2019-06-17 20:48:56, entered by englund for englund
&P513458 = RT 34, 107
#atf: lang sux
@tablet
@obverse
1. mu# ha-am-mu-ra-pi2 lugal-e
# Hammurapi 1
2. mu [nig2-si]-sa2# ma-da-na i-ni-in-gar-re-esz
# Hammurapi 2
3. mu# {gesz#}gu#-za {d}nanna# ka2-dingir-ra#{ki}
# Hammurapi 3
4. mu ga2-gi4#-a{ki}
# Hammurapi 4
5. mu en# ka#-asz#-bar#! an#-ki
# Hammurapi 5
6. mu bara2#! {d}nin#-pirig#
# Hammurapi 6
7. [mu] unu{ki} i3#-si-in{ki#}
# Hammurapi 7
8. [mu] ma-da gu2# i7 szu-numun#-dar
# Hammurapi 8
9. [mu] i7# ha#-am-mu-ra-pi2
# Hammurapi 9
10. mu [a2]-dam# mal-gi4-a#{ki#}
# Hammurapi 10
11. mu [ra-pi2]-qum#{ki#}
# Hammurapi 11
12. mu {gesz}[gu-za] {d}zar#-pa-ni-tum#
# Hammurapi 12
13. mu# ki-lugal#-gub#-ba
# Hammurapi 13
14. [mu] {gesz#}gu#-za {d}inanna ka2-dingir-ra{ki}
# Hammurapi 14
15. mu# alan# imin#-bi
# Hammurapi 15
16. [mu] {gesz}gu-za {d}na#-bi#-um#
# Hammurapi 16
17. [mu] {gesz}gu-za {d}inanna# elip#{ki#}
# Hammurapi 17
18. [mu] bara2 [{d}en]-lil2-la2-ra
# Hammurapi 18
19. [mu] bad3 mah#? igi-hur-sag-ga2#
# Hammurapi 19
20. [mu] {gesz}[gu-za] {d}iszkur#-re
# Hammurapi 20
21. [mu bad3 iri ba]-zum#{ki}
# Hammurapi 21
22. [mu alan ha-am-mu]-ra-pi2
# Hammurapi 22
23. [...]
# Hammurapi 23
24. [...]
# Hammurapi 24
25. [...]
# Hammurapi 25
@reverse
1. [mu] bara2 gal#-[gal ...]
# Hammurapi 26
2. [mu] szu-nir# [...]
# Hammurapi 27
3. mu# e2 nam-he2#
# Hammurapi 28
4. [mu] alan {d}sza-a-la
# Hammurapi 29
5. mu# ugnim elam{ki}
# Hammurapi 30
6. mu ma-da e-mu-<ut>-ba-lum{ki}
# Hammurapi 31
7. mu ugnim# esz3-nun#-na#
# Hammurapi 32
8. mu i7 ha-am-mu-ra#-pi2-nu-hu#-usz#-ni#-szi
# Hammurapi 33
9. mu an {d}inanna u3 {d}na-na-a
# Hammurapi 34
10. mu bad3 ma2-ri2{ki}
# Hammurapi 35
11. mu e2-me-te-ur-sag#
# Hammurapi 36
12. mu ugnim# tu-ru-uk#-ki
# Hammurapi 37
13. mu esz3-nun#-na#{ki} a gal#-gal#-la
# Hammurapi 38
14. mu kilib3 gu2-da-bi
# Hammurapi 39
15. mu e2-mes-lam
# Hammurapi 40
16. mu {d}tasz-me-tum
# Hammurapi 41
17. mu bad3 kar-{d}utu
# Hammurapi 42
18. mu zimbir{ki} iri ul# [{d}utu-ke4?]
# Hammurapi 43
19. 4(u) 3(disz) ha-am-mu#-[ra-pi2]
# Hammurapi colophon

2019-01-21 06:27:13, entered by firth for firth
&P513458 = RT 34, 107
#atf: lang sux
@tablet
@obverse
1. mu# ha-am-mu-ra-pi2 lugal-e
# Hammurapi 1
2. mu [nig2-si]-sa2# ma-da-na i-ni-in-gar-re-esz
# Hammurapi 2
3. mu# {gesz#}gu#-za {d}nanna# ka2-dingir-ra#{ki}
# Hammurapi 3
4. mu ga2-gi4#-a{ki}
# Hammurapi 4
5. mu en# ka#-asz#-bar#! an#-ki
# Hammurapi 5
6. mu bara2#! {d}nin#-pirig#
# Hammurapi 6
7. [mu] unu{ki} i3#-si-in{ki#}
# Hammurapi 7
8. [mu] ma-da gu2# i7 szu-numun#-dar
# Hammurapi 8
9. [mu] i7# ha#-am-mu-ra-pi2
# Hammurapi 9
10. mu [a2]-dam# mal-gi4-a#{ki#}
# Hammurapi 10
11. mu [ra-pi2]-qum#{ki#}
# Hammurapi 11
12. mu {gesz}[gu-za] {d}zar#-pa-ni-tum#
# Hammurapi 12
13. mu# ki-lugal#-gub#-ba
# Hammurapi 13
14. [mu] {gesz#}gu#-za {d}inanna ka2-dingir-ra{ki}
# Hammurapi 14
15. mu# alan# imin#-bi
# Hammurapi 15
16. [mu] {gesz}gu-za {d}na#-bi#-um#
# Hammurapi 16
17. [mu] {gesz}gu-za {d}inanna# elip#{ki#}
# Hammurapi 17
18. [mu] bara2 [{d}en]-lil2-la2-ra
# Hammurapi 18
19. [mu] bad3 mah#? igi-hur-sag-ga2#
# Hammurapi 19
20. [mu] {gesz}[gu-za] {d}iszkur#-re
# Hammurapi 20
21. [mu bad3 iri ba]-zum#{ki}
# Hammurapi 21
22. [mu alan ha-am-mu]-ra-pi2
23. [...]
24. [...]
25. [...]
@reverse
1. [mu] bara2 gal#-[gal ...]
# Hammurapi 26
2. [mu] szu-nir# [...]
# Hammurapi 27
3. mu# e2 nam-he2#
# Hammurapi 28
4. [mu] alan {d}sza-a-la
# Hammurapi 29
5. mu# ugnim elam{ki}
# Hammurapi 30
6. mu ma-da e-mu-<ut>-ba-lum{ki}
# Hammurapi 31
7. mu ugnim# esz3-nun#-na#
# Hammurapi 32
8. mu i7 ha-am-mu-ra#-pi2-nu-hu#-usz#-ni#-szi
# Hammurapi 33
9. mu an {d}inanna u3 {d}na-na-a
# Hammurapi 34
10. mu bad3 ma2-ri2{ki}
# Hammurapi 35
11. mu e2-me-te-ur-sag#
# Hammurapi 36
12. mu ugnim# tu-ru-uk#-ki
# Hammurapi 37
13. mu esz3-nun#-na#{ki} a gal#-gal#-la
# Hammurapi 38
14. mu kilib3 gu2-da-bi
# Hammurapi 39
15. mu e2-mes-lam
# Hammurapi 40
16. mu {d}tasz-me-tum
# Hammurapi 41
17. mu bad3 kar-{d}utu
# Hammurapi 42
18. mu zimbir{ki} iri ul# [{d}utu-ke4?]
# Hammurapi 43
19. 4(u) 3(disz) ha-am-mu#-[ra-pi2]

2019-01-18 07:30:26, entered by firth for firth
&P513458 = RT 34, 107
#atf: lang sux
@tablet
@obverse
1. mu# ha-am-mu-ra-pi2 lugal-e
# Hammurapi 1
2. mu [ni3-si]-sa2# ma-da-na i-ni-in-gar-re-esz
# Hammurapi 2
3. mu# {gesz#}gu#-za {d}nanna# ka2-dingir-ra#{ki}
# Hammurapi 3
4. mu ga2-gi4#-a{ki}
# Hammurapi 4
5. mu en# ka#-asz#-bar#! an#-ki
# Hammurapi 5
6. mu bara2#! {d}nin#-pirig#
# Hammurapi 6
7. [mu] unu{ki} i3#-si-in{ki#}
# Hammurapi 7
8. [mu] ma-da gu2# i7 szu-numun#-dar
# Hammurapi 8
9. [mu] i7# ha#-am-mu-ra-pi2
# Hammurapi 9
10. mu [a2]-dam# mal-gi4-a#{ki#}
# Hammurapi 10
11. mu [ra-pi2]-qum#{ki#}
# Hammurapi 11
12. mu {gesz}[gu-za] {d}zar#-pa-ni-tum#
# Hammurapi 12
13. mu# ki-lugal#-gub#-ba
# Hammurapi 13
14. [mu] {gesz#}gu#-za {d}inanna ka2-dingir-ra{ki}
# Hammurapi 14
15. mu# alan# imin#-bi
# Hammurapi 15
16. [mu] {gesz}gu-za {d}na#-bi#-um#
# Hammurapi 16
17. [mu] {gesz}gu-za {d}inanna# elip#{ki#}
# Hammurapi 17
18. [mu] bara2 [{d}en]-lil2-la2-ra
# Hammurapi 18
19. [mu] bad3 mah#? igi-hur-sag-ga2#
# Hammurapi 19
20. [mu] {gesz}[gu-za] {d}iszkur#-re
# Hammurapi 20
21. [mu bad3 iri ba]-zum#{ki}
# Hammurapi 21
22. [mu alan ha-am-mu]-ra-pi2
23. [...]
24. [...]
25. [...]
@reverse
1. [mu] bara2 gal#-[gal ...]
# Hammurapi 26
2. [mu] szu-nir# [...]
# Hammurapi 27
3. mu# e2 nam-he2#
# Hammurapi 28
4. [mu] alan {d}sza-a-la
# Hammurapi 29
5. mu# ugnim elam{ki}
# Hammurapi 30
6. mu ma-da e-mu--ba-lum{ki}
# Hammurapi 31
7. mu ugnim# esz3-nun#-na#
# Hammurapi 32
8. mu i7 ha-am-mu-ra#-pi2-nu-hu#-usz#-ni#-szi
# Hammurapi 33
9. mu an {d}inanna u3 {d}na-na-a
# Hammurapi 34
10. mu bad3 ma2-ri2{ki}
# Hammurapi 35
11. mu e2-me-te-ur-sag#
# Hammurapi 36
12. mu ugnim# tu-ru-uk#-ki
# Hammurapi 37
13. mu esz3-nun#-na#{ki} a gal#-gal#-la
# Hammurapi 38
14. mu kilib3 gu2-da-bi
# Hammurapi 39
15. mu e2-mes-lam
# Hammurapi 40
16. mu {d}tasz-me-tum
# Hammurapi 41
17. mu bad3 kar-{d}utu
# Hammurapi 42
18. mu zimbir{ki} iri ul# [{d}utu-ke4?]
# Hammurapi 43
19. 4(u) 3(disz) ha-am-mu#-[ra-pi2]