Index


h


halijum
har{ki}
haya-malik
ha4-na{ki}
ha-ab-x-x
ha-am-mi-du-szu-ur
ha-am-mu-ra-bi
ha-ar-szi{ki}
ha-bu-ur
ha-bu-uz{ki}
ha-da-ti
ha-di-el
ha-du-um
ha-la-ab{ki}
ha-la-am-bu-u2
ha-la-ba-ni-ma
ha-la-bi-it{ki}
ha-mi-du-szu-ur
ha-na{ki}
ha-ni
ha-szi-ma-ar.kur
ha-zi-in
he2-an-na
he2-du7
he2-gal2
he2-gal2-bi
he2-gal2-ka
he2-na{ki}
he2-nun
he2-nun-na
he-en{ki}
hi-a
hi-in
hi-ri-tum
hub2
hul2-hul2-la
hul2-la
hul-a
hul-gal2
hun]
hurasyi
hur-sag
hur-sag-ga2
hur-sag-ga2-ka
hur-sag-gim
hur-sag-kalam-ma
husz
huszszi
husz-a
husz-a-na
husz-a-ta
husz-hi-a
husz-mesz
husz-sze3
hu-bu-ur
hu-mu-du3
hu-mu-gub
hu-mu-um-ba-al
hu-ri-ib-szum{ki}
hu-ri-ib-szu-um{ki}
hu-uh2-nu-ri{ki}
hu-ur5-ti{ki}