Q000761 = CDLI Literary 000761 (Debate between Grain and Sheep) composite = P472758

 
Q000761 001: hur-sag an ki-bi-da-ke4
 
     P255993 obv. i 17: hur-sag an ki-bi-da
     P345372 obv. i 11: hur-sag an ki-bi-da-ke4
     P346208 obv. 15: hur-sag an ki-da-ke4
 
Q000761 002: u4 an-ne2 {d}a-nun-na im-tu-de3-esz-a-ba
 
Q000761 003: mu {d}ezina2 nu-ub-da-tu-da-asz nu-ub-da-an-sig7-ga
 
Q000761 004: kalam-ma gu {d}uttu nu-ub-da-an-dim2-ma-asz
 
Q000761 005: {d}uttu-ra temen nu-mu-un-na-si-ga-asz
 
Q000761 006: u8 nu-e3-a sila4 nu-szar2-ra
 
Q000761 007: ud5 nu-me-a masz2 nu-szar2-ra
 
Q000761 008: u8-e sila4 2(disz)-bi nu-ub-tu-u4
 
Q000761 009: ud5-e masz2 3(disz)-bi nu-ub-tu-u4
 
Q000761 010: mu {d}ezina2-{d}ku3-su3 {d}u8-bi-da-ke4
 
Q000761 011: {d}a-nun-na dingir gal-gal-e-ne nu-mu-un-zu-usz-am3
 
Q000761 012: sze musz5 u4 3(u)-am3 nu-gal2-la-am3
 
Q000761 013: sze musz5 u4 4(u)-am3 nu-gal2-la-am3
 
Q000761 014: sze musz5 u4 5(u)-am3 nu-gal2-la-am3
 
Q000761 015: sze di4-di4 sze kur-ra sze a2-dam ku3-ga nu-gal2-la-am3
 
Q000761 016: tug2 nig2 mu4-mu4-bi nu-gal2-la-am3
 
Q000761 017: {d}uttu nu-ub-tu-u4 men nu-il2
 
Q000761 018: en {d}nimgir-si en kal-kal nu-ub-tu-u4
 
Q000761 019: {d}szakkan2 bar-rim4-ma la-ba-ra-e3-a
 
Q000761 020: nam-lu2-ulu3 u4 re-a-ke4-ne
 
Q000761 021: ninda gu7-u3-bi nu-mu-un-zu-usz-am3
 
Q000761 022: tug2-ga mu4-mu4-bi nu-mu-un-zu-usz-am3
 
Q000761 023: kalam gesz-gi-na su-bi mu-un-gen
 
Q000761 024: udu-gin7 ka-ba u2 mu-ni-ib-gu7
 
Q000761 025: a mu2-sar-ra-ka i-im-na8-na8-ne
 
Q000761 026: u4-ba ki-ulutim2 dingir-re-e-ne-kam
 
Q000761 027: e2-bi du6 ku3-ga u8 {d}ezina2-bi mu-un-se12-esz-am3
 
Q000761 028: esz3 ninda gu7 dingir-re-e-ne-ka mi-ni-ib-de5-de5-ge-esz-a
 
Q000761 029: he2-gal2 u8 {d}ezina2-bi-da-ka
 
Q000761 030: {d}a-nun-na du6 ku3-ga-ke4-ne
 
Q000761 031: i-im-gu7-gu7-ne nu-mu-un-de3-si-si-esz
 
Q000761 032: amasz ku3-ga-ne-ne ga-bi nig2 du10-ga
 
Q000761 033: {d}a-nun-na du6 ku3-ga-ke4-ne
 
Q000761 034: i-im-na8-na8-ne nu-mu-un-de3-si-si-esz
 
Q000761 035: amasz ku3-ga nig2 du10-ga-ne-ne-sze3
 
Q000761 036: nam-lu2-ulu3 zi sza3 im-szi-in-gal2
 
Q000761 037: u4-ba {d}en-ki-ke4 {d}en-lil2-ra gu3 mu-un-na-de2-e
 
Q000761 038: a-a {d}en-lil2 u8 {d}ezina2-bi-da-ke4
 
Q000761 039: du6 ku3-ga um-ma-da-an-se12-esz-a
 
Q000761 040: du6 ku3-ta ga-am3-ma-da-ra-ab-e11-de3-en-de3-en
 
Q000761 041: {d}en-ki {d}en-lil2-bi inim ku3-ga-ne-ne-a-am3 du11-ga
 
Q000761 042: u8 {d}ezina2-bi du6 ku3-ta im-ma-da-ra-an-e11-de3
 
Q000761 043: u8 amasz-a-na im-ma-ab-ni10-ni10-e
 
Q000761 044: u2-szim nig2-dagal-la mu-un-na-ba-e-ne
 
Q000761 045: {d}ezina2-ra GAN2-ni mu-un-na-ga2-ga2-ne
 
Q000761 046: {gesz}apin szudul erin2-bi mu-un-na-ba-e-ne
 
Q000761 047: u8 amasz-a-na gub-ba-ni
 
Q000761 048: sipa amasz-a hi-li du8-du8-a
 
Q000761 049: {d}ezina2 ab-sin2-na gub-ba-ni
 
Q000761 050: ki-sikil sig7-ga hi-li gur3-ru-am3
 
Q000761 051: GAN2-ne2-ta sag zig3 il2-la-ni
 
Q000761 052: he2-gal2 an-na-ta de6-de6-a-ni
 
Q000761 053: u8 {d}ezina2-bi pa e3 mu-un-ak-esz
 
Q000761 054: unken-na he2-gal2 mu-da-an-gal2-le-esz
 
Q000761 055: kalam-ma zi-sza3-gal2 mu-da-an-gal2-le-esz
 
Q000761 056: me dingir-re-e-ne si im-sa2-sa2-e-ne
 
Q000761 057: erim3 kalam-ma-ka nig2 mu-ni-ib-lu-lu-un
 
Q000761 058: ama5 kalam-ma-ka dugud mu-un-de3-gal2
 
Q000761 059: e2 ukur3-ra sahar ki us2-sa-a-ba
 
Q000761 060: u3-mu-un-sun5-ne-esz he2-gal2 mu-da-an-gal2-le-esz
 
Q000761 061: 2(asz@45)-na-ne-ne ki giri3-ne-ne ba-an-gub-bu-usz-a
 
Q000761 062: dugud-bi e2-a nig2 tah-e-me-esz
 
Q000761 063: ki gub nig2-si-me-esz ki tusz me-te-gal2-me-esz
 
Q000761 064: sza3 an-na sza3 {d}en-lil2-la2-ke4 ba-sa6-ge-esz
 
Q000761 065: gesztin nig2 du10 i-im-na8-na8-e-ne
 
Q000761 066: kasz nig2 du10 i-im-du10-du10-ge-ne
 
Q000761 067: gesztin nig2 du10 u3-mu-un-nag-esz-a-ta
 
Q000761 068: kasz nig2 du10 u3-mu-un-du10-ge-esz-a-ta
 
Q000761 069: a-gar3-a-gar3-ra du14 mi-ni-ib-mu2-mu2-ne
 
Q000761 070: ki geszbun-na-ka a-da-min3 mu-un-ak-ne
 
Q000761 071: {d}ezina2-e u8-ra gu3 mu-un-na-de2-e
 
Q000761 072: nin9 dub-sag-zu-me-en igi-sze3 ma-ra-ab-gub-be2-en
 
Q000761 073: su3-ra2-ag2 kalam-ma-ka giri17-zal-bi-me-en
 
Q000761 074: sag-ur-sag-ra usu-gu10 ba-ab-szum2-mu
 
Q000761 075: e2-gal-la su zig3 mu-un-da-an-ri
 
Q000761 076: kalam-ma mu za3-sze3 mu-da-su8-su8-ge-esz
 
Q000761 077: kadra {d}a-nun-na-ke4-ne-me-en
 
Q000761 078: lipisz bara2-bara2-ge2-ne-me-en
 
Q000761 079: usu-gu10 ur-sag-ra u3-mu-na-te
 
Q000761 080: ki me3-ka gub-ba-ni
 
Q000761 081: su nu-mu-un-zu sa nu-mu-un-zu
 
Q000761 082: i-gi4-in-zu ki-a-ne-di [...]-na-du-un
 
Q000761 083: nam-uszur nam-ma3-la i-im-du10-du10-ge
 
Q000761 084: uszur du14 mu2-a i-im-bur2-bur2-re
 
Q000761 085: gurusz dab5-ba-ra u3-mu-un-na-te
 
Q000761 086: nam tar-ra-ni u3-mu-un-na-ba-e
 
Q000761 087: sza3 sag3-ga-ni gesztu2-ga-ni im-mi-ib-u18-lu
 
Q000761 088: gesz-szu gesz-gu2 i-im-du8-du8-e
 
Q000761 089: {d}ezina2-{d}ku3-su3-me-en dumu {d}en-lil2-la2-me-en
 
Q000761 090: ga2 udu e2-ubur-ra an-edin-na la2-a
 
Q000761 091: a-na-zu mu-da-gal2 a-na ma-ab-be2-en-na-bi gi4-ma-ni-ib
 
Q000761 092: 2(asz@45)-kam-ma-sze3 u8 {d}ezina2-ra mu-na-ni-ib-gi4-gi4
 
Q000761 093: nin9-gu10 nig2 a-na mu-e-du11-ga-zu
 
Q000761 094: an lugal dingir-re-e-ne-ke4
 
Q000761 095: ki ku3 ki kal-kal-gu10 mu-un-e11-de3-ne
 
Q000761 096: gu-gu {d}uttu me-lam2 nam-lugal-la ga2-a-ra mu-da-gal2
 
Q000761 097: {d}szakkan2 lugal hur-sag-ga2-ke4
 
Q000761 098: me-ni u-gun3 mu-un-na-ab-ak-e
 
Q000761 099: a2 nam-szita4-ke4 si mu-na-ab-sa2-e
 
Q000761 100: za3-e3 gal-gal ki-bala-sze3 ebih2 ba-an-sur-re
 
Q000761 101: {kusz}da-lu-usz2 a-ma-ru {gesz}pan gal-gal-e mu-na-ab-x-x
 
Q000761 102: zu2 kesz2 igi bar-ra en-nu-ug3 ga2-a-kam
 
Q000761 103: a-sza3-ga zi nam-gurusz ga2-a-kam?
 
Q000761 104: {kusz}ummu3 a sed4-da {kusz}e-sir2 ga2-a-kam
 
Q000761 105: i3 du10-ga ir-sim dingir-ra
 
Q000761 106: i3 a-ra2 i3 dub2 i3 szim i3 {gesz}erin sa2-du11-ga ga2-a-kam
 
Q000761 107: zulumhi tug2 siki babbar-ra-gu10
 
Q000761 108: lugal bara2-ga-na im-mi-in-hul2-le
 
Q000761 109: bar-gu10 su dingir gal-gal-e-ne-ka mul-ma-al im-mi-ib-za
 
Q000761 110: gudu4 pa4-szesz lu2 a tu5-am3
 
Q000761 111: szu-luh ku3-ga2 um-ma-da-an-mur10-re
 
Q000761 112: szukur2 ku3-ga2 giri3 mu-da-an-gub-be2
 
Q000761 113: {gesz}GAN2-ur3 {gesz}eme-apin-na dur ab2-sag
 
Q000761 114: {gesz}szu-kar2 sug-za3-ge4 gu7-a
 
Q000761 115: a-na-zu mu-da-gal2 a-na ma-ab-be2-na-bi gi4-ma-ni-ib
 
Q000761 116: 2(asz@45)-kam-ma-sze3 {d}ezina2-e u8-ra mu-na-ni-ib-gi4-gi4
 
Q000761 117: bappir udun-na mi2 u3-ba-ni-du11
 
Q000761 118: titab udun-na u3-ba-ni-du3
 
Q000761 119: {d}nin-ka-si-ke4 ma-ab-szar2-szar2-re
 
Q000761 120: masz2 gal-gal udu-utua2 gal-gal-zu
 
Q000761 121: ki geszbun-ga2 mu-un-til-le-esz
 
Q000761 122: nig2-gu10-ta a2 gur-ra im-da-su8-su8-ge-esz
 
Q000761 123: sipa-zu nig2-gu10-sze3 an-edin-na igi-bi im-szi-gal2
 
Q000761 124: iszin-na a-sza3-ga gal2-la-gu10-sze3
 
Q000761 125: engar-gu10 na-gada-zu {gesz}tukul-ta mu-un-sar-re
 
Q000761 126: ki-ta ki si-ga-asz u3-mu-e-re-kig2
 
Q000761 127: za-e-ra ni2-zu nu-mu-un-ta-e11-de3
 
Q000761 128: musz-gir2 lu2 la-ga nig2 edin-na-ke4
 
Q000761 129: zi-zu an-edin-na ku-kur ba-ni-ib-be2
 
Q000761 130: u4 szu2-usz-e nig2-ka9-zu ba-ni-ak-e
 
Q000761 131: gesz-szudum-ma-zu ki i3-tag-tag-ge
 
Q000761 132: na-gada-zu u8 me-a sila4 tur-tur me-a
 
Q000761 133: ud5 me-a masz2 tur-tur me-a lu2 mu-un-na-ab-be2
 
Q000761 134: tu15 tur-tur-e iri-a du-da-bi
 
Q000761 135: tu15 gal-gal-e sag2 di-da-bi
 
Q000761 136: za-e e2-ubur-ra ma-ra-an-du3-u3-ne
 
Q000761 137: tu15 tur-tur-e iri-a du-da-bi
 
Q000761 138: tu15 gal-gal-e sag2 di-da-bi
 
Q000761 139: {d}iszkur-ra gaba ri-a mu-da-an-gub-be2-en
 
Q000761 140: {d}ezina2-me-en ur-sag-ra tu-da-me-en ga2-la nu-mu-un-ta-dag-ge-en
 
Q000761 141: {dug}szakir3 {dug}giri3?-GA gil-sa nam-sipa-da nig2-gur11-ra gub-ba
 
Q000761 142: a-na-zu mu-da-gal2 a-na ma-ab-be2-na-bi gi4-ma-ni-ib
 
Q000761 143: 2(asz@45)-kam-ma-sze3 u8 {d}ezina2-ra mu-na-ni-ib-gi4-gi4
 
Q000761 144: za-e ku3 {d}inanna an-na-gin7
 
Q000761 145: ansze-kur-ra ki im-a-ag2
 
Q000761 146: lu2-erim2 bar tab-ba sag kur-ra
 
Q000761 147: gurusz-e lu2 dam tur-ra-ke4 lu2 dumu tur-tur-ra-ke4
 
Q000761 148: esz2-da 1(disz) kusz3-na um-da-la2
 
Q000761 149: ki-du6-sze3 um-ma-an-ed2-de3
 
Q000761 150: ki-du6-ta [...]-e11-de3
 
Q000761 151: {gesz}tukul-a-ni igi-zu um-ra-ra ka-zu um-ra-ra
 
Q000761 152: x kum-kum-gin7 PA-zu [...]-ma-ri-in-[...]
 
Q000761 153: {tu15}u18-lu {tu15}mir-re bala-sze3 [...]
 
Q000761 154: {na4}kikken-e {na4}x [...] x [...]
 
Q000761 155: {na4}szu-sze3 bar-za-a ar3-ar3 mi-ni-in-ak
 
Q000761 156: za-e {gesz}bunig-bi si-ga-zu-ne
 
Q000761 157: lu2 sila11-ga2 ba-hi ki-a mi-ni-in-gar
 
Q000761 158: ki-sikil du8 gu-la szu bur2-ra-am3
 
Q000761 159: {im}szu-rin-na mi-ni-a-e11-de3
 
Q000761 160: {im}szu-rin-na-ta im-ta-a-e11-de3
 
Q000761 161: za-e {gesz}banszur-ra gal2-la-zu-ne
 
Q000761 162: an-ta ma-ra-gal2-en ki-ta ma-gal2-en
 
Q000761 163: {d}ezina2 ni2-za gesztu2 ak-i3
 
Q000761 164: u3 za-e ge26-e-gin7 nig2-gu7-u3-me-en
 
Q000761 165: me-za igi mi-ni-ib-il2-la-ke4-esz
 
Q000761 166: u3 ge26-e eger-bi im-us2-en
 
Q000761 167: lu2 {na4}kikken-e hul nu-gal2
 
Q000761 168: a-na-zu mu-da-gal2 a-na ma-ab-be2-en-na-bi gi4-ma-ni-ib
 
Q000761 169: u4-ba {d}ezina2-e nam-gur4-ra-na sza3 im-mi-in-dab5 di-de3 sag ba-an-szum2
 
Q000761 170: {d}ezina2 u8-ra mu-un-na-ni-ib-gi4-gi4
 
Q000761 171: za-e {d}iszkur lugal-zu-um {d}szakkan2 szusz3-zu-um bar-rim4 ki-nu2-zu-um
 
Q000761 172: e2-e GAN2-ne2 izi in-ga-dub2-ba-gin7
 
Q000761 173: e2-ba ka-ba buru5{muszen} dal ba-ab-ra-gin7
 
Q000761 174: eh3 si-ig kalam-ma-sze3 ba-ni-ib-ku4-re-en
 
Q000761 175: ge26-e gu2-gu10 ki-sze3 ba-e-de3-ga2-ga2-ga2
 
Q000761 176: {gesz}ba-an-e-{gesz}ba-an-e ba-e-hal-ha-x
 
Q000761 177: sza3-tur3-zu ganba-ka lu2 u3-bi2-in-de6
 
Q000761 178: {tug2}nig2-dara2 ni2-za gu2-zu u3-bi2-in-la2
 
Q000761 179: u8-gu10-sze3 sze {gesz}ba-an-e si-ma-ab lu2 lu2-u3 in-na-ab-e
 
Q000761 180: u4-ba {d}en-ki-ke4 {d}en-lil2-ra gu3 mu-na-de2-e
 
Q000761 181: a-a {d}en-lil2 du8 {d}ezina2-bi nin9 he2-me-esz
 
Q000761 182: tesz2-bi-da he2-en-da-su8-su8-ge-esz
 
Q000761 183: ku3 3-kam-ma-ne-ne-a [...] ga2-la nu-um-[...]-dag-ge
 
Q000761 184: 2(asz@45)-na-ne-ne {d}ezina2 he2-[...]-gu-ul
 
Q000761 185: {d}ezina2-ra dub3 ki-a he2-en-de3-za-za
 
Q000761 186: [...]-ra giri3-ni ne he2-em-su-ub-bu-de3
 
Q000761 187: {d}utu e3-a-ra dutu szu2-usz-e
 
Q000761 188: mu {d}ezina2-kam he2-em-pa3-pa3-de3
 
Q000761 189: erin2 {d}ezina2-ka gu2 he2-em-mi-ib-gar
 
Q000761 190: lu2 ku3 tuku lu2 za tuku lu2 gud tuku lu2 udu tuku
 
Q000761 191: ka2 lu2 sze tuku-e dur2 he2-ga2-ga2 u4 he2-ni-ib-zal-zal-e
 
Q000761 192: u8 {d}ezina2-bi a-da-min3 du11-ga
 
Q000761 193: u8 tak4-a {d}ezina2 e3-a a-a {d}en-ki za3-mi2