Q000776 = CDLI Literary 000776 (Death of Nannaya) composite = P478964

 
Q000776 001: ab-ba ki re-a-sze3 dumu-ni-ir kin bi2-in-gi4
 
Q000776 002: dumu ki ba9-ra2 gen-na re u4-ba ba-ra-an-bad
 
Q000776 003: ab-ba uru2{ki}-a tusz-a-ra tu-ra gaba ba-ri
 
Q000776 004: su3-ag2 kal-la kur su3-da pa3-da tu-ra gaba ba-ri
 
Q000776 005: KA dim3 sa6-sa6 lu2 inim zil2-zil2-le tu-ra gaba ba-ri
 
Q000776 006: alan su3 tuku sag-du tuku tesz2-bi tu-ra gaba ba-ri
 
Q000776 007: gal-zu gesz-hur-ra me-te ukken-na tu-ra gaba ba-ri
 
Q000776 008: lu2 gen6-na ni2 te-ge26 dingir-bi tu-ra gaba ba-ri
 
Q000776 009: tu-ra u2 nu-gu7 gaba ba-ri tu-ra ba-an-dab5
 
Q000776 010: ka u3-ba-e-szu2 ninda nu-mu-un-szu2-szu2 sza3-sug4-ga ba-an-nu2
 
Q000776 011: dub-gin7 bar-gin7 ni2-gal2-la RI ib2-gurud-da mu-un-la2
 
Q000776 012: ur-sag gaba ur4-ur4 giri3 nu-mu-un-da-bad-de3
 
Q000776 013: KA tu-ra-a-ni-ta nam-dumu-ni i-si-isz x i3-gu7
 
Q000776 014: sza3 sag3-sag3-ge i-si-isz SI A x
 
Q000776 015: dub zu nibru{ki}-a ki-lul-la ba-an-ug5
 
Q000776 016: inim-bi kaskal su3-ra2-sze3 dumu-ni-ir ba-an-na-te
 
Q000776 017: dumu ad-da-a-ni-ta nu-ub-da-la2-a-gin7
 
Q000776 018: kin in-szi-gi4-in4-nam nu-ub-da-gur?-ra?-am3
 
Q000776 019: dumu er2 in-pa3 sahar-ta ma-ra-da-szub szir3 nam-nar mu-un-na-ab-e
 
Q000776 020: {disz}lu2-dingir-ra sza3 NE-NE-a-ni-ta i-lu ab-sar-re
 
Q000776 021: ab-ba ki-lul-la ba-an-ug5-ga-ta
 
Q000776 022: {disz}{d}nanna-a sza3 hul dim2-ma-ni-ta kur-sze3 ba-ab-DU-a
 
Q000776 023: dam-zu nig2 u4-bi-ta nitalam-a-ni na-nam me-da nu-mu-un-su-a
 
Q000776 024: {tu15}dal-ha-mun-gin7 u4 DI ma-ra-ab-kas4-kas4-e u18-lu ma-ab-sag3-ge
 
Q000776 025: a2-e3-gin7 za-e ma-ra-ab-ak-e dim2-ma-ni in-kur2
 
Q000776 026: al-lib mu-na-gar i-gi4-in-zu i-im-szi-tu-tu-de3
 
Q000776 027: x x im-ma-ab-gur-re ab2-gin7 gu3 x x
 
Q000776 028: x x a-nir an?-DAG? er2 im-ma-sze8-sze8
 
Q000776 029: x x-bi mu-un-szu2 u3 nig2-zi ba-an-dab5
 
Q000776 030: [...]-a NI [...]
 
Q000776 031: [...]-a-ur4-ur4 mu-da?-ab-ZA
 
Q000776 032: [...] szu mu-ra-ab-tag-ge sza3 x ba x x BAD?
 
Q000776 033: [...] zi-zi u4 zal-sze3 KA? x KA?
 
Q000776 034: [...] ki dur2-ru-na-ta lukur {d}nin?-urta?-ke4 x ta [...] ma-ra-da?-szub
 
Q000776 035: dingir? sig7-ga-gin7 x x KA mi-ni-in-x x-a
 
Q000776 036: an-gul-a-ni hul [...]
 
Q000776 037: sza3 PI-ra-ke4 hub2 in? [...]
 
Q000776 038: x IGI KA? x x u8 [...]
 
Q000776 039: ug3 dagal-la sze mu-e-szi-ib-x A [...]
 
Q000776 040: suh3-suh3 szen-szen-na nin-dingir {d}nuska? [...] te
 
Q000776 041: x x-ra-an-sil2-sil2-e u8?-ni ma-ra-an-SU-e
 
Q000776 042: x x GI ma-[...]-nam
 
Q000776 043: x x ki [...]-nam
 
Q000776 044: x x ur2-zu-ta [...]-de3
 
Q000776 045: x x A ga [...]-ra
 
Q000776 046: [...]-de2-e
 
Q000776 047: dumu tur-zu dumu lugal-la-gin7 mu-da?-ak?-a
 
Q000776 048: a-na-am3 i3-gu7 [...]
 
Q000776 049: a-na-am3 i3-nag [...]
 
Q000776 050: lal3 i3-nun x x ma? x mu?-un?-x
 
Q000776 051: {gesz}banszur i3-zu-ta? mu-un-da-ga2-ga2
 
Q000776 052: er2 im-ga2-ga2-a-ni er2 arhusz x x-am3
 
Q000776 053: i-im-sig7-sig7-ga-a-ni ki ag2 sza3 ku3-ga-kam
 
Q000776 054: sze ur4-ur4 NUMUN-gin7 sag ba-da-[...]-esz
 
Q000776 055: amar muszen-e? amar? x SA la he?-en-gi4-gi4 x al-il2-il2
 
Q000776 056: e2-gi4-a dumu tur-zu me-na me-na-am3 bi2-in-du11-ga-a
 
Q000776 057: ugu-ne-ne-a x U2?-zu bi2-in-szub?
 
Q000776 058: x-ne-ne-a x x-ra ma-ra-an-si-ig
 
Q000776 059: ur2 e2-ke4 x sza? NE? x x ma-ra-[...]
 
Q000776 060: x x-zu x ad du10-du10-ga-x u3-sa2-a x x-a
 
Q000776 061: [...]-gin7 im-ma-ab-x x
 
Q000776 062: i-lu [...]-zu? [...] nu?-gul-e
 
Q000776 063: ad-da-gu10 sza3-zu he2-hun-ge26
 
Q000776 064: {disz}{d}nanna-a ur5-zu he2-sa6
 
Q000776 065: en ensi2 x er3?-ra-bi a?-ab-[...]
 
Q000776 066: szu nam-usz2-ta kar-ra x UL [...]
 
Q000776 067: szu nam-usz2 nig2? x x-ba bi2-ib-si lu2 [...]
 
Q000776 068: nam-usz2 nig2 du10 dingir-ra-kam ki nam tar-ra [...]
 
Q000776 069: sza3-bala-bala-zu du10-zu he2-en-x x
 
Q000776 070: dumu-munus-zu x x-ne-a ma-ra-x x
 
Q000776 071: ab-ba iri{ki}-za-a-kam kana5 ma-ra-x-x
 
Q000776 072: ki-sikil iri{ki}-za-a-kam x x MU mu-ra-ab-x x
 
Q000776 073: sag {na4}kin2?-kin2?-x x er2-zu x IN x
 
Q000776 074: e2 im-ma-ni-ga2-ga2 [...]
 
Q000776 075: ku3? in-tak4 sze bi2-in-tuku nig2-gur11 dagal bi2-in-[...]
 
Q000776 076: ibila suhusz gen6-na x MASZ-zu ha-ra-ab-x x
 
Q000776 077: lu2-ug5-ge-zu sza3 |IGI+X|-gin7 [...]
 
Q000776 078: za3-zu a2 hul-la za-e ma-ra-kin-ga2
 
Q000776 079: szu gar gen6 lugal sipa dingir-za-a-kam
 
Q000776 080: sa2-gar gen6 {d}utu-u3-kam
 
Q000776 081: lu2-bi lu2 nam ku5 he2?-a nam-usz2 [...]
 
Q000776 082: giri3-pad-ra2-ni lu2 [...]
 
Q000776 083: {u2}numun li-li-a-ni x ma [...] tuku mu-bi [...]
 
Q000776 084: nig2-gur11-bi buru5? muszen x dal?-a-gin7 x he2-[...]
 
Q000776 085: x x TUG2? ki? x x-ib-la2-e KU-KU-de3? kalam-ma? [...]
 
Q000776 086: inim nig2 sa6-ga x-zu he2-en-tum2 sza3 du10 he2-ri-ib-ga2-ga2
 
Q000776 087: {disz}{d}nanna-a ur5?-zu he2-sa6 sza3-zu he2-szi-hun-ge26
 
Q000776 088: {d}utu en? gal a-ra-li-ke4
 
Q000776 089: ki ku10-ku10 u4-sze3 u3-mu-ni-in-tu di ku5-zu i3-ku5-de3
 
Q000776 090: {d}nanna-a u4 nu2-a nam-zu he2-tar-re
 
Q000776 091: {d}nergal {d}en-lil2 kur-ra-ke4 igi-bi-a sa6-ni
 
Q000776 092: ki-TAR gu7 mu-zu he2-pa3-de3 u2 du10 he2-ri-ib-gu7-e
 
Q000776 093: SZE3 bar-ra nin kur-ra he2-me-en arhusz hu-mu-ra-an-tuku-tuku
 
Q000776 094: ki-nag a du10-ga e2-zu he2-ni-ib-us2-x
 
Q000776 095: e2-a NIM-ta he2-bi2-in-KU x en {d}nin-gesz-zi-da
 
Q000776 096: kal-ga {d}gilgames2 silim ha-ra-an-x x
 
Q000776 097: {d}ne-ti u3 de-ta2-na a2-tah-zu x x
 
Q000776 098: dingir kur-ra-ke4 szudu3-zu he2-em-sza4-x
 
Q000776 099: musz3-am3 dingir-zu he2-em-me nam-zu [...]
 
Q000776 100: dingir iri{ki}-za-a-kam sza3 szu nigin2 ha-ra-x
 
Q000776 101: sza3 zu2 kesz2 szul-a-lum ha-ra-du8
 
Q000776 102: nam-tag-ga e2-e-ke4 szid-bi he2-en-gaz
 
Q000776 103: nig2-hul dim2-ma-zu MUNUS? kur-ta? ge-en6-na-bi
 
Q000776 104: egir-zu he2-sa6 x x x x-zu [...] x
 
Q000776 105: [...] TUG2? he2-dab5
 
Q000776 106: {d}udug {d}lamma x x NIG2-zu he2-x
 
Q000776 107: dumu u3-tu-u4-da-zu nam?-sag-sze3 he2-ni-sar?
 
Q000776 108: dumu-munus-zu dingir he2-tuku-tuku
 
Q000776 109: dam-zu he2-ti im-ri-a-zu he2-dagal
 
Q000776 110: he2-gal2 sag sa6-ga u4 szu2-usz-e he2-ni-gur3-ru
 
Q000776 111: a-pap-za kurun nig2 du10-ga musz2 nam-ba-an-tum2-mu
 
Q000776 112: KA e2-e-zu KA dingir-za-kam du-ri2-sze3 he2-a