Q000507 = CDLI Literary 000507 (Sin-iqisham A) composite = P481128

 
Q000507 001: en gal sza3 zi-ta nam du10-ge-esz tar-ra
 
Q000507 002: {d}nu-musz-da en gal sza3 zi-ta nam du10-ge-esz tar-ra
 
Q000507 003: numun ku3 [...] a {d}suen-e bi2-in-ru-a
 
Q000507 004: {d}nin-gal-le [...] mi-ni-in-dim2-dim2
 
Q000507 005: kur sikil-la he2-gal2-e u3-tu-da
 
Q000507 006: gurun kiri6 sig7-ga gu7-a
 
Q000507 007: an {d}en-lil2-bi mu du10 sa4-a
 
Q000507 008: nin gal {d}nin-lil2-le mi2 zi-de3-esz du11-ga
 
Q000507 009: {d}nu-musz-da dumu nun-na musz3 me-lem4 du8-du8 _ma-lu?-u2?_
 
Q000507 010: sumun2 gal ki-bala si mul di
 
Q000507 011: {d}nu-musz-da en gal
 
Q000507 012: sza3-ba-tuku-am3
 
Q000507 013: pirig guru5-usz bur2 me3-sze3 u3-na gub-bu
 
Q000507 014: musz-sza3-tur3 gu2-erim2-ra szeg11 i-ni-in-gi4
 
Q000507 015: uszumgal mah? tu6 ku3-ga al-gi4?-a
 
Q000507 016: im2-ma du10 nu-silig-ga
 
Q000507 017: i-zi hu-luh-ha na-me gaba nu-ru-gu2
 
Q000507 018: a e3-e mah pesz10 ur4-ur4-re?
 
Q000507 019: u4 iri mu-un-til x x nu-mu-gi4
 
Q000507 020: dingir sag-mud-gal2 gaba-szu-gar nu-tuku
 
Q000507 021: sag-kal nam-ur-sag-ga2 a-ba e-da-sa2-am3
 
Q000507 022: igi-zu pirig-am3 _la-bu_ giri17 _ap-pu_ musz-husz ni2 ri
 
Q000507 023: {d}nu-musz-da
 
Q000507 024: sza3-ba-tuku 2(disz)?-bi
 
Q000507 025: a2-zu sa-par3-am3 kur sze nu-zu-ba
 
Q000507 026: umbin-zu umbin hu-ri2-in-na lu2 hul-gal2 ha-ha-x _i-ta-ma-ah_
 
Q000507 027: nam-nir-gal2-zu-sze3 sag na-me nu-szum2-mu
 
Q000507 028: nam-mah nam-gur4-zu ar2-re-esz ka-ge dib
 
Q000507 029: inim du11-ga-zu sag2 di nu-zu
 
Q000507 030: [...]-zu A sag?-ba du x
 
Q000507 031: dingir-gu10 lugal-ra kur nu-sze-ga-na szu-ni-sze3 si-bi2-ib
 
Q000507 032: {d}nu-musz-da nun {d}suen-i-qi2-sza-am kur nu-sze-ga-na szu-ni-sze3 si-bi2-ib
 
Q000507 033: sa-gid2-da gesz-gi4-gal2
 
Q000507 034: ur-sag usu er9-ra me galam-ma szu du7
 
Q000507 035: {d}nu-musz-da ur-sag usu er9-ra me galam-ma szu du7
 
Q000507 036: dingir me-dim2 gu4-alim? igi bar-bar-re-de3 du7
 
Q000507 037: a-a-zu {d}suen-gin7 zi ti-le ki ba-e-a-ag2
 
Q000507 038: nig2-zi-de3 bar tam-me _szi?-te-a-x_ nig2-erim2 u4?-za-ha-al ak _tu-ha-la-aq_
 
Q000507 039: e2-kisz-nu-gal2 ki-tusz ku3 nam-nun-na
 
Q000507 040: me-zu me kal-kal szu-luh-zu dadag-ga-am3?
 
Q000507 041: {d}nu-musz-da ur-sag usu er9-ra me galam-ma szu du7
 
Q000507 042: {d}nu-nam-nir en nam tar-tar-re
 
Q000507 043: kur nig2-dagal-la-ba mu-zu im-mi-in-mah
 
Q000507 044: iri nam-he2 ki du10-ga gar-ra
 
Q000507 045: ka-zal-lu{ki} kur he2-gal2-la ki-szu-pesz mi-ri-in-zu _ma-ha-az-ka u2-we-di-ka_
 
Q000507 046: kun4-sa-tu bara2 nam-en-na-zu
 
Q000507 047: inim nu-kur2-ru-da-na u3-tu-ba bi2-in-du11
 
Q000507 048: gesz-hur ha-lam-ma-a-bi pa e3-a ak-de3
 
Q000507 049: iri szub-szub-bu-da-bi ki-bi gi4-gi4-de3
 
Q000507 050: a-a {d}en-lil2 sza3-ga-ni nam-de6
 
Q000507 051: sipa zi lu2 gesz-hur-zu ki ag2-ga2
 
Q000507 052: nun {d}suen-i-qi2-sza-am a2-bi mu-da-an-ag2
 
Q000507 053: iri a2-dam-zu ki-tusz ne-ha bi2-in-tusz
 
Q000507 054: i7-zu mu-ba-al-ba-al eg2 pa5 si mi-in-sa2
 
Q000507 055: a he2-gal2 du-ri2-sze3 nu-til-le-da
 
Q000507 056: kalam?-za mi-in-gar nig2-du7 pa bi2-in-e3
 
Q000507 057: inim sa6-sa6-ge-da-ni-sze3 igi zi bar-mu-szi-ib
 
Q000507 058: nun {d}suen-i-qi2-sza-am-ra igi zi bar-mu-szi-ib
 
Q000507 059: lugal sza3 hul2-la u4-da-ni he2-su3-u4
 
Q000507 060: {d}nu-musz-da