Q000779 = CDLI Literary 000779 (Song of Ploughing Oxen) composite = P478967

 
Q000779 001: _e-el-lu ma-al-lu_
 
Q000779 002: gu4 gen-a gen-a {gesz}szudul-a gu2 gar-i3
 
Q000779 003: gu4 [...] gen-a gen-a {gesz}szudul-a gu2 gar-i3
 
Q000779 004: [...] ma-da-me-en
 
Q000779 005: [...] {d}en-lil2-la2-me-en
 
Q000779 006: [...] kalam-ma-me-en
 
Q000779 007: e-el-lu ma-a-lu
 
Q000779 008: [...] sag mu-da-gal2
 
Q000779 009: [...] sag mu-da-gal2
 
Q000779 010: [...]
 
Q000779 011: [...]
 
Q000779 012: [...]
 
Q000779 013: x x [...]
 
Q000779 014: a2-sze ama hu-mu-da-[...]
 
Q000779 015: a2-sze {d}nansze hu-mu-da-an-szub?-bu?
 
Q000779 016: ninda {kusz}lu-ub2 ha-ma-ni-in-gar-ra-am3
 
Q000779 017: a {kusz}ummu-da ha-ma-ni-in-de2-am3
 
Q000779 018: sag us2 [...] ha-ma-da-an-gub-ba
 
Q000779 019: engar ninda gu7-a ha-ma-an-du11-ga-am3
 
Q000779 020: engar a nag-a ha-ma-an-du11-ga-am3
 
Q000779 021: e-el-lu ma-a-lu
 
Q000779 022: {d}nansze e2 ma-mu-de3 ba-nu2
 
Q000779 023: {d}nansze-ra inim ge6 im-ma-na-ab-DU
 
Q000779 024: ninda {kusz}lu-ub2-a im-ma-ni-in-gar
 
Q000779 025: a {kusz}ummu-da im-ma-ni-in-de2
 
Q000779 026: sag us2 [...]-gub
 
Q000779 027: {lu2}engar igi x x im-ma-szi-in-bar
 
Q000779 028: gu4-ab2 x x eme ba-an-gar
 
Q000779 029: x [...] giri3? bi2-in-la2
 
Q000779 030: {lu2}engar ama-a-ni gu3 mu-na-de2-e
 
Q000779 031: ninda {kusz}lu-ub2-a ma-an-gar
 
Q000779 032: a {kusz}ummu-da ma-an-de2
 
Q000779 033: sag us2 [...] ma-an-gub?
 
Q000779 034: [...]
 
Q000779 035: [...]
 
Q000779 036: [...]
 
Q000779 037: [...]
 
Q000779 038: e-el-lu ma-al-lu
 
Q000779 039: a-na-am3 [...]
 
Q000779 040: a-na-am3 [...]
 
Q000779 041: a-ba-am3 [...]
 
Q000779 042: a-ba-am3 [...]
 
Q000779 043: a-ba-am3 lag [...]
 
Q000779 044: a-ba-am3 muszen [...]
 
Q000779 045: a2 zi-da [...]
 
Q000779 046: a2 gab2-bu [...]
 
Q000779 047: igi il2-la [...]
 
Q000779 048: umbin gal-gu10 [...]
 
Q000779 049: mul-an-na x [...]
 
Q000779 050: gala-bi [...] si im-sa2-e [...]
 
Q000779 051: gu4 [...] sag?-dili gur4 mu-un-ta-szub
 
Q000779 052: [...] inim mu-na-ni-ib-gi4-gi4
 
Q000779 053: gu4-me-en gu4 tur-me-en
 
Q000779 054: siki giri17-gu10 nu-lum-ma-me-en
 
Q000779 055: gu2-tar-ga2 sahar nu-szub-ba-bi
 
Q000779 056: a-na-asz-am3 lugal-gu10 ge26-e mu-un-kal-me-en
 
Q000779 057: amar ban3-da-gu10 inim 1(disz)-am3 a-ra-ab-be2-en
 
Q000779 058: gizzal he2-em-szi-ak
 
Q000779 059: {gesz}KU ad-da-zu 4(disz)-am3
 
Q000779 060: {gesz}KU ama-zu 8(disz)-am3
 
Q000779 061: {d}utu gesz sa6-zu si he2-ri-ib-sa2
 
Q000779 062: e-el-lu ma-a-lu
 
Q000779 063: engar szu-nim-ma sipa tur3 ku3-ga
 
Q000779 064: gurusz-e u4 tur-ra-ni-ta dam an-tuku-am3
 
Q000779 065: dumu an-tuku-am3 dili-ni? nu-mu-un-[...]
 
Q000779 066: e-el-lu ma-a-lu
 
Q000779 067: mul-an-na ge26-e [...]
 
Q000779 068: gun3 an-na ge26-e [...]
 
Q000779 069: {tug2}nig2-bara2 ur3-ra ge26-e [...]
 
Q000779 070: x x ge26-e [...]
 
Q000779 071: [...]
 
Q000779 072: [...]
 
Q000779 073: [...]
 
Q000779 074: [...]
 
Q000779 075: [...]
 
Q000779 076: [...]
 
Q000779 077: [...]
 
Q000779 078: [...]
 
Q000779 079: [...]
 
Q000779 080: [...]
 
Q000779 081: [...]
 
Q000779 082: [...]
 
Q000779 083: [...]
 
Q000779 084: [...]
 
Q000779 085: [...]
 
Q000779 086: [...]
 
Q000779 087: [...]
 
Q000779 088: [...]
 
Q000779 089: [...]
 
Q000779 090: [...]
 
Q000779 091: {gesz}x [...]
 
Q000779 092: e-el-lu ma-a-lu
 
Q000779 093: {d}en-ki-im-du lu2 e pa5-ra-ke4
 
Q000779 094: en {d}... gu3 mu-na-de2-e
 
Q000779 095: lugal-gu10 [...] x ga-mu-ra-ab-ak-e
 
Q000779 096: GAN2 zi-de3 [...] a ga-ra-ab-du11
 
Q000779 097: im sag [...] im-ma-ab-be2
 
Q000779 098: u4 sze [...] x GAN2 NE
 
Q000779 099: AN-AN [...] mu-da-an-x [...] ma-ab-ak
 
Q000779 100: x [...] x NE
 
Q000779 101: [...]
 
Q000779 102: [...]
 
Q000779 103: [...]
 
Q000779 104: [...]
 
Q000779 105: [...]
 
Q000779 106: [...]
 
Q000779 107: [...]
 
Q000779 108: [...]
 
Q000779 109: e-el-lu ma-al-lu
 
Q000779 110: {gesz}GAN2-ur3 {gesz}ga-rig2 a-sza3-ga2
 
Q000779 111: {gesz}zu2 gal-gal ha-ra-ab-si GAN2 ku3 ri-ri-de3
 
Q000779 112: {gesz}al gu2 ki he2-re-la2 mud sa2-bi2-ib
 
Q000779 113: {gesz}al gu2 ki he2-re-la2
 
Q000779 114: {gesz}apin ku3-zu {gesz}dal-a la2-a-ba {gesz}dal-ta um-ta-si-ig
 
Q000779 115: nagar gal-zu gu hu-mu-ra-ab-tag-ge
 
Q000779 116: a2 {gesz}le-um-ma-bi [...]
 
Q000779 117: [...]
 
Q000779 118: [...]
 
Q000779 119: [...]
 
Q000779 120: [...]
 
Q000779 121: [...]
 
Q000779 122: [...]
 
Q000779 123: [...]
 
Q000779 124: [...]
 
Q000779 125: [...]
 
Q000779 126: [...]
 
Q000779 127: [...]
 
Q000779 128: [...]
 
Q000779 129: [...] mu7-mu7 [...]
 
Q000779 130: [...] szu zi-da-na gi-1(disz)-ninda he2-[...]
 
Q000779 131: [...] {d}en-ki-im-du lu2 e pa4-ra-ke4
 
Q000779 132: [...]-a-ka hu-mu-ra-[...]
 
Q000779 133: e-el-lu ma-al-lu gu4 gen-a gen-a {gesz}szudul-a gu2 gar-i3
 
Q000779 134: gu4 [...] gen-a gen-a {gesz}szudul-a gu2 gar-i3
 
Q000779 135: ab-sin2 GAN2 zi-da giri3 gub-gub-i3 us2 si sa2 he2-e-dib
 
Q000779 136: [...] e2 kasz-a-ka ul ti-a [...]
 
Q000779 137: [...] {d}inanna-ka ki-bur2-re [...]
 
Q000779 138: [...] ki-bi i3-gi4-gi4 [...]
 
Q000779 139: u2-lu-lu-ma-ma {d}nin-urta-kam