir {d}nansze-kam sag-bi-a mu-gen
#tr.en: The shiny U (swan?), it is the emblem of Nanae, went at its head.
24. gu masz-ansze edin-na la2-a
#tr.en: A trap for catching wild donkeys, spread out on the plain, 
25. ni-is-ku bir3 mu tuku bir3 {d}utu ki ag2
#tr.en: the famous first-class team, the beloved team of Utu, 
26. im-ru-a {d}inanna-ka zi-ga mu-na-gal2
#tr.en: in the tribe of Inanna, he made a levee for him.
27. ASZ-ME szu-nir {d}inanna-kam sag-bi-a mu-gen
#tr.en: The sun-disk, it is the emblem of Inanna, went at its head.
28. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-de3
#tr.en: About the construction of the house of Ningirsu,
@column 15
1. [...]
#tr.en:
2. [...]
#tr.en:
3. [...]
#tr.en:
4. [...] gir2 [...]
#tr.en:
5. szu-ni [...] x [...] gar
#tr.en:
6. elam elam-ta mu-na-gen
#tr.en: Elam came to him from Elam.
7. szuszin{ki} szuszin-ta mu-na-gen
#tr.en: Susa came to him from Susa.
8. ma2-gan me-luh-ha kur-bi-ta gu2 gesz mu-na-ab-gal2
#tr.en: Magan and Meluhha, from their land, submitted to him.
9. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-de3
#tr.en: For the construction of Nigirsu s house,
10. gu3-de2-a iri-ni gir2-su{ki}-sze3 gu2 mu-na-si-si
#tr.en: they assembled for Gudea in his city Girsu.
11. {d}nin-za3-ga-da a2 mu-da-ag2
#tr.en: He gave instructions to Ninzaga:
12. uruda{da}-ni sze mah re6-a-gin7
#tr.en: Its copper, like bringing much grain,
13. gu3-de2-a lu2 e2 du3-a-ra
#tr.en: to Gudea, man, builder of the house,
14. mu-na-ab-us2-e
#tr.en: he shall approach it to him. 
15. {d}nin-sikil-a-da a2 mu-da-ag2
#tr.en: He gave instructions to Ninsikila:
16. {gesz}ha-lu-ub2 gal-gal {gesz}esi gesz-ab-ba-bi
#tr.en: large oaks, ebony, mangrove-wood,
17. ensi2 e2-ninnu du3-ra
#tr.en: to the governor, builder of the Eninnu,
18. mu-na-ab-us2-e
#tr.en: he shall approach it to him. 
19. kur {gesz}erin-na lu2 nu-ku4-ku4-da
#tr.en: To the land of cedar, where no man enters,
20. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
#tr.en: for Gudea, the Lord Ningirsu
21. gir2 mu-na-ni-gar
#tr.en: made way for him.
22. {gesz}erin-bi tun3 gal-e im-mi-ku5
#tr.en: He cut down its cedars with the great axe.
23. szar2-ur3 a2 zi-da lagasz{ki}-a
#tr.en: Into the multitude-eraser , the right arm of Lagaa,
24. tukul a-ma-ru lugal-la-na-sze3
#tr.en: the weapon, flood of his king ,
25. tun3 im-ma-bar
#tr.en: he split it with the axe.
26. musz mah-am3 a-e im-diri-ga-am3
#tr.en: It is a mighty snake floating on the water.
27. hur-sag {gesz}erin-<na-ta> ad {gesz}erin-na
#tr.en: From the cedar mountains, cedar beams,
28. hur-sag {gesz}szu-ur2-me-ta
#tr.en: from the cypress mountain,
29. ad {gesz}szu-ur2-me
#tr.en: cypress beams,
30. hur-sag {gesz}za-ba-lum-ma-ta
#tr.en: from the zabalum mountain,
31. ad {gesz}za-ba-lum
#tr.en: zabalum beams,
32. {gesz}u3-<suh5> gal-gal {gesz}tu-lu-bu-um
#tr.en: very large usuh trees, tubulum trees,
33. {gesz}e-ra-num2
#tr.en: eranum trees,
34. ad gal-gal-bi diri-diri-ga-bi
#tr.en: their large beams, in their floating,
35. kar mah ka2-sur-ra-ke4
#tr.en: by the mighty port of Kasura,
@column 16
1. [gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ra]
#tr.en: Gudea for the Lord Ningirsu
2. [im-ma-na-us2]
#tr.en: moored them for him.
3. [kur na lu2 nu-ku4-ku4-da]
#tr.en: To the land of stone, where no man enters,
4. [gu3-de2-a] en {d}nin-gir2-su-[ke4]
#tr.en: Gudea for the Lord Ningirsu
5. gir2 mu-[na-ni-gar]
#tr.en: made way for him.
6. na gal-gal-bi lagab-ba mi-ni-de6
#tr.en: Its large stones, in blocks, he brought,
7. ma2 ha-u3-na ma2 na-lu-a
#tr.en: In a ha'una boat, in a nalu'a boat,
8. esir2 a-ba-al esir2 IGI-esir2 im babbar2-ra
#tr.en: excavated(?) bitumen, igiesir bitumen, gypsum,
9. hur-sag ma2-ad-ga-ta
#tr.en: from the mountain of Madga,
10. nig2-ga ma2 sze GAN2 de6-a-gin7
#tr.en: goods, like ships bringing of the barley of the field,
11. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ra
#tr.en: Gudea to Lord Ningirsu
12. im-ma-na-us2
#tr.en: moored it for him.
13. ensi2 e2-ninnu du3-ra
#tr.en: For the governor, builder of the Eninnu,
14. nig2 gal-gal-e szu mu-na-ab-il2
#tr.en: he raised the hand for big things.
15. hur-sag uruda-ke4 ki-masz-ta
#tr.en: From Kimaa, the mountain of copper,
16. ni2-bi mu-na-ab-pa3
#tr.en: (that) revealed itself to him,
17. uruda-bi gi-diri-ba mu-ni-ba-al
#tr.en: the copper he excavated there in its excess basket(?)
18. lu2 e2 lugal-na du3-dam
#tr.en: For the man, building his kings house,
19. ensi2-ra ku3-sig17 kur-bi-ta
#tr.en: for the governor, gold from its mountain,
20. sahar-ba mu-na-tum3
#tr.en: in its dust was brought to him.
21. gu3-de2-a ku3 NE-a kur-bi-ta mu-na-ta-e11-de3
#tr.en: Purified silver is being brought down for Gudea from its mountain.
22. gug gi-rin-e me-luh-ha-ta
#tr.en: Carneol, like flowers, from Meluhha,
23. szu mu-na-pesz-e
#tr.en: it is being made plentiful for him.
24. kur nu11-ta nu11 mu-na-ta-e11-de3
#tr.en: From the alabaster land, alabaster is brought down to him.
25. sipa-de3 e2 ku3-ga mu-du3-e
#tr.en: The shepherd, building the house in silver,
26. ku3-dim2 im-da-tusz
#tr.en: sitting with the silversmith.
27. e2-ninnu za mu-du3-e zadim im-da-tusz
#tr.en: He will build Eninnu with precious stones, sitting with the stonecutter,
28. uruda nagga-a mu-du3-e
#tr.en: He will build in copper and antimony?
29. sanga-simug {d}nin-tu kalam-ma-ke4
#tr.en: The priest-smith(?), Nintukalamma
30. igi-ni-sze3 si im-sa2
#tr.en: will straighten in front of him.
31. na4-szu-min-e u4-da-am3 sig4 mu-na-ab-gi4
#tr.en: The double-hand stone, the storm, shrieked for to him.
32. {na4}esi na4 szu-ke4
#tr.en: Diorite the hand stone,
@column 17
1. [...] min [...] pesz
#tr.en: ...
2. [gisz-kin]-ti [...] nam [...] sze mah re6-a-gin7
#tr.en: ...
3. [...] mu-[na-ni]-gar
#tr.en: ...
4. [...]
#tr.en: ...
5. u4-[u4] mu-[na-gid2]
#tr.en: He made the days long for him,
6. gex(DUGUD)-gex(DUGUD) mu-na-gid2
#tr.en: he made the nights long for him.
7. nam e2 du3-da lugal-la-na-sze3
#tr.en: Concerning the building of his king s house,
8. u3 ge6-an-na nu-um-ku4-ku4
#tr.en: he does not allow sleep to enter during midnight,
9. u3 an-ba-ra sag nu-mi-ib2-du3-e
#tr.en: he does not set his head to sleep during midday.
10. igi zi bar-ra {d}nansze-kam
#tr.en: It is him, looked righteously at by Nanae,
11. {d}en-lil2-la2 lu2 sza3-ga-na-kam
#tr.en: It is him, the man who is in Enlil s heart ,
12. ensi2 [sza3]-ge [pa3-da] {d}nin-gir2-su-ka-kam
#tr.en: It is him, the governor chosen in the heart by Enlil,
13. gu3-de2-a unu6 mah-a du2-da
#tr.en: It is him, Gudea, born in the lofty cella
14. {d}ga2-tum3-du10-ga-kam
#tr.en: by Gatumdu.
15. {d}nisaba-ke4 e2 gesztu2-ke4
#tr.en: Nisaba, the house of wisdom,
16. gal2 mu-na-tak4
#tr.en: she opened for him.
17. e2-a {d}en-ki-ke4 gesz-hur-bi si mu-na-sa2
#tr.en: Enki made the plan of the house right for him.
18. e2 me-lam2-bi an-ne2 us2-sa
#tr.en: (To) the house, its radiance reaches heaven,
19. me-bi an ki-da gu2 la2-a
#tr.en: its me embraces heaven and earth,
20. lugal-bi en igi husz il2-il2
#tr.en: its king, the lord carrying a terrible gaze,
21. ur-sag {d}nin-gir2-su me3 gal zu-bi
#tr.en: its expert in war, the hero Ningirsu,
22. e2-ninnu anzu2{muszen} babbar2-sze3
#tr.en: to Eninnu, the white Anzu,
23. gu3-de2-a sig-ta ba-szi-gen
#tr.en: Gudea, from below walked to it,
24. nim-sze3 u5 izi-ka
#tr.en: to high, on the platform of fire,
25. nim-ta ba-szi-gen sig-sze3 u5 izi-ka
#tr.en: from high he walked to it, to below, on the platform of fire,
26. GAN2 zi-dam esz2 i3-gar-gar
#tr.en: the field was right, he measured it,
27. a2-ba gesz bi2-gar ni2-te-ni mu-zu
#tr.en: he placed sticks on its border, he knew himself.
28. hul2-la-gin7 im-ma-na-ni-ib2-gar
#tr.en: Like something joyful established for him,
29. u3-te-am3 e2 libir-ra-asz2 ra2-zu-a ba-gen
#tr.en: It is morning, he went in prayer to the old house.
@column 18
1. gu3-de2-a bara2-gir2-nun-na-ta
#tr.en: Gudea, at Baragirnunata
2. sza3 mu-na-hun-ge26-e
#tr.en: calmed his heart .
3. u4 im-zal a mu-tu17
#tr.en: The day passed, he bathed.
4. me-te-ni mu-gi
#tr.en: He fixated himself.
5. {d#}utu he2-gal2# mu-na-ta-e3
#tr.en: Utu went up for him in abundance.
6. gu3#-de2-a [2(asz@c)]-kam-asz2 iri ku3-[sze3] im-ma-[ta]-e3#
#tr.en: For the second time Gudea went out of the shiny city,
7. gu4 du7# masz2 du7-re6 gesz bi2-tag
#tr.en: he sacrificed perfect oxen and perfect goats,
8. e2-e im-ma-gen
#tr.en: he went to the house,
9. giri17 szu im-ma-gal2
#tr.en: he prayed there.
10. dusu ku3 {gesz}u3-szub zi nam tar-ra
#tr.en: The shiny basket, the righteous mold of deciding destinies,
11. e2-[ninnu-sze3] mu-[il2]
#tr.en: he raised to Eninnu.
12. [al-e sa] mu-la2 sag il2 mu-gen
#tr.en: He tied a sinew to the hoe, he went with raised head.
13. {d}lugal-kur-dub2 igi-sze3 mu-na-gen
#tr.en: Lugalkurdub went in front of him,
14. {d}ig-alim-ke4 gir2 mu-na-ga2-ga2
#tr.en: Igalim places the road for him,
15. {d}nin-gisz-zi-da dingir-ra-ni
#tr.en: (and) Ningiazida, his god,
16. szu mu-da-gal2-gal2
#tr.en: leads him by the hand.
17. pisan u3-szub-ka a-sa-ga i3-ak
#tr.en: He did asaga in the mold.
18. ensi2-ra a-dab6 si-im a2-la2 mu-na-du12-am3
#tr.en: The adab , sim , and ala were played for the governor.
19. zu2 al sig4-bi sag im-mi-du8
#tr.en: He flattened the top of the brick with the tooth of the hoe.
20. lal3 i3-nun i3-he-nun-na al im-ma-ni-tag
#tr.en: He greased it with honey, butter oil, and ihenuna .
21. szembulug |SZIMxPI| gesz hi-a
#tr.en: Incense and resin from various trees
22. uh-sze3 im-mi-ak
#tr.en: he made into a paste.
23. dusu ku3 mu-il2 u3-szub-e im-ma-gub
#tr.en: He raised the shiny basket, he stood by the mold.
24. gu3-de2-a im u3-szub-ba ni-gar
#tr.en: Gudea placed clay in the mold.
25. nig2-du7 pa bi2-e3
#tr.en: The cultic order emerged.
26. e2-a sig4-bi pa e3 mu-ni-ga2-ga2
#tr.en: The emergence of the brick of the house was placed.
27. kur-kur-re i3 mu-da-su3-e
#tr.en: Foreigners sprinkle oil with him,
28. erin mu-da-su3-e
#tr.en: sprinkle cedar (oil) with him.
@column 19
1. iri-ni ki lagasz{ki}-e se11-li2-a
#tr.en: His city, area-Lagaa, in happiness(?)
2. u4 mu-di3-ni-ib2-zal-e
#tr.en: passes the day with him.
3. u3-szub mu-dub2 sig4 had2-de3 ba-szub
#tr.en: He shook the mold, he threw the brick to dry.
4. zu2 al im aga3-ri2-na-ba-sze3
#tr.en: On its firing(?)
5. igi zi ba-szi-bar
#tr.en: he looked righteously.
6. |SZIMxPI| ha-szu-ur2 szembulug-a
#tr.en: incense, apples, and resin
7. sag im-<ma>-ni-du8
#tr.en: he smeared on its top.
8. sig4 u3-szub-ba mu-ni-gar-ra-ni
#tr.en: (About) his brick placed in the mold,
9. {d}utu im-da-hul2
#tr.en: Utu was pleased with it.
10. aga3-ri2 i7 mah-gin7 zi-ga-na
#tr.en: (About) his agari which rises like a mighty river,
11. lugal {d}en-ki-<ke4> nam mu-[na]-tar
#tr.en: King Enki decided its destiny for him.
12. [sig4] mu-gar u3-[szub] e2-a i3-ku4
#tr.en: He placed the brick, he brought the mold into the house,
13. pisan u3-szub-ba-ta sig4 ba-ta-il2
#tr.en: he lifted the brick from the mold,
14. men ku3 an-ne2 il2-la
#tr.en: it is a shiny throne raised to heaven.
15. sig4 mu-il2 ug3-ga2-na mu-re6
#tr.en: He raised the brick, he brought it to his people,
16. bir3 ku3 {d}utu sag bala-e-dam
#tr.en: it is the shiny team of Utu shaking its head.
17. sig4-e e2-sze3 sag il2-la-bi
#tr.en: The brick raising its head to the house,
18. ab2 {d}nanna tur3-ba rin2-rin2-dam
#tr.en: it is the cow of Nanna, whose pen is shining,
19. sig4 mu-gar e2-a mu-DU-DU
#tr.en: He placed the brick, he walks in the house.
20. e2-a gesz-hur-bi im-ga2-ga2
#tr.en: She is establishing the plan of the house,
21. {d}nisaba sza3 szid zu-am3
#tr.en: it is Nisaba whose heart knows counting.
22. lu2-tur gibil-bi e2 du3-gin7
#tr.en: Like a young man building a new house,
23. igi-ni u3 du10-ga nu-szi-ku4-ku4
#tr.en: he does not allow sweet sleep to enter his eyes.
24. ab2 amar-bi-sze3 igi gal2-la-gin7
#tr.en: Like a cow whose eye are on its calf,
25. e2-sze3 TE-TE-ma im-szi-gen
#tr.en: he walked to the house in great concern.
26. lu2 ninda tur ka-a gub-ba-gin7
#tr.en: Like a man with (only) little food in the mouth,
27. re7-e nu-szi-kusz2-u3
#tr.en: he is not resting in his walking.
28. sza3 lugal-na u4-dam mu-e3
#tr.en: (That) his king s heart is the light (of the vision) dawned (on him).
@column 20
1. gu3-de2-a-ar inim {d}nin-gir2-su-ka uri3-am3 mu-du3
#tr.en: For Gudea, the word of Ningirsu is the sign he was building (under),
2. sza3 gu3 di e2 du3-da-ka-na
#tr.en: in his heart yearning for the building of the house,
3. inim-gar sa6-ga-a lu2 <im>-ma-a-gar
#tr.en: a man gave me a good omen.
4. hul2-la-gin7 im-ma-na-ni-ib2-gar
#tr.en: It was placed like something joyful for him,
5. masz-a szu i3-gid2 masz-a-ni i3-sa6
#tr.en: he stretched his hand in the goat, his goat was good.
6. a-mir-e sze ba-se3 igi-bi si ib2-sa2
#tr.en: He gave grain to the wave, its appearance was straight.
7. gu3-de2-a sag-sze3 nu2
#tr.en: Gudea lying by the top,
8. mu-nu2 inim mu-na-ta-e3
#tr.en: he slept, the word dawned on him.
9. e2 lugal-na-ka du3-bi
#tr.en: To build his king s house,
10. e2-ninnu an ki-ta bad-bi
#tr.en: the separation of Eninnu from heaven and earth,
11. igi#-a mu-na-a-gal2
#tr.en: was brought to his attention.
12. hul2-la-gin7 im-[ma-na]-ni#-ib2#-gar#
#tr.en: It was placed like something joyful for him.
13. gu mu-ba-ra me szu im-du7-du7
#tr.en: He threw the flax, he perfected the me.
14. uz-ga ku3-ge esz3 mu-ga2-ga2
#tr.en: The shiny uzga sustains the shrine.
15. e2-a {d}en-ki-ke4 temen mu-si-ge
#tr.en: Enki places the foundation of the house,
16. {d}nansze dumu eridu{ki}-ke4 esz-bar kin-ge26 mi2 ba-ni-du11
#tr.en: Nanae, the daughter of Eridu cared for the omen taking.
17. ama lagasz{ki} ku3 {d}ga2-tum3-du10-ke4
#tr.en: The mother of Lagaa, Shiny-Gatumdu,
18. sig4-bi kur-ku4-a mu-ni-tu
#tr.en: bore its bricks in flows.
19. {d}ba-ba6 nin dumu-sag an-na-ke4
#tr.en: Baba, the lady, firstborn of An,
20. i3 szim erin-na ba-ni-su3
#tr.en: was sprinkling oil and cedar oil there.
21. e2-e en ba-gub la-gal ba-gub
#tr.en: The En and Lagar stood in the house,
22. me-e szu si im-ma-sa2
#tr.en: they performed the me.
23. {d}a-nun-na u3 di-de3 im-ma-szu4-szu4-ge-esz2
#tr.en: The Annunaki stood there admiring.
24. gu3-de2-a lu2 e2 du3-a-ke4
#tr.en: Gudea, builder of the house,
25. e2-a dusu-bi men ku3 sag-ga2 mu-ni-gal2
#tr.en: he placed the basket of the house, a shiny crown, on the head,
26. usz mu-gar a2-gar ki im-mi-tag
#tr.en: he placed the foundation, the wall touched the ground,
27. sa2 mu-se3 sig4-ga gu bi2-dub2
#tr.en: he gave a blessing, he stroked the brick with flax.
@column 21
1. e2-a silim 2(asz@c)-nam nam-mi-se3
#tr.en: For the second (time) did he not give a blessing in the house?
2. gu kurun3-ba sag gal2-la-am3
#tr.en: It is flax in bloom placed on the top.
3. e2-a silim 3(asz@c)-am3 nam-mi-se3
#tr.en: For the third (time) did he not give a blessing in the house?
4. anzu2{muszen} amar-a a2 pag-am3
#tr.en: It is Anzu spreading its wings over the calfs.
5. e2-a silim 4(asz@c) nam-mi-se3
#tr.en: For the fourth (time) did he not give a blessing in the house?
6. pirig-tur pirig husz-a gu2-da la2-am3
#tr.en: It is a young lion embracing a terrible lion.
7. e2-a sa2 5(asz@c)-am3 nam-mi-se3
#tr.en: For the fifth (time) did he not give a blessing in the house?
8. an se-<ga> su2-lim il2-la-am3
#tr.en: It is the green sky, lifting terrifying radiance.
9. e2-a sa2 6(asz@c)-am3 nam-mi-se3
#tr.en: For the sixths (time) did he not give a blessing in the house?
10. u4 sa2 du11-ga hi-li gur3-am3
#tr.en: It is the dawn dressed in joy.
11. e2-a sa2 7(asz@c) nam-mi-se3
#tr.en: For the seventh (time) did he not give a blessing in the house?
12. e2-ninnu i3-ti u4 zal-la kalam si-am3
#tr.en: It is Eninnu Moon passing (through) filling the land.
13. gesz ka2-na im-ga2-ga2-ne
#tr.en: They place the wood of the door.
14. an se3-ga men il2-la-am3
#tr.en: It is the green sky lifting the crown.
15. gesz ka2-na-ta ba-ta-KU
#tr.en: From the wood of the door ....
16. e2-mah an-da gu2 la2-am3
#tr.en: It is the lofty house embracing the heaven.
17. e2 mu-du3 gesz-e im-ma-ru
#tr.en: He build the house, he planted the tree.
18. bugin {d}nanna sag kesz2 {d}en-ki-kam
#tr.en: It is the trough of Nanna, the ... of Enki.
# (cf:xix:18)
19. e2 hur-sag-gin7 im-mu2-mu2-ne
#tr.en: They make the house grow like a mountain.
20. murux(DUGUD)-gin7 an-sza3-ge im-mi-i3-ib2-diri-diri-ne
#tr.en: They make it float in the middle of the heaven like a cloud.
21. gu4-gin7 si im-mi-ib2-il2-il2-ne
#tr.en: They make it raise its hors like an ox.
22. gesz-GAN2-abzu-gin7 kur-kur-ra sag ba-ni-ib2-il2-ne
#tr.en: They raise the head in all the lands, like Geagana abzu.
23. e2-e hur-sag-gin7 an ki-a sag an-sze3 mi-ni-ib2-il2
#tr.en: The house raised the head to heaven like a mountain in heaven and earth.
24. erin duru5 ki u2 rib mu2-a-am3
#tr.en: It is the moist cedar growing ...
25. e2-ninnu sig4 ki-en-gi-ra2-ka hi-li mu-ni-ib2-du8-du8
#tr.en: Eninnu, brickwork of Kiengir, carries joy,
26. e2-a gesz im-ga2-ga2-ne
#tr.en: they place the wood in the house,
27. uszum abzu tesz2-ba e3-de3-dam
#tr.en: it is the dragon of Abzu rising in its terror.
28. KA an-na im-mi-ib2-u3-u3-dam
#tr.en: ...
@column 22
1. musz-mah hur-sag-ga2 nam ak-am3
#tr.en: it is a dragon hissing in the mountain.
2. e2 gi gur5-bi musz kur-ra tesz2-ba nu2-am3
#tr.en: The cut down reed of the house is snakes coiled up in the mountain.
3. sa-du2-bi# erin duru5 ha-szu#-ur2-ra szu he2-tag-ga-am3
#tr.en: The mountain is moist cedar decorated with apples.
4. aga3 erin igi u6 di-bi-a erin babbar2 im-ga2-ga2-ne
#tr.en: They placed white cedar to be admired in the cedar hall .
5. szim zi i3-he-nun-ka mi2 ba-ni-ib2-e-ne
#tr.en: They cared for it with good resin and butter oil.
6. e2 im-du8-a-bi he-nun abzu szu tag-ga-am3
#tr.en: The E-imdua was decorated with the fertility of Abzu.
7. A-NIG2-KA-bi im-szi-ib2-suru5-ne
#tr.en: they made the drains hang down.
8. esz3 e2-ninnu szu |E2xBAD|? an-na-ka gar-gar-a-am3
#tr.en: Shrine-Eninnu it is placed in the hand of the x of heaven.
9. ensi2-ke4 e2 mu-du3 mu-mu2
#tr.en: The governor built the house, he made it grow,
10. kur gal-gin7 mu-mu2
#tr.en: he made it grow like a large mountain,
11. temen abzu-bi dim gal-gal ki-a mi-ni-si-si
#tr.en: he placed the very large mast, the foundation, its Abzu, in the ground.
12. {d}en-ki-da e2-an-gur4-ra-ka
#tr.en: With Enki, in E'angurraka,
13. sza3 mu-di3-ni-ib2-kusz2-u3
#tr.en: he counseled with him there.
14. temen an-na ur-sag-am3 e2-e im-mi-dab6
#tr.en: The foundation, a hero in heaven , he seized in the house;
15. ki-a-nag dingir-re-<ne>-ka a im-na8-na8-a
#tr.en: it drinks water at the drinking place of the gods.
16. e2-ninnu dim gal mu-gi
#tr.en: He made Eninnu firm as a mast.
17. abgal2-bi mu-du3
#tr.en: He built its Abgal.
18. iri-na {gesz}asal2 du10-bi mu-du3
#tr.en: He planted sweet Asal trees in his city,
19. gissu-bi mu-la2
#tr.en: he stretched out their shadow.
20. {gesz}szar2-ur3-bi uri3 gal-gin7 lagasz{ki}-da im-da-si
#tr.en: He placed the multitude-eraser , like a great sign, with Lagaa
# (cf:xx:1)
21. szu-ga-lam ki husz-ba im-mi-i3-gar
#tr.en: He placed it in `ugalam, its terrible place,
22. su-zi bi2-du8-du8 bara2-gir2-nun-na ki di-ku5-ba
#tr.en: Having goosebumps in Baragirnunna, the place of rendering justice.
23. u2-a lagasz{ki} gu4 gal-gin7 a2 ba-il2-il2
#tr.en: The provider for Lagaa raises the arm like a great ox.
24. na gal-gal lagab-ba mi-ni-re6-a-<na>
#tr.en: His large stones brought in their blocks,
@column 23
1. mu dili-a mu-re6 mu dili-a mu-ak
#tr.en: he brought them in a single year, he worked them in a single year,
2. u4 2(asz@c) u4 3(asz@c) nu-ma-da-ab-zal
#tr.en: he did not let two, three days pass for them,
3. a2 u4-da 1(asz@c)-ta mu-du3
#tr.en: one each day s work he erected,
4. u4 7(asz@c)-kam-ma-ka e2-e im-mi-dab6
#tr.en: on the seventh day he seized them in the house.
5. na da-bi kun-sze3 mu-nu2
#tr.en: A stone on its side he laid down as a basin,
6. szim#-sze3 mu-dim2-dim2
#tr.en: he formed it with incense,
7. e2-a mi-ni-szu4-szu4
#tr.en: he placed them in the house.
8. na kisal mah-a <im>-mi-ru2-a-na
#tr.en: His stone erected in the mighty courtyard,
9. na-ru2-a lugal kisal si
#tr.en: the stela, king filling the courtyard,
10. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
#tr.en: Lord Ningirsu made Gudea
11. gir2-nun-ta mu-zu
#tr.en: known from Girnun, 
12. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
#tr.en: as name of that stone he named.
13. na ka2-sur-ra bi2-ru2-a-<na>
#tr.en: His stone erected in Kasurra,
14. lugal a-ma-ru {d}en-lil2-la2
#tr.en: the king, flood of Enlil,
15. gaba-szu-gar nu-tuku
#tr.en: no-haver of opponent,
16. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
#tr.en: Lord Ningirsu, on Gudea
17. igi zi mu-szi-bar
#tr.en: looked righteously, 
18. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
#tr.en: as name of that stone he named.
19. na igi u4 e3-a-<ka> bi2-ru2-a-<na>
#tr.en: His stone erected in front of the rising sun,
20. lugal u4 gu3 di {d}en-lil2-la2
#tr.en: the King, roaring storm of Enlil,
21. en gaba-ri nu-tuku
#tr.en: lord no-haver of rival,
22. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
#tr.en: Lord Ningirsu, Gudea,
23. sza3 ku3-ge bi2-pa3
#tr.en: in his shiny heart called him, 
24. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
#tr.en: as name of that stone he named.
25. na igi szu-ga-lam-ma-ka bi2-du3-a-<na>
#tr.en: His stone erected in front of `ugalam,
26. lugal mu-ni-sze3 kur KU-KU-e
#tr.en: by the name of his king the mountain tremble,
27. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
#tr.en: Lord Ningirsu, Gudea,
28. gu-za-ni mu-ge
#tr.en: his throne he made firm, 
29. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
#tr.en: as name of that stone he named.
30. na igi e2-urua-ga-ka bi2-du3-a-<na>
#tr.en: His stone erected in front of E'uruagaka:
@column 24
1. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
#tr.en: lord Ningirsu, for Gudea,
2. nam du10 mu-ni-tar
#tr.en: decided a sweet destiny, 
3. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
#tr.en: as name of that stone he named.
4. na a-ga {d}ba-ba6-ka bi2-ru2-a-<na>
#tr.en: His stone erected in Baba s back-room,
5. e2-ninnu igi an-na-ke4 zu
#tr.en: Eninnu, knowing the face of An,
6. {d}ba-ba6 zi-sza3-gal2 gu3-de2-a
#tr.en: Baba, life of Gudea, 
7. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
#tr.en: as name of that stone he named.
8. e2 lugal-na zi-de3-esz2 mu-du3
#tr.en: He build the house of his king with righteousness.
9. sipa zi gu3-de2-a an ki im-da-mu2
#tr.en: The righteous shepherd Gudea made it grow together with heaven and earth.
10. u4-sakar gibil-gin7 men bi2-il2
#tr.en: Raising the crown like the new moon,
11. mu-bi kur-sza3-sze3
#tr.en: its name until the middle of the mountain
12. pa bi2-e3
#tr.en: he made emerge.
13. gu3-de2-a e2 {d}nin-gir2-su-ka
#tr.en: Gudea made Ningirsu s house
14. {d}utu-gin7 dugud-ta ba-ta-e3
#tr.en: go out from the cloud like Utu,
15. hur-sag za-gin3-na-gin7 mu-mu2
#tr.en: made it grow like a mountain of Lapis,
16. hur-sag nu11 babbar2-ra-gin7
#tr.en: like a white alabaster mountain,
17. u6 di-de3 ba-gub
#tr.en: made it stand to be admired.
18. dub-la2-bi am-gin7 mu-szu4-szu4
#tr.en: Its dubla stood (there) like an aurochs,
19. uszum-bi ur-mah-gin7 szu-ba bi2-nu2-nu2
#tr.en: its dragons lay (there) like lions on their paws.
20. gi-gun4-bi ab-zu-gin7 ki sikil-e bi2-mu2
#tr.en: Its Gigun grows in a pure place like the Abzu,
21. uri3-bi dara3 ku3 abzu-gin7
#tr.en: Its sign like the shiny ibex of Abzu,
22. si ba-mul-mul
#tr.en: he made shine the horns,
23. u4-sakar gibil an-na gub-ba-gin7
#tr.en: like the new moon standing in heaven,
24. gu3-de2-a e2 {d}nin-gir2-su-ka
#tr.en: Gudea made the house of Ningirsu
25. u6 di-de3 ba-gub
#tr.en: stand to be admired.
26. e2-a dub-la2-bi szu4-szu4-ga-bi
#tr.en: The dubla that stand in the house,
27. la-ha-ma abzu-da szu4-ga-am3
#tr.en: that stand with Abzu Lahama,
@column 25
1. e2 gesz gar-ra-bi a-ge6 ambar mah musz-a sig-ga-am3
#tr.en: The house of standing wood is a wave (in) the mighty marsh into which snakes have dived.
2. e2 ka gid2-da-bi
#tr.en: Its stretched out mouth,
3. an-bar-bar-ra ni2 gal2-la-am3
#tr.en: it is the terror of the x-heaven.
4. e2 e2-dul4-la-bi nu11 an-sza3-ge diri-ga-am3
#tr.en: The covered house of the house is a light floating in the middle of the heavens.
5. ka2 ki-lugal-ku4-bi-ta
#tr.en: (Going out) from the gate, entrance of the king ,
6. hu-ri2-in am-sze3 igi il2-il2-dam
#tr.en: it is an eagle gazing at an aurochs.
7. {gesz}ti ka2-e us2-sa-bi
#tr.en: The arrow leaning against the gate,
8. nir-an-na an-ne2 us2-sa-am3
#tr.en: it is the rainbow leaning against heaven.
9. gesz-ka2 an-na-bi e2-ninnu u4 du11-ba gu3 di tesz2-ba gub-ba-am3
#tr.en: Its upper lintel, it is Eninnu coiled up, the roaring storm.
10. ugur2-igi-bi ni2 il2-il2-a-bi
#tr.en: Its frightening eyebrows,
11. igi u6 di dingir-re-ne-kam
#tr.en: it is the admiring face of the gods.
12. e2-a a-mir babbar2 mu-ru-gu2-ni
#tr.en: The house, his white flood returning,
13. hur-sag za-gin3-na an ki-a ki he2-us2-sa-am3
#tr.en: it is a lapis mountain firmly moored in heaven and earth.
14. kin-sig17 unu6 gal mu-ga2-ga2-ne
#tr.en: They prepare the meal in the great sanctuary,
15. bur ku3-sig17 lal3 gesztin de2-a
#tr.en: it is gold bowls filled with honney and wine,
16. an-ne2 szu4-ga-am3
#tr.en: standing under the heaven.
17. e2-nu2-da mu-du3-ne
#tr.en: The built the bed-room,
18. kur szar2-da mes ku3 abzu-a
#tr.en: it is the shiny mes tree of Abzu (competing) with innumerable mountains,
19. kurun3 il2-la-am3
#tr.en: carrying fruit.
20. mu-du3 szu im-ta-gar-ra-ta
#tr.en: He built, and after he had finished it,
21. sza3 dingir-re-ne gu2-bi gi4-a-am3
#tr.en: it is the heart of the gods, returned to its banks.
# (cf:i:5-9)
22. sipa zi gu3-de2-a gal mu-zu
#tr.en: The righteous shepherd Gudea has learned big (things),
23. gal i3-ga-tum2-mu
#tr.en: and he will perform big (things).
24. a-ga tukul la2 ka2 me3-ba
#tr.en: At the war-door of the inner room, where the weapon hang,
25. ur-sag szeg9-sag-6(disz) sag-ar-bi
#tr.en: Sagar, the hero, the six headed ram,
26. im-ma-ab-dab5-be2
#tr.en: he seizes there.
27. igi iri{ki}-sze3 ki ni2 il2-ba
#tr.en: At the frightening place facing the city,
28. ur-sag 7(asz@c)-am3 im-ma-ab-dab5-e
#tr.en: the seven heroes he seizes there.
@column 26
1. szu-ga-lam ka2 me-lam2-ba
#tr.en: At `ugalam, the gate of radiance,
2. uszum {gesz}geszimmar-bi im-ma-ab-dab5-be2
#tr.en: the dragon and the date palm he seizes there.
3. igi-u4-e3 ki nam tar-re-ba
#tr.en: At Igi'u'e, the place of deciding destinies,
4. szu-nir {d}utu sag alim-ma
#tr.en: the emblem of Utu, the head of a bison,
5. im-ma-da-si-ge
#tr.en: he places there.
6. ka2-sur-ra igi u6 di-ba
#tr.en: At Kasur, the cherished,
7. ur-mah ni2 dingir-re-ne-kam
#tr.en: a lion, the fear of the gods,
8. im-ma-ab-dab5-e
#tr.en: he seizes there.
9. tar-sir2-sir2 ki a2 ag2-ba
#tr.en: At Tarsirsir, the place of instructions,
10. ku-li an-na uruda-bi
#tr.en: (the metal) friend of heaven and copper,
11. im-ma-ab-dab5-e
#tr.en: he seizes there.
12. a-ga {d}ba-ba6 ki sza3 kusz2-ba
#tr.en: At the inner room of Baba, place of council,
13. ma2-gi4-lum gu4 alim-bi-da
#tr.en: Magilum and Gualim (bison)
14. im-ma-ab-dab5-e
#tr.en: he seizes there.
15. ur-sag ug5-ga i3-me-sza-ke4-esz2
#tr.en: Because they are dead warriors,
16. ka-bi ki-a-nag-sze3 mu-gar
#tr.en: he placed their mouths at the libation place,
17. mu-bi mu-ru dingir-re-ne-ka
#tr.en: (and) their names, in the midst of the gods,
18. gu3-de2-a ensi2 lagasz{ki}-ke4
#tr.en: Gudea, governor of Lagaa,
19. pa e3 ba-ni-a
#tr.en: made them emerge.
20. ig {gesz}erin e2-a szu4-ga-bi
#tr.en: The cedar doors standing in the house,
21. {d}iszkur an-ta gu3 nun di-da-am3
#tr.en: it is Iakur roaring from heaven.
22. e2-ninnu sag-kul-bi idim
#tr.en: Eninnu, its lock, a bison(?),
23. {gesz}nu-kusz2-bi ur-mah
#tr.en: its pivots, a lion;
24. si-gar-bi-ta musz-sza3-tur3 musz-husz
#tr.en: from its bolt, Muaaatur (and) Muahua
25. am-sze3 eme e3-de3
#tr.en: stretch out the tongue against an aurochs.
26. ga-du ig-e u5-us2-sa-bi
#tr.en: The lintels leaning on the door,
27. ug nemurx(|PIRIG.TUR|) tur-tur szu-ba du2-ru-na-am3
#tr.en: it is a young lioness, whose young ones rest on its paws.
28. e2-a gag gesz-ur3 ku3 mu-si-ge4-ne
#tr.en: They fastened the shiny roof nail in the house,
29. uszum lu2-sze3 szu ib2-gar-ra-am3
#tr.en: it is a dragon laying hand on a man.
30. ig-ba esz2 ku3 im-la2-ne
#tr.en: They stretched out the shiny (measuring) rope in the door,
@column 27
1. {d}nirah ku3 abzu dar-a-am3
#tr.en: it is the shiny water snake of Abzu, dividing (things).
2. e2 sa la2-a-bi kesz3{ki} aratta{ki} na ri-ga-am3
#tr.en: Kea and Aratta give instructions at the tying (together) of the house:
3. e2 sa du8-a-bi pirig husz-am3
#tr.en: the tying together, it is a terrible lion,
4. kalam-ma igi mi-ni-ib2-gal2
#tr.en: gazing at the land,
5. dili-du igi-bi nu-ma-dib-be2
#tr.en: the lonely wanderer cannot pass.
6. e2-ninnu ni2-bi kur-kur-ra
#tr.en: The fear of Eninnu, on all the lands,
7. tug2-gin7 im-dul4
#tr.en: like a garment, it covered.
8. e2 ku3 NE-a an-ne2 ki gar-ra
#tr.en: The house, founded by Anu with purified silver,
9. szembi2-zi-da szu tag du11-ga
#tr.en: decorated with good perfume,
10. sze-er-zi an-na-ka i3-ti-gin7 e3-a
#tr.en: rising in heavenly brilliance, like the moon.
11. e2 igi-bi kur gal ki us2-sa
#tr.en: The face of the house is a large mountain leaning on earth,
12. sza3-bi nam-szub szer3 ha-mun
#tr.en: its inside is a polyphonic song,
13. bar-bi an e2 mah he2-gal2-la zi-ga
#tr.en: its outside is a mighty house of abundance rising in heaven.
14. gu2-en bar-ra-bi
#tr.en: Its outer throne room,
15. ki di ku5 {d}a-nun-ke4-ne
#tr.en: the place of rendering the justice of Anunna,
16. a-lal3-bi-ta inim szud3-da
#tr.en: from its water throughs are words of prayer,
17. kur6-bi-da he2-gal2 dingir-re-ne-kam
#tr.en: with its food rations are the abundance of the gods.
18. uri3 e2-da si-si-ga-bi
#tr.en: The signs placed with the house,
19. anzu2{muszen} kur-MUSZ-a-da he2-bad-ra2-am3
#tr.en: it is Anzu spreading his wings in Kurmua.
20. e2-ninnu im-bi im ha-mun
#tr.en: The clay of Eninnu, mixed clay,
21. i7 edin-ta e11-da
#tr.en: is a flood draining(?) from the plain.
22. lugal-bi en {d}nin-gir2-su-ke4
#tr.en: Its king, Lord Ningirsu,
23. sza3 ku3-ge bi2-pa3
#tr.en: chose it in his shiny heart ,
24. szim zi-gin7 sag-ga2 mi-ni-ib2-de2
#tr.en: he poured it on top like good incense.
@column 28
1. gu3-de2-a sze-er-zi an-na-ka
#tr.en: Gudea, in the brilliance of heaven,
2. szu tag ba-ni-du11
#tr.en: decorated it.
3. e2 gu4-bi-ta
#tr.en: From the cow pen,
4. i3 ku4 ga ku4
#tr.en: oil deliveries, milk deliveries,
5. udun mah-bi-ta
#tr.en: From the mighty oven,
6. gug2 gal si gal
#tr.en: large cakes, large croissants(!?).
7. gir2-PA-na-bi
#tr.en: The Girpana,
8. gu4 gu7 udu gu7
#tr.en: feeding oxen, feeding sheep.
9. e2 ki kur6-bi us-ga ab-ga2-ga2
#tr.en: The provisions place, sustaining the usga.
10. ne-sag-bi
#tr.en: The wine-cellar(?)
11. kur gesztin bi-bi-ze2
#tr.en: (called) mountain dripping with wine .
12. e2-bappir3-bi-ta
#tr.en: From the brewery,
13. i7 idigna a u3-ba gal2-la-am3
#tr.en: (called) Tigris is being water in its might .
14. e2-nig2-ga-bi-a za ku3 nagga
#tr.en: In the treasury, precious stones, silver, tin.
15. e2 {gesz}gigir-ra-bi
#tr.en: The coach house,
16. kur ki-a gub-ba
#tr.en: (called) mountain standing on the ground .
17. a-ga balag-a-bi gu4 gu3 nun di
#tr.en: The inner room of haprs, (called) ox roaring princely .
18. kisal-bi szud3 ku3 si-im a2-la2
#tr.en: The courtyard, shiny prayers, sim and ala (sounds).
19. kun na4 e2-a nu2-a-bi
#tr.en: The stone basin sleeping in the house,
20. hur-sag ul nun-ne2-esz2 nu2-am3
#tr.en: it is a mountain sleeping in full flowering.
21. kun nagga ganun-sze3 da-a-bi
#tr.en: The tin basin, siding with the storeroom,
22. nu11 kur-sze3 igi su3 il2-dam
#tr.en: it is the light lifting the distant gaze to the mountain.
23. {gesz}kiri6-MI-edin e2-sze3 si-ga-bi
#tr.en: The garden of the black plain placed with the house,
24. kur gesztin bi-bi-ze2 ki IM-NE-e mu2-am3
#tr.en: it is the frightening place grown together with mountain driping with wine .
@column 29
1. na 7(asz@c) e2-e dab6-ba-bi
#tr.en: The seven stones seized by the house,
2. nig2 lugal-bi-da sza3 kusz2-kusz2-dam
#tr.en: are things counselling with its king.
3. e2 nig2 ki-se3-ga
#tr.en: The house of funerary offerings,
4. nig2-sikil abzu na ri-ga-am3
#tr.en: is a pure thing, instructed by Abzu.
5. szim-na4 e2-a szu4-ga-bi
#tr.en: The fragrant stones standing in the house,
6. e2 gudu4-ku3 a nu-silig5-ge-dam
#tr.en: it is the house of the purification priests never lacking water.
7. bad3-si-an-na
#tr.en: The high battlements
8. tu{muszen} du2-ru-na-bi
#tr.en: where pigeons dwell,
9. eridu{ki} NAM hi-a GAG x-am3
#tr.en: it is Eridu, built in abundance(?).
10. e2-ninnu tu{muszen}-e im-ne-ne
#tr.en: Eninnu ... the doves,
11. an-dul3 pa gal-gal gissu du10-ga-am3
#tr.en: it is a shade of large leaves, a sweet shadow.
12. buru5{muszen} muszen-e sig4 mu-gi4-gi4
#tr.en: Buru-birds shrieking,
13. e2-kur {d}en-lil2-la2 ezem gal2-la-am3
#tr.en: it is the Ekur of Enlil in a festival.
14. e2-a ni2-gal-bi
#tr.en: The big fear of the house
15. kalam-ma mu-ri
#tr.en: rests on the land.
16. ka tar-ra-bi
#tr.en: Its praise
17. kur-re ba-ti
#tr.en: reaches the mountains.
18. e2-ninnu ni2-bi kur-kur-ra tug2-gin7 im-dul4
#tr.en: The fear of Eninnu covers all the lands like a garment.
@column 30
1. e2 lugal-bi hi-li-a ni-du3
#tr.en: The house (was) built in joy by its king.
2. {d}nin-gesz-zi-da-ke4
#tr.en: Ningeazida
3. ki-gal-la bi2-du3
#tr.en: built it on a big place.
4. gu3-de2-a ensi2 lagasz{ki}-ke4
#tr.en: Gudea, governor of Lagaa,
5. temen-bi mu-si
#tr.en: placed its foundation.
6. e2 {d}utu-gin7 kalam-ma e3-a
#tr.en: Temple--going out in the land,
7. gu4 gal-gin7 sahar bar-ra gub-ba
#tr.en: standing outside in the dust like a big ox,
8. i3-ti giri17-zal-gin7
#tr.en: like the moon pleasurably
9. ukken-ne2 si-a
#tr.en: filling the assembly,
10. hur-sag sig7-ga-gin7
#tr.en: like a green mountain
11. hi-li gur3-a
#tr.en: clad in joy,
12. u6 di-de3 gub-ba
#tr.en: --standing to be admired.
13. e2-ninnu ki-bi gi4-a-ba
#tr.en: For the restoration of Eninnu
14. {d}nin-gir2-su za3-mi2
#tr.en: Ningirsu be praised!
15. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-a
#tr.en: The building of the house of Ningirsu,
16. za3-mi2 mu-ru-bi-im
#tr.en: this is the middle of the praise.

2007-12-12 11:47:09, entered by dahl for dahl
&P232300 = RIME 3/1, p. 069, E3/1.1.7, Gudea Cyl A
#version: 0.1
#atf: lang sux
@tablet
@obverse
1. u4 an ki-a nam tar-[tar-re]-da
2. lagasz[{ki}]-e me gal-la [sag] an-sze3 mi-ni-ib2-il2
3. {d}en-lil2-e en {d}nin-gir2-su-sze3 igi zi mu-szi-bar
4. iri-me-a nig2-ul pa nam-e3
5. sza3 gu2-be2 nam-gi4
6. sza3 {d}en-lil2-la2 gu2-bi nam-gi4
7. sza3 gu2-bi nam-gi4
8. a-ge6 uru16 nam-mul im-il2-il2
9. sza3 {d}en-lil2-la2-ke4 i7 idigna-am3 a du10-ga nam-re6
10. e2-e lugal-be2 gu3 ba-de2
11. e2-ninnu me-be2 an ki-a pa e3 mu-ak-ke4
12. ensi2 lu2 gesztu3 dagal-kam gesztu3 i3-ga2-ga2
13. nig2 gal-gal-la szu mi-ni-mu2-mu2
14. gu4 du7 masz2 du7-re6 si im-sa2-sa2-e
15. sig4 nam tar-ra sag mu-szi-ib2-il2
16. e2 ku3 du3-de3 gu2-bi mu-szi-ib2-zi
17. lugal-ni-ir u4 ne masz-ge6-ka
18. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su2-ra igi mu-ni-du8-am3
19. e2-a-ni du3-ba mu-na-du11
20. e2-ninnu me-bi gal-gal-la-am3
21. igi mu-na-ni-gar
22. gu3-de2-a sza3-ga-ni su3-ra2-am3
23. inim-e mi-ni-kusz2-u3
24. ga-na ga-na-ab-du11 ga-na ga-na-ab-du11
25. inim-ba ha-mu-da-gub
26. sipa-me nam-nun-ne2 sag ma-ab-sum-sum#
27. nig2 masz ge6-ke4 ma-ab-re6-a-ga2
28. sza3-bi nu-zu
29. ama-gu10 ma-mu-gu10 ga-na-re6
@column 2
1. ensi2 ku3-zu me-te-na-gu10
2. {d}nansze nin9 dingir sirara6-ta-gu10
3. sza3-bi ha-ma-pa3-de3
4. ma2-gur8-ra-na giri3 nam-mi-gub
5. iri-ni nina{ki}-sze3 i7 nina{ki} gen-a ma2 mu-ni-ri
6. i7-de3 hul2-la-e kur-ku4 i3-si-il-e
7. ba-gara2 e2 i7-de3 la2-a-e im-<ma>-ti-a-ta
8. ninda gesz bi2-tag a sze23 i3-de2
9. lugal ba-gara2-ra mu-na-gen szud3 mu-na-re6
10. ur-sag pirig zi-ga gaba-szu-gar nu-tuku
11. {d}nin-gir2-su2 abzu-a gal# di#
12. nibru#{ki#}-a# nir-gal2#
13. ur-sag ma-a-du11 szu zi ga-mu-ra-ab-gar
14. {d}nin-gir2-su e2-zu ga-mu-ra-du3
15. me szu ga-mu-ra-ab-du7
16. nin9-zu dumu eridu{ki}-ge tu-da
17. nir-gal2 me-te-na nin ensi!(|ENxME.LI|) dingir-re-ne-ke4
18. {d}nansze nin9 dingir sirara6-ta-gu10
19. giri3-bi ha-ma-ga2-ga2
20. gu3 de2-a-ni gesz ba-tuku-am3
21. lugal-a-ni siskur2 ra2-zu-ni gu3-de2-a-asz2
22. en {d}nin-gir2-su-ke4 szu ba-szi-ti
23. e2 ba-gara2-ka esz3-esz3 i3-ak
24. ensi2-ke4 {d}ga2-tum3-du10-sze3 ki-nu2-a-ni ba-re6
25. ninda gesz bi2-tag a sze23 i3-de2
26. ku3 {d}ga2-tum3-du10-ra mu-na-gen
27. siskur2 mu-na-be2
28. nin-mu dumu an ku3-ge du2-da
29. nir-gal2 me-te-na dingir sag zi
@column 3
1. kalam-ma ti-la
2. nu-du zu iri-na
3. nin ama lagasz{ki} ki gar-ra-me
4. igi ug3-sze3 u3-szi-bar-ra-zu szegx(|IM.A|) he2-gal2-la-am3
5. szul zi lu2 igi mu-bar-ra-zu nam-ti mu-na-su3
6. ama nu-tuku-me ama-mu ze2-me
7. a nu-tuku-me a-mu ze2-me
8. a-mu sza3-ga szu ba-ni-du11 unu6-a ni-du2-e
9. {d}ga2-tum3-du10 mu ku3-zu du10-ga-am3
10. ge6-a ma-ni-nu2
11. {gesz}addu3 gal-mu-me za3-mu mu-us2
12. NE-GI-bar a gal-la du3-a-me
13. zi-sza3 mu-szi-i3-gal2
14. an-dul3 dagal-me gissu-zu-sze3
15. ni2 ga-ma-szi-ib2-te
16. szu mah-za sa-ga a2 zi-da-bi
17. nin-mu {d}ga2-tum3-du10 ga2-ra ha-mu-u3-szub
18. iri-sze3 i3-du-e geszkim-mu he2-sa6
19. kur a-ta il2-la nina{ki}-sze3
20. u2-du11 sa6-ga-zu igi-sze3 ha-ma-gen
21. {d}lamma sa6-ga-zu giri3-a ha-mu-da-gen
22. ga-na ga-na-ab-du11
23. ga-na ga-na-ab-du11
24. inim-ba ha-mu-da-gub
25. ama-mu ma-mu-mu ga-na-re6
26. ensi3 ku3-zu me-te-na-mu
27. {d}nansze nin9 dingir sirara6-ta-mu
28. sza3-bi ha-ma-pa3-de3
29. gu3 de2-a-ni gesz ba-tuku-am3
@column 4
1. nin-a-ni siskur2 ra2-zu-ni
2. gu3-de2-a-asz2 ku3 {d}ga2-tum3-du10-ge szu ba-szi-ti
3. ma2-gur8-ra-na giri3 nam-mi-gub
4. iri-ni nina{ki}-sze3 kar nina{ki}-na-ke4 ma2 bi2-us2
5. ensi2-ke4 kisal dingir sirara6-ta-ka sag an-sze3 mi-ni-il2
6. ninda gesz bi2-tag a sze23 i3-de2
7. {d}nansze mu-na-gen szud3 mu-na-sza4
8. {d}nansze nin uru16 nin me an-kal an-kal-la
9. nin {d}en-lil2-gin7 nam tar-tar-re
10. {d}nansze-mu du11-ga-zu zi-dam
11. sag-bi-sze3 e3-a-am3
12. ensi2 dingir-re-ne-me
13. nin kur-kur-ra-me ama inim-mu u4-da ma-mu-da
14. sza3 ma-mu-da-ka lu2 1(asz@c)-am3 an-gin7 ri-ba-ni
15. ki-gin7 ri-ba-ni
16. a-ne sag-ga2-ni-sze3 dingir-ra-am3
17. a2-ni-sze3 anzu2{muszen}-dam
18. se11-ba-a-ni-sze3 a-ma-ru-kam
19. zi-da gub3-na pirig i3-nu2-nu2
20. e2-a-ni du3-da ma-an-du11
21. sza3-ga-ni nu-mu-zu
22. u4 ki-szar2-ra ma-ta-e3
23. munus disz-am3 a-ba me-a nu a-ba me-a-ni
24. sag-ga2 e3 ki karadin mu-ak
25. gi-dub-ba ku3 NE-a szu im-mi-du8
26. dub mul-an du10-ga im-mi-gal2
@column 5
1. ad im-dab6-gi4-gi4
2. 2(asz@c)-kam ur-sag-ga2-am3
3. a2 mu-gur le-um za-gin3 szu im-mi-du8
4. e2-a gesz-hur-bi im-ga2-ga2
5. igi-mu-sze3 dusu ku3 i3-gub
6. {gesz}u3-szub ku3 si# ib2-sa2
7. sig4 nam tar-ra {gesz}u3-szub-ba ma-an-gal2
8. ildag2 zi-da igi-mu gub-ba
9. ti-gid2{muszen}-lu2-a u4 mi-ni-ib2-zal-zal-e
10. dur3 a2 zi-da lugal-ga2-ke4 ki ma-HAR-HAR-e
11. ensi2-ra ama-ni {d}nansze mu-na-ni-ib2-gi4-gi4
12. sipa-mu ma-mu-zu ge26 ga-mu-ra-bur2-bur2
13. lu2 an-gin7 ri-ba ki-gin7 ri-ba-sze3
14. sag-ga2-<ni>-sze3 dingir a2-ni-sze3
15. anzu2{muszen}-sze3 se11-ba-a-ni-sze3 a-ma-ru-sze3
16. zi-da gub3-na pirig i3-nu2!(|HU.NA2|)-nu2!(|HU.NA4|)-a
17. szesz-mu {d}nin-gir2-su ga-nam-me-am3
18. esz3 e2-ninnu-na du3-ba za-ra ma-ra-an-du11
19. u4 ki-szar2-ra ma-ra-ta-e3-a
20. dingir-zu {d}nin-gisz-zi-da u4-gin7 ki-sza-ra ma-ra-da-ra-ta-e3
21. ki-sikil sag-ga2 e3 ki karadin mu-ak
22. gi dub-ba ku3 NE szu bi2-du8-a
23. dub mul du10-ga bi2-gal2-la-a
24. ad im-da-gi4-a
25. nin9-mu {d}nisaba ga-nam-me-am3
@column 6
1. e2-a du3-ba mul ku3-ba
2. gu3 ma-ra-a-de2
3. 2(asz@c)-kam-ma ur-sag-am3 a2 mu-gur8
4. le-um za-gin3 szu bi2-du8-a
5. {d}nin-dub-kam e2-a gesz-hur-ba im-mi-se3-se3-ge
6. igi-zu-sze3 dusu ku3 gub-ba u3-szub ku3 si sa2-a
7. sig4 nam tar-ra u3-szub-ba gal2-la
8. sig4 zi e2-ninnu ga-nam-me-am3
9. ildag2 zi-da igi-zu gub-ba
10. ti-gid2{muszen}-lu2-a u4 mi-ni-ib2-zal-a-sze3
11. e2 du3-de3 igi-zu u3 du10-ga nu-szi-ku4-ku4
12. {ansze}dur9 a2 zi-da lugal-za3-ke4 ki ma-ra-HAR-HAR-a-sze3
13. ze2-me e2-ninnu mur ni-is-ku-gin7 ki im-szi-hur-e
14. na ga-ri na-ri-mu he2-dab5
15. gir2-su{ki} e2 sag ki lagasz{ki}-sze3 giri3-zu ki i3-bi2-us2
16. e2 nig2-gur11-<ra>-za kiszib u3-mi-kur2 gesz u3-ma-ta-gar
17. lugal-zu {gesz}gigir u3-mu-DI
18. {ansze}dur9{ur3} u3-szi-la2
19. {gesz}gigir-bi ku3 NE za-gin3-na szu u3-ma-ni-tag
20. ti mar-uru5-a u4-gin7 i3-e3
21. an-kar2 a2 nam-ur-sag-ka mi2 u3-ma-ni-du11
22. szu-nir ki ag2-ni u3-mu-na-dim2
23. mu-zu u3-mi-sar
24. balag ki ag2-ni uszumgal kalam-ma
25. gesz-gu3-di mu tuku nig2 ad gi4-gi4-ni
26. ur-sag nig2-ba-e ki ag2-ra
@column 7
1. lugal-zu en {d}nin-gir2-su
2. e2-ninnu anzu2{muszen} bar6-bar6-ra u3-mu-na-da-ku4-re
3. tur du11-ga-zu mah du11-ga-am3 szu ba-a-szi-ib2-ti
4. en-na sza3 an-gin7 su3-ra2-ni
5. {d}nin-gir2-su dumu {d}en-lil2-la2-ka za-ra ma-ra-hun-ge26-e
6. gesz-hur e2-a-na ma-ra-pa3-pa3-de3
7. ur-sag-e me-ni gal-gal-la-am3
8. szu ma-ra-ni-ib2-mu2-mu2
9. sipa zi gu3-de2-a
10. gal mu-zu gal i3-ga-tum3-mu
11. inim {d}nansze-e mu-na-du11-ga-asz
12. sag sig ba-szi-gar
13. e2 nig2-gur11-ra-na kiszib bi2-kur2
14. gesz im-ma-ta-gar
15. gu3-de2-a gesz-a mu-|DU.DU|
16. gesz-e mi2 im-e
17. {gesz}mes-e sag bi2-sa6
18. {gesz}ha-lu-ub2-ba dun3 bi2-bar
19. {gesz}gigir za-gin3-sze3 mu-na-a-DI
20. dur9{ur3}-bi pirig-kasz4-e-pa3-da
21. im-ma-szi-la2-la2
22. szu-nir ki ag2-ni mu-na-dim2
23. mu-ni im-mi-sar
24. balag ki ag2-e uszumgal kalam-ma
25. gesz-gu3-di mu tuku nig2 ad gi4-gi4-ni
26. ur-sag nig2-ba-e ki ag2-ra
27. lugal-ni en {d}nin-gir2-su-ra
28. e2-ninnu anzu2{muszen} bar6-bar6-ra
29. mu-na-da-ku4-ku4
30. e2-a hul2-la i3-na-ni-ku4
@column 8
1. gu3-de2-a esz3 e2-ninnu-ta zalag-ga nam-ta-e3
2. 2(asz@c)-kam-ma e2-sze3 u4-u3-de3 bi2-dib
3. ge6-ge6 ba-an-dib
4. du6-du6 mu-si-ig inim-gar mu-gi4
5. ah-du11-ga gir2-ta im-ta-gar
6. szu-ga-lam ki husz ki di-ku5-ne
7. ki {d}nin-gir2-su-ke4 kur-kur-ra igi mi-ni-gal2-la-sze3
8. udu-i3 gukkal masz2 niga ensi2-ke4
9. asz2-gar3 gesz nu-zu su-ba mi-ni-dab5-dab5
10. li{gesz} u2 sikil kur-ra-kam izi-a bi2-si-si
11. szim erin ir-sim dingir-ra-kam
12. i3-bi2-bi mu-du3
13. lugal-<ni>-ir ug3-ga2 mu-na-zi szud3 mu-na-ra2
14. ub-szu-kin-na-ka mu-na-gen giri17 szu mu-na-gal2
15. lugal-mu {d}nin-gir2-su en a-husz gi4-a
16. en zi a kur gal-e ri-a
17. szul ka-tar nu-tuku
18. {d}nin-gir2-su e2-zu ma-ra-du3-e
19. geszkim-mu nu-mu
20. ur-sag nig2-du7-e gu3 ba-a-de2
21. dumu {d}en-lil2-la2 en {d}nin-gir2-su
22. sza3-bi nu-mu-u3-da-zu
23. sza3 ab-gin7 zi-zi-zu
24. {es}esi-gin7 ga2-ga2-zu
25. a e3-a-gin7 gu3 nun di-zu
26. a-ma-ru12-gin7 u2-urua gul-gul-zu
27. u4-gin7 ki-bal-sze3 du7-du7-zu
@column 9
1. lugal-mu sza3-zu a e3-a u2 nu-la2-zu
2. ur-sag sza3 an-gin7 su3-ra2-zu
3. dumu {d}en-lil2-la2 en {d}nin-gir2-su
4. ge26 a-na mu-u3-da-zu
5. 2(asz@c)-kam-ma-sze3 nu2-a-ra nu2-a-ra
6. sag-ga2 mu-na-gub ul4!(GIR2) mu-tag-tag-e
7. ma-du3-na ma-du3-na
8. ensi2 e2-mu ma-du3-na
9. gu3-de2-a e2-mu du3-da geszkim-bi ga-ra-ab-sum
10. garza-ga2 mul-an ku3-ba gu3 ga-mu-ra-a-de2
11. e2-mu e2-ninnu an-ne2 ki gar-ra
12. me-bi me gal-gal me-me-a diri-ga
13. e2 lugal-bi igi sud il2-il2
14. anzu2{muszen}-gin7 szeg12 gi4-a-bi-sze3
15. an im-szi-dub2-dub2
16. me-lam2 husz-bi an-ne2 im-us2
17. e2-ga2 ni2 gal-bi kur-kur-ra mu-ri
18. mu-bi-e an-za3-ta kur-kur-re gu2 im-ma-si-si
19. ma2-gan me-luh-ha kur-bi-ta im-ma-ta-e11-de3
20. ge26 {d}nin-gir2-su a-husz gi4-a
21. ur-sag gal ki {d}en-lil2-la2-ka
22. en gaba-ri nu-tuku
23. e2-mu e2-ninnu-ga2 en kur-ra ab-si-a
24. tukul-mu szar2-ur3 kur szu-sze3 gar-gar
25. igi husz-a-mu kur-re nu-um-il2
26. a2-bad-a-mu lu2 la-ba-ta-e3
@column 10
1. a-ugu4-mu nam-gal ki ag2-da
2. lugal a-ma-ru {d}en-lil2-la2
3. igi husz-a-ni kur-da nu-il2
4. {d}nin-gir2-su ur-sag {d}en-lil2-la2
5. mu-sze3 mu-sa4
6. me 5(u@c)-a za3 mi-ni-kesz2
7. {gesz}banszur mu-il2
8. szu-luh si bi2-sa2
9. szu si sa2-a-mu an ku3-ge u3-a ba-zi-ge
10. nig2 szu-ga2 du10-ga-am3
11. a-ugu4-mu du10-ga-bi mu-gu7
12. an lugal dingir-re-ne-ke4
13. {d}nin-gir2-su lugal iszib an-na
14. mu-sze3 mu-sa4
15. ti-ra-asz2 abzu-gin7
16. nam-nun-na ki im-ma-ni-gar
17. sza3-bi-a iti-da u4-sakar-ra
18. me gal-gal ezem an-na-mu szu gal ma-du7-du7
19. e2-husz ki husz-mu
20. musz husz-gin7 ki szur2-ra bi2-du3
21. ki-bala-ga2 nu-mi-ib2-du11-ga
22. u4 sza3-mu um-szi-mi-ri2-a
23. musz ze2 gur5-a-gin7 usz ma-a-u3-KU-e
24. e2-bar6-bar6 ki a2 ag2-ga2-ga2
25. ki {d}utu-gin7 dalla-a-ga2
26. ki-ba {d}isztaran-gin7 di iri-ga2 si ba-ni-ib2-sa2-e
27. e2 ba-gara2 ki banszur-ra-mu
28. dingir gal-gal lagasz{ki}-a-ke4-ne
29. gu2 ma-si-si-ne
@column 11
1. e2-mu e2 sag-kal kur-kur-ra
2. a2 zi-da lagasz{ki}
3. anzu2{muszen} an-szar2-ra sig4 gi4-gi4
4. e2-ninnu e2 nam-lugal-mu
5. sipa zi gu3-de2-a
6. u4 szu zi ma-szi-tum3-da
7. an-sze3 szegx(|IM.A|)-e gu3 ba-de2
8. an-ta he2-gal2 ha-mu-ra-ta-gen
9. ug3-e he2-gal2-la szu he2-a-da-pesz-e
10. e2-ga2 usz ki gar-ra-bi-da
11. he2-gal2 he2-da-gen
12. GAN2 gal-gal-e szu ma-ra-ab-il2-e
13. e pa5 gu2-bi ma-ra-ab-zi-zi
14. du6-du6 ki a nu-e11-da
15. a ma-ra-e11-de3
16. ki-en-gi-re6 i3 diri mu-da-de2
17. siki diri mu-da-la2
18. u4 temen-mu ma-si-ge4-na
19. e2-mu u4 szu zi ma-szi-tum3-da
20. hur-sag ki im-mer tusz-a-sze3
21. giri3-mu ki i3-bi2-us2
22. nita a2 diri-ke4 im-mer-e hur-sag ki sikil-ta
23. im si ma-ra-ab-sa2-e
24. ug3-e zi-sza3-gal2 u3-ma-sum
25. lu2 asz lu2 min-da kin mu-da-ak-ke4
26. ge6-a-na i3-ti ma-ra-e3-e3
27. e-bar7-GAN2 u4-<<ma>>-dam ma-ra-e3-e3
@column 12
1. e2 u4-de3 ma-ra-du3-e
2. ge6-e ma-ra-ab-mu2-mu2
3. sig-ta {gesz}ha-lu-ub2
4. {gesz}NE-ha-an! mu-ra-ta-e11-de3
5. igi-nim-ta {gesz}erin {gesz}szu-ur2-me {gesz}za-ba-lum ni2-bi-a ma-ra-an-tum3
6. kur {gesz}esi-a-ka
7. {gesz}esi ma-ra-ni-tum3
8. kur na-ka na gal hur-sag-ga2
9. lagab-ba ma-ra-ku5-e
10. u4-bi-a a2-zu izi bi2-tag
11. geszkim-mu ha-mu-u3-zu
12. gu3-de2-a i3-zi u3-sa-ga-am3
13. i3-ha-luh ma-mu-dam
14. inim du11-ga {d}nin-gir2-su-ka-sze3
15. sag sig ba-szi-gar
16. masz2 bar6-bar6-ra szu mu-gid2-de3
17. masz2-a szu ni-gid2 masz2-a-ni i3-sa6
18. gu3-de2-a sza3 {d}nin-gir2-su-ka
19. u4-dam mu-na-e3
20. gal mu-zu gal i3-ga-tum2-mu
21. ensi2-ke4 iri-na lu2 dil-gin7
22. na-ri ba-ni-gar
23. ki lagasz{ki}-e dumu ama asz-a-gin7 sza3 mu-na-asz-e
24. gesz-szu mu-du8 gesz-gir2 mu-zi
25. u2-gur5 mu-gar inim du11-ga bi2-gi4
26. szer7-da e2-ba im-ma-an-gi4
@column 13
1. u3-sa-an bar-us2-sa eme i3-du8
2. siki udu gan-na-kam szu-a mi-ni-gar-gar
3. ama-a dumu-da gu3 nu-ma-da-de2
4. dumu-u3 ama-ni-ra gu3 du3-a
5. nu-ma-na-du11
6. arad2 a2-gisz-tag tuku-ra
7. lugal-a-ni sag nu-ma-da-dub2
8. geme2 lu2 nam-ra2 hul mu-na-ak
9. nin-a-ni igi-na nig2 nu-mu-na-ni-ra
10. ensi2 e2-ninnu du3-ra
11. gu3-de2-ar inim-gar-bi lu2-u3 nu-ma-<na>-ni-gar
12. ensi2-ke4 iri mu-ku3
13. izi im-ma-ta-la2
14. usug5-ga ni2-gal2 lu2-GI-AN
15. iri-ta ba-ta-e3
16. pisan u3-szub-ba-sze3 masz2 ba-szi-nu2
17. sig4 masz2-e bi2-pa3
18. zu2 al-bi-sze3 igi zi ba-szi-bar
19. sipa mu pa3-da {d}nansze-ke4 nam-nun-na ni-gar
28. u4 siskur2-ra mu-na-a-gal2
29. ge6 szud3-de3 mu-na-zal-e
@column 14
1. {d}a-[nun-na] ki lagasz{ki}
2. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-de3
3. gu3-de2-a siskur2 ra2-zu-[a]
4. mu-da-an-szu4-szu4-ge-esz2
5. sipa zi gu3-de2-a hul2-la-gin7
6. im-ma-na-ni-ib2-gar
7. u4-ba ensi2-ke4 kalam-ma-na zi-ga ba-ni-gar
8. ma-da gu2-sag szar2-szar2-ra-na
9. gu2-edin-na {d}nin-gir2-su-ka-ka
10. zi-ga ba-ni-gar
11. iri du3-a a2-dam gar-ra-na
12. gu2-gisz-bar-ra {d}nansze-ka
13. zi-ga ba-ni-gar
14. gu4 husz zi-ga gaba gi4 nu-tuku
15. {gesz}erin babbar2-ra lugal-bi-ir dab6-ba
16. im-ru-a {d}nin-gir2-su-ka-ka
17. zi-ga mu-na-gal2
18. szu-nir mah-bi lugal-kur-dub2 sag-bi-a mu-gub
19. pesz10-gal2 gaba-gal2 a-ta e3-a
20. i7 mah a diri he2-gal2-bi bara2-bara2
21. im-ru-a {d}nansze-ka
22. zi-ga mu-na-gal2
23. u5 ku3 szu-nir {d}nansze-kam sag-bi-a mu-gen
24. gu masz-ansze edin-na la2-a
25. ni-is-ku bir3 mu tuku bir3 {d}utu ki ag2
26. im-ru-a {d}inanna-ka zi-ga mu-na-gal2
27. ASZ-ME szu-nir {d}inanna-kam sag-bi-a mu-gen
28. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-de3
@column 15
1. [...]
2. [...]
3. [...]
4. [...] gir2 [...]
5. szu-ni [...] x [...] gar
6. elam elam-ta mu-na-gen
7. szuszin{ki} szuszin-ta mu-na-gen
8. ma2-gan me-luh-ha kur-bi-ta gu2 gesz mu-na-ab-gal2
9. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-de3
10. gu3-de2-a iri-ni gir2-su{ki}-sze3 gu2 mu-na-si-si
11. {d}nin-za3-ga-da a2 mu-da-ag2
12. uruda{da}-ni sze mah re6-a-gin7
13. gu3-de2-a lu2 e2 du3-a-ra
14. mu-na-ab-us2-e
15. {d}nin-sikil-a-da a2 mu-da-ag2
16. {gesz}ha-lu-ub2 gal-gal {gesz}esi gesz-ab-ba-bi
17. ensi2 e2-ninnu du3-ra
18. mu-na-ab-us2-e
19. kur {gesz}erin-na lu2 nu-ku4-ku4-da
20. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
21. gir2 mu-na-ni-gar
22. {gesz}erin-bi dun3 gal-e im-mi-ku5
23. szar2-ur3 a2 zi-da lagasz{ki}-a
24. tukul a-ma-ru lugal-la-na-sze3
25. dun3 im-ma-bar
26. musz-mah-am3 a-e im-diri-ga-am3
27. hur-sag {gesz}erin-<na-ta> ad {gesz}erin-na
28. hur-sag {gesz}szu-ur2-me-ta
29. ad {gesz}szu-ur2-me
30. hur-sag {gesz}za-ba-lum-ma-ta
31. ad {gesz}za-ba-lum
32. {gesz}u3-<suh5> gal-gal {gesz}tu-lu-bu-um
33. {gesz}e-ra-num2
34. ad gal-gal-bi diri-diri-ga-bi
35. kar mah ka2-sur-ra-ke4
@column 16
1. [gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ra]
2. [im-ma-na-us2]
3. [kur na lu2 nu-ku4-ku4-da]
4. [gu3-de2-a] en {d}nin-gir2-su-[ke4]
5. gir2 mu-[na-ni-gar]
6. na gal-gal-bi lagab-ba mi-ni-re6
7. ma2 ha-u3-na ma2 na lu-a
8. esir2 a-ba-al esir2 IGI-esir2 im bar6-bar6-ra
9. hur-sag ma2-ad-ga-ta
10. nig2-ga ma2 sze GAN2 re6-a-gin7
11. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ra
12. im-ma-na-us2
13. ensi2 e2-ninnu du3-ra
14. nig2 gal-gal-e szu mu-na-ab-il2
15. hur-sag uruda-ke4 ki-masz-ta
16. ni2-bi mu-na-ab-pa3
17. uruda-bi gi-diri-ba mu-ni-ba-al
18. lu2 e2 lugal-na du3-dam
19. ensi2-ra ku3-sig17 kur-bi-ta
20. sahar-ba mu-na-tum3
21. gu3-de2-a ku3 NE-a kur-bi-ta mu-na-ta-e11-de3
22. gug gi-rin-e me-luh-ha-ta
23. szu mu-na-pesz-e
24. kur nu11-ta nu11 mu-na-ta-e11-de3
25. sipa-de3 e2 ku3-ga mu-du3-e
26. ku3-dim2 im-da-tusz
27. e2-ninnu za mu-du3-e zadim im-da-tusz
28. uruda nagga-a mu-du3-e
29. sanga-simug {d}nin-tu kalam-ma-ke4
30. igi-ni-sze3 si im-sa2
31. na4-szu-min-e u4-da-am3 sig4 mu-na-ab-gi4
32. {na4}esi na4 szu-ke4
@column 17
1. [...] min [...] pesz
2. [gisz-kin]-ti [...] nam [...] sze mah re6-a-gin7
3. [...] mu-[na-ni]-gar
4. [...]
5. u4-[u4] mu-[na-gid2]
6. gex(DUGUD)-gex(DUGUD) mu-na-gid2
7. nam e2 du3-da lugal-la-na-sze3
8. u3 ge6-an-na nu-um-ku4-ku4
9. u3 an-ba-ra sag nu-mi-ib2-du3-e
10. igi zi bar-ra {d}nansze-kam
11. {d}en-lil2-la2 lu2 sza3-ga-na-kam
12. ensi2 [sza3]-ge [pa3-da] {d}nin-gir2-su-ka-kam
13. gu3-de2-a unu6 mah-a du2-da
14. {d}ga2-tum3-du10-ga-kam
15. {d}nisaba-ke4 e2 gesztu2-ke4
16. gal2 mu-na-tak4
17. e2-a {d}en-ki-ke4 gesz-hur-bi si mu-na-sa2
18. e2 me-lam2-bi an-ne2 us2-sa
19. me-bi an ki-da gu2 la2-a
20. lugal-bi en igi husz il2-il2
21. ur-sag {d}nin-gir2-su me3 gal zu-bi
22. e2-ninnu anzu2{muszen} bar6-bar6-sze3
23. gu3-de2-a sig-ta ba-szi-gen
24. nim-sze3 u5 bi2-du11
25. nim-ta ba-szi-gen sig-sze3 u5 bi2-du11
26. GAN2-zi-dam esz2 i3-gar-gar
27. a2-ba gesz bi2-gar ni2-te-ni mu-zu
28. hul2-la-gin7 im-ma-na-ni-ib2-gar
29. u3-te-am3 e2 libir-ra-asz2 ra2-zu-a ba-gen
@column 18
1. gu3-de2-a bara2 gir2-nun-na-ta
2. sza3 mu-na-hun-ge26-e
3. u4 im-zal a mu-tu17
4. me-te-ni mu-gi
5. {d#}utu he2-gal2# mu-na-ta-e3
6. gu3#-de2-a [2(asz@c)]-kam-asz2 iri ku3-[sze3] im-ma-[ta]-e3#
7. gu4 du7# masz2 du7-re6 gesz bi2-tag
8. e2-e im-ma-gen
9. giri17 szu im-ma-gal2
10. dusu ku3 {gesz}u3-szub zi nam tar-ra
11. e2-[ninnu-ta] mu-[il2]
12. [...] bi [...] mu-la2 sag il2 mu-gen
13. {d}lugal-kur-dub2 igi-sze3 mu-na-gen
14. {d}ig-alim-ke4 gir2 mu-na-ga2-ga2
15. {d}nin-gisz-zi-da dingir-ra-ni
16. szu mu-da-gal2-gal2
17. pisan u3-szub-ka a sa-ga i3-ak
18. ensi2-ra a-dab6 si-im a2-la2 mu-na-du12-am3
19. ka-al sig4-bi sag im-mi-du8
20. lal3 i3-nun i3-he-nun-na al im-ma-ni-tag
21. szembulug |SZIMxPI| gesz hi-a
22. uh-sze3 im-mi-ak
23. dusu ku3 mu-il2 u3-szub-e im-ma-gub
24. gu3-de2-a im u3-szub-ba ni-gar
25. nig2-du7 pa bi2-e3
26. e2-a sig4-bi pa e3 mu-ni-ga2-ga2
27. kur-kur-re i3 mu-da-su3-e
28. erin mu-da-su3-e
@column 19
1. iri-ni ki lagasz{ki}-e se11-li2-a
2. u4 mu-di3-ni-ib2-zal-e
3. u3-szub mu-dub2 sig4 had2-de3 ba-szub
4. zu2 al im aga3-ri2-na-ba-sze3
5. igi zi ba-szi-bar
6. |SZIMxPI| ha-szu-ur2 szembulug-a
7. sag im-<ma>-ni-du8
8. sig4 u3-szub-ba mu-ni-gar-ra-ni
9. {d}utu im-da-hul2
10. aga3-ri2 i7 mah-gin7 zi-ga-na
11. lugal {d}en-ki-<ke4> nam mu-[na]-tar
12. [sig4] mu-gar u3-[szub] e2-a ni-ku4
13. pisan u3-szub-ba-ta sig4 ba-ta-il2
14. men ku3 an-ne2 il2-la
15. sig4 mu-il2 ug3-ga2-na mu-re6
16. bir3 ku3 {d}utu sag bala-e-dam
17. sig4-e e2-sze3 sag il2-la-bi
18. ab2 {d}nanna tur3-ba rin2-rin2-dam
19. sig4 mu-gar e2-a mu-DU-DU
20. e2-a gesz-hur-bi im-ga2-ga2
21. {d}nisaba sza3 szid zu-am3
22. lu2-tur gibil-bi e2 du3-gin7
23. igi-ni u3 du10-ga nu-szi-ku4-ku4
24. ab2 amar-bi-sze3 igi gal2-la-gin7
25. e2-sze3 TE-TE-ma im-szi-gen
26. lu2 ninda tur ka-a gub-ba-gin7
27. re7-e nu-szi-kusz2-u3
28. sza3 lugal-na u4-dam mu-e3
@column 20
1. gu3-de2-a-ar inim {d}nin-gir2-su-ka uri3-am3 mu-du3
2. sza3 gu3 di e2 du3-da-ka-na
3. inim-gar sa6-ga-a lu2 <im>-ma-a-gar
4. hul2-la-gin7 im-ma-na-ni-ib2-gar
5. masz-a szu ni-gid2 masz-a-ni i3-sa6
6. a-mir-e sze ba-se3 igi-bi si ib2-sa2
7. gu3-de2-a sag-sze3 nu2
8. mu-nu2 inim mu-na-ta-e3
9. e2 lugal-na-ka du3-bi
10. e2-ninnu an ki-ta bad-bi
11. igi#-a mu-na-a-gal2
12. hul2-la-gin7 im-[ma-na]-ni#-ib2#-gar#
13. gu mu-ba-ra me szu im-du7-du7
14. uz-ga ku3-ge esz3 mu-ga2-ga2
15. e2-a {d}en-ki-ke4 temen mu-si-ge
16. {d}nansze dumu eridu{ki}-ke4 esz-bar kin-ge26 mi2 ba-ni-du11
17. ama lagasz{ki} ku3 {d}ga2-tum3-du10-ke4
18. sig4-bi kur-ku4-a mu-ni-tu
19. {d}ba-ba6 nin dumu-sag an-na-ke4
20. i3 szim erin-na ba-ni-sud
21. e2-e en ba-gub la-gal ba-gub
22. me-e szu si im-ma-sa2
23. {d}a-nun-na u3 di-de3 im-ma-szu4-szu4-ge-esz2
24. gu3-de2-a lu2 e2 du3-a-ke4
25. e2-a dusu-bi men ku3 sag-ga2 mu-ni-gal2
26. usz mu-gar a2-gar ki im-mi-tag
27. sa2 mu-se3 sig4-ga gu bi2-dub2
@column 21
1. e2-a sa2 2(asz@c)-nam nam-mi-se3
2. gu kurun3-ba sag gal2-la-am3
3. e2-a sa2 3(asz@c)-am3 nam-mi-se3
4. anzu2{muszen} amar <<a>> ti8{muszen}-am3
5. e2-a sa2 4(asz@c) nam-mi-se3
6. pirig-tur pirig husz-a gu2-da la2-am3
7. e2-a sa2 5(asz@c)-am3 nam-mi-se3
8. an se3-<ga> su2-lim il2-la-am3
9. e2-a sa2 6(asz@c)-am3 nam-mi-se3
10. u4 sa2 du11-ga hi-li gur3-am3
11. e2-a sa2 7(asz@c) nam-mi-se3
12. e2-ninnu i3-ti u4 zal-la kalam si-am3
13. gesz ka2-na im-ga2-ga2-ne
14. an se3-ga men il2-la-am3
15. gesz ka2-na-ta ba-ta-tusz
16. e2-mah an-da gu2 la2-am3
17. e2 mu-du3 gesz-e im-ma-ru
18. bugin {d}nanna sag kesz2 {d}en-ki-kam
19. e2 hur-sag-gin7 im-mu2-mu2-ne
20. murux(DUGUD)-gin7 an-sza3-ge im-mi-i3-ib2-diri-diri-ne
21. gu4-gin7 si im-mi-ib2-il2-il2-ne
22. gesz-GAN2 abzu-gin7 kur-kur-ra sag ba-ni-ib2-il2-ne
23. e2-e hur-sag-gin7 an ki-a sag an-sze3 mi-ni-ib2-il2
24. erin duru5 ki u2 rib mu2-a-am3
25. e2-ninnu sig4 ki-en-gi-ra2-ka hi-li mu-ni-ib2-du8-du8
26. e2-a gesz im-ga2-ga2-ne
27. uszum abzu tesz2-ba e3-de3-dam
28. KA an-na im-mi-ib2-u3-u3-dam
@column 22
1. musz-mah hur-sag-ga2 nam ak-am3
2. e2 gi gur5-bi musz kur-ra tesz2-ba nu2-am3
3. sa-du2-bi# erin duru5 ha-szu#-ur2-ra szu he2-tag-ga-am3
4. aga3 erin igi u6 di-bi-a erin babbar2 im-ga2-ga2-ne
5. szim zi i3-he-nun-ka mi2 ba-ni-ib2-e-ne
6. e2 im-du8-a-bi he-nun abzu szu tag-ga-am3
7. A-NIG2-KA-bi im-szi-ib2-suru5-ne
8. esz3 e2-ninnu szu |E2xBAD|? an-na-ka gar-gar-a-am3
9. ensi2-ke4 e2 mu-du3 mu-mu2
10. kur gal-gin7 mu-mu2
11. temen abzu-bi dim gal-gal ki-a mi-ni-si-si
12. {d}en-ki-da e2-an-gur4-ra-ka
13. sza3 mu-di3-ni-ib2-kusz2-u3
14. temen an-na ur-sag-am3 e2-e im-mi-dab6
15. ki-a-nag dingir-re-<ne>-ka a im-na8-na8-a
16. e2-ninnu dim gal mu-gi
17. abgal2-bi mu-du3
18. iri-na {gesz}asal2 du10-bi mu-du3
19. gissu-bi mu-la2
20. {gesz}szar2-ur3-bi uri3 gal-gin7 lagasz{ki}-da im-da-si
21. szu-ga-lam ki husz-ba im-mi-i3-gar
22. su-zi bi2-du8-du8 bara2 gir2-nun-na ki-di-ku5-ba
23. u2-a lagasz{ki} gu4 gal-gin7 a2 ba-il2-il2
24. na gal-gal lagab-ba mi-ni-re6-a
@column 23
1. mu dil-a mu-re6 mu dil-a mu-ak
2. u4 2(asz@c) u4 3(asz@c) nu-ma-da-ab-zal
3. a2 u4-da 1(asz@c)-ta mu-du3
4. u4 7(asz@c)-kam-ma-ka e2-e im-mi-dab6
5. na da-bi kun-sze3 mu-nu2
6. szim#-sze3 mu-dim2-dim2
7. e2-a mi-ni-szu4-szu4
8. na kisal mah-a <im>-mi-ru2-a-na
9. na-ru2-a lugal kisal si
10. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
11. gir2-nun-ta mu-zu
12. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
13. na ka2-sur-ra bi2-ru2-a
14. lugal a-ma-ru {d}en-lil2-la2
15. gaba-szu-gar nu-tuku
16. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
17. igi zi mu-szi-bar
18. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
19. na igi ud e3-a-<ka> bi2-ru2-a
20. lugal ud gu3 di {d}en-lil2-la2
21. en gaba-ri nu-tuku
22. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
23. sza3 ku3-ge bi2-pa3
24. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
25. na igi szu-ga-lam-ma-ka bi2-du3-a
26. lugal mu-ni-sze3 kur-KU-KU-e
27. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
28. gu-za-ni mu-ge
29. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
30. na igi e2-urua-ga-ka bi2-du3-a
@column 24
1. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
2. nam du10 mu-ni-tar
3. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
4. na a-ga {d}ba-ba6-ka bi2-ru2-a
5. e2-ninnu igi an-na-ke4 zu
6. {d}ba-ba6 zi-sza3-gal2 gu3-de2-a
7. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
8. e2 lugal-na zi-de3-esz2 mu-du3
9. sipa zi gu3-de2-a an ki im-da-mu2
10. u4-sakar gibil-gin7 men bi2-il2
11. mu-bi kur-sza3-sze3
12. pa bi2-e3
13. gu3-de2-a e2 {d}nin-gir2-su-ka
14. {d}utu-gin7 dugud-ta ba-ta-e3
15. hur-sag za-gin3-na-gin7 mu-mu2
16. hur-sag nu11 babbar2-ra-gin7
17. u6 di-de3 ba-gub
18. dub-la2-bi am-gin7 mu-szu4-szu4
19. uszum-bi ur-mah-gin7 szu-ba bi2-nu2-nu2
20. gi-gun4-bi ab-zu-gin7 ki sikil-e bi2-mu2
21. uri3-bi dara3 ku3 abzu-gin7
22. si ba-mul-mul
23. u4-sakar gibil an-na gub-ba-gin7
24. gu3-de2-a e2 {d}nin-gir2-su-ka
25. u6 di-de3 ba-gub
26. e2-a dub-la2-bi szu4-szu4-ga-bi
27. la-ha-ma abzu-da szu4-ga-am3
@column 25
1. e2 gesz gar-ra-bi a-ge6 ambar mah musz-a sig-ga-am3
2. e2 ka gid2-da-bi
3. an-bar-bar-ra ni2 gal2-la-am3
4. e2 e2 dul4-la-bi nu11 an-sza3-ge diri-ga-am3
5. ka2 ki-lugal-ku4-bi-ta
6. hu-ri2-in am-sze3 igi il2-il2-dam
7. {gesz}ti ka2-e us2-sa-bi
8. nir-an-na an-ne2 us2-sa-am3
9. gesz-ka2 an-na-bi e2-ninnu u4 du11-ba gu3 di tesz2-ba gub-ba-am3
10. sig7-igi-bi ni2 il2-il2-a-bi
11. igi u6 di dingir-re-ne-kam
12. e2-a bara2 babbar2 mu-ru-gu2-ni
13. hur-sag za-gin3-na an ki-a ki he2-us2-sa-am3
14. kin-sig17 unu6 gal mu-ga2-ga2-ne
15. bur ku3-sig17 lal3 gesztin de2-a
16. an-ne2 szu4-ga-am3
17. e2-nu2-da mu-du3-ne
18. kur szar2-da mes ku3 abzu-a
19. kurun3 il2-la-am3
20. mu-du3 szu im-ta-gar-ra-ta
21. sza3 dingir-re-ne gu2-bi gi4-a-am3
22. sipa zi gu3-de2-a gal mu-zu
23. gal i3-ga-tum2-mu
24. a-ga tukul la2 ka2 me3-ba
25. ur-sag szeg9-sag-6(disz) sag-ar-bi
26. im-ma-ab-dab5-be2
27. igi iri{ki}-sze3 ki ni2 il2-ba
28. musz!(UR)-sag 7(asz@c)-am3 im-ma-ab-dab5-e
@column 26
1. szu-ga-lam ka2 me-lam2-ba
2. uszum {gesz}geszimmar-bi im-ma-ab-dab5-be2
3. igi u4-e3 ki nam tar-re-ba
4. szu-nir {d}utu sag alim-ma
5. im-ma-da-si-ge
6. ka2-sur-ra igi u6 di-ba
7. ur-mah ni2 dingir-re-ne-kam
8. im-ma-ab-dab5-e
9. tar-sir2-sir2 ki a2 ag2-ba
10. ku-li an-na uruda-bi
11. im-ma-ab-dab5-e
12. a-ga {d}ba-ba6 ki sza3 kusz2-ba
13. ma2-gi4-lum gu4 alim-bi-da
14. im-ma-ab-dab5-e
15. ur-sag ug5-ga i3-me-sza-ke4-esz2
16. ka-bi ki-a-nag-sze3 mu-gar
17. mu-bi mu-ru dingir-re-ne-ka
18. gu3-de2-a ensi2 lagasz{ki}-ke4
19. pa e3 ba-ni-a
20. ig {gesz}erin e2-a szu4-ga-bi
21. {d}iszkur an-ta gu3 nun di-da-am3
22. e2-ninnu sag-kul-bi idim
23. {gesz}nu-kusz2-bi ur-mah
24. si-gar-bi-ta musz-sza3-tur3 musz-husz
25. am-sze3 eme e3-de3
26. ga-du ig-e u5-us2-sa-bi
27. ug nemurx(|PIRIG.TUR|) tur-tur szu-ba du2-ru-na-am3
28. e2-a gag gesz-ur3 ku3 mu-si-ge4-ne
29. uszum lu2-sze3 szu ib2-gar-ra-am3
30. ig-ba esz2 ku3 im-la2-ne
@column 27
1. {d}nirah ku3 abzu dar-a-am3
2. e2 sa la2-a-bi kesz3{ki} aratta{ki} na ri-ga-am3
3. e2 sa du8-a-bi pirig husz-am3
4. kalam-ma igi mi-ni-ib2-gal2
5. dil-du igi-bi nu-ma-dib-be2
6. e2-ninnu ni2-bi kur-kur-ra
7. tug2-gin7 im-dul4
8. e2 ku3 NE-a an-ne2 ki gar-ra
9. szembi2-zi-da szu tag du11-ga
10. sze-er-zi an-na-ka i3-ti-gin7 e3-a
11. e2 igi-bi kur gal ki us2-sa
12. sza3-bi nam-szub szer3 ha-mun
13. bar-bi an e2 mah he2-gal2-la zi-ga
14. gu2-en bar-ra-bi
15. ki di ku5 {d}a-nun-ke4-ne
16. a-lal3-bi-ta gu3 szud3-da
17. kur6-bi-da he2-gal2 dingir-re-ne-kam
18. uri3 e2-da si-si-ga-bi
19. anzu2{muszen} kur-MUSZ-a-da he2-bad-ra2-am3
20. e2-ninnu im-bi im-ha-mun
21. i7-edin-ta e11-da
22. lugal-bi en {d}nin-gir2-su-ke4
23. sza3 ku3-ge bi2-pa3
24. szim zi-gin7 sag-ga2 mi-ni-ib2-de2
@column 28
1. gu3-de2-a sze-er-zi an-na-ka
2. szu tag ba-ni-du11
3. e2 gu4-bi-ta
4. i3 ku4 ga ku4
5. udun mah-bi-ta
6. gug2 gal si gal
7. gir2-PA-na-bi
8. gu4 gu7 udu gu7
9. e2 ki kur6-bi us-ga ab-ga2-ga2
10. ne-sag-bi
11. kur gesztin bi-bi-ze2
12. e2-bappir3-bi-ta
13. i7 idigna a u3-ba gal2-la-am3
14. e2-nig2-ga-bi-a za ku3 nagga
15. e2 {gesz}gigir-ra-bi
16. kur ki-a gub-ba
17. a-ga balag-a-bi gu4 gu3 nun di
18. kisal-bi szud3 ku3 si-im a2-la2
19. kun na4 e2-a nu2-a-bi
20. hur-sag ul nun-ne2-esz2 nu2-am3
21. kun nagga ganun-sze3 da-a-bi
22. nu11 kur-sze3 igi su3 il2-dam
23. {gesz}kiri6-MI-edin e2-sze3 si-ga-bi
24. kur gesztin bi-bi-ze2 ki IM-NE-e mu2-am3
@column 29
1. na 7(asz@c) e2-e dab6-ba-bi
2. nig2 lugal-bi-da sza3 kusz2-kusz2-dam
3. e2 nig2 ki-se3-ga
4. nig2-sikil abzu na ri-ga-am3
5. szim-na4 e2-a szu4-ga-bi
6. e2 gudu4 ku3 a nu-silig5-ge-dam
7. bad3-si-an-na
8. tu{muszen} du2-ru-na-bi
9. eridu{ki} NAM hi-a GAG x-am3
10. e2-ninnu tu{muszen}-e im-ne-ne
11. an-dul3 pa gal-gal gissu du10-ga-am3
12. buru5{muszen} muszen-e sig4 mu-gi4-gi4
13. e2-kur {d}en-lil2-la2 ezem gal2-la-am3
14. e2-a ni2-gal-bi
15. kalam-ma mu-ri
16. ka tar-ra-bi
17. kur-re ba-ti
18. e2-ninnu ni2-bi kur-kur-ra tug2-gin7 im-dul4
@column 30
1. e2 lugal-bi hi-li-a ni-du3
2. {d}nin-gisz-zi-da-ke4
3. ki-gal-la bi2-du3
4. gu3-de2-a ensi2 lagasz{ki}-ke4
5. temen-bi mu-si
6. e2 {d}utu-gin7 kalam-ma e3-a
7. gu4 gal-gin7 sahar bar-ra gub-ba
8. i3-ti giri17-zal-gin7
9. ukken-ne2 si-a
10. hur-sag sig7-ga-gin7
11. hi-li gur3-a
12. u6 di-de3 gub-ba
13. e2-ninnu ki-bi gi4-a-ba
14. {d}nin-gir2-su za3-mi2
15. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-a
16. za3-mi2 mu-ru-bi-im

2007-12-05 10:49:00, entered by dahl for dahl
&P232300 = RIME 3/1, p. 069, E3/1.1.7, Gudea Cyl A
#version: 0.1
#atf: lang sux
@tablet
@obverse
1. u4 an ki-a nam tar-[tar-re]-da
2. lagasz[{ki}]-e me gal-la [sag] an-sze3 mi-ni-ib2-il2
3. {d}en-lil2-e en {d}nin-gir2-su-sze3 igi zi mu-szi-bar
4. iri-me-a nig2-du7 pa nam-e3
5. sza3 gu2-bi nam-gi4
6. sza3 {d}en-lil2-la2 gu2-bi nam-gi4
7. sza3 gu2-bi nam-gi4
8. a-ge6 uru16 nam-mul im-il2-il2
9. sza3 {d}en-lil2-la2-ke4 i7 idigna-am3 a du10-ga nam-re6
10. e2-e lugal-bi gu3 ba-de2
11. e2-ninnu me-bi an ki-a pa e3 mu-ak-ke4
12. ensi2 lu2 gesztu3 dagal-kam gesztu3 i3-ga2-ga2
13. nig2 gal-gal-la szu mi-ni-mu2-mu2
14. gu4 du7 masz2 du7-re6 si im-sa2-sa2-e
15. sig4 nam tar-ra sag mu-szi-ib2-il2
16. e2 ku3 du3-de3 gu2-bi mu-szi-ib2-zi
17. lugal-ni-ir u4 ne masz-ge6-ka
18. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su2-ra igi mu-ni-du8-am3
19. e2-a-ni du3-ba mu-na-du11
20. e2-ninnu me-bi gal-gal-la-am3
21. igi mu-na-ni-gar
22. gu3-de2-a sza3-ga-ni su3-ra2-am3
23. inim-e mi-ni-kusz2-u3
24. ga-na ga-na-ab-du11 ga-na ga-na-ab-du11
25. inim-ba ha-mu-da-gub
26. sipa-me nam-nun-ne2 sag ma-ab-SUM!-SUM
27. nig2 masz ge6-ke4 ma-ab-re6-a-ga2
28. sza3-bi nu-zu
29. ama-mu ma-mu-mu ga-na-re6
@column 2
1. ensi2 ku3-zu me-te-na-mu
2. {d}nansze nin9 dingir sirara6-ta-mu
3. sza3-bi ha-ma-pa3-de3
4. ma2-gur8-ra-na giri3 nam-mi-gub
5. iri-ni nina{ki}-sze3 i7 nina{ki} du-a ma2 mu-ni-ri
6. i7-de3 hul2-la-e kur-ku4 i3-si-il-e
7. ba-gara2 e2 i7-de3 la2-a-e im-<ma>-ti-a-ta
8. ninda gesz bi2-tag a sze23 i3-de2
9. lugal ba-gara2-ra mu-na-gen szud3 mu-na-sza4
10. ur-sag pirig zi-ga gaba-szu-gar nu-tuku
11. {d}nin-gir2-su2 abzu-a gal# di#
12. nibru#{ki#}-a# nir-gal2#
13. ur-sag ma-a-du11 szu zi ga-mu-ra-ab-gar
14. {d}nin-gir2-su e2-zu ga-mu-ra-du3
15. me szu ga-mu-ra-ab-du7
16. nin9-zu dumu eridu{ki}-ge du2-da
17. nir-gal2 me-te-na nin ensi3 dingir-re-ne-ke4
18. {d}nansze nin9 dingir sirara6-ta-mu
19. giri3-bi ha-ma-ga2-ga2
20. gu3 de2-a-ni gesz ba-tuku-am3
21. lugal-a-ni siskur2 ra2-zu-ni gu3-de2-a-asz2
22. en {d}nin-gir2-su-ke4 szu ba-szi-ti
23. e2 ba-gara2-ka esz3-esz3 i3-ak
24. ensi2-ke4 {d}ga2-tum3-du10-sze3 ki-nu2-a-ni ba-re6
25. ninda gesz bi2-tag a sze23 i3-de2
26. ku3 {d}ga2-tum3-du10-ra mu-na-gen
27. siskur2 mu-na-be2
28. nin-mu dumu an ku3-ge du2-da
29. nir-gal2 me-te-na dingir sag zi
@column 3
1. kalam-ma ti-la
2. nu-du zu iri-na
3. nin ama lagasz{ki} ki gar-ra-me
4. igi ug3-sze3 u3-szi-bar-ra-zu szegx(|IM.A|) he2-gal2-la-am3
5. szul zi lu2 igi mu-bar-ra-zu nam-ti mu-na-su3
6. ama nu-tuku-me ama-mu ze2-me
7. a nu-tuku-me a-mu ze2-me
8. a-mu sza3-ga szu ba-ni-du11 unu6-a ni-du2-e
9. {d}ga2-tum3-du10 mu ku3-zu du10-ga-am3
10. ge6-a ma-ni-nu2
11. {gesz}addu3 gal-mu-me za3-mu mu-us2
12. NE-GI-bar a gal-la du3-a-me
13. zi-sza3 mu-szi-i3-gal2
14. an-dul3 dagal-me gissu-zu-sze3
15. ni2 ga-ma-szi-ib2-te
16. szu mah-za sa-ga a2 zi-da-bi
17. nin-mu {d}ga2-tum3-du10 ga2-ra ha-mu-u3-szub
18. iri-sze3 i3-du-e geszkim-mu he2-sa6
19. kur a-ta il2-la nina{ki}-sze3
20. u2-du11 sa6-ga-zu igi-sze3 ha-ma-gen
21. {d}lamma sa6-ga-zu giri3-a ha-mu-da-gen
22. ga-na ga-na-ab-du11
23. ga-na ga-na-ab-du11
24. inim-ba ha-mu-da-gub
25. ama-mu ma-mu-mu ga-na-re6
26. ensi3 ku3-zu me-te-na-mu
27. {d}nansze nin9 dingir sirara6-ta-mu
28. sza3-bi ha-ma-pa3-de3
29. gu3 de2-a-ni gesz ba-tuku-am3
@column 4
1. nin-a-ni siskur2 ra2-zu-ni
2. gu3-de2-a-asz2 ku3 {d}ga2-tum3-du10-ge szu ba-szi-ti
3. ma2-gur8-ra-na giri3 nam-mi-gub
4. iri-ni nina{ki}-sze3 kar nina{ki}-na-ke4 ma2 bi2-us2
5. ensi2-ke4 kisal dingir sirara6-ta-ka sag an-sze3 mi-ni-il2
6. ninda gesz bi2-tag a sze23 i3-de2
7. {d}nansze mu-na-gen szud3 mu-na-sza4
8. {d}nansze nin uru16 nin me an-kal an-kal-la
9. nin {d}en-lil2-gin7 nam tar-tar-re
10. {d}nansze-mu du11-ga-zu zi-dam
11. sag-bi-sze3 e3-a-am3
12. ensi2 dingir-re-ne-me
13. nin kur-kur-ra-me ama inim-mu u4-da ma-mu-da
14. sza3 ma-mu-da-ka lu2 1(asz@c)-am3 an-gin7 ri-ba-ni
15. ki-gin7 ri-ba-ni
16. a-ne sag-ga2-ni-sze3 dingir-ra-am3
17. a2-ni-sze3 anzu2{muszen}-dam
18. se11-ba-a-ni-sze3 a-ma-ru-kam
19. zi-da gub3-na pirig i3-nu2-nu2
20. e2-a-ni du3-da ma-an-du11
21. sza3-ga-ni nu-mu-zu
22. u4 ki-szar2-ra ma-ta-e3
23. munus disz-am3 a-ba me-a nu a-ba me-a-ni
24. sag-ga2 e3 ki karadin mu-ak
25. gi-dub-ba ku3 NE-a szu im-mi-du8
26. dub mul-an du10-ga im-mi-gal2
@column 5
1. ad im-dab6-gi4-gi4
2. 2(asz@c)-kam ur-sag-ga2-am3
3. a2 mu-gur le-um za-gin3 szu im-mi-du8
4. e2-a gesz-hur-bi im-ga2-ga2
5. igi-mu-sze3 dusu ku3 i3-gub
6. {gesz}u3-szub ku3 si# ib2-sa2
7. sig4 nam tar-ra {gesz}u3-szub-ba ma-an-gal2
8. ildag2 zi-da igi-mu gub-ba
9. ti-gid2{muszen}-lu2-a u4 mi-ni-ib2-zal-zal-e
10. dur3 a2 zi-da lugal-ga2-ke4 ki ma-HAR-HAR-e
11. ensi2-ra ama-ni {d}nansze mu-na-ni-ib2-gi4-gi4
12. sipa-mu ma-mu-zu ge26 ga-mu-ra-bur2-bur2
13. lu2 an-gin7 ri-ba ki-gin7 ri-ba-sze3
14. sag-ga2-<ni>-sze3 dingir a2-ni-sze3
15. anzu2{muszen}-sze3 se11-ba-a-ni-sze3 a-ma-ru-sze3
16. zi-da gub3-na pirig i3-nu2!(|HU.NA2|)-nu2!(|HU.NA4|)-a
17. szesz-mu {d}nin-gir2-su ga-nam-me-am3
18. esz3 e2-ninnu-na du3-ba za-ra ma-ra-an-du11
19. u4 ki-szar2-ra ma-ra-ta-e3-a
20. dingir-zu {d}nin-gisz-zi-da u4-gin7 ki-sza-ra ma-ra-da-ra-ta-e3
21. ki-sikil sag-ga2 e3 ki karadin mu-ak
22. gi dub-ba ku3 NE szu bi2-du8-a
23. dub mul du10-ga bi2-gal2-la-a
24. ad im-da-gi4-a
25. nin9-mu {d}nisaba ga-nam-me-am3
@column 6
1. e2-a du3-ba mul ku3-ba
2. gu3 ma-ra-a-de2
3. 2(asz@c)-kam-ma ur-sag-am3 a2 mu-gur8
4. le-um za-gin3 szu bi2-du8-a
5. {d}nin-dub-kam e2-a gesz-hur-ba im-mi-se3-se3-ge
6. igi-zu-sze3 dusu ku3 gub-ba u3-szub ku3 si sa2-a
7. sig4 nam tar-ra u3-szub-ba gal2-la
8. sig4 zi e2-ninnu ga-nam-me-am3
9. ildag2 zi-da igi-zu gub-ba
10. ti-gid2{muszen}-lu2-a u4 mi-ni-ib2-zal-a-sze3
11. e2 du3-de3 igi-zu u3 du10-ga nu-szi-ku4-ku4
12. {ansze}dur9 a2 zi-da lugal-za3-ke4 ki ma-ra-HAR-HAR-a-sze3
13. ze2-me e2-ninnu mur ni-is-ku-gin7 ki im-szi-hur-e
14. na ga-ri na-ri-mu he2-dab5
15. gir2-su{ki} e2 sag ki lagasz{ki}-sze3 giri3-zu ki i3-bi2-us2
16. e2 nig2-gur11-<ra>-za kiszib u3-mi-kur2 gesz u3-ma-ta-gar
17. lugal-zu {gesz}gigir u3-mu-DI
18. {ansze}dur9{ur3} u3-szi-la2
19. {gesz}gigir-bi ku3 NE za-gin3-na szu u3-ma-ni-tag
20. ti mar-uru5-a u4-gin7 i3-e3
21. an-kar2 a2 nam-ur-sag-ka mi2 u3-ma-ni-du11
22. szu-nir ki ag2-ni u3-mu-na-dim2
23. mu-zu u3-mi-sar
24. balag ki ag2-ni uszumgal kalam-ma
25. gesz-gu3-di mu tuku nig2 ad gi4-gi4-ni
26. ur-sag nig2-ba-e ki ag2-ra
@column 7
1. lugal-zu en {d}nin-gir2-su
2. e2-ninnu anzu2{muszen} bar6-bar6-ra u3-mu-na-da-ku4-re
3. tur du11-ga-zu mah du11-ga-am3 szu ba-a-szi-ib2-ti
4. en-na sza3 an-gin7 su3-ra2-ni
5. {d}nin-gir2-su dumu {d}en-lil2-la2-ka za-ra ma-ra-hun-ge26-e
6. gesz-hur e2-a-na ma-ra-pa3-pa3-de3
7. ur-sag-e me-ni gal-gal-la-am3
8. szu ma-ra-ni-ib2-mu2-mu2
9. sipa zi gu3-de2-a
10. gal mu-zu gal i3-ga-tum3-mu
11. inim {d}nansze-e mu-na-du11-ga-asz
12. sag sig ba-szi-gar
13. e2 nig2-gur11-ra-na kiszib bi2-kur2
14. gesz im-ma-ta-gar
15. gu3-de2-a gesz-a mu-|DU.DU|
16. gesz-e mi2 im-e
17. {gesz}mes-e sag bi2-sa6
18. {gesz}ha-lu-ub2-ba dun3 bi2-bar
19. {gesz}gigir za-gin3-sze3 mu-na-a-DI
20. dur9{ur3}-bi pirig-kasz4-e-pa3-da
21. im-ma-szi-la2-la2
22. szu-nir ki ag2-ni mu-na-dim2
23. mu-ni im-mi-sar
24. balag ki ag2-e uszumgal kalam-ma
25. gesz-gu3-di mu tuku nig2 ad gi4-gi4-ni
26. ur-sag nig2-ba-e ki ag2-ra
27. lugal-ni en {d}nin-gir2-su-ra
28. e2-ninnu anzu2{muszen} bar6-bar6-ra
29. mu-na-da-ku4-ku4
30. e2-a hul2-la i3-na-ni-ku4
@column 8
1. gu3-de2-a esz3 e2-ninnu-ta zalag-ga nam-ta-e3
2. 2(asz@c)-kam-ma e2-sze3 u4-u3-de3 bi2-dib
3. ge6-ge6 ba-an-dib
4. du6-du6 mu-si-ig inim-gar mu-gi4
5. ah-du11-ga gir2-ta im-ta-gar
6. szu-ga-lam ki husz ki di-ku5-ne
7. ki {d}nin-gir2-su-ke4 kur-kur-ra igi mi-ni-gal2-la-sze3
8. udu-i3 gukkal masz2 niga ensi2-ke4
9. asz2-gar3 gesz nu-zu su-ba mi-ni-dab5-dab5
10. li{gesz} u2 sikil kur-ra-kam izi-a bi2-si-si
11. szim erin ir-sim dingir-ra-kam
12. i3-bi2-bi mu-du3
13. lugal-<ni>-ir ug3-ga2 mu-na-zi szud3 mu-na-ra2
14. ub-szu-kin-na-ka mu-na-gen giri17 szu mu-na-gal2
15. lugal-mu {d}nin-gir2-su en a-husz gi4-a
16. en zi a kur gal-e ri-a
17. szul ka-tar nu-tuku
18. {d}nin-gir2-su e2-zu ma-ra-du3-e
19. geszkim-mu nu-mu
20. ur-sag nig2-du7-e gu3 ba-a-de2
21. dumu {d}en-lil2-la2 en {d}nin-gir2-su
22. sza3-bi nu-mu-u3-da-zu
23. sza3 ab-gin7 zi-zi-zu
24. {es}esi-gin7 ga2-ga2-zu
25. a e3-a-gin7 gu3 nun di-zu
26. a-ma-ru12-gin7 u2-urua gul-gul-zu
27. u4-gin7 ki-bal-sze3 du7-du7-zu
@column 9
1. lugal-mu sza3-zu a e3-a u2 nu-la2-zu
2. ur-sag sza3 an-gin7 su3-ra2-zu
3. dumu {d}en-lil2-la2 en {d}nin-gir2-su
4. ge26 a-na mu-u3-da-zu
5. 2(asz@c)-kam-ma-sze3 nu2-a-ra nu2-a-ra
6. sag-ga2 mu-na-gub ul4!(GIR2) mu-tag-tag-e
7. ma-du3-na ma-du3-na
8. ensi2 e2-mu ma-du3-na
9. gu3-de2-a e2-mu du3-da geszkim-bi ga-ra-ab-sum
10. garza-ga2 mul-an ku3-ba gu3 ga-mu-ra-a-de2
11. e2-mu e2-ninnu an-ne2 ki gar-ra
12. me-bi me gal-gal me-me-a diri-ga
13. e2 lugal-bi igi sud il2-il2
14. anzu2{muszen}-gin7 szeg12 gi4-a-bi-sze3
15. an im-szi-dub2-dub2
16. me-lam2 husz-bi an-ne2 im-us2
17. e2-ga2 ni2 gal-bi kur-kur-ra mu-ri
18. mu-bi-e an-za3-ta kur-kur-re gu2 im-ma-si-si
19. ma2-gan me-luh-ha kur-bi-ta im-ma-ta-e11-de3
20. ge26 {d}nin-gir2-su a-husz gi4-a
21. ur-sag gal ki {d}en-lil2-la2-ka
22. en gaba-ri nu-tuku
23. e2-mu e2-ninnu-ga2 en kur-ra ab-si-a
24. tukul-mu szar2-ur3 kur szu-sze3 gar-gar
25. igi husz-a-mu kur-re nu-um-il2
26. a2-bad-a-mu lu2 la-ba-ta-e3
@column 10
1. a-ugu4-mu nam-gal ki ag2-da
2. lugal a-ma-ru {d}en-lil2-la2
3. igi husz-a-ni kur-da nu-il2
4. {d}nin-gir2-su ur-sag {d}en-lil2-la2
5. mu-sze3 mu-sa4
6. me 5(u@c)-a za3 mi-ni-kesz2
7. {gesz}banszur mu-il2
8. szu-luh si bi2-sa2
9. szu si sa2-a-mu an ku3-ge u3-a ba-zi-ge
10. nig2 szu-ga2 du10-ga-am3
11. a-ugu4-mu du10-ga-bi mu-gu7
12. an lugal dingir-re-ne-ke4
13. {d}nin-gir2-su lugal iszib an-na
14. mu-sze3 mu-sa4
15. ti-ra-asz2 abzu-gin7
16. nam-nun-na ki im-ma-ni-gar
17. sza3-bi-a iti-da u4-sakar-ra
18. me gal-gal ezem an-na-mu szu gal ma-du7-du7
19. e2-husz ki husz-mu
20. musz husz-gin7 ki szur2-ra bi2-du3
21. ki-bala-ga2 nu-mi-ib2-du11-ga
22. u4 sza3-mu um-szi-mi-ri2-a
23. musz ze2 gur5-a-gin7 usz ma-a-u3-KU-e
24. e2-bar6-bar6 ki a2 ag2-ga2-ga2
25. ki {d}utu-gin7 dalla-a-ga2
26. ki-ba {d}isztaran-gin7 di iri-ga2 si ba-ni-ib2-sa2-e
27. e2 ba-gara2 ki banszur-ra-mu
28. dingir gal-gal lagasz{ki}-a-ke4-ne
29. gu2 ma-si-si-ne
@column 11
1. e2-mu e2 sag-kal kur-kur-ra
2. a2 zi-da lagasz{ki}
3. anzu2{muszen} an-szar2-ra sig4 gi4-gi4
4. e2-ninnu e2 nam-lugal-mu
5. sipa zi gu3-de2-a
6. u4 szu zi ma-szi-tum3-da
7. an-sze3 szegx(|IM.A|)-e gu3 ba-de2
8. an-ta he2-gal2 ha-mu-ra-ta-gen
9. ug3-e he2-gal2-la szu he2-a-da-pesz-e
10. e2-ga2 usz ki gar-ra-bi-da
11. he2-gal2 he2-da-gen
12. GAN2 gal-gal-e szu ma-ra-ab-il2-e
13. e pa5 gu2-bi ma-ra-ab-zi-zi
14. du6-du6 ki a nu-e11-da
15. a ma-ra-e11-de3
16. ki-en-gi-re6 i3 diri mu-da-de2
17. siki diri mu-da-la2
18. u4 temen-mu ma-si-ge4-na
19. e2-mu u4 szu zi ma-szi-tum3-da
20. hur-sag ki im-mer tusz-a-sze3
21. giri3-mu ki i3-bi2-us2
22. nita a2 diri-ke4 im-mer-e hur-sag ki sikil-ta
23. im si ma-ra-ab-sa2-e
24. ug3-e zi-sza3-gal2 u3-ma-sum
25. lu2 asz lu2 min-da kin mu-da-ak-ke4
26. ge6-a-na i3-ti ma-ra-e3-e3
27. e-bar7-GAN2 u4-<<ma>>-dam ma-ra-e3-e3
@column 12
1. e2 u4-de3 ma-ra-du3-e
2. ge6-e ma-ra-ab-mu2-mu2
3. sig-ta {gesz}ha-lu-ub2
4. {gesz}NE-ha-an! mu-ra-ta-e11-de3
5. igi-nim-ta {gesz}erin {gesz}szu-ur2-me {gesz}za-ba-lum ni2-bi-a ma-ra-an-tum3
6. kur {gesz}esi-a-ka
7. {gesz}esi ma-ra-ni-tum3
8. kur na-ka na gal hur-sag-ga2
9. lagab-ba ma-ra-ku5-e
10. u4-bi-a a2-zu izi bi2-tag
11. geszkim-mu ha-mu-u3-zu
12. gu3-de2-a i3-zi u3-sa-ga-am3
13. i3-ha-luh ma-mu-dam
14. inim du11-ga {d}nin-gir2-su-ka-sze3
15. sag sig ba-szi-gar
16. masz2 bar6-bar6-ra szu mu-gid2-de3
17. masz2-a szu ni-gid2 masz2-a-ni i3-sa6
18. gu3-de2-a sza3 {d}nin-gir2-su-ka
19. u4-dam mu-na-e3
20. gal mu-zu gal i3-ga-tum2-mu
21. ensi2-ke4 iri-na lu2 dil-gin7
22. na-ri ba-ni-gar
23. ki lagasz{ki}-e dumu ama asz-a-gin7 sza3 mu-na-asz-e
24. gesz-szu mu-du8 gesz-gir2 mu-zi
25. u2-gur5 mu-gar inim du11-ga bi2-gi4
26. szer7-da e2-ba im-ma-an-gi4
@column 13
1. u3-sa-an bar-us2-sa eme i3-du8
2. siki udu gan-na-kam szu-a mi-ni-gar-gar
3. ama-a dumu-da gu3 nu-ma-da-de2
4. dumu-u3 ama-ni-ra gu3 du3-a
5. nu-ma-na-du11
6. arad2 a2-gisz-tag tuku-ra
7. lugal-a-ni sag nu-ma-da-dub2
8. geme2 lu2 nam-ra2 hul mu-na-ak
9. nin-a-ni igi-na nig2 nu-mu-na-ni-ra
10. ensi2 e2-ninnu du3-ra
11. gu3-de2-ar inim-gar-bi lu2-u3 nu-ma-<na>-ni-gar
12. ensi2-ke4 iri mu-ku3
13. izi im-ma-ta-la2
14. usug5-ga ni2-gal2 lu2-GI-AN
15. iri-ta ba-ta-e3
16. pisan u3-szub-ba-sze3 masz2 ba-szi-nu2
17. sig4 masz2-e bi2-pa3
18. zu2 al-bi-sze3 igi zi ba-szi-bar
19. sipa mu pa3-da {d}nansze-ke4 nam-nun-na ni-gar
28. u4 siskur2-ra mu-na-a-gal2
29. ge6 szud3-de3 mu-na-zal-e
@column 14
1. {d}a-[nun-na] ki lagasz{ki}
2. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-de3
3. gu3-de2-a siskur2 ra2-zu-[a]
4. mu-da-an-szu4-szu4-ge-esz2
5. sipa zi gu3-de2-a hul2-la-gin7
6. im-ma-na-ni-ib2-gar
7. u4-ba ensi2-ke4 kalam-ma-na zi-ga ba-ni-gar
8. ma-da gu2-sag szar2-szar2-ra-na
9. gu2-edin-na {d}nin-gir2-su-ka-ka
10. zi-ga ba-ni-gar
11. iri du3-a a2-dam gar-ra-na
12. gu2-gisz-bar-ra {d}nansze-ka
13. zi-ga ba-ni-gar
14. gu4 husz zi-ga gaba gi4 nu-tuku
15. {gesz}erin babbar2-ra lugal-bi-ir dab6-ba
16. im-ru-a {d}nin-gir2-su-ka-ka
17. zi-ga mu-na-gal2
18. szu-nir mah-bi lugal-kur-dub2 sag-bi-a mu-gub
19. pesz10-gal2 gaba-gal2 a-ta e3-a
20. i7 mah a diri he2-gal2-bi bara2-bara2
21. im-ru-a {d}nansze-ka
22. zi-ga mu-na-gal2
23. u5 ku3 szu-nir {d}nansze-kam sag-bi-a mu-gen
24. gu masz-ansze edin-na la2-a
25. ni-is-ku bir3 mu tuku bir3 {d}utu ki ag2
26. im-ru-a {d}inanna-ka zi-ga mu-na-gal2
27. ASZ-ME szu-nir {d}inanna-kam sag-bi-a mu-gen
28. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-de3
@column 15
1. [...]
2. [...]
3. [...]
4. [...] gir2 [...]
5. szu-ni [...] x [...] gar
6. elam elam-ta mu-na-gen
7. szuszin{ki} szuszin-ta mu-na-gen
8. ma2-gan me-luh-ha kur-bi-ta gu2 gesz mu-na-ab-gal2
9. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-de3
10. gu3-de2-a iri-ni gir2-su{ki}-sze3 gu2 mu-na-si-si
11. {d}nin-za3-ga-da a2 mu-da-ag2
12. uruda{da}-ni sze mah re6-a-gin7
13. gu3-de2-a lu2 e2 du3-a-ra
14. mu-na-ab-us2-e
15. {d}nin-sikil-a-da a2 mu-da-ag2
16. {gesz}ha-lu-ub2 gal-gal {gesz}esi gesz-ab-ba-bi
17. ensi2 e2-ninnu du3-ra
18. mu-na-ab-us2-e
19. kur {gesz}erin-na lu2 nu-ku4-ku4-da
20. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
21. gir2 mu-na-ni-gar
22. {gesz}erin-bi dun3 gal-e im-mi-ku5
23. szar2-ur3 a2 zi-da lagasz{ki}-a
24. tukul a-ma-ru lugal-la-na-sze3
25. dun3 im-ma-bar
26. musz-mah-am3 a-e im-diri-ga-am3
27. hur-sag {gesz}erin-<na-ta> ad {gesz}erin-na
28. hur-sag {gesz}szu-ur2-me-ta
29. ad {gesz}szu-ur2-me
30. hur-sag {gesz}za-ba-lum-ma-ta
31. ad {gesz}za-ba-lum
32. {gesz}u3-<suh5> gal-gal {gesz}tu-lu-bu-um
33. {gesz}e-ra-num2
34. ad gal-gal-bi diri-diri-ga-bi
35. kar mah ka2-sur-ra-ke4
@column 16
1. [gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ra]
2. [im-ma-na-us2]
3. [kur na lu2 nu-ku4-ku4-da]
4. [gu3-de2-a] en {d}nin-gir2-su-[ke4]
5. gir2 mu-[na-ni-gar]
6. na gal-gal-bi lagab-ba mi-ni-re6
7. ma2 ha-u3-na ma2 na lu-a
8. esir2 a-ba-al esir2 IGI-esir2 im bar6-bar6-ra
9. hur-sag ma2-ad-ga-ta
10. nig2-ga ma2 sze GAN2 re6-a-gin7
11. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ra
12. im-ma-na-us2
13. ensi2 e2-ninnu du3-ra
14. nig2 gal-gal-e szu mu-na-ab-il2
15. hur-sag uruda-ke4 ki-masz-ta
16. ni2-bi mu-na-ab-pa3
17. uruda-bi gi-diri-ba mu-ni-ba-al
18. lu2 e2 lugal-na du3-dam
19. ensi2-ra ku3-sig17 kur-bi-ta
20. sahar-ba mu-na-tum3
21. gu3-de2-a ku3 NE-a kur-bi-ta mu-na-ta-e11-de3
22. gug gi-rin-e me-luh-ha-ta
23. szu mu-na-pesz-e
24. kur nu11-ta nu11 mu-na-ta-e11-de3
25. sipa-de3 e2 ku3-ga mu-du3-e
26. ku3-dim2 im-da-tusz
27. e2-ninnu za mu-du3-e zadim im-da-tusz
28. uruda nagga-a mu-du3-e
29. sanga-simug {d}nin-tu kalam-ma-ke4
30. igi-ni-sze3 si im-sa2
31. na4-szu-min-e u4-da-am3 sig4 mu-na-ab-gi4
32. {na4}esi na4 szu-ke4
@column 17
1. [...] min [...] pesz
2. [gisz-kin]-ti [...] nam [...] sze mah re6-a-gin7
3. [...] mu-[na-ni]-gar
4. [...]
5. u4-[u4] mu-[na-gid2]
6. gex(DUGUD)-gex(DUGUD) mu-na-gid2
7. nam e2 du3-da lugal-la-na-sze3
8. u3 ge6-an-na nu-um-ku4-ku4
9. u3 an-ba-ra sag nu-mi-ib2-du3-e
10. igi zi bar-ra {d}nansze-kam
11. {d}en-lil2-la2 lu2 sza3-ga-na-kam
12. ensi2 [sza3]-ge [pa3-da] {d}nin-gir2-su-ka-kam
13. gu3-de2-a unu6 mah-a du2-da
14. {d}ga2-tum3-du10-ga-kam
15. {d}nisaba-ke4 e2 gesztu2-ke4
16. gal2 mu-na-tak4
17. e2-a {d}en-ki-ke4 gesz-hur-bi si mu-na-sa2
18. e2 me-lam2-bi an-ne2 us2-sa
19. me-bi an ki-da gu2 la2-a
20. lugal-bi en igi husz il2-il2
21. ur-sag {d}nin-gir2-su me3 gal zu-bi
22. e2-ninnu anzu2{muszen} bar6-bar6-sze3
23. gu3-de2-a sig-ta ba-szi-gen
24. nim-sze3 u5 bi2-du11
25. nim-ta ba-szi-gen sig-sze3 u5 bi2-du11
26. GAN2-zi-dam esz2 i3-gar-gar
27. a2-ba gesz bi2-gar ni2-te-ni mu-zu
28. hul2-la-gin7 im-ma-na-ni-ib2-gar
29. u3-te-am3 e2 libir-ra-asz2 ra2-zu-a ba-gen
@column 18
1. gu3-de2-a bara2 gir2-nun-na-ta
2. sza3 mu-na-hun-ge26-e
3. u4 im-zal a mu-tu17
4. me-te-ni mu-gi
5. {d#}utu he2-gal2# mu-na-ta-e3
6. gu3#-de2-a [2(asz@c)]-kam-asz2 iri ku3-[sze3] im-ma-[ta]-e3#
7. gu4 du7# masz2 du7-re6 gesz bi2-tag
8. e2-e im-ma-gen
9. giri17 szu im-ma-gal2
10. dusu ku3 {gesz}u3-szub zi nam tar-ra
11. e2-[ninnu-ta] mu-[il2]
12. [...] bi [...] mu-la2 sag il2 mu-gen
13. {d}lugal-kur-dub2 igi-sze3 mu-na-gen
14. {d}ig-alim-ke4 gir2 mu-na-ga2-ga2
15. {d}nin-gisz-zi-da dingir-ra-ni
16. szu mu-da-gal2-gal2
17. pisan u3-szub-ka a sa-ga i3-ak
18. ensi2-ra a-dab6 si-im a2-la2 mu-na-du12-am3
19. ka-al sig4-bi sag im-mi-du8
20. lal3 i3-nun i3-he-nun-na al im-ma-ni-tag
21. szembulug |SZIMxPI| gesz hi-a
22. uh-sze3 im-mi-ak
23. dusu ku3 mu-il2 u3-szub-e im-ma-gub
24. gu3-de2-a im u3-szub-ba ni-gar
25. nig2-du7 pa bi2-e3
26. e2-a sig4-bi pa e3 mu-ni-ga2-ga2
27. kur-kur-re i3 mu-da-su3-e
28. erin mu-da-su3-e
@column 19
1. iri-ni ki lagasz{ki}-e se11-li2-a
2. u4 mu-di3-ni-ib2-zal-e
3. u3-szub mu-dub2 sig4 had2-de3 ba-szub
4. zu2 al im aga3-ri2-na-ba-sze3
5. igi zi ba-szi-bar
6. |SZIMxPI| ha-szu-ur2 szembulug-a
7. sag im-<ma>-ni-du8
8. sig4 u3-szub-ba mu-ni-gar-ra-ni
9. {d}utu im-da-hul2
10. aga3-ri2 i7 mah-gin7 zi-ga-na
11. lugal {d}en-ki-<ke4> nam mu-[na]-tar
12. [sig4] mu-gar u3-[szub] e2-a ni-ku4
13. pisan u3-szub-ba-ta sig4 ba-ta-il2
14. men ku3 an-ne2 il2-la
15. sig4 mu-il2 ug3-ga2-na mu-re6
16. bir3 ku3 {d}utu sag bala-e-dam
17. sig4-e e2-sze3 sag il2-la-bi
18. ab2 {d}nanna tur3-ba rin2-rin2-dam
19. sig4 mu-gar e2-a mu-DU-DU
20. e2-a gesz-hur-bi im-ga2-ga2
21. {d}nisaba sza3 szid zu-am3
22. lu2-tur gibil-bi e2 du3-gin7
23. igi-ni u3 du10-ga nu-szi-ku4-ku4
24. ab2 amar-bi-sze3 igi gal2-la-gin7
25. e2-sze3 TE-TE-ma im-szi-gen
26. lu2 ninda tur ka-a gub-ba-gin7
27. re7-e nu-szi-kusz2-u3
28. sza3 lugal-na u4-dam mu-e3
@column 20
1. gu3-de2-a-ar inim {d}nin-gir2-su-ka uri3-am3 mu-du3
2. sza3 gu3 di e2 du3-da-ka-na
3. inim-gar sa6-ga-a lu2 <im>-ma-a-gar
4. hul2-la-gin7 im-ma-na-ni-ib2-gar
5. masz-a szu ni-gid2 masz-a-ni i3-sa6
6. a-mir-e sze ba-se3 igi-bi si ib2-sa2
7. gu3-de2-a sag-sze3 nu2
8. mu-nu2 inim mu-na-ta-e3
9. e2 lugal-na-ka du3-bi
10. e2-ninnu an ki-ta bad-bi
11. igi#-a mu-na-a-gal2
12. hul2-la-gin7 im-[ma-na]-ni#-ib2#-gar#
13. gu mu-ba-ra me szu im-du7-du7
14. uz-ga ku3-ge esz3 mu-ga2-ga2
15. e2-a {d}en-ki-ke4 temen mu-si-ge
16. {d}nansze dumu eridu{ki}-ke4 esz-bar kin-ge26 mi2 ba-ni-du11
17. ama lagasz{ki} ku3 {d}ga2-tum3-du10-ke4
18. sig4-bi kur-ku4-a mu-ni-tu
19. {d}ba-ba6 nin dumu-sag an-na-ke4
20. i3 szim erin-na ba-ni-sud
21. e2-e en ba-gub la-gal ba-gub
22. me-e szu si im-ma-sa2
23. {d}a-nun-na u3 di-de3 im-ma-szu4-szu4-ge-esz2
24. gu3-de2-a lu2 e2 du3-a-ke4
25. e2-a dusu-bi men ku3 sag-ga2 mu-ni-gal2
26. usz mu-gar a2-gar ki im-mi-tag
27. sa2 mu-se3 sig4-ga gu bi2-dub2
@column 21
1. e2-a sa2 2(asz@c)-nam nam-mi-se3
2. gu kurun3-ba sag gal2-la-am3
3. e2-a sa2 3(asz@c)-am3 nam-mi-se3
4. anzu2{muszen} amar <<a>> ti8{muszen}-am3
5. e2-a sa2 4(asz@c) nam-mi-se3
6. pirig-tur pirig husz-a gu2-da la2-am3
7. e2-a sa2 5(asz@c)-am3 nam-mi-se3
8. an se3-<ga> su2-lim il2-la-am3
9. e2-a sa2 6(asz@c)-am3 nam-mi-se3
10. u4 sa2 du11-ga hi-li gur3-am3
11. e2-a sa2 7(asz@c) nam-mi-se3
12. e2-ninnu i3-ti u4 zal-la kalam si-am3
13. gesz ka2-na im-ga2-ga2-ne
14. an se3-ga men il2-la-am3
15. gesz ka2-na-ta ba-ta-tusz
16. e2-mah an-da gu2 la2-am3
17. e2 mu-du3 gesz-e im-ma-ru
18. bugin {d}nanna sag kesz2 {d}en-ki-kam
19. e2 hur-sag-gin7 im-mu2-mu2-ne
20. murux(DUGUD)-gin7 an-sza3-ge im-mi-i3-ib2-diri-diri-ne
21. gu4-gin7 si im-mi-ib2-il2-il2-ne
22. gesz-GAN2 abzu-gin7 kur-kur-ra sag ba-ni-ib2-il2-ne
23. e2-e hur-sag-gin7 an ki-a sag an-sze3 mi-ni-ib2-il2
24. erin duru5 ki u2 rib mu2-a-am3
25. e2-ninnu sig4 ki-en-gi-ra2-ka hi-li mu-ni-ib2-du8-du8
26. e2-a gesz im-ga2-ga2-ne
27. uszum abzu tesz2-ba e3-de3-dam
28. KA an-na im-mi-ib2-u3-u3-dam
@column 22
1. musz-mah hur-sag-ga2 nam ak-am3
2. e2 gi gur5-bi musz kur-ra tesz2-ba nu2-am3
3. sa-du2-bi# erin duru5 ha-szu#-ur2-ra szu he2-tag-ga-am3
4. aga3 erin igi u6 di-bi-a erin babbar2 im-ga2-ga2-ne
5. szim zi i3-he-nun-ka mi2 ba-ni-ib2-e-ne
6. e2 im-du8-a-bi he-nun abzu szu tag-ga-am3
7. A-NIG2-KA-bi im-szi-ib2-suru5-ne
8. esz3 e2-ninnu szu |E2xBAD|? an-na-ka gar-gar-a-am3
9. ensi2-ke4 e2 mu-du3 mu-mu2
10. kur gal-gin7 mu-mu2
11. temen abzu-bi dim gal-gal ki-a mi-ni-si-si
12. {d}en-ki-da e2-an-gur4-ra-ka
13. sza3 mu-di3-ni-ib2-kusz2-u3
14. temen an-na ur-sag-am3 e2-e im-mi-dab6
15. ki-a-nag dingir-re-<ne>-ka a im-na8-na8-a
16. e2-ninnu dim gal mu-gi
17. abgal2-bi mu-du3
18. iri-na {gesz}asal2 du10-bi mu-du3
19. gissu-bi mu-la2
20. {gesz}szar2-ur3-bi uri3 gal-gin7 lagasz{ki}-da im-da-si
21. szu-ga-lam ki husz-ba im-mi-i3-gar
22. su-zi bi2-du8-du8 bara2 gir2-nun-na ki-di-ku5-ba
23. u2-a lagasz{ki} gu4 gal-gin7 a2 ba-il2-il2
24. na gal-gal lagab-ba mi-ni-re6-a
@column 23
1. mu dil-a mu-re6 mu dil-a mu-ak
2. u4 2(asz@c) u4 3(asz@c) nu-ma-da-ab-zal
3. a2 u4-da 1(asz@c)-ta mu-du3
4. u4 7(asz@c)-kam-ma-ka e2-e im-mi-dab6
5. na da-bi kun-sze3 mu-nu2
6. szim#-sze3 mu-dim2-dim2
7. e2-a mi-ni-szu4-szu4
8. na kisal mah-a <im>-mi-ru2-a-na
9. na-ru2-a lugal kisal si
10. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
11. gir2-nun-ta mu-zu
12. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
13. na ka2-sur-ra bi2-ru2-a
14. lugal a-ma-ru {d}en-lil2-la2
15. gaba-szu-gar nu-tuku
16. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
17. igi zi mu-szi-bar
18. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
19. na igi ud e3-a-<ka> bi2-ru2-a
20. lugal ud gu3 di {d}en-lil2-la2
21. en gaba-ri nu-tuku
22. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
23. sza3 ku3-ge bi2-pa3
24. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
25. na igi szu-ga-lam-ma-ka bi2-du3-a
26. lugal mu-ni-sze3 kur-KU-KU-e
27. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
28. gu-za-ni mu-ge
29. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
30. na igi e2-urua-ga-ka bi2-du3-a
@column 24
1. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
2. nam du10 mu-ni-tar
3. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
4. na a-ga {d}ba-ba6-ka bi2-ru2-a
5. e2-ninnu igi an-na-ke4 zu
6. {d}ba-ba6 zi-sza3-gal2 gu3-de2-a
7. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
8. e2 lugal-na zi-de3-esz2 mu-du3
9. sipa zi gu3-de2-a an ki im-da-mu2
10. u4-sakar gibil-gin7 men bi2-il2
11. mu-bi kur-sza3-sze3
12. pa bi2-e3
13. gu3-de2-a e2 {d}nin-gir2-su-ka
14. {d}utu-gin7 dugud-ta ba-ta-e3
15. hur-sag za-gin3-na-gin7 mu-mu2
16. hur-sag nu11 babbar2-ra-gin7
17. u6 di-de3 ba-gub
18. dub-la2-bi am-gin7 mu-szu4-szu4
19. uszum-bi ur-mah-gin7 szu-ba bi2-nu2-nu2
20. gi-gun4-bi ab-zu-gin7 ki sikil-e bi2-mu2
21. uri3-bi dara3 ku3 abzu-gin7
22. si ba-mul-mul
23. u4-sakar gibil an-na gub-ba-gin7
24. gu3-de2-a e2 {d}nin-gir2-su-ka
25. u6 di-de3 ba-gub
26. e2-a dub-la2-bi szu4-szu4-ga-bi
27. la-ha-ma abzu-da szu4-ga-am3
@column 25
1. e2 gesz gar-ra-bi a-ge6 ambar mah musz-a sig-ga-am3
2. e2 ka gid2-da-bi
3. an-bar-bar-ra ni2 gal2-la-am3
4. e2 e2 dul4-la-bi nu11 an-sza3-ge diri-ga-am3
5. ka2 ki-lugal-ku4-bi-ta
6. hu-ri2-in am-sze3 igi il2-il2-dam
7. {gesz}ti ka2-e us2-sa-bi
8. nir-an-na an-ne2 us2-sa-am3
9. gesz-ka2 an-na-bi e2-ninnu u4 du11-ba gu3 di tesz2-ba gub-ba-am3
10. sig7-igi-bi ni2 il2-il2-a-bi
11. igi u6 di dingir-re-ne-kam
12. e2-a bara2 babbar2 mu-ru-gu2-ni
13. hur-sag za-gin3-na an ki-a ki he2-us2-sa-am3
14. kin-sig17 unu6 gal mu-ga2-ga2-ne
15. bur ku3-sig17 lal3 gesztin de2-a
16. an-ne2 szu4-ga-am3
17. e2-nu2-da mu-du3-ne
18. kur szar2-da mes ku3 abzu-a
19. kurun3 il2-la-am3
20. mu-du3 szu im-ta-gar-ra-ta
21. sza3 dingir-re-ne gu2-bi gi4-a-am3
22. sipa zi gu3-de2-a gal mu-zu
23. gal i3-ga-tum2-mu
24. a-ga tukul la2 ka2 me3-ba
25. ur-sag szeg9-sag-6(disz) sag-ar-bi
26. im-ma-ab-dab5-be2
27. igi iri{ki}-sze3 ki ni2 il2-ba
28. musz!(UR)-sag 7(asz@c)-am3 im-ma-ab-dab5-e
@column 26
1. szu-ga-lam ka2 me-lam2-ba
2. uszum {gesz}geszimmar-bi im-ma-ab-dab5-be2
3. igi u4-e3 ki nam tar-re-ba
4. szu-nir {d}utu sag alim-ma
5. im-ma-da-si-ge
6. ka2-sur-ra igi u6 di-ba
7. ur-mah ni2 dingir-re-ne-kam
8. im-ma-ab-dab5-e
9. tar-sir2-sir2 ki a2 ag2-ba
10. ku-li an-na uruda-bi
11. im-ma-ab-dab5-e
12. a-ga {d}ba-ba6 ki sza3 kusz2-ba
13. ma2-gi4-lum gu4 alim-bi-da
14. im-ma-ab-dab5-e
15. ur-sag ug5-ga i3-me-sza-ke4-esz2
16. ka-bi ki-a-nag-sze3 mu-gar
17. mu-bi mu-ru dingir-re-ne-ka
18. gu3-de2-a ensi2 lagasz{ki}-ke4
19. pa e3 ba-ni-a
20. ig {gesz}erin e2-a szu4-ga-bi
21. {d}iszkur an-ta gu3 nun di-da-am3
22. e2-ninnu sag-kul-bi idim
23. {gesz}nu-kusz2-bi ur-mah
24. si-gar-bi-ta musz-sza3-tur3 musz-husz
25. am-sze3 eme e3-de3
26. ga-du ig-e u5-us2-sa-bi
27. ug nemurx(|PIRIG.TUR|) tur-tur szu-ba du2-ru-na-am3
28. e2-a gag gesz-ur3 ku3 mu-si-ge4-ne
29. uszum lu2-sze3 szu ib2-gar-ra-am3
30. ig-ba esz2 ku3 im-la2-ne
@column 27
1. {d}nirah ku3 abzu dar-a-am3
2. e2 sa la2-a-bi kesz3{ki} aratta{ki} na ri-ga-am3
3. e2 sa du8-a-bi pirig husz-am3
4. kalam-ma igi mi-ni-ib2-gal2
5. dil-du igi-bi nu-ma-dib-be2
6. e2-ninnu ni2-bi kur-kur-ra
7. tug2-gin7 im-dul4
8. e2 ku3 NE-a an-ne2 ki gar-ra
9. szembi2-zi-da szu tag du11-ga
10. sze-er-zi an-na-ka i3-ti-gin7 e3-a
11. e2 igi-bi kur gal ki us2-sa
12. sza3-bi nam-szub szer3 ha-mun
13. bar-bi an e2 mah he2-gal2-la zi-ga
14. gu2-en bar-ra-bi
15. ki di ku5 {d}a-nun-ke4-ne
16. a-lal3-bi-ta gu3 szud3-da
17. kur6-bi-da he2-gal2 dingir-re-ne-kam
18. uri3 e2-da si-si-ga-bi
19. anzu2{muszen} kur-MUSZ-a-da he2-bad-ra2-am3
20. e2-ninnu im-bi im-ha-mun
21. i7-edin-ta e11-da
22. lugal-bi en {d}nin-gir2-su-ke4
23. sza3 ku3-ge bi2-pa3
24. szim zi-gin7 sag-ga2 mi-ni-ib2-de2
@column 28
1. gu3-de2-a sze-er-zi an-na-ka
2. szu tag ba-ni-du11
3. e2 gu4-bi-ta
4. i3 ku4 ga ku4
5. udun mah-bi-ta
6. gug2 gal si gal
7. gir2-PA-na-bi
8. gu4 gu7 udu gu7
9. e2 ki kur6-bi us-ga ab-ga2-ga2
10. ne-sag-bi
11. kur gesztin bi-bi-ze2
12. e2-bappir3-bi-ta
13. i7 idigna a u3-ba gal2-la-am3
14. e2-nig2-ga-bi-a za ku3 nagga
15. e2 {gesz}gigir-ra-bi
16. kur ki-a gub-ba
17. a-ga balag-a-bi gu4 gu3 nun di
18. kisal-bi szud3 ku3 si-im a2-la2
19. kun na4 e2-a nu2-a-bi
20. hur-sag ul nun-ne2-esz2 nu2-am3
21. kun nagga ganun-sze3 da-a-bi
22. nu11 kur-sze3 igi su3 il2-dam
23. {gesz}kiri6-MI-edin e2-sze3 si-ga-bi
24. kur gesztin bi-bi-ze2 ki IM-NE-e mu2-am3
@column 29
1. na 7(asz@c) e2-e dab6-ba-bi
2. nig2 lugal-bi-da sza3 kusz2-kusz2-dam
3. e2 nig2 ki-se3-ga
4. nig2-sikil abzu na ri-ga-am3
5. szim-na4 e2-a szu4-ga-bi
6. e2 gudu4 ku3 a nu-silig5-ge-dam
7. bad3-si-an-na
8. tu{muszen} du2-ru-na-bi
9. eridu{ki} NAM hi-a GAG x-am3
10. e2-ninnu tu{muszen}-e im-ne-ne
11. an-dul3 pa gal-gal gissu du10-ga-am3
12. buru5{muszen} muszen-e sig4 mu-gi4-gi4
13. e2-kur {d}en-lil2-la2 ezem gal2-la-am3
14. e2-a ni2-gal-bi
15. kalam-ma mu-ri
16. ka tar-ra-bi
17. kur-re ba-ti
18. e2-ninnu ni2-bi kur-kur-ra tug2-gin7 im-dul4
@column 30
1. e2 lugal-bi hi-li-a ni-du3
2. {d}nin-gisz-zi-da-ke4
3. ki-gal-la bi2-du3
4. gu3-de2-a ensi2 lagasz{ki}-ke4
5. temen-bi mu-si
6. e2 {d}utu-gin7 kalam-ma e3-a
7. gu4 gal-gin7 sahar bar-ra gub-ba
8. i3-ti giri17-zal-gin7
9. ukken-ne2 si-a
10. hur-sag sig7-ga-gin7
11. hi-li gur3-a
12. u6 di-de3 gub-ba
13. e2-ninnu ki-bi gi4-a-ba
14. {d}nin-gir2-su za3-mi2
15. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-a
16. za3-mi2 mu-ru-bi-im

2006-10-12 12:36:05, entered by cdlistaff for cdlistaff
&P232300 = RIME 3/1, p. 069, E3/1.1.7, Gudea Cyl A
#version: 0.1
#atf: lang sux
@tablet
@obverse
1. u4 an ki-a nam tar-[tar-re]-da
2. lagasz[{ki}]-e me gal-la [sag] an-sze3 mi-ni-ib2-il2
3. {d}en-lil2-e en {d}nin-gir2-su-sze3 igi zi mu-szi-bar
4. iri-me-a nig2-du7 pa nam-e3
5. sza3 gu2-bi nam-gi4
6. sza3 {d}en-lil2-la2 gu2-bi nam-gi4
7. sza3 gu2-bi nam-gi4
8. a-ge6 uru16 nam-mul im-il2-il2
9. sza3 {d}en-lil2-la2-ke4 i7 idigna-am3 a du10-ga nam-re6
10. e2-e lugal-bi gu3 ba-de2
11. e2-ninnu me-bi an ki-a pa e3 mu-ak-ke4
12. ensi2 lu2 gesztu3 dagal-kam gesztu3 i3-ga2-ga2
13. nig2 gal-gal-la szu mi-ni-mu2-mu2
14. gu4 du7 masz2 du7-re6 si im-sa2-sa2-e
15. sig4 nam tar-ra sag mu-szi-ib2-il2
16. e2 ku3 du3-de3 gu2-bi mu-szi-ib2-zi
17. lugal-ni-ir u4 ne masz-ge6-ka
18. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su2-ra igi mu-ni-du8-am3
19. e2-a-ni du3-ba mu-na-du11
20. e2-ninnu me-bi gal-gal-la-am3
21. igi mu-na-ni-gar
22. gu3-de2-a sza3-ga-ni su3-ra2-am3
23. inim-e mi-ni-kusz2-u3
24. ga-na ga-na-ab-du11 ga-na ga-na-ab-du11
25. inim-ba ha-mu-da-gub
26. sipa-me nam-nun-ne2 sag ma-ab-SUM!-SUM
27. nig2 masz ge6-ke4 ma-ab-re6-a-ga2
28. sza3-bi nu-zu
29. ama-mu ma-mu-mu ga-na-re6
@column 2
1. ensi2 ku3-zu me-te-na-mu
2. {d}nansze nin9 dingir sirara6-ta-mu
3. sza3-bi ha-ma-pa3-de3
4. ma2-gur8-ra-na giri3 nam-mi-gub
5. iri-ni nina{ki}-sze3 i7 nina{ki} du-a ma2 mu-ni-ri
6. i7-de3 hul2-la-e kur-ku4 i3-si-il-e
7. ba-gara2 e2 i7-de3 la2-a-e im--ti-a-ta
8. ninda gesz bi2-tag a sze23 i3-de2
9. lugal ba-gara2-ra mu-na-gen szud3 mu-na-sza4
10. ur-sag pirig zi-ga gaba-szu-gar nu-tuku
11. {d}nin-gir2-su2 abzu-a gal# di#
12. nibru#{ki#}-a# nir-gal2#
13. ur-sag ma-a-du11 szu zi ga-mu-ra-ab-gar
14. {d}nin-gir2-su e2-zu ga-mu-ra-du3
15. me szu ga-mu-ra-ab-du7
16. nin9-zu dumu eridu{ki}-ge du2-da
17. nir-gal2 me-te-na nin ensi3 dingir-re-ne-ke4
18. {d}nansze nin9 dingir sirara6-ta-mu
19. giri3-bi ha-ma-ga2-ga2
20. gu3 de2-a-ni gesz ba-tuku-am3
21. lugal-a-ni siskur2 ra2-zu-ni gu3-de2-a-asz2
22. en {d}nin-gir2-su-ke4 szu ba-szi-ti
23. e2 ba-gara2-ka esz3-esz3 i3-ak
24. ensi2-ke4 {d}ga2-tum3-du10-sze3 ki-nu2-a-ni ba-re6
25. ninda gesz bi2-tag a sze23 i3-de2
26. ku3 {d}ga2-tum3-du10-ra mu-na-gen
27. siskur2 mu-na-be2
28. nin-mu dumu an ku3-ge du2-da
29. nir-gal2 me-te-na dingir sag zi
@column 3
1. kalam-ma ti-la
2. nu-du zu iri-na
3. nin ama lagasz{ki} ki gar-ra-me
4. igi ug3-sze3 u3-szi-bar-ra-zu szegx(|IM.A|) he2-gal2-la-am3
5. szul zi lu2 igi mu-bar-ra-zu nam-ti mu-na-su3
6. ama nu-tuku-me ama-mu ze2-me
7. a nu-tuku-me a-mu ze2-me
8. a-mu sza3-ga szu ba-ni-du11 unu6-a ni-du2-e
9. {d}ga2-tum3-du10 mu ku3-zu du10-ga-am3
10. ge6-a ma-ni-nu2
11. {gesz}addu3 gal-mu-me za3-mu mu-us2
12. NE-GI-bar a gal-la du3-a-me
13. zi-sza3 mu-szi-i3-gal2
14. an-dul3 dagal-me gissu-zu-sze3
15. ni2 ga-ma-szi-ib2-te
16. szu mah-za sa-ga a2 zi-da-bi
17. nin-mu {d}ga2-tum3-du10 ga2-ra ha-mu-u3-szub
18. iri-sze3 i3-du-e geszkim-mu he2-sa6
19. kur a-ta il2-la nina{ki}-sze3
20. u2-du11 sa6-ga-zu igi-sze3 ha-ma-gen
21. {d}lamma sa6-ga-zu giri3-a ha-mu-da-gen
22. ga-na ga-na-ab-du11
23. ga-na ga-na-ab-du11
24. inim-ba ha-mu-da-gub
25. ama-mu ma-mu-mu ga-na-re6
26. ensi3 ku3-zu me-te-na-mu
27. {d}nansze nin9 dingir sirara6-ta-mu
28. sza3-bi ha-ma-pa3-de3
29. gu3 de2-a-ni gesz ba-tuku-am3
@column 4
1. nin-a-ni siskur2 ra2-zu-ni
2. gu3-de2-a-asz2 ku3 {d}ga2-tum3-du10-ge szu ba-szi-ti
3. ma2-gur8-ra-na giri3 nam-mi-gub
4. iri-ni nina{ki}-sze3 kar nina{ki}-na-ke4 ma2 bi2-us2
5. ensi2-ke4 kisal dingir sirara6-ta-ka sag an-sze3 mi-ni-il2
6. ninda gesz bi2-tag a sze23 i3-de2
7. {d}nansze mu-na-gen szud3 mu-na-sza4
8. {d}nansze nin uru16 nin me an-kal an-kal-la
9. nin {d}en-lil2-gin7 nam tar-tar-re
10. {d}nansze-mu du11-ga-zu zi-dam
11. sag-bi-sze3 e3-a-am3
12. ensi2 dingir-re-ne-me
13. nin kur-kur-ra-me ama inim-mu u4-da ma-mu-da
14. sza3 ma-mu-da-ka lu2 1(asz@c)-am3 an-gin7 ri-ba-ni
15. ki-gin7 ri-ba-ni
16. a-ne sag-ga2-ni-sze3 dingir-ra-am3
17. a2-ni-sze3 anzu2{muszen}-dam
18. se11-ba-a-ni-sze3 a-ma-ru-kam
19. zi-da gub3-na pirig i3-nu2-nu2
20. e2-a-ni du3-da ma-an-du11
21. sza3-ga-ni nu-mu-zu
22. u4 ki-szar2-ra ma-ta-e3
23. munus disz-am3 a-ba me-a nu a-ba me-a-ni
24. sag-ga2 e3 ki karadin mu-ak
25. gi-dub-ba ku3 NE-a szu im-mi-du8
26. dub mul-an du10-ga im-mi-gal2
@column 5
1. ad im-dab6-gi4-gi4
2. 2(asz@c)-kam ur-sag-ga2-am3
3. a2 mu-gur le-um za-gin3 szu im-mi-du8
4. e2-a gesz-hur-bi im-ga2-ga2
5. igi-mu-sze3 dusu ku3 i3-gub
6. {gesz}u3-szub ku3 si# ib2-sa2
7. sig4 nam tar-ra {gesz}u3-szub-ba ma-an-gal2
8. ildag2 zi-da igi-mu gub-ba
9. ti-gid2{muszen}-lu2-a u4 mi-ni-ib2-zal-zal-e
10. dur3 a2 zi-da lugal-ga2-ke4 ki ma-HAR-HAR-e
11. ensi2-ra ama-ni {d}nansze mu-na-ni-ib2-gi4-gi4
12. sipa-mu ma-mu-zu ge26 ga-mu-ra-bur2-bur2
13. lu2 an-gin7 ri-ba ki-gin7 ri-ba-sze3
14. sag-ga2--sze3 dingir a2-ni-sze3
15. anzu2{muszen}-sze3 se11-ba-a-ni-sze3 a-ma-ru-sze3
16. zi-da gub3-na pirig i3-nu2!(|HU.NA2|)-nu2!(|HU.NA4|)-a
17. szesz-mu {d}nin-gir2-su ga-nam-me-am3
18. esz3 e2-ninnu-na du3-ba za-ra ma-ra-an-du11
19. u4 ki-szar2-ra ma-ra-ta-e3-a
20. dingir-zu {d}nin-gisz-zi-da u4-gin7 ki-sza-ra ma-ra-da-ra-ta-e3
21. ki-sikil sag-ga2 e3 ki karadin mu-ak
22. gi dub-ba ku3 NE szu bi2-du8-a
23. dub mul du10-ga bi2-gal2-la-a
24. ad im-da-gi4-a
25. nin9-mu {d}nisaba ga-nam-me-am3
@column 6
1. e2-a du3-ba mul ku3-ba
2. gu3 ma-ra-a-de2
3. 2(asz@c)-kam-ma ur-sag-am3 a2 mu-gur8
4. le-um za-gin3 szu bi2-du8-a
5. {d}nin-dub-kam e2-a gesz-hur-ba im-mi-se3-se3-ge
6. igi-zu-sze3 dusu ku3 gub-ba u3-szub ku3 si sa2-a
7. sig4 nam tar-ra u3-szub-ba gal2-la
8. sig4 zi e2-ninnu ga-nam-me-am3
9. ildag2 zi-da igi-zu gub-ba
10. ti-gid2{muszen}-lu2-a u4 mi-ni-ib2-zal-a-sze3
11. e2 du3-de3 igi-zu u3 du10-ga nu-szi-ku4-ku4
12. {ansze}dur9 a2 zi-da lugal-za3-ke4 ki ma-ra-HAR-HAR-a-sze3
13. ze2-me e2-ninnu mur ni-is-ku-gin7 ki im-szi-hur-e
14. na ga-ri na-ri-mu he2-dab5
15. gir2-su{ki} e2 sag ki lagasz{ki}-sze3 giri3-zu ki i3-bi2-us2
16. e2 nig2-gur11--za kiszib u3-mi-kur2 gesz u3-ma-ta-gar
17. lugal-zu {gesz}gigir u3-mu-DI
18. {ansze}dur9{ur3} u3-szi-la2
19. {gesz}gigir-bi ku3 NE za-gin3-na szu u3-ma-ni-tag
20. ti mar-uru5-a u4-gin7 i3-e3
21. an-kar2 a2 nam-ur-sag-ka mi2 u3-ma-ni-du11
22. szu-nir ki ag2-ni u3-mu-na-dim2
23. mu-zu u3-mi-sar
24. balag ki ag2-ni uszumgal kalam-ma
25. gesz-gu3-di mu tuku nig2 ad gi4-gi4-ni
26. ur-sag nig2-ba-e ki ag2-ra
@column 7
1. lugal-zu en {d}nin-gir2-su
2. e2-ninnu anzu2{muszen} bar6-bar6-ra u3-mu-na-da-ku4-re
3. tur du11-ga-zu mah du11-ga-am3 szu ba-a-szi-ib2-ti
4. en-na sza3 an-gin7 su3-ra2-ni
5. {d}nin-gir2-su dumu {d}en-lil2-la2-ka za-ra ma-ra-hun-ge26-e
6. gesz-hur e2-a-na ma-ra-pa3-pa3-de3
7. ur-sag-e me-ni gal-gal-la-am3
8. szu ma-ra-ni-ib2-mu2-mu2
9. sipa zi gu3-de2-a
10. gal mu-zu gal i3-ga-tum3-mu
11. inim {d}nansze-e mu-na-du11-ga-asz
12. sag sig ba-szi-gar
13. e2 nig2-gur11-ra-na kiszib bi2-kur2
14. gesz im-ma-ta-gar
15. gu3-de2-a gesz-a mu-|DU.DU|
16. gesz-e mi2 im-e
17. {gesz}mes-e sag bi2-sa6
18. {gesz}ha-lu-ub2-ba dun3 bi2-bar
19. {gesz}gigir za-gin3-sze3 mu-na-a-DI
20. dur9{ur3}-bi pirig-kasz4-e-pa3-da
21. im-ma-szi-la2-la2
22. szu-nir ki ag2-ni mu-na-dim2
23. mu-ni im-mi-sar
24. balag ki ag2-e uszumgal kalam-ma
25. gesz-gu3-di mu tuku nig2 ad gi4-gi4-ni
26. ur-sag nig2-ba-e ki ag2-ra
27. lugal-ni en {d}nin-gir2-su-ra
28. e2-ninnu anzu2{muszen} bar6-bar6-ra
29. mu-na-da-ku4-ku4
30. e2-a hul2-la i3-na-ni-ku4
@column 8
1. gu3-de2-a esz3 e2-ninnu-ta zalag-ga nam-ta-e3
2. 2(asz@c)-kam-ma e2-sze3 u4-u3-de3 bi2-dib
3. ge6-ge6 ba-an-dib
4. du6-du6 mu-si-ig inim-gar mu-gi4
5. ah-du11-ga gir2-ta im-ta-gar
6. szu-ga-lam ki husz ki di-ku5-ne
7. ki {d}nin-gir2-su-ke4 kur-kur-ra igi mi-ni-gal2-la-sze3
8. udu-i3 gukkal masz2 niga ensi2-ke4
9. asz2-gar3 gesz nu-zu su-ba mi-ni-dab5-dab5
10. li{gesz} u2 sikil kur-ra-kam izi-a bi2-si-si
11. szim erin ir-sim dingir-ra-kam
12. i3-bi2-bi mu-du3
13. lugal--ir ug3-ga2 mu-na-zi szud3 mu-na-ra2
14. ub-szu-kin-na-ka mu-na-gen giri17 szu mu-na-gal2
15. lugal-mu {d}nin-gir2-su en a-husz gi4-a
16. en zi a kur gal-e ri-a
17. szul ka-tar nu-tuku
18. {d}nin-gir2-su e2-zu ma-ra-du3-e
19. geszkim-mu nu-mu
20. ur-sag nig2-du7-e gu3 ba-a-de2
21. dumu {d}en-lil2-la2 en {d}nin-gir2-su
22. sza3-bi nu-mu-u3-da-zu
23. sza3 ab-gin7 zi-zi-zu
24. {es}esi-gin7 ga2-ga2-zu
25. a e3-a-gin7 gu3 nun di-zu
26. a-ma-ru12-gin7 u2-urua gul-gul-zu
27. u4-gin7 ki-bal-sze3 du7-du7-zu
@column 9
1. lugal-mu sza3-zu a e3-a u2 nu-la2-zu
2. ur-sag sza3 an-gin7 su3-ra2-zu
3. dumu {d}en-lil2-la2 en {d}nin-gir2-su
4. ge26 a-na mu-u3-da-zu
5. 2(asz@c)-kam-ma-sze3 nu2-a-ra nu2-a-ra
6. sag-ga2 mu-na-gub ul4!(GIR2) mu-tag-tag-e
7. ma-du3-na ma-du3-na
8. ensi2 e2-mu ma-du3-na
9. gu3-de2-a e2-mu du3-da geszkim-bi ga-ra-ab-sum
10. garza-ga2 mul-an ku3-ba gu3 ga-mu-ra-a-de2
11. e2-mu e2-ninnu an-ne2 ki gar-ra
12. me-bi me gal-gal me-me-a diri-ga
13. e2 lugal-bi igi sud il2-il2
14. anzu2{muszen}-gin7 szeg12 gi4-a-bi-sze3
15. an im-szi-dub2-dub2
16. me-lam2 husz-bi an-ne2 im-us2
17. e2-ga2 ni2 gal-bi kur-kur-ra mu-ri
18. mu-bi-e an-za3-ta kur-kur-re gu2 im-ma-si-si
19. ma2-gan me-luh-ha kur-bi-ta im-ma-ta-e11-de3
20. ge26 {d}nin-gir2-su a-husz gi4-a
21. ur-sag gal ki {d}en-lil2-la2-ka
22. en gaba-ri nu-tuku
23. e2-mu e2-ninnu-ga2 en kur-ra ab-si-a
24. tukul-mu szar2-ur3 kur szu-sze3 gar-gar
25. igi husz-a-mu kur-re nu-um-il2
26. a2-bad-a-mu lu2 la-ba-ta-e3
@column 10
1. a-ugu4-mu nam-gal ki ag2-da
2. lugal a-ma-ru {d}en-lil2-la2
3. igi husz-a-ni kur-da nu-il2
4. {d}nin-gir2-su ur-sag {d}en-lil2-la2
5. mu-sze3 mu-sa4
6. me 5(u@c)-a za3 mi-ni-kesz2
7. {gesz}banszur mu-il2
8. szu-luh si bi2-sa2
9. szu si sa2-a-mu an ku3-ge u3-a ba-zi-ge
10. nig2 szu-ga2 du10-ga-am3
11. a-ugu4-mu du10-ga-bi mu-gu7
12. an lugal dingir-re-ne-ke4
13. {d}nin-gir2-su lugal iszib an-na
14. mu-sze3 mu-sa4
15. ti-ra-asz2 abzu-gin7
16. nam-nun-na ki im-ma-ni-gar
17. sza3-bi-a iti-da u4-sakar-ra
18. me gal-gal ezem an-na-mu szu gal ma-du7-du7
19. e2-husz ki husz-mu
20. musz husz-gin7 ki szur2-ra bi2-du3
21. ki-bala-ga2 nu-mi-ib2-du11-ga
22. u4 sza3-mu um-szi-mi-ri2-a
23. musz ze2 gur5-a-gin7 usz ma-a-u3-KU-e
24. e2-bar6-bar6 ki a2 ag2-ga2-ga2
25. ki {d}utu-gin7 dalla-a-ga2
26. ki-ba {d}isztaran-gin7 di iri-ga2 si ba-ni-ib2-sa2-e
27. e2 ba-gara2 ki banszur-ra-mu
28. dingir gal-gal lagasz{ki}-a-ke4-ne
29. gu2 ma-si-si-ne
@column 11
1. e2-mu e2 sag-kal kur-kur-ra
2. a2 zi-da lagasz{ki}
3. anzu2{muszen} an-szar2-ra sig4 gi4-gi4
4. e2-ninnu e2 nam-lugal-mu
5. sipa zi gu3-de2-a
6. u4 szu zi ma-szi-tum3-da
7. an-sze3 szegx(|IM.A|)-e gu3 ba-de2
8. an-ta he2-gal2 ha-mu-ra-ta-gen
9. ug3-e he2-gal2-la szu he2-a-da-pesz-e
10. e2-ga2 usz ki gar-ra-bi-da
11. he2-gal2 he2-da-gen
12. GAN2 gal-gal-e szu ma-ra-ab-il2-e
13. e pa5 gu2-bi ma-ra-ab-zi-zi
14. du6-du6 ki a nu-e11-da
15. a ma-ra-e11-de3
16. ki-en-gi-re6 i3 diri mu-da-de2
17. siki diri mu-da-la2
18. u4 temen-mu ma-si-ge4-na
19. e2-mu u4 szu zi ma-szi-tum3-da
20. hur-sag ki im-mer tusz-a-sze3
21. giri3-mu ki i3-bi2-us2
22. nita a2 diri-ke4 im-mer-e hur-sag ki sikil-ta
23. im si ma-ra-ab-sa2-e
24. ug3-e zi-sza3-gal2 u3-ma-sum
25. lu2 asz lu2 min-da kin mu-da-ak-ke4
26. ge6-a-na i3-ti ma-ra-e3-e3
27. e-bar7-GAN2 u4-<>-dam ma-ra-e3-e3
@column 12
1. e2 u4-de3 ma-ra-du3-e
2. ge6-e ma-ra-ab-mu2-mu2
3. sig-ta {gesz}ha-lu-ub2
4. {gesz}NE-ha-an! mu-ra-ta-e11-de3
5. igi-nim-ta {gesz}erin {gesz}szu-ur2-me {gesz}za-ba-lum ni2-bi-a ma-ra-an-tum3
6. kur {gesz}esi-a-ka
7. {gesz}esi ma-ra-ni-tum3
8. kur na-ka na gal hur-sag-ga2
9. lagab-ba ma-ra-ku5-e
10. u4-bi-a a2-zu izi bi2-tag
11. geszkim-mu ha-mu-u3-zu
12. gu3-de2-a i3-zi u3-sa-ga-am3
13. i3-ha-luh ma-mu-dam
14. inim du11-ga {d}nin-gir2-su-ka-sze3
15. sag sig ba-szi-gar
16. masz2 bar6-bar6-ra szu mu-gid2-de3
17. masz2-a szu ni-gid2 masz2-a-ni i3-sa6
18. gu3-de2-a sza3 {d}nin-gir2-su-ka
19. u4-dam mu-na-e3
20. gal mu-zu gal i3-ga-tum2-mu
21. ensi2-ke4 iri-na lu2 dil-gin7
22. na-ri ba-ni-gar
23. ki lagasz{ki}-e dumu ama asz-a-gin7 sza3 mu-na-asz-e
24. gesz-szu mu-du8 gesz-gir2 mu-zi
25. u2-gur5 mu-gar inim du11-ga bi2-gi4
26. szer7-da e2-ba im-ma-an-gi4
@column 13
1. u3-sa-an bar-us2-sa eme i3-du8
2. siki udu gan-na-kam szu-a mi-ni-gar-gar
3. ama-a dumu-da gu3 nu-ma-da-de2
4. dumu-u3 ama-ni-ra gu3 du3-a
5. nu-ma-na-du11
6. arad2 a2-gisz-tag tuku-ra
7. lugal-a-ni sag nu-ma-da-dub2
8. geme2 lu2 nam-ra2 hul mu-na-ak
9. nin-a-ni igi-na nig2 nu-mu-na-ni-ra
10. ensi2 e2-ninnu du3-ra
11. gu3-de2-ar inim-gar-bi lu2-u3 nu-ma--ni-gar
12. ensi2-ke4 iri mu-ku3
13. izi im-ma-ta-la2
14. usug5-ga ni2-gal2 lu2-GI-AN
15. iri-ta ba-ta-e3
16. pisan u3-szub-ba-sze3 masz2 ba-szi-nu2
17. sig4 masz2-e bi2-pa3
18. zu2 al-bi-sze3 igi zi ba-szi-bar
19. sipa mu pa3-da {d}nansze-ke4 nam-nun-na ni-gar
28. u4 siskur2-ra mu-na-a-gal2
29. ge6 szud3-de3 mu-na-zal-e
@column 14
1. {d}a-[nun-na] ki lagasz{ki}
2. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-de3
3. gu3-de2-a siskur2 ra2-zu-[a]
4. mu-da-an-szu4-szu4-ge-esz2
5. sipa zi gu3-de2-a hul2-la-gin7
6. im-ma-na-ni-ib2-gar
7. u4-ba ensi2-ke4 kalam-ma-na zi-ga ba-ni-gar
8. ma-da gu2-sag szar2-szar2-ra-na
9. gu2-edin-na {d}nin-gir2-su-ka-ka
10. zi-ga ba-ni-gar
11. iri du3-a a2-dam gar-ra-na
12. gu2-gisz-bar-ra {d}nansze-ka
13. zi-ga ba-ni-gar
14. gu4 husz zi-ga gaba gi4 nu-tuku
15. {gesz}erin babbar2-ra lugal-bi-ir dab6-ba
16. im-ru-a {d}nin-gir2-su-ka-ka
17. zi-ga mu-na-gal2
18. szu-nir mah-bi lugal-kur-dub2 sag-bi-a mu-gub
19. pesz10-gal2 gaba-gal2 a-ta e3-a
20. i7 mah a diri he2-gal2-bi bara2-bara2
21. im-ru-a {d}nansze-ka
22. zi-ga mu-na-gal2
23. u5 ku3 szu-nir {d}nansze-kam sag-bi-a mu-gen
24. gu masz-ansze edin-na la2-a
25. ni-is-ku bir3 mu tuku bir3 {d}utu ki ag2
26. im-ru-a {d}inanna-ka zi-ga mu-na-gal2
27. ASZ-ME szu-nir {d}inanna-kam sag-bi-a mu-gen
28. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-de3
@column 15
1. [...]
2. [...]
3. [...]
4. [...] gir2 [...]
5. szu-ni [...] x [...] gar
6. elam elam-ta mu-na-gen
7. szuszin{ki} szuszin-ta mu-na-gen
8. ma2-gan me-luh-ha kur-bi-ta gu2 gesz mu-na-ab-gal2
9. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-de3
10. gu3-de2-a iri-ni gir2-su{ki}-sze3 gu2 mu-na-si-si
11. {d}nin-za3-ga-da a2 mu-da-ag2
12. uruda{da}-ni sze mah re6-a-gin7
13. gu3-de2-a lu2 e2 du3-a-ra
14. mu-na-ab-us2-e
15. {d}nin-sikil-a-da a2 mu-da-ag2
16. {gesz}ha-lu-ub2 gal-gal {gesz}esi gesz-ab-ba-bi
17. ensi2 e2-ninnu du3-ra
18. mu-na-ab-us2-e
19. kur {gesz}erin-na lu2 nu-ku4-ku4-da
20. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
21. gir2 mu-na-ni-gar
22. {gesz}erin-bi dun3 gal-e im-mi-ku5
23. szar2-ur3 a2 zi-da lagasz{ki}-a
24. tukul a-ma-ru lugal-la-na-sze3
25. dun3 im-ma-bar
26. musz-mah-am3 a-e im-diri-ga-am3
27. hur-sag {gesz}erin- ad {gesz}erin-na
28. hur-sag {gesz}szu-ur2-me-ta
29. ad {gesz}szu-ur2-me
30. hur-sag {gesz}za-ba-lum-ma-ta
31. ad {gesz}za-ba-lum
32. {gesz}u3- gal-gal {gesz}tu-lu-bu-um
33. {gesz}e-ra-num2
34. ad gal-gal-bi diri-diri-ga-bi
35. kar mah ka2-sur-ra-ke4
@column 16
1. [gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ra]
2. [im-ma-na-us2]
3. [kur na lu2 nu-ku4-ku4-da]
4. [gu3-de2-a] en {d}nin-gir2-su-[ke4]
5. gir2 mu-[na-ni-gar]
6. na gal-gal-bi lagab-ba mi-ni-re6
7. ma2 ha-u3-na ma2 na lu-a
8. esir2 a-ba-al esir2 IGI-esir2 im bar6-bar6-ra
9. hur-sag ma2-ad-ga-ta
10. nig2-ga ma2 sze GAN2 re6-a-gin7
11. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ra
12. im-ma-na-us2
13. ensi2 e2-ninnu du3-ra
14. nig2 gal-gal-e szu mu-na-ab-il2
15. hur-sag uruda-ke4 ki-masz-ta
16. ni2-bi mu-na-ab-pa3
17. uruda-bi gi-diri-ba mu-ni-ba-al
18. lu2 e2 lugal-na du3-dam
19. ensi2-ra ku3-sig17 kur-bi-ta
20. sahar-ba mu-na-tum3
21. gu3-de2-a ku3 NE-a kur-bi-ta mu-na-ta-e11-de3
22. gug gi-rin-e me-luh-ha-ta
23. szu mu-na-pesz-e
24. kur nu11-ta nu11 mu-na-ta-e11-de3
25. sipa-de3 e2 ku3-ga mu-du3-e
26. ku3-dim2 im-da-tusz
27. e2-ninnu za mu-du3-e zadim im-da-tusz
28. uruda nagga-a mu-du3-e
29. sanga-simug {d}nin-tu kalam-ma-ke4
30. igi-ni-sze3 si im-sa2
31. na4-szu-min-e u4-da-am3 sig4 mu-na-ab-gi4
32. {na4}esi na4 szu-ke4
@column 17
1. [...] min [...] pesz
2. [gisz-kin]-ti [...] nam [...] sze mah re6-a-gin7
3. [...] mu-[na-ni]-gar
4. [...]
5. u4-[u4] mu-[na-gid2]
6. gex(DUGUD)-gex(DUGUD) mu-na-gid2
7. nam e2 du3-da lugal-la-na-sze3
8. u3 ge6-an-na nu-um-ku4-ku4
9. u3 an-ba-ra sag nu-mi-ib2-du3-e
10. igi zi bar-ra {d}nansze-kam
11. {d}en-lil2-la2 lu2 sza3-ga-na-kam
12. ensi2 [sza3]-ge [pa3-da] {d}nin-gir2-su-ka-kam
13. gu3-de2-a unu6 mah-a du2-da
14. {d}ga2-tum3-du10-ga-kam
15. {d}nisaba-ke4 e2 gesztu2-ke4
16. gal2 mu-na-tak4
17. e2-a {d}en-ki-ke4 gesz-hur-bi si mu-na-sa2
18. e2 me-lam2-bi an-ne2 us2-sa
19. me-bi an ki-da gu2 la2-a
20. lugal-bi en igi husz il2-il2
21. ur-sag {d}nin-gir2-su me3 gal zu-bi
22. e2-ninnu anzu2{muszen} bar6-bar6-sze3
23. gu3-de2-a sig-ta ba-szi-gen
24. nim-sze3 u5 bi2-du11
25. nim-ta ba-szi-gen sig-sze3 u5 bi2-du11
26. GAN2-zi-dam esz2 i3-gar-gar
27. a2-ba gesz bi2-gar ni2-te-ni mu-zu
28. hul2-la-gin7 im-ma-na-ni-ib2-gar
29. u3-te-am3 e2 libir-ra-asz2 ra2-zu-a ba-gen
@column 18
1. gu3-de2-a bara2 gir2-nun-na-ta
2. sza3 mu-na-hun-ge26-e
3. u4 im-zal a mu-tu17
4. me-te-ni mu-gi
5. {d#}utu he2-gal2# mu-na-ta-e3
6. gu3#-de2-a [2(asz@c)]-kam-asz2 iri ku3-[sze3] im-ma-[ta]-e3#
7. gu4 du7# masz2 du7-re6 gesz bi2-tag
8. e2-e im-ma-gen
9. giri17 szu im-ma-gal2
10. dusu ku3 {gesz}u3-szub zi nam tar-ra
11. e2-[ninnu-ta] mu-[il2]
12. [...] bi [...] mu-la2 sag il2 mu-gen
13. {d}lugal-kur-dub2 igi-sze3 mu-na-gen
14. {d}ig-alim-ke4 gir2 mu-na-ga2-ga2
15. {d}nin-gisz-zi-da dingir-ra-ni
16. szu mu-da-gal2-gal2
17. pisan u3-szub-ka a sa-ga i3-ak
18. ensi2-ra a-dab6 si-im a2-la2 mu-na-du12-am3
19. ka-al sig4-bi sag im-mi-du8
20. lal3 i3-nun i3-he-nun-na al im-ma-ni-tag
21. szembulug |SZIMxPI| gesz hi-a
22. uh-sze3 im-mi-ak
23. dusu ku3 mu-il2 u3-szub-e im-ma-gub
24. gu3-de2-a im u3-szub-ba ni-gar
25. nig2-du7 pa bi2-e3
26. e2-a sig4-bi pa e3 mu-ni-ga2-ga2
27. kur-kur-re i3 mu-da-su3-e
28. erin mu-da-su3-e
@column 19
1. iri-ni ki lagasz{ki}-e se11-li2-a
2. u4 mu-di3-ni-ib2-zal-e
3. u3-szub mu-dub2 sig4 had2-de3 ba-szub
4. zu2 al im aga3-ri2-na-ba-sze3
5. igi zi ba-szi-bar
6. |SZIMxPI| ha-szu-ur2 szembulug-a
7. sag im--ni-du8
8. sig4 u3-szub-ba mu-ni-gar-ra-ni
9. {d}utu im-da-hul2
10. aga3-ri2 i7 mah-gin7 zi-ga-na
11. lugal {d}en-ki- nam mu-[na]-tar
12. [sig4] mu-gar u3-[szub] e2-a ni-ku4
13. pisan u3-szub-ba-ta sig4 ba-ta-il2
14. men ku3 an-ne2 il2-la
15. sig4 mu-il2 ug3-ga2-na mu-re6
16. bir3 ku3 {d}utu sag bala-e-dam
17. sig4-e e2-sze3 sag il2-la-bi
18. ab2 {d}nanna tur3-ba rin2-rin2-dam
19. sig4 mu-gar e2-a mu-DU-DU
20. e2-a gesz-hur-bi im-ga2-ga2
21. {d}nisaba sza3 szid zu-am3
22. lu2-tur gibil-bi e2 du3-gin7
23. igi-ni u3 du10-ga nu-szi-ku4-ku4
24. ab2 amar-bi-sze3 igi gal2-la-gin7
25. e2-sze3 TE-TE-ma im-szi-gen
26. lu2 ninda tur ka-a gub-ba-gin7
27. re7-e nu-szi-kusz2-u3
28. sza3 lugal-na u4-dam mu-e3
@column 20
1. gu3-de2-a-ar inim {d}nin-gir2-su-ka uri3-am3 mu-du3
2. sza3 gu3 di e2 du3-da-ka-na
3. inim-gar sa6-ga-a lu2 -ma-a-gar
4. hul2-la-gin7 im-ma-na-ni-ib2-gar
5. masz-a szu ni-gid2 masz-a-ni i3-sa6
6. a-mir-e sze ba-se3 igi-bi si ib2-sa2
7. gu3-de2-a sag-sze3 nu2
8. mu-nu2 inim mu-na-ta-e3
9. e2 lugal-na-ka du3-bi
10. e2-ninnu an ki-ta bad-bi
11. igi#-a mu-na-a-gal2
12. hul2-la-gin7 im-[ma-na]-ni#-ib2#-gar#
13. gu mu-ba-ra me szu im-du7-du7
14. uz-ga ku3-ge esz3 mu-ga2-ga2
15. e2-a {d}en-ki-ke4 temen mu-si-ge
16. {d}nansze dumu eridu{ki}-ke4 esz-bar kin-ge26 mi2 ba-ni-du11
17. ama lagasz{ki} ku3 {d}ga2-tum3-du10-ke4
18. sig4-bi kur-ku4-a mu-ni-tu
19. {d}ba-ba6 nin dumu-sag an-na-ke4
20. i3 szim erin-na ba-ni-sud
21. e2-e en ba-gub la-gal ba-gub
22. me-e szu si im-ma-sa2
23. {d}a-nun-na u3 di-de3 im-ma-szu4-szu4-ge-esz2
24. gu3-de2-a lu2 e2 du3-a-ke4
25. e2-a dusu-bi men ku3 sag-ga2 mu-ni-gal2
26. usz mu-gar a2-gar ki im-mi-tag
27. sa2 mu-se3 sig4-ga gu bi2-dub2
@column 21
1. e2-a sa2 2(asz@c)-nam nam-mi-se3
2. gu kurun3-ba sag gal2-la-am3
3. e2-a sa2 3(asz@c)-am3 nam-mi-se3
4. anzu2{muszen} amar <> ti8{muszen}-am3
5. e2-a sa2 4(asz@c) nam-mi-se3
6. pirig-tur pirig husz-a gu2-da la2-am3
7. e2-a sa2 5(asz@c)-am3 nam-mi-se3
8. an se3- su2-lim il2-la-am3
9. e2-a sa2 6(asz@c)-am3 nam-mi-se3
10. u4 sa2 du11-ga hi-li gur3-am3
11. e2-a sa2 7(asz@c) nam-mi-se3
12. e2-ninnu i3-ti u4 zal-la kalam si-am3
13. gesz ka2-na im-ga2-ga2-ne
14. an se3-ga men il2-la-am3
15. gesz ka2-na-ta ba-ta-tusz
16. e2-mah an-da gu2 la2-am3
17. e2 mu-du3 gesz-e im-ma-ru
18. bugin {d}nanna sag kesz2 {d}en-ki-kam
19. e2 hur-sag-gin7 im-mu2-mu2-ne
20. murux(DUGUD)-gin7 an-sza3-ge im-mi-i3-ib2-diri-diri-ne
21. gu4-gin7 si im-mi-ib2-il2-il2-ne
22. gesz-GAN2 abzu-gin7 kur-kur-ra sag ba-ni-ib2-il2-ne
23. e2-e hur-sag-gin7 an ki-a sag an-sze3 mi-ni-ib2-il2
24. erin duru5 ki u2 rib mu2-a-am3
25. e2-ninnu sig4 ki-en-gi-ra2-ka hi-li mu-ni-ib2-du8-du8
26. e2-a gesz im-ga2-ga2-ne
27. uszum abzu tesz2-ba e3-de3-dam
28. KA an-na im-mi-ib2-u3-u3-dam
@column 22
1. musz-mah hur-sag-ga2 nam ak-am3
2. e2 gi gur5-bi musz kur-ra tesz2-ba nu2-am3
3. sa-du2-bi# erin duru5 ha-szu#-ur2-ra szu he2-tag-ga-am3
4. aga3 erin igi u6 di-bi-a erin babbar2 im-ga2-ga2-ne
5. szim zi i3-he-nun-ka mi2 ba-ni-ib2-e-ne
6. e2 im-du8-a-bi he-nun abzu szu tag-ga-am3
7. A-NIG2-KA-bi im-szi-ib2-suru5-ne
8. esz3 e2-ninnu szu |E2xBAD|? an-na-ka gar-gar-a-am3
9. ensi2-ke4 e2 mu-du3 mu-mu2
10. kur gal-gin7 mu-mu2
11. temen abzu-bi dim gal-gal ki-a mi-ni-si-si
12. {d}en-ki-da e2-an-gur4-ra-ka
13. sza3 mu-di3-ni-ib2-kusz2-u3
14. temen an-na ur-sag-am3 e2-e im-mi-dab6
15. ki-a-nag dingir-re--ka a im-na8-na8-a
16. e2-ninnu dim gal mu-gi
17. abgal2-bi mu-du3
18. iri-na {gesz}asal2 du10-bi mu-du3
19. gissu-bi mu-la2
20. {gesz}szar2-ur3-bi uri3 gal-gin7 lagasz{ki}-da im-da-si
21. szu-ga-lam ki husz-ba im-mi-i3-gar
22. su-zi bi2-du8-du8 bara2 gir2-nun-na ki-di-ku5-ba
23. u2-a lagasz{ki} gu4 gal-gin7 a2 ba-il2-il2
24. na gal-gal lagab-ba mi-ni-re6-a
@column 23
1. mu dil-a mu-re6 mu dil-a mu-ak
2. u4 2(asz@c) u4 3(asz@c) nu-ma-da-ab-zal
3. a2 u4-da 1(asz@c)-ta mu-du3
4. u4 7(asz@c)-kam-ma-ka e2-e im-mi-dab6
5. na da-bi kun-sze3 mu-nu2
6. szim#-sze3 mu-dim2-dim2
7. e2-a mi-ni-szu4-szu4
8. na kisal mah-a -mi-ru2-a-na
9. na-ru2-a lugal kisal si
10. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
11. gir2-nun-ta mu-zu
12. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
13. na ka2-sur-ra bi2-ru2-a
14. lugal a-ma-ru {d}en-lil2-la2
15. gaba-szu-gar nu-tuku
16. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
17. igi zi mu-szi-bar
18. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
19. na igi ud e3-a- bi2-ru2-a
20. lugal ud gu3 di {d}en-lil2-la2
21. en gaba-ri nu-tuku
22. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
23. sza3 ku3-ge bi2-pa3
24. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
25. na igi szu-ga-lam-ma-ka bi2-du3-a
26. lugal mu-ni-sze3 kur-KU-KU-e
27. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
28. gu-za-ni mu-ge
29. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
30. na igi e2-urua-ga-ka bi2-du3-a
@column 24
1. gu3-de2-a en {d}nin-gir2-su-ke4
2. nam du10 mu-ni-tar
3. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
4. na a-ga {d}ba-ba6-ka bi2-ru2-a
5. e2-ninnu igi an-na-ke4 zu
6. {d}ba-ba6 zi-sza3-gal2 gu3-de2-a
7. na-ba mu-sze3 im-ma-sa4
8. e2 lugal-na zi-de3-esz2 mu-du3
9. sipa zi gu3-de2-a an ki im-da-mu2
10. u4-sakar gibil-gin7 men bi2-il2
11. mu-bi kur-sza3-sze3
12. pa bi2-e3
13. gu3-de2-a e2 {d}nin-gir2-su-ka
14. {d}utu-gin7 dugud-ta ba-ta-e3
15. hur-sag za-gin3-na-gin7 mu-mu2
16. hur-sag nu11 babbar2-ra-gin7
17. u6 di-de3 ba-gub
18. dub-la2-bi am-gin7 mu-szu4-szu4
19. uszum-bi ur-mah-gin7 szu-ba bi2-nu2-nu2
20. gi-gun4-bi ab-zu-gin7 ki sikil-e bi2-mu2
21. uri3-bi dara3 ku3 abzu-gin7
22. si ba-mul-mul
23. u4-sakar gibil an-na gub-ba-gin7
24. gu3-de2-a e2 {d}nin-gir2-su-ka
25. u6 di-de3 ba-gub
26. e2-a dub-la2-bi szu4-szu4-ga-bi
27. la-ha-ma abzu-da szu4-ga-am3
@column 25
1. e2 gesz gar-ra-bi a-ge6 ambar mah musz-a sig-ga-am3
2. e2 ka gid2-da-bi
3. an-bar-bar-ra ni2 gal2-la-am3
4. e2 e2 dul4-la-bi nu11 an-sza3-ge diri-ga-am3
5. ka2 ki-lugal-ku4-bi-ta
6. hu-ri2-in am-sze3 igi il2-il2-dam
7. {gesz}ti ka2-e us2-sa-bi
8. nir-an-na an-ne2 us2-sa-am3
9. gesz-ka2 an-na-bi e2-ninnu u4 du11-ba gu3 di tesz2-ba gub-ba-am3
10. sig7-igi-bi ni2 il2-il2-a-bi
11. igi u6 di dingir-re-ne-kam
12. e2-a bara2 babbar2 mu-ru-gu2-ni
13. hur-sag za-gin3-na an ki-a ki he2-us2-sa-am3
14. kin-sig17 unu6 gal mu-ga2-ga2-ne
15. bur ku3-sig17 lal3 gesztin de2-a
16. an-ne2 szu4-ga-am3
17. e2-nu2-da mu-du3-ne
18. kur szar2-da mes ku3 abzu-a
19. kurun3 il2-la-am3
20. mu-du3 szu im-ta-gar-ra-ta
21. sza3 dingir-re-ne gu2-bi gi4-a-am3
22. sipa zi gu3-de2-a gal mu-zu
23. gal i3-ga-tum2-mu
24. a-ga tukul la2 ka2 me3-ba
25. ur-sag szeg9-sag-6(disz) sag-ar-bi
26. im-ma-ab-dab5-be2
27. igi iri{ki}-sze3 ki ni2 il2-ba
28. musz!(UR)-sag 7(asz@c)-am3 im-ma-ab-dab5-e
@column 26
1. szu-ga-lam ka2 me-lam2-ba
2. uszum {gesz}geszimmar-bi im-ma-ab-dab5-be2
3. igi u4-e3 ki nam tar-re-ba
4. szu-nir {d}utu sag alim-ma
5. im-ma-da-si-ge
6. ka2-sur-ra igi u6 di-ba
7. ur-mah ni2 dingir-re-ne-kam
8. im-ma-ab-dab5-e
9. tar-sir2-sir2 ki a2 ag2-ba
10. ku-li an-na uruda-bi
11. im-ma-ab-dab5-e
12. a-ga {d}ba-ba6 ki sza3 kusz2-ba
13. ma2-gi4-lum gu4 alim-bi-da
14. im-ma-ab-dab5-e
15. ur-sag ug5-ga i3-me-sza-ke4-esz2
16. ka-bi ki-a-nag-sze3 mu-gar
17. mu-bi mu-ru dingir-re-ne-ka
18. gu3-de2-a ensi2 lagasz{ki}-ke4
19. pa e3 ba-ni-a
20. ig {gesz}erin e2-a szu4-ga-bi
21. {d}iszkur an-ta gu3 nun di-da-am3
22. e2-ninnu sag-kul-bi idim
23. {gesz}nu-kusz2-bi ur-mah
24. si-gar-bi-ta musz-sza3-tur3 musz-husz
25. am-sze3 eme e3-de3
26. ga-du ig-e u5-us2-sa-bi
27. ug nemurx(|PIRIG.TUR|) tur-tur szu-ba du2-ru-na-am3
28. e2-a gag gesz-ur3 ku3 mu-si-ge4-ne
29. uszum lu2-sze3 szu ib2-gar-ra-am3
30. ig-ba esz2 ku3 im-la2-ne
@column 27
1. {d}nirah ku3 abzu dar-a-am3
2. e2 sa la2-a-bi kesz3{ki} aratta{ki} na ri-ga-am3
3. e2 sa du8-a-bi pirig husz-am3
4. kalam-ma igi mi-ni-ib2-gal2
5. dil-du igi-bi nu-ma-dib-be2
6. e2-ninnu ni2-bi kur-kur-ra
7. tug2-gin7 im-dul4
8. e2 ku3 NE-a an-ne2 ki gar-ra
9. szembi2-zi-da szu tag du11-ga
10. sze-er-zi an-na-ka i3-ti-gin7 e3-a
11. e2 igi-bi kur gal ki us2-sa
12. sza3-bi nam-szub szer3 ha-mun
13. bar-bi an e2 mah he2-gal2-la zi-ga
14. gu2-en bar-ra-bi
15. ki di ku5 {d}a-nun-ke4-ne
16. a-lal3-bi-ta gu3 szud3-da
17. kur6-bi-da he2-gal2 dingir-re-ne-kam
18. uri3 e2-da si-si-ga-bi
19. anzu2{muszen} kur-MUSZ-a-da he2-bad-ra2-am3
20. e2-ninnu im-bi im-ha-mun
21. i7-edin-ta e11-da
22. lugal-bi en {d}nin-gir2-su-ke4
23. sza3 ku3-ge bi2-pa3
24. szim zi-gin7 sag-ga2 mi-ni-ib2-de2
@column 28
1. gu3-de2-a sze-er-zi an-na-ka
2. szu tag ba-ni-du11
3. e2 gu4-bi-ta
4. i3 ku4 ga ku4
5. udun mah-bi-ta
6. gug2 gal si gal
7. gir2-PA-na-bi
8. gu4 gu7 udu gu7
9. e2 ki kur6-bi us-ga ab-ga2-ga2
10. ne-sag-bi
11. kur gesztin bi-bi-ze2
12. e2-bappir3-bi-ta
13. i7 idigna a u3-ba gal2-la-am3
14. e2-nig2-ga-bi-a za ku3 nagga
15. e2 {gesz}gigir-ra-bi
16. kur ki-a gub-ba
17. a-ga balag-a-bi gu4 gu3 nun di
18. kisal-bi szud3 ku3 si-im a2-la2
19. kun na4 e2-a nu2-a-bi
20. hur-sag ul nun-ne2-esz2 nu2-am3
21. kun nagga ganun-sze3 da-a-bi
22. nu11 kur-sze3 igi su3 il2-dam
23. {gesz}kiri6-MI-edin e2-sze3 si-ga-bi
24. kur gesztin bi-bi-ze2 ki IM-NE-e mu2-am3
@column 29
1. na 7(asz@c) e2-e dab6-ba-bi
2. nig2 lugal-bi-da sza3 kusz2-kusz2-dam
3. e2 nig2 ki-se3-ga
4. nig2-sikil abzu na ri-ga-am3
5. szim-na4 e2-a szu4-ga-bi
6. e2 gudu4 ku3 a nu-silig5-ge-dam
7. bad3-si-an-na
8. tu{muszen} du2-ru-na-bi
9. eridu{ki} NAM hi-a GAG x-am3
10. e2-ninnu tu{muszen}-e im-ne-ne
11. an-dul3 pa gal-gal gissu du10-ga-am3
12. buru5{muszen} muszen-e sig4 mu-gi4-gi4
13. e2-kur {d}en-lil2-la2 ezem gal2-la-am3
14. e2-a ni2-gal-bi
15. kalam-ma mu-ri
16. ka tar-ra-bi
17. kur-re ba-ti
18. e2-ninnu ni2-bi kur-kur-ra tug2-gin7 im-dul4
@column 30
1. e2 lugal-bi hi-li-a ni-du3
2. {d}nin-gisz-zi-da-ke4
3. ki-gal-la bi2-du3
4. gu3-de2-a ensi2 lagasz{ki}-ke4
5. temen-bi mu-si
6. e2 {d}utu-gin7 kalam-ma e3-a
7. gu4 gal-gin7 sahar bar-ra gub-ba
8. i3-ti giri17-zal-gin7
9. ukken-ne2 si-a
10. hur-sag sig7-ga-gin7
11. hi-li gur3-a
12. u6 di-de3 gub-ba
13. e2-ninnu ki-bi gi4-a-ba
14. {d}nin-gir2-su za3-mi2
15. e2 {d}nin-gir2-su-ka du3-a
16. za3-mi2 mu-ru-bi-im