2019-11-29 10:36:54, entered by englund for englund
&P472758 = CDLI Literary 000761 (Debate between Grain and Sheep) composite
#atf: lang sux
@object composite text
@surface a
1. hur-sag an ki-bi-da-ke4
>>Q000761 001
2. u4 an-ne2 {d}a-nun-na im-tu-de3-esz-a-ba
>>Q000761 002
3. mu {d}ezina2 nu-ub-da-tu-da-asz nu-ub-da-an-sig7-ga
>>Q000761 003
4. kalam-ma gu {d}uttu nu-ub-da-an-dim2-ma-asz
>>Q000761 004
5. {d}uttu-ra temen nu-mu-un-na-si-ga-asz
>>Q000761 005
6. u8 nu-e3-a sila4 nu-szar2-ra
>>Q000761 006
7. ud5 nu-me-a masz2 nu-szar2-ra
>>Q000761 007
8. u8-e sila4 2(disz)-bi nu-ub-tu-u4
>>Q000761 008
9. ud5-e masz2 3(disz)-bi nu-ub-tu-u4
>>Q000761 009
10. mu {d}ezina2-{d}ku3-su3 {d}u8-bi-da-ke4
>>Q000761 010
11. {d}a-nun-na dingir gal-gal-e-ne nu-mu-un-zu-usz-am3
>>Q000761 011
12. sze musz5 u4 3(u)-am3 nu-gal2-la-am3
>>Q000761 012
13. sze musz5 u4 4(u)-am3 nu-gal2-la-am3
>>Q000761 013
14. sze musz5 u4 5(u)-am3 nu-gal2-la-am3
>>Q000761 014
15. sze di4-di4 sze kur-ra sze a2-dam ku3-ga nu-gal2-la-am3
>>Q000761 015
16. tug2 nig2 mu4-mu4-bi nu-gal2-la-am3
>>Q000761 016
17. {d}uttu nu-ub-tu-u4 men nu-il2
>>Q000761 017
18. en {d}nimgir-si en kal-kal nu-ub-tu-u4
>>Q000761 018
19. {d}szakkan2 bar-rim4-ma la-ba-ra-e3-a
>>Q000761 019
20. nam-lu2-ulu3 u4 re-a-ke4-ne
>>Q000761 020
21. ninda gu7-u3-bi nu-mu-un-zu-usz-am3
>>Q000761 021
22. tug2-ga mu4-mu4-bi nu-mu-un-zu-usz-am3
>>Q000761 022
23. kalam gesz-gi-na su-bi mu-un-gen
>>Q000761 023
24. udu-gin7 ka-ba u2 mu-ni-ib-gu7
>>Q000761 024
25. a mu2-sar-ra-ka i-im-na8-na8-ne
>>Q000761 025
26. u4-ba ki-ulutim2 dingir-re-e-ne-kam
>>Q000761 026
27. e2-bi du6 ku3-ga u8 {d}ezina2-bi mu-un-se12-esz-am3
>>Q000761 027
28. esz3 ninda gu7 dingir-re-e-ne-ka mi-ni-ib-de5-de5-ge-esz-a
>>Q000761 028
29. he2-gal2 u8 {d}ezina2-bi-da-ka
>>Q000761 029
30. {d}a-nun-na du6 ku3-ga-ke4-ne
>>Q000761 030
31. i-im-gu7-gu7-ne nu-mu-un-de3-si-si-esz
>>Q000761 031
32. amasz ku3-ga-ne-ne ga-bi nig2 du10-ga
>>Q000761 032
33. {d}a-nun-na du6 ku3-ga-ke4-ne
>>Q000761 033
34. i-im-na8-na8-ne nu-mu-un-de3-si-si-esz
>>Q000761 034
35. amasz ku3-ga nig2 du10-ga-ne-ne-sze3
>>Q000761 035
36. nam-lu2-ulu3 zi sza3 im-szi-in-gal2
>>Q000761 036
37. u4-ba {d}en-ki-ke4 {d}en-lil2-ra gu3 mu-un-na-de2-e
>>Q000761 037
38. a-a {d}en-lil2 u8 {d}ezina2-bi-da-ke4
>>Q000761 038
39. du6 ku3-ga um-ma-da-an-se12-esz-a
>>Q000761 039
40. du6 ku3-ta ga-am3-ma-da-ra-ab-e11-de3-en-de3-en
>>Q000761 040
41. {d}en-ki {d}en-lil2-bi inim ku3-ga-ne-ne-a-am3 du11-ga
>>Q000761 041
42. u8 {d}ezina2-bi du6 ku3-ta im-ma-da-ra-an-e11-de3
>>Q000761 042
43. u8 amasz-a-na im-ma-ab-ni10-ni10-e
>>Q000761 043
44. u2-szim nig2-dagal-la mu-un-na-ba-e-ne
>>Q000761 044
45. {d}ezina2-ra GAN2-ni mu-un-na-ga2-ga2-ne
>>Q000761 045
46. {gesz}apin szudul erin2-bi mu-un-na-ba-e-ne
>>Q000761 046
47. u8 amasz-a-na gub-ba-ni
>>Q000761 047
48. sipa amasz-a hi-li du8-du8-a
>>Q000761 048
49. {d}ezina2 ab-sin2-na gub-ba-ni
>>Q000761 049
50. ki-sikil sig7-ga hi-li gur3-ru-am3
>>Q000761 050
51. GAN2-ne2-ta sag zi il2-la-ni
>>Q000761 051
52. he2-gal2 an-na-ta de6-de6-a-ni
>>Q000761 052
53. u8 {d}ezina2-bi pa e3 mu-un-ak-esz
>>Q000761 053
54. ukken-na he2-gal2 mu-da-an-gal2-le-esz
>>Q000761 054
55. kalam-ma zi-sza3-gal2 mu-da-an-gal2-le-esz
>>Q000761 055
56. me dingir-re-e-ne si im-sa2-sa2-e-ne
>>Q000761 056
57. erim3 kalam-ma-ka nig2 mu-ni-ib-lu-lu-un
>>Q000761 057
58. ama5 kalam-ma-ka dugud mu-un-de3-gal2
>>Q000761 058
59. e2 ukur3-ra sahar ki us2-sa-a-ba
>>Q000761 059
60. u3-mu-un-sun5-ne-esz he2-gal2 mu-da-an-gal2-le-esz
>>Q000761 060
61. 2(disz@t)-na-ne-ne ki giri3-ne-ne ba-an-gub-bu-usz-a
>>Q000761 061
62. dugud-bi e2-a nig2 tah-e-me-esz
>>Q000761 062
63. ki gub nig2-si-me-esz ki tusz me-te-gal2-me-esz
>>Q000761 063
64. sza3 an-na sza3 {d}en-lil2-la2-ke4 ba-sa6-ge-esz
>>Q000761 064
65. gesztin nig2 du10 i-im-na8-na8-e-ne
>>Q000761 065
66. kasz nig2 du10 i-im-du10-du10-ge-ne
>>Q000761 066
67. gesztin nig2 du10 u3-mu-un-nag-esz-a-ta
>>Q000761 067
68. kasz nig2 du10 u3-mu-un-du10-ge-esz-a-ta
>>Q000761 068
69. a-gar3-a-gar3-ra du14 mi-ni-ib-mu2-mu2-ne
>>Q000761 069
70. ki geszbun-na-ka a-da-min3 mu-un-ak-ne
>>Q000761 070
71. {d}ezina2-e u8-ra gu3 mu-un-na-de2-e
>>Q000761 071
72. nin9 dub-sag-zu-me-en igi-sze3 ma-ra-ab-gub-be2-en
>>Q000761 072
73. su3-ra2-ag2 kalam-ma-ka giri17-zal-bi-me-en
>>Q000761 073
74. sag-ur-sag-ra usu-gu10 ba-ab-szum2-mu
>>Q000761 074
75. e2-gal-la su zi mu-un-da-an-ri
>>Q000761 075
76. kalam-ma mu za3-sze3 mu-da-su8-su8-ge-esz
>>Q000761 076
77. kadra {d}a-nun-na-ke4-ne-me-en
>>Q000761 077
78. lipisz bara2-bara2-ge2-ne-me-en
>>Q000761 078
79. usu-gu10 ur-sag-ra u3-mu-na-te
>>Q000761 079
80. ki me3-ka gub-ba-ni
>>Q000761 080
81. su nu-mu-un-zu sa nu-mu-un-zu
>>Q000761 081
82. i-gi4-in-zu ki-a-ne-di [...]-na-du-un
>>Q000761 082
83. nam-uszur nam-ma3-la i-im-du10-du10-ge
>>Q000761 083
84. uszur du14 mu2-a i-im-bur2-bur2-re
>>Q000761 084
85. gurusz dab5-ba-ra u3-mu-un-na-te
>>Q000761 085
86. nam tar-ra-ni u3-mu-un-na-ba-e
>>Q000761 086
87. sza3 sag3-ga-ni gesztu2-ga-ni im-mi-ib-u18-lu
>>Q000761 087
88. gesz-szu gesz-gu2 i-im-du8-du8-e
>>Q000761 088
89. {d}ezina2-{d}ku3-su3-me-en dumu {d}en-lil2-la2-me-en
>>Q000761 089
90. ga2 udu e2-ubur-ra an-edin-na la2-a
>>Q000761 090
91. a-na-zu mu-da-gal2 a-na ma-ab-be2-en-na-bi gi4-ma-ni-ib
>>Q000761 091
92. 2(disz@t)-kam-ma-sze3 u8 {d}ezina2-ra mu-na-ni-ib-gi4-gi4
>>Q000761 092
93. nin9-gu10 nig2 a-na mu-e-du11-ga-zu
>>Q000761 093
94. an lugal dingir-re-e-ne-ke4
>>Q000761 094
95. ki ku3 ki kal-kal-gu10 mu-un-e11-de3-ne
>>Q000761 095
96. gu-gu {d}uttu me-lam2 nam-lugal-la ga2-a-ra mu-da-gal2
>>Q000761 096
97. {d}szakkan2 lugal hur-sag-ga2-ke4
>>Q000761 097
98. me-ni u-gun3 mu-un-na-ab-ak-e
>>Q000761 098
99. a2 nam-szita4-ke4 si mu-na-ab-sa2-e
>>Q000761 099
100. za3-e3 gal-gal ki-bala-sze3 ebih2 ba-an-sur-re
>>Q000761 100
101. {kusz}da-lu-usz2 a-ma-ru {gesz}pan gal-gal-e mu-na-ab-x-x
>>Q000761 101
102. zu2 kesz2 igi bar-ra en-nu-ug3 ga2-a-kam
>>Q000761 102
103. a-sza3-ga zi nam-gurusz ga2-a-kam?
>>Q000761 103
104. {kusz}ummu3 a sed4-da {kusz}e-sir2 ga2-a-kam
>>Q000761 104
105. i3 du10-ga ir-sim dingir-ra
>>Q000761 105
106. i3 a-ra2 i3 dub2 i3 szim i3 {gesz}erin sa2-du11-ga ga2-a-kam
>>Q000761 106
107. zulumhi tug2 siki babbar-ra-gu10
>>Q000761 107
108. lugal bara2-ga-na im-mi-in-hul2-le
>>Q000761 108
109. bar-gu10 su dingir gal-gal-e-ne-ka mul-ma-al im-mi-ib-za
>>Q000761 109
110. gudu4 pa4-szesz lu2 a tu5-am3
>>Q000761 110
111. szu-luh ku3-ga2 um-ma-da-an-mur10-re
>>Q000761 111
112. szukur2 ku3-ga2 giri3 mu-da-an-gub-be2
>>Q000761 112
113. {gesz}GAN2-ur3 {gesz}eme-apin-na dur ab2-sag
>>Q000761 113
114. {gesz}szu-kar2 sug-za3-ge4 gu7-a
>>Q000761 114
115. a-na-zu mu-da-gal2 a-na ma-ab-be2-na-bi gi4-ma-ni-ib
>>Q000761 115
116. 2(disz@t)-kam-ma-sze3 {d}ezina2-e u8-ra mu-na-ni-ib-gi4-gi4
>>Q000761 116
117. bappir udun-na mi2 u3-ba-ni-du11
>>Q000761 117
118. titab udun-na u3-ba-ni-du3
>>Q000761 118
119. {d}nin-ka-si-ke4 ma-ab-szar2-szar2-re
>>Q000761 119
120. masz2 gal-gal udu-utua2 gal-gal-zu
>>Q000761 120
121. ki geszbun-ga2 mu-un-til-le-esz
>>Q000761 121
122. nig2-gu10-ta a2 gur-ra im-da-su8-su8-ge-esz
>>Q000761 122
123. sipa-zu nig2-gu10-sze3 an-edin-na igi-bi im-szi-gal2
>>Q000761 123
124. iszin-na a-sza3-ga gal2-la-gu10-sze3
>>Q000761 124
125. engar-gu10 na-gada-zu {gesz}tukul-ta mu-un-sar-re
>>Q000761 125
126. ki-ta ki si-ga-asz u3-mu-e-re-kin
>>Q000761 126
127. za-e-ra ni2-zu nu-mu-un-ta-e11-de3
>>Q000761 127
128. musz-gir2 lu2 la-ga nig2 edin-na-ke4
>>Q000761 128
129. zi-zu an-edin-na ku-kur ba-ni-ib-be2
>>Q000761 129
130. u4 szu2-usz-e nig2-ka9-zu ba-ni-ak-e
>>Q000761 130
131. gesz-szudum-ma-zu ki i3-tag-tag-ge
>>Q000761 131
132. na-gada-zu u8 me-a sila4 tur-tur me-a
>>Q000761 132
133. ud5 me-a masz2 tur-tur me-a lu2 mu-un-na-ab-be2
>>Q000761 133
134. tu15 tur-tur-e iri-a du-da-bi
>>Q000761 134
135. tu15 gal-gal-e sag2 di-da-bi
>>Q000761 135
136. za-e e2-ubur-ra ma-ra-an-du3-u3-ne
>>Q000761 136
137. tu15 tur-tur-e iri-a du-da-bi
>>Q000761 137
138. tu15 gal-gal-e sag2 di-da-bi
>>Q000761 138
139. {d}iszkur-ra gaba ri-a mu-da-an-gub-be2-en
>>Q000761 139
140. {d}ezina2-me-en ur-sag-ra tu-da-me-en ga2-la nu-mu-un-ta-dag-ge-en
>>Q000761 140
141. {dug}szakir3 {dug}giri3?-GA gil-sa nam-sipa-da nig2-gur11-ra gub-ba
>>Q000761 141
142. a-na-zu mu-da-gal2 a-na ma-ab-be2-na-bi gi4-ma-ni-ib
>>Q000761 142
143. 2(disz@t)-kam-ma-sze3 u8 {d}ezina2-ra mu-na-ni-ib-gi4-gi4
>>Q000761 143
144. za-e ku3 {d}inanna an-na-gin7
>>Q000761 144
145. ansze-kur-ra ki im-a-ag2
>>Q000761 145
146. lu2-erim2 bar tab-ba sag kur-ra
>>Q000761 146
147. gurusz-e lu2 dam tur-ra-ke4 lu2 dumu tur-tur-ra-ke4
>>Q000761 147
148. esz2-da 1(disz) kusz3-na um-da-la2
>>Q000761 148
149. ki-du6-sze3 um-ma-an-e3-de3
>>Q000761 149
150. ki-du6-ta [...]-e11-de3
>>Q000761 150
151. {gesz}tukul-a-ni igi-zu um-ra-ra ka-zu um-ra-ra
>>Q000761 151
152. x kum-kum-gin7 PA-zu [...]-ma-ri-in-[...]
>>Q000761 152
153. {tu15}u18-lu {tu15}mir-re bala-sze3 [...]
>>Q000761 153
154. {na4}kin2-e {na4}x [...] x [...]
>>Q000761 154
155. {na4}szu-sze3 bar-za-a ar3-ar3 mi-ni-in-ak
>>Q000761 155
156. za-e {gesz}bunig-bi si-ga-zu-ne
>>Q000761 156
157. lu2 sila11-ga2 ba-hi ki-a mi-ni-in-gar
>>Q000761 157
158. ki-sikil du8 gu-la szu bur2-ra-am3
>>Q000761 158
159. {im}szu-rin-na mi-ni-a-e11-de3
>>Q000761 159
160. {im}szu-rin-na-ta im-ta-a-e11-de3
>>Q000761 160
161. za-e {gesz}banszur-ra gal2-la-zu-ne
>>Q000761 161
162. an-ta ma-ra-gal2-en ki-ta ma-gal2-en
>>Q000761 162
163. {d}ezina2 ni2-za gesztu2 ak-i3
>>Q000761 163
164. u3 za-e ge26-e-gin7 nig2-gu7-u3-me-en
>>Q000761 164
165. me-za igi mi-ni-ib-il2-la-ke4-esz
>>Q000761 165
166. u3 ge26-e egir-bi im-us2-en
>>Q000761 166
167. lu2 {na4}kin2-e hul nu-gal2
>>Q000761 167
168. a-na-zu mu-da-gal2 a-na ma-ab-be2-en-na-bi gi4-ma-ni-ib
>>Q000761 168
169. u4-ba {d}ezina2-e nam-gur4-ra-na sza3 im-mi-in-dab5 di-de3 sag ba-an-szum2
>>Q000761 169
170. {d}ezina2 u8-ra mu-un-na-ni-ib-gi4-gi4
>>Q000761 170
171. za-e {d}iszkur lugal-zu-um {d}szakkan2 szusz3-zu-um bar-rim4 ki-nu2-zu-um
>>Q000761 171
172. e2-e GAN2-ne2 izi in-ga-dub2-ba-gin7
>>Q000761 172
173. e2-ba ka-ba buru5{muszen} dal ba-ab-ra-gin7
>>Q000761 173
174. eh3 si-ig kalam-ma-sze3 ba-ni-ib-ku4-re-en
>>Q000761 174
175. ge26-e gu2-gu10 ki-sze3 ba-e-de3-ga2-ga2-ga2
>>Q000761 175
176. {gesz}ba-an-e-{gesz}ba-an-e ba-e-hal-ha-x
>>Q000761 176
177. sza3-tur3-zu ganba-ka lu2 u3-bi2-in-de6
>>Q000761 177
178. {tug2}nig2-dara2 ni2-za gu2-zu u3-bi2-in-la2
>>Q000761 178
179. u8-gu10-sze3 sze {gesz}ba-an-e si-ma-ab lu2 lu2-u3 in-na-ab-e
>>Q000761 179
180. u4-ba {d}en-ki-ke4 {d}en-lil2-ra gu3 mu-na-de2-e
>>Q000761 180
181. a-a {d}en-lil2 du8 {d}ezina2-bi nin9 he2-me-esz
>>Q000761 181
182. tesz2-bi-da he2-en-da-su8-su8-ge-esz
>>Q000761 182
183. ku3 3(disz)-kam-ma-ne-ne-a [...] ga2-la nu-um-[...]-dag-ge
>>Q000761 183
184. 2(disz@t)-na-ne-ne {d}ezina2 he2-[...]-gu-ul
>>Q000761 184
185. {d}ezina2-ra dub3 ki-a he2-en-de3-za-za
>>Q000761 185
186. [...]-ra giri3-ni ne he2-em-su-ub-bu-de3
>>Q000761 186
187. {d}utu e3-a-ra {d}utu szu2-usz-e
>>Q000761 187
188. mu {d}ezina2-kam he2-em-pa3-pa3-de3
>>Q000761 188
189. erin2 {d}ezina2-ka gu2 he2-em-mi-ib-gar
>>Q000761 189
190. lu2 ku3 tuku lu2 za tuku lu2 gu4 tuku lu2 udu tuku
>>Q000761 190
191. ka2 lu2 sze tuku-e dur2 he2-ga2-ga2 u4 he2-ni-ib-zal-zal-e
>>Q000761 191
192. u8 {d}ezina2-bi a-da-min3 du11-ga
>>Q000761 192
193. u8 tak4-a {d}ezina2 e3-a a-a {d}en-ki za3-mi2
>>Q000761 193

2017-12-28 08:30:20, entered by englund for englund
&P472758 = CDLI Literary 000761 (Debate between Grain and Sheep) composite
#atf: lang sux
@object composite text
@surface a
1. hur-sag an ki-bi-da-ke4
>>Q000761 001
2. u4 an-ne2 {d}a-nun-na im-tu-de3-esz-a-ba
>>Q000761 002
3. mu {d}ezina2 nu-ub-da-tu-da-asz nu-ub-da-an-sig7-ga
>>Q000761 003
4. kalam-ma gu {d}uttu nu-ub-da-an-dim2-ma-asz
>>Q000761 004
5. {d}uttu-ra temen nu-mu-un-na-si-ga-asz
>>Q000761 005
6. u8 nu-e3-a sila4 nu-szar2-ra
>>Q000761 006
7. ud5 nu-me-a masz2 nu-szar2-ra
>>Q000761 007
8. u8-e sila4 2(disz)-bi nu-ub-tu-u4
>>Q000761 008
9. ud5-e masz2 3(disz)-bi nu-ub-tu-u4
>>Q000761 009
10. mu {d}ezina2-{d}ku3-su3 {d}u8-bi-da-ke4
>>Q000761 010
11. {d}a-nun-na dingir gal-gal-e-ne nu-mu-un-zu-usz-am3
>>Q000761 011
12. sze musz5 u4 3(u)-am3 nu-gal2-la-am3
>>Q000761 012
13. sze musz5 u4 4(u)-am3 nu-gal2-la-am3
>>Q000761 013
14. sze musz5 u4 5(u)-am3 nu-gal2-la-am3
>>Q000761 014
15. sze di4-di4 sze kur-ra sze a2-dam ku3-ga nu-gal2-la-am3
>>Q000761 015
16. tug2 nig2 mu4-mu4-bi nu-gal2-la-am3
>>Q000761 016
17. {d}uttu nu-ub-tu-u4 men nu-il2
>>Q000761 017
18. en {d}nimgir-si en kal-kal nu-ub-tu-u4
>>Q000761 018
19. {d}szakkan2 bar-rim4-ma la-ba-ra-e3-a
>>Q000761 019
20. nam-lu2-ulu3 u4 re-a-ke4-ne
>>Q000761 020
21. ninda gu7-u3-bi nu-mu-un-zu-usz-am3
>>Q000761 021
22. tug2-ga mu4-mu4-bi nu-mu-un-zu-usz-am3
>>Q000761 022
23. kalam gesz-gi-na su-bi mu-un-gen
>>Q000761 023
24. udu-gin7 ka-ba u2 mu-ni-ib-gu7
>>Q000761 024
25. a mu2-sar-ra-ka i-im-na8-na8-ne
>>Q000761 025
26. u4-ba ki-ulutim2 dingir-re-e-ne-kam
>>Q000761 026
27. e2-bi du6 ku3-ga u8 {d}ezina2-bi mu-un-se12-esz-am3
>>Q000761 027
28. esz3 ninda gu7 dingir-re-e-ne-ka mi-ni-ib-de5-de5-ge-esz-a
>>Q000761 028
29. he2-gal2 u8 {d}ezina2-bi-da-ka
>>Q000761 029
30. {d}a-nun-na du6 ku3-ga-ke4-ne
>>Q000761 030
31. i-im-gu7-gu7-ne nu-mu-un-de3-si-si-esz
>>Q000761 031
32. amasz ku3-ga-ne-ne ga-bi nig2 du10-ga
>>Q000761 032
33. {d}a-nun-na du6 ku3-ga-ke4-ne
>>Q000761 033
34. i-im-na8-na8-ne nu-mu-un-de3-si-si-esz
>>Q000761 034
35. amasz ku3-ga nig2 du10-ga-ne-ne-sze3
>>Q000761 035
36. nam-lu2-ulu3 zi sza3 im-szi-in-gal2
>>Q000761 036
37. u4-ba {d}en-ki-ke4 {d}en-lil2-ra gu3 mu-un-na-de2-e
>>Q000761 037
38. a-a {d}en-lil2 u8 {d}ezina2-bi-da-ke4
>>Q000761 038
39. du6 ku3-ga um-ma-da-an-se12-esz-a
>>Q000761 039
40. du6 ku3-ta ga-am3-ma-da-ra-ab-e11-de3-en-de3-en
>>Q000761 040
41. {d}en-ki {d}en-lil2-bi inim ku3-ga-ne-ne-a-am3 du11-ga
>>Q000761 041
42. u8 {d}ezina2-bi du6 ku3-ta im-ma-da-ra-an-e11-de3
>>Q000761 042
43. u8 amasz-a-na im-ma-ab-ni10-ni10-e
>>Q000761 043
44. u2-szim nig2-dagal-la mu-un-na-ba-e-ne
>>Q000761 044
45. {d}ezina2-ra GAN2-ni mu-un-na-ga2-ga2-ne
>>Q000761 045
46. {gesz}apin szudul erin2-bi mu-un-na-ba-e-ne
>>Q000761 046
47. u8 amasz-a-na gub-ba-ni
>>Q000761 047
48. sipa amasz-a hi-li du8-du8-a
>>Q000761 048
49. {d}ezina2 ab-sin2-na gub-ba-ni
>>Q000761 049
50. ki-sikil sig7-ga hi-li gur3-ru-am3
>>Q000761 050
51. GAN2-ne2-ta sag zi il2-la-ni
>>Q000761 051
52. he2-gal2 an-na-ta de6-de6-a-ni
>>Q000761 052
53. u8 {d}ezina2-bi pa e3 mu-un-ak-esz
>>Q000761 053
54. ukken-na he2-gal2 mu-da-an-gal2-le-esz
>>Q000761 054
55. kalam-ma zi-sza3-gal2 mu-da-an-gal2-le-esz
>>Q000761 055
56. me dingir-re-e-ne si im-sa2-sa2-e-ne
>>Q000761 056
57. erim3 kalam-ma-ka nig2 mu-ni-ib-lu-lu-un
>>Q000761 057
58. ama5 kalam-ma-ka dugud mu-un-de3-gal2
>>Q000761 058
59. e2 ukur3-ra sahar ki us2-sa-a-ba
>>Q000761 059
60. u3-mu-un-sun5-ne-esz he2-gal2 mu-da-an-gal2-le-esz
>>Q000761 060
61. 2(disz@t)-na-ne-ne ki giri3-ne-ne ba-an-gub-bu-usz-a
>>Q000761 061
62. dugud-bi e2-a nig2 tah-e-me-esz
>>Q000761 062
63. ki gub nig2-si-me-esz ki tusz me-te-gal2-me-esz
>>Q000761 063
64. sza3 an-na sza3 {d}en-lil2-la2-ke4 ba-sa6-ge-esz
>>Q000761 064
65. gesztin nig2 du10 i-im-na8-na8-e-ne
>>Q000761 065
66. kasz nig2 du10 i-im-du10-du10-ge-ne
>>Q000761 066
67. gesztin nig2 du10 u3-mu-un-nag-esz-a-ta
>>Q000761 067
68. kasz nig2 du10 u3-mu-un-du10-ge-esz-a-ta
>>Q000761 068
69. a-gar3-a-gar3-ra du14 mi-ni-ib-mu2-mu2-ne
>>Q000761 069
70. ki geszbun-na-ka a-da-min3 mu-un-ak-ne
>>Q000761 070
71. {d}ezina2-e u8-ra gu3 mu-un-na-de2-e
>>Q000761 071
72. nin9 dub-sag-zu-me-en igi-sze3 ma-ra-ab-gub-be2-en
>>Q000761 072
73. su3-ra2-ag2 kalam-ma-ka giri17-zal-bi-me-en
>>Q000761 073
74. sag-ur-sag-ra usu-gu10 ba-ab-szum2-mu
>>Q000761 074
75. e2-gal-la su zi mu-un-da-an-ri
>>Q000761 075
76. kalam-ma mu za3-sze3 mu-da-su8-su8-ge-esz
>>Q000761 076
77. kadra {d}a-nun-na-ke4-ne-me-en
>>Q000761 077
78. lipisz bara2-bara2-ge2-ne-me-en
>>Q000761 078
79. usu-gu10 ur-sag-ra u3-mu-na-te
>>Q000761 079
80. ki me3-ka gub-ba-ni
>>Q000761 080
81. su nu-mu-un-zu sa nu-mu-un-zu
>>Q000761 081
82. i-gi4-in-zu ki-a-ne-di [...]-na-du-un
>>Q000761 082
83. nam-uszur nam-ma3-la i-im-du10-du10-ge
>>Q000761 083
84. uszur du14 mu2-a i-im-bur2-bur2-re
>>Q000761 084
85. gurusz dab5-ba-ra u3-mu-un-na-te
>>Q000761 085
86. nam tar-ra-ni u3-mu-un-na-ba-e
>>Q000761 086
87. sza3 sag3-ga-ni gesztu2-ga-ni im-mi-ib-u18-lu
>>Q000761 087
88. gesz-szu gesz-gu2 i-im-du8-du8-e
>>Q000761 088
89. {d}ezina2-{d}ku3-su3-me-en dumu {d}en-lil2-la2-me-en
>>Q000761 089
90. ga2 udu e2-ubur-ra an-edin-na la2-a
>>Q000761 090
91. a-na-zu mu-da-gal2 a-na ma-ab-be2-en-na-bi gi4-ma-ni-ib
>>Q000761 091
92. 2(disz@t)-kam-ma-sze3 u8 {d}ezina2-ra mu-na-ni-ib-gi4-gi4
>>Q000761 092
93. nin9-gu10 nig2 a-na mu-e-du11-ga-zu
>>Q000761 093
94. an lugal dingir-re-e-ne-ke4
>>Q000761 094
95. ki ku3 ki kal-kal-gu10 mu-un-e11-de3-ne
>>Q000761 095
96. gu-gu {d}uttu me-lam2 nam-lugal-la ga2-a-ra mu-da-gal2
>>Q000761 096
97. {d}szakkan2 lugal hur-sag-ga2-ke4
>>Q000761 097
98. me-ni u-gun3 mu-un-na-ab-ak-e
>>Q000761 098
99. a2 nam-szita4-ke4 si mu-na-ab-sa2-e
>>Q000761 099
100. za3-e3 gal-gal ki-bala-sze3 ebih2 ba-an-sur-re
>>Q000761 100
101. {kusz}da-lu-usz2 a-ma-ru {gesz}pan gal-gal-e mu-na-ab-x-x
>>Q000761 101
102. zu2 kesz2 igi bar-ra en-nu-ug3 ga2-a-kam
>>Q000761 102
103. a-sza3-ga zi nam-gurusz ga2-a-kam?
>>Q000761 103
104. {kusz}ummu3 a sed4-da {kusz}e-sir2 ga2-a-kam
>>Q000761 104
105. i3 du10-ga ir-sim dingir-ra
>>Q000761 105
106. i3 a-ra2 i3 dub2 i3 szim i3 {gesz}erin sa2-du11-ga ga2-a-kam
>>Q000761 106
107. zulumhi tug2 siki babbar-ra-gu10
>>Q000761 107
108. lugal bara2-ga-na im-mi-in-hul2-le
>>Q000761 108
109. bar-gu10 su dingir gal-gal-e-ne-ka mul-ma-al im-mi-ib-za
>>Q000761 109
110. gudu4 pa4-szesz lu2 a tu5-am3
>>Q000761 110
111. szu-luh ku3-ga2 um-ma-da-an-mur10-re
>>Q000761 111
112. szukur2 ku3-ga2 giri3 mu-da-an-gub-be2
>>Q000761 112
113. {gesz}GAN2-ur3 {gesz}eme-apin-na dur ab2-sag
>>Q000761 113
114. {gesz}szu-kar2 sug-za3-ge4 gu7-a
>>Q000761 114
115. a-na-zu mu-da-gal2 a-na ma-ab-be2-na-bi gi4-ma-ni-ib
>>Q000761 115
116. 2(disz@t)-kam-ma-sze3 {d}ezina2-e u8-ra mu-na-ni-ib-gi4-gi4
>>Q000761 116
117. bappir udun-na mi2 u3-ba-ni-du11
>>Q000761 117
118. titab udun-na u3-ba-ni-du3
>>Q000761 118
119. {d}nin-ka-si-ke4 ma-ab-szar2-szar2-re
>>Q000761 119
120. masz2 gal-gal udu-utua2 gal-gal-zu
>>Q000761 120
121. ki geszbun-ga2 mu-un-til-le-esz
>>Q000761 121
122. nig2-gu10-ta a2 gur-ra im-da-su8-su8-ge-esz
>>Q000761 122
123. sipa-zu nig2-gu10-sze3 an-edin-na igi-bi im-szi-gal2
>>Q000761 123
124. iszin-na a-sza3-ga gal2-la-gu10-sze3
>>Q000761 124
125. engar-gu10 na-gada-zu {gesz}tukul-ta mu-un-sar-re
>>Q000761 125
126. ki-ta ki si-ga-asz u3-mu-e-re-kin
>>Q000761 126
127. za-e-ra ni2-zu nu-mu-un-ta-e11-de3
>>Q000761 127
128. musz-gir2 lu2 la-ga nig2 edin-na-ke4
>>Q000761 128
129. zi-zu an-edin-na ku-kur ba-ni-ib-be2
>>Q000761 129
130. u4 szu2-usz-e nig2-ka9-zu ba-ni-ak-e
>>Q000761 130
131. gesz-szudum-ma-zu ki i3-tag-tag-ge
>>Q000761 131
132. na-gada-zu u8 me-a sila4 tur-tur me-a
>>Q000761 132
133. ud5 me-a masz2 tur-tur me-a lu2 mu-un-na-ab-be2
>>Q000761 133
134. tu15 tur-tur-e iri-a du-da-bi
>>Q000761 134
135. tu15 gal-gal-e sag2 di-da-bi
>>Q000761 135
136. za-e e2-ubur-ra ma-ra-an-du3-u3-ne
>>Q000761 136
137. tu15 tur-tur-e iri-a du-da-bi
>>Q000761 137
138. tu15 gal-gal-e sag2 di-da-bi
>>Q000761 138
139. {d}iszkur-ra gaba ri-a mu-da-an-gub-be2-en
>>Q000761 139
140. {d}ezina2-me-en ur-sag-ra tu-da-me-en ga2-la nu-mu-un-ta-dag-ge-en
>>Q000761 140
141. {dug}szakir3 {dug}giri3?-GA gil-sa nam-sipa-da nig2-gur11-ra gub-ba
>>Q000761 141
142. a-na-zu mu-da-gal2 a-na ma-ab-be2-na-bi gi4-ma-ni-ib
>>Q000761 142
143. 2(disz@t)-kam-ma-sze3 u8 {d}ezina2-ra mu-na-ni-ib-gi4-gi4
>>Q000761 143
144. za-e ku3 {d}inanna an-na-gin7
>>Q000761 144
145. ansze-kur-ra ki im-a-ag2
>>Q000761 145
146. lu2-erim2 bar tab-ba sag kur-ra
>>Q000761 146
147. gurusz-e lu2 dam tur-ra-ke4 lu2 dumu tur-tur-ra-ke4
>>Q000761 147
148. esz2-da 1(disz) kusz3-na um-da-la2
>>Q000761 148
149. ki-du6-sze3 um-ma-an-e3-de3
>>Q000761 149
150. ki-du6-ta [...]-e11-de3
>>Q000761 150
151. {gesz}tukul-a-ni igi-zu um-ra-ra ka-zu um-ra-ra
>>Q000761 151
152. x kum-kum-gin7 PA-zu [...]-ma-ri-in-[...]
>>Q000761 152
153. {tu15}u18-lu {tu15}mir-re bala-sze3 [...]
>>Q000761 153
154. {na4}kikken-e {na4}x [...] x [...]
>>Q000761 154
155. {na4}szu-sze3 bar-za-a ar3-ar3 mi-ni-in-ak
>>Q000761 155
156. za-e {gesz}bunig-bi si-ga-zu-ne
>>Q000761 156
157. lu2 sila11-ga2 ba-hi ki-a mi-ni-in-gar
>>Q000761 157
158. ki-sikil du8 gu-la szu bur2-ra-am3
>>Q000761 158
159. {im}szu-rin-na mi-ni-a-e11-de3
>>Q000761 159
160. {im}szu-rin-na-ta im-ta-a-e11-de3
>>Q000761 160
161. za-e {gesz}banszur-ra gal2-la-zu-ne
>>Q000761 161
162. an-ta ma-ra-gal2-en ki-ta ma-gal2-en
>>Q000761 162
163. {d}ezina2 ni2-za gesztu2 ak-i3
>>Q000761 163
164. u3 za-e ge26-e-gin7 nig2-gu7-u3-me-en
>>Q000761 164
165. me-za igi mi-ni-ib-il2-la-ke4-esz
>>Q000761 165
166. u3 ge26-e egir-bi im-us2-en
>>Q000761 166
167. lu2 {na4}kikken-e hul nu-gal2
>>Q000761 167
168. a-na-zu mu-da-gal2 a-na ma-ab-be2-en-na-bi gi4-ma-ni-ib
>>Q000761 168
169. u4-ba {d}ezina2-e nam-gur4-ra-na sza3 im-mi-in-dab5 di-de3 sag ba-an-szum2
>>Q000761 169
170. {d}ezina2 u8-ra mu-un-na-ni-ib-gi4-gi4
>>Q000761 170
171. za-e {d}iszkur lugal-zu-um {d}szakkan2 szusz3-zu-um bar-rim4 ki-nu2-zu-um
>>Q000761 171
172. e2-e GAN2-ne2 izi in-ga-dub2-ba-gin7
>>Q000761 172
173. e2-ba ka-ba buru5{muszen} dal ba-ab-ra-gin7
>>Q000761 173
174. eh3 si-ig kalam-ma-sze3 ba-ni-ib-ku4-re-en
>>Q000761 174
175. ge26-e gu2-gu10 ki-sze3 ba-e-de3-ga2-ga2-ga2
>>Q000761 175
176. {gesz}ba-an-e-{gesz}ba-an-e ba-e-hal-ha-x
>>Q000761 176
177. sza3-tur3-zu ganba-ka lu2 u3-bi2-in-de6
>>Q000761 177
178. {tug2}nig2-dara2 ni2-za gu2-zu u3-bi2-in-la2
>>Q000761 178
179. u8-gu10-sze3 sze {gesz}ba-an-e si-ma-ab lu2 lu2-u3 in-na-ab-e
>>Q000761 179
180. u4-ba {d}en-ki-ke4 {d}en-lil2-ra gu3 mu-na-de2-e
>>Q000761 180
181. a-a {d}en-lil2 du8 {d}ezina2-bi nin9 he2-me-esz
>>Q000761 181
182. tesz2-bi-da he2-en-da-su8-su8-ge-esz
>>Q000761 182
183. ku3 3(disz)-kam-ma-ne-ne-a [...] ga2-la nu-um-[...]-dag-ge
>>Q000761 183
184. 2(disz@t)-na-ne-ne {d}ezina2 he2-[...]-gu-ul
>>Q000761 184
185. {d}ezina2-ra dub3 ki-a he2-en-de3-za-za
>>Q000761 185
186. [...]-ra giri3-ni ne he2-em-su-ub-bu-de3
>>Q000761 186
187. {d}utu e3-a-ra {d}utu szu2-usz-e
>>Q000761 187
188. mu {d}ezina2-kam he2-em-pa3-pa3-de3
>>Q000761 188
189. erin2 {d}ezina2-ka gu2 he2-em-mi-ib-gar
>>Q000761 189
190. lu2 ku3 tuku lu2 za tuku lu2 gu4 tuku lu2 udu tuku
>>Q000761 190
191. ka2 lu2 sze tuku-e dur2 he2-ga2-ga2 u4 he2-ni-ib-zal-zal-e
>>Q000761 191
192. u8 {d}ezina2-bi a-da-min3 du11-ga
>>Q000761 192
193. u8 tak4-a {d}ezina2 e3-a a-a {d}en-ki za3-mi2
>>Q000761 193

2016-04-23 16:30:15, entered by englund for englund
&P472758 = CDLI Literary 000761 (Debate between Grain and Sheep) composite
#atf: lang sux
@object composite text
@surface a
1. hur-sag an ki-bi-da-ke4
>>Q000761 001
2. u4 an-ne2 {d}a-nun-na im-tu-de3-esz-a-ba
>>Q000761 002
3. mu {d}ezina2 nu-ub-da-tu-da-asz nu-ub-da-an-sig7-ga
>>Q000761 003
4. kalam-ma gu {d}uttu nu-ub-da-an-dim2-ma-asz
>>Q000761 004
5. {d}uttu-ra temen nu-mu-un-na-si-ga-asz
>>Q000761 005
6. u8 nu-e3-a sila4 nu-szar2-ra
>>Q000761 006
7. ud5 nu-me-a masz2 nu-szar2-ra
>>Q000761 007
8. u8-e sila4 2(disz)-bi nu-ub-tu-u4
>>Q000761 008
9. ud5-e masz2 3(disz)-bi nu-ub-tu-u4
>>Q000761 009
10. mu {d}ezina2-{d}ku3-su3 {d}u8-bi-da-ke4
>>Q000761 010
11. {d}a-nun-na dingir gal-gal-e-ne nu-mu-un-zu-usz-am3
>>Q000761 011
12. sze musz5 u4 3(u)-am3 nu-gal2-la-am3
>>Q000761 012
13. sze musz5 u4 4(u)-am3 nu-gal2-la-am3
>>Q000761 013
14. sze musz5 u4 5(u)-am3 nu-gal2-la-am3
>>Q000761 014
15. sze di4-di4 sze kur-ra sze a2-dam ku3-ga nu-gal2-la-am3
>>Q000761 015
16. tug2 nig2 mu4-mu4-bi nu-gal2-la-am3
>>Q000761 016
17. {d}uttu nu-ub-tu-u4 men nu-il2
>>Q000761 017
18. en {d}nimgir-si en kal-kal nu-ub-tu-u4
>>Q000761 018
19. {d}szakkan2 bar-rim4-ma la-ba-ra-e3-a
>>Q000761 019
20. nam-lu2-ulu3 u4 re-a-ke4-ne
>>Q000761 020
21. ninda gu7-u3-bi nu-mu-un-zu-usz-am3
>>Q000761 021
22. tug2-ga mu4-mu4-bi nu-mu-un-zu-usz-am3
>>Q000761 022
23. kalam gesz-gi-na su-bi mu-un-gen
>>Q000761 023
24. udu-gin7 ka-ba u2 mu-ni-ib-gu7
>>Q000761 024
25. a mu2-sar-ra-ka i-im-na8-na8-ne
>>Q000761 025
26. u4-ba ki-ulutim2 dingir-re-e-ne-kam
>>Q000761 026
27. e2-bi du6 ku3-ga u8 {d}ezina2-bi mu-un-se12-esz-am3
>>Q000761 027
28. esz3 ninda gu7 dingir-re-e-ne-ka mi-ni-ib-de5-de5-ge-esz-a
>>Q000761 028
29. he2-gal2 u8 {d}ezina2-bi-da-ka
>>Q000761 029
30. {d}a-nun-na du6 ku3-ga-ke4-ne
>>Q000761 030
31. i-im-gu7-gu7-ne nu-mu-un-de3-si-si-esz
>>Q000761 031
32. amasz ku3-ga-ne-ne ga-bi nig2 du10-ga
>>Q000761 032
33. {d}a-nun-na du6 ku3-ga-ke4-ne
>>Q000761 033
34. i-im-na8-na8-ne nu-mu-un-de3-si-si-esz
>>Q000761 034
35. amasz ku3-ga nig2 du10-ga-ne-ne-sze3
>>Q000761 035
36. nam-lu2-ulu3 zi sza3 im-szi-in-gal2
>>Q000761 036
37. u4-ba {d}en-ki-ke4 {d}en-lil2-ra gu3 mu-un-na-de2-e
>>Q000761 037
38. a-a {d}en-lil2 u8 {d}ezina2-bi-da-ke4
>>Q000761 038
39. du6 ku3-ga um-ma-da-an-se12-esz-a
>>Q000761 039
40. du6 ku3-ta ga-am3-ma-da-ra-ab-e11-de3-en-de3-en
>>Q000761 040
41. {d}en-ki {d}en-lil2-bi inim ku3-ga-ne-ne-a-am3 du11-ga
>>Q000761 041
42. u8 {d}ezina2-bi du6 ku3-ta im-ma-da-ra-an-e11-de3
>>Q000761 042
43. u8 amasz-a-na im-ma-ab-ni10-ni10-e
>>Q000761 043
44. u2-szim nig2-dagal-la mu-un-na-ba-e-ne
>>Q000761 044
45. {d}ezina2-ra GAN2-ni mu-un-na-ga2-ga2-ne
>>Q000761 045
46. {gesz}apin szudul erin2-bi mu-un-na-ba-e-ne
>>Q000761 046
47. u8 amasz-a-na gub-ba-ni
>>Q000761 047
48. sipa amasz-a hi-li du8-du8-a
>>Q000761 048
49. {d}ezina2 ab-sin2-na gub-ba-ni
>>Q000761 049
50. ki-sikil sig7-ga hi-li gur3-ru-am3
>>Q000761 050
51. GAN2-ne2-ta sag zig3 il2-la-ni
>>Q000761 051
52. he2-gal2 an-na-ta de6-de6-a-ni
>>Q000761 052
53. u8 {d}ezina2-bi pa e3 mu-un-ak-esz
>>Q000761 053
54. unken-na he2-gal2 mu-da-an-gal2-le-esz
>>Q000761 054
55. kalam-ma zi-sza3-gal2 mu-da-an-gal2-le-esz
>>Q000761 055
56. me dingir-re-e-ne si im-sa2-sa2-e-ne
>>Q000761 056
57. erim3 kalam-ma-ka nig2 mu-ni-ib-lu-lu-un
>>Q000761 057
58. ama5 kalam-ma-ka dugud mu-un-de3-gal2
>>Q000761 058
59. e2 ukur3-ra sahar ki us2-sa-a-ba
>>Q000761 059
60. u3-mu-un-sun5-ne-esz he2-gal2 mu-da-an-gal2-le-esz
>>Q000761 060
61. 2(disz@t)-na-ne-ne ki giri3-ne-ne ba-an-gub-bu-usz-a
>>Q000761 061
62. dugud-bi e2-a nig2 tah-e-me-esz
>>Q000761 062
63. ki gub nig2-si-me-esz ki tusz me-te-gal2-me-esz
>>Q000761 063
64. sza3 an-na sza3 {d}en-lil2-la2-ke4 ba-sa6-ge-esz
>>Q000761 064
65. gesztin nig2 du10 i-im-na8-na8-e-ne
>>Q000761 065
66. kasz nig2 du10 i-im-du10-du10-ge-ne
>>Q000761 066
67. gesztin nig2 du10 u3-mu-un-nag-esz-a-ta
>>Q000761 067
68. kasz nig2 du10 u3-mu-un-du10-ge-esz-a-ta
>>Q000761 068
69. a-gar3-a-gar3-ra du14 mi-ni-ib-mu2-mu2-ne
>>Q000761 069
70. ki geszbun-na-ka a-da-min3 mu-un-ak-ne
>>Q000761 070
71. {d}ezina2-e u8-ra gu3 mu-un-na-de2-e
>>Q000761 071
72. nin9 dub-sag-zu-me-en igi-sze3 ma-ra-ab-gub-be2-en
>>Q000761 072
73. su3-ra2-ag2 kalam-ma-ka giri17-zal-bi-me-en
>>Q000761 073
74. sag-ur-sag-ra usu-gu10 ba-ab-szum2-mu
>>Q000761 074
75. e2-gal-la su zig3 mu-un-da-an-ri
>>Q000761 075
76. kalam-ma mu za3-sze3 mu-da-su8-su8-ge-esz
>>Q000761 076
77. kadra {d}a-nun-na-ke4-ne-me-en
>>Q000761 077
78. lipisz bara2-bara2-ge2-ne-me-en
>>Q000761 078
79. usu-gu10 ur-sag-ra u3-mu-na-te
>>Q000761 079
80. ki me3-ka gub-ba-ni
>>Q000761 080
81. su nu-mu-un-zu sa nu-mu-un-zu
>>Q000761 081
82. i-gi4-in-zu ki-a-ne-di [...]-na-du-un
>>Q000761 082
83. nam-uszur nam-ma3-la i-im-du10-du10-ge
>>Q000761 083
84. uszur du14 mu2-a i-im-bur2-bur2-re
>>Q000761 084
85. gurusz dab5-ba-ra u3-mu-un-na-te
>>Q000761 085
86. nam tar-ra-ni u3-mu-un-na-ba-e
>>Q000761 086
87. sza3 sag3-ga-ni gesztu2-ga-ni im-mi-ib-u18-lu
>>Q000761 087
88. gesz-szu gesz-gu2 i-im-du8-du8-e
>>Q000761 088
89. {d}ezina2-{d}ku3-su3-me-en dumu {d}en-lil2-la2-me-en
>>Q000761 089
90. ga2 udu e2-ubur-ra an-edin-na la2-a
>>Q000761 090
91. a-na-zu mu-da-gal2 a-na ma-ab-be2-en-na-bi gi4-ma-ni-ib
>>Q000761 091
92. 2(disz@t)-kam-ma-sze3 u8 {d}ezina2-ra mu-na-ni-ib-gi4-gi4
>>Q000761 092
93. nin9-gu10 nig2 a-na mu-e-du11-ga-zu
>>Q000761 093
94. an lugal dingir-re-e-ne-ke4
>>Q000761 094
95. ki ku3 ki kal-kal-gu10 mu-un-e11-de3-ne
>>Q000761 095
96. gu-gu {d}uttu me-lam2 nam-lugal-la ga2-a-ra mu-da-gal2
>>Q000761 096
97. {d}szakkan2 lugal hur-sag-ga2-ke4
>>Q000761 097
98. me-ni u-gun3 mu-un-na-ab-ak-e
>>Q000761 098
99. a2 nam-szita4-ke4 si mu-na-ab-sa2-e
>>Q000761 099
100. za3-e3 gal-gal ki-bala-sze3 ebih2 ba-an-sur-re
>>Q000761 100
101. {kusz}da-lu-usz2 a-ma-ru {gesz}pan gal-gal-e mu-na-ab-x-x
>>Q000761 101
102. zu2 kesz2 igi bar-ra en-nu-ug3 ga2-a-kam
>>Q000761 102
103. a-sza3-ga zi nam-gurusz ga2-a-kam?
>>Q000761 103
104. {kusz}ummu3 a sed4-da {kusz}e-sir2 ga2-a-kam
>>Q000761 104
105. i3 du10-ga ir-sim dingir-ra
>>Q000761 105
106. i3 a-ra2 i3 dub2 i3 szim i3 {gesz}erin sa2-du11-ga ga2-a-kam
>>Q000761 106
107. zulumhi tug2 siki babbar-ra-gu10
>>Q000761 107
108. lugal bara2-ga-na im-mi-in-hul2-le
>>Q000761 108
109. bar-gu10 su dingir gal-gal-e-ne-ka mul-ma-al im-mi-ib-za
>>Q000761 109
110. gudu4 pa4-szesz lu2 a tu5-am3
>>Q000761 110
111. szu-luh ku3-ga2 um-ma-da-an-mur10-re
>>Q000761 111
112. szukur2 ku3-ga2 giri3 mu-da-an-gub-be2
>>Q000761 112
113. {gesz}GAN2-ur3 {gesz}eme-apin-na dur ab2-sag
>>Q000761 113
114. {gesz}szu-kar2 sug-za3-ge4 gu7-a
>>Q000761 114
115. a-na-zu mu-da-gal2 a-na ma-ab-be2-na-bi gi4-ma-ni-ib
>>Q000761 115
116. 2(disz@t)-kam-ma-sze3 {d}ezina2-e u8-ra mu-na-ni-ib-gi4-gi4
>>Q000761 116
117. bappir udun-na mi2 u3-ba-ni-du11
>>Q000761 117
118. titab udun-na u3-ba-ni-du3
>>Q000761 118
119. {d}nin-ka-si-ke4 ma-ab-szar2-szar2-re
>>Q000761 119
120. masz2 gal-gal udu-utua2 gal-gal-zu
>>Q000761 120
121. ki geszbun-ga2 mu-un-til-le-esz
>>Q000761 121
122. nig2-gu10-ta a2 gur-ra im-da-su8-su8-ge-esz
>>Q000761 122
123. sipa-zu nig2-gu10-sze3 an-edin-na igi-bi im-szi-gal2
>>Q000761 123
124. iszin-na a-sza3-ga gal2-la-gu10-sze3
>>Q000761 124
125. engar-gu10 na-gada-zu {gesz}tukul-ta mu-un-sar-re
>>Q000761 125
126. ki-ta ki si-ga-asz u3-mu-e-re-kig2
>>Q000761 126
127. za-e-ra ni2-zu nu-mu-un-ta-e11-de3
>>Q000761 127
128. musz-gir2 lu2 la-ga nig2 edin-na-ke4
>>Q000761 128
129. zi-zu an-edin-na ku-kur ba-ni-ib-be2
>>Q000761 129
130. u4 szu2-usz-e nig2-ka9-zu ba-ni-ak-e
>>Q000761 130
131. gesz-szudum-ma-zu ki i3-tag-tag-ge
>>Q000761 131
132. na-gada-zu u8 me-a sila4 tur-tur me-a
>>Q000761 132
133. ud5 me-a masz2 tur-tur me-a lu2 mu-un-na-ab-be2
>>Q000761 133
134. tu15 tur-tur-e iri-a du-da-bi
>>Q000761 134
135. tu15 gal-gal-e sag2 di-da-bi
>>Q000761 135
136. za-e e2-ubur-ra ma-ra-an-du3-u3-ne
>>Q000761 136
137. tu15 tur-tur-e iri-a du-da-bi
>>Q000761 137
138. tu15 gal-gal-e sag2 di-da-bi
>>Q000761 138
139. {d}iszkur-ra gaba ri-a mu-da-an-gub-be2-en
>>Q000761 139
140. {d}ezina2-me-en ur-sag-ra tu-da-me-en ga2-la nu-mu-un-ta-dag-ge-en
>>Q000761 140
141. {dug}szakir3 {dug}giri3?-GA gil-sa nam-sipa-da nig2-gur11-ra gub-ba
>>Q000761 141
142. a-na-zu mu-da-gal2 a-na ma-ab-be2-na-bi gi4-ma-ni-ib
>>Q000761 142
143. 2(disz@t)-kam-ma-sze3 u8 {d}ezina2-ra mu-na-ni-ib-gi4-gi4
>>Q000761 143
144. za-e ku3 {d}inanna an-na-gin7
>>Q000761 144
145. ansze-kur-ra ki im-a-ag2
>>Q000761 145
146. lu2-erim2 bar tab-ba sag kur-ra
>>Q000761 146
147. gurusz-e lu2 dam tur-ra-ke4 lu2 dumu tur-tur-ra-ke4
>>Q000761 147
148. esz2-da 1(disz) kusz3-na um-da-la2
>>Q000761 148
149. ki-du6-sze3 um-ma-an-ed2-de3
>>Q000761 149
150. ki-du6-ta [...]-e11-de3
>>Q000761 150
151. {gesz}tukul-a-ni igi-zu um-ra-ra ka-zu um-ra-ra
>>Q000761 151
152. x kum-kum-gin7 PA-zu [...]-ma-ri-in-[...]
>>Q000761 152
153. {tu15}u18-lu {tu15}mir-re bala-sze3 [...]
>>Q000761 153
154. {na4}kikken-e {na4}x [...] x [...]
>>Q000761 154
155. {na4}szu-sze3 bar-za-a ar3-ar3 mi-ni-in-ak
>>Q000761 155
156. za-e {gesz}bunig-bi si-ga-zu-ne
>>Q000761 156
157. lu2 sila11-ga2 ba-hi ki-a mi-ni-in-gar
>>Q000761 157
158. ki-sikil du8 gu-la szu bur2-ra-am3
>>Q000761 158
159. {im}szu-rin-na mi-ni-a-e11-de3
>>Q000761 159
160. {im}szu-rin-na-ta im-ta-a-e11-de3
>>Q000761 160
161. za-e {gesz}banszur-ra gal2-la-zu-ne
>>Q000761 161
162. an-ta ma-ra-gal2-en ki-ta ma-gal2-en
>>Q000761 162
163. {d}ezina2 ni2-za gesztu2 ak-i3
>>Q000761 163
164. u3 za-e ge26-e-gin7 nig2-gu7-u3-me-en
>>Q000761 164
165. me-za igi mi-ni-ib-il2-la-ke4-esz
>>Q000761 165
166. u3 ge26-e egir-bi im-us2-en
>>Q000761 166
167. lu2 {na4}kikken-e hul nu-gal2
>>Q000761 167
168. a-na-zu mu-da-gal2 a-na ma-ab-be2-en-na-bi gi4-ma-ni-ib
>>Q000761 168
169. u4-ba {d}ezina2-e nam-gur4-ra-na sza3 im-mi-in-dab5 di-de3 sag ba-an-szum2
>>Q000761 169
170. {d}ezina2 u8-ra mu-un-na-ni-ib-gi4-gi4
>>Q000761 170
171. za-e {d}iszkur lugal-zu-um {d}szakkan2 szusz3-zu-um bar-rim4 ki-nu2-zu-um
>>Q000761 171
172. e2-e GAN2-ne2 izi in-ga-dub2-ba-gin7
>>Q000761 172
173. e2-ba ka-ba buru5{muszen} dal ba-ab-ra-gin7
>>Q000761 173
174. eh3 si-ig kalam-ma-sze3 ba-ni-ib-ku4-re-en
>>Q000761 174
175. ge26-e gu2-gu10 ki-sze3 ba-e-de3-ga2-ga2-ga2
>>Q000761 175
176. {gesz}ba-an-e-{gesz}ba-an-e ba-e-hal-ha-x
>>Q000761 176
177. sza3-tur3-zu ganba-ka lu2 u3-bi2-in-de6
>>Q000761 177
178. {tug2}nig2-dara2 ni2-za gu2-zu u3-bi2-in-la2
>>Q000761 178
179. u8-gu10-sze3 sze {gesz}ba-an-e si-ma-ab lu2 lu2-u3 in-na-ab-e
>>Q000761 179
180. u4-ba {d}en-ki-ke4 {d}en-lil2-ra gu3 mu-na-de2-e
>>Q000761 180
181. a-a {d}en-lil2 du8 {d}ezina2-bi nin9 he2-me-esz
>>Q000761 181
182. tesz2-bi-da he2-en-da-su8-su8-ge-esz
>>Q000761 182
183. ku3 3-kam-ma-ne-ne-a [...] ga2-la nu-um-[...]-dag-ge
>>Q000761 183
184. 2(disz@t)-na-ne-ne {d}ezina2 he2-[...]-gu-ul
>>Q000761 184
185. {d}ezina2-ra dub3 ki-a he2-en-de3-za-za
>>Q000761 185
186. [...]-ra giri3-ni ne he2-em-su-ub-bu-de3
>>Q000761 186
187. {d}utu e3-a-ra dutu szu2-usz-e
>>Q000761 187
188. mu {d}ezina2-kam he2-em-pa3-pa3-de3
>>Q000761 188
189. erin2 {d}ezina2-ka gu2 he2-em-mi-ib-gar
>>Q000761 189
190. lu2 ku3 tuku lu2 za tuku lu2 gud tuku lu2 udu tuku
>>Q000761 190
191. ka2 lu2 sze tuku-e dur2 he2-ga2-ga2 u4 he2-ni-ib-zal-zal-e
>>Q000761 191
192. u8 {d}ezina2-bi a-da-min3 du11-ga
>>Q000761 192
193. u8 tak4-a {d}ezina2 e3-a a-a {d}en-ki za3-mi2
>>Q000761 193

2015-05-05 09:43:18, entered by cdlistaff for cdlistaff
&P472758 = CDLI Literary 000761 (Debate between Grain and Sheep) composite
#atf: lang sux
@object composite text
@surface a
1. hur-sag an ki-bi-da-ke4
>>Q000761 001
2. u4 an-ne2 {d}a-nun-na im-tu-de3-esz-a-ba
>>Q000761 002
3. mu {d}ezina2 nu-ub-da-tu-da-asz nu-ub-da-an-sig7-ga
>>Q000761 003
4. kalam-ma gu {d}uttu nu-ub-da-an-dim2-ma-asz
>>Q000761 004
5. {d}uttu-ra temen nu-mu-un-na-si-ga-asz
>>Q000761 005
6. u8 nu-e3-a sila4 nu-szar2-ra
>>Q000761 006
7. ud5 nu-me-a masz2 nu-szar2-ra
>>Q000761 007
8. u8-e sila4 2(disz)-bi nu-ub-tu-u4
>>Q000761 008
9. ud5-e masz2 3(disz)-bi nu-ub-tu-u4
>>Q000761 009
10. mu {d}ezina2-{d}ku3-su3 {d}u8-bi-da-ke4
>>Q000761 010
11. {d}a-nun-na dingir gal-gal-e-ne nu-mu-un-zu-usz-am3
>>Q000761 011
12. sze musz5 u4 3(u)-am3 nu-gal2-la-am3
>>Q000761 012
13. sze musz5 u4 4(u)-am3 nu-gal2-la-am3
>>Q000761 013
14. sze musz5 u4 5(u)-am3 nu-gal2-la-am3
>>Q000761 014
15. sze di4-di4 sze kur-ra sze a2-dam ku3-ga nu-gal2-la-am3
>>Q000761 015
16. tug2 nig2 mu4-mu4-bi nu-gal2-la-am3
>>Q000761 016
17. {d}uttu nu-ub-tu-u4 men nu-il2
>>Q000761 017
18. en {d}nimgir-si en kal-kal nu-ub-tu-u4
>>Q000761 018
19. {d}szakkan2 bar-rim4-ma la-ba-ra-e3-a
>>Q000761 019
20. nam-lu2-ulu3 u4 re-a-ke4-ne
>>Q000761 020
21. ninda gu7-u3-bi nu-mu-un-zu-usz-am3
>>Q000761 021
22. tug2-ga mu4-mu4-bi nu-mu-un-zu-usz-am3
>>Q000761 022
23. kalam gesz-gi-na su-bi mu-un-gen
>>Q000761 023
24. udu-gin7 ka-ba u2 mu-ni-ib-gu7
>>Q000761 024
25. a mu2-sar-ra-ka i-im-na8-na8-ne
>>Q000761 025
26. u4-ba ki-ulutim2 dingir-re-e-ne-kam
>>Q000761 026
27. e2-bi du6 ku3-ga u8 {d}ezina2-bi mu-un-se12-esz-am3
>>Q000761 027
28. esz3 ninda gu7 dingir-re-e-ne-ka mi-ni-ib-de5-de5-ge-esz-a
>>Q000761 028
29. he2-gal2 u8 {d}ezina2-bi-da-ka
>>Q000761 029
30. {d}a-nun-na du6 ku3-ga-ke4-ne
>>Q000761 030
31. i-im-gu7-gu7-ne nu-mu-un-de3-si-si-esz
>>Q000761 031
32. amasz ku3-ga-ne-ne ga-bi nig2 du10-ga
>>Q000761 032
33. {d}a-nun-na du6 ku3-ga-ke4-ne
>>Q000761 033
34. i-im-na8-na8-ne nu-mu-un-de3-si-si-esz
>>Q000761 034
35. amasz ku3-ga nig2 du10-ga-ne-ne-sze3
>>Q000761 035
36. nam-lu2-ulu3 zi sza3 im-szi-in-gal2
>>Q000761 036
37. u4-ba {d}en-ki-ke4 {d}en-lil2-ra gu3 mu-un-na-de2-e
>>Q000761 037
38. a-a {d}en-lil2 u8 {d}ezina2-bi-da-ke4
>>Q000761 038
39. du6 ku3-ga um-ma-da-an-se12-esz-a
>>Q000761 039
40. du6 ku3-ta ga-am3-ma-da-ra-ab-e11-de3-en-de3-en
>>Q000761 040
41. {d}en-ki {d}en-lil2-bi inim ku3-ga-ne-ne-a-am3 du11-ga
>>Q000761 041
42. u8 {d}ezina2-bi du6 ku3-ta im-ma-da-ra-an-e11-de3
>>Q000761 042
43. u8 amasz-a-na im-ma-ab-ni10-ni10-e
>>Q000761 043
44. u2-szim nig2-dagal-la mu-un-na-ba-e-ne
>>Q000761 044
45. {d}ezina2-ra GAN2-ni mu-un-na-ga2-ga2-ne
>>Q000761 045
46. {gesz}apin szudul erin2-bi mu-un-na-ba-e-ne
>>Q000761 046
47. u8 amasz-a-na gub-ba-ni
>>Q000761 047
48. sipa amasz-a hi-li du8-du8-a
>>Q000761 048
49. {d}ezina2 ab-sin2-na gub-ba-ni
>>Q000761 049
50. ki-sikil sig7-ga hi-li gur3-ru-am3
>>Q000761 050
51. GAN2-ne2-ta sag zig3 il2-la-ni
>>Q000761 051
52. he2-gal2 an-na-ta de6-de6-a-ni
>>Q000761 052
53. u8 {d}ezina2-bi pa e3 mu-un-ak-esz
>>Q000761 053
54. unken-na he2-gal2 mu-da-an-gal2-le-esz
>>Q000761 054
55. kalam-ma zi-sza3-gal2 mu-da-an-gal2-le-esz
>>Q000761 055
56. me dingir-re-e-ne si im-sa2-sa2-e-ne
>>Q000761 056
57. erim3 kalam-ma-ka nig2 mu-ni-ib-lu-lu-un
>>Q000761 057
58. ama5 kalam-ma-ka dugud mu-un-de3-gal2
>>Q000761 058
59. e2 ukur3-ra sahar ki us2-sa-a-ba
>>Q000761 059
60. u3-mu-un-sun5-ne-esz he2-gal2 mu-da-an-gal2-le-esz
>>Q000761 060
61. 2(disz@t)-na-ne-ne ki giri3-ne-ne ba-an-gub-bu-usz-a
>>Q000761 061
62. dugud-bi e2-a nig2 tah-e-me-esz
>>Q000761 062
63. ki gub nig2-si-me-esz ki tusz me-te-gal2-me-esz
>>Q000761 063
64. sza3 an-na sza3 {d}en-lil2-la2-ke4 ba-sa6-ge-esz
>>Q000761 064
65. gesztin nig2 du10 i-im-na8-na8-e-ne
>>Q000761 065
66. kasz nig2 du10 i-im-du10-du10-ge-ne
>>Q000761 066
67. gesztin nig2 du10 u3-mu-un-nag-esz-a-ta
>>Q000761 067
68. kasz nig2 du10 u3-mu-un-du10-ge-esz-a-ta
>>Q000761 068
69. a-gar3-a-gar3-ra du14 mi-ni-ib-mu2-mu2-ne
>>Q000761 069
70. ki geszbun-na-ka a-da-min3 mu-un-ak-ne
>>Q000761 070
71. {d}ezina2-e u8-ra gu3 mu-un-na-de2-e
>>Q000761 071
72. nin9 dub-sag-zu-me-en igi-sze3 ma-ra-ab-gub-be2-en
>>Q000761 072
73. su3-ra2-ag2 kalam-ma-ka giri17-zal-bi-me-en
>>Q000761 073
74. sag-ur-sag-ra usu-gu10 ba-ab-szum2-mu
>>Q000761 074
75. e2-gal-la su zig3 mu-un-da-an-ri
>>Q000761 075
76. kalam-ma mu za3-sze3 mu-da-su8-su8-ge-esz
>>Q000761 076
77. kadra {d}a-nun-na-ke4-ne-me-en
>>Q000761 077
78. lipisz bara2-bara2-ge2-ne-me-en
>>Q000761 078
79. usu-gu10 ur-sag-ra u3-mu-na-te
>>Q000761 079
80. ki me3-ka gub-ba-ni
>>Q000761 080
81. su nu-mu-un-zu sa nu-mu-un-zu
>>Q000761 081
82. i-gi4-in-zu ki-a-ne-di [...]-na-du-un
>>Q000761 082
83. nam-uszur nam-ma3-la i-im-du10-du10-ge
>>Q000761 083
84. uszur du14 mu2-a i-im-bur2-bur2-re
>>Q000761 084
85. gurusz dab5-ba-ra u3-mu-un-na-te
>>Q000761 085
86. nam tar-ra-ni u3-mu-un-na-ba-e
>>Q000761 086
87. sza3 sag3-ga-ni gesztu2-ga-ni im-mi-ib-u18-lu
>>Q000761 087
88. gesz-szu gesz-gu2 i-im-du8-du8-e
>>Q000761 088
89. {d}ezina2-{d}ku3-su3-me-en dumu {d}en-lil2-la2-me-en
>>Q000761 089
90. ga2 udu e2-ubur-ra an-edin-na la2-a
>>Q000761 090
91. a-na-zu mu-da-gal2 a-na ma-ab-be2-en-na-bi gi4-ma-ni-ib
>>Q000761 091
92. 2(disz@t)-kam-ma-sze3 u8 {d}ezina2-ra mu-na-ni-ib-gi4-gi4
>>Q000761 092
93. nin9-gu10 nig2 a-na mu-e-du11-ga-zu
>>Q000761 093
94. an lugal dingir-re-e-ne-ke4
>>Q000761 094
95. ki ku3 ki kal-kal-gu10 mu-un-e11-de3-ne
>>Q000761 095
96. gu-gu {d}uttu me-lam2 nam-lugal-la ga2-a-ra mu-da-gal2
>>Q000761 096
97. {d}szakkan2 lugal hur-sag-ga2-ke4
>>Q000761 097
98. me-ni u-gun3 mu-un-na-ab-ak-e
>>Q000761 098
99. a2 nam-szita4-ke4 si mu-na-ab-sa2-e
>>Q000761 099
100. za3-e3 gal-gal ki-bala-sze3 ebih2 ba-an-sur-re
>>Q000761 100
101. {kusz}da-lu-usz2 a-ma-ru {gesz}pan gal-gal-e mu-na-ab-x-x
>>Q000761 101
102. zu2 kesz2 igi bar-ra en-nu-ug3 ga2-a-kam
>>Q000761 102
103. a-sza3-ga zi nam-gurusz ga2-a-kam?
>>Q000761 103
104. {kusz}ummu3 a sed4-da {kusz}e-sir2 ga2-a-kam
>>Q000761 104
105. i3 du10-ga ir-sim dingir-ra
>>Q000761 105
106. i3 a-ra2 i3 dub2 i3 szim i3 {gesz}erin sa2-du11-ga ga2-a-kam
>>Q000761 106
107. zulumhi tug2 siki babbar-ra-gu10
>>Q000761 107
108. lugal bara2-ga-na im-mi-in-hul2-le
>>Q000761 108
109. bar-gu10 su dingir gal-gal-e-ne-ka mul-ma-al im-mi-ib-za
>>Q000761 109
110. gudu4 pa4-szesz lu2 a tu5-am3
>>Q000761 110
111. szu-luh ku3-ga2 um-ma-da-an-mur10-re
>>Q000761 111
112. szukur2 ku3-ga2 giri3 mu-da-an-gub-be2
>>Q000761 112
113. {gesz}GAN2-ur3 {gesz}eme-apin-na dur ab2-sag
>>Q000761 113
114. {gesz}szu-kar2 sug-za3-ge4 gu7-a
>>Q000761 114
115. a-na-zu mu-da-gal2 a-na ma-ab-be2-na-bi gi4-ma-ni-ib
>>Q000761 115
116. 2(disz@t)-kam-ma-sze3 {d}ezina2-e u8-ra mu-na-ni-ib-gi4-gi4
>>Q000761 116
117. bappir udun-na mi2 u3-ba-ni-du11
>>Q000761 117
118. titab udun-na u3-ba-ni-du3
>>Q000761 118
119. {d}nin-ka-si-ke4 ma-ab-szar2-szar2-re
>>Q000761 119
120. masz2 gal-gal udu-utua2 gal-gal-zu
>>Q000761 120
121. ki geszbun-ga2 mu-un-til-le-esz
>>Q000761 121
122. nig2-gu10-ta a2 gur-ra im-da-su8-su8-ge-esz
>>Q000761 122
123. sipa-zu nig2-gu10-sze3 an-edin-na igi-bi im-szi-gal2
>>Q000761 123
124. iszin-na a-sza3-ga gal2-la-gu10-sze3
>>Q000761 124
125. engar-gu10 na-gada-zu {gesz}tukul-ta mu-un-sar-re
>>Q000761 125
126. ki-ta ki si-ga-asz u3-mu-e-re-kig2
>>Q000761 126
127. za-e-ra ni2-zu nu-mu-un-ta-e11-de3
>>Q000761 127
128. musz-gir2 lu2 la-ga nig2 edin-na-ke4
>>Q000761 128
129. zi-zu an-edin-na ku-kur ba-ni-ib-be2
>>Q000761 129
130. u4 szu2-usz-e nig2-ka9-zu ba-ni-ak-e
>>Q000761 130
131. gesz-szudum-ma-zu ki i3-tag-tag-ge
>>Q000761 131
132. na-gada-zu u8 me-a sila4 tur-tur me-a
>>Q000761 132
133. ud5 me-a masz2 tur-tur me-a lu2 mu-un-na-ab-be2
>>Q000761 133
134. tu15 tur-tur-e iri-a du-da-bi
>>Q000761 134
135. tu15 gal-gal-e sag2 di-da-bi
>>Q000761 135
136. za-e e2-ubur-ra ma-ra-an-du3-u3-ne
>>Q000761 136
137. tu15 tur-tur-e iri-a du-da-bi
>>Q000761 137
138. tu15 gal-gal-e sag2 di-da-bi
>>Q000761 138
139. {d}iszkur-ra gaba ri-a mu-da-an-gub-be2-en
>>Q000761 139
140. {d}ezina2-me-en ur-sag-ra tu-da-me-en ga2-la nu-mu-un-ta-dag-ge-en
>>Q000761 140
141. {dug}szakir3 {dug}giri3?-GA gil-sa nam-sipa-da nig2-gur11-ra gub-ba
>>Q000761 141
142. a-na-zu mu-da-gal2 a-na ma-ab-be2-na-bi gi4-ma-ni-ib
>>Q000761 142
143. 2(disz@t)-kam-ma-sze3 u8 {d}ezina2-ra mu-na-ni-ib-gi4-gi4
>>Q000761 143
144. za-e ku3 {d}inanna an-na-gin7
>>Q000761 144
145. ansze-kur-ra ki im-a-ag2
>>Q000761 145
146. lu2-erim2 bar tab-ba sag kur-ra
>>Q000761 146
147. gurusz-e lu2 dam tur-ra-ke4 lu2 dumu tur-tur-ra-ke4
>>Q000761 147
148. esz2-da 1(disz) kusz3-na um-da-la2
>>Q000761 148
149. ki-du6-sze3 um-ma-an-ed2-de3
>>Q000761 149
150. ki-du6-ta [...]-e11-de3
>>Q000761 150
151. {gesz}tukul-a-ni igi-zu um-ra-ra ka-zu um-ra-ra
>>Q000761 151
152. x kum-kum-gin7 PA-zu [...]-ma-ri-in-[...]
>>Q000761 152
153. {tu15}u18-lu {tu15}mir-re bala-sze3 [...]
>>Q000761 153
154. {na4}kikken-e {na4}x [...] x [...]
>>Q000761 154
155. {na4}szu-sze3 bar-za-a ar3-ar3 mi-ni-in-ak
>>Q000761 155
156. za-e {gesz}bunig-bi si-ga-zu-ne
>>Q000761 156
157. lu2 sila11-ga2 ba-hi ki-a mi-ni-in-gar
>>Q000761 157
158. ki-sikil du8 gu-la szu bur2-ra-am3
>>Q000761 158
159. {im}szu-rin-na mi-ni-a-e11-de3
>>Q000761 159
160. {im}szu-rin-na-ta im-ta-a-e11-de3
>>Q000761 160
161. za-e {gesz}banszur-ra gal2-la-zu-ne
>>Q000761 161
162. an-ta ma-ra-gal2-en ki-ta ma-gal2-en
>>Q000761 162
163. {d}ezina2 ni2-za gesztu2 ak-i3
>>Q000761 163
164. u3 za-e ge26-e-gin7 nig2-gu7-u3-me-en
>>Q000761 164
165. me-za igi mi-ni-ib-il2-la-ke4-esz
>>Q000761 165
166. u3 ge26-e eger-bi im-us2-en
>>Q000761 166
167. lu2 {na4}kikken-e hul nu-gal2
>>Q000761 167
168. a-na-zu mu-da-gal2 a-na ma-ab-be2-en-na-bi gi4-ma-ni-ib
>>Q000761 168
169. u4-ba {d}ezina2-e nam-gur4-ra-na sza3 im-mi-in-dab5 di-de3 sag ba-an-szum2
>>Q000761 169
170. {d}ezina2 u8-ra mu-un-na-ni-ib-gi4-gi4
>>Q000761 170
171. za-e {d}iszkur lugal-zu-um {d}szakkan2 szusz3-zu-um bar-rim4 ki-nu2-zu-um
>>Q000761 171
172. e2-e GAN2-ne2 izi in-ga-dub2-ba-gin7
>>Q000761 172
173. e2-ba ka-ba buru5{muszen} dal ba-ab-ra-gin7
>>Q000761 173
174. eh3 si-ig kalam-ma-sze3 ba-ni-ib-ku4-re-en
>>Q000761 174
175. ge26-e gu2-gu10 ki-sze3 ba-e-de3-ga2-ga2-ga2
>>Q000761 175
176. {gesz}ba-an-e-{gesz}ba-an-e ba-e-hal-ha-x
>>Q000761 176
177. sza3-tur3-zu ganba-ka lu2 u3-bi2-in-de6
>>Q000761 177
178. {tug2}nig2-dara2 ni2-za gu2-zu u3-bi2-in-la2
>>Q000761 178
179. u8-gu10-sze3 sze {gesz}ba-an-e si-ma-ab lu2 lu2-u3 in-na-ab-e
>>Q000761 179
180. u4-ba {d}en-ki-ke4 {d}en-lil2-ra gu3 mu-na-de2-e
>>Q000761 180
181. a-a {d}en-lil2 du8 {d}ezina2-bi nin9 he2-me-esz
>>Q000761 181
182. tesz2-bi-da he2-en-da-su8-su8-ge-esz
>>Q000761 182
183. ku3 3-kam-ma-ne-ne-a [...] ga2-la nu-um-[...]-dag-ge
>>Q000761 183
184. 2(disz@t)-na-ne-ne {d}ezina2 he2-[...]-gu-ul
>>Q000761 184
185. {d}ezina2-ra dub3 ki-a he2-en-de3-za-za
>>Q000761 185
186. [...]-ra giri3-ni ne he2-em-su-ub-bu-de3
>>Q000761 186
187. {d}utu e3-a-ra dutu szu2-usz-e
>>Q000761 187
188. mu {d}ezina2-kam he2-em-pa3-pa3-de3
>>Q000761 188
189. erin2 {d}ezina2-ka gu2 he2-em-mi-ib-gar
>>Q000761 189
190. lu2 ku3 tuku lu2 za tuku lu2 gud tuku lu2 udu tuku
>>Q000761 190
191. ka2 lu2 sze tuku-e dur2 he2-ga2-ga2 u4 he2-ni-ib-zal-zal-e
>>Q000761 191
192. u8 {d}ezina2-bi a-da-min3 du11-ga
>>Q000761 192
193. u8 tak4-a {d}ezina2 e3-a a-a {d}en-ki za3-mi2
>>Q000761 193

2015-02-26 09:00:09, entered by englund for englund
&P472758 = CDLI Literary 000761 (Debate between Grain and Sheep) composite
#atf: lang sux
@object composite text
@surface a
1. hur-sag an ki-bi-da-ke4
>>Q000761 001
2. u4 an-ne2 {d}a-nun-na im-tu-de3-esz-a-ba
>>Q000761 002
3. mu {d}ezina2 nu-ub-da-tu-da-asz nu-ub-da-an-sig7-ga
>>Q000761 003
4. kalam-ma gu {d}uttu nu-ub-da-an-dim2-ma-asz
>>Q000761 004
5. {d}uttu-ra temen nu-mu-un-na-si-ga-asz
>>Q000761 005
6. u8 nu-e3-a sila4 nu-szar2-ra
>>Q000761 006
7. ud5 nu-me-a masz2 nu-szar2-ra
>>Q000761 007
8. u8-e sila4 2(disz)-bi nu-ub-tu-u4
>>Q000761 008
9. ud5-e masz2 3(disz)-bi nu-ub-tu-u4
>>Q000761 009
10. mu {d}ezina2-{d}ku3-su3 {d}u8-bi-da-ke4
>>Q000761 010
11. {d}a-nun-na dingir gal-gal-e-ne nu-mu-un-zu-usz-am3
>>Q000761 011
12. sze musz5 u4 3(u)-am3 nu-gal2-la-am3
>>Q000761 012
13. sze musz5 u4 4(u)-am3 nu-gal2-la-am3
>>Q000761 013
14. sze musz5 u4 5(u)-am3 nu-gal2-la-am3
>>Q000761 014
15. sze di4-di4 sze kur-ra sze a2-dam ku3-ga nu-gal2-la-am3
>>Q000761 015
16. tug2 nig2 mu4-mu4-bi nu-gal2-la-am3
>>Q000761 016
17. {d}uttu nu-ub-tu-u4 men nu-il2
>>Q000761 017
18. en {d}nimgir-si en kal-kal nu-ub-tu-u4
>>Q000761 018
19. {d}szakkan2 bar-rim4-ma la-ba-ra-e3-a
>>Q000761 019
20. nam-lu2-ulu3 u4 re-a-ke4-ne
>>Q000761 020
21. ninda gu7-u3-bi nu-mu-un-zu-usz-am3
>>Q000761 021
22. tug2-ga mu4-mu4-bi nu-mu-un-zu-usz-am3
>>Q000761 022
23. kalam gesz-gi-na su-bi mu-un-gen
>>Q000761 023
24. udu-gin7 ka-ba u2 mu-ni-ib-gu7
>>Q000761 024
25. a mu2-sar-ra-ka i-im-na8-na8-ne
>>Q000761 025
26. u4-ba ki-ulutim2 dingir-re-e-ne-kam
>>Q000761 026
27. e2-bi du6 ku3-ga u8 {d}ezina2-bi mu-un-se12-esz-am3
>>Q000761 027
28. esz3 ninda gu7 dingir-re-e-ne-ka mi-ni-ib-de5-de5-ge-esz-a
>>Q000761 028
29. he2-gal2 u8 {d}ezina2-bi-da-ka
>>Q000761 029
30. {d}a-nun-na du6 ku3-ga-ke4-ne
>>Q000761 030
31. i-im-gu7-gu7-ne nu-mu-un-de3-si-si-esz
>>Q000761 031
32. amasz ku3-ga-ne-ne ga-bi nig2 du10-ga
>>Q000761 032
33. {d}a-nun-na du6 ku3-ga-ke4-ne
>>Q000761 033
34. i-im-na8-na8-ne nu-mu-un-de3-si-si-esz
>>Q000761 034
35. amasz ku3-ga nig2 du10-ga-ne-ne-sze3
>>Q000761 035
36. nam-lu2-ulu3 zi sza3 im-szi-in-gal2
>>Q000761 036
37. u4-ba {d}en-ki-ke4 {d}en-lil2-ra gu3 mu-un-na-de2-e
>>Q000761 037
38. a-a {d}en-lil2 u8 {d}ezina2-bi-da-ke4
>>Q000761 038
39. du6 ku3-ga um-ma-da-an-se12-esz-a
>>Q000761 039
40. du6 ku3-ta ga-am3-ma-da-ra-ab-e11-de3-en-de3-en
>>Q000761 040
41. {d}en-ki {d}en-lil2-bi inim ku3-ga-ne-ne-a-am3 du11-ga
>>Q000761 041
42. u8 {d}ezina2-bi du6 ku3-ta im-ma-da-ra-an-e11-de3
>>Q000761 042
43. u8 amasz-a-na im-ma-ab-ni10-ni10-e
>>Q000761 043
44. u2-szim nig2-dagal-la mu-un-na-ba-e-ne
>>Q000761 044
45. {d}ezina2-ra GAN2-ni mu-un-na-ga2-ga2-ne
>>Q000761 045
46. {gesz}apin szudul erin2-bi mu-un-na-ba-e-ne
>>Q000761 046
47. u8 amasz-a-na gub-ba-ni
>>Q000761 047
48. sipa amasz-a hi-li du8-du8-a
>>Q000761 048
49. {d}ezina2 ab-sin2-na gub-ba-ni
>>Q000761 049
50. ki-sikil sig7-ga hi-li gur3-ru-am3
>>Q000761 050
51. GAN2-ne2-ta sag zig3 il2-la-ni
>>Q000761 051
52. he2-gal2 an-na-ta de6-de6-a-ni
>>Q000761 052
53. u8 {d}ezina2-bi pa e3 mu-un-ak-esz
>>Q000761 053
54. unken-na he2-gal2 mu-da-an-gal2-le-esz
>>Q000761 054
55. kalam-ma zi-sza3-gal2 mu-da-an-gal2-le-esz
>>Q000761 055
56. me dingir-re-e-ne si im-sa2-sa2-e-ne
>>Q000761 056
57. erim3 kalam-ma-ka nig2 mu-ni-ib-lu-lu-un
>>Q000761 057
58. ama5 kalam-ma-ka dugud mu-un-de3-gal2
>>Q000761 058
59. e2 ukur3-ra sahar ki us2-sa-a-ba
>>Q000761 059
60. u3-mu-un-sun5-ne-esz he2-gal2 mu-da-an-gal2-le-esz
>>Q000761 060
61. 2(asz@45)-na-ne-ne ki giri3-ne-ne ba-an-gub-bu-usz-a
>>Q000761 061
62. dugud-bi e2-a nig2 tah-e-me-esz
>>Q000761 062
63. ki gub nig2-si-me-esz ki tusz me-te-gal2-me-esz
>>Q000761 063
64. sza3 an-na sza3 {d}en-lil2-la2-ke4 ba-sa6-ge-esz
>>Q000761 064
65. gesztin nig2 du10 i-im-na8-na8-e-ne
>>Q000761 065
66. kasz nig2 du10 i-im-du10-du10-ge-ne
>>Q000761 066
67. gesztin nig2 du10 u3-mu-un-nag-esz-a-ta
>>Q000761 067
68. kasz nig2 du10 u3-mu-un-du10-ge-esz-a-ta
>>Q000761 068
69. a-gar3-a-gar3-ra du14 mi-ni-ib-mu2-mu2-ne
>>Q000761 069
70. ki geszbun-na-ka a-da-min3 mu-un-ak-ne
>>Q000761 070
71. {d}ezina2-e u8-ra gu3 mu-un-na-de2-e
>>Q000761 071
72. nin9 dub-sag-zu-me-en igi-sze3 ma-ra-ab-gub-be2-en
>>Q000761 072
73. su3-ra2-ag2 kalam-ma-ka giri17-zal-bi-me-en
>>Q000761 073
74. sag-ur-sag-ra usu-gu10 ba-ab-szum2-mu
>>Q000761 074
75. e2-gal-la su zig3 mu-un-da-an-ri
>>Q000761 075
76. kalam-ma mu za3-sze3 mu-da-su8-su8-ge-esz
>>Q000761 076
77. kadra {d}a-nun-na-ke4-ne-me-en
>>Q000761 077
78. lipisz bara2-bara2-ge2-ne-me-en
>>Q000761 078
79. usu-gu10 ur-sag-ra u3-mu-na-te
>>Q000761 079
80. ki me3-ka gub-ba-ni
>>Q000761 080
81. su nu-mu-un-zu sa nu-mu-un-zu
>>Q000761 081
82. i-gi4-in-zu ki-a-ne-di [...]-na-du-un
>>Q000761 082
83. nam-uszur nam-ma3-la i-im-du10-du10-ge
>>Q000761 083
84. uszur du14 mu2-a i-im-bur2-bur2-re
>>Q000761 084
85. gurusz dab5-ba-ra u3-mu-un-na-te
>>Q000761 085
86. nam tar-ra-ni u3-mu-un-na-ba-e
>>Q000761 086
87. sza3 sag3-ga-ni gesztu2-ga-ni im-mi-ib-u18-lu
>>Q000761 087
88. gesz-szu gesz-gu2 i-im-du8-du8-e
>>Q000761 088
89. {d}ezina2-{d}ku3-su3-me-en dumu {d}en-lil2-la2-me-en
>>Q000761 089
90. ga2 udu e2-ubur-ra an-edin-na la2-a
>>Q000761 090
91. a-na-zu mu-da-gal2 a-na ma-ab-be2-en-na-bi gi4-ma-ni-ib
>>Q000761 091
92. 2(asz@45)-kam-ma-sze3 u8 {d}ezina2-ra mu-na-ni-ib-gi4-gi4
>>Q000761 092
93. nin9-gu10 nig2 a-na mu-e-du11-ga-zu
>>Q000761 093
94. an lugal dingir-re-e-ne-ke4
>>Q000761 094
95. ki ku3 ki kal-kal-gu10 mu-un-e11-de3-ne
>>Q000761 095
96. gu-gu {d}uttu me-lam2 nam-lugal-la ga2-a-ra mu-da-gal2
>>Q000761 096
97. {d}szakkan2 lugal hur-sag-ga2-ke4
>>Q000761 097
98. me-ni u-gun3 mu-un-na-ab-ak-e
>>Q000761 098
99. a2 nam-szita4-ke4 si mu-na-ab-sa2-e
>>Q000761 099
100. za3-e3 gal-gal ki-bala-sze3 ebih2 ba-an-sur-re
>>Q000761 100
101. {kusz}da-lu-usz2 a-ma-ru {gesz}pan gal-gal-e mu-na-ab-x-x
>>Q000761 101
102. zu2 kesz2 igi bar-ra en-nu-ug3 ga2-a-kam
>>Q000761 102
103. a-sza3-ga zi nam-gurusz ga2-a-kam?
>>Q000761 103
104. {kusz}ummu3 a sed4-da {kusz}e-sir2 ga2-a-kam
>>Q000761 104
105. i3 du10-ga ir-sim dingir-ra
>>Q000761 105
106. i3 a-ra2 i3 dub2 i3 szim i3 {gesz}erin sa2-du11-ga ga2-a-kam
>>Q000761 106
107. zulumhi tug2 siki babbar-ra-gu10
>>Q000761 107
108. lugal bara2-ga-na im-mi-in-hul2-le
>>Q000761 108
109. bar-gu10 su dingir gal-gal-e-ne-ka mul-ma-al im-mi-ib-za
>>Q000761 109
110. gudu4 pa4-szesz lu2 a tu5-am3
>>Q000761 110
111. szu-luh ku3-ga2 um-ma-da-an-mur10-re
>>Q000761 111
112. szukur2 ku3-ga2 giri3 mu-da-an-gub-be2
>>Q000761 112
113. {gesz}GAN2-ur3 {gesz}eme-apin-na dur ab2-sag
>>Q000761 113
114. {gesz}szu-kar2 sug-za3-ge4 gu7-a
>>Q000761 114
115. a-na-zu mu-da-gal2 a-na ma-ab-be2-na-bi gi4-ma-ni-ib
>>Q000761 115
116. 2(asz@45)-kam-ma-sze3 {d}ezina2-e u8-ra mu-na-ni-ib-gi4-gi4
>>Q000761 116
117. bappir udun-na mi2 u3-ba-ni-du11
>>Q000761 117
118. titab udun-na u3-ba-ni-du3
>>Q000761 118
119. {d}nin-ka-si-ke4 ma-ab-szar2-szar2-re
>>Q000761 119
120. masz2 gal-gal udu-utua2 gal-gal-zu
>>Q000761 120
121. ki geszbun-ga2 mu-un-til-le-esz
>>Q000761 121
122. nig2-gu10-ta a2 gur-ra im-da-su8-su8-ge-esz
>>Q000761 122
123. sipa-zu nig2-gu10-sze3 an-edin-na igi-bi im-szi-gal2
>>Q000761 123
124. iszin-na a-sza3-ga gal2-la-gu10-sze3
>>Q000761 124
125. engar-gu10 na-gada-zu {gesz}tukul-ta mu-un-sar-re
>>Q000761 125
126. ki-ta ki si-ga-asz u3-mu-e-re-kig2
>>Q000761 126
127. za-e-ra ni2-zu nu-mu-un-ta-e11-de3
>>Q000761 127
128. musz-gir2 lu2 la-ga nig2 edin-na-ke4
>>Q000761 128
129. zi-zu an-edin-na ku-kur ba-ni-ib-be2
>>Q000761 129
130. u4 szu2-usz-e nig2-ka9-zu ba-ni-ak-e
>>Q000761 130
131. gesz-szudum-ma-zu ki i3-tag-tag-ge
>>Q000761 131
132. na-gada-zu u8 me-a sila4 tur-tur me-a
>>Q000761 132
133. ud5 me-a masz2 tur-tur me-a lu2 mu-un-na-ab-be2
>>Q000761 133
134. tu15 tur-tur-e iri-a du-da-bi
>>Q000761 134
135. tu15 gal-gal-e sag2 di-da-bi
>>Q000761 135
136. za-e e2-ubur-ra ma-ra-an-du3-u3-ne
>>Q000761 136
137. tu15 tur-tur-e iri-a du-da-bi
>>Q000761 137
138. tu15 gal-gal-e sag2 di-da-bi
>>Q000761 138
139. {d}iszkur-ra gaba ri-a mu-da-an-gub-be2-en
>>Q000761 139
140. {d}ezina2-me-en ur-sag-ra tu-da-me-en ga2-la nu-mu-un-ta-dag-ge-en
>>Q000761 140
141. {dug}szakir3 {dug}giri3?-GA gil-sa nam-sipa-da nig2-gur11-ra gub-ba
>>Q000761 141
142. a-na-zu mu-da-gal2 a-na ma-ab-be2-na-bi gi4-ma-ni-ib
>>Q000761 142
143. 2(asz@45)-kam-ma-sze3 u8 {d}ezina2-ra mu-na-ni-ib-gi4-gi4
>>Q000761 143
144. za-e ku3 {d}inanna an-na-gin7
>>Q000761 144
145. ansze-kur-ra ki im-a-ag2
>>Q000761 145
146. lu2-erim2 bar tab-ba sag kur-ra
>>Q000761 146
147. gurusz-e lu2 dam tur-ra-ke4 lu2 dumu tur-tur-ra-ke4
>>Q000761 147
148. esz2-da 1(disz) kusz3-na um-da-la2
>>Q000761 148
149. ki-du6-sze3 um-ma-an-ed2-de3
>>Q000761 149
150. ki-du6-ta [...]-e11-de3
>>Q000761 150
151. {gesz}tukul-a-ni igi-zu um-ra-ra ka-zu um-ra-ra
>>Q000761 151
152. x kum-kum-gin7 PA-zu [...]-ma-ri-in-[...]
>>Q000761 152
153. {tu15}u18-lu {tu15}mir-re bala-sze3 [...]
>>Q000761 153
154. {na4}kikken-e {na4}x [...] x [...]
>>Q000761 154
155. {na4}szu-sze3 bar-za-a ar3-ar3 mi-ni-in-ak
>>Q000761 155
156. za-e {gesz}bunig-bi si-ga-zu-ne
>>Q000761 156
157. lu2 sila11-ga2 ba-hi ki-a mi-ni-in-gar
>>Q000761 157
158. ki-sikil du8 gu-la szu bur2-ra-am3
>>Q000761 158
159. {im}szu-rin-na mi-ni-a-e11-de3
>>Q000761 159
160. {im}szu-rin-na-ta im-ta-a-e11-de3
>>Q000761 160
161. za-e {gesz}banszur-ra gal2-la-zu-ne
>>Q000761 161
162. an-ta ma-ra-gal2-en ki-ta ma-gal2-en
>>Q000761 162
163. {d}ezina2 ni2-za gesztu2 ak-i3
>>Q000761 163
164. u3 za-e ge26-e-gin7 nig2-gu7-u3-me-en
>>Q000761 164
165. me-za igi mi-ni-ib-il2-la-ke4-esz
>>Q000761 165
166. u3 ge26-e eger-bi im-us2-en
>>Q000761 166
167. lu2 {na4}kikken-e hul nu-gal2
>>Q000761 167
168. a-na-zu mu-da-gal2 a-na ma-ab-be2-en-na-bi gi4-ma-ni-ib
>>Q000761 168
169. u4-ba {d}ezina2-e nam-gur4-ra-na sza3 im-mi-in-dab5 di-de3 sag ba-an-szum2
>>Q000761 169
170. {d}ezina2 u8-ra mu-un-na-ni-ib-gi4-gi4
>>Q000761 170
171. za-e {d}iszkur lugal-zu-um {d}szakkan2 szusz3-zu-um bar-rim4 ki-nu2-zu-um
>>Q000761 171
172. e2-e GAN2-ne2 izi in-ga-dub2-ba-gin7
>>Q000761 172
173. e2-ba ka-ba buru5{muszen} dal ba-ab-ra-gin7
>>Q000761 173
174. eh3 si-ig kalam-ma-sze3 ba-ni-ib-ku4-re-en
>>Q000761 174
175. ge26-e gu2-gu10 ki-sze3 ba-e-de3-ga2-ga2-ga2
>>Q000761 175
176. {gesz}ba-an-e-{gesz}ba-an-e ba-e-hal-ha-x
>>Q000761 176
177. sza3-tur3-zu ganba-ka lu2 u3-bi2-in-de6
>>Q000761 177
178. {tug2}nig2-dara2 ni2-za gu2-zu u3-bi2-in-la2
>>Q000761 178
179. u8-gu10-sze3 sze {gesz}ba-an-e si-ma-ab lu2 lu2-u3 in-na-ab-e
>>Q000761 179
180. u4-ba {d}en-ki-ke4 {d}en-lil2-ra gu3 mu-na-de2-e
>>Q000761 180
181. a-a {d}en-lil2 du8 {d}ezina2-bi nin9 he2-me-esz
>>Q000761 181
182. tesz2-bi-da he2-en-da-su8-su8-ge-esz
>>Q000761 182
183. ku3 3-kam-ma-ne-ne-a [...] ga2-la nu-um-[...]-dag-ge
>>Q000761 183
184. 2(asz@45)-na-ne-ne {d}ezina2 he2-[...]-gu-ul
>>Q000761 184
185. {d}ezina2-ra dub3 ki-a he2-en-de3-za-za
>>Q000761 185
186. [...]-ra giri3-ni ne he2-em-su-ub-bu-de3
>>Q000761 186
187. {d}utu e3-a-ra dutu szu2-usz-e
>>Q000761 187
188. mu {d}ezina2-kam he2-em-pa3-pa3-de3
>>Q000761 188
189. erin2 {d}ezina2-ka gu2 he2-em-mi-ib-gar
>>Q000761 189
190. lu2 ku3 tuku lu2 za tuku lu2 gud tuku lu2 udu tuku
>>Q000761 190
191. ka2 lu2 sze tuku-e dur2 he2-ga2-ga2 u4 he2-ni-ib-zal-zal-e
>>Q000761 191
192. u8 {d}ezina2-bi a-da-min3 du11-ga
>>Q000761 192
193. u8 tak4-a {d}ezina2 e3-a a-a {d}en-ki za3-mi2
>>Q000761 193

2015-01-15 15:22:34, entered by englund for englund
&P472758 = CDLI Literary 000761 (Debate between Grain and Sheep) composite
#atf: lang sux
@object composite text
@surface a
1. hur-sag an ki-bi-da-ke4
2. u4 an-ne2 {d}a-nun-na im-tu-de3-esz-a-ba
3. mu {d}ezina2 nu-ub-da-tu-da-asz nu-ub-da-an-sig7-ga
4. kalam-ma gu {d}uttu nu-ub-da-an-dim2-ma-asz
5. {d}uttu-ra temen nu-mu-un-na-si-ga-asz
6. u8 nu-e3-a sila4 nu-szar2-ra
7. ud5 nu-me-a masz2 nu-szar2-ra
8. u8-e sila4 2(disz)-bi nu-ub-tu-u4
9. ud5-e masz2 3(disz)-bi nu-ub-tu-u4
10. mu {d}ezina2-{d}ku3-su3 {d}u8-bi-da-ke4
11. {d}a-nun-na dingir gal-gal-e-ne nu-mu-un-zu-usz-am3
12. sze musz5 u4 3(u)-am3 nu-gal2-la-am3
13. sze musz5 u4 4(u)-am3 nu-gal2-la-am3
14. sze musz5 u4 5(u)-am3 nu-gal2-la-am3
15. sze di4-di4 sze kur-ra sze a2-dam ku3-ga nu-gal2-la-am3
16. tug2 nig2 mu4-mu4-bi nu-gal2-la-am3
17. {d}uttu nu-ub-tu-u4 men nu-il2
18. en {d}nimgir-si en kal-kal nu-ub-tu-u4
19. {d}szakkan2 bar-rim4-ma la-ba-ra-e3-a
20. nam-lu2-ulu3 u4 re-a-ke4-ne
21. ninda gu7-u3-bi nu-mu-un-zu-usz-am3
22. tug2-ga mu4-mu4-bi nu-mu-un-zu-usz-am3
23. kalam gesz-gen6-na su-bi mu-un-gen
24. udu-gin7 ka-ba u2 mu-ni-ib-gu7
25. a mu2-sar-ra-ka i-im-na8-na8-ne
26. u4-ba ki-ulutim2 dingir-re-e-ne-kam
27. e2-bi du6 ku3-ga u8 {d}ezina2-bi mu-un-se12-esz-am3
28. esz3 ninda gu7 dingir-re-e-ne-ka mi-ni-ib-de5-de5-ge-esz-a
29. he2-gal2 u8 {d}ezina2-bi-da-ka
30. {d}a-nun-na du6 ku3-ga-ke4-ne
31. i-im-gu7-gu7-ne nu-mu-un-de3-si-si-esz
32. amasz ku3-ga-ne-ne ga-bi nig2 du10-ga
33. {d}a-nun-na du6 ku3-ga-ke4-ne
34. i-im-na8-na8-ne nu-mu-un-de3-si-si-esz
35. amasz ku3-ga nig2 du10-ga-ne-ne-sze3
36. nam-lu2-ulu3 zi sza3 im-szi-in-gal2
37. u4-ba {d}en-ki-ke4 {d}en-lil2-ra gu3 mu-un-na-de2-e
38. a-a {d}en-lil2 u8 {d}ezina2-bi-da-ke4
39. du6 ku3-ga um-ma-da-an-se12-esz-a
40. du6 ku3-ta ga-am3-ma-da-ra-ab-e11-de3-en-de3-en
41. {d}en-ki {d}en-lil2-bi inim ku3-ga-ne-ne-a-am3 du11-ga
42. u8 {d}ezina2-bi du6 ku3-ta im-ma-da-ra-an-e11-de3
43. u8 amasz-a-na im-ma-ab-ni10-ni10-e
44. u2-szim nig2-dagal-la mu-un-na-ba-e-ne
45. {d}ezina2-ra GAN2-ni mu-un-na-ga2-ga2-ne
46. {gesz}apin szudul erin2-bi mu-un-na-ba-e-ne
47. u8 amasz-a-na gub-ba-ni
48. sipa amasz-a hi-li du8-du8-a
49. {d}ezina2 ab-sin2-na gub-ba-ni
50. ki-sikil sig7-ga hi-li gur3-ru-am3
51. GAN2-ne2-ta sag zig3 il2-la-ni
52. he2-gal2 an-na-ta de6-de6-a-ni
53. u8 {d}ezina2-bi pa e3 mu-un-ak-esz
54. unken-na he2-gal2 mu-da-an-gal2-le-esz
55. kalam-ma zi-sza3-gal2 mu-da-an-gal2-le-esz
56. me dingir-re-e-ne si im-sa2-sa2-e-ne
57. erim3 kalam-ma-ka nig2 mu-ni-ib-lu-lu-un
58. ama5 kalam-ma-ka dugud mu-un-de3-gal2
59. e2 ukur3-ra sahar ki us2-sa-a-ba
60. u3-mu-un-sun5-ne-esz he2-gal2 mu-da-an-gal2-le-esz
61. 2(asz@45)-na-ne-ne ki giri3-ne-ne ba-an-gub-bu-usz-a
62. dugud-bi e2-a nig2 tah-e-me-esz
63. ki gub nig2-si-me-esz ki tusz me-te-gal2-me-esz
64. sza3 an-na sza3 {d}en-lil2-la2-ke4 ba-sa6-ge-esz
65. gesztin nig2 du10 i-im-na8-na8-e-ne
66. kasz nig2 du10 i-im-du10-du10-ge-ne
67. gesztin nig2 du10 u3-mu-un-nag-esz-a-ta
68. kasz nig2 du10 u3-mu-un-du10-ge-esz-a-ta
69. a-gar3-a-gar3-ra du14 mi-ni-ib-mu2-mu2-ne
70. ki geszbun-na-ka a-da-min3 mu-un-ak-ne
71. {d}ezina2-e u8-ra gu3 mu-un-na-de2-e
72. nin9 dub-sag-zu-me-en igi-sze3 ma-ra-ab-gub-be2-en
73. su3-ra2-ag2 kalam-ma-ka giri17-zal-bi-me-en
74. sag-ur-sag-ra usu-gu10 ba-ab-szum2-mu
75. e2-gal-la su zig3 mu-un-da-an-ri
76. kalam-ma mu za3-sze3 mu-da-su8-su8-ge-esz
77. kadra {d}a-nun-na-ke4-ne-me-en
78. lipisz bara2-bara2-ge2-ne-me-en
79. usu-gu10 ur-sag-ra u3-mu-na-te
80. ki me3-ka gub-ba-ni
81. su nu-mu-un-zu sa nu-mu-un-zu
82. i-gi4-in-zu ki-a-ne-di [...]-na-du-un
83. nam-uszur nam-ma3-la i-im-du10-du10-ge
84. uszur du14 mu2-a i-im-bur2-bur2-re
85. gurusz dab5-ba-ra u3-mu-un-na-te
86. nam tar-ra-ni u3-mu-un-na-ba-e
87. sza3 sag3-ga-ni gesztu2-ga-ni im-mi-ib-u18-lu
88. gesz-szu gesz-gu2 i-im-du8-du8-e
89. {d}ezina2-{d}ku3-su3-me-en dumu {d}en-lil2-la2-me-en
90. ga2 udu e2-ubur-ra an-edin-na la2-a
91. a-na-zu mu-da-gal2 a-na ma-ab-be2-en-na-bi gi4-ma-ni-ib
92. 2(asz@45)-kam-ma-sze3 u8 {d}ezina2-ra mu-na-ni-ib-gi4-gi4
93. nin9-gu10 nig2 a-na mu-e-du11-ga-zu
94. an lugal dingir-re-e-ne-ke4
95. ki ku3 ki kal-kal-gu10 mu-un-e11-de3-ne
96. gu-gu {d}uttu me-lam2 nam-lugal-la ga2-a-ra mu-da-gal2
97. {d}szakkan2 lugal hur-sag-ga2-ke4
98. me-ni u-gun3 mu-un-na-ab-ak-e
99. a2 nam-szita4-ke4 si mu-na-ab-sa2-e
100. za3-e3 gal-gal ki-bala-sze3 ebih2 ba-an-sur-re
101. {kusz}da-lu-usz2 a-ma-ru {gesz}pan gal-gal-e mu-na-ab-x-x
102. zu2 kesz2 igi bar-ra en-nu-ug3 ga2-a-kam
103. a-sza3-ga zi nam-gurusz ga2-a-kam?
104. {kusz}ummu3 a sed4-da {kusz}e-sir2 ga2-a-kam
105. i3 du10-ga ir-sim dingir-ra
106. i3 a-ra2 i3 dub2 i3 szim i3 {gesz}erin sa2-du11-ga ga2-a-kam
107. zulumhi tug2 siki babbar-ra-gu10
108. lugal bara2-ga-na im-mi-in-hul2-le
109. bar-gu10 su dingir gal-gal-e-ne-ka mul-ma-al im-mi-ib-za
110. gudu4 pa4-szesz lu2 a tu5-am3
111. szu-luh ku3-ga2 um-ma-da-an-mur10-re
112. szukur2 ku3-ga2 giri3 mu-da-an-gub-be2
113. {gesz}GAN2-ur3 {gesz}eme-apin-na dur ab2-sag
114. {gesz}szu-kar2 sug-za3-ge4 gu7-a
115. a-na-zu mu-da-gal2 a-na ma-ab-be2-na-bi gi4-ma-ni-ib
116. 2(asz@45)-kam-ma-sze3 {d}ezina2-e u8-ra mu-na-ni-ib-gi4-gi4
117. bappir udun-na mi2 u3-ba-ni-du11
118. titab udun-na u3-ba-ni-du3
119. {d}nin-ka-si-ke4 ma-ab-szar2-szar2-re
120. masz2 gal-gal udu-utua2 gal-gal-zu
121. ki geszbun-ga2 mu-un-til-le-esz
122. nig2-gu10-ta a2 gur-ra im-da-su8-su8-ge-esz
123. sipa-zu nig2-gu10-sze3 an-edin-na igi-bi im-szi-gal2
124. iszin-na a-sza3-ga gal2-la-gu10-sze3
125. engar-gu10 na-gada-zu {gesz}tukul-ta mu-un-sar-re
126. ki-ta ki si-ga-asz u3-mu-e-re-kig2
127. za-e-ra ni2-zu nu-mu-un-ta-e11-de3
128. musz-gir2 lu2 la-ga nig2 edin-na-ke4
129. zi-zu an-edin-na ku-kur ba-ni-ib-be2
130. u4 szu2-usz-e nig2-ka9-zu ba-ni-ak-e
131. gesz-szudum-ma-zu ki i3-tag-tag-ge
132. na-gada-zu u8 me-a sila4 tur-tur me-a
133. ud5 me-a masz2 tur-tur me-a lu2 mu-un-na-ab-be2
134. tu15 tur-tur-e iri-a du-da-bi
135. tu15 gal-gal-e sag2 di-da-bi
136. za-e e2-ubur-ra ma-ra-an-du3-u3-ne
137. tu15 tur-tur-e iri-a du-da-bi
138. tu15 gal-gal-e sag2 di-da-bi
139. {d}iszkur-ra gaba ri-a mu-da-an-gub-be2-en
140. {d}ezina2-me-en ur-sag-ra tu-da-me-en ga2-la nu-mu-un-ta-dag-ge-en
141. {dug}szakir3 {dug}giri3?-GA gil-sa nam-sipa-da nig2-gur11-ra gub-ba
142. a-na-zu mu-da-gal2 a-na ma-ab-be2-na-bi gi4-ma-ni-ib
143. 2(asz@45)-kam-ma-sze3 u8 {d}ezina2-ra mu-na-ni-ib-gi4-gi4
144. za-e ku3 {d}inanna an-na-gin7
145. ansze-kur-ra ki im-a-ag2
146. lu2-erim2 bar tab-ba sag kur-ra
147. gurusz-e lu2 dam tur-ra-ke4 lu2 dumu tur-tur-ra-ke4
148. esz2-da 1(disz) kusz3-na um-da-la2
149. ki-du6-sze3 um-ma-an-ed2-de3
150. ki-du6-ta [...]-e11-de3
151. {gesz}tukul-a-ni igi-zu um-ra-ra ka-zu um-ra-ra
152. x kum-kum-gin7 PA-zu [...]-ma-ri-in-[...]
153. {tu15}u18-lu {tu15}mir-re bala-sze3 [...]
154. {na4}kikken-e {na4}x [...] x [...]
155. {na4}szu-sze3 bar-za-a ar3-ar3 mi-ni-in-ak
156. za-e {gesz}bunig-bi si-ga-zu-ne
157. lu2 sila11-ga2 ba-hi ki-a mi-ni-in-gar
158. ki-sikil du8 gu-la szu bur2-ra-am3
159. {im}szu-rin-na mi-ni-a-e11-de3
160. {im}szu-rin-na-ta im-ta-a-e11-de3
161. za-e {gesz}banszur-ra gal2-la-zu-ne
162. an-ta ma-ra-gal2-en ki-ta ma-gal2-en
163. {d}ezina2 ni2-za gesztu2 ak-i3
164. u3 za-e ge26-e-gin7 nig2-gu7-u3-me-en
165. me-za igi mi-ni-ib-il2-la-ke4-esz
166. u3 ge26-e eger-bi im-us2-en
167. lu2 {na4}kikken-e hul nu-gal2
168. a-na-zu mu-da-gal2 a-na ma-ab-be2-en-na-bi gi4-ma-ni-ib
169. u4-ba {d}ezina2-e nam-gur4-ra-na sza3 im-mi-in-dab5 di-de3 sag ba-an-szum2
170. {d}ezina2 u8-ra mu-un-na-ni-ib-gi4-gi4
171. za-e {d}iszkur lugal-zu-um {d}szakkan2 szusz3-zu-um bar-rim4 ki-nu2-zu-um
172. e2-e GAN2-ne2 izi in-ga-dub2-ba-gin7
173. e2-ba ka-ba buru5{muszen} dal ba-ab-ra-gin7
174. eh3 si-ig kalam-ma-sze3 ba-ni-ib-ku4-re-en
175. ge26-e gu2-gu10 ki-sze3 ba-e-de3-ga2-ga2-ga2
176. {gesz}ba-an-e-{gesz}ba-an-e ba-e-hal-ha-x
177. sza3-tur3-zu ganba-ka lu2 u3-bi2-in-de6
178. {tug2}nig2-dara2 ni2-za gu2-zu u3-bi2-in-la2
179. u8-gu10-sze3 sze {gesz}ba-an-e si-ma-ab lu2 lu2-u3 in-na-ab-e
180. u4-ba {d}en-ki-ke4 {d}en-lil2-ra gu3 mu-na-de2-e
181. a-a {d}en-lil2 du8 {d}ezina2-bi nin9 he2-me-esz
182. tesz2-bi-da he2-en-da-su8-su8-ge-esz
183. ku3 3-kam-ma-ne-ne-a [...] ga2-la nu-um-[...]-dag-ge
184. 2(asz@45)-na-ne-ne {d}ezina2 he2-[...]-gu-ul
185. {d}ezina2-ra dub3 ki-a he2-en-de3-za-za
186. [...]-ra giri3-ni ne he2-em-su-ub-bu-de3
187. {d}utu e3-a-ra dutu szu2-usz-e
188. mu {d}ezina2-kam he2-em-pa3-pa3-de3
189. erin2 {d}ezina2-ka gu2 he2-em-mi-ib-gar
190. lu2 ku3 tuku lu2 za tuku lu2 gud tuku lu2 udu tuku
191. ka2 lu2 sze tuku-e dur2 he2-ga2-ga2 u4 he2-ni-ib-zal-zal-e
192. u8 {d}ezina2-bi a-da-min3 du11-ga
193. u8 tak4-a {d}ezina2 e3-a a-a {d}en-ki za3-mi2