Q000473 = CDLI Literary 000473 (Ishme-Dagan X) composite = P491659

 
Q000473 001: en esz-bar galam dingir-re-e-ne sig nim-ma u18-ru-bi
 
Q000473 002: eszgiri2 szu du8 nam-bi tar-tar {d}a-nun-na sub2-su8-ub x
 
Q000473 003: me nig2-nam-ma dili-ni za3 dib en gal zi-gal2 ba-x
 
Q000473 004: nam-dingir-bi-sze3 1(asz)-a-ni pa e3 NIGIN-NIGIN-bi-sze3 x-me-en
 
Q000473 005: du11-ga-du11-ga-ni nig2-zi mu2-mu2 me an ki gen6-ne2?-me-en
 
Q000473 006: gesz-hur bar tam-me si sa2-e nun gal-bi zu-zu-me-en
 
Q000473 007: en numun i nam du10-bi tu-tu us2 dab5-bi pa3-pa3
 
Q000473 008: garza mah sag-gu2-gal2-la?-bi u2-gin7 zi-de3-esz mu2
 
Q000473 009: gidru szum2-szum2 aga3 zi hal-ha mu mah-bi sa4-sa4
 
Q000473 010: nam-dingir-bi u4 ul su3-ra2-sze3 an ki-da ga2-ga2
 
Q000473 011: nun da-ri2 mu2-mu2 A x x x ki? za x igi i3-gal2
 
Q000473 012: en umusz galam dim2-ma galga su3 gesztu2 bad-e du7
 
Q000473 013: dingir zi A RI x SIG7-SIG7 nig2-nam-ma-ni ka-ge-e dib2
 
Q000473 014: ad gi4-gi4 en a-ga-na sza3 kusz2-u3 szim-gin7 ta-ta-hab2
 
Q000473 015: nun sza3 su3-ra2 inim-ma nu-kam3-me nam-zu-ni dagal bur2
 
Q000473 016: ku3-zu gal-an-zu en igi-gal2? x sza3 dagal nig2-nam-ma zu
 
Q000473 017: dingir-re-e-ne-er szu-mu-un-ne-mah-en
 
Q000473 018: {d}a-nun-na-ke4-ne za-e szu-mu-un-ne-il2-en
 
Q000473 019: me-zu me-bi-ta x x diri suh-a-am3
 
Q000473 020: me kal-kal me nig2 galam-ma-zu sag kesze2 me zi-bi-im
 
Q000473 021: u18-ru-zu li-ib-gin7 szu-mu-ne-us2 u18-lu-gin7 szu-mu-ne-dul
 
Q000473 022: nig2-me-gar-gin7 mu-ne-e-gar |ASZ+MASZ|-gin7 szu-mu-ne-szu2
 
Q000473 023: nam-mah-za hur-sag su3-u4 bad-gin7 umusz-bi sza-ra-ni-ib-gi4
 
Q000473 024: ug3 gar-gar-ra-bi en a-a-bi-me-en
 
Q000473 025: nu-DI-DI-a sipa u2 kig2-kig2-bi-me-en
 
Q000473 026: ama a-a-bi-gin7 mu-ne-du11 ug3 gu7 nag sug4-sug4-bi-me-en
 
Q000473 027: sa2 mu-e-gar gesztu2 mu-e-gub-gub kig2 galam-ma ak-x x
 
Q000473 028: e2 umusz gar gesztu2 diri-zu gal2 bi2-tak4
 
Q000473 029: nig2-nam u3-tu-zu szu ta-hab2 du11-ga-bi
 
Q000473 030: x x x x x ni2 gal guru3 ki su zi ri-a
 
Q000473 031: x du6 x x x-ga du3-a ki en ul dur2-ru-na-ba?
 
Q000473 032: za-e x x-bi mu-ni-BUR2-BUR2 SZID gal-bi x x x
 
Q000473 033: a-a {d}en-lil2 x x x x-ni sa2 bi2-du11
 
Q000473 034: gesztu2 [...] x-la-bi szi-im-mi-x
 
Q000473 035: [...] tak4 a su3-bi
 
Q000473 036: me [...]-a gesz-hur kal-kal-za
 
Q000473 037: x x [...] x x x ASZ mu-ni-in-x
 
Q000473 038: nig2 galam [...] x im-mi-in-e3
 
Q000473 039: nam-tar [...] x sza3-ba mu-ni-gar
 
Q000473 040: esz3 ZU? x [...] im-mi-sa4-x
 
Q000473 041: TUG2-ta? [...] x a-ga2-ri-in dib x x