Q001531 = RIME 3/1.01.07.099 composite = P432035

 
Q001531 001: {d}nin-[...]
To Nin-...,
 
     P234646 surf. a i 1: {d}nin-[...]
 
Q001531 002: nin-a-ni
her mistress,
 
     P234646 surf. a i 2: nin-[a]-ni
 
Q001531 003: nin-al-la
Ninalla,
 
     P234646 surf. a i 3: nin-[al]-la
 
Q001531 004: dumu ur-{d}ba-ba6
the daughter of Ur-Baba
 
     P234646 surf. a i 4: dumu [ur-{d}ba]-ba6
 
Q001531 005: ensi2
the (former) ruler
 
     P234646 surf. a i 5: [ensi2]
 
Q001531 006: lagasz{ki}-ka-ke4
of Lagaš,
 
     P234646 surf. a i 6: [lagasz{ki}]-ka-ke4
 
Q001531 007: nam-ti
for the life
 
     P234646 surf. a i 7: nam-ti
 
Q001531 008: gu3-de2-a
of Gudea
 
     P234646 surf. a ii 1: gu3-de2-a
 
Q001531 009: ensi2
the ruler
 
     P234646 surf. a ii 2: ensi2#
 
Q001531 010: lagasz{ki}
of Lagaš,
 
     P234646 surf. a ii 3: lagasz{ki}
 
Q001531 011: dam-ma-na-sze3
her husband,
 
     P234646 surf. a ii 4: dam-ma-na-sze3
 
Q001531 012: u3 nam-ti-la-ni-sze3
also for her own life,
 
     P234646 surf. a ii 5: u3 nam-ti-la-ni-sze3
 
Q001531 013: a mu-na-ru
she dedicated it (this statue) to her.
 
     P234646 surf. a ii 6: a mu-na-ru
 
Q001531 014: alan-ba
Of this statue:
 
     P234646 surf. a ii 7: alan-ba
 
Q001531 015: nin-mu gu3 ma-de2
My Lady Spoke to Me
 
     P234646 surf. a ii 8: nin-mu gu3 ma-de2
 
Q001531 016: u4 du11-ga-ba i3-du3
and On the Day Commanded For It I Had It Made
 
     P234646 surf. a ii 9: u4 du11-ga-ba i3-du3
 
Q001531 017: mu-bi
is its name.
 
     P234646 surf. a ii 10: mu-bi