Q000493 = CDLI Literary 000493 (Ur-Ninurta D) composite = P480125

 
Q000493 001: in-nin9 za3 dib {d}a-nun-na-ke4-ne me kilib3-ba ur4-ur4
 
Q000493 002: igi-zu nir-gal2 an ki-bi-da kur-kur-ra igi gal2
 
Q000493 003: {d}inanna pirig an-na mul-mul-lu me-zu galam-galam-ma
 
Q000493 004: garza-zu nig2 nu-kur2-ru-dam gesz-hur-zu dugud-da
 
Q000493 005: bar-su3-am3
 
Q000493 006: dim2-ma-zu abzu su3-ra2-am3 igi bar-re nu-um-zu
 
Q000493 007: a-ra2 ak-a-zu nig2 gal-gal-am3 dingir nu-me-da-sa2
 
Q000493 008: me-zu u4 silim-ma-bi ba-e-de6 nig2-nam la-ba-e-da-szub
 
Q000493 009: nam-lugal zu2 kesze2-me nig2-nam-ma szu-zu la-ba-ra-e3
 
Q000493 010: an lugal-da za3 mu-un-de3-sza4 nam mu-un-di-ni-ib-tar-re
 
Q000493 011: {d}en-lil2-gin7 ka-ta e3-a-zu ki-bi-sze3 al-ga2-ga2
 
Q000493 012: {d}inanna mah-di an ki-a gaba-ri nu-tuku-me-en
 
Q000493 013: lugal ki ag2 dingir-re-e-ne a-la mu-un-szi-ak-e
 
Q000493 014: {d}ur-{d}nin-urta szul igi il2-la-zu me-te-zu-usz en-e
 
Q000493 015: {d}nin-tu-re hi-li mu-un-szi-in-tu-u4 u6 di-zu-sze3 ma-ra-an-gub
 
Q000493 016: gesz-szub-ba-ni sa6-ge mu-un-ge-en igi-za im-mi-in-x
 
Q000493 017: ur3?-ra GA szu-nir-e he2-du7-a nam-nun-sze3 mu-un-il2
 
Q000493 018: ir-sim du10-ga ku7-ku7-da-ke4 sza3 ku3-zu he2-em-tum3
 
Q000493 019: gesz-nu2 gi4-rin hi-li si-a-za gu2 hu-mu-un-di-x-re
 
Q000493 020: szul gesz tuku nun za-a-sze3 gal2-la me ul-zu-usz ha-ba-gub
 
Q000493 021: {d}ur-{d}nin-urta-ke4 ug3 szar2-re us2 zi he2-bi2-ib-dab5-be2
 
Q000493 022: sa-gid2-da-am3
 
Q000493 023: {d}inanna {d}ur-{d}nin-urta-ke4 u4 ul da-ri2-sze3 musz3 la-ba-da-tum2-mu
 
Q000493 024: gesz-gi4-gal2-bi-im
 
Q000493 025: {d}inanna nin an ki dagal-la u18-ru KI UD-ta
 
Q000493 026: x [...] x-ma sag mu2-mu2-mu2 ge6 u3-na kar2-kar2
 
Q000493 027: [...] kur? idim-ta e3-a an urasz-a dagal bur2
 
Q000493 028: [...]-da tesz2-bi-im ama-na hi-li-bi-im
 
Q000493 029: [...] he2-mi-ni-in-mah-en ur-{d}nin-urta-ke4
 
Q000493 030: [...] sag hu-mu-ni-in-il2 am gal-bi he2-a
 
Q000493 031: [...] gam-gam-mu-na-ab szu he2-em-ri-ri-e
 
Q000493 032: a zi-da-ta ri-a-na szu mah-a-ni si-bi2-ib
 
Q000493 033: ug3 u2-sal-la hu-mu-un-de3-nu2 na-gada-bi he2-a
 
Q000493 034: {d}ur-{d}nin-urta-ke4 ug3 szar2-re us2 zi he2-bi2-ib-dab5-be2
 
Q000493 035: sa-gar-ra-am3
 
Q000493 036: {d}inanna ur2 ku3 nig2 du10-za {d}ur-{d}nin-urta-ke4 nam-ti-la u4 ha-ba-ni-ib-su3-u4-de3
 
Q000493 037: gesz-gi4-gal2-bi-im
 
Q000493 038: nin me gal-gal-la nam-nir-ra szu du7
 
Q000493 039: {d}inanna nin me gal-gal-la nam-nir-ra szu du7
 
Q000493 040: {d}ur-{d}nin-urta-ra he2-gal2 zi su3-u4-gal2 sag-e-esz mu-ni-rig7
 
Q000493 041: u18-ru12-bi-im
 
Q000493 042: a-dab2 {d}inanna-kam