Q000506 = CDLI Literary 000506 (Sin-iddinam E) composite = P491670

 
Q000506 001: {d}iszkur en u4 pirig [...] u4 gal an ki
 
Q000506 002: nam-mah-a-ni-sze3 nir-gal2
 
Q000506 003: sag-kal ka-mud-gal2 dumu an-na
 
Q000506 004: sag er9-ra gu2 e3-a
 
Q000506 005: en sag husz u4 gal-la x-bi-a gaba-szu-gar nu-tuku
 
Q000506 006: dungu sir2-re
 
Q000506 007: mer-a kasz4-kasz4 x-da-ni
 
Q000506 008: ki mu-un-da-tuk4-e
 
Q000506 009: an dagal-la tu15 mah gu3 ru-ru-gu2
 
Q000506 010: za-pa-ag2-bi he2-gal2-am3
 
Q000506 011: szeg10? gi4-ni-sze3 kalam hur-sag gal-gal
 
Q000506 012: ni2-bi ba-an-da-ab-gi4
 
Q000506 013: ur-sag gal szibir-ta szu? dab5-e
 
Q000506 014: nam-nir-ra za3 kesze2
 
Q000506 015: a-ab mur sza4-ni
 
Q000506 016: me-lem4 kalam-ma dul-la-sze3
 
Q000506 017: na4 gal-gal BAD3 szegx(|IM.A|) gilim
 
Q000506 018: x x-ba mu-un-na-gub-be2-esz
 
Q000506 019: [...]
 
Q000506 020: [...]
 
Q000506 021: gi?-gin7? x x x
 
Q000506 022: ni2-bi gal2-la-ni-sze3
 
Q000506 023: x DI mu-un-na-il2
 
Q000506 024: ug3 szar2-ra-ba igi-bi im-szi-gal2
 
Q000506 025: en nam-he2 giri17-zal lu-lu-lu
 
Q000506 026: zi kalam-ma szum2-mu
 
Q000506 027: nun sza3 gur-ru szu nigin2-bi du10
 
Q000506 028: an-dul3 larsa{ki}-ma
 
Q000506 029: a2-tah {d}suen-i-din-na-am ki me3-ka
 
Q000506 030: szen-szen-na erin2 za3-ga-na gub-bu
 
Q000506 031: en gal ku3-gal2 an {d}en-lil2-ka
 
Q000506 032: nam-ma-ni za3 nu-sa2
 
Q000506 033: lugal-a-ni-ir
 
Q000506 034: {d}suen-i-din-na-am nitah kal-ga
 
Q000506 035: nun sun5-na ni2-tuku {d}en-lil2-la2
 
Q000506 036: he2-am3 e2-kur-ra-kam
 
Q000506 037: szul mu du10 sa4 {d}nanna-ke4
 
Q000506 038: u2-a uri5{ki}-ma
 
Q000506 039: lugal larsa{ki}-ma
 
Q000506 040: lugal ki-en-gi ki-uri-ke4
 
Q000506 041: gesztu2 dagal igi-gal2 diri szum2-ma
 
Q000506 042: {d}nu-dim2-mud-ke4
 
Q000506 043: bala du10 ti u4 su3-ra2 he2-gal2 nig2 nu-til-e
 
Q000506 044: {d}iszkur dingir-ra-ni
 
Q000506 045: sag-e-esz-e rig7-ga
 
Q000506 046: gesz-hur eridu{ki}-ga si sa2-sa2
 
Q000506 047: nidba
 
Q000506 048: dingir-re-e-ne szu du7-du7
 
Q000506 049: gal-an-zu me libir?
 
Q000506 050: ki-bi bi2-in-gi4-a
 
Q000506 051: [...] x ug3 szar2-ra-ni
 
Q000506 052: zi-de3-esz
 
Q000506 053: mu-un-pa3-da
 
Q000506 054: {gesz}gu-za mah
 
Q000506 055: [...] me?-dim2-ta diri
 
Q000506 056: dingir-ra-ni-ir se3-ga
 
Q000506 057: [...] ku3 luh-ha
 
Q000506 058: gal-le-esz ak
 
Q000506 059: [...] KA an sig7?-ga
 
Q000506 060: [...]
 
Q000506 061: [...]
 
Q000506 062: [...]
 
Q000506 063: [...]
 
Q000506 064: me-te nam-u18-ru-ka-ni
 
Q000506 065: du10 gal2-le bi2-du7-a
 
Q000506 066: sza3 la-la-gal2-la-na
 
Q000506 067: kig2-bi im-mi-in-til
 
Q000506 068: u4-bi-a {d}iszkur dingir-ra-ni
 
Q000506 069: {gesz}gu-za ka silim-ma-ka-na
 
Q000506 070: gal-bi dur2 mi-ni-in-gar
 
Q000506 071: u4-a u4 ul-le2-a-asz
 
Q000506 072: me-dim2-bi im-mi-in-diri
 
Q000506 073: gesz-hur me mah-bi
 
Q000506 074: ki-bi mi-ni-in-kig2-kig2
 
Q000506 075: 2(disz) am gal ki asz-te
 
Q000506 076: erim2 lugal-la du7-de3
 
Q000506 077: zi-da gab2-bu-bi
 
Q000506 078: sig?-ta im-mi-in-x
 
Q000506 079: |ERIN2.PIRIG|? x x x x x
 
Q000506 080: he2-gal2-la {d}a-nun-na
 
Q000506 081: me-sze3 an?-ur2? [...]
 
Q000506 082: mu-un-na-da-su8-su8-ge-esz
 
Q000506 083: alan-bi mi-ni-in-[...]
 
Q000506 084: du10-ub-ba im-mi-in-[...]
 
Q000506 085: [...] im-mi-[...]
 
Q000506 086: [...]
 
Q000506 087: [...]
 
Q000506 088: [...]