Q000406 = CDLI Literary 000406 (Shulgi N) composite = P479893

 
Q000406 001: u5-a a-u3-a
 
Q000406 002: u3-ru-ru-ga2 he2-em-ma-gur4-e
 
Q000406 003: u3-ru-ru-ga2 he2-em-ma-bulug3-e _li-isz-mu-uh_
 
Q000406 004: {gesz}i-ri9-na-gin7 ur2 he2-gur4-re _lim-x-x_
 
Q000406 005: {u2}szakir3-ra-gin7 pa he2-tal2-tal2-e
 
Q000406 006: u3-mu-un ne-ta mu-e-zu me-ta-me
 
Q000406 007: {gesz}haszhur zal-le i7-de3 la2-a-ba
 
Q000406 008: lu2 di?-de3? szu-ni ha-ma?-an-pesz-e
 
Q000406 009: lu2 al-nu2-a szu-ni ha-ma-ab-zi-zi-i
 
Q000406 010: du5-mu-gu10 u3-sa2-ge sza-mu-un-ku4-ku4-ku4
 
Q000406 011: u3-sa2-ge sza-mu-un-ga2-ga2-ga2
 
Q000406 012: u3-sa2 ga2-nu u3-sa2 ga2-nu
 
Q000406 013: u3-sa2 ga2-nu ki du5-mu-ga2-sze3
 
Q000406 014: u3-sa2 kul?-u3 ki du5-mu-ga2-sze3
 
Q000406 015: igi lib4-lib4-a-ni u3 ku-ni-ib
 
Q000406 016: igi gun3-a-ni szu-zu gar-bi
 
Q000406 017: u3 eme za ma-li-li-ka-ni _mu-s,a-ba-rum_
 
Q000406 018: za ma-al-li-li u3 na-gul-e
 
Q000406 019: imgaga3 ur2-za hu-mu-ra-an-si
 
Q000406 020: ga-ar3 tur-tur ge26-e ga-mu-ra-da-ab-du10
 
Q000406 021: ga-ar3-bi a-zu lu2-ulu3-kam
 
Q000406 022: a-zu lu2-ulu3 du5-mu u3-mu-un-na-kam
 
Q000406 023: du5-mu u3-mu-un-na {d}szul-gi-ra-kam
 
Q000406 024: {gesz}kiri6-gu10 hi-iz{sar}-am3 a im-mi-du11
 
Q000406 025: hi-iz{sar} gakkul-am3 ma8 im-mi-du11
 
Q000406 026: hi-iz{sar}-bi u3-mu-un-e he2-gu7-e
 
Q000406 027: u3-ru-ru-ga2 dam ga-an-na-an-ze2-eg3
 
Q000406 028: dam ga-an-na-an-ze2-eg3 du5-mu ga-an-na-an-ze2-eg3
 
Q000406 029: emeda{da} sza3 hul2-la hu-mu-un-da-e
 
Q000406 030: emeda{da} sza3 hul2-la ga he2-ni-gu7-e
 
Q000406 031: me-e du5-mu-ga2 dam ga-mu-un-[...]
 
Q000406 032: du5-mu ag2 ze2-ba he2-en-szi-[...]-tu
 
Q000406 033: dam ur2 kum2-ma-na he2-en-nu2
 
Q000406 034: du5-mu a2 tal2-tal2-la-na he2-en-nu2
 
Q000406 035: dam he2-en-da-ze2-eb
 
Q000406 036: du5-mu he2-en-da-ze2-eb
 
Q000406 037: dam tur ur2-ra-na ha-ba-hul2-e
 
Q000406 038: du5-mu du10-ub ze2-ba-na ha-ba-bulug3-e
 
Q000406 039: zi mu-da-i-ir
 
Q000406 040: ba-ni-in-kusz2-u3-en
 
Q000406 041: im-ma-si-in mul-e igi bi2-du8-ru-un
 
Q000406 042: u4-sakar igi-ga2 am3-bar-bar-re
 
Q000406 043: giri3-pax(PAD)-ra2-zu bad3-da he2-eb-la2
 
Q000406 044: lu2 bad3-da-ke4 er2 ha-ra-sze8-sze8
 
Q000406 045: sze-en-kilim{sze-x-li} balag-balag ha-ra-sag3-ge
 
Q000406 046: musz-da-gur4-e te ha-ra-hur-e
 
Q000406 047: nim-e nundum-a-ni ha-ra-ze2-e
 
Q000406 048: eme-szid-e eme-a-ni ha-ra-suh?-e
 
Q000406 049: u3-a-lum-e he2-me-lum-lum-e
 
Q000406 050: u3-a-lam-e he2-me-lam-lam-e
 
Q000406 051: lum-ma-zu-ne lam-ma-zu-ne
 
Q000406 052: dun5 {dug}szakir3-ra x x-ra-zu-ne
 
Q000406 053: u3-sa2 ag2 ze2-ba x [...]
 
Q000406 054: ki-nu2 ag2 ze2-ba x [...]
 
Q000406 055: gu2-un u8-a x [...]
 
Q000406 056: MU RI nig2-hul2-la-da? [...]
 
Q000406 057: dam szukur2-zu he2-a du5-mu [...]
 
Q000406 058: du5-mu ha-la-zu he2-a
 
Q000406 059: sze nir-ra mu-u4-na-zu he2-a
 
Q000406 060: {d}ezina2-{d}ku3-su3 a2-tah-zu [...]
 
Q000406 061: inim sa6-sa6-ge {d}lamma tuku he2-me-en
 
Q000406 062: bala u4 sa6-ga a2 e3 he2-me-en
 
Q000406 063: ezen sag-ki zalag-ga he2-me-en
 
Q000406 064: du5-mu-gu10 |DAG.KISIM5xX|-am3 ag2 nu-un-zu
 
Q000406 065: libir?-ra-na szid-bi nu-un-zu
 
Q000406 066: [...] x ki-tusz-bi nu-un-zu
 
Q000406 067: [...] x-ga? ha-ba-an-pa3-de3-en
 
Q000406 068: [...] he2-gu7-e
 
Q000406 069: [...]-a?
 
Q000406 070: [...]-RI?-be2-en
 
Q000406 071: [...] ha-ba-te?
 
Q000406 072: [...] he2-me-en
 
Q000406 073: [...] he2-me-en
 
Q000406 074: [...] x-la-an
 
Q000406 075: [...] x-la-an
 
Q000406 076: [...] x-e
 
Q000406 077: [...] x
 
Q000406 078: [...] mu-un-u5
 
Q000406 079: [...] mu-un-u5
 
Q000406 080: [...] ki mah [...]
 
Q000406 081: [...] masz2 udu ansze x mu-un-u5
 
Q000406 082: [...] mu-un-KAL A gesz? x x mu-un-u5
 
Q000406 083: {d}nin-ka-si gakkul-a x x mu-un-u5
 
Q000406 084: [...] A? ZI? SAR? [...]
 
Q000406 085: {d}NE? [...]
 
Q000406 086: {d}nanna x [...]
 
Q000406 087: x x MA zi-de3? [...]
 
Q000406 088: dam mu-un-x [...] mu?-[...]
 
Q000406 089: dam sipa-da u5 gu2?-na mu-un-u5
 
Q000406 090: x ki?-luh mu-nim-mar-ra mu-un-u5
 
Q000406 091: pesz-tur-ZI nesag-bi-a mu-un-de6
 
Q000406 092: u3 za-e u3-sa2-ga nu2-i3
 
Q000406 093: mu-nim-mar-zu pa la2-la2-de3
 
Q000406 094: {gesz?}pesz3-gin7 asila he2-la2
 
Q000406 095: uri2{ki} za3-bi-sze3 u3?-dub2-ba gub-bi2
 
Q000406 096: unu{ki}-ga za3-bi-sze3 ne-mur-ra gub-bi2
 
Q000406 097: ur-ra ka-na bala-e-gin7 dab5-ba-ni
 
Q000406 098: gi-sa-gin7 a2-na la2-ba-ni
 
Q000406 099: ur-e igi-zu ni2 u3-ba-ni-ib-te
 
Q000406 100: murgu-zu bara2-gin7 he2-si-il-le
 
Q000406 101: u3-szub-bi? x x x x x x x
 
Q000406 102: kasz SUM? [...] x x x
 
Q000406 103: an-za-gar3 [...] x x
 
Q000406 104: egir? [...]
 
Q000406 105: [...]
 
Q000406 106: [...]
 
Q000406 107: [...]
 
Q000406 108: [...]
 
Q000406 109: [...]
 
Q000406 110: [...]
 
Q000406 111: x x x x [...]
 
Q000406 112: amar x nu-dar-dar [...]
 
Q000406 113: ti-la? TI x [...]
 
Q000406 114: lu2?-gin7? na-[...]