Q000427 = CDLI Literary 000427 (Shu-Suen F) composite = P480981

 
Q000427 001: sze-er-zi bad-ta [...]
 
Q000427 002: an-na ni2-bi x [...]
 
Q000427 003: x GA2? kal [...]
 
Q000427 004: {d}suen [...]
 
Q000427 005: {d}szu-{d}suen [...] BAD MU x x x
 
Q000427 006: {d}nanna sza-mu-u8?-da-an-u5 AN [...]
 
Q000427 007: bar-su3-am3
 
Q000427 008: hi-li an-na nun urasz-a-x
 
Q000427 009: szul {d}suen u18-ru u4 an ki
 
Q000427 010: mu he2-gal2-la x x du10 ki-bi-sze3 zal-e
 
Q000427 011: {d}nanna en iti-da u3-tu-x
 
Q000427 012: {d}szu-{d}suen-gu10 mu-un-u3-tu
 
Q000427 013: sza3-ba-tuku-am3
 
Q000427 014: pesz10-gal2 ne3 gal dingir gal-e-ne
 
Q000427 015: a-a {d}nanna di-zu esz-bar galam
 
Q000427 016: {d}nu-nam-nir-da nam gal tar-re
 
Q000427 017: {d}asz-im2-babbar szul ki ag2-ga2-na
 
Q000427 018: {d}szu-{d}suen-gu10-ur2 nam mu-ni-ib-tar-re
 
Q000427 019: bar-su3 2(disz)-kam-ma-am3
 
Q000427 020: u4 ge6 du10-du10 mu zu2 kesze2-de3
 
Q000427 021: {d?}nanna? aga3 an ku3-ga-ke4
 
Q000427 022: x x x x-ni {d}szu-{d}suen-gu10
 
Q000427 023: x x x x x x zu ki-zu ka?
 
Q000427 024: x x x x A sag MU x [...]
 
Q000427 025: sza3-ba-tuku 2(disz)-kam-ma-am3
 
Q000427 026: x {d}nanna? en? gal an ki-a-ka
 
Q000427 027: x x x x x pa bi2-in-e3
 
Q000427 028: [...] x al-bara3-ge
 
Q000427 029: [...] x x x x
 
Q000427 030: [...] x x
 
Q000427 031: [...]
 
Q000427 032: [...] x NAM [...]
 
Q000427 033: [...] x x x x [...]
 
Q000427 034: [...] kisal? aga zi an-na x x
 
Q000427 035: [...] x sag-ga2 na mi-ni-in-de5
 
Q000427 036: {d}szu-{d}suen-gu10 nun kalam-ma-ka
 
Q000427 037: sa-bar-su3-da-am3
 
Q000427 038: [...] u4?-da?-a-ni {d}szu-{d}suen-gu10 su3-u4-mu-un-szi
 
Q000427 039: {d}szu-{d}suen-gu10 an-da mu2-a
 
Q000427 040: gesz-gi4-gal2-bi-im
 
Q000427 041: en dumu an-na [...]-a
 
Q000427 042: si mul-mul-da? [...] x-ka
 
Q000427 043: {d}nanna gal-di [...] NE
 
Q000427 044: KA-KA-ga nig2 x PA x x x
 
Q000427 045: u4 gesz-he2-a u4 urasz-a
 
Q000427 046: su-lim-ma-ni ug3-e du10 bar-bar-re
 
Q000427 047: en {d}asz-im2-babbar uszum pa e3
 
Q000427 048: szul {d}suen musz3 ku3 ki us2-sa
 
Q000427 049: {d}nanna an ki-a u5?-a e3{e}
 
Q000427 050: {d}szu-{d}suen kalam-ma am3-mi-in-u5
 
Q000427 051: x x ni2? gur3?-ru an-e uszumgal
 
Q000427 052: x x x ni2 gur3-ru an-na x
 
Q000427 053: x x x nun {d}szu-{d}suen-gu10 nir sza-mu-u8-da-gal2-la
 
Q000427 054: [...] gu2-da mu-ni-in-la2-la2
 
Q000427 055: x x x x kur-kur nig2-dagal-ba?
 
Q000427 056: gidru u4 su3-ra2 x x x x
 
Q000427 057: ug3 ki-bala-a x x BI x
 
Q000427 058: kilib3-ba-bi HI x |DU.DU|-e
 
Q000427 059: dumu nun zi-le {d}en-lil2-la2-sze3
 
Q000427 060: {d}szu-{d}suen szu-ni-a x mi-in-si
 
Q000427 061: lugal-gu10 EZEN x-la
 
Q000427 062: {d}szu-{d}suen giri17-zal x x x-ka
 
Q000427 063: sa-gar-ra-am3
 
Q000427 064: {d}szu-{d}suen-gu10 u4 ti-la [...]
 
Q000427 065: gesz-gi4-gal2-bi-im
 
Q000427 066: en an-na du10-gal2 ki [...]
 
Q000427 067: szul {d}suen en an-na-kam x [...]
 
Q000427 068: {d}szu-{d}suen x x x [...]
 
Q000427 069: u18-ru12-bi-im [...]