Q000947 = RIME 3/2.01.01.20 (Codex Ur-Namma) composite = P432130

 
Q000947 001: [{d}en-lil2]
To Enlil,
 
     P226580 obv. i 1: [{d}en-lil2]
 
Q000947 002: [lugal kur-kur-ra]
the king of all the lands,
 
     P226580 obv. i 2: [lugal kur-kur-ra]
 
Q000947 003: [alan ur-{d}namma]
a statue of Ur-Namma,
 
     P226580 obv. i 3: [alan ur-{d}namma]
 
Q000947 004: [nita2 kal-ga]
the strong man,
 
     P226580 obv. i 4: [nita kal-ga]
 
Q000947 005: [lugal uri5{ki}-ma]
king of Ur
 
     P226580 obv. i 5: [lugal uri5{ki}-ma]
 
Q000947 006: [lugal ki-en]-gi?
king of Sumer
 
     P226580 obv. i 6: [lugal ki-en]-gi#?
 
Q000947 007: [ki-uri]-ka
and Akkad,
 
     P226580 obv. i 7: [ki-uri]-ka#
 
Q000947 008: [na4]-bi
whose stone
 
     P226580 obv. i 8: [na4]-bi
 
Q000947 009: [{na4}esi]-am3
is diorite,
 
     P226580 obv. i 9: [{na4}esi]-am3#
 
Q000947 010: ur-{d}namma
I, Ur-Namma,
 
     P226580 obv. i 10: [ur]-{d#?}namma#?
 
Q000947 011: nita2 kal-ga
the strong man,
 
     P226580 obv. i 11: [nita] kal#-ga#
 
Q000947 012: lugal uri5{ki}-ma
king of Ur
 
     P226580 obv. i 12: [lugal] uri5#[{ki}-ma]
 
Q000947 013: lugal ki-en-gi ki-uri
and king of Sumer and Akkad,
 
     P226580 obv. i 13: [lugal] ki#-en-[gi ki-uri]
 
Q000947 014: [e2] {d}[nanna]
when the temple of Nanna
 
     P226580 obv. i 14: [u4 e2] {d}[nanna]
 
Q000947 015: lugal-ga2 mu-[du3-a]
my master I built,
 
     P226580 obv. i 15: lugal#-ga2 [mu-du3-a]
 
Q000947 016: [ma2 ma2-gan{ki}]
and the boats of Magan,
 
     P226580 obv. i 16: [ma2 ma2-gan{ki}]
 
Q000947 017: [di] nig2-gi-[na]
by the true verdict
 
     P226580 obv. i 17: [di] nig2#-gi#-[na]
 
Q000947 018: [{d}utu]-ta szu-[na]
of Utu, to his control
 
     P226580 obv. i 18: [{d}utu]-ta#? szu-[na]
 
Q000947 019: [mu-ni]-gi4?-[a]
I returned,
 
     P226580 obv. i 19: [mu-ni]-gi4#?-[a]
 
Q000947 020: [a mu-na-ru]
I dedicated it to him.
 
     P226580 obv. i 20: [a mu-na-ru]
 
Q000947 021: [u4-ba]
At that time,
 
     P226580 obv. i 21: [u4-ba]
 
Q000947 022: [e2?] {[d]}en-lil2
within the temple of Enlil
 
     P226580 obv. i 22: [e2? {d}]en#-lil2#
 
Q000947 023: [lugal]-ga2-ta
my master,
 
     P226580 obv. i 23: [lugal]-ga2#-ta#
 
Q000947 024: [alan ur]-{d}namma-ke4?
for the statue of Ur-Namma
 
     P226580 obv. i 24: [alan ur]-{d}namma-ke4#?
 
Q000947 025: nidba? iti-da
a monthly food offering of
 
     P226580 obv. i 25: nidba#? iti-da
 
Q000947 026: 1(gesz2) 3(u) sze gur
90 gur of barley,
 
     P226580 obv. i 26: 1(gesz2)# 3(u) sze gur
 
Q000947 027: 3(u) udu
30 sheep,
 
     P226580 obv. i 27: 3(u) udu
 
Q000947 028: 3(u) sila3 i3-nun
and 30 sila3 of ghee,
 
     P226580 obv. i 28: 3(u) sila3 i3-nun
 
Q000947 029: sa2-du11-sze3
as regular offerings
 
     P226580 obv. i 29: sa2-du11-sze3
 
Q000947 030: mu-na-ni-gar
I established there for him.
 
     P226580 obv. i 30: mu-na-ni-gar
 
Q000947 031: u4 an-ne2
When An
 
     P226580 obv. i 31: u4 an-ne2
 
Q000947 032: {d}en-lil2-le
and Enlil
 
     P226580 obv. i 32: {d}en-lil2-le
 
Q000947 033: {d}nanna-ar
to Nanna
 
     P226580 obv. i 33: {d}nanna-ar
 
Q000947 034: nam-lugal uri5{ki}-ma
the kingship of Ur
 
     P226580 obv. i 34: nam-lugal uri5{ki}-ma
 
Q000947 035: mu-na-szum2-mu-usz-a-ba
did grant,
 
     P226580 obv. i 35: mu#-na#-szum2#-mu#-usz-a-ba
 
Q000947 036: u4-ba {d?}ur-{d}namma
at that time, for me, Ur-Namma,
 
     P226580 obv. i 36: u4#-ba# {d#?}ur-{d}namma-<<ke4#>>
 
Q000947 037: dumu tu-da
the son born
 
     P226580 obv. i 37: dumu tu-da
 
Q000947 038: {d}nin-sun2-ka
of Ninsuna,
 
     P226580 obv. i 38: {d}nin-sun2-ka
 
Q000947 039: emedu2
her house-born slave
 
     P226580 obv. i 39: emedu2
 
Q000947 040: ki-ag2-ga2-ni-ir
beloved,
 
     P226580 obv. i 40: ki-ag2-ga2-ni-ir
 
Q000947 041: nig2-si-sa2-ni-sze3
according to his justice,
 
     P226580 obv. i 41: nig2-si-sa2-ni-sze3
 
Q000947 042: nig2-gi-na-ni-sze3
according to his righteousness,
 
     P226580 obv. i 42: nig2#-gi-[na]-ni-sze3
 
Q000947 043: a2? [x (x)] ba?-ag2?
the orders(?) were issued(?),
 
     P226580 obv. i 43: a2#? [x (x)] ba#?-ag2?
 
Q000947 044: [nam?]-lugal?
and the kingship
 
     P226580 obv. i 44: [nam?]-lugal#?
 
Q000947 045: uri5?[{ki}-ma]
of Ur
 
     P226580 obv. ii 1: uri5?[{ki}-ma]
 
Q000947 046: [hu]-mu-[na-szum2?]
was given to him.
 
     P226580 obv. ii 2: [hu]-mu-[na-szum2?]
 
Q000947 047: si? x [...]
...
 
     P226580 obv. ii 3: si#? x [...]
 
Q000947 048: ba-x-[...]
...
 
     P226580 obv. ii 4: ba#-x-[...]
 
Q000947 049: 2(disz) x [...]
2 ...
 
     P226580 obv. ii 5: 2(disz) x [...]
 
Q000947 050: 2(disz) x [...]
2 ...
 
     P226580 obv. ii 6: 2(disz) x [...]
 
Q000947 051: nam?-[...]
...
 
     P226580 obv. ii 7: nam#?-[...]
 
Q000947 052: [...]
...
 
     P226580 obv. ii 8: [...]
 
Q000947 053: [...]
...
 
     P226580 obv. ii 9: [...]
 
Q000947 054: [...]
...
 
     P226580 obv. ii 10: [...]
 
Q000947 055: [...]
...
 
     P226580 obv. ii 11: [...]
 
Q000947 056: [...]
...
 
     P226580 obv. ii 12: [...]
 
Q000947 057: [...]
...
 
     P226580 obv. ii 13: [...]
 
Q000947 058: [...]
...
 
     P226580 obv. ii 14: [...]
 
Q000947 059: [...]
...
 
     P226580 obv. ii 15: [...]
 
Q000947 060: [...]
...
 
     P226580 obv. ii 16: [...]
 
Q000947 061: [...]
...
 
     P226580 obv. ii 17: [...]
 
Q000947 062: [...]
...
 
     P226580 obv. ii 18: [...]
 
Q000947 063: [...]
...
 
     P226580 obv. ii 19: [...]
 
Q000947 064: [...]
...
 
     P226580 obv. ii 20: [...]
 
Q000947 065: [...]
...
 
     P226580 obv. ii 21: [...]
 
Q000947 066: [...]
...
 
     P226580 obv. ii 22: [...]
 
Q000947 067: [...]
...
 
     P226580 obv. ii 23: [...]
 
Q000947 068: [...]
...
 
     P226580 obv. ii 24: [...]
 
Q000947 069: [...]
...
 
     P226580 obv. ii 25: [...]
 
Q000947 070: [...]
...
 
     P226580 obv. ii 26: [...]
 
Q000947 071: [a2] {d}[nanna]
By the might of Nanna
 
     P226580 obv. ii 27: [a2] {d}[nanna]
 
Q000947 072: lugal-ga2-ta
my master,
 
     P226580 obv. ii 28: lugal#-ga2-ta#
 
Q000947 073: abul imin-bi
its seven gates
 
     P226580 obv. ii 29: abul# imin-bi
 
Q000947 074: gal2 mu-un-da-an-taka4-(x)
I(?) opened.
 
     P226580 obv. ii 30: gal2# mu-un-da-an-taka4#-(x)
 
Q000947 075: nam-ha-ni
Namḫani
 
     P226580 obv. ii 31: nam-ha-ni
 
Q000947 076: ensi2
to governor
 
     P226580 obv. ii 32: ensi2
 
Q000947 077: lagasz{ki}
of Lagaš
 
     P226580 obv. ii 33: lagasz{ki}-<<ke4>>
 
Q000947 078: he2-mi-il2
I elevated.
 
     P226580 obv. ii 34: he2-mi#-il2#
 
Q000947 079: ki-sar-ra
To the ki-sar-ra
 
     P226580 obv. ii 35: ki-sar#-ra
 
Q000947 080: ma2 ma-gan{ki}-na
the Magan ships
 
     P226580 obv. ii 36: ma2 ma-gan{ki}-na
 
Q000947 081: {d}nanna
of Nanna,
 
     P226580 obv. ii 37: {d}nanna
 
Q000947 082: a2 {d}nanna
by the might of Nanna
 
     P226580 obv. ii 38: a2 {d}nanna
 
Q000947 083: lugal-ga2-ta
my master,
 
     P226580 obv. ii 39: lugal-ga2-ta
 
Q000947 084: he2-mi-gi4
I returned.
 
     P226580 obv. ii 40: he2-mi-gi4
 
Q000947 085: uri5{ki}-ma
In Ur
 
     P226580 obv. ii 41: uri5{ki}-ma
 
Q000947 086: ha-ba-zalag
I made them shine.
 
     P226580 obv. ii 42: ha-ba-zalag!
 
Q000947 087: u4-ba
At that time,
 
     P226580 obv. ii 43: u4-ba
 
Q000947 088: a-sza3 ni-is-qum
for fields select (officials)
 
     P226580 obv. ii 44: a-sza3# ni-is-qum
 
Q000947 089: i3-gal2-la-am3
there were;
 
     P226580 obv. ii 45: i3-gal2-la-am3
 
Q000947 090: nam-ga-esz8
for long-distance trade
 
     P226580 obv. ii 46: nam-ga-esz8
 
Q000947 091: ma2-lah5-gal
chief boat captains
 
     P226580 obv. ii 47: ma2-lah5-gal
 
Q000947 092: i3-gal2-la-am3
there were;
 
     P226580 obv. ii 48: i3-gal2-la-am3
 
Q000947 093: utul4-e
the chief herdsmen
 
     P226580 obv. iii 1: utul4#-e
 
Q000947 094: gu4 dab5 udu dab5
for those who take cattle, take sheep,
 
     P226580 obv. iii 2: [gu4 dab5] udu# dab5
 
Q000947 095: ansze dab5
or take donkeys
 
     P226580 obv. iii 3: ansze# dab5
 
Q000947 096: i3-gal2-la-am3
there were.
 
     P226580 obv. iii 4: [i3-gal2-la]-am3#
 
Q000947 097: [...] x
...
 
     P226580 obv. iii 5: [...] x
 
Q000947 098: [...]
...
 
     P226580 obv. iii 6: [...]
 
Q000947 099: [...]
...
 
     P226580 obv. iii 7: [...]
 
Q000947 100: [...]
...
 
     P226580 obv. iii 8: [...]
 
Q000947 101: [...]
...
 
     P226580 obv. iii 9: [...]
 
Q000947 102: [...]
...
 
     P226580 obv. iii 10: [...]
 
Q000947 103: u4-ba?
At that time,
 
     P226580 obv. iii 11: [u4]-ba#?
 
Q000947 104: ur-{d}namma
I, Ur-Namma,
 
     P226580 obv. iii 12: [ur]-{[d]}namma#
 
Q000947 105: nita2 kal-ga
the strong man,
 
     P226580 obv. iii 13: [nita kal]-ga
 
Q000947 106: lugal uri5{ki}-ma
king of Ur
 
     P226580 obv. iii 14: [lugal uri5]{ki#}-ma
 
Q000947 107: lugal ki-en-gi ki-uri
and king of Sumer and Akkad,
 
     P226580 obv. iii 15: [lugal ki-en-gi] ki-uri
 
Q000947 108: a2 {d}nanna
by the might of Nanna
 
     P226580 obv. iii 16: [a2 {d}]nanna
 
Q000947 109: lugal-ga2-ta
my master,
 
     P226580 obv. iii 17: [lugal]-ga2#-ta
 
Q000947 110: inim gi-na
and by the lawful command
 
     P226580 obv. iii 18: [inim] gi#!-na
 
Q000947 111: {d}utu-ta
of Utu,
 
     P226580 obv. iii 19: [{d}utu]-ta
 
Q000947 112: nig2-si-sa2
justice
 
     P226580 obv. iii 20: [nig2]-si#?-sa2
 
Q000947 113: kalam-ma hu-mu-ni-gar
in the country I did indeed establish.
 
     P226580 obv. iii 21: [kalam-ma hu]-mu-ni-gar#
 
Q000947 114: [...] x
...
 
     P226580 obv. iii 22: [...] x
 
Q000947 115: [...]
...
 
     P226580 obv. iii 23: [...]
 
Q000947 116: szu-ba he2-mi-gi4
I returned to their own control.
 
     P226580 obv. iii 24: szu#?-ba#? he2-mi-gi4
 
Q000947 117: nam-ga-esz8
Long-distance trade
 
     P226580 obv. iii 25: nam-ga-esz8
 
Q000947 118: ma2-lah5-gal
(independent? from) the chief sea-captains,
 
     P226580 obv. iii 26: ma2-lah5-gal
 
Q000947 119: utul4-e
the chief herdsmen,
 
     P226580 obv. iii 27: udul4-e
 
Q000947 120: gu4 dab5 udu dab5
(independent? from) those who take cattle, take sheep,
 
     P226580 obv. iii 28: gu4 dab5 udu dab5
 
Q000947 121: ansze dab5
or take donkeys,
 
     P226580 obv. iii 29: ansze dab5#
 
Q000947 122: uri lu2-gir5-ra
and the Akkadians and foreigners
 
     P226580 obv. iii 30: uri lu2-gir5#-[ra]
 
Q000947 123: ki-en-gi ki-uri-a
in Sumer and Akkad,
 
     P226580 obv. iii 31: ki-en-gi# [ki-uri-a]
 
Q000947 124: szu-ba he2-mi-gi4
I returned to their own control.
 
     P226580 obv. iii 32: szu-ba he2#-[mi-gi4]
 
Q000947 125: u4-ba
At that time,
 
     P226580 obv. iii 33: u4-[ba]
     P226588 obv. i 1.a: u4-ba
 
Q000947 126: umma{ki}
Umma,
 
     P226580 obv. iii 34: umma#[{ki}]
     P226588 obv. i 1.b: umma{ki}
 
Q000947 127a: mar2-da{ki}
Marad,
 
     P226580 obv. iii 35a: mar2-[da{ki}]
     P226588 obv. i 2a: mar2-da{ki}
 
Q000947 127b: GIR2-kal{ki}
GIRkal,
 
     P226580 obv. iii 35b: [GIR2-kal{ki}]
     P226588 obv. i 2b: GIR2-kal{ki}
 
Q000947 128a: ka-za-lu{ki}
Kazallu
 
     P226580 obv. iii 36a: ka-zal-[lu{ki}]
     P226588 obv. i 4: ka-za-lu{ki}
 
Q000947 128b: u3 masz-kan2-pi2
and Maškan-pî,
 
     P226580 obv. iii 36b: [u3 masz-kan2-pi2]
     P226588 obv. i 5: u3 masz-kan2-pi2
 
Q000947 129: u2-s,a-ru-um{ki}
and Uṣarum,
 
     P226580 obv. iii 37: u2-s,a-[ru-um{ki}]
     P226588 obv. i 6: u2-s,a-ru-um{ki}
 
Q000947 130a: nig2 an-sza-an{ki}-a
upon which in Anšan
 
     P226580 obv. iii 38a: nig2 an-sza4-[an{ki}-a]
     P226588 obv. i 7: nig2 an-sza#-an#{ki#}-a
 
Q000947 130b: nam-ARAD2 he2-eb-ak-e
servitude was being imposed,
 
     P226580 obv. iii 38b: [nam-ARAD2 he2-eb2-ak-a]
     P226588 obv. i 8: nam-ARAD2 he2-eb-ak-e
 
Q000947 131: a2 {d}nanna
by the might of Nanna
 
     P226580 obv. iii 39: a2-{d#}[nanna]
     P226588 obv. i 9.a: a2 {d}nanna
 
Q000947 132: lugal-ga2-ta
my master,
 
     P226580 obv. iii 40: lugal-ga2#-[ta]
     P226588 obv. i 9.b: lugal-ga2-ta
 
Q000947 133: ama-ar-gi4-bi
their freedom
 
     P226580 obv. iii 41: ama-[ar-gi4-bi]
     P226588 obv. i 10.a: ama-ar-gi4-bi
 
Q000947 134: hu-mu-gar
I established.
 
     P226580 obv. iii 42: hu-[mu-gar]
     P226588 obv. i 10.b: hu-mu-gar
 
Q000947 135: {uruda}ba-ri2-ga
A copper bariga vessel
 
     P226580 obv. iii 43: {uruda}[ba-ri2-ga]
     P226588 obv. i 11.a: {uruda#}ba-ri2-ga!
 
Q000947 136: hu-mu-gub
I set up,
 
     P226580 obv. iii 44: hu#-[mu-gub]
     P226588 obv. i 11.b: hu-mu-gub
 
Q000947 137: 1(gesz2) sila3-am3 he2-ni-ge-en
and as 60 sila3 I standardized it.
 
     P226580 obv. iii 45: [1(gesz2) sila3-am3 he2-ni-ge-en]
     P226588 obv. i 12: 1(gesz2)# sila3-am3 he2-ge-en
 
Q000947 138: {uruda}ba-an hu-mu-dim2
A copper ban2 vessel I fashioned,
 
     P226580 obv. iii 46: [{uruda}ba-an hu-mu-dim2]
     P226588 obv. i 13: {uruda}ba-an hu-mu-dim2
 
Q000947 139: 1(u) sila3-am3 he2-ni-ge-en
and as 10 sila3 I standardized it.
 
     P226580 obv. iii 47: [1(u) sila3-am3 he-ni-ge-en]
     P226588 obv. i 14: 1(u) sila3-am3 he2-ni!-ge-en
 
Q000947 140: {uruda}ba-an si-sa2 lugal-la
A just royal ban2
 
     P226580 obv. iv 1: {uruda}ba#-[an si-sa2 lugal-la]
     P226588 obv. i 15: {uruda}ba-an si-sa2 lugal-la
 
Q000947 141: hu-mu-dim2
I fashioned,
 
     P226580 obv. iv 2: hu-[mu-dim2]
     P226588 obv. i 16: hu-mu-dim2
 
Q000947 142: 6(disz)?-am3 he2-ni-ge-en
and as 6 (ban2, in a barig measure) I standardized it.
 
     P226580 obv. iv 3: 6(disz)#?-[am3 he2]-ni-ge-en
     P226588 obv. i 17: 5(disz)-am3 he2-ni!-ge-en
 
Q000947 143: 1(disz) sila3 zabar
A 1 sila3 bronze (measure)
 
     P226580 obv. iv 4: 1(disz) sila3 zabar
     P226588 obv. i 20.a: zabar 1(disz) sila3
 
Q000947 144: hu-mu-dim2
I fashioned,
 
     P226580 obv. iv 5: hu-mu-dim2
     P226588 obv. i 20.b: hu-mu-dim2
 
Q000947 145: 1(disz) ma-na-am3
and as 1 mina
 
     P226580 obv. iv 6: 1(disz)# ma-na-a!(MIN)
     P226588 obv. i 21.a: 1(disz) ma-na-am3
 
Q000947 146: he2-ni-ge-en
I standardized it.
 
     P226580 obv. iv 7: he2-ni-ge-en
     P226588 obv. i 21.b: he2-ni-ge-en
 
Q000947 147: 1(disz) gin2 ku3 na4
A 1 shekel of silver stone (weight)
 
     P226580 obv. iv 8: 1(disz) gin2 ku3 na4
     P226588 obv. i 18.a: na4 1(disz) gin2 ku3
 
Q000947 148: za3 1(disz) ma-na-e
all the way up to a 1 mina (weight)
 
     P226580 obv. iv 9: za3 1(disz) ma-na-e
     P226588 obv. i 18.b: za3 1(disz) ma-na-e#
 
Q000947 149: he2-ni-ge-en
I standardized.
 
     P226580 obv. iv 10: he2-ni-ge-en
     P226588 obv. i 19: he2-ni-ge-en
 
Q000947 150: u4-ba
At that time,
 
     P226580 obv. iv 11: u4-ba
     P226588 obv. i 22.a: u4-ba
 
Q000947 151: gu2 {i7}idigna
on the banks of the Tigris,
 
     P226580 obv. iv 12: gu2 {i7}idigna
     P226588 obv. i 22.b: gu2 {i7}idigna#
 
Q000947 152: gu2 {i7}buranun
on the banks of the Euphrates,
 
     P226580 obv. iv 13: gu2 {i7}buranun#
     P226588 obv. i 23: gu2 {i7}buranun
 
Q000947 153: gu2 i7 du3-a-bi
and on the banks of all the rivers,
 
     P226580 obv. iv 14: gu2? i7#? [du3-a-bi]
     P226588 obv. i 24: gu2 i7 du3-a-bi
 
Q000947 154: nidba [...]
nidba offerings, (...),
 
     P226580 obv. iv 15: nidba#? [...]
     P226588 obv. ii 1: nidba# [(...)]
 
Q000947 155: nesag sza3-ge-[guru7]
and first-fruits and heart’s-desire offerings
 
     P226580 obv. iv 16: nesag# [...]
     P226588 obv. ii 2: nesag sza3-ge#?-[guru7?]
 
Q000947 156: x [...]
...
 
     P226580 obv. iv 17: x [...]
 
Q000947 157: gesz he2-em-mi-in-[tag]
I offered there.
 
     P226580 obv. iv 18: gesz# [...]
     P226588 obv. ii 3: gesz# he2-em-mi-in-[tag]
 
Q000947 158: {gesz}kiri6
Orchards
 
     P226580 obv. iv 19a: {gesz#}[kiri6]
     P226588 obv. ii 4.a: {gesz}kiri6
 
Q000947 159: he2-em-mi-gub
I planted there,
 
     P226580 obv. iv 19b: [he2]-em#-mi-gub#
     P226588 obv. ii 4.b: he2#-em#?-mi#?-[gub]
 
Q000947 160: ...
... (vacat)
 
Q000947 161: szandana lugal-e he2-eb2-tuku
and royal gardeners had charge of them.
 
     P226580 obv. iv 20: szandana lugal he2-eb2-tuku
     P226588 obv. ii 5: szandana lugal#-e# [he2-eb-tuku]
 
Q000947 162: nu-siki lu2 nig2-tuku-ra
The orphan to the rich man
 
     P226580 obv. iv 21: nu-siki lu2 nig2-tuku-ra
     P226588 obv. ii 6: nu-siki lu2# nig2-[tuku]-ra
 
Q000947 163: ba-ra-na-an-gar
should not be made subordinate;
 
     P226580 obv. iv 22: ba-ra-<na>-an-gar
     P226588 obv. ii 7: ba-ra-na#-an#-gar
 
Q000947 164: nu-mu-un-SU lu2 a2-tuku-ra
the widow to the powerful man
 
     P226580 obv. iv 23: nu-mu-un-SU lu2 a2-tuku-ra
     P226588 obv. ii 8: nu-mu-SU# [lu2 a2-tuku]-ra
 
Q000947 165: ba-ra-na-an-gar
should not be made subordinate;
 
     P226580 obv. iv 24: ba-ra-na-an-gar
     P226588 obv. ii 9: ba-ra-[na]-an#-gar#
 
Q000947 166: lu2 1(disz) gin2-e
the man of 1 shekel
 
     P226580 obv. iv 25: lu2 1(disz) gin2-e
     P226588 obv. ii 10: lu2 1(disz)# gin2#-e#
 
Q000947 167: lu2 1(disz) ma-na-ra
to the man of 1 mina
 
     P226580 obv. iv 26: lu2# 1(disz) ma-na-ra
     P226588 obv. ii 11: lu2 1(disz)# ma#-na-ra#
 
Q000947 168: ba-ra-na-an-gar
should not be made subordinate;
 
     P226580 obv. iv 27: [ba-ra-na]-an#-gar
     P226588 obv. ii 12: ba-ra-na#-an-gar#
 
Q000947 169: lu2 1(disz) udu-ra
the man of 1 sheep
 
     P226588 obv. ii 13: lu2 1(disz) udu-ra#
 
Q000947 170: lu2 1(disz) gu4-e
to the man of 1 ox
 
     P226588 obv. ii 14: lu2 1(disz) gu4-e
 
Q000947 171: ba-ra-na-an-gar
should not be made subordinate.
 
     P226588 obv. ii 15: ba-ra-na-an-gar#
 
Q000947 172: szagina-szagina-mu-ne
All my generals,
 
     P226580 obv. iv 28: [szagina-szagina]-mu#-ne
     P226588 obv. ii 16: szagina-szagina-mu-ne
 
Q000947 173: ama-mu nin9? szesz-szesz-mu
my mother, my sister(s) and brothers,
 
     P226580 obv. iv 29: [ama-mu nin9] szesz#-szesz-mu
     P226588 obv. ii 17: ama-mu nin9#? szesz#-szesz#-mu
 
Q000947 174: su-a-su-a-mu-ne
and all my relatives
 
     P226588 obv. ii 18: su-a-su#-[a]-mu#!-ne
 
Q000947 175: sa2 ha-ba-an-gar-re-esz
did indeed advise me.
 
     P226588 obv. ii 19: sa2# ha-ma#-[an-gar]-re-esz
 
Q000947 176: a2-ag2-ga2-ne-ne-a
Upon their orders
 
     P226588 obv. ii 20: a2-ag2#-[ga2]-ne#-ne-a
 
Q000947 176a: ba-ra-ba-gub-be2-en
I do not tread,
 
     P226588 obv. ii 21: ba-ra-ba#-gub#?-be2#-en
 
Q000947 176b: kin ba-ra-ba-ni-gar
and toil I did not set upon them.
 
     P226588 obv. ii 22: kin ba-ra-ba#-ni-gar
 
Q000947 177: nig2-erim2
Evil,
 
     P226588 obv. ii 23: nig2-erim2#
 
Q000947 178: nig2-a2-zi
violence,
 
     P226588 obv. ii 24: nig2-a2#-zi#
 
Q000947 179: i-{d}utu u2-gu he2-ni-de2
and complaint I made disappear;
 
     P226588 obv. ii 25: i-{d}utu u2#-gu he2-ni-de2
 
Q000947 180: nig2-si-sa2
justice
 
     P226588 obv. ii 26: nig2-si-sa2
 
Q000947 181: kalam-ma hu-mu-ni-gar
I established in the country.
 
     P226588 obv. ii 27: kalam-ma hu-mu-ni-gar
 
Q000947 181a: u4-ba tukum-bi lu2-u3
At that time: If a man
 
     P226588 rev. i 1: u4-ba tukum-bi lu2-u3
 
Q000947 182: sag gesz bi2-in-ra
has committed murder,
 
     P226588 rev. i 2: sag gesz bi2-in-ra
 
Q000947 183: lu2-bi i3-gaz-e-dam
that man is to be killed.
 
     P226580 rev. i 1': lu2-[bi i3-gaz-e]
     P226588 rev. i 3: lu2-bi i3-gaz-e-dam
 
Q000947 184: tukum-bi lu2-u3
If a man
 
     P226580 rev. i 2': tukum#-[bi lu2-u3]
     P226588 rev. i 4: tukum-bi lu2-u3
 
Q000947 185: sa-gaz-sze3 in-ak in-gaz-e
has acted like a robber, he shall be killed.
 
     P226580 rev. i 3': sa#-[gaz-sze3 in-ak in-gaz-e]
     P226588 rev. i 5: sa-gaz-sze3 in-ak in-gaz-e
 
Q000947 186: tukum-bi lu2-u3
If a man
 
     P226588 rev. i 6: tukum-bi lu2-u3
 
Q000947 187: sze29-sze3 in-ak
has made someone into a captive,
 
     P226588 rev. i 7: sze29-sze3# in-ak
 
Q000947 188: lu2-bi en-nu-ga2 i3-ti-le
that man shall stay in jail
 
     P226588 rev. i 8: lu2-bi en-nu-ga2 i3-ti-le#
 
Q000947 189: 1(u) 5(disz) gin2 ku3-babbar i3-la2-e
and pay 15 shekels of silver.
 
     P226588 rev. i 9: 1(u) 5(disz) gin2 ku3-babbar i3-la2-e
 
Q000947 190: tukum-bi ARAD2-de3
If a male slave
 
     P226588 rev. i 10: tukum-bi ARAD2-de3
 
Q000947 191: geme2 a2-asz2-a-ni in-tuku
has married a female slave whom he desires,
 
     P226588 rev. i 11: geme2 a2-asz2-a-ni in-tuku (x)
 
Q000947 192: ARAD2-bi ama-ar-gi4-ni i3-ga2-ga2
and that male slave is set free,
 
     P226588 rev. i 12: ARAD2-bi ama-ar-gi4-ni i3-ga2-ga2#
 
Q000947 193: e2-ta nu-ub-ta-e3
she may not leave the household.
 
     P226588 rev. i 13: e2-ta nu-ub-ta-e3
 
Q000947 194: tukum-bi ARAD2-de3
If a slave
 
     P226588 rev. i 14: tukum-bi ARAD2-de3
 
Q000947 195: dumu-gi7 in-tuku
has married a free(d) citizen,
 
     P226588 rev. i 15: dumu-gi7 in-tuku
 
Q000947 196: dumu-nita 1(disz)-am3 lugal-a-ni-ir
and 1 son under his master
 
     P226580 rev. i 4': dumu#!-nita# 1(disz)-am3 [lugal-a]-ni
     P226588 rev. i 16: dumu-nita 1(disz)-am3 lugal-a-ni-ir
 
Q000947 197: in-na-an-gub-bu
he makes serve,
 
     P226580 rev. i 5': in-na-gub-bu
     P226588 rev. i 17: in-na-an-gub-bu (x)
 
Q000947 198: dumu lugal-a-ni-ir
the son which under his master
 
     P226580 rev. i 6': [dumu lugal]-a-ni
     P226588 rev. i 18: dumu lugal-a-ni-ir
 
Q000947 199: in-na-ab-gub-bu-da
he had to make serve:
 
     P226580 rev. i 7': [in-na-ab]-gub#-bu-da
     P226588 rev. i 19: in-na-ab-gub-bu-da#
 
Q000947 200: nig2-gur11 e2 ad-da-na
of the goods of his father’s estate
 
     P226580 rev. i 8': [nig2-gur11 e2] ad-da-na
     P226588 rev. i 20: nig2-gur11 e2 ad-da#-[na]
 
Q000947 201: 1/2(disz)-bi e2-gar8 e2 ad-da-na [i3-ba-e]
1/2 of them, and his father’s physical house he shall share.
 
     P226580 rev. i 9': [1/2(disz)-bi e2]-gar8 [e2] ad#-da#-na# [i3-ba-e]
     P226588 rev. i 21: 1/2(disz)-bi e2-gar8 e2 [...]
 
Q000947 202: dumu dumu-gi7 lugal-da nu-me-a
A son of a free(d) (female) citizen without a master’s agreement
 
     P226580 rev. i 10': [dumu dumu-gi7] lugal#-[da nu]-me-a
     P226588 rev. i 22: dumu dumu-gi7 lugal-da nu#-[me-a]
 
Q000947 203: nam-ARAD2-da-ni-sze3
into one of his slaves
 
     P226580 rev. i 11.a': [nam-ARAD2-da-ni-sze3]
     P226588 rev. i 23: nam-ARAD2-da#-[ni-sze3]
 
Q000947 204: la-ba-an-ku4-re
shall not be made.
 
     P226580 rev. i 11.b': [la-ba-an]-ku4-re
     P226588 rev. i 24: la-ba-an-[ku4-re]
 
Q000947 205: tukum-bi
If
 
     P226588 rev. ii 1: tukum-bi
 
Q000947 206: dam gurusz-a a nu-gi4-a
a young man’s (prospective) wife, not yet brought into a household,
 
     P226588 rev. ii 2: dam gurusz-a a nu-gi4-a
 
Q000947 207: nig2-a2-gar-sze3 lu2 in-ak-ma
has been treated deceitfully by someone,
 
     P226588 rev. ii 3: nig2-a2-gar-sze3 lu2 in-ak-ma
 
Q000947 208: a bi2-in-gi4
and he has brought her into (his) household,
 
     P226588 rev. ii 4: a bi2-in-gi4
 
Q000947 209: nita2-bi i3-gaz-e
that man shall be killed.
 
     P226588 rev. ii 5: nita-bi i3-gaz-e
 
Q000947 210: tukum-bi
If
 
     P226319 obv. i 1: tukum-bi
     P226588 rev. ii 11.a: tukum-bi
 
Q000947 211: dam gurusz-a
a young man’s (prospective) wife
 
     P226319 obv. i 2: dam gurusz
     P226588 rev. ii 11.b: dam gurusz-a
 
Q000947 212: ni2-te-a-ni-ta
of her own free will
 
     P226319 obv. i 3: me-te-ni-ta
     P226588 rev. ii 12: ni2-te-a-ni-ta
 
Q000947 213: lu2 ba-an-us2-ma
has gone after another man
 
     P226319 obv. i 4: lu2 ba-an-us2
     P226588 rev. ii 13: lu2 ba-an-us2-ma
     P250820 surf. a iii 1.a': [... ba]-an#-us2
 
Q000947 214: ur2-ra-na ba-an-nu2
and he has lain in her lap,
 
     P226319 obv. i 5: ur2-ra-na ba-an-nu2
     P226588 rev. ii 14: ur2-ra-ne2 ba-an-nu2
 
Q000947 215: munus-bi
and that woman
 
     P226319 obv. i 6: munus-bi
     P226588 rev. ii 15a: munus-bi
     P250820 surf. a iii 1.b': [munus-bi]
 
Q000947 216: lu2 i3-gaz-e
is killed by the man (her fiancé),
 
     P226319 obv. i 7: lu2 i3-gaz-e
     P226588 rev. ii 15.b: i3-gaz-e
     P250820 surf. a iii 1.c': [... i3]-gaz
 
Q000947 217: nita2-bi
that man’s
 
     P226319 obv. i 8: nita-bi
     P226580 rev. i 12.a': nita#-bi#
     P226588 rev. ii 16.a: nita-bi
     P250820 surf. a iii 2.a': [...]
 
Q000947 218: ama-ar-gi4-ni
freedom
 
     P226319 obv. i 9: ama-gi4-bi
     P226580 rev. i 12.b': [ama]-ar#-gi4#-ni#
     P226588 rev. ii 16.b: ama-ar-gi4-ni
     P250820 surf. a iii 2.b': [ama]-ar#-gi8-ni
 
Q000947 219: i3-ga2-ga2
shall be established.
 
     P226319 obv. i 10: i3-gar
     P226580 rev. i 13': [i3-ga2]-ga2#
     P226588 rev. ii 17: i3#-ga2-ga2
     P250820 surf. a iii 2.c': i3-gar
 
Q000947 220: tukum-bi
If
 
     P226319 obv. i 11: tukum-bi
     P226580 rev. i 14': tukum-bi
     P226588 rev. ii 6.a: tukum-bi
     P250820 surf. a iii 3.a': [tukum]-bi#
 
Q000947 221: geme2 lu2
a man’s female slave
 
     P226319 obv. i 12: geme2 lu2
     P226588 rev. ii 6.b: geme2 lu2#-u3#
     P250820 surf. a iii 3.b': geme2 lu2
 
Q000947 222: e2 nu-gi4-a
not yet brought into a household
 
     P226319 obv. i 13: e2 nu-gi4-a
     P226580 rev. i 15': a nu-gi4-a
     P226588 rev. ii 7: a nu-gi4-a
     P250820 surf. a iii 3.c': [...]
 
Q000947 223: nig2-a2-gar-sze3
has been seductively(?)
 
     P226319 obv. i 14: nig2-a2-gar-sze3
     P226588 rev. ii 8.a: nig2-a2-gar-sze3
     P250820 surf. a iii 3.d': nig2#-a2-gar-[sze3]
 
Q000947 224: lu2 i3-ak
treated by (another) man,
 
     P226319 obv. i 15: lu2 i3-ak
     P226588 rev. ii 8.b: lu2 in-ak-ma
     P250820 surf. a iii 3.e': [lu2 i3]-na#
 
Q000947 225: e2 bi2-gi4
and he has brought her into a household,
 
     P226319 obv. i 16: e2 bi2-gi4
     P226588 rev. ii 9: a bi2-in-gi4
     P250820 surf. a iii 3.f': e2 bi2-gi4
 
Q000947 226: lu2-bi
that man
 
     P226319 obv. i 17: lu2-bi
     P250820 surf. a iii 4.a': [(...)]
 
Q000947 227: 5(disz) gin2 ku3-babbar
5 shekels of silver
 
     P226319 obv. i 18: 5(disz) gin2 ku3
     P226580 rev. i 16': [5(disz)] gin2# ku3#-babbar#
     P226588 rev. ii 10a: 5(disz) gin2 ku3#-babbar#
     P250820 surf. a iii 4.b': [...] gin2#
 
Q000947 228: i3-la2-e
shall pay.
 
     P226319 obv. i 19: i3-la2-e
     P226580 rev. i 17': [i3-la2]-e#
     P226588 rev. ii 10b: i3-la2-e
     P250820 surf. a iii 4.c': i3-la2-e
 
Q000947 229: tukum-bi lu2
If a man
 
     P226319 obv. i 20: tukum-bi lu2
     P226588 rev. ii 18: tukum-bi lu2-u3
     P250820 surf. a iii 5.a': [tukum]-bi# lu2
 
Q000947 230: dam nita3-dam-a-ni
his equal-ranking wife
 
     P226319 obv. i 21: dam#-PI-ni
     P226588 rev. ii 19: dam nita3-dam-a-ni
     P250820 surf. a iii 5.b': [...]-ni#
 
Q000947 231: i3-tak4-tak4
divorces,
 
     P226319 obv. i 22: i3-tak4-tak4
     P226588 rev. ii 20: in-tak4-tak4
     P250820 surf. a iii 5.c': i3-tak4-tak4
 
Q000947 232: 1(disz) ma-na ku3-babbar
1 mina of silver
 
     P226319 obv. i 23: 1(disz) ma-na ku3-am3
     P226588 rev. ii 21: 1(disz) ma-na ku3-babbar
     P250820 surf. a iii 6.a': [...]
 
Q000947 233: i3-la2-e
he shall pay.
 
     P226319 obv. i 24: i3-la2-e
     P226588 rev. ii 22: i3-la2-e
     P250820 surf. a iii 6.b': [i3]-la2-e
 
Q000947 234: tukum-bi
If
 
     P226319 obv. i 25: tukum-bi
     P226588 rev. ii 23.a: tukum-bi
     P250820 surf. a iii 7.a': [tukum]-bi#
 
Q000947 235: nu-ma-SU
a (previous) widow
 
     P226319 obv. i 26: nu-ma-SU
     P226588 rev. ii 23.b: nu-mu-SU
     P250820 surf. a iii 7.b': nu-mu-[SU]
 
Q000947 236: i3-tak4-tak4
he divorces,
 
     P226319 obv. i 27: i3-tak4-tak4
     P226588 rev. ii 23.c: lu2 in-tak4
     P250820 surf. a iii 7.c': [i3]-tak4-tak4
 
Q000947 237: 1/2(disz) ma-na ku3
1/2 mina of silver
 
     P226319 obv. i 28: 1/2(disz) ma-na ku3
     P250820 surf. a iii 8.a': [...]
 
Q000947 238: i3-la2-e
he shall pay.
 
     P226319 obv. i 29: i3-la2-e
     P250820 surf. a iii 8.b': i3#-la2-e#
 
Q000947 239: tukum-bi
If
 
     P226319 obv. i 30: tukum-bi
     P250820 surf. a iii 9.a': [tukum-bi]
 
Q000947 240: nu-ma-SU
for the widow
 
     P226319 obv. i 31: nu-ma-SU
     P250820 surf. a iii 9.b': [nu]-mu-SU
 
Q000947 241: dub ka-kesz2
a contractual document
 
     P226319 obv. i 32: dub ka-kesz2
     P250820 surf. a iii 9.c': [...]-kesz2#-a-da
 
Q000947 242: nu-me-a
is lacking,
 
     P226319 obv. i 33: nu-me-a
     P250820 surf. a iii 9.d': nu#-me-a
 
Q000947 243: lu2 ur2-ra-na
and the man in her lap
 
     P226319 obv. i 34: lu2 ur2-ra-na
     P250820 surf. a iii 10.a': [...]-na#
 
Q000947 244: ba-an-nu2
has lain,
 
     P226319 obv. i 35: ba-an-nu2
     P250820 surf. a iii 10.b': ba#-an-[nu2]
 
Q000947 245: ku3 nu-la2-e
he shall not pay any silver.
 
     P226319 obv. i 36: ku3 nu-la2-e
     P250820 surf. a iii 10.c': ku3# nu-na-la2-e
 
Q000947 246: ...
... (vacat)
 
Q000947 247: tukum-bi
If
 
     P226319 obv. i 37: tukum-bi
     P250820 surf. a iii 11.a': [tukum]-bi
 
Q000947 248: erisz-dingir
an eriš-dingir priestess
 
     P250820 surf. a iii 11.b': erisz-dingir
 
Q000947 249: [...]-ba lu2 ur2-ra
in ... a man in the lap
 
     P250820 surf. a iii 11.c': [...]-ba lu2 ur2-na
 
Q000947 250: [...] ba-nu2
... has lain,
 
     P226580 rev. ii 1': [... ba]-nu2#
     P250820 surf. a iii 11.d': ba-nu2
 
Q000947 251: nu?-un?-zu? nita2-bi
but he did not know(?) it, that man
 
     P226580 rev. ii 2': nu#?-un#?-zu#? nita-bi
     P250820 surf. a iii 12.a: [...] x-bi
 
Q000947 252: i3-bi2-TUR?-ne-esz
...
 
     P226580 rev. ii 3': i3#-bi2#-TUR?-ne-esz
     P250820 surf. a iii 12.b: i3-bi2-x-ne-esz
 
Q000947 253: tukum-bi
If
 
     P226580 rev. ii 4': tukum-bi
     P250820 surf. a iii 13.a': [tukum]-bi
 
Q000947 254: nam-|KAxX|-zu
of witchcraft(?)
 
     P226580 rev. ii 5': nam-|KAxX|#-zu#
     P250820 surf. a iii 13.b': |KAxX| [...]
 
Q000947 255: lu2 lu2-ra
one man has another man
 
     P226580 rev. ii 6': lu2 lu2-ra
 
Q000947 256: in-da-ab-la2
accused,
 
     P226580 rev. ii 7': in-da-ab#-la2#
 
Q000947 257: {d}i7-lu2-ru-gu2-sze3
and to the Ordeal River
 
     P226580 rev. ii 8': {d}i7-lu2-ru#-gu2#-sze3#
     P250820 surf. a iii 13.c': [{d}]i7# lu2-ru#-[gu2-sze3]
 
Q000947 258: lu2 i3-tum2-mu
he has the man brought,
 
     P226580 rev. ii 9': in-tum2
     P250820 surf. a iii 13.d': lu2# i3-tum2-mu
 
Q000947 259: {d}i7-lu2-ru-gu2
and the Ordeal River
 
     P226580 rev. ii 10': {d}i7-lu2-ru#-gu2#
     P250820 surf. a iii 14.a': [...]
 
Q000947 260: um-zalag-zalag
has then cleared him,
 
     P226580 rev. ii 11': um-zalag-zalag
     P250820 surf. a iii 14.b': [...]
 
Q000947 261: lu2 in-tum2-mu
the man who brings him
 
     P226580 rev. ii 12': lu2 in-tum2-mu#
     P250820 surf. a iii 14.c': [...]-tum2#-mu-a
 
Q000947 262: 3(disz) gin2 ku3-babbar
3 shekels of silver
 
     P226319 obv. ii 1: 3(disz) gin2 ku3
     P226580 rev. iii 1: [3(disz) gin2 ku3]-babbar
     P250820 surf. a iii 14.d': 3(disz)# [gin2]
 
Q000947 263: i3-la2-e
shall pay.
 
     P226319 obv. ii 2: i3-la2-e
     P250820 surf. a iii 14.e': i3#-la2-e
 
Q000947 264: tukum-bi
If
 
     P226319 obv. ii 3: tukum-bi
     P250820 surf. a iii 15.a': [...]
 
Q000947 265: dam gurusz-a-da
a young man’s wife
 
     P226319 obv. ii 4: dam gurusz-a-da
     P250820 surf. a iii 15.b': dugud-bi [...]
 
Q000947 266: ur2-ra
of in a lap
 
     P226319 obv. ii 5: ur2-ra
     P250820 surf. a iii 15.c': [...] x x
 
Q000947 267: nu2-a
having lain
 
     P226319 obv. ii 6: nu2-a
 
Q000947 268: lu2 i3-da-la2
a man has accused,
 
     P226319 obv. ii 7: lu2 i3-da-la2
 
Q000947 269: i7-de3
but the River
 
     P226319 obv. ii 8: i7-de3
 
Q000947 270: u3-um-zalag-zalag
having cleared him,
 
     P226319 obv. ii 9: u3-um-zalag-zalag#
 
Q000947 271: lu2 i3-da-la2-a
the man who accused her
 
     P226319 obv. ii 10: lu2 i3-da-la2#-[a]
 
Q000947 272: 1/3(disz){sza} ma-na ku3
1/3rd mina of silver
 
     P226319 obv. ii 11: 1/3(disz){sza} [ma-na ku3]
 
Q000947 273: i3-la2-e
shall pay.
 
     P226319 obv. ii 12: i3-[la2-e]
 
Q000947 274: tukum-bi
If
 
     P226319 obv. ii 13: tukum#-[bi]
 
Q000947 275: mu10-us2-sa2-tur
a son-in-law
 
     P226319 obv. ii 14: mu10-us2-[sa2-tur]
 
Q000947 276: e2 u2-ur3-ra-na-ka
into the house of his father-in-law
 
     P226319 obv. ii 15: e2 u2-[ur3-ra-na-ka]
 
Q000947 277: i3-in-ku4
has entered,
 
     P226319 obv. ii 16: i3-[in-ku4]
 
Q000947 278: u2-ur3
but the father-in-law
 
     P226319 obv. ii 17: u2-ur3#
 
Q000947 279: egir5-bi-ta
afterwards
 
     P226319 obv. ii 18: egir5-[bi-ta]
 
Q000947 280: lu2 [...]
to another man ...
 
     P226319 obv. ii 19: lu2 [...]
 
Q000947 281: ba-an-na-szum2
has given her away,
 
     P226319 obv. ii 20: ba-an#-[na-szum2]
 
Q000947 282: nig2-mu10-us2-sa2
the wedding gifts,
 
     P226319 obv. ii 21: nig2-[mu10-us2-sa2]
 
Q000947 283: a-ra2 2(disz)-am3
twofold,
 
     P226319 obv. ii 22: a-ra2 [2(disz)-am3]
 
Q000947 284: i3-na-szum2
he shall give to him.
 
     P226319 obv. ii 23: i3-na#-[szum2]
 
Q000947 285: tukum-bi
If
 
     P226319 obv. ii 24: tukum#-[bi]
 
Q000947 286: [...]-a
...
 
     P226319 obv. ii 25: x [...]
     P226580 rev. iii 2': [...]-a!
 
Q000947 287a: geme2 ARAD2? (x)
a female or male slave
 
     P226319 obv. ii 26: geme2# [ARAD2 (x)]
     P226580 rev. iii 3a': geme2 ARAD2#? [(x)]
 
Q000947 287b: ba-zah3
has escaped,
 
     P226319 obv. ii 27: ba-[zah3]
     P226580 rev. iii 3b': [ba]-zah3#
 
Q000947 288: ki-sur-ra iri-na-ka
and the border of her town
 
     P226319 obv. ii 28: ki-[sur-ra iri-na-ka]
     P226580 rev. iii 4': ki-sur-ra iri#-na-ka
 
Q000947 289: ib2-te-bala
she has crossed over,
 
     P226319 obv. ii 29: ib2#-[te-bala]
     P226580 rev. iii 5': ib2-te-bala
 
Q000947 290: lu2 im-mi-gur
and someone has turned her in,
 
     P226319 obv. ii 30: lu2# [im-mi-gur]
     P226580 rev. iii 6': lu2 im#-mi-gur
 
Q000947 291: lugal sag-ga2-ke4
the owner of the slave
 
     P226319 obv. ii 32: lugal#? [sag-ga2-ke4]
     P226580 rev. iii 7': lugal# sag-ga2-ke4
 
Q000947 292: lu2 im-mi-in-gur-ra
to the man who turned her in
 
     P226319 obv. ii 31: lu2# [im-mi-gur-ra]
     P226580 rev. iii 8': lu2 im-mi-in-gur-ra
 
Q000947 293: 2(disz) gin2 ku3-babbar
2 shekels of silver
 
     P226319 obv. ii 33: 2(disz) gin2 [...]
     P226580 rev. iii 9': [2(disz)] gin2 ku3-babbar
 
Q000947 294: i3-na-la2-e
he shall pay.
 
     P226319 obv. ii 34: i3-na#-[la2-e]
     P226580 rev. iii 10': i3#-la2-e
 
Q000947 295: tukum-bi
If
 
     P226319 obv. ii 35: tukum#-bi
     P226580 rev. iii 11': tukum#-bi
 
Q000947 296: giri3-pad-ra2
a bone
 
     P226319 obv. ii 36: giri3-pad#-ra2#
 
Q000947 297: [...]-a-ni
his ...
 
     P226319 obv. ii 37: [...]-ta#?
     P226580 rev. iv 1': [...]-a#-ni
 
Q000947 298: lu2 in-ku5
a man has cut,
 
     P226319 obv. ii 38: [in]-ta#-ku5
     P226580 rev. iv 2': lu2# in-ku5
 
Q000947 299: 1(u) gin2 ku3-babbar
10 shekels of silver
 
     P226319 obv. ii 39: [1(u) gin2] ku3#-am3
     P226580 rev. iv 3': 1(u) gin2 ku3-babbar
 
Q000947 300: i3-la2-e
he shall pay.
 
     P226319 obv. ii 40: [i3]-la2-e
     P226580 rev. iv 4': i3-la2-e
 
Q000947 301: tukum-bi
If
 
     P226319 obv. ii 41: tukum#-bi
     P226580 rev. iv 5': tukum-bi
 
Q000947 302: lu2 lu2-ra
one man against another
 
     P226580 rev. iv 6': lu2 lu2-ra
 
Q000947 303: {gesz}tukul-ta
with a weapon
 
     P226319 obv. ii 42: [{gesz}tukul]-ta
     P226580 rev. iv 7': {gesz}tukul-ta
 
Q000947 304: giri3-pad-ra2 al-mu-ra-ni
his ... bone
 
     P226319 obv. ii 43: [al-mu-ra]-ni
     P226580 rev. iv 8': giri3-pad-ra2 al-mu-ra-ni
 
Q000947 305: in-zi-ir
has broken,
 
     P226319 obv. ii 44: [lu2 in]-ku5?
     P226580 rev. iv 9': in-zi-ir
 
Q000947 306: 1(disz) ma-na ku3-babbar
1 mina of silver
 
     P226319 obv. ii 45: [1(disz) ma-na ku3]-am3#
     P226580 rev. iv 10': 1(disz) ma-na ku3-babbar
 
Q000947 307: i3-la2-e
he shall pay.
 
     P226319 obv. ii 46: [i3-la2]-e#
     P226580 rev. iv 11': i3-la2-e
     P250820 surf. a iv 1': [...]-e
 
Q000947 308: tukum-bi
If
 
     P226319 obv. ii 47: [tukum]-bi#
     P226580 rev. iv 12': tukum-bi
     P250820 surf. a iv 2.a': [...]
 
Q000947 309: lu2 lu2-ra
one man against another
 
     P226319 obv. ii 48: [...] lu2#
     P226580 rev. iv 13': lu2 lu2-ra
     P250820 surf. a iv 2.b': [lu2 lu2]-ra
 
Q000947 310: geszbu2-ta
through a fistfight
 
     P226319 obv. ii 49: [geszbu2]-ta#
     P226580 rev. iv 14': geszbu2!-ta
     P250820 surf. a iv 3': [...] x
 
Q000947 311: giri17-ni in-ku5
has cut off his nose,
 
     P226319 obv. ii 50: [...]-ku5#
     P226580 rev. iv 15': giri17-ni# in-ku5
     P250820 surf. a iv 4': [...] x
 
Q000947 312: 2/3(disz) ma-na ku3-babbar
2/3rd mina of silver
 
     P226319 obv. ii 51a: [...]-am3 [...]-am3#
     P226580 rev. iv 16': 2/3(disz) ma#-na ku3-babbar
     P250820 surf. a iv 5': [...] x
 
Q000947 313: i3-la2-e
he shall pay.
 
     P226319 obv. ii 51b: [i3-la2]-e
     P226580 rev. iv 17': i3-la2-e
     P250820 surf. a iv 6': [...] x
 
Q000947 314: tukum-bi
If
 
     P226319 obv. ii 52: [tukum]-bi
     P226580 rev. iv 18': tukum#-bi
     P250820 surf. a iv 7': [...] x
 
Q000947 315: [...]-ta
with a ...
 
     P226319 obv. ii 53: [...]-ta#
     P226580 rev. iv 19': x x x-ta!?
     P250820 surf. a iv 8': [...] x
 
Q000947 316: giri3-pad-ra2
a bone
 
     P226319 obv. iii 1: giri3#-[pad-ra2]
     P250820 surf. a iv 9': [...] x
 
Q000947 317: in-[...]
he has ...,
 
     P226319 obv. iii 2: in#-[...]
     P250820 surf. a iv 10': [...] x
 
Q000947 318: 2(disz) gin2 ku3-babbar
2 shekels of silver
 
     P226319 obv. iii 3: 2(disz) gin2# [ku3-babbar]
     P250820 surf. a iv 11': [...]
 
Q000947 319: i3-la2-e
he shall pay.
 
     P226319 obv. iii 4: i3-[la2-e]
     P250820 surf. a iv 12': [...]-e#
 
Q000947 320: tukum-bi geszbu2-ta
If through a fistfight
 
     P226319 obv. iii 5: tukum#-[bi ...]
     P250820 surf. a iv 13.a': tukum-bi geszbu2#-ta
 
Q000947 321: ugu2 lu2 lu2
one man the skull of another man
 
     P250820 surf. a iv 13.b': ugu2 lu2 lu2
 
Q000947 322: i3-ha-asz
has split open
 
     P250820 surf. a iv 13.c': i3-ha-asz
 
Q000947 323: nig2 {gesz}tukul-a-gin7 1/3(disz) ma-na
with something like a weapon, 1/3rd mina
 
     P250820 surf. a iv 14.a': nig2 {gesz}tukul-a-gin7 1/3(disz)# ma#-na
 
Q000947 324: i3-la2-e
he shall pay.
 
     P250820 surf. a iv 14.b': i3-la2-e
 
Q000947 325: tukum-bi geszbu2-ta
If through a fistfight
 
     P250820 surf. a iv 15.a': tukum-bi geszbu2-ta
 
Q000947 326: ugu2 lu2 lu2
one man the skull of another man
 
     P250820 surf. a iv 15.b': ugu2 lu2 lu2
 
Q000947 327: i3-ha-asz
has split open,
 
     P250820 surf. a iv 15.c': i3-ha-asz
 
Q000947 328: 3(gesz2) usan3 i3-ra-ra
he shall be beaten with 180 lashes.
 
     P250820 surf. a iv 16': 3(gesz2) usan3 i3-ra-ra
 
Q000947 329: tukum-bi igi lu2
If someone’s eye
 
     P250820 surf. a iv 17.a': tukum-bi igi lu2
 
Q000947 330: lu2 im-ta-szub
a man makes fall out,
 
     P250820 surf. a iv 17.b': lu2 im-ta-szub
 
Q000947 331: 1/2(disz) ma-na i3-la2-e
he shall pay 1/2 mina.
 
     P250820 surf. a iv 18': 1/2(disz) ma-na i3-la2-e
 
Q000947 332: tukum-bi lu2
If a man
 
     P250820 surf. a iv 19.a': tukum-bi lu2
 
Q000947 333: lu2 zu2-ni i3-ku5
breaks another man’s tooth,
 
     P250820 surf. a iv 19.b': lu2 zu2-ni i3-ku5
 
Q000947 334: 1/2(disz) ma-na i3-la2-e
he shall pay 1/2 mina.
 
     P250820 surf. a iv 20': 1/2(disz) ma-na i3-la2-e
 
Q000947 335: tukum-bi ARAD2-de3
If a slave
 
     P250820 surf. a iv 21.a': tukum-bi ARAD2-de3
 
Q000947 336: dumu-gi7-ra i3-ni-ra
has struck a free(d) citizen,
 
     P250820 surf. a iv 21.b': dumu-gi7-ra i3-ni-ra
 
Q000947 337: {ki}kiszi4-ni u3-ta-ak
when half his head hair has been shaved off,
 
     P250820 surf. a iv 22.a': {ki}kiszi4#-ni# u2-ta-ak
 
Q000947 338: iri im-nigin2-nigin2
he shall be paraded around the town.
 
     P250820 surf. a iv 22.b': iri im-nigin2-nigin2
 
Q000947 339: tukum-bi dumu-gi7
If a free(d) citizen
 
     P250820 surf. a iv 23.a': tukum-bi dumu-gi7
 
Q000947 340: ARAD2-ra i3-ni-ra
has beaten a slave,
 
     P250820 surf. a iv 23.b': ARAD2-ra i3#-ni-ra
 
Q000947 341: 1(gesz2) a2-si 1(gesz2) nig
60 (times) with a strap and 60 (times) with a belt
 
     P250820 surf. a iv 24.a': 1(gesz2) a2-si 1(gesz2) nig!
 
Q000947 342: i3-ra-ra
he shall be beaten.
 
     P250820 surf. a iv 24.b': i3-ra-ra
 
Q000947 343: tukum-bi
If
 
     P250820 surf. a iv 25.a': tukum-bi
 
Q000947 344: lu2 ba-usz2
a man has died,
 
     P250820 surf. a iv 25.b: lu2 ba-usz2
 
Q000947 345: dam-ni ur2-a-na-sze3
and his wife to her father-in-law’s (house)
 
     P250820 surf. a iv 26.a': dam-ni ur2-a-na-sze3
 
Q000947 346: i3-na-ni-tusz
has gone to reside,
 
     P250820 surf. a iv 26.b': i3-na-ni-tusz#
 
Q000947 347: sag
the slaves
 
     P226319 obv. iii 1.a': [...]
     P250820 surf. a iv 27.a': sag#
 
Q000947 348: a-ga-na
of her legacy
 
     P226319 obv. iii 1.b': [...] x
     P250820 surf. a iv 27.b': a-ga#-na
 
Q000947 349: ne-de2-a
and the marriage gifts
 
     P226319 obv. iii 1.c': [x x]-x-a
     P250820 surf. a iv 27.c': ne-de2-a
 
Q000947 350: ha-ba-an-tum2-mu
she may take away.
 
     P226319 obv. iii 2.': ha#-ba-tum2-mu
     P250820 surf. a iv 27.d': ha-ba-an-tum2-mu
 
Q000947 351: tukum-bi
If
 
     P226319 obv. iii 3': tukum-bi
     P250820 surf. a iv 28.a': tukum-bi
 
Q000947 352: geme2 nu-tuku
she has no female slaves,
 
     P226319 obv. iii 4': geme2 nu-tuku
     P250820 surf. a iv 28.b': sag# nu-tuku
 
Q000947 353: 1(u) gin2 ku3-babbar-am3
10 shekels of silver
 
     P226319 obv. iii 5': 1(u) gin2 ku3-babbar-am3
     P250820 surf. a iv 28.c': ku3 1(u) gin2 [...]
 
Q000947 354: he2-na-la2-e
let her pay him.
 
     P226319 obv. iii 6': he2-na-la2-e
     P250820 surf. a iv 28.d': [...]
 
Q000947 355: tukum-bi
If
 
     P226319 obv. iii 7': tukum-bi
     P250820 surf. a iv 29': tukum#-[bi]
 
Q000947 356: ku3 nu-tuku
she has no silver,
 
     P226319 obv. iii 8': ku3 nu-tuku
 
Q000947 357: nig2-na-me
nothing
 
     P226319 obv. iii 9': nig2-na-me
 
Q000947 358: nu-na-ab-szum2-mu
shall she give to him.
 
     P226319 obv. iii 10': nu-na-ab-szum2-mu
 
Q000947 359: tukum-bi
If
 
     P226319 obv. iii 11': tukum-bi
 
Q000947 360: geme2 lu2 nin-a-ni-gin7
a female slave a person who as her mistress
 
     P226319 obv. iii 12': geme2 lu2 nin-a-ni-gin7
 
Q000947 361: dim2-ma-ar
is acting
 
     P226319 obv. iii 13': dim2-ma-ar
 
Q000947 362: asz2 i3-ni-du11
has cursed,
 
     P226319 obv. iii 14': asz2 i3-ni-du11
 
Q000947 363: 1(disz) sila3 mun-am3
indeed 1 sila3 of salt
 
     P226319 obv. iii 15': 1(disz) sila3 mun-am3
 
Q000947 364: ka-ka-ne2
onto her mouth
 
     P226319 obv. iii 16': ka-ka-ne2
 
Q000947 365: i3-sub6-be2
shall be rubbed.
 
     P226319 obv. iii 17': i3-sub6-be2
 
Q000947 366: tukum-bi
If
 
     P226319 obv. iii 18': tukum-bi
 
Q000947 367: geme2 lu2 nin-a-ni-gin7
a female slave a person who as her mistress
 
     P226319 obv. iii 19': geme2 lu2 nin-a-ni-gin7
 
Q000947 368: dim2-ma-ar
is acting
 
     P226319 obv. iii 20': dim2-ma-ar
 
Q000947 369: in-ni-ra
has struck,
 
     P226319 obv. iii 21': in-ni-ra
 
Q000947 370: [...]
...
 
     P226319 obv. iv 1: [...]
 
Q000947 371: [...]
...
 
     P226319 obv. iv 2: [...]
 
Q000947 372: [...]
...
 
     P226319 obv. iv 3: [...]
 
Q000947 373: [...]
...
 
     P226319 obv. iv 4: [...]
 
Q000947 374: [...]
...
 
     P226319 obv. iv 5: [...]
 
Q000947 375: [...]
...
 
     P226319 obv. iv 6: [...]
 
Q000947 376: [...]
...
 
     P226319 obv. iv 7: [...]
 
Q000947 377: [...]
...
 
     P226319 obv. iv 8: [...]
 
Q000947 378: x [...] i3-la2-e
... he shall pay.
 
     P257233 obv. i 1': x [x (x) i3-la2]-e#?
 
Q000947 379: tukum-bi
If
 
     P257233 obv. i 2.a': tukum#-[bi]
 
Q000947 380: [a2?]-suh?
with a forearm
 
     P257233 obv. i 2.b': [a2?]-suh#?
 
Q000947 381: dumu-munus
the daughter
 
     P257233 obv. i 3.a': dumu-munus
 
Q000947 382: lu2-ka i-ni-in-ra
of a man he has hit,
 
     P257233 obv. i 3.b': lu2#-[ka i-ni-in]-ra
 
Q000947 383: nig2 sza3-ga-na
and the thing of her womb
 
     P257233 obv. i 4': nig2-sza3-[ga]-na#
 
Q000947 384: szu mu-un-da-an-la2
he has caused her to miscarry,
 
     P257233 obv. i 5': szu mu-un#-[da-an-la2]
 
Q000947 385: 1/2(disz) ma-na ku3-babbar
1/2 mina of silver
 
     P257233 obv. i 6.a': 1/2(disz) ma-na# [ku3-babbar]
 
Q000947 386: i3-la2-e
he shall pay.
 
     P257233 obv. i 6.b': [i3-la2]-e#
 
Q000947 387: tukum-bi
If
 
     P250820 surf. a v 1: [tukum-bi]
     P257233 obv. i 7.a': tukum#-bi#
 
Q000947 388: ba-usz2
she has died,
 
     P250820 surf. a v 2: [ba-usz2]
     P257233 obv. i 7.b': ba#-usz2
 
Q000947 389: nita2-bi
that man
 
     P250820 surf. a v 3: [nita-bi]
     P257233 obv. i 8.a': nita-bi
 
Q000947 390: i3-gaz-e
shall be killed.
 
     P250820 surf. a v 4: [i3-gaz]
     P257233 obv. i 8.b': i3-[gaz]-e#
 
Q000947 391: tukum-bi
If
 
     P250820 surf. a v 5: [tukum-bi]
     P257233 obv. i 9.a': tukum-bi
 
Q000947 392: a2?-suh?
with a forearm
 
     P250820 surf. a v 6: [...]
     P257233 obv. i 9.b': a2#?-suh#?
 
Q000947 393: geme2 lu2-ka
a man’s female slave
 
     P250820 surf. a v 7.a: [geme2] lu2#-ra
     P257233 obv. i 10.a': geme2# lu2-ka
 
Q000947 394: i3-ni-in-ra
he has hit,
 
     P250820 surf. a v 7.b: i3-ni-ra#
     P257233 obv. i 10.b': i-ni-in-ra
 
Q000947 395: ma-gig
and an ‘it-has-hurt-me’ (~miscarriage)
 
     P250820 surf. a v 8.a: ma#-gig
     P257233 obv. i 11': nig2 sza3-ga-na
 
Q000947 396: i3-ni-du11
he has done to her,
 
     P250820 surf. a v 8.b: i3-ni-du11
     P257233 obv. i 12': szu mu-un-da-an-la2
 
Q000947 397: 5(disz) gin2 ku3-babbar
5 shekels of silver
 
     P250820 surf. a v 9.a: 1(u) gin2-am3
     P257233 obv. i 13.a': 5(disz) gin2 ku3-[babbar]
 
Q000947 398: i3-la2-e
he shall pay.
 
     P250820 surf. a v 9.b: i3-la2-e
     P257233 obv. i 13.b': [i3-la2]-e
 
Q000947 399: tukum-bi
If
 
     P250820 surf. a v 10.a: tukum-bi
     P257233 obv. i 14.a': tukum-[bi]
 
Q000947 400: geme2 ba-usz2
the female slave has died,
 
     P250820 surf. a v 10.b: geme2 ba-usz2
     P257233 obv. i 14.b': [geme2 ba-usz2]
 
Q000947 401: [...]
... (vacat)
 
Q000947 402: sag sag-sze3 i3-gub-be2
a slave for a slave shall serve.
 
     P226319 obv. iv 9': [...]-ab#?-gub#-be2#
     P250820 surf. a v 11.a: sag sag-sze3 i3-gub-be2
     P257233 obv. i 15': sag sag#-[sze3 i3-gub-be2]
 
Q000947 403: tukum-bi
If
 
     P226319 obv. iv 10': tukum-bi
     P250820 surf. a v 16.a: [tukum-bi]
 
Q000947 404: lu2 lu2 ki-inim-ma-sze3
a man as a witness
 
     P226319 obv. iv 11': lu2 lu2 ki-inim#-ma#-sze3
     P250820 surf. a v 16.b: lu2 lu2 ki#-inim#-ma#-sze3
 
Q000947 405: ib2-ta-e3
came forth,
 
     P226319 obv. iv 12': ib2#-ta-e3
     P250820 surf. a v 16.c: ib2-ta-e3#
 
Q000947 406: lu2 ni2-zuh
and a thief
 
     P226319 obv. iv 13': lu2 ni2-zuh
     P250820 surf. a v 17.a: lu2 ni2-zuh
 
Q000947 407: ba-an-ku4
he was made out to be,
 
     P226319 obv. iv 14': ba-an-ku4
     P250820 surf. a v 17.b: ba-kux(KWU147)
 
Q000947 408: 1(u) 5(disz) gin2 ku3-babbar-am3
15 shekels of silver
 
     P226319 obv. iv 15': 1(u) 5(disz) gin2 ku3-babbar-am3
     P250820 surf. a v 18.a: 1(u) 5(disz) gin2
 
Q000947 409: i3-la2-e
he shall pay.
 
     P226319 obv. iv 16': i3-la2-e
     P250820 surf. a v 18.b: i3-la2-e
 
Q000947 410: tukum-bi
If
 
     P226319 obv. iv 17': tukum-bi
     P250820 surf. a v 12.a: tukum-bi
 
Q000947 411: lu2 lu2 ki-inim-ma-sze3
a man as a witness
 
     P226319 obv. iv 18': lu2 lu2 ki-inim-ma-sze3
     P250820 surf. a v 12.b: lu2 lu2 inim-ma-sze3
 
Q000947 412: ib2-ta-e3
came forth,
 
     P226319 obv. iv 19': ib2-ta-e3
     P250820 surf. a v 12.c: ib2-ta-e3
 
Q000947 413: nam-erim2-ta im-ma-ra-a-gur
but turned away from (taking) an oath,
 
     P226319 obv. iv 20': nam-erim2-ta e-gur
     P250820 surf. a v 13: nam-erim2-ta im-ma-ra-a-gur
 
Q000947 414: nig2 di-ba en-na gal2-la
the concern of that suit, as much as there be,
 
     P226319 obv. iv 21': nig2 di-ba en-na gal2-la
     P250820 surf. a v 14: nig2 di-ba a-na an-gal2-la
 
Q000947 415: ib2-su-su
he will compensate.
 
     P226319 obv. iv 22': ib2-su-su
     P250820 surf. a v 15: ib2-[su]-su
 
Q000947 416: tukum-bi
If
 
     P226319 obv. iv 23': tukum-bi
     P250820 surf. a v 19.a: tukum-bi
 
Q000947 417: {a-sza3}asza5 lu2
a man’s field
 
     P226319 obv. iv 24': {a-sza3}asza5 lu2
     P250820 surf. a v 19.b: a-sza3 lu2
 
Q000947 418: nig2-a2-gar-sze3
by deception
 
     P226319 obv. iv 25': nig2-a2-gar-sze3
     P250820 surf. a v 19.c: nig2-a2-<gar>-sze3
 
Q000947 419: lu2 i3-ak
another man has worked,
 
     P226319 obv. iv 26': lu2 i3-ak
     P250820 surf. a v 19.d: lu2 i3-na
 
Q000947 420: ba-an-uru4
and he has plowed it,
 
     P226319 obv. iv 27': ba-an-uru4
     P250820 surf. a v 20.a: ba-an-uru4
 
Q000947 421: di bi2-du11
and a trial has been held regarding it,
 
     P226319 obv. iv 28': di bi2-du11
     P250820 surf. a v 21.a: di i3-bi2-du11
 
Q000947 422: gu2 in-ni-gar
and it was put to another’s account,
 
     P226319 obv. iv 29': gu2 in-ni-gar#
     P250820 surf. a v 21.b: gu2 bi2-gar
 
Q000947 423: lu2-bi
that man
 
     P226319 obv. iv 30': lu2-bi
     P250820 surf. a v 22.a: lu2-bi
 
Q000947 424: a2-ni ib2-ta-an-e11-de3
shall be forced to forfeit his labor.
 
     P226319 rev. i 1: a2-ni ib2-ta-an-e11-de3
     P250820 surf. a v 22.b: a2-ni ib2-ta-e3
 
Q000947 425: tukum-bi
If
 
     P226319 rev. i 2: tukum-bi
     P250820 surf. a v 27.a: tukum-bi
 
Q000947 426: {a-sza3}asza5 lu2
a man’s field
 
     P226319 rev. i 3: {a-sza3}asza5 lu2
     P250820 surf. a v 27.b: a#-sza3# lu2
 
Q000947 427: lu2 a-da bi2-DU
another man has flooded with water,
 
     P226319 rev. i 4: lu2 a-da bi2-DU
     P250820 surf. a v 27.c: lu2 a-e bi2-DU
 
Q000947 428: a-sza3 1(iku) GAN2
per 1 iku of field
 
     P226319 rev. i 5: a-sza3 1(iku) GAN2#
     P250820 surf. a v 28.a: 1(iku) GAN2
 
Q000947 429: 3(asz) sze gur
3 gur of barley
 
     P226319 rev. i 6: 3(asz) sze [gur]
     P250820 surf. a v 28.b: 3(asz)# gur
 
Q000947 430: i3-ag2-ge26
he shall measure out.
 
     P226319 rev. i 7: i3-ag2#-ge26#
     P250820 surf. a v 28.c: i3-ag2#
 
Q000947 431: tukum-bi
If
 
     P226319 rev. i 8: tukum-bi#
     P250820 surf. a v 23.a: tukum-bi
 
Q000947 432: lu2 lu2
a man to another man
 
     P226319 rev. i 9: lu2 lu2
     P250820 surf. a v 23.b: lu2 lu2
 
Q000947 433: {a-sza3}asza5 apin-la2-sze3
a field for cultivation
 
     P226319 rev. i 10: {a-sza3}asza5 apin-la2-sze3
     P250820 surf. a v 23.c: a-sza3 apin-la2#-sze3
 
Q000947 434: i3-na-szum2
has given,
 
     P226319 rev. i 11: i3-na-szum2
     P250820 surf. a v 24: in#-na-szum2
 
Q000947 435: nu-un-uru4
but he did not plow it,
 
     P226319 rev. i 12: nu-un-uru4
     P250820 surf. a v 25.a: nu-un-uru4
 
Q000947 436: sza3-su-ga
and empty land
 
     P226319 rev. i 13: sza3-su-ga
     P250820 surf. a v 25.b: sza3-su-ga
 
Q000947 437: i3-gar
he has left,
 
     P226319 rev. i 14: i3-gar
     P250820 surf. a v 25.c: i3-gar#
 
Q000947 438: 1(iku) GAN2
per 1 iku
 
     P226319 rev. i 15: 1(iku) GAN2
     P250820 surf. a v 26.a: 1(iku) GAN2
 
Q000947 439: 3(asz) sze gur
3 gur of barley
 
     P226319 rev. i 16: 3(asz) sze gur
     P250820 surf. a v 26.b: 3(asz) gur
 
Q000947 440: i3-ag2-ge26
he shall measure out.
 
     P226319 rev. i 17: i3-ag2-ge26
     P250820 surf. a v 26.c: i3-ag2#
 
Q000947 441: tukum-bi
If
 
     P226319 rev. i 18: tukum-bi
     P250820 surf. a v 29.a: tukum-bi
 
Q000947 442: lu2 lu2 a-sza3 ki-duru5
a man to another man a field on irrigable land
 
     P226319 rev. i 19: lu2# lu2 [{a-sza3}asza5] ki#-duru5
     P250820 surf. a v 29.b: a-sza3# ki#-duru5# lu2 lu2
 
Q000947 443: apin-la2-sze3
for cultivation
 
     P226319 rev. i 21: [apin-la2]-sze3#
     P250820 surf. a v 29.c: apin-la2#-sze3
 
Q000947 444: in-na-szum2
has given,
 
     P250820 surf. a v 30: in-na-szum2
 
Q000947 445: 1(bur3) GAN2 masz-bi 2(disz) gin2-am3
per 1 bur3 of field 2 shekels as its interest
 
     P250820 surf. a v 31: 1(bur3) GAN2 masz-bi 2(disz) gin2-am3
 
Q000947 446: a-sza3 in-da-gal2-am3
the field will generate from him.
 
     P250820 surf. a v 32: a#-sza3 in#-da#-gal2#-am3
 
Q000947 447: tukum-bi a-sza3 a2-x lu2 lu2 apin-la2-sze3 in-na-szum2
If a man has given to another man a ... field for cultivation,
 
     P250820 surf. a v 33: tukum#-bi# a-sza3 a2-x lu2# lu2 apin-[la2-sze3] in#-na-szum2
 
Q000947 448: [...] n gin2-am3
per ... n shekels
 
     P250820 surf. a v 34: [...] x gin2-am3#
 
Q000947 474: i3-na-la2-e
he shall pay him.
 
     P226319 rev. ii 1: i3-na-la2-e
 
Q000947 b001: x x x
...
 
     P257233 obv. ii 1': x x x
 
Q000947 b002: tukum-bi
If
 
     P257233 obv. ii 2': tukum-[bi]
 
Q000947 b003: gu4 ab2 ur3-ra lu2 in-hun
a man has hired oxen or cows for harrowing,
 
     P257233 obv. ii 3': gu4 ab2 ur3-ra lu2# [in-hun]
 
Q000947 b004: mu 2(disz)-am3 addir-bi
for a 2 year’s hire of it
 
     P257233 obv. ii 4': mu 2(disz)#-am3 addir#-[bi]
 
Q000947 b005: 8(asz) sze gur in-na-ag2-ag2-e
he shall measure out to him 8 gur of barley;
 
     P257233 obv. ii 5': 8(asz) sze gur in-na-ag2-ag2-[e]
 
Q000947 b006: gu4 ab2 sag murub4 addir-bi
for the hire of oxen or cows for lead or middle (?),
 
     P257233 obv. ii 6': gu4 ab2 sag murub4 addir#-[bi]
 
Q000947 b007: 6(asz) sze gur in-na-ag2-ag2-e
he shall measure out to him 6 gur of barley.
 
     P250820 surf. a vi 1: [...]
     P257233 obv. ii 7': 6(asz) sze gur in-na-ag2-ag2-e#
 
Q000947 b008: tukum-bi lu2 ba-usz2
If a man has died
 
     P250820 surf. a vi 2: [...]
     P257233 obv. ii 8': tukum-bi lu2 ba-usz2
 
Q000947 b009: dumu-nita2 nu-un-tuku
and has no sons,
 
     P250820 surf. a vi 3: [...]
     P257233 obv. ii 9': dumu-nita nu#-un-tuku
 
Q000947 b010: dumu-munus dam nu-un-tuku-a
an umarried daughter
 
     P250820 surf. a vi 4: [...]
     P257233 obv. ii 10': dumu-munus dam nu-un-tuku-a
 
Q000947 b011: ibila-a-ni he2-a
shall become his heir.
 
     P250820 surf. a vi 5: [...]
     P257233 obv. ii 11': ibila-a-ni he2#-a#
 
Q000947 b012: tukum-bi lu2 ba-usz2
If a man has died,
 
     P250820 surf. a vi 6: [...]
     P257233 obv. ii 12': tukum-[bi lu2 ba-usz2]
 
Q000947 b013: dumu-munus-a-ni [...]
and his daughter ...,
 
     P250820 surf. a vi 7: [...]
     P257233 obv. ii 13': dumu-munus-a-ni# [...]
 
Q000947 b014: nig2-gur11 e2 ad-da-na [...]
she shall inherit the goods of her father’s estate.
 
     P250820 surf. a vi 8: nig2-gur11 e2# [...] NE x [...]
     P257233 obv. ii 14': nig2-gur11# e2 ad-da-na x [...]
 
Q000947 b015: nin9 banda3{da} egir5 e2-a ba-[...]
A younger sister should share the inheritance of the estate,
 
     P250820 surf. a vi 9: nin9 banda3{da} egir5#? [e2]-a ba-[x (x)]
     P257233 obv. ii 15': nin9 banda3{da} egir5 e2-a# [...]
 
Q000947 b016: szuku ad-da erin2-e i3-ba-e
but the father’s subsistance allotments shall be shared by the (estate’s) workers.
 
     P250820 surf. a vi 10: szuku ad-da erin2-e [i3]-ba-e
     P257233 obv. ii 16': [szuku] ad#-da# [...]
 
Q000947 b017: tukum-bi e2 lu2-ka lu2 sze i3-si
If a man has put barley into another man’s house,
 
     P226629 rev. i' 1': tukum-bi# lu2#-u3# e2# [lu2-ka sze i3-si]
     P250820 surf. a vi 11: tukum-bi e2 lu2-ka lu2 sze i3-si
 
Q000947 b018: e2-bi ba-burx(TUL2)
and that house has been broken into,
 
     P226629 rev. i' 2': e2-a-ni ba#-[burx(TUL2)]
     P250820 surf. a vi 12: e2-bi ba-burx(TUL2)
 
Q000947 b019: lugal sze-ke4 nam-erim2 u3-ku5
when the owner of the barley has taken an oath,
 
     P226629 rev. i' 3': lugal sze-ke4 nam-erim2 [...]
     P250820 surf. a vi 13: lu2 sze-ke4 nam-erim2 u3-ku5
 
Q000947 b020: lugal e2-a-ke4 ib2-su-su
the owner of the house shall replace it.
 
     P226629 rev. i' 4': lugal e2-e-ke4 sze nig2 <u2>-gu-de2-a# [ib2-su-su]
     P250820 surf. a vi 14: lu2 e2-a-ke4 ib2-su-su
 
Q000947 b021: tukum-bi lu2-u3 e2 lu2-ka sze i3-si
If a man has put barley into another man’s house,
 
     P226629 rev. i' 5': tukum-bi lu2-u3 e2 lu2-ka# [sze i3-si]
     P250820 surf. a vi 15: tukum-bi e2 lu2-ka lu2 sze i3-si
 
Q000947 b022: lugal e2 ba-da-kur2
and the owner of the house has changed,
 
     P226629 rev. i' 6': [lugal e2]-e#-ke4 [...]
     P250820 surf. a vi 16: lu2 e2 ba-da-kur2
 
Q000947 b023a: u3-ge-en8
after it has been verified,
 
     P226629 rev. i' 7': [...] ki-inim-ma-bi# [...]
     P250820 surf. a vi 17a: u3-ge-en8
 
Q000947 b023b: sza3-bi min-am3 sze i3-na-ab-si-ge
he shall put in for him twice as much barley as was therein.
 
     P226629 rev. i' 8': [lugal-e2]-e#-ke4 sze sza3-bi min-na?-am3#? [...]
     P250820 surf. a vi 17b: sza3-bi min#-am3 sze i3-na#-ab-si#-ge#
 
Q000947 b024: tukum-bi e2 lu2-ka lu2 sze i3-si
If a man has put barley into another man’s house,
 
     P226629 rev. i' 9': tukum#-bi lu2-u3 e2 lu2-ka# [sze i3-si]
     P250820 surf. a vi 18: tukum-bi e2 [lu2]-ka lu2 sze i3-si#
 
Q000947 b025: 1(asz) sze gur nig2-diri-bi x
per 1 gur barley ... will be its nig2-diri levy.
 
     P226629 rev. i' 10': [...] addir#-bi [...]
     P250820 surf. a vi 19: 1(asz) sze gur nig2-diri-bi x
 
Q000947 b026: tukum-bi lu2 dam i3-tuku-am3
If a man who married a wife
 
     P226629 rev. i' 11.a': [tukum]-bi munus-e dam!-a-ni
     P250820 surf. a vi 20: tukum-bi lu2# dam i3-tuku-am3
 
Q000947 b027: dam-ni in-tak4
has left his wife behind,
 
     P226629 rev. i' 11.b': [in-tak4]
     P250820 surf. a vi 21: dam-ni in-tak4
 
Q000947 b028: iti 6(disz) u3-na-tusz-am3
when she has stayed (waiting) 6 months for him
 
     P226629 rev. i' 12.a': [iti 6(disz)-a]-kam# in-na-an-tusz#
     P250820 surf. a vi 22: iti 6(disz) u3-na-tusz-am3
 
Q000947 b029: munus dam sza3-ga-na-ke4 ha-ba-an-du12-du12
the woman may be married by a husband of her choice.
 
     P226629 rev. i' 12.b': munus [dam sza3-ga-na] ha-[ba-an-du12-du12]
     P250820 surf. a vi 23: munus dam sza3-ga-na-ke4 ha-ba-an-du12-du12
 
Q000947 b030: tukum-bi lu2 dam i3-tuku-am3
If a man married a wife,
 
     P226629 rev. i' 13': [tukum]-bi# lu2#-u3# dam [i3-tuku-am3]
     P250820 surf. a vi 24: tukum-bi lu2 dam i3-tuku-am3
 
Q000947 b031: dam-ni ba-usz2
and his wife died,
 
     P250820 surf. a vi 25: dam-ni ba-usz2
 
Q000947 b032: nita2 en-na ba-an-du12-du12
the man, until he remarries,
 
     P250820 surf. a vi 26: nita en-na ba-an-du12-du12
 
Q000947 b033: sa12-rig7 dam-na he2-na-de6
his wife’s marriage gifts should be brought to him;
 
     P250820 surf. a vi 27: sa12-rig7 dam-na he2-na-de6
 
Q000947 b034: u4 nita2 dam ba-an-du12-du12-a
but when the man marries a (new) wife,
 
     P250820 surf. a vi 28: u4 nita dam ba-an-du12-du12-a
 
Q000947 b035: sa12-rig7 e2 lu2-na-ka he2-eb-gi4
the marriage gifts should return to her people’s household.
 
     P250820 surf. a vi 29: sa12-rig7 e2 lu2-na-ka he2-eb-gi4
 
Q000947 b036: tukum-bi nita2 ba-usz2
If a man has died,
 
     P250820 surf. a vi 30: tukum#-bi nita ba-usz2
 
Q000947 b037: dam-a-ni en-na ba-an-du12-du12
his wife, until she remarries,
 
     P250820 surf. a vi 31: dam#-[a-ni] en#-na ba-[an]-du12#-du12
 
Q000947 b038: e2 [...] x [...] x
the house ...
 
     P250820 surf. a vi 32: e2# [...] x [...] x
 
Q000947 c001: [...]-na [...] nu-gar
in/of her ... will not be put.
 
     P250820 surf. a vii 1: [...]-na#? [...] nu#-gar
 
Q000947 c002: tukum-bi ad-da ba-usz2
If the father has died,
 
     P250820 surf. a vii 2: [tukum]-bi# ad-da ba-usz2
 
Q000947 c003: [x x] USZ dumu nita2-ne-ne
... of his sons
 
     P250820 surf. a vii 3: [...] USZ# dumu nita-ne#-ne
 
Q000947 c004: [x x]-am3
will be ...;
 
     P250820 surf. a vii 4: [x x]-am3
 
Q000947 c005: [x] e2-gar8 e2-a szesz-gal-kam
... the physical house is the elder brother’s.
 
     P250820 surf. a vii 5: [x] e2#-gar8 e2-a szesz-gal-kam
 
Q000947 c006: tukum-bi gu4 e2-tur3-ba u2-gu ba-an-de2
If an ox has been lost in its cattle pen,
 
     P250820 surf. a vii 6: [tukum]-bi gu4 e2-[tur3-ba] u2#-gu <ba>-an-de2
 
Q000947 c007: unu3-de3-ne
the cowherds
 
     P250820 surf. a vii 7: unu3#-de3#-ne
 
Q000947 c008: ib2-su-su-ne
shall replace it.
 
     P250820 surf. a vii 8: ib2-su#-su-ne
 
Q000947 c009: tukum-bi udu ga2-udu-ba u2-gu ba-an-de2
If a sheep has been lost in its sheepfold,
 
     P250820 surf. a vii 9: tukum#-bi udu ga2-udu-[ba] u2-gu ba-an-de2
 
Q000947 c010: sipa-de3-ne
the shepherds
 
     P250820 surf. a vii 10: sipa#-de3#-ne
 
Q000947 c011: ib2-su-su-ne
shall replace it.
 
     P250820 surf. a vii 11: ib2#-[su]-su-ne
 
Q000947 c012: tukum-bi gu4 udu ansze? szah2 e2 |LAGABxU|-a iri-ka u2-gu ba-de2
If an ox, a sheep, a donkey, or a pig has been lost among the houses or in a well-pit of a city,
 
     P250820 surf. a vii 12: tukum#-bi gu4 udu ansze#? szah2 e2 |LAGABxU|-a iri-[ka] u2-gu ba-de2
 
Q000947 c013: da-gi4-a
the district (authorities)
 
     P250820 surf. a vii 13: da#-gi4#-a
 
Q000947 c014: ib2-su-su
shall replace it.
 
     P250820 surf. a vii 14: ib2#-su#-su
 
Q000947 c015: tukum-bi lu2 nig2 na-me u2-gu la-ba-an-de2
If a man has not lost anything,
 
     P250820 surf. a vii 15: tukum#-bi lu2 nig2 [na-me] u2-gu la-ba-an-de2
 
Q000947 c016: a-ne nig2-mu u2-gu ba-an-de2 bi2-du11
but he has declared: “I have lost something of mine;”
 
     P250820 surf. a vii 16: [a]-ne nig2#-mu# u2-gu ba-an-de2 bi2#-du11
 
Q000947 c017: da-gi4-a
when by the district
 
     P250820 surf. a vii 17: da!(A2)-gi4-a
 
Q000947 c018: u3-um-ge-en8
it has been proved,
 
     P250820 surf. a vii 18: u3-um-ge-en8
 
Q000947 c019: lu2-bi i3-gaz
that man shall be killed;
 
     P250820 surf. a vii 19: lu2-bi i3-gaz
 
Q000947 c020: egir-a-ni da-gi4-a ba-ab-tum3
the district shall take away his inheritance.
 
     P250820 surf. a vii 20: egir-a-ni da-gi4-a ba-ab-tum3
 
Q000947 c021: 1(disz) gu4 ne-ri nig2-diri-bi 1(barig)-kam
The nig2-diri levy for 1 stolen ox is 1 barig;
 
     P250820 surf. a vii 21: 1(disz) gu4 ne-ri nig2-diri-bi 1(barig)-kam
 
Q000947 c022: 1(disz) ansze ne-ri nig2-diri-bi 3(ban2)
the nig-diri levy for 1 stolen donkey is 3 ban2;
 
     P250820 surf. a vii 22: 1(disz) ansze ne-ri nig2-diri-bi 3(ban2)
 
Q000947 c023: 1(disz) udu ne-ri nig2-diri-bi 1(ban2) za3-mu-ka
the nig-diri levy for 1 stolen sheep is 1 ban2, (due) at the new year.
 
     P250820 surf. a vii 23: 1(disz) udu ne-ri nig2-diri-bi 1(ban2) za3-mu-ka
 
Q000947 c024: tukum-bi lu2 lu2 di in-da-tuku-am3
If a man takes another man to court,
 
     P250820 surf. a vii 24: tukum-bi lu2 lu2 di# in-da-tuku-am3
 
Q000947 c025: a-ra2 3(disz)-am3 e3-ba i3-bi2-dib di til-am3
after he has made him proceed through (court) appearances regarding it for the 3rd time, the suit shall be ended.
 
     P250820 surf. a vii 25: a-ra2 3(disz)-am3 e3-ba i3-bi2-dib di til-am3
 
Q000947 c026: tukum-bi en-te-na-ka
If in winter
 
     P250820 surf. a vii 26: tukum-bi en-te-na-ka
 
Q000947 c027: 1(disz) ma2 1(gesz2) gur lu2 i3-hun
a man has hired a 60-gur boat,
 
     P250820 surf. a vii 27: 1(disz) ma2 1(gesz2) gur lu2 i3-hun
 
Q000947 c028: nig2-diri-bi 1(ban2)
its nig2-diri levy will be 1 ban2,
 
     P250820 surf. a vii 28: nig2#-diri-bi 1(ban2)
 
Q000947 c029: a2 u4 1(disz)-bi
its hire rate for 1 day will be (blank).
 
     P250820 surf. a vii 29: a2 u4 1(disz)-bi <x>
 
Q000947 c030: tukum-bi ma2 1(gesz2) gur lu2 i3-hun te-na 3(u) 1(asz) gur nig2-diri-bi 3(ban2)
If a man has hired a 60-gur boat: for 30 double-miles, its nig2-diri levy will be 3 ban2 per 1 gur;
 
     P250820 surf. a vii 30: tukum-bi ma2# 1(gesz2) gur# lu2 i3-hun te-na 3(u) 1(asz) gur nig2-diri-bi 3(ban2)!
 
Q000947 c031: 2(u) te-na nig2-diri-bi 1(asz) gur 2(ban2)
for 20 double-miles its nig2-diri levy will be 2 ban2 per 1 gur;
 
     P250820 surf. a vii 31: 2(u)# te-na nig2-diri-bi 1(asz) gur 2(ban2)
 
Q000947 c032: 1(u) te-na nig2-diri 1(asz) gur 1(ban2)
for 10 double-miles the nig2-diri levy will be 1 ban2 per 1 gur.
 
     P250820 surf. a vii 32: [1(u)] te#-na nig2#-diri# 1(asz) gur# 1(ban2)#
 
Q000947 d001: sze-kam ku3-bi 1/3(disz) gin2
It is of barley; its silver is 1/3rd shekel.
 
     P250820 surf. a viii 1: sze-kam ku3-bi 1/3(disz) gin2
 
Q000947 d002: szitim-ma a2 u4 1(disz)-a-ni 3(ban2)
1 day’s wages of a house-builder will be 3 ban2.
 
     P250820 surf. a viii 2: szitim-ma a2 u4 1(disz)-a-ni 3(ban2)
 
Q000947 d003: nagar aszgab ad-kup4 tug2-du8 simug lu2 azlag2 ku3-dim2 bur-gul
For a carpenter, leatherworker, reed-mat maker, felt maker, metalsmith, fuller, goldsmith, or stone-cutter,
 
     P250820 surf. a viii 3: nagar aszgab ad-kup4 tug2-du8 simug lu2 azlag2 ku3-dim2 bur-gul
 
Q000947 d004: a2 u4-buru14-ka-ne-ne 3(ban2)-ta
their harvest-time wages will be 3 ban2 each;
 
     P250820 surf. a viii 4: a2 u4-buru14-ka-ne#-ne# 3(ban2)-ta
 
Q000947 d005: en-te-na-ka-ne-ne 2(ban2)-ta
their winter ones will be 2 ban2 each.
 
     P250820 surf. a viii 5: en-te#-na#-ka-ne#-ne 2(ban2)-ta
 
Q000947 d006: 3(disz) dug |LAGARxX| sze-bi 1(ban2)
The barley for 3 ...-pots will be 1 ban2;
 
     P250820 surf. a viii 6: 3(disz) dug |LAGARxX|# sze-bi 1(ban2)
 
Q000947 d007: 1(disz) dug kur-du3 sze-bi 1(ban2)
the barley for 1 kurdu pot will be 1 ban2;
 
     P250820 surf. a viii 7: 1(disz) dug kur-du3 sze-bi 1(ban2)
 
Q000947 d008: 1(disz) dug lah5-tan 1(asz) gur 3(ban2)
for 1 lahtan pot of 1 gur (capacity) it will be 3 ban2;
 
     P250820 surf. a viii 8: 1(disz) dug lah5#-tan 1(asz) gur 3(ban2)
 
Q000947 d009: 1(disz) tu-ru-na sze-bi 5(disz) sila3
the barley for 1 oven will be 5 sila3.
 
     P250820 surf. a viii 9: 1(disz) tu-ru-na sze-bi 5(disz) sila3
 
Q000947 d010: tukum-bi |GA2xGIR3| lu2 ib2-ta-ha-asz-am3
If a man has broken a leg bone,
 
     P226629 rev. ii' 5': tukum-bi |GAL.GIR2|#? [...]
     P250820 surf. a viii 10: tukum-bi |GA2xGIR3| lu2 ib2-ta-ha-asz-am3
 
Q000947 d011: a-zu i3-sa6
and a physician has made him well,
 
     P226629 rev. ii' 6.a': a-zu i3-silim
     P250820 surf. a viii 11: a-zu i3-sa6
 
Q000947 d012: ku3-bi 5(disz) gin2-am3
the silver for that will be 5 shekels.
 
     P226629 rev. ii' 6.b': 5(disz)# [gin2 ...]
     P250820 surf. a viii 12: ku3-bi 5(disz) gin2-am3
 
Q000947 d013: tukum-bi lu2 ur-mah-e szu mu-sur5-sur5
If a man has been mauled by a lion,
 
     P226629 rev. ii' 7': tukum-bi ur#-[mah-e ...]
     P250820 surf. a viii 13: tukum-bi lu2# ur-mah-e szu mu-sur5-sur5#
 
Q000947 d014: a-zu i3-sa6
and a physician has made him well,
 
     P226629 rev. ii' 8.a': a-zu i3-silim
     P250820 surf. a viii 14: a-zu i3-sa6#
 
Q000947 d015: ku3-bi 5(disz) gin2-am3
the silver for that will be 5 shekels.
 
     P226629 rev. ii' 8.b': 5(disz)#? gin2# [...]
     P250820 surf. a viii 15: ku3-bi 5(disz) gin2-am3
 
Q000947 d016: tukum-bi a-zu na4 mu-ta-de6
If a physician has taken out a ‘stone,’
 
     P250820 surf. a viii 16: tukum-bi a-zu na4 mu-ta-de6
 
Q000947 d017: ku3-bi 5(disz) gin2-am3
the silver for that will be 5 shekels.
 
     P250820 surf. a viii 17: ku3-bi 5(disz) gin2-am3
 
Q000947 d018: tukum-bi a-zu igi du8-du8-a i3-sa6
If a physician has healed the eyesight,
 
     P250820 surf. a viii 18: tukum-bi a-zu igi du8-du8-a i3-sa6
 
Q000947 d019: ku3-bi 2(disz) gin2
the silver for that will be 2 shekels.
 
     P250820 surf. a viii 19: ku3#-bi# 2(disz)# gin2
 
Q000947 d020: tukum-bi a-zu lu2 [...]
If a physician ... a man,
 
     P250820 surf. a viii 20: tukum#-bi# a-zu lu2# [...]
 
Q000947 d021: ku3-bi [n] gin2
the silver for that will be n shekels.
 
     P250820 surf. a viii 21: ku3-[bi n(disz)] gin2
 
Q000947 d022: x [...] a2 u4-buru14-ka-ni 3(ban2)
The harvest-time wages of a ... will be 3 ban2;
 
     P250820 surf. a viii 22: x [... a2 u4]-buru14#-ka-ni# 3(ban2)
 
Q000947 d023: en-te-na-ka-ni 2(ban2)
his winter ones will be 2 ban2.
 
     P250820 surf. a viii 23: [en-te-na]-ka#-ni 2(ban2)
 
Q000947 d024: x x [(x)] a2 u4-buru14-ka-bi 1(ban2) nig2-diri 1(barig)
The harvest-time wages of the ... persons will be 1 ban2; the nig2-diri levy will be 1 barig;
 
     P250820 surf. a viii 24: x [x (x)] a2# u4-buru14-ka# [(x x)]-bi 1(ban2) nig2-diri 1(barig)
 
Q000947 d025: en-te-na-ka x x x nig2-diri-im#
their winter ones will be ... and ... will be the nig2-diri levy.
 
     P250820 surf. a viii 25: en#-[te-na]-ka x x x nig2#-diri-im#
 
Q000947 d026: geme2 usz-bar tan4-tan4-na a2 u4 1(disz)-a-ka-ni n(ban2)
The daily wages of a female weaver when washing (fibers) will be n ban2;
 
     P226629 rev. ii' 9': geme2 usz-bar tan4-tan4-na a2 u4# 1(disz)-a-ka-ni# [n(ban2)]
 
Q000947 d027: geme2 usz-bar ama-tuku5-ka a2 u4 1(disz)-ni 2(ban2)
the daily wages of a senior female weaver will be 2 ban2;
 
     P226629 rev. ii' 10': geme2 usz#-bar# ama#-tuku5-ka# a2# u4 1(disz)-a-ka-ni [2(ban2)]
     P250820 surf. a viii 26: geme2 usz#-[bar] ama-tuku5-ka a2# u4# 1(disz)-ni 2(ban2)
 
Q000947 d028: geme2 usz-bar szu-dur-ka a2 u4 1(disz)-ni 2(ban2)
the daily wages of a female weaver of šudur-garments will be 2 ban2.
 
     P226629 rev. ii' 11': [...] x a2#-bi 2(ban2) sze#-[am3]
     P250820 surf. a viii 27: geme2 usz-[bar] szu#?-dur?-ka a2 u4 1(disz)-ni# 2(ban2)
 
Q000947 d029: [...]-x a2-bi 6(disz) sila3 sze-am3
The wages of the ... persons will be 6 sila3 of barley.
 
     P226629 rev. ii' 12': [...]-x a2#-bi 6(disz) sila3 sze#-[am3]
 
Q000947 d030: a-ga-am [x] x x a2-bi 1(disz) sila3 sze-am3
The wages of the doorman’s helpers ... will be 1 sila3 of barley.
 
     P226629 rev. ii' 13': a-ga#-[am x] x x a2#-bi 1(disz) sila3 sze-am3#
 
Q000947 d031: tukum-bi munus lu2-kurun-ke4 u4 buru14-ka
If a female tavern-keeper in the harvest season
 
     P226629 rev. ii' 14': tukum#-bi# munus lu2-kurun-na-am3
     P250820 surf. a viii 28: tukum-bi munus#? [lu2]-kurun-ke4 u4 buru14#-[ka]
 
Q000947 d032: 1(disz) pihu4 lu2-ra szu-la2-a-sze3 in-na-an-szum2
has given 1 beer-jar to a person on credit,
 
     P226629 rev. ii' 15': 1(disz) pihu4#-ka-ni lu2#-ra in#-na#-an#-szum2#
     P250820 surf. a viii 29: 1(disz) pihu4 lu2-[ra] szu-la2-a-sze3 in-[na-szum2]
 
Q000947 d033: u4-buru14-ka 5(ban2) sze [...] x
at the harvest season 5 ban2 of barley ...,
 
     P226629 rev. ii' 16': [u4]-buru14#-ka# 5(ban2) sze [...] x
 
Q000947 d034: nig2-diri-bi [...]
and its nig2-diri levy will be ...;
 
     P250820 surf. a viii 30: nig2-diri-bi [...]
 
Q000947 d035: en-te-na-ka [...] x x
the winter’s will be ...
 
     P250820 surf. a viii 31: en-te-na#-[ka ...] x x
 
Q000947 d036: tukum-bi lu2 lu2-ra
If a man to another man
 
     P226629 rev. ii' 17': tukum#-bi lu2 lu2#-[ra]
 
Q000947 d037: 1(asz) sze gur ur5-ra-sze3 in-na-an-szum2
has given 1 gur of barley as a loan,
 
     P226629 rev. ii' 18': 1(asz)# sze# gur ur5#-ra-sze3# [in-na-an-szum2]
 
Q000947 d038: mu 1(disz)-am3 masz2-bi 1(barig) 4(ban2) sze-am3
its interest for 1 year shall be 1 barig and 4 ban2 of barley.
 
     P226629 rev. ii' 19': mu# 1(disz)-am3 masz2-bi# [1(barig) 4(ban2) sze-am3]
 
Q000947 d039: tukum-bi lu2 lu2-ra
If a man to another man
 
     P226629 rev. ii' 20': tukum#-bi lu2 lu2#-[ra]
 
Q000947 d040: 1(u) gin2 ku3-babbar ur5-ra-sze3 in-na-an-szum2
has given 10 shekels of silver as a loan,
 
     P226629 rev. ii' 21': 1(u) gin2 ku3-babbar ur5-ra-sze3# [in-na-an-szum2]
 
Q000947 d041: mu 1(disz)-am3 masz2-bi 2(disz) gin2-am3
its interest for 1 year shall be 2 shekels.
 
     P226629 rev. ii' 22': mu 1(disz)-am3 masz2-bi [2(disz) gin2-am3]
 
Q000947 d042: tukum-bi lu2 lu2 [...]
If a man to another man ...,
 
     P226629 rev. ii' 23': tukum-bi lu2 lu2# [...]
 
Q000947 d043: lu2 sa-gaz e2-a [...]
and a robber in the house ...,
 
     P226629 rev. ii' 24': x x x x [...]
 
Q000947 e001: lu2 sa-gaz e2-a# [...]
a robber in the house ...,
 
     P250820 surf. a ix 1: lu2 sa-gaz e2-a# [...]
 
Q000947 e002: nu-ub-su-su
he need not replace it.
 
     P250820 surf. a ix 2: nu-ub-su-su#
 
Q000947 e003: tukum-bi dumu lu2-ra lu2 ga i3-ni-gu7
If a person has fed another person’s child milk,
 
     P250820 surf. a ix 3: tukum-bi dumu lu2-ra lu2 ga i3-ni-gu7
 
Q000947 e004: mu 3(disz)-a sze-ni 6(asz) gur
for 3 years her barley shall be 6 gur,
 
     P250820 surf. a ix 4: mu 3(disz)-a sze-ni 6(asz) gur
 
Q000947 e005: siki-ni 3(u) ma-na
her wool 30 minas,
 
     P250820 surf. a ix 5: siki-ni 3(u) ma-na
 
Q000947 e006: i3-ni 3(u) sila3
and her oil 30 sila3;
 
     P250820 surf. a ix 6: i3-ni 3(u) sila3
 
Q000947 e007: nig2 nam-nu-gig-kam
it is a thing of the office of the nugig-women.
 
     P250820 surf. a ix 7: nig2 nam-nu-gig-kam
 
Q000947 e008: um-me-da hun-ga2 mu a2-ni 1(disz) gin2-am3
The fee per year of a hired wet-nurse shall be 1 shekel.
 
     P250820 surf. a ix 8: um-[me]-da#! hun-ga2 mu a2#-ni 1(disz) gin2-am3
 
Q000947 e009: tukum-bi bala gu-du-ma-ka
If, during the term of Gutium,
 
     P250820 surf. a ix 9: tukum-bi bala gu-du-ma-ka
 
Q000947 e010: lu2 sag i3-sa10
a man sold a slave,
 
     P250820 surf. a ix 10: lu2 sag i3-sa10
 
Q000947 e011: sag-bi lu2 im-ma-du3
but that slave someone detained,
 
     P250820 surf. a ix 11: sag-bi lu2 im-ma-du3
 
Q000947 e012: lugal sag-ga2-ke4 nam-erim2 u3-ku5
when the owner of the slave has taken an oath,
 
     P250820 surf. a ix 12: lugal sag-ga2-ke4# [nam]-erim2 u3-ku5
 
Q000947 e013: sag ha-ba-an-tum2-mu
he may take away the slave.
 
     P250820 surf. a ix 13: sag ha-ba-an-tum2-mu
 
Q000947 e014: tukum-bi lu2 i3-sa10-a ba-usz2
If the man who did the selling has died,
 
     P250820 surf. a ix 14: tukum-bi lu2 i3-sa10#-a ba#-usz2
 
Q000947 e015: lu2-ba dam-ni he dumu-ni he lu2 ki-inim-ma-ni he
(only) when that man’s wife, or his son, or his witness
 
     P250820 surf. a ix 15: lu2-ba dam-ni he dumu-ni# he lu2 ki-inim-ma-ni he
 
Q000947 e016: nam-erim2 u3-ku5
has taken an oath
 
     P250820 surf. a ix 16: nam#-erim2 u3-ku5
 
Q000947 e017: sag ha-ba-an-tum2-mu
may he take away the slave.
 
     P250820 surf. a ix 17: sag# ha#-ba-an-tum2-mu
 
Q000947 e018: bala ur-{d}namma lugal nig2-diri
During the reign of Ur-Namma, the king of the nig2-diri levy,
 
     P250820 surf. a ix 18: bala# ur-{d}namma lugal nig2#-diri
 
Q000947 e019: {d}nanna ug3-e ba-il2-a-ta
after he had been elevated by Nanna over the people,
 
     P250820 surf. a ix 19: {d}nanna ug3-e ba-il2-a-ta
 
Q000947 e020: u4-ba tukum-bi lu2 sag i3-sa10-a
at that time, if the man who had sold the slave
 
     P250820 surf. a ix 20: u4-ba tukum#-[bi] lu2 sag i3#-[sa10-a]
 
Q000947 e021: lugal sag-ga2 he [...]
be he the slave’s owner or ...,
 
     P250820 surf. a ix 21: lugal# sag-[ga2 he ...]
 
Q000947 e022: [...]-bi he lu2 ki-na-ab-tam2
or be he its ..., the (relevant) ginabtum-officer
 
     P250820 surf. a ix 22: [...]-bi# he lu2 ki-na#-ab-tam2
 
Q000947 e023: tukum-bi nu-mu-tum2
if he has not brought in,
 
     P250820 surf. a ix 23: tukum-bi nu-mu#-tum2#
 
Q000947 e024: lu2-bi ni2-zuh-am3
that man is a thief.
 
     P250820 surf. a ix 24: lu2-bi ni2-zuh-am3
 
Q000947 e025: tukum-bi lu2 ba-usz2 dam-PI-ni ibila 1(disz)-gin7 e2-a he2-dim2
If a man has died, his equal-ranking wife should act as the 1st heir in the house.
 
     P250820 surf. a ix 25: tukum-bi lu2 ba#-usz2 dam-PI-ni ibila 1(disz)-gin7 e2-a he2-dim2
 
Q000947 e026: tukum-bi lu2 dam szesz-gal-na ba-an-du12-du12
If a man marries the wife of his older brother,
 
     P250820 surf. a ix 26: tukum#-bi lu2 dam szesz-gal-na ba-an-du12-du12
 
Q000947 e027: i3-gaz
he shall be killed.
 
     P250820 surf. a ix 27: i3-gaz
 
Q000947 e028: tukum-bi ARAD2-de3 nin-a-ni ba-an-du12-du12 i3-gaz
If a slave marries his female owner, he shall be killed.
 
     P250820 surf. a ix 28: tukum-bi ARAD2-de3# nin-a-ni ba-an-du12-du12 i3-gaz
 
Q000947 e029: tukum-bi lu2 [x] x (x) lu2 x [(x)]
If a man ... another man,
 
     P250820 surf. a ix 29: tukum-bi lu2# [x] x (x) lu2 x [(x)]
 
Q000947 f001: x x x
...
 
     P226629 rev. iii' 1': x x x
 
Q000947 f002: [x (x)] e2-gin7-nam x [...]
... which is equivalent to the house ...
 
     P226629 rev. iii' 2': [x (x)] e2#-gin7-nam x [...]
 
Q000947 f003: tukum-bi 1(disz) sar e2-du3-a lu2 in-sa10
If a man has bought 1 sar of a built house,
 
     P226629 rev. iii' 3': tukum#-bi 1(disz) sar e2-[du3-a lu2 in-sa10]
 
Q000947 f004: ku3-bi n gin2-am3
its silver shall be n shekels.
 
     P226629 rev. iii' 4': [ku3]-bi# [n gin2-am3]
 
Q000947 f005: tukum-bi 1(disz) sar |KI.KAL|
If a vacant lot of 1 sar
 
     P226629 rev. iii' 5': tukum#-bi 1(disz) sar |KI.KAL|#
 
Q000947 f006: lu2 in-sa10 ku3-bi 1(disz) gin2 ku3-babbar-am3
a man has bought, its silver shall be 1 shekel.
 
     P226629 rev. iii' 6': [lu2] in-sa10 ku3-bi 1(disz) gin2 ku3#-babbar#-[am3]
 
Q000947 f007: tukum-bi 1(disz) sar e2-du3-a
If 1 sar of a built house
 
     P226629 rev. iii' 7': tukum#-bi 1(disz) sar e2-du3-a#
 
Q000947 f008: [...] x-e lu2 in-hun 1(disz) gin2 ku3-babbar i3-la2-e
a man has rented for ..., he shall pay 1 shekel of silver.
 
     P226629 rev. iii' 8': [...] x-e lu2 in-hun 1(disz) gin2 ku3-babbar i3#-[la2-e]
 
Q000947 g009: lu2 mu-sar-ra-ba szu bi2-ib2-ur3-ru-a mu-ni bi2-ib2-sar-re-a
A person who erases this inscription and writes his own name on it,
 
     P226629 rev. iii' 9': [lu2 mu]-sar-ra-ba szu bi2-ib2-ur3-ru-a mu-ni bi2-ib2#-sar-re-a
 
Q000947 g010: asz2-bala-a-ba-ke4-esz lu2-kur2 szu ba-an-zi-zi-a
or because of this curse he incites another to do it,
 
     P226629 rev. iii' 10': [asz2-bala-a]-ba-ke4-esz lu2-kur2 szu ba-an-zi-zi#-a#
 
Q000947 g010a: lu2 mu-sar-ra-ba szu bi2-ib2-ur3-ru-a mu nu-sar-de3 in-na-ab-sar
and the person who erases this inscription and has written for him a name which should not be written,
 
     P226629 rev. iii' 11': [lu2 mu]-sar#-ra-ba szu bi2-ib2-ur3-ru-a mu nu-sar#-de3# in-na-ab-sar#
     P250820 surf. a x 1: [...]
 
Q000947 g011: lu2-bi lugal he2-a en he2-a ensi2 he2-a [...] x
whether that person be a king, or an en, or a governor, ...,
 
     P226629 rev. iii' 12': [lu2]-bi# lugal he2-a en he2-a ensi2 he2-[a ...] x
     P250820 surf. a x 2: [...]
 
Q000947 g012: {gesz}gu-za gub-ba sahar-ra he2-eb2-ta-an-tusz
may he who was seated on a throne sit down in the dust.
 
     P226629 rev. iii' 13': [{gesz}gu]-za gub-ba# [(x)] sahar#-ra he2-eb2-ta#-an-[tusz]
     P250820 surf. a x 3: [...]
 
Q000947 g013: ug3-ni {gi}suhurx(KA)-ta he2-eb-ta-dag-dag-ge
May his people roam about among reed huts(?).
 
     P226629 rev. iii' 14': [ug3]-ni# {gi}suhurx(KA)#-ta he2-eb-ta-dag-dag-ge
     P250820 surf. a x 4: x [...]
 
Q000947 g014: iri-ni iri {d}en-lil2 nu-sze-ga he2-a
May his city be a disagreeable city to Enlil.
 
     P226629 rev. iii' 15': [iri]-ni iri {d}en-lil2 nu-sze-ga he2-a
     P250820 surf. a x 5: nam x [...]
 
Q000947 g015: abul iri-na-ke4 gal2 he2-eb2-tak4-tak4
May the gates of his city stand open.
 
     P226629 rev. iii' 16': abul# iri-na-ke4 gal2 he2#?-eb2#?-tak4-tak4
     P250820 surf. a x 6: ka2 iri#-[...]
 
Q000947 g016: nam-gurusz iri-na igi-nu-du8 he2-me-esz
May the young men of his city be blinded slaves.
 
     P226629 rev. iii' 17': nam#-gurusz iri-na igi-nu-du8 he2-me-esz
     P250820 surf. a x 7: iri-ni [...] he2-eb2#-[...]
 
Q000947 g017: nam-ki-sikil iri-na u3 nu-tu-da he2-me-esz
May the young women of his city be ones unable to bear.
 
     P226629 rev. iii' 18': [nam]-ki-sikil iri-na u3-nu-tu-da# [he2]-me#-esz
 
Q000947 g018: dingir iri-na-ke4 {d}en-ki {d}iszkur {d}asznan
May the gods of his town, Enki, Iškur, and Ašnan,
 
     P226629 rev. iii' 19': [dingir] iri-na-ke4 {d}en-ki {d}iszkur# {d}asznan# [...]
     P250820 surf. a x 8.a: {d}asznan# [...]
 
Q000947 g019: a2 mah {d}en-lil2-la2-ka x x he2-[...]
by the exalted might of Enlil ...
 
     P226629 rev. iii' 20': [a2]-mah {d}en-lil2-la2-ka x x he2#-[...]
     P250820 surf. a x 8.b-9: [a2]-mah {d}[...] nam-x [... nu]-sze-ga# [...]
 
Q000947 g020: nam x [...] nu-x [...]
... did not ...
 
     P250820 surf. a x 10: nam#-x [...] nu-x [...]
 
Q000947 g021: x e2-tur3-ra nam-ba-an-du3 x [...]
May no one build the ... of cattle pens ...;
 
     P226629 rev. iii' 21': [x] e2!(USZ)-tur3-ra# nam#-ba#-an-du3 x [...]
     P250820 surf. a x 11: e2 [...]-an-[...]
 
Q000947 g022: x x amasz-a nam-mu-un-na-x [...]
may no one ... the ... of sheepfolds for him.
 
     P226629 rev. iii' 22': [x] x amasz-[a nam-mu]-un#-na#-x [...]
 
Q000947 g023: x x x [...]
...
 
     P226629 rev. iii' 23': [x x] x [...]
 
Q000947 g024': x [...]
...
 
     P250820 surf. a x 12': x [...]
 
Q000947 g025': iri [...] AB x [...]
The city ...
 
     P250820 surf. a x 13': iri [...] AB x [...]
 
Q000947 g026': GA2-am3 [...] sa6 x [...]
... favorable ...
 
     P250820 surf. a x 14': GA2-am3 [...] sa6 x [...]
 
Q000947 g027': he2-x [...]
may it ...
 
     P250820 surf. a x 15': he2#-x [...]
 
Q000947 g028': ur-{d}namma [...]
Ur-Namma ...
 
     P250820 surf. a x 16': ur-[{d}namma ...]