Q000887 = RIME 3/1.01.07.001 composite = P431936

 
Q000887 001: {d}ba-ba6
For Baba,
 
     P232309 surf. a 1: {d}ba-ba6#
 
Q000887 002: munus sa6-ga
the beautiful woman,
 
     P232309 surf. a 2: munus sa6-ga
 
Q000887 003: dumu an-na
daughter of An,
 
     P232309 surf. a 3: dumu an-na
 
Q000887 004: nin iri ku3-ga
queen of the Holy City,
 
     P232309 surf. a 4: nin iri ku3-ga
 
Q000887 005: nin-a-ni
his mistress,
 
     P232309 surf. a 5: nin-a-ni
 
Q000887 006: gu3-de2-a
Gudea,
 
     P232309 surf. a 6: gu3-de2-a
 
Q000887 007: ensi2
ruler
 
     P232309 surf. a 7: ensi2
 
Q000887 008: lagasz{ki}-ke4
of Lagaš,
 
     P232309 surf. a 8: lagasz{ki}-ke4
 
Q000887 009: e2 iri ku3-ga-ka-ni
her temple of the Holy City
 
     P232309 surf. a 9: e2 iri ku3-ga-ka-ni
 
Q000887 010: mu-na-du3
he built for her.
 
     P232309 surf. a 10: mu-na-du3