Q000423 = CDLI Literary 000423 (Shu-Suen B) composite = P473725

 
Q000423 001: mu-ti-in sza3-ga2 mu-lu ki-ig-ga ag2-gu10
 
     P343111 obv. 1: mu-ti-in sza3-ga2 mu#-lu [...]
 
Q000423 002: hi-li-zu ag2 ze2-ba-am3 lal3-am3 ku7-ku7-da
 
     P343111 obv. 2: hi-li-zu ag2 ze2-ba-am3 lal3-[...]
 
Q000423 003: gi-ru sza3-ga2 mu-lu ki-ig-ga ag2-gu10
 
     P343111 obv. 3: gi-ru sza3-ga2 mu-lu ki-ig-ga ag2#-[...]
 
Q000423 004: hi-li-zu ag2 ze2-ba-am3 lal3-am3 ku7-ku7-da
 
     P343111 obv. 4: hi-li-zu ag2 ze2-ba-am3 lal3-am3 ku7-ku7-da
 
Q000423 005: en-dab5-en ni2-ga2 du5-mu-u8-szi-gen
 
     P343111 obv. 5: en-dab5-en ni2-ga2 du5-mu-u8-szi-gen
 
Q000423 006: mu-ti-in ga-ba-e-da-kar ki mu-nu2-da-sze3
 
     P343111 obv. 6: mu-ti-in ga-ba-e-da-kar ki mu-nu2-da-sze3
 
Q000423 007: en-dab5-en ni2-ga2 du5-mu-u8-szi-gen
 
     P343111 obv. 7: en-dab5-en ni2-ga2 du5-mu-u8-szi-gen
 
Q000423 008: gi-ru ga-ba-e-da-kar ki mu-nu2-da-sze3
 
     P343111 obv. 8: gi-ru ga-ba-e-da-kar ki mu-nu2-da-sze3
 
Q000423 009: mu-ti-in ag2 ze2-ze2-ba du5-mu-u8-ak
 
     P343111 obv. 9: mu-ti-in ag2 ze2-ze2-ba du5-mu-u8-ak
 
Q000423 010: ze2-ba kal-la-gu10 lal3-e da-ag2-e-ga
 
     P343111 obv. 10: ze2-ba kal-la-mu lal3-e da-ag2-e-ga
 
Q000423 011: e2 ki-nu2-a lal3 hab2 du11-ga-ba
 
     P343111 obv. 11: e2! ki-nu2-a lal3 hab2 du11-ga-ba
 
Q000423 012: hi-li ag2 ze2-ba-zu ga-ba-hul2-hul2-le-en-de3-en
 
     P343111 obv. 12: hi-li ag2 ze2-ba-zu ga-ba-hul2-hul2-le-en-de3-en
 
Q000423 013: gi-ru ag2 ze2-ze2-ba du5-mu-u8-ak
 
     P343111 obv. 13: gi-ru ag2 ze2-ze2-ba du5-mu-u8-ak
 
Q000423 014: ze2-ba kal-la-gu10 lal3-e da-ag2-e-ga
 
     P343111 obv. 14: ze2-ba kal-la-mu lal3-e da-ag2-e-ga
 
Q000423 015: mu-ti-in ma-ra hi-li mu-e-kar
 
     P343111 obv. 15: mu-ti-in ma-ra hi-li mu-e-|TE.A|
 
Q000423 016: ama-gu10-ra du11-ga-na-ab ni2 mu-ra-ab-ze2-eg3-e
 
     P343111 obv. 16: ama-mu-ra du11-ga-na-ab ni2 mu-ra-ab-ze2-eg3-e
 
Q000423 017: ad-da-gu10-ur2 ag2 ba-ba mu-un-ba
 
     P343111 obv. 17: ad-da-mu-ur2 ag2 ba-ba mu-un-ba
 
Q000423 018: ur5-za ki ur5 sa6-ge-bi mu-zu
 
     P343111 obv. 18: ur5-sa6 ki ur5 sa6-ge-bi mu-zu
 
Q000423 019: mu-ti-in u4 te-en-sze3 e2-me-a nu2-a
 
     P343111 obv. 19: mu-ti-in u4 te-en-sze3 e2-me-a nu2-a
 
Q000423 020: sza3-za ki sza3 hul2-bi mu-zu
 
     P343111 obv. 20: sza3-za ki sza3 hul2-bi mu-zu
 
Q000423 021: gi-ru u4 te-en-sze3 e2-me-a nu2-a
 
     P343111 rev. 1: gi-ru u4 te-en-sze3 e2-me-a nu2-a
 
Q000423 022: za-e ma-a-ra ki mu-e-a-ag2-a-ta
 
     P343111 rev. 2: za-e ma-a-ra ki mu-e-a-ag2-a-ta
 
Q000423 023: gi-ru ma-a-ra ag2 ze2-ba-zu nu-usz-mu-e-a-ak-e
 
     P343111 rev. 3: gi-ru ma-a-ra ag2 ze2-ba-zu nu-usz-mu-e-a-ak-e
 
Q000423 024: u3-mu-un dingir-gu10 u3-mu-un {d}lamma-gu10
 
     P343111 rev. 4: u3-mu-un digir-mu u3-mu-un {d}lamma-mu
 
Q000423 025: {d}szu-{d}suen sza3 {d}mu-ul-lil2-la2-ke4 ba-ze2-be2-en-na-gu10
 
     P343111 rev. 5: {d}szu-{d}suen sza3 {d}mu-ul-lil2-la2-ke4 ba-ze2-be2-en-na-mu
 
Q000423 026: ki ze2-ba-zu nu-usz-mu-e-a-ak-a
 
     P343111 rev. 6: ki ze2-ba-zu nu-usz-mu-e-a-ak-a
 
Q000423 027: ki lal3-gin7 ze2-ba-zu szu nu-usz-mu-e-tag-ge
 
     P343111 rev. 7: ki lal3-gin7 ze2-ba-zu szu nu-usz-mu-e-tag-ge
 
Q000423 028: tug2 {gesz}ba-an-na-gin7 szu de6-ma-ni
 
     P343111 rev. 8: tug2 {gisz}ba-an-na-gin7 szu de6-ma-ni
 
Q000423 029: tug2 {gesz}ba-an sum-ki-na-gin7 szu gun3-gun3-ma-ni
 
     P343111 rev. 9: tug2 {gisz}ba-an szum2-ki-na-gin7 szu |DAR.DAR|-ma-ni
 
Q000423 030: bala-bala-e {d}inanna-kam
 
     P343111 rev. 10: bala-bala-e {d}inanna-kam