Q000404 = CDLI Literary 000404 (Shulgi L) composite = P469703

 
Q000404 A001': [...] x A2 x x [...]
 
Q000404 A002': [...] x me3-a szen x [...]
 
Q000404 A003': [...] x USZ URUGAL? GUR5? a-zu x x x mu-na-a-szum2
 
Q000404 A004': ...-ta sipa szul-gi ni2 kur2-ra i3-ru
 
Q000404 A005': [...] sipa a-zu-u3 me-tesz2 sza-mu-u3-i-i
 
Q000404 A006': sa-gid2-da-am3
 
Q000404 A007': [...] x UG ba-ni-ra aga3-kar2 im-mi-se3
 
Q000404 A008': [...] sumun me gar im-mi-ga2-ar
 
Q000404 A009': [...] ki-bala-a-ke4 gu2-kiri6 im-mi-du11
 
Q000404 A010': [...] x kur isz su3-ra2-a-ba za-pa-zu im-mi-x
 
Q000404 A011': [...] szix(|KAxBALAG|) gi4-gi4-a-zu-ta (x)
 
Q000404 A012': [...] sug-za3-ge4? bi2-gu7 x
 
Q000404 B001: [...] x x x [...]
 
Q000404 B002: [...] x-sze3 mu-du11?
 
Q000404 B003: [...] x im-mi-us2-sa?
 
Q000404 B004: [...] tir izi szum2-ma-gin7
 
Q000404 B005: [...] ni2?-ba mu-ni-szu4
 
Q000404 B006: [...] ni2-zu-da [...] kur2-re sag im-da-sag3-ge
 
Q000404 B007: sa-gar-ra-am3