Q000461 = CDLI Literary 000461 (Ishme-Dagan K) composite = P479867

 
Q000461 001: ki-sikil {d}inanna dumu {d}suen-na-ka
 
Q000461 002: me kalam-ma diri nig2-nam-e sa2 di
 
Q000461 003: an-na me dab5-dab5-be2 ki-a me ur4-ur4-e
 
Q000461 004: il2-la dib? sag an-ne2 us2-e
 
Q000461 005: me-lem4-a-ni izi su3-e il2-la-gin7 ge6 u3-na bi2-gen6
 
Q000461 006: dingir na-me gaba-ri-ni-sze3 nu-gub-bu e-ne-ra im-ma-zal
 
Q000461 007: {d}inanna-ra an tuk4-tuk4-e ki sag3-sag3-ge
 
Q000461 008: ub-da 4(disz)-ba szu-ni gal2-le nam-nin gal-bi ak
 
Q000461 009: me3 szen-szen-e ka du8-e gesz gesz-e la2-e
 
Q000461 010: nam-ur-sag-bi am sumun2-gin7 tesz2-bi-da du7-du7
 
Q000461 011: usz2 erim2-ma a-gin7 ki-e na8-na8 ad6-bi gar-gar-e
 
Q000461 012: erin2 gar3 dar-ra-bi nam-ra-asz szum2-mu igi-a su8-ga-bi
 
Q000461 013: ug3 ki-ta an-na-sze3 e11-de3 ug3 kur2 ki szu bala-e kur2
 
Q000461 014: zalag ku10-ku10-sze3 du3 ku10-ku10 zalag-sze3 dib-be2
 
Q000461 015: {d}en-lil2 {d}nin-lil2-bi ku3 {d}inanna-ra mu-na-an-szum2-mu-usz
 
Q000461 016: an ki-a gaba-ri nu-mu-ni-in-tuku-usz
 
Q000461 017: e2 x x ama5 ki ga2-ga2 sag-e-esz mu-ni-in-rig7-esz
 
Q000461 018: dam x [...]-sze3? szum2-mu tesz2-bi du10-ge nam-sze3 mu-ni-in-tar-re-esz
 
Q000461 019: ni2-tuku-na ki-tusz ki gar-ra-na sza3 zalag-ga ga2-ga2
 
Q000461 020: ni2 nu-tuku-na e2 du3-a-na ur5 sa6-ge nu-ga2-ga2
 
Q000461 021: nitah munus-a munus nitah-a-bi ku4-ku4 szu bala ba-a-ak
 
Q000461 022: ki-sikil-e-ne nam-gurusz-e tug2 zi-da mu4-mu4
 
Q000461 023: gurusz-e-ne nam-ki-sikil-e-esz2 tug2 gab2-bu mu4-mu4
 
Q000461 024: x zu nitah-e-ne {gesz?}bala szu-ba? ga2?-ga2 munus-e-ne-er {gesz}tukul szum2-mu
 
Q000461 025: eme bungu munus-e e-ne di
 
Q000461 026: eme munus-e bungu e-ne di
 
Q000461 027: nig2 galam-ma gar-gar ga2 kur2-ra KA-ge TUM x
 
Q000461 028: {d}en-lil2 {d}nin-lil2-bi {d}inanna-ra szu-ni-sze3 mu-un-gar-re-esz
 
Q000461 029: e2-gal e2 nam-nin-ka-ni nu-gig an-na-ra
 
Q000461 030: mu-na-an-du3-usz su zi im-da-ri-esz
 
Q000461 031: {gesz}rab3 kur-kur-ra-ka mi-ni-in-ku4-re-esz ni2 me-lem4 bi2-in-guru3-usz
 
Q000461 032: sag ge6 szu ri-ri-e-de3 KA-bi x MA x [...]
 
Q000461 033: di ug3 szar2-ra si sa2-e-de3 zi tam-me x [...]
 
Q000461 034: lu2 nig2-a2-zi ka-ga14 mi-ni-in-gal2-la-ar gar-x
 
Q000461 035: kilib3-ba-bi ku3 {d}inanna-ra szu-ni im-mi-in-si-si-esz
 
Q000461 036: {d}isz-me-{d}da-gan sag us2 musz nu-tum2-mu MU A2 x x szum2
 
Q000461 037: {d}en-lil2 {d}nin-lil2-bi nu-pa3 dam-sze3 mu-na-an-szum2-mu-usz
 
Q000461 038: e2 dingir-re-e-ne du3-du3-de3 szukur2-u4-bi szub-szub-bu-de3
 
Q000461 039: gi-gun4-na-bi szen-szen-e-de3 bara2-bi ku3-ge-de3
 
Q000461 040: unu2-ba kurun2 lal3 kasz kurun-bi u4 szu2-usz gen6-ne2-de3
 
Q000461 041: {d}inanna {d}isz-me-{d}da-gan-bi
 
Q000461 042: {d}en-lil2 {d}nin-lil2-bi sag-e-esz mu-ni-in-rig7-esz
 
Q000461 043: nibru{ki} mah en nin-zu-gin7 dingir na-me nu-dib
 
Q000461 044: sza3-zu-a ki-sikil {d}inanna-ra me mu-na-ni-in-szum2-mu-usz
 
Q000461 045: {d}isz-me-{d}da-gan-me-en du-ri2-sze3 ka-ga14 mu-ni-gar