Q000789 = CDLI Literary 000789 (Poem of Early Rulers) composite = P478954

 
Q000789 001: [...]
 
Q000789 002: [...]
 
Q000789 003: [...]
 
Q000789 004: [...]
 
Q000789 005: [...]
 
Q000789 006: [...] x li-bi-in-du3-a
 
Q000789 007: [...] x-am3 lu2-be2-ne szu bala ak-a
 
Q000789 008: [...] lugal-e mu 1(szar'u)-am3 in-ak
 
Q000789 009: [...] lugal-e lu2 an-sze3 bi2-in-e3-de3
 
Q000789 010: [...] zi-u4-su3-ra2-gin7 nam-ti i3-kin-kin
 
Q000789 011: [...] ba-an-za-za dab5?-ba?-ta
 
Q000789 012: [...] kalam?-ma? nu?-dar-ra-ke4
 
Q000789 013: [...] lugal-e-ne dub-sag u4 ul-le2-a-ke4-ne
 
Q000789 014: [...]-un-pesz4-pesz4-a nu-un-tu-u4-da
 
Q000789 015: [...]-gin7 szu-gu10 sa2 bi2-in-du11-ga
 
Q000789 016: [...] na-me nu-mu-un-zu-a
 
Q000789 017: [...]-a-bi [...] x igi nigin2-na-kam
 
Q000789 018: [...] nu-zalag-ga [...] ugu nam-usz2-a-kam a-ba-am3 bi2-in-dirig-ga
 
Q000789 019: [...] il2-la u4 sza3 hul2-la x nig2-me-gar mu 1(szar'u)-am3 in-ak
 
Q000789 020: [...] dingir-re-e-ne bi2-in-szum2-ma-am3 [...]-ra?-ra nam-ti i3-kin-kin
 
Q000789 021: [...] ha-la lu2-u18-lu-kam [...] ti-a e2 gurusz-ke4