Q001520 = RIME 3/1.01.07.088 composite = P432024

 
Q001520 001': gu3-de2-a
Gudea,
 
     P234635 surf. a 1': [gu3-de2-a]
 
Q001520 002': ensi2
ruler
 
     P234635 surf. a 2': ensi2
 
Q001520 003': lagasz{ki}-ke4
of Lagaš,
 
     P234635 surf. a 3': lagasz[{ki}-ke4]
 
Q001520 004': e2 [...]
the temple of ...
 
     P234635 surf. a 4': e2 [...]
 
Q001520 005': mu-na-du3
he built for him/her.
 
     P234635 surf. a 5': [mu-na-du3]