Q000502 = CDLI Literary 000502 (Sin-iddinam A) composite = P481126

 
Q000502 001': x x ni2-tuku {d}x x [...]
 
Q000502 002': {d}suen-i-din-nam KIG2 ma2 da-ni kaskal sag? x x
 
Q000502 003': nin gal me-te zi3-da ku3-si22 sze mu-na-ga2-ga2
 
Q000502 004': sze sag?-bi gu2 SA bi2-in-la2-la2 e2-kur za-gin3 [...]
 
Q000502 005': kar nam-ti-la kar uri5{ki}-ma-sze3 gu2-un-bi im-mi-ni-u5
 
Q000502 006': e2 mah-a e2 {d}suen-na-sze3 hul2-la ba-ni!-in-ku4
 
Q000502 007': lugal-ra {d}nanna mu-da-hul2 {d}nin-gal mu-un-szi-in-x
 
Q000502 008': {d}suen-i-din-nam {d}nanna mu-da-hul2 {d}nin-gal mu-un-szi-in-x
 
Q000502 009': {d}a-nun-na dingir gal-gal-e-ne szudu3 mu-na-sza4-asz
 
Q000502 010': he2-gal2 nesag2 sikil nesag2 za3-mu-ka szu gal mu-un-du7-du7
 
Q000502 010a': kar! nam-ti-la kar uri5{ki}-ma-sze3 gun2-bi im-mi-ni-u5
 
Q000502 011': {d}suen-e nidba si bi2-in-sa2 nibru{ki}-sze3 un?-tum3
 
Q000502 011a': e2-kur-re e2 {d}en-lil2-la2-sze3 ba?-x-x-ni?-ku4
 
Q000502 012': {d}en-lil2 nidba-da hul2-la-e nam du10 mu-ni-tar
 
Q000502 013': ama ugu-a-ni nin gal {d}nin-lil2-la2 mi2 zi na-mu-un-du11
 
Q000502 013a': {d}suen-e {d}en-lil2 {d}nin-lil2-ra gu3 mu-ne-de2-e
 
Q000502 014': nam {d}suen-i-din-nam su3-ra2-sze3 tar-re-e-de3 szu mu-un-ne-mu2-mu2
 
Q000502 015': sipa sun5-na gu3 zi mi-ni-de2-za-na nam-ti he2-na-[...]
 
Q000502 016': {d}suen-i-din-nam gu3 zi mi-ni-de2-za-na nam-ti he2-na-x
 
Q000502 017': zi u4 su3-ra2 gal2 nam-tar-ra zi nam-e-esz he2-en-tar
 
Q000502 018': gesz-szub-ba ti-le u4 da-ri2-ka sag-e-esz he2-en-ba
 
Q000502 019': sze sag-bi e2-kur za-gin3-sze3 ge26-e ma-ra-e?-gin7?
 
Q000502 020': ninda gur4 SI MA sze hal-bi-gin7 mu-bi he2-eb2-gu5-ul
 
Q000502 021': mu sa6-sa6 u4? ti-la iti silim-ma e-ne ga-se3-ga-de3-en
 
Q000502 022': e2-gal-a-na ur5 sa6-ga sza3 hul2-la szu du7 mu-ne-DU-en
 
Q000502 023': {d}suen-i-din-na-am inim sa6-sa6-ge mu-un-ba ti-le nig2-ba-bi he2-me-en
 
Q000502 024': {gesz}gu-za nam-lugal-la sag he2-il2-la du-ri2-sze3 he2-u3-tu
 
Q000502 025': u4 ul-sze3 mu-ni-ir gal-e kur szu4-mu-un-na-ab-ze2-en