2017-05-19 16:37:49, entered by englund for englund
&P347047 = UET 7, 0084
#atf: lang sux
@tablet
@obverse
@column 1
$ beginning broken
1'. [...]-zi#-nam
2'. ur# mu2-da
3'. sag du3-a
4'. sa12-du5
5'. sa12#-du5
6'. sag# iti nu-til3-la
7'. sag#-ur-sag
8'. x-x
@column 2
$ beginning broken
1'. KA [...]
2'. inim du10#?-[ga]
3'. inim gin6-[na]
4'. inim gal
5'. inim TUR-TUR
6'. ka sahar
7'. za3-mi2
8'. za3-mi2 du10-ga
9'. za-kam
10'. x-x
@column 3
$ beginning broken
1'. en#-[...]
2'. en#-[...]
3'. en-nu-ug3#-[...]
4'. en-nu-ug3-da#
5'. en-nu-ug3-ta
6'. en-nu-ug3 [szuszana]
7'. en-nu-ug3 [sa9]
8'. en-nu-ug3 [szanabi]
9'. x-x
@reverse
$ (not given)

2016-09-11 13:46:33, entered by englund for dcclt
&P347047 = UET 7, 0084
#atf: lang sux
@tablet
@obverse
@column 1
$ beginning broken
1'. [...]-zi#-nam
2'. ur# mu2-da
3'. sag du3-a
4'. sag-du5
5'. sag#-du5
6'. sag# iti nu-til3-la
7'. sag#-ur-sag
8'. x-x
@column 2
$ beginning broken
1'. KA [...]
2'. inim du10#?-[ga]
3'. inim gin6-[na]
4'. inim gal
5'. inim TUR-TUR
6'. ka sahar
7'. za3-mi2
8'. za3-mi2 du10-ga
9'. za-kam
10'. x-x
@column 3
$ beginning broken
1'. en#-[...]
2'. en#-[...]
3'. en-nu-ug3#-[...]
4'. en-nu-ug3-da#
5'. en-nu-ug3-ta
6'. en-nu-ug3 [szuszana]
7'. en-nu-ug3 [sa9]
8'. en-nu-ug3 [szanabi]
9'. x-x
@reverse
$ (not given)

2008-05-26 05:23:32, entered by englund for englund
&P347047 = UET 7, 084
#atf: use lexical
#link: def B = Q000050 = OB Izi
@tablet
@obverse
@column 1
1'. [...]-zi#-nam
#lem: u
2'. ur# mu2-da
#lem: ur[dog]; mud[rabid]
3'. sag du3-a
#lem: saj[head]; du[all]
4'. sag-dun3
#lem: saj.DUN3[recorder]
5'. sag#-dun3
#lem: saj.DUN3[recorder]
6'. sag# iti nu-ti-la
#lem: saj[front]; itud[moon]; til[complete]
7'. sag#-ur-sag
#lem: sajursaj[performer]
$ 1 line traces
@column 2
1'. KA [...]
#lem: X; u
2'. KA du10#?-[ga]
#lem: inim[word]; dug[good]
3'. KA gi-[na]
#lem: inim[word]; gin[establish]
4'. KA gal
#lem: inim[word]; gal[big]
5'. KA TUR-TUR
#lem: inim[word]; tur[small]
6'. ka sahar
#lem: kag[mouth]; sahar[dust]
7'. za3-mi2
#lem: zamin[lyre]
||B Tab.I, 77
8'. za3-mi2 du10-ga
#lem: zamin[lyre]; dug[good]
||B Tab.I, 78
9'. za-kam
#lem: za'e[you]
$ 1 line traces
@column 3
1'. en#-[...]
#lem: DN
2'. en#-[...]
#lem: DN
3'. en-nu-ug3#-[...]
#lem: ennuj[imprisonment]
4'. en-nu-ug3-da#
#lem: ennuj[imprisonment]
5'. en-nu-ug3-ta
#lem: ennuj[imprisonment]
6'. en-nu-ug3 [szuszana]
#lem: ennuj[imprisonment]; szuszana[fraction]
||B Tab.I, 544
7'. en-nu-ug3 [sa9]
#lem: ennuj[imprisonment]; sa[half]
||B Tab.I, 545
8'. en-nu-ug3 [szanabi]
#lem: ennuj[imprisonment]; szanabi[two-thirds]
||B Tab.I, 546
$ 1 line traces