Q000439 = CDLI Literary 000439 (Ishbi-Erra C) composite = P480987

 
Q000439 001: nin me nun-na u4-gin7 dalla e3 hi-li zi-da ul-sze3 pa3-da
 
Q000439 002: {d}na-na-a me-te e2-an-ka in-nin-ra tum2-ma
 
Q000439 003: gal-zu nu-u8-gig-ge nin kur-kur-ra zi-de3-esz-sze3 pa3-da
 
Q000439 004: {d}na-na-a kalam e2-an-ka igi-gal2 szum2-mu ba-e-zu
 
Q000439 005: bar-su3-am3
 
Q000439 006: an-gin7 sa6 munus sag masz3 nin dal-dal-le-e du7
 
Q000439 007: {d}na-na-a ku3 {d}inanna-ke4 zi-de3-esz umun2 ak
 
Q000439 008: munus mul-an he2-me-a nin ku3-zu nig2-nam-sze3 gal2-la
 
Q000439 009: munus zi sza3 su3-ra2 nin inim-sze3 gal2-la-bi i3-zal-le-esz
 
Q000439 010: umusz ku3 {d}inanna-ke4 ak nu-u8-gig-e ki ag2
 
Q000439 011: {d}na-na-a di-ku5 gal dingir dur2 mah ki unu{ki}-ga ti-la
 
Q000439 012: sza3-ba-tuku-am3
 
Q000439 013: munus zi esz-bar du10 kalam-ma-kam di-di-bi gal-zu
 
Q000439 014: {d}na-na-a si sa2 iri ug3 lu-a igi-gal2
 
Q000439 015: munus mah inim ku3 du11-ge du7 nin hi-li-a tum2-ma
 
Q000439 016: {d}na-na-a sag il2 e2-an-ka lu2 inim sa6-ge kalam-ma
 
Q000439 017: bar-su3 2(disz)-kam-ma-am3
 
Q000439 018: an-e igi sa6 kalam-ma lugal kur-kur-ra [...]
 
Q000439 019: {d}na-na-a kalam e2-an-na [...] hi-li [...]
 
Q000439 020: szul sipa zi dumu {d}nu-nam-nir-re in-[...]
 
Q000439 021: {d}isz-bi-er3-ra me gal-di [...] gu [...]
 
Q000439 022: {d}na-na-a su3-u4-sze3 a-ra-zu-ni kurun-gin7 su-ub x en LI zi-da-na-ka e2-an-na-kam
 
Q000439 023: sza-ba-du-ga
 
Q000439 024: {d}isz-bi-er3-ra sag us2 musz3 nu-tum2-mu e2-an-na
 
Q000439 025: sa-gid2-da-am3
 
Q000439 026: sza-mu-da?-pa3 {d}na-na-a kalam-ma nu-u8-gig-e ki ag2-zu
 
Q000439 027: {d}isz-bi-er3-ra ul-sze3 lu2 inim sa6-ga-ni he2-me-en
 
Q000439 028: gesz-gi4-gal2-bi-im
 
Q000439 029: nin gal sza3 ki zi-sza3-gal2 tum2-ma nu-u8-gig-e sa2-bi szu ga2-ga2
 
Q000439 030: me giri17-zal szu dagal nu-u8-gig-e ma-ra-an-szum2
 
Q000439 031: {d}na-na-a nin gal sza3 ki zi-sza3-gal2 tum2-ma nu-u8-gig-e sa2-bi szu ga2-ga2
 
Q000439 032: ug3-e {d}isz-bi-er3-ra lugal sipa-bi-me-en
 
Q000439 033: {d}na-na-a inim du11 an-na-ta nin kur-kur-ra za-e-me-en
 
Q000439 034: esz3-e kul-aba4 x IN x sza-mu-na-ab-be2
 
Q000439 035: ug3-e za-ra sza3-bi im-mi-nigin2 szi-im-da-ab-be2-en
 
Q000439 036: {d}na-na-a munus zi mu he2-sa6 sag ge6-ga-me-en
 
Q000439 037: inim ku3-zu-zu in-nin-na-ra zal-le-esz im-ma-sa6
 
Q000439 038: szul hi-li-a pa3-da nu-u8-gig-e dumu {d}en-lil2-ke4
 
Q000439 039: {d}na-na-a in-nin me ku3-zu KA? sza-ra-mu2-mu2
 
Q000439 040: ki-nu2-sze3 igi zi nam-ti-la za-e NE? hu-mu-ni-in-du8
 
Q000439 041: {d}isz-bi-er3-ra szul hi-li-a pa3-da
 
Q000439 042: sa-gar-ra-am3
 
Q000439 043: tigi {d}na-na-a-kam