Q001473 = RIME 3/1.01.07.005 composite = P431940

 
Q001473 001: {d}ba-ba6
For Baba,
 
     P232334 obv. 1: {d}ba-ba6
 
Q001473 002: munus sa6-ga
the beautiful woman,
 
     P232334 obv. 2: munus sa6-ga
 
Q001473 003: dumu an-na
the daughter of An,
 
     P232334 obv. 3: dumu an-na
 
Q001473 004: nin iri ku3-ga
queen of the Holy City,
 
     P232334 obv. 4: nin iri ku3-ga#
 
Q001473 005: nin-a-ni
his mistress,
 
     P232334 obv. 5: nin#-a-ni
 
Q001473 006: gu3-de2-a
Gudea,
 
     P232334 obv. 6: gu3#-de2#-[a]
 
Q001473 007: ensi2
ruler
 
     P232334 obv. 7: ensi2
 
Q001473 008: lagasz{ki}
of Lagaš,
 
     P232334 obv. 8: lagasz#[{ki}]
 
Q001473 009: lu2 e2-ninnu
the man who the Eninnu
 
     P232334 rev. 1: lu2 e2-ninnu#
 
Q001473 010: {d}nin-gir2-su-ka
of Ningirsu
 
     P232334 rev. 2: {d}nin-gir2-su#-ka
 
Q001473 011: in-du3-a
built,
 
     P232334 rev. 3: in-du3-[a]
 
Q001473 012: bad3 iri ku3-ga-ka-ni
her wall of the Holy City
 
     P232334 rev. 4: bad3 iri ku3-ga-ka-ni
 
Q001473 013: mu-na-du3
he built for her.
 
     P232334 rev. 5: mu-na-du3