Q000410 = CDLI Literary 000410 (Shulgi R) composite = P479890

 
Q000410 001: ma2-gur8 {d}en-ki-ke4 kar he-gal2 nam-sze3 ma-ra-ni-in-tar{ar}
 
Q000410 002: a-a {d}en-lil2-le igi zi mu-u3-szi-bar{ar}
 
Q000410 003: nin-zu-u3 {d}nin-lil2-le u3-tu-zu bi2-in-du11
 
Q000410 004: ux(PA)-a zi lugal szul-gi-da a2-zu mu-da-an-ag2
 
Q000410 005: gesztug3 dagal-la-kam sa2 gal mu-u3-szi-in-pa3
 
Q000410 006: sipa-de3 u4 ge6-a u3 nu-mu-u3-szi-in-ku4-ku4
 
Q000410 007: igi-gal2-tuku gesz-hur-re kig2-ga2 ku3-zu nig2-nam-ma-ke4
 
Q000410 008: {gesz}tir gal-gal-la erin gal ma-ra-an-ni-in-ku5
 
Q000410 009: me-zu-u3 szu bi2-du7 u6-e ba-an-gub-be2-en3
 
Q000410 010: tug2? x se3-ga gu-a tag?-ga-a-zu-u3 ki x x x x x-me-en3
 
Q000410 011: kid-mah-hal-zu-u3 u4 a2-dam ku3-ge dagal-bi si?-a?-me-en3
 
Q000410 012: gesz-szu-dim2-zu-u3 musz-sza3-tur3 sim-dam ak szu-ba nu2-me-en3
 
Q000410 013: gi-musz?-zu-u3 uszumgal ki-nu2-bi-a u3 du10 ku4-me-en3
 
Q000410 014: {gesz}mi-ri2-za-zu-u3 musz sig-sig kur-ku sza3 ki tab-ba-me-en3
 
Q000410 015: {gesz}eme-sig-zu-u3 a-ge6 {i7}buranun ku3-ga tesz2-ba gun3-gun3-me-en3
 
Q000410 016: {gesz}u3 {gesz}har-ra kesze2-kesze2-ra2-zu-u3 ki ga2-ar-ga2-ra-bi
 
Q000410 017: kun-sag pu2? kur-ra si sa2-a gesz x x si-si-ig-ga-me-en3
 
Q000410 018: {gesz}LU ku3-zu-u3 he2-gal2 gar-gar-ra-a ki he2-us2-sa-me-en3
 
Q000410 019: gesz-hum-zu-u3 abzu sza3-bi-a bara2 mah-a ri-a-me-en3
 
Q000410 020: {gesz}|IGI.X|-zu-u3 arattax(|LAMxKUR.RU.DA|){ki} gi16-sa szu ga2-ar-ga2-ra-me-en3
 
Q000410 021: ka2 u4 e3-sze3 gal2-la-a?-zu?-u3 {d}nin-usz{muszen}-a
 
Q000410 022: umbin-ba nig2 x x mi-ni-ib2?-la2? a2 mu-u3-su3-su3-e
 
Q000410 023: asz-me ku3-si22-ga gun3-a-zu-u3 {kusz}usan3? il2-la-a-bi
 
Q000410 024: i3-ti nig2 giri17-zal kur-kur-ra zi-de3-esz2 e3-a-me-en3
 
Q000410 025: an-ti-bala me nam-lugal-la-ka sze-er-ha-an du11-ga-zu-u3
 
Q000410 026: tir {gesz}ha-szu-ur2-ra a sig ga2-ra gissu du10-ga-me-en3
 
Q000410 027: |KID.SZU2|-zu-u3 u2-si-an mul ed2-de3 ni2 husz ri-a-me-en3
 
Q000410 028: gi-zi di4-di4 pa12-pa12-al il2-la sag se3-ga-zu-a
 
Q000410 029: sza3-ba muszen buru5{muszen} ambar ku3-gin7 ad mu-ga2-ga2-ga2
 
Q000410 030: mur sza-a-bi du9-du9-u3 {dug}szakir3-ra-gin7 sza3-ge du10-ga-bi
 
Q000410 031: {d}en-lil2 {d}nin-lil2-ra hul2?-la?-gin7 mu-ni-ib2-ga2-ga2-ga2
 
Q000410 032: {gesz}zi-gan{an}-zu-u3 kig2{ku6} mah a tal2-la ka ki-sal4-la-me-en3?
 
Q000410 033: [...]-zu-u3 alim ki gal-la ni2 il2-il2-a-me-en3
 
Q000410 034: esz2 ma2 gid2-zu-u3 {d}nirah dar-a kalam-ma la2-a-me-en3
 
Q000410 035: {gesz}dimgul-zu-u3 uz3-sag an-na KA? i-i-me-en3
 
Q000410 036: {gesz}ad-us2-zu-u3 ur-sag ur-sag-ra si sa2 se3-ga-me-en3
 
Q000410 037: ma2-sag-zu-u3 {d}nanna ur5-ra-asz sa6?-ga [...]-me-en3
 
Q000410 038: ma2-egir-zu-u3 {d}utu an-ur2-ra? [...]-me-en3
 
Q000410 039: a2?-sumur2?-zu-u3 NE GA2? HA? x [...]-me-en3
 
Q000410 040: sa-gid2-da-am3
 
Q000410 041: ezen ku3 bi3-lu5-da gal-gal
 
Q000410 042: sipa zi szul-gi-re ki-bi-sze3 mu-ga2-ar-ga2-ar
 
Q000410 043: nibru{ki}-a dingir gal-gal-e-ne a ku3 mu-tu17-tu17-u3-esz2
 
Q000410 044: iri{ki}-a nam ki-bi-sze3 mu-tar{ar}-e me zi mu-hal-hal?-e
 
Q000410 045: ama kalam-ma {d}nin-lil2 lu2 sa6-ga e2-ta nam-x-[...]-e3
 
Q000410 046: {d}en-lil2-le ab2-szilam ku3-gin7 gu2-da mu-ni-in-la2
 
Q000410 047: bara2 ku3-bi dur2 im-mi-in-ga2-re-esz2 nig2 mi-ni-ib2-gu-ul-gu-ul-ne
 
Q000410 048: ma2-gur8? mah x x DU {i7}idigna-a he2-du7-bi
 
Q000410 049: i7 hal-hal-la i3-ku4-ru x a mul-mul-la? x x x x x x
 
Q000410 050: szita2 sag? 5(disz)? mitum gesz-gid2-da szu-nir a tu5-a igi-sze3 im-da-x
 
Q000410 051: ur-sag {d}en-lil2-la2 {d}nin-urta sag-bi-a mu-gen
 
Q000410 052: addirx(|PA.GISAL.DIR.PAD|) dagal-zu-u3 gesz-u3-sal4-la-bi-e? si im-sa2-sa2-e?
 
Q000410 053: ma2-gur8? gi-diri ku3-ga {gesz}gi-musz ku3?-bi? [...]
 
Q000410 054: lu2? addirx(|PA.GISAL.DIR|) la2 szir3 ku3 [...]
 
Q000410 055: nin x nam-mah gal-gal-ni mi2 mu?-[...]
 
Q000410 056: munus zi-da {d}nin-lil2 hul2-la-e szul-gi mu-[...]
 
Q000410 057: ki-en-gi uri2{ki}-e nig2-hul2-la sa6-ga x [...]
 
Q000410 058: ma2-gur8? kar me-te-a-ge6-a a-ne su3 i3-im-me
 
Q000410 059: gesz-gi tum-ma-al{ki} {d}en-lil2-la2-ka a2 mu-su3-su3-e
 
Q000410 060: gu4 du3-gin7 sag mu-ni-ib2-il2?-il2? gu2 mi-ni-ib2-mar-mar
 
Q000410 061: i3-si3 zi-ga-a gaba im-ra-ra-ra a szu ni10-ni10 i3-HA-HA-HA
 
Q000410 062: a sza3-ga du-bi engur-ra ku6 im-szi-hu-luh-e
 
Q000410 063: a bar-ra du-bi he2-gal2-e mul-ma-al im-mi-ib2-za
 
Q000410 064: gi-diri ku3-ge nam am3-us2 nin tum-ma-al{ki} a-ra-zu x x x
 
Q000410 065: ama? a-a {d}en-lil2-la2 an lugal dingir nam tar-re giri17 szu? x mu-ni-gal2
 
Q000410 066: {d}nin-lil2-da ki {gesz}bunx(|KI.BI|)-na-ka za3-ge mu-ti-ni-ib2-si-esz2
 
Q000410 067: szul-gi sipa nidba gal-gal-la-ni mu-ne-szi?-ib2-dib-dib-be2
 
Q000410 068: u4 nam-he-a mi-ni-ib2-zal-zal-ne ge6 i3-im-i-i-ne
 
Q000410 069: lugal ma2-gur8 ku3 du8-a-ra nam mu-ni-in-tar-re-esz2
 
Q000410 070: nam tar-ra-a-bi ul-le2-a-sze3 nig2 sag-ba du-am3
 
Q000410 071: gaba? kalam-ma-ka u4 mu-u3-ga2-ar {d}utu-u3 dalla bi2-e3
 
Q000410 072: ma2-gur8 gaba? ri-bi-a nam am3-mi-ib-gu2-un-gun2 gu3? mur? mu-sza4
 
Q000410 073: nin-mu-tum2 i7 mu he2-gal2-la-ka a szu ti-a-am3
 
Q000410 074: esztub{ku6}-bi-e tun3:mu mi-ib2-gun3-gun3{gu2} {d}en-lil2 i3-hul2-le
 
Q000410 075: musz-{u2}ku6-e gu3 ga2-ar-ba a-ne mu-e {d}nin-lil2 i3-hul2-le
 
Q000410 076: |GISZ.SZESZ|{ku6}-ni? ib2 mi-ni-ib2-li-e {d}en-ki i3-hul2-le
 
Q000410 077: suhur-masz2{ku6}-e su6-bi mu-u3-su3-e {d}nanna i3-hul2-le
 
Q000410 078: x x x a-nun-na im-szi-hul2-hul2-le-esz2
 
Q000410 079: x x x {i7}buranun-na sag mi-ni-ib2-il2-il2 DU mi-ni-x
 
Q000410 080: sza3? x [...] kur?-ra-am3 a zal tum3!-tum3-da?
 
Q000410 081: ma2?-gur8 ku3 kar-re mu?-ni-ib2-us2 nibru{ki} hul2-la-a-am3
 
Q000410 082: {d}nin?-lil2-le? x x DU-a-e lugal szul-gi-ra?
 
Q000410 083: igi hul2-la2 sag-ki zalag-ga-na mu-szi-im-bar-bar-re
 
Q000410 084: sipa x x szul-gi mu gi16-sa lugal ezen-na?
 
Q000410 085: aga an ku3-ge sag-za mu-ni-in-gen6-na ge6-bi ga-ra-ab-bad-bad
 
Q000410 086: gidru ku3? {d}en-lil2-le ma-ra-an-szum2-ma-a u4-bi ga-ra-ab-su3-su3
 
Q000410 087: {gesz}gu-za {d}en-ki-ke4 sag ha-ba-ra-rig7-ga-a suhusz-bi ha-ra-ab-gen6-ge-en6
 
Q000410 088: {d}nanna amar ban3-da a {d}en-lil2-la2 zi-de3-esz2 sza?-mu-u3?-tu
 
Q000410 089: sipa nig2-du7-e pa e3-a x x x A a-la? sug4-am3
 
Q000410 090: nam-ti-zu-u3 tug2-ba13 ku3-gu10-gin7 bar-ra he2-mi-ni-dul
 
Q000410 091: sa-gar-ra-am3